technologia informacyjna poprawiona

of 24/24
Co to jest regulamin?

Post on 10-Feb-2015

278 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. Co to jest regulamin?
 • 2. -zbir przepisw normujcych zasady postpowania lub prac organu pastwowego, instytucji, zakadu lub urzdzenia wydany przez organ do tego uprawniony.
 • 3. eby yo nam si lepiej
  Po co s regulaminy?
 • 4. Regulamin zosta stworzony po to aby chroni wspaniae miejsce jakim jest Internet przed rnymi wandalami i prostakami, tak aby wszystkim yo si dobrze.
  Geneza regulaminu
 • 5. Ale
 • 6. Czsto, akceptujc regulamin tracimy kontrole nad wasnymi danymi osobowymi.
  Uytkownik udziela spce Google bezterminowej, nieodwoalnej, obowizujcej na caym wiecie (globalnej), bezpatnej i niewycznej licencji na reprodukowanie, dostosowywanie, modyfikowanie, tumaczenie, publikowanie, publiczne wykonywanie, publiczne wywietlanie i rozpowszechnianie Treci dostarczanych, publikowanych lub wywietlanych przez Uytkownika w Serwisie lub za jego porednictwem.
  Regulamin Google (11,1)
 • 7. Podobne zapisy znajduj sitake w regulaminachNKczy Facebooka (pkt. 2.1). Dlatego serwisy te mog wykorzysta nasze zdjcie dla wasnych celw. Prawnicy jednak uspokajaj, e w praktyce taka sytuacja nie mogaby mie miejsca.
 • 8. Z jednej strony mamy zapis z regulaminu NK o udzielenie praw do wizerunku, ale z drugiej strony ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych kadzie duy nacisk na jego ochron. Przede wszystkim zgoda na rozpowszechnianie wizerunku musi by niewtpliwa, osoba ktra jej udziela musi mie pen wiadomo nie tylko formy przedstawienia jej wizerunku, ale take miejsca i czasu publikacji. Oznacza to, e mimo zapisw w regulaminie NK, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji w wietle ustawy osoba, ktrej wizerunek zosta wykorzystany bdzie moga si temu sprzeciwi. Sytuacja skomplikowaaby si jednak w przypadku umieszczenia na kubku zdjcia grupy osb lub np. pejzau.
  (Aleksandra Ciso-Kurdziel - prawnik)
 • 9. Jeli chodzi z kolei o usuwanie kont, to sytuacja rni si w zalenoci od serwisu. W wikszoci jednakusuwany jest oczywicie profil, natomiastcz informacji pozostaje.W przypadku NK s to dane osobowe uytkownika (art. 8 pkt 7), a w przypadku Facebooka o wiele wicej - na przykad widocznepozostaj nasze zdjcia, ktre skomentowali znajomi, jak rwniedane dotyczce konta. Facebook na samym pocztku Regulaminu zaznacza, e dane
  mog pozosta w formie kopii zapasowych przez rozsdn ilo czasu.
 • 10. Warto zdawa sobie spraw z tego, co dzieje si z naszymi danymi w Sieci i gdzie moemy je nagle znale. Choby po to, aby mc skutecznie ubiega si nastpnie o swoje prawa.
 • 11. Porwnanie regulaminu
  JoeMonster.orgvs. NK.pl
 • 12. SPIS TRECI:
  Art. 1WSTP
  Art. 2DEFINICJE
  Art. 3TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
  Art. 4UCZESTNICTWO W SERWISIE
  Art. 5DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOCI
  Art. 6ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
  Art. 7ZABLOKOWANIE KONTA
  Art. 8ODPOWIEDZIALNO
  Art. 9REKLAMACJE
  Art. 10PRZEPISY KOCOWE
  Zacznik nr 1 Polityka Ochrony Prywatnoci
  Zacznik nr 2 Wysoko opat za usugi wiadczone przez Administratora na rzecz Uytkownikw
  Zacznik nr 3 Regulamin ledzika
  SPIS TRECI
  Zasady oglne
  Konta bojownikw
  Fora
  Moderacja
  Ikonki wtkw na forum
  Indywidualne statusy
  Fotki w profilach
  Sygnaturki na forum
  Banowanie
  Patnoci i rejestracjaoraz (terminy)
  Konto Superbojownika
 • 13. KONTA BOJOWNIKW JMKonto na Joe Monsterze s cool, wypas, jazzy i kady kto je ma jest w porzo.
  Konta, na ktre nikt nie logowa si przez ostatnie 3 lata mog zosta zamknite bez wczeniejszego powiadomienia.
  MODERACJA
  Moderator zna JM.org od podszewki - jeli co ma ci do przekazania to postpuj zgodnie z jego wskazwkami, a na pewno skorzystasz na tym.
  Moderator agodzi spory i jest dobrym duchem, ktry ci pomoe, jeli o to poprosisz.
  Zasada, e moderator ma zawsze racj jest nadrzdna. Publiczne krytykowanie lub obraanie moderatorw, publiczne dyskusje z moderatorem, odezwy czy wylewanie ali do moderatorw bd automatycznie usuwane z forum. W wyjtkowych przypadkach mog te zakoczy si banem.
 • 14. Art. 1WSTP
  NiniejszyRegulaminzosta sporzdzony w oparciu o przepisy prawne obowizujce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji s warunki korzystania oraz funkcjonowaniaSerwisuinternetowego nasza-klasa.pl znajdujcego si pod adresem internetowymnasza-klasa.pl.Regulaminokrela prawa i obowizki zarejestrowanychUytkownikwSerwisu, a take prawa, obowizki i zakres odpowiedzialnociAdministratorajako podmiotu zarzdzajcego i prowadzcegoSerwis. Kady potencjalnyUytkownikz chwil rejestracji zobowizany jest zapozna si z treciRegulaminui moe podejmowa dalsze czynnoci po uprzednim wyraeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowie.
  A oto jak wyglda regulamin NK.pl
 • 15. art. 4 UCZESTNICTWO W SERWISIE
  4.1.UczestnikamiSerwisus jegoUytkownicy.
  4.2.Utworzenie i korzystanie zKontawSerwisiejest dobrowolne i bezpatne.
  4.3.Odpatne usugi wiadczone bd przezAdministratorana rzeczUytkownikwwycznie po zoeniu dyspozycji i wniesieniu opaty, okrelonej w Zaczniku nr 2.
  4.4.Procedura rejestracji oraz utworzenieKontanastpuje poprzez wypenienie formularza znajdujcego si pod adresemhttp://nasza-klasa.pl/register. Umowa o wiadczenie usug drog elektroniczn zostaje zawarta z chwil rejestracji, na czas nieokrelony.
  4.4 aPo rozpoczciu procedury rejestracjiKonta Uytkownikpodejmuje decyzj, i tworzoneKontojestKontem RzeczywistymalboKontem Fikcyjnym. Po podjciu decyzji nie ma moliwoci zmiany rodzajuKonta.
 • 16. 6.3.Niedopuszczalne s dziaania mogce utrudnia lub destabilizowa dziaanieSerwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia si takich dziaa przezUytkownika,Administratorma prawo do zablokowaniaKonta. DziaaniaUytkownikapolegajce na prbie destabilizacjiSerwisustanowi czyn zabronionyw myl obowizujcych przepisw.Administratorjest wwczas uprawniony do podjcia stosownych czynnoci, w tym zmierzajcych do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
  6.4.Zawierajc umow zAdministratorem,Uytkownikzobowizuje si w szczeglnoci do:
  a)przestrzegania autorskich praw majtkowych oraz praw wynikajcych z rejestracji wynalazkw, patentw, znakw towarowych, wzorw uytkowych i przemysowychAdministratoraoraz innychOsb,
  b)powstrzymywania si od jakichkolwiek dziaa, ktre naruszayby prywatno innychUytkownikw, przede wszystkim polegajcych na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innychUytkownikachbez ich wyranej zgody, z wyjtkiem sytuacji, gdy czynnoci te s zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszegoRegulaminu,
  c)powstrzymywania si od jakichkolwiek dziaa, ktre mogyby utrudnia lub zakca funkcjonowanieSerwisu, a take dziaa polegajcych na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostpu doKontinnychUytkownikw,
  d)nie podejmowania jakichkolwiek dziaa na szkodAdministratora,Uytkownikwi innychOsb.
  6.5.Uytkownikowiadcza, e wszelkie treci, w tym zdjcia i dane osobowe, umieszczane przez niego wSerwisie, s prawdziwe i nie naruszaj jakichkolwiek praw autorskich i osobistych.Uytkownikowiadcza rwnie, e uzyska zgod innych osb na umieszczenie przez niego treci, przedstawiajcych lub odnoszcych si do tychOsb.
 • 17.
 • 18. joemonster.org
  8 stron
  3316 wyrazw
  o2.pl
  8 stron
  2981 wyrazw
  filmweb.pl
  10 stron
  3716 wyrazw
  nk.pl
  14 stron + 6 zacznikw
  5058 wyrazw
 • 19. Demotywatory 7 stron, 2447 wyrazw
  Kwejk 11 stron, 4032 wyrazw
  Wrzuta 14 stron, 6525 wyrazw
  Allegro 16 stron, 6543 wyrazw (+ 9 zacznikw)
  Inne:
 • 20. =34618
  4327 rednia
  244 sowa na minut
  18 minut
  Dlaczego nie czytamy regulaminw?
 • 21. akceptuj = wasnorczne podpisanie
 • 22. Gdzie szuka regulaminu?
 • 23.
 • 24. Polityka prywatnoci
  Zasady
  Warunki korzystania z serwisu/portalu /usugi
  Faq (FrequentlyAskedQuestions)
  Synonimy: