jonathan meres „normo pasaulis: atsargiai! gali suerzinti!“

of 21/21
NUO 10 IKI 12 METŲ

Post on 03-Aug-2016

237 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Iš anglų k. vertė Kazimiera Kazijievaitė-Astratovienė Tai ne košmariškas sapnas, tai – daug blogiau: į svečius atvyksta sumauti tobulasis pusbrolis ir pusseserė. Ir Normas privalo eiti su jais pasivaikščioti! Tai nuobodžiausias užsiėmimas pasaulyje: leisti laiką su tais, kurių negali pakęsti. Iš viso, kas per kvailas užsiėmimas – eiti pasivaikščioti? Tačiau pasirodo, kad iš pusbrolio galima gauti vertingos informacijos, kuri vėliau gali labai praversti… O šiaip – Normo gyvenimas toks pat sumautas, kaip visada. Jo jaunesnieji broliai iš tėvų išsiprašė šuns, o bjaurioji kaimynė į „Youtube“ įdėjo jo vaikystės nuotrauką. Ir dabar visi iš jo šaiposi! Kaip Normui gyventi, kai visas pasaulis susimokė prieš jį? Kur pažvelgsi – bėdos ir nelaimės. Tačiau vis tiek baisiai juokinga! „Normo pasaulis“ – knyga tiems, kurie dievina „Nevykėlio dienoraštį“ ir „Močiutę plėšikę“.

TRANSCRIPT

 • NUO

  10IKI

  12MET

  NUO

  10IKI

  12MET

  Tai ne komarikas sapnas, tai daug blogiau: sveius

  atvyksta sumauti tobulieji pusbrolis ir pusseser.

  Normas privalo eiti su jais pasivaikioti! Nuobodiausias

  usimimas pasaulyje leisti laik su tais, kuri negali

  paksti. Taiau pasirodo, kad i pusbrolio galima gauti

  vertingos informacijos, kuri gali vliau labai praversti

  Apskritai Normo gyvenimas sumautas, kaip visada.

  Jo jaunesnieji broliai i tv isipra un, o bjaurioji

  kaimyn jutub djo jo vaikysts nuotrauk. Dabar visi

  i jo aiposi!

  Kaip Normui gyventi, kai visas pasaulis

  susimok prie j? Kur pavelgsi bdos

  ir nelaims. Taiau baisiai juokinga!

  Normo pasaulis knyga tiems, kurie

  dievina Nevyklio dienorat ir

  Moiut plik.

  JONATHAN MERES (Donatanas Meresas) buvs jreivis, roko vaigd ir led pardavjas,

  ms vaidinti komedijose. Galiausiai jis tapo raytoju ir sukr daug knyg vaikams bei paaugliams.

  Garsiausios ir juokingiausios i j apie Norm.

 • I angl kalbos vert

  Kazimiera Kazijevait-Astratovien

  VILNIUS 2016

 • UDK 821.111-93Me-184

  Text Jonathan Meres 2012First published in 2012 by Orchard BooksThe rights of Jonathan Meres to be identified as the author and Donough OMalley to be identified as the illustrator of this work have been asserted by them in accordance with the Copyright, Designs and patents Act, 1988

  Kazimiera Kazijevait-Astratovien, vertimas lietuvi kalb, 2016 Tyto alba, 2016

  ISBN 978-609-466-170-9

  Iliustracij autorius Donough OMalley

  Jonathan MERESTHE WORLD OF NORMOrchard Books, Sydney, 2012

 • Skiriu Maksui, Olei ir Nojui.

  Jei ne a, n vieno i js nebt.

 • TURINYS

  PIRMAS SKYRIUS ................................................... 9

  ANTRAS SKYRIUS ..................................................17

  TRECIAS SKYRIUS .................................................24

  KETVIRTAS SKYRIUS ............................................. 33

  PENKTAS SKYRIUS ...............................................49

  ETAS SKYRIUS ................................................... 59

  SEPTINTAS SKYRIUS ............................................. 76

  ATUNTAS SKYRIUS ............................................. 83

  DEVINTAS SKYRIUS ...............................................91

  DEIMTAS SKYRIUS .............................................. 99

  VIENUOLIKTAS SKYRIUS .................................... 109

  DVYLIKTAS SKYRIUS ............................................118

  TRYLIKTAS SKYRIUS.............................................131

  KETURIOLIKTAS SKYRIUS ...................................137

  PENKIOLIKTAS SKYRIUS .................................... 142

 • EIOLIKTAS SKYRIUS ....................................... 147

  SEPTYNIOLIKTAS SKYRIUS ............................... 156

  ATUONIOLIKTAS SKYRIUS .............................. 164

  DEVYNIOLIKTAS SKYRIUS .................................. 170

  DVIDEIMTAS SKYRIUS .......................................179

  DVIDEIMT PIRMAS SKYRIUS ........................... 187

  DVIDEIMT ANTRAS SKYRIUS .......................... 198

  DVIDEIMT TRECIAS SKYRIUS ............................211

  DVIDEIMT KETVIRTAS SKYRIUS ...................... 218

  DVIDEIMT PENKTAS SKYRIUS ........................228

  DVIDEIMT ETAS SKYRIUS ............................. 237

  DVIDEIMT SEPTINTAS SKYRIUS ......................250

  DVIDEIMT ATUNTAS SKYRIUS .......................255

  DVIDEIMT DEVINTAS SKYRIUS ........................ 261

  TRISDEIMTAS SKYRIUS ...................................266

 • 9PIRMAS SKYRIUS

  Vos pabuds Normas suprato, kad diena bus sumauta jis stovjo prekybos centre prie kasos visikai nuogas.

  Deja, itaip negalima, sudrausmino ka-sinink.

  Pardon?

  Tai grietai draudiama, pakartojo ji.

  Kas draudiama? Lankytis parduotuvje neapsirengus? pasitikslino Normas.

  Ne, atsak kasinink. Turti deimt preki pirkini krepelyje. ioje kasoje galima susimokti ne daugiau kaip u devynias.

  Normas paskubom suskaiiavo savo pirki-nius. I ties, krepelyje j buvo deimt visi

 • 10

  patys pigiausi, paymti prekybos centro pre-ks enklu.

  Atsipraau, tuoj vien padsiu atgal, tar jis.

  Per vlu, atkirto kasinink.

  K? negaljo savo ausimis patikti Nor-mas.

  Jau per vlu. Praau ieiti.

  Negi js rimtai?

  Tarsi nordama rodyti, kad nejuokauja, kasinink paspaud mygtuk ir prabilo mi-krofon:

 • 11

  Apsauga kvieiama trei kas... Ap-sauga trei kas!

  Bet... pratar Normas.

  Pasitrauk nuo kasos, pasigirdo keistai pastamas balsas. Turi deimt sekundi.

  Berniukas atsisuko ir pamat keistai pas-tam apsaugos darbuotoj.

  Tti! ia a, Normanas!

  Bet Normo ttis nesiteik atsakyti.

  tai, imk, snui rankas jis bruko pigiau-si kokos skonio saus pusry-

  i dut ir stumteljo j ijimo link.

 • 12

  Ai, bet nesu alkanas, murmteljo Normas.

  O a ir nesilau valgyti, atov ttis, tik prisidenk savo...

  A, gerai, susigrieb Normas, staiga pri-simins, kad yra nuogut nuogutlis.

  Kas ia dedasi? nusistebjo jis. Kodl ttis vilki apsaugos darbuotojo uniform? Gal ruoiasi persirengli vakarl? Jeigu taip, tai persirengti prekybos centro apsaugininku kvaila mintis. Nebent vents tema prekybos centrai. Arba apsaugos darbuotojai. Nors, ties sakant, sunku patikti, kad taip galt bti.

  Praom ia, sakmiai paliep ttis.

  Prisidengs savo gd kokos skonio saus pusry-

  i dele, berniukas buvo ilydtas i parduotuvs. Jam

  pasirodius gatvje m yb- sti fotoaparat blyksts rinkosi smalsuoli minia. Tolu-

 • 13

  moje buvo girdti policijos automobilio sire-nos, kauksmas vis garsjo.

  Taigi, Normanai? pasigirdo kitas keis-tai pastamas balsas.

  Berniukas apsidair ir pamat els mergait, gyvenani kaimynystje. Ji buvo isiiepusi ligi aus. O blogiausia, kad visk fil-mavo telefonu. Jei Normas ir galjo pasijusti dar labiau paemintas, tai k tik vyko.

  Matau, turi tik ma dut, nusijuok els.

  Normas pajuto, kaip veid uliejo raudo-nis.

 • 14

  Kaip tu galjai taip su mumis pasielgti? nuaidjo dar vienas pastamas balsas.

  Tai buvo mama. alia jos stovjo Normo broliai vidurinlis Brajanas ir jaunlis Deivas.

  Utraukei gd visai eimai, niriai tar mama.

  Va ir ne! spygteljo Deivas. Tai juk smagu!

  Usiiaupk, Deivai! liep Brajanas.

  I ties, mielasis, tai gdinga, pakartojo mama.

  Mama, a nekaltas! gynsi Normas. Nemaiau joki enkl, draudiani apsi-pirkti nuogam!

 • 15

  K? nesuprato mama. Turiu omeny, kad gdinga eiti apsipirkti prekybos cen-tr. Paprastai mes einame Tesco. K da-bar pagalvos kaimynai?

  Mama teisi, Normai, pritar ttis. Ms reikalai nra jau tokie prasti, ar ne?

  Normas dbteljo tt. Jeigu jo, po ga-lais, nebt atleid i darbo, viso ito apskritai nebt vyk.

  K a inau, tti. Tai tu man pasakyk!

  Bet tiui n nespjus prasiioti, alia j cypdamas sustojo policijos automobilis ir pro vairuotojo dureles ilipo uo.

  Esate sulaikomas ir taria-mas tuo, kad pirkote deimt

  preki kasoje, skirtoje per-kantiems daugiausia de-vynias, ipykino uo. Turite teis tylti. Viskas, k pasakysite, gali bti panaudota prie jus.

 • 16

  Normas nusprend tylti. Po teisybei, net jei bt norjs kak pasakyti, nebt stengs. Jam m svaigti galva. Rodsi, tuoj apalps. Neinia, ar dl to, kad pamat un, vairuojant policijos automobil, ar dl to, kad uo, vairuo-jantis automobil, mo-kjo kalbti.

  Normanai, kreipsi mama, bet Normui pa-kirto kojas ir jis susmuko ant ems.

 • 17

  ANTRAS SKYRIUS

  Normanai, pakartojo mama. Laikas keltis, mielasis.

  Normas kak suniurnjo.

  Pabudome ir kelkims, adino mama, velniai purtydama sn u peties.

  Berniukas vis dar kietai miegojo.

  Tokiu metu jau turtum rengtis.

  Tai suveik. Normas staiga paoko lovoje.

  Kur mano saus pusryi dut? pa-klaus jis panikai narydamas patalus.

  K?

  Saus pusryi dut! irk berniu-kas. Man jos reikia!

 • 18

  Kam?

  Normas vilgteljo emyn ir jam didiai pa-lengvjo pasirodo, jis vilkjo piama.

  Eee, niekam.

  Manau, kai kam prisi- sapnavo! nusijuok ma- ma.

  Berniukas apsivalg. Kaln dvirai plakatai ant sien? Yra. snis ur-nal apie kaln dvirai sport ant naktinio staliu-ko? Yra. Kaln dvirati-ninko almas ant kablio prie dur? Yra.

  Ar a dabar sap- nuoju, mam?

  Pardon?

  Ar tai sapnas? per-klaus Normas. Galbt a sapnuoju, kad sapnuoju?

  Mama nusiypsojo.

 • 19

  O gal tai tu sapnuoji, mam, Normui ov mintis. Galbt a esu tavo sapne! Gal visa tai netikra.

  O gal tau tiesiog reikia keltis, grino tikrov mama. Jau beveik deimt!

  Maniau, iandien etadienis.

  Taip ir yra.

  Tai kodl turiu keltis?

  Todl, kad atvyksta giminaiiai, pamir-ai?

  O, ne... sudejavo snus.

  Dabar Normas buvo tikras, kad tai ne sap- nas. Tai tiesiog

  visikaskomaraspogalais! Giminaiiai? Prakeikti tobulieji giminaiiai?

  Ir kuri gal jie turi atvykti ir visk sugadinti?

  Ar ilgai jie ia bus?

  Vis dien, atsak mama. Kartu val-gysime priepieius, o paskui eisime pasivaik-ioti.

 • 20

  Eisime pasivaikioti?! mintyse pasibai-sjo Normas. Priverstinis pasivaikiojimas su tobuluoju pusbroliu ir nuostabija pussese-re yra daug blogiau u paprast susitikim! Normas apskritai nesuprato, kuri gal reikia eiti pasivaikioti. Jis ir taip gantinai daug vaikiodavo, nors ir neidavo jokius pasi-vaikiojimus.

  Jis eidavo mokykl. Lipdavo laiptais auk-tyn ir leisdavosi emyn. Netgi pdindavo prie televizoriaus perjungti kanal, jei niekur neras-davo pultelio, o broli, kuriems bt lieps j

  paduoti, nebdavo alia.

  Vaikioti reikia tam, kad nusigau-tum i tako A tak B trumpiausiu keliu per trumpiausi laik. Juk nie-

  kada nevaikiotum savo malo-numui!

  Mama, negi tu rim-tai, a? Pasivaikioti?

  O kas ia blo-go, Normanai?

  O kas ia gero?

 • 21

  Na jau na jau, nebk toks...

  Normui ov mintis. Buvo vienas dalykas, dl kurio jis galt kaip nors visa tai iksti.

  Ar galsiu pasiimti dvirat?

  Ne, negalsi! Juk eisime pasivaikioti!

  Snus neviltingai atsiduso. Visai netrukus j paties nepagydoma tropin liga ir nra be-ma joki ans to ivengti.

  Nagi, Normai, baik, nesiliov mama. Nra jau jie tokie blogi.

  Blogi? Normo pusbrolis ir pusseser ne iaip sau blogi, jie tiesiog nepakeniami! Tie j tobuli dantys, tobuli plaukai ir tobulos ma-nieros... Be viso to, jie aminai pliurpia apie tai, kad gros kokiu nors retu instrumentu kvai-lame koncerte ar vyks tolim al, apie ku-ri Normas n girdti negirdjo. Juk tai ne jie persikraust maesn nam, nes liko tuiom kienm! Jeigu jiems tekt valgyti pigiausius prekybos centro sausus pusryius, seniai s-dt apsikabin telefono ragel ir skambint Vaik linij!

 • NUO

  10IKI

  12MET

  NUO

  10IKI

  12MET

  Tai ne komarikas sapnas, tai daug blogiau: sveius

  atvyksta sumauti tobulieji pusbrolis ir pusseser.

  Normas privalo eiti su jais pasivaikioti! Nuobodiausias

  usimimas pasaulyje leisti laik su tais, kuri negali

  paksti. Taiau pasirodo, kad i pusbrolio galima gauti

  vertingos informacijos, kuri gali vliau labai praversti

  Apskritai Normo gyvenimas sumautas, kaip visada.

  Jo jaunesnieji broliai i tv isipra un, o bjaurioji

  kaimyn jutub djo jo vaikysts nuotrauk. Dabar visi

  i jo aiposi!

  Kaip Normui gyventi, kai visas pasaulis

  susimok prie j? Kur pavelgsi bdos

  ir nelaims. Taiau baisiai juokinga!

  Normo pasaulis knyga tiems, kurie

  dievina Nevyklio dienorat ir

  Moiut plik.

  JONATHAN MERES (Donatanas Meresas) buvs jreivis, roko vaigd ir led pardavjas,

  ms vaidinti komedijose. Galiausiai jis tapo raytoju ir sukr daug knyg vaikams bei paaugliams.

  Garsiausios ir juokingiausios i j apie Norm.