technologia magazynowania

Click here to load reader

Post on 12-Jan-2016

140 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TECHNOLOGIA MAGAZYNOWANIA. Literatura: 1. Z. Dudziński, M. Kizyn, Vademecum gospodarki magazynowej, wyd. oddk, Gdańsk 2002. 2. Z. Dudziński, M. Kizyn, Poradnik magazyniera, PWE, Warszawa 2006. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • *TECHNOLOGIA MAGAZYNOWANIA

 • *Literatura:1. Z. Dudziski, M. Kizyn, Vademecum gospodarki magazynowej, wyd. oddk, Gdask 2002.2. Z. Dudziski, M. Kizyn, Poradnik magazyniera, PWE, Warszawa 2006.

 • *Technologia magazynowania - to zasady i sposoby przemieszczania oraz skadowania zapasw magazynowych przy wykorzystaniu waciwego wyposaenia technicznego magazynu.

  Czynniki ksztatujce technologi magazynowania: struktura asortymentowa zapasw magazynowych w zakresie iloci i waciwoci, prdko przepywu materiaw, sposb realizacji zamwie, sposb zagospodarowania przestrzeni magazynowych, organizacja pracy.

 • *Technologie magazynowania w zalenoci od postaci fizycznej zapasw obejmuj:materiay nie opakowane luzem (gazowe, pynne, sypkie, kawakowe) skadowane w zbiornikach, silosach oraz specjalnych instalacjach,materiay sztukowe skadowanych w budowlach otwartych, potwartych, zamknitych.

 • *Na przebieg procesu technologicznego w magazynie ma wpyw: rodzaj magazynu, 2. przepustowo magazynu,3. charakterystyka skadowanych zapasw magazynowych,4. wyposaenie magazynowe, 5. rozwizania budowlano-techniczne, 6. system zarzdzania.

 • *Technologiczny proces magazynowy - jest to uszeregowany w okrelonej sekwencji zbir czynnoci wykonywanych przez pracownikw i urzdzenia techniczne, w czasie przepywu zapasw przez magazyn, poczwszy od rozadunku rodkw transportu dostawcy, poprzez przyjcie do magazynu, skadowanie w magazynie, kompletowanie, wydawanie oraz zaadunek na rodki transportu odbiorcw.

 • *Uwarunkowania techniczne i organizacyjne czynnoci przepywu:przestrze magazynowa, maszyny i urzdzenia, zasady wykonywania czynnoci,pracownicy o okrelonych kwalifikacjach, dokumentacja przepywu i ewidencja stanu zapasw magazynowych.

 • *Podzia magazynw ze wzgldu zakres wykonywanych czynnoci :magazyny o obrocie penymi jednostkami adunkowymi (o prostym przebiegu procesu magazynowego),magazyny kompletacyjne (o zoonym przebiegu procesu magazynowego).

 • *Magazyny o obrocie penymi jednostkami adunkowymi - s to magazyny, w ktrych dokonuje si przyjmowania, skadowania oraz wydawania zapasw w takich samych jednostkach adunkowych transportowych w jakich zostay one dostarczone do magazynu. Magazyny kompletacyjne - s to magazyny, w ktrych dostarczane do magazynu jednorodne asortymenty w jednostkach adunkowych w czasie przyjcia podlegaj rozformowaniu i przepakowaniu w jednostki magazynowe, z ktrych wydawane bd poszczeglne sztuki asortymentu w procesie kompletowania wedug zamwienia odbiorcy.

 • *Podzia magazynw ze wzgldu na poziom mechanizacji: magazyny o procesie rcznym,magazyny o procesie zmechanizowanym,magazyny o procesie zautomatyzowanym.

 • *Magazyny o procesie rcznym - s to magazyny, w ktrych czynnoci magazynowe wykonywane s rcznie, przy uyciu rcznych urzdze transportowych i przeadunkowych.

  Magazyny o procesie zmechanizowanym - s to magazyny, w ktrych czynnoci przeadunkw, przemieszczania i pitrzenia adunkw wykonywane s przez urzdzenia zmechanizowane obsugiwane rcznie (wzki widowe unoszce i podnonikowe, ukadnice regaowe, suwnice, przenoniki).

 • *Magazyny o procesie zautomatyzowanym - s to magazyny, w ktrych czynnoci pitrzenia oraz przemieszczania wykonywane s urzdzeniami mechanicznymi o sterowaniu automatycznym.

 • *Czynniki determinujce zagospodarowanie powierzchni magazynowej: sposb uksztatowania magazynowych frontw przeadunkowych,rodzaj technologicznego procesu magazynowego: - prosty, realizowany w magazynach o obrocie jednostkami adunkowymi transportowymi, bez koniecznoci ich przeformowywania przy przyjmowaniu, kompletacji i przy wydawaniu, - zoony, realizowany w magazynach kompletacyjnych, w ktrych dokonywane jest przeformowywanie jednostek adunkowych transportowych na jednostki magazynowe, kompletacja wewntrz magazynu, formowanie jednostek zbiorczych wedug zamwienia odbiorcy.

 • *Metody rozmieszczenia zapasw w sferze skadowania:wedug staych miejsc skadowania, wedug wolnych miejsc skadowania, wedug czstotliwoci wydawania:A - asortymenty o najwyszej czstotliwoci wyda,B - asortymenty o redniej czstotliwoci,C - asortymenty o najniszej czstotliwoci.

 • *W grupie asortymentowej A,B,C znajduj si odpowiednio adunki: cikie o masie 600-1000 kg, skadowanie w najniszych gniazdach segmentw (poziom 1), rednie (400-600 kg), skadowanie w rednich gniazdach (poziom 2), lekkie (do 400 kg), skadowanie w najwyszych gniazdach (poziom 3). Wynika to z warunkw :bezpieczestwa pracy, wydajnoci przeadunkowej, techniczno-eksploatacyjnych.

 • *Rozmieszczanie asortymentw w magazynie zmechanizowanym kompletacyjnym wedug rodzaju jednostek adunkowych: - grupa I - (wyroby ponadgabarytowe), ktre charakteryzuj si wymiarami wikszymi od wymiaru znormalizowanej paletowej jednostki adunkowej (1200 x 800 x 1000 mm) przez co nie mieszcz si w normalnych gniazdach regaowych. - grupa II - (wyroby normalne), ktre umoliwiaj tworzenie znormalizowanych jednostek paletowych (palety skrzyniowe i paskie o wymiarach 1200 x 800 x 1000 mm), - grupa III - (wyroby maogabarytowe) wymagajce skadowania w pojemnikach magazynowych.

 • *Rodzaje pl odkadczych:powierzchniowe z wykorzystaniem wzkw paletowych unoszcych, przestrzenne - jednostki adunkowe pitrzone s na wspornikach cz regaowych z wykorzystaniem wzkw wzkw podnonikowych.

 • *Znakowanie gniazda regaowego: 10.05.07 10 - rzd regau, 05 - kolumna w rzdzie, 07 - gniazdo w kolumnie.

 • *Zagospodarowanie powierzchni magazynowej obejmuje rozplanowanie:stanowisk dla czynnoci magazynowych, pl skadowych, rzdw regaowych, korytarzy midzyregaowych, stanowisk odkadniczych w punktach zdawczych i odbiorczych na czoach regaw,drg transportowych.

 • *Wymaga to nastpujcych danych:rodzajw, liczby i wymiarw stanowisk w strefie przyj i wyda, wymiarw i iloci pl skadowych i odkadczych,parametrw regaw,szerokoci korytarza roboczego i drg komunikacyjnych,iloci i wymiarw stanowisk zdawczych i odbiorczych w obszarze cz regaowych.

 • *Procesy technologiczne w magazynach o obrocie penymi jednostkami adunkowymi

 • *Proces technologiczny w strefie przyj:sprawdzenie dokumentw dostawy, wyadunek dostawy ze rodka transportu zewntrznego,transport do strefy przyj, kontrola stanu zewntrznego jednostek adunkowych,odbir ilociowy dostawy, wystawienie dowodu przyjcia Pz, wprowadzenie danych o dostawie do systemu komputerowego. wydruk etykiet identyfikacyjnych,oznakowanie jednostek adunkowych etykietami,przemieszczenie dostawy do strefy skadowania na stanowiska odkadcze w obszarze cz regaowych zgodnie z kodem lokalizacyjnym.

 • *Proces technologiczny w strefie skadowania:przyjmowanie jednostek adunkowych ze strefy przyj, skadowanie,wydawanie do strefy wyda.

 • *Technologiczny proces w strefie wyda:(po otrzymaniu polecenia wydania)kompletowanie partii wysykowej, kontrola iloci jednostek adunkowych, kontrola stanu zabezpieczenia,przemieszczenie jednostki adunkowej do miejsca zaadunku na rodek transportu zewntrznego,zaadunek na rodek transportu zewntrznego,wysyka do odbiorcy.

 • *Proces technologiczny w magazynach kompletacyjnych

 • *Kompletowanie - to tworzenie zestaww asortymentw przeznaczonych do wydania na podstawie otrzymanych dyspozycji wydania zgodnych z zamwieniem odbiorcy.

 • *Technologiczny proces w strefie przyj:rozadunek dostawy,przemieszczenie jednostek transportowych do strefy przyj na stanowisko identyfikacji, kontroli i przepakowania,kontrola stanu i iloci opakowa transportowych zgodnie z dokumentami dostawy, rozpakowanie jednostek transportowych i segregacja wedug asortymentw, kontrola ilociowa asortymentw zgodnie z dokumentami dostawy, kontrola jakociowa,potwierdzenie zgodnoci z dokumentami dostawy oraz warunkami jakoci oraz wystawienie dowodu Pz,

 • *przepakowanie w opakowania magazynowe (jednostki magazynowe),znakowanie jednostek magazynowych etykietami zawierajcymi symbole kodw wyrobw oraz symbole kodw lokalizacyjnych (miejsc skadowania),kontrola poprawnoci uformowania, oznakowania, ksztatu oraz wymiarw i masy jednostek magazynowych,zoenie jednostek magazynowych w obszarze cz regaowych na stanowiskach zdawczych.

 • * Strefa skadowania:pobieranie ze stanowiska zdawczego,przemieszczenie do gniazda regaowego zgodnie z kodem lokalizacyjnym na jednostce magazynowej.

 • *Proces technologiczny w strefie kompletacji:przyjmowanie do skadowania, w ramach ktrego wykonywane s czynnoci pobierania ze stanowiska zdawczego (w obszarze cz regaowych) i przemieszczania do gniazda regaowego zgodnie z kodem lokalizacyjnym na jednostce magazynowej,kompletacja i wydanie z magazynu.

 • *Proces kompletacyjny w magazynie jest determinowany:postaci fizyczn kompletowanych zapasw, ktra decyduje o rodzaju zastosowanych urzdze; poziomem mechanizacji procesu magazynowego,- rczny, - mechaniczny, - zautomatyzowany;wymagan wydajnoci procesu kompletacyjnego, mierzona liczb skompletowanych zlece na jednostk czasu .

 • *Sposoby realizacji zlece:dynamiczny - ciga realizacja zlece indywidualnych, jedno po drugim, wedug kolejnoci napywajcych na bieco zamwie odbiorcw.statyczny - cige zbieranie zamwie i okresowa realizacja.

 • *Podstawowe systemy kompletacji to:I. kompletacja w miejscu skadowania - system oparty na kompletowaniu rcznym wspomagany wzkami rcznymi;II. kompletacja w strefie kompletacji system przeprowadzony na duej powierzchni, przy udziale duej liczby asortymentw, duej liczby pracownikw, przy duym nasyceniu urzdzeniami technicznymi.

 • *Ad. I. System kompletacji w miejscu skadowania - to systemem oparty na rcznym wykonywaniu czynnoci kompletacyjnych i stosowany jest w magazynach o maej liczbie zlece wydania realizowanych w cigu zmiany roboczej.

  Realizowany w dwch wariantach, jako:jednostopniowy, zwany zlecenie po zleceniu,dwustopniowy, zwany asortyment po asortymencie.

 • *Ad. II. System kompletacji w strefie kompletacji: Polega na pobieraniu zapasw ze stosw lub urzdze do skadowania w celu utworzenia zbioru zapasw zgodnie ze specyfikacj asortymentow i ilociow dla okrelonego odbiorcy w strefie kompletacji.

  System ten umoliwia zwikszenie wydajnoci kompletacyjnej.

 • *Procesy kompletacyjne realizowane w strefie kompletacji wykonywane s wedug zasad: kompletujcy do asortymentu, asortyment do kompletujcego-poszczeglne asortymenty s dostarczane do stanowisk kompletacyjnych.

 • *System kompletacji dwustopniowej:Pierwszy stopie kompletacji, dokonany jest w strefie skadowania na podstawie zlece Z1.Drugi stopie kompletacji przebiega w strefie kompletacji na podstawie zlece Z2 rozpisanych zgodnie z poszczeglnymi zamwieniami odbiorcw z okreleniem numerw regaw z zapasem kompletacyjnym, na ktrych znajduj si te asortymenty.

 • *Proces technologiczny w strefie wyda: grupowanie asortymentw na polu odkadczym zgodnie ze zleceniem wydania,kontrola ilociowa wysyki zgodnie ze zleceniem wydania,przygotowanie do wysyki, zaadunek na rodek transportu zewntrznego i wysyka do odbiorcy.

  **************************************