“...pasaulis, kuriame mes gyvename, yra ypatingai dinamiškas

of 43/43
“...Pasaulis, kuriame mes gyvename, yra ypatingai dinamiškas... “...Nuolat keičiasi politinės sistemos, kultūros ir žmogiškosios vertybės... “...Siekiama kuo lanksčiau organizuoti mokymą, jį individualizuoti... “...Vienas svarbiausių šiuolaikinės mokyklos uždavinių – padėti ugdytiniams nusistatyti gebėjimų lygį ir kryptį, pasirinkti tinkamiausią, jų polinkius, interesus bei gabumus atitinkantį ugdymosi kelią, susidaryti svarią nuomonę dėl tolesnės profesinės veiklos, išbandyti įvairias veiklos sritis...

Post on 10-Jan-2016

57 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

“...Pasaulis, kuriame mes gyvename, yra ypatingai dinamiškas... “...Nuolat keičiasi politinės sistemos, kultūros ir žmogiškosios vertybės... “...Siekiama kuo lanksčiau organizuoti mokymą, jį individualizuoti... - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • ...Pasaulis, kuriame mes gyvename, yra ypatingai dinamikas... ...Nuolat keiiasi politins sistemos, kultros ir mogikosios vertybs... ...Siekiama kuo lanksiau organizuoti mokym, j individualizuoti... ...Vienas svarbiausi iuolaikins mokyklos udavini padti ugdytiniams nusistatyti gebjim lyg ir krypt, pasirinkti tinkamiausi, j polinkius, interesus bei gabumus atitinkant ugdymosi keli, susidaryti svari nuomon dl tolesns profesins veiklos, ibandyti vairias veiklos sritis...

 • Modulinio mokymo privalumai atnaujinant ugdymo turinLoreta Statauskien

  altiniai: P. Juceviien, 1998 Naugazi Islamabard mokyklos eksperimentas, 2003 J. Dragnas, V.Maeika, 2006O. Doglanova, O. Petrova, E. arochina, 2009VPU Filologijos fakulteto III k. studentai, 2010

  iauliai, 2010-03-19

 • A TSISKAITAU

  Neinau...

  Suinau...

 • Pirmoji dalis: Neinau...

 • Modulinio mokymo patirtis Lietuvos mokyklose

 • Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose modulin mokymo sistema pradta taikyti kartu su profiliniu mokymu

  Sustiprint mokym pakeit pagilintas mokymas, kuris organizuojamas moduliniu principu

  Daniausiai buvo vykdomas pagilintas usienio kalb, lietuvi kalbos, kno kultros dalyk mokymas, taip pat ir kryptingas menini dalyk ugdymas

  Profilinje mokykloje taip pat buvo realizuojamas modulinis mokymas. Pagal savo paskirt moduliai. skirstomi :Paremiamuosius (Jie skirti kompensuoti atskir moksleivi ar moksleivi grups gebjim spragas);Orientuojamuosius (J paskirtis padti moksleiviams apsisprsti renkantis profilius ir pakraipas);Ilyginamuosius (Jie skirti moksleivi gebjim gilinimui ir padeda jiems pasitikrinti apsisprendim).

 • Antroji dalis: Suinau...altiniai: P. Juceviien, 1998 Naugazi Islamabard mokyklos eksperimentas, 2003 J. Dragnas, V.Maeika, 2006O. Doglanova, O. Petrova, E. arochina, 2009

 • Modulin (blokin) mokymo sistema mokymo bdas, kurio metu mokymo turinys ir jo organizavimas suskirstomas moduliais

 • Modulus lot. matas, funkcinis mazgas, t.y. toks pilnutinis darinys MODULIS, kuris reikalingas konkreiai funkcijai atlikti (pavyzdiui, mokymosi tikslui realizuoti)

 • Kodl modulinis mokymas?Pakito inias sisavinanio asmens vaidmuo: i ugdymo proceso objekto jis tapo io proceso subjektu, todl ugdymo proces reikia organizuoti kitaip...

 • K reikia kitaip organizuoti ugdymo proces? (1)Mokomoji informacija turi visikai atitikti mokymosi tiksl (organizuota taip suprantamai ir aktualiai, jog bt pastebima ir norima sisavinti)

 • K reikia kitaip organizuoti ugdymo proces? (2)

  Informacijos sisteminis pateikimas (mokymosi kelio ir bdo pasirinkimo galimybs: mokymosi prieinamumas)

 • K reikia kitaip organizuoti ugdymo proces? (3)

  Besimokaniojo savarankikumas (didaktini ir mokymosi tiksl derinimas, j realizavimo keliai ir alternatyvos)

 • Programuoto mokymo ir modulinio mokymo palyginimasModulinis mokymas remiasi:Kognityvine psichologija, aktyvia, racionalia besimokaniojo veikla, kuri priklauso nuo jo vidini savybi, ypa painimo poreikiProgramuotas mokymas remiasi:Biheviorizmu, kurio formul stimulas reakcija, didiausias dmesys iorini stimul svarbai

 • Modulinio mokymo idjos variantins galimybs

 • Modulinis mokymas kaip mokomosios informacijos organizavimo idja (1)Modulis leidia mokomj mediag pateikti baigtinmis porcijomis, visikai atitinkaniomis usibrt didaktin tiksl (Postlethwait, Russel, 1971, Zakariukin, Tverdin, 1983)

 • Modulinis mokymas kaip metodas (2)Modulinis mokymas tai toks mokymo metodas, galinantis besimokantj pasirinkti jos sisavinimo bdus, temp, atsivelgiant savo galimybes, poreikius

  (Postlethwait, Russel, 1971, Goldschmid, Goldschmid 1972)

 • Modulinis mokymas kaip spausdinta mokymo priemon (3)Modulinis mokymas tai toks informacijos organizavimo ir jos sisavinimo bd jungimas daniausiai spausdinta ar elektronine forma

  (Russell, 1971, Tolkaiova, 1986)

 • Modulinis mokymas kaip mokymo organizavimo forma (4)Modulinis mokymas tai toks mokymo organizavimo bdas, kai besimokantieji skirstomi autonomines grupes

  (Qwens, 1990)

 • Modulinis mokymas kaip didaktin sistema (5)Modulinis mokymas grindiamas iais principaisModulumu (skirtingai autori aikinamas)Ugdymo turinio struktrizavimo savarankikus elementusDinamikumoVeiklos metodoLankstumo (modulius galima lanksiai derinti tarpusavyje priklausomai nuo skirting mokymo reikmi ir situacij (L. Mariani (1981)Suvoktos perspektyvosvairiapusiko metodinio konsultavimoParitetikumo (Juceviien, 1998)

 • O jeigu trumpai? ...apie mokym moduliais

 • Modulus matas, funkcinis mazgas

 • Moduliai logikai ibaigti ugdymo turinio vienetai, suformuoti taip, kad juos galima bt imokti per tam tikr apibrt laik

  MA

  TE

  MA

  TI

  KA

 • Reikalavimai moduliuiMokymo turinys turi padti mokiniui pasiekti dalyko tikslusMokymo mediaga suskaidoma vientisus ir ibaigtus turinio vienetus (blokus) Btinai taikomos skirtingos mokymo formos ir metodaiApibriama savita modulio vertinimo sistema

 • Modulio elementai Informacinis aprpinimas (pamok, praktini usimim, savarankiko darbo turinys)Didaktinis aprpinimas (uduoi baz, aprpinimas taikomomis programomis)Branduolys (bazinis komponentas) (tarpusavyje susij pagrindiniai dalyko teiginiai, svokos)Keiiamoji dalis (lanksiai atnaujinama)Praktinis aprpinimas (nuolatinis konsultavimas, praktins mokymosi rekomendacijos ini, gebjim ir gdi pltojimui atliekant uduotis)

 • Modulio struktra Tikslas Mokymosi pasiekimai (kompetencijos)Mokymosi udaviniai Mokymosi veikl ir grtamojo ryio organizavimasVertinimas

  Derm

 • Mintys t, kurie taip dar nesimok...altinis: VPU Filologijos fakulteto III k. studentai, 2010

 • Geresnis ir plankesnis ini pateikimas ir mokymas...Lengviau imokti, nes lengviau susikoncentruoti mokomj dalyk...Mokiniai geriau sigilina dalyk, kai suskirstyta moduliais...Kokybikesnis mokymasis...Mokinys gali pats pasirinkti naujos informacijos sisavinimo bd ir temp (pagal individualizuotas uduotis)...Labiau sudomina mokin, jam lengviau siekti dalyko tiksl...

  Mintys t, kurie taip dar nesimok:

 • Ugdomas mokinio savarankikumas...Suskirstyt mediag lengviau sisavinti...Pltojami mokini gdiai atliekant praktines uduotis...Leidia geriau sisavinti mokomj mediag...Geros slygos mokiniui atnaujinti (papildyti turimas inias) ir apdoroti mediag...Informacija pateikiama taip, kad bet kuris mokinys galt j suprasti (kiekvienam mokiniui suprantamai), kad skirting galimybi mons j suprast...

  Mintys t, kurie taip dar nesimok:

 • Mokomasis dalykas mokiniams turi bti gerai iaikintas...Lengviau sisavinama informacija, nes mokymas yra susistemintas...Mokinys neapkraunamas nereikalinga informacija...Mokiniui lengviau pasiruoti atsiskaitymui...Mokytis lengviau, metodikiau...Mokiniui suteikiama galimyb papildyti turim informacij...

  Mintys t, kurie taip dar nesimok:

 • Treioji dalis: Atsiskaitau...

 • MODULINIO MOKYMO KRITIKA

 • KRITIKAKAM PRITARIU, KAS PATINKA

 • KRITIKAKAM PRITARIU, KAS PATINKASILYMAI

 • KRITIKAKAM PRITARIU, KAS PATINKASILYMAIMANOMOKOMASIS DALYKAS

  2010-03-19IAULIAI

  ESU MOKYKLOS/PADALINIO VADOVAS

 • Modulinio mokymo privalumaiMokymosi procese skatinamas mokinio smoningumas ir aktyvumas (MOKINIUI)Modulins struktros lankstumas (UGDYMO TURINIUI)Susisteminamas dalyko turinys, sukonkretinamas mokymosi tikslas (UGDYMO TURINIUI)Stiprinama mokinio mokymosi motyvacija, savireguliacija, skatinamas mokinio susidomjimas mokymosi rezultatais (MOKINIUI)Utikrinamas tolydus, sistemingas mokinio darbas mokymosi procese (MOKINIUI / MOKYTOJUI / UGDYMO TURINIUI)Gerja psichologinis mikroklimatas ugdymo procese (MOKINIUI, MOKYTOJUI)Vyksta efektyvi mokymosi prieira ir konsultavimas (MOKINIUI/MOKYTOJUI/ UGDYMO TURINIUI)Sutrumpja dalyk mokymosi laikas (UGDYMO TURINIUI)gyvendinamas mokymosi individualizavimas (MOKINIUI)Atsivelgiama specialisias mokymosi reikmes (MOKINIUI)

 • Nam darbas... projekto mokyklos komandai

  Apimtis 1 skaidr

 • Uduotis:Projekto mokyklos komanda aptaria modulinio mokymo ibandymo strategij savo mokykloje ir parengia idj bank tema Modulinis mokymas: mes norime tai gyvendinti

 • Modulinis mokymas: mes norime tai gyvendinti

 • Atlikimo terminas iki 2010m. Balandio 16 d.

  Nam darbus sisti adresu:[email protected]

 • AI