mekanik sistemler

of 216 /216
BĠNA ENERJĠ PERFORMANSI HESAPLAMA YÖNTEMİ BEP III . BĠNA ENERJĠ PERFORMANSI – MEKANĠK SĠSTEMLER ĠÇĠN ENERJĠ ĠHTĠYACININ HESAPLANMASI

Author: phamkien

Post on 04-Feb-2017

254 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BNA ENERJ PERFORMANSI

  HESAPLAMA YNTEM

  BEP

  III .

  BNA ENERJ PERFORMANSI MEKANK SSTEMLER N ENERJ HTYACININ

  HESAPLANMASI

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  1

  NDEKLER

  1. ISITMA SSTEMLER ............................................................................................................................... 1

  1.1. Is retecinden Istma Sistemine Verilmesi Gereken Is .............................................................................. 4

  1.2. Is retecine Salanmas Gereken Enerji ..................................................................................................... 6

  1.3. Destek Enerjisi ............................................................................................................................................. 7

  1.4. Ksmi Yk Deerleri ..................................................................................................................................... 7 1.4.1. Is Datm ........................................................................................................................................... 7 1.4.2. Depolama ............................................................................................................................................ 7

  1.5. Kazan Nominal Gc ................................................................................................................................... 8

  1.6. Enerji Tketiminin Belirlenmesi .................................................................................................................. 8 1.6.1. Is Kontrol Ve Emisyon ....................................................................................................................... 8 1.6.2. Destek Enerjisi Kullanm ................................................................................................................... 14 1.6.3. Is Datm Qh,d - Merkezi Istma Boru Sistemi .................................................................................. 15 1.6.4. Merkezi Scak Sulu Istmada Sirklasyon in Destek Enerjisi ............................................................ 18 1.6.5. Depolama .......................................................................................................................................... 21

  1.7. Is reteci in retim Kayplar ................................................................................................................. 22 1.7.1. Kullanm Scak Suyu Ve Mahal Istma Sistemlerini Destekleyen Gne Enerjisi Sistemleri ............... 23 1.7.2. Is Pompalar ...................................................................................................................................... 29 1.7.3. Kazanlar ............................................................................................................................................. 47 1.7.4. Merkezi Olmayan Yaktl Sistemler .................................................................................................... 54 1.7.5. Elektrikli Istclar ............................................................................................................................... 54 1.7.6. Geni Hacimlerin Istlmas ................................................................................................................ 55

  Ek A ....................................................................................................................................................................... 56 A.1. Elektrik Tahrikli Is Pompalar .................................................................................................................... 56 A.2. Yanma Tahrikli Is Pompalar ..................................................................................................................... 57 A.3. Is Pompas Hesaplamalar in Varsaylan Deerler .................................................................................. 58 A.3.1 Elektrik Tahrikli Is Pompalar in Varsaylan G Ve Performans Katsays Deerleri .......................... 58 A.3.2 Yanma Tahrikli Is Pompalar in Varsaylan G Ve Performans Katsays Deerleri ........................... 59 A.4. Ksmi Ykte almas Durumunda Dzeltme Faktr .......................................................................... 62 A.4.1 Elektrik Tahrikli Is Pompalar ................................................................................................................ 62 A.5 Deiken Soutucu Akkan Debili Sistemler (VRF-VRV): Bal Isl G Performans ............................. 62

  2. SOUTMA SSTEMLER ........................................................................................................................ 65

  2.1. Hvac Sistemi le Soutma .......................................................................................................................... 67 2.1.1. Hvac Sisteminde Kullanlan Fanlar in Varsaylan G Tketim Deerleri ....................................... 67 2.1.2. Soutma Serpantinleri in Enerji htiyac ......................................................................................... 67 2.1.3. Hvac Sistemi in Soutma gc Hesab ............................................................................................ 69 2.1.4. Soutma Sistemine Gre Enerji Kullanm ......................................................................................... 71 2.1.5. Soutma Suyu Ve Soutulmu Su Datm in Destek Enerjisi ........................................................ 78 2.1.6. Yeniden Soutma in Enerji Kullanm .............................................................................................. 84 2.1.7. HVAC Sistemi ile Soutmada Nihai Enerji Gereksinimi ...................................................................... 84

  2.2. Mahal artlandrma (klimlendirme) in Soutma Enerjisi ....................................................................... 87

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  2

  2.2.1. Mahal artlandrma in Soutma Enerji htiyac .............................................................................. 87 2.2.2. Mahal artlandrma in Soutma Enerji Beslemesi ........................................................................ 877 2.2.3. Mahal artlandrma in Destek Enerjisi............................................................................................ 89 2.2.4. Soutma Sistemine Gre Enerji Kullanm ......................................................................................... 90 2.2.5. Soutma Suyu Ve Soutulmu Su Datm in Destek Enerjisi ........................................................ 93 2.2.6. Yeniden Soutma in Enerji Kullanm .............................................................................................. 98 2.2.7. Mahal artlandrma le Soutmada Nihai Enerji Gereksinimi ........................................................... 99

  3. HAVALANDIRMA SSTEMLER............................................................................................................ 117

  3.1. Havalandrma Is Kuyusu ......................................................................................................................... 119

  3.2. Isl Kayplar, Destek Enerjisi Ve rete Isl gc ...................................................................................... 120

  3.3. Istma in Enerji htiyac ......................................................................................................................... 121 3.3.1. Besleme Havas Scakl (v,Mech) .................................................................................................... 121 3.3.2. Ortalama Hava Deiim Oran (Nmech) ............................................................................................. 124

  3.4. Kontrol Ve Emisyon ................................................................................................................................. 124

  3.5. Datm .................................................................................................................................................... 127 3.5.1. Isl Kayplar ...................................................................................................................................... 127 3.5.2. Destek Enerjisi ................................................................................................................................. 128

  3.6. Depolama ................................................................................................................................................ 129 3.6.1. Isl Kayplar ...................................................................................................................................... 129 3.6.2. Destek Enerjisi ................................................................................................................................. 130

  3.7. retim ..................................................................................................................................................... 130 3.7.1. Isl Kayplar ...................................................................................................................................... 130 3.7.2. Destek Enerjisi ................................................................................................................................. 131 3.7.3. rete Isl gc ................................................................................................................................ 133 3.7.4. Emilen Havadan Geri Kazanlan Is Girii ......................................................................................... 146

  Ek A ..................................................................................................................................................................... 151 Havalandrma Sistemleri ..................................................................................................................................... 151 A.1 Egzoz Havalandrma Sistemleri ............................................................................................................... 151 A.2 Besleme Ve Egzoz Havalandrma Sistemleri ............................................................................................ 153 A.3 Havayla Istma Sistemleri ........................................................................................................................ 156

  4. KULLANIM SICAK SUYU SSTEMLER .................................................................................................. 159

  4.1. rete Iss ............................................................................................................................................... 159

  4.2. Kullanm Scak Suyu in retece Verilmesi Gereken Is .......................................................................... 159

  4.3. Destek Enerjisi ......................................................................................................................................... 160

  4.4. Kullanm Scak Suyu Enerji htiyac .......................................................................................................... 160

  4.5. Datm .................................................................................................................................................... 161 4.5.1. Binalarda Merkezi Kullanm Suyu Beslemesi ................................................................................... 161

  4.6. Depolama ................................................................................................................................................ 167 4.6.1. Dolayl Olarak Istlan Kullanm Scak Suyu Depolama Tanklar ....................................................... 167

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  3

  4.6.2. Elektrikle Istlan Kullanm Suyu Depolama Istclar ....................................................................... 169 4.6.3. Gaz Atelemeli Kullanm Suyu Depolama Istclar ......................................................................... 171 4.6.4. Destek Enerjisi ................................................................................................................................. 172

  4.7. retim ..................................................................................................................................................... 173 4.7.1. rete Kayb .................................................................................................................................... 173 4.7.2. Kullanm Scak Suyunun Istlmas in Gne Enerjisi ..................................................................... 174 4.7.3. Scak Su Hazrlanmasnda Is Pompalar .......................................................................................... 180 4.7.4. Anlk Elektrik Istclar ..................................................................................................................... 191 4.7.5. Kullanm Scak Suyu in Is retimindeki Giderlerin Elde Edilmesi ................................................. 192

  Ek A ..................................................................................................................................................................... 198 Istma htiyacn Karlamak in Enerji Kullanm ................................................................................................ 198 A.1.Elektrik Tahrikli Is Pompalar ........................................................................................................................ 198 A.2.Yanma Tahrikli Is Pompalar ......................................................................................................................... 199 Ek B ...................................................................................................................................................................... 200 Is Pompalar ........................................................................................................................................................ 200

  B.1 Kullanm Scak Suyu Is Pompalar in Performans Katsays ( ,w tCOP ) ....................................................... 200

  B.2 Depolama Kayplar in Telafi Elektriksel Enerji Girdisi (esP ) ....................................................................... 200

  Ek C ...................................................................................................................................................................... 201 alma Saatleri Tablolar .................................................................................................................................... 201

  5. BLEK ISIL G SSTEMLERNDEN ENERJ GRDSNN HESAPLANMASI............................................ 206

  5.1. Bileik Is Ve G (Chp) Tesisinin Nihai Ve Birincil Enerji htiyac ............................................................ 206 5.1.1. Tanmlar .......................................................................................................................................... 206 5.1.2. Denge Prosedr ............................................................................................................................. 207 5.1.3. Hesaplamalar................................................................................................................................... 208

  A.1 rnek Hesaplama .................................................................................................................................... 209

  6. FOTOVOLTAK SSTEMLER ................................................................................................................. 211

  6.1. Fotovoltaik Sistem Tarafndan letilen Enerji .......................................................................................... 211 6.2. Pik G ..................................................................................................................................................... 211 6.3. Sistem Performans Faktr ..................................................................................................................... 212

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  1

  1. ISITMA SSTEMLER

  Tablo 1. Semboller

  Sembol Anlam Birim

  B genilik m

  c zgl sl kapasite kWh/(kgK)

  C sabit

  COP performans faktr, etkinlik faktr

  e gider faktr

  f faktr

  FC yk faktr

  h ykseklik m

  k Is kayp katsays

  L uzunluk m

  n say

  p basn kPa

  P g W, kW

  Q enerji kWh

  U s transfer katsays W/mK

  UA anlk s kayb W/K

  V hacim m3

  V' hacimsel debisi m3/h

  W destek enerjisi kWh

  ksm yk faktr

  verim

  scaklk C

  younluk kg/l

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  2

  Tablo 2.Alt indisler

  ndis Anlam

  aux Destek

  b htiya

  B Bekleme

  Bio Bioktle

  C ortam scaklk kontrol

  ce kontrol ve emisyon

  d Datm

  e elektrik, etkenlik

  f nihai enerji

  fl tam yk

  G bina, zon

  h Istma

  H stma sistemi

  HK stma devresi

  Hs/Hi net kalori deeri

  hydr Hidrolik

  i

  in tketim,giri

  int Kesintili

  intern

  k ebeke suyu, kazan

  km ortalama kazan scakl

  loss Kayp

  m ortalama

  max Maksimum

  n Nominal

  outg rete sl gc

  pl ksmi yk

  PM pompa kontrol

  PS depolama tank

  Pump Pompa

  Q Is

  reg Yenilebilir

  s depolama

  S ana besleme borusu

  SB Bekleme (stand-by)

  sol Gne

  sys Sistem

  v Kayp

  V dikey datm

  70 scaklk snr koullar

  100% anlk yk,tam yk

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  3

  Istma ihtiyacnn karlanmas iin stma sistemine salanmas gereken toplam enerji miktar ve

  destek enerjisi DIN V 18599 standard referans alnarak belirlenmitir. Standartta stma yaplan ay iin

  hesaplama yaplmaktadr, bu almada da aylk deerler kullanlmtr. Net enerjiden saatlik bazda

  gelen bilgiler nce aylk temele oturtulmaktadr. Istma yaplan her saat iin net stma enerjisi

  ihtiyacna karlk, salanmas gereken enerji miktar ve destek enerjisi aylk olarak belirlenerek yllk

  toplam salanmas gereken enerji miktar bulunmaktadr.

  Istma sistemleri aadaki gibi snflandrlmtr:

  -Scak sulu stma

  -Dorudan Elektrikle stma

  -Radyant stc

  -Soba ile stma

  -Is pompal sistemler

  -Elektrikli stclar

  Scak sulu stma

  Scak sulu stmada s reteci olarak kazan veya s pompas kullanlaca var saylmtr. Kullanlan

  kazan iin s retim kayplar ve s retimi iin gerekli destek enerjisi aylk olarak

  hesaplanmtr.Destek enerjisi, sistemin fonksiyonunu tam olarak yerine getirebilmesi iin kurulan

  fanlar,pompalar vb.gibi yardmc elemanlarn tkettii enerjidir.

  Istma eleman olarak 4mden dk ykseklikteki alanlar iin radyatr, sulu gml

  sistem(demeden,duvardan veya tavandan stma) ve konvektr, 4mden yksek olan alanlar iin

  hava apareyi kullanlaca kabul edilmitir.

  Istma eleman olarak radyatr seilmesi durumunda oda scaklnn kontrol, kazan alma scakl

  ve radyatrn yerleim yerine bal olarak kontrol ve emisyon kayplar aylk olarak

  hesaplanmtr.Kontrol ve emisyon kayplar, mevcut elemanlardaki kontrol cihazlar ve istenmeyen s

  geii dolaysyla meydana gelen kayplar olarak ifade edilebilir.

  Istma eleman olarak sulu gml sistem seilmesi durumunda oda scaklnn kontrol, sulu gml

  sistemin demeden stma (slak sistem, kuru sistem ya da ince rtl kuru sistem), duvardan stma

  ya da tavandan stma olmas ve yzeylerdeki sl kayplara bal olarak kontrol ve emisyon kayplar

  aylk olarak hesaplanmtr.

  Istma eleman olarak konvektr kullanlmas durumunda, konvektr saysna ve konvektr fannn g

  tketimine bal olarak kontrol ve emisyon kayplar aylk olarak hesaplanmtr.

  Istma eleman olarak scak hava apareyi kullanlmas durumunda, hava apareyinin dey ya da yatay

  fanl oluuna ve oda yksekliinin 4-8 m arasnda veya >8 m olmasna gre kontrol ve emisyon

  kayplar aylk olarak hesaplanmtr.

  Istma eleman olarak merkezi HVAC stmas kullanlmas durumunda da kontrol ve emisyon kayb

  hesaplanmtr.Ayrca HVAC stma serpantinleri iin net enerji hesab yaplmtr.

  Eer stma merkezi olarak yaplyorsa stma yaplmayan mahallerdeki boru sl kayplar aylk olarak

  hesaplanmtr. Bunun yan sra sirklasyon iin gerekli destek enerjisi de aylk olarak hesaplanmtr.

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  4

  Kazan olarak kombi seilmesi durumunda borulamann stlan mahal iinde kalaca varsaymyla

  boru sl kayplar ve ayrca sirklasyon iin gereken destek enerjisi gz ard edilmitir.

  Merkezi stma yaplan sistemlerde scak su deposu olmas durumunda, deponun s kayb ve destek

  enerjisi miktar hesaplanmtr.

  Dorudan Elektrikle Istma

  Dorudan elektrikle stma iin tavana bal radyant panel, elektrikli demeden stma ve ya depolu

  elektrikli radyatr seenekleri vardr. Tavana bal radyant panel ve elektrikli demeden stma iin

  oda ykseklii ve oda scaklk kontrolne bal olarak kontrol ve emisyon kayplar aylk olarak

  hesaplanmtr. Ya depolu elektrikli depolu radyatr kullanlmas durumunda radyatrn yerleim

  yerine ve kontrol ekline gre kontrol ve emisyon kayplar aylk olarak hesaplanmtr.

  Radyant stc

  Radyant stc iin oda ykseklii ve oda scaklk kontrolne bal olarak kontrol ve emisyon kayplar

  ve ayrca s retim kayplar aylk olarak hesaplanmtr.

  Soba ile stma

  Soba ile stmada sobann yakt trne gre kat, sv ve gaz yaktl(hermetik ve bacal) olmasna veya

  inili soba olmasna bal olarak salanmas gereken toplam enerji aylk olarak hesaplanmtr.

  Elektrikli stclar

  Elektrikli stclarn kullanlmas durumunda salanmas gereken enerji miktar hesaplanmtr.

  Is Pompal Sistemler

  Is pompal sistemler hem stma hem de soutmada kullanlabilir.Enerji tketimi hesaplanrken COP

  deerleri gz nne alnr. Bu sistemler hem stmada hem soutmada rete ve eleman ilevi

  grrler.Klimalar, VRF sistemler s pompal sistemler olarak ele alnrlar.

  1.1. Is retecinden Istma Sistemine Verilmesi Gereken Enerji

  Is retecinden stma sistemine verilmesi gereken s, enerji ihtiyac ve kayp enerjilerin toplam ile

  belirlenir.

  (1)

  : Is retecinin sl gc, (kWh)

  : Net enerji ihtiyac, (kWh)

  : Istma sisteminden evreye olan kontrol ve emisyon kayplar, (kWh)

  : Istma sisteminden evreye olan datm sl kayplar, (kWh)

  : Istma sisteminden evreye olan depolama sl kayplar, (kWh)

  Merkezi HVAC stmas kullanldysa;

  (2)

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  5

  : HVAC stmas iin s retecinin sl gc, (kWh)

  : Merkezi HVAC stmas iin net enerji ihtiyac, (kWh)

  : Istma sisteminden evreye olan datm sl kayplar, (kWh)

  : Istma sisteminden evreye olan depolama sl kayplar, (kWh)

  (3)

  : Merkezi HVAC stmas iin net enerji ihtiyac, (kWh)

  : klimlendirme net enerjisi, (kWh)

  : HVAC havalandrma sistemi iin kontrol ve emisyon kayplar, (kWh)

  : : HVAC havalandrma sistemi iin datm sl kayplar, (kWh)

  Kontrol ve stlan ortama hava emisyonundan doan kayp ,vh ceQ aadaki bantdan

  hesaplanabilir.

  , , ,1vh ce vh ce vh bQ Q (4)

  Burada,

  ,vh ce : Ortam s kontrol ve emisyonu verimlilii

  Istma sistemi tasarm safhasnda, hesaplamalar , 0,9vh ce alnarak yaplacaktr.

  Besleme havas scakl ile stlan ortam scakl ok geni farkllk arz etmediinden (scaklk fark

  en fazla 10 K), datm kayb aadaki gibi hesaplanr.

  Istlan ortam iinde yerleen hava kanallarnn datm kayb,

  , 0vh dQ (5)

  Istlan ortam dnda yerleen hava kanallarnn datm kayb hesab iin stlan ortam dnda

  yerleen kanallarn yzey alan hesaplanarak aadaki ifade kullanlr. Bu ifadede stlan ortam

  dnda yerleen kanallarn zerine s iletim katsays en fazla 0.04 W/mK olan malzemeden 50 mm

  kalnlnda yaltm uyguland varsaylr.

  ,

  , ,1000

  K A

  vh d vh d

  AQ f (6)

  Burada,

  ,vh dQ : Datm kayb (kWh)

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  6

  ,vh df : Hava datm iin stma kayp faktr, bilinmiyorsa varsaylan deer 16 W/ m2

  alnabilir.

  ,K AA : Istlan ortam dnda yerleen kanallarn yzey alan (m2)

  Besleme havas scakl ile stlan ortam scakl fark 10 Kden az olduundan, kanallardan scak

  hava sznt kayb ihmal edilir.

  Merkezi HVAC sistemi kullanlyorsa HVAC stma serpantinleri iin scak su sistemi scakl

  h*=70/55C alnabilir.

  1.2. Is retecine salanmas gereken enerji

  (7)

  (8)

  : Is retecine salanmas gereken enerji, (kWh)

  : Is retecinin sl gc, (kWh)

  : Istma sisteminin retim kayplar, (kWh)

  : Yenilenebilir enerji katks, (kWh)

  : Gne enerjisi katks, (kWh)

  : Pompa kontrol ile entegre edilmi s reteleri iin dzeltme faktr.

  Pompa kontrol ile entegre edilmi s reteleri iin deerleri aadaki gibidir:

  Pompa kontrol ile entegre edilmi s reteleri iin = 1,

  Pompa kontrol ile entegre edilmi ve kazan scakl d sensrlerle kontrol edilen s reteleri iin,

  = 1,03

  Pompa kontrol ile entegre edilmi ve kazan scakl i sensrlerle kontrol edilen s reteleri iin,

  = 1,06

  Pompa kontrol bulunmayan s reteleri iin = 1 alnr.

  Merkezi HVAC sistemi ile stma yaplyorsa;

  (9)

  (10)

  : HVAC stma sisteminden s retecine salanmas gereken enerji, (kWh)

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  7

  : HVAC stmas iin s retecinden stma sistemine verilmesi gereken enerji,

  (kWh)

  : Istma sisteminin retim kayplar, (kWh)

  : Yenilenebilir enerji katks, (kWh)

  : Gne enerjisi katks, (kWh)

  1.3. Destek Enerjisi

  (11)

  : Istma sistemi iin destek enerjisi, (kWh)

  : Istma sisteminin kontrol ve emisyon destek enerjisi, (kWh)

  : Istma sistemi datm destek enerjisi, (kWh)

  : Istma sistemi depolama destek enerjisi, (kWh)

  : Istma sistemi retim destek enerjisi, (kWh)

  1.4. Ksmi Yk Deerleri

  1.4.1. Is Datm

  Datm sistemindeki saatlik ortalama ksmi yk u ekilde hesaplanr:

  (12)

  : Hesaplama dnemindeki enerji ihtiyac, (kWh)

  : Istma sisteminden evreye olan kontrol ve emisyon kayplar, (kWh)

  : Binann maksimum stma yk, (kWh)

  th : O ay iersindeki stma saatleri (h)

  1.4.2. Depolama

  Depolama sistemindeki saatlik ortalama ksmi yk u ekilde hesaplanr:

  (13)

  : Hesaplama dnemindeki enerji ihtiyac, (kWh)

  : Istma sisteminden evreye olan kontrol ve emisyon kayplar, (kWh)

  : Istma sisteminden evreye olan datm sl kayplar, (kWh)

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  8

  th : O ay iersindeki stma saatleri (h)

  1.5. Kazan Nominal Gc

  Kazan nominal gc bilinmiyorsa, hesaplama modeli iin aadaki formller kullanlr.

  1994ten sonra retilmi kazanlar iin:

  (14)

  1994ten nce retilmi kazanlar iin:

  (15)

  : Kazan nominal gc, (kW)

  : Binann maksimum stma yk, (kW)

  1.6. Enerji Tketiminin Belirlenmesi

  1.6.1. Is kontrol ve emisyon

  Is kontrol ve emisyon kayplar

  Kontrol ve emisyona bal kayplar aadaki formlden hesaplanr.

  (16)

  : Istma sisteminden evreye olan kontrol ve emisyon kayplar, (kWh)

  : Hesaplama dnemindeki enerji ihtiyac, (kWh)

  : Hidrolik balans faktr,

  : Kesintili alma katsays,

  : Radyasyon etkisini belirlemek iin kullanlan faktr (sadece geni hacimli blgeler

  (h> 4m) stlrken hesaba katlr.

  Varsaylan deerler:

  Odann ykseklii 4 metreden kk veya eit ise 1.00 seilir. Odann ykseklii 4 metreden

  byk ise ve sistem tavana bal radyant panel, borulu radyant stc, alevli radyant stc veya

  elektrikli demeden stmadan biriyse 0.85 seilir.

  = 1,

  =1 alnabilir.

  Ortalama verim deeri aadaki forml ile hesaplanr.

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  9

  (17)

  : Dey hava scakl profili iin ksmi verim deeri

  : Oda scakl kontrol iin ksmi verim deeri

  : D bileenlerin zgl s kayb iin ksmi verim deeri

  Dorudan elektrikle stmada elektrikle demeden stma iin kullanlan verim deerleri Tablo 3 ve

  Tablo 4ten alnr.

  Tablo 3. Ykseklii 4mden 10 mye kadar olan odalar iin dorudan elektrikle stmada

  elektrikle demeden stma iin kullanlan verim deerleri

  Parametreler

  Ksmi verimler

  L C B

  4m 6m 8m 10m

  Scaklk kontrol

  Kontrol yok 0,8

  ki kademeli kontroll 0,93

  P kontroll (2K) 0,93

  P kontroll(1K) 0,95

  PI kontrol 0,97

  Adaptiv kontrol 0,99

  Istma Sistemi

  Elektrikle demeden stma 1 0,99 0,97 0,96 1

  Tablo 4. Ykseklii 10mden fazla olan odalar iin dorudan elektrikle stmada elektrikle

  demeden stma iin kullanlan verim deerleri

  Parametreler

  Ksmi verimler

  L C B

  12m 15m 20m

  Scaklk kontrol

  Kontrol yok 0,8

  ki kademeli kontroll 0,93

  P kontroll (2K) 0,93

  P kontroll(1K) 0,95

  PI kontrol 0,97

  Adaptiv kontrol 0,99

  Sistem Elektrikle demeden stma 0,94 0,92 0,89 1

  Dorudan elektrikle stmada tavana bal radyant panel ile stma iin kullanlan verim deerleri Tablo

  5 ve Tablo 6dan alnr.

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  10

  Tablo 5. Ykseklii 4mden 10 mye kadar olan odalar iin dorudan elektrikle stmada tavana

  bal radyant panel ile stma iin kullanlan verim deerleri

  Parametreler

  Ksmi verimler

  L C B

  4m 6m 8m 10m

  Scaklk kontrol

  Kontrol yok 0,8

  ki kademeli kontroll 0,93

  P kontroll (2K) 0,93

  P kontroll(1K) 0,95

  PI kontrol 0,97

  Adaptiv kontrol 0,99

  Istma Sistemi

  Tavana bal radyant panel 1 0,99 0,97 0,96 1

  Tablo 6. Ykseklii 10mden fazla olan odalar iin dorudan elektrikle stmada tavana bal

  radyant panel ile stma iin kullanlan verim deerleri

  Parametreler

  Ksmi verimler

  L C B

  12m 15m 20m

  scaklk kontrol

  Kontrol yok 0,8

  ki kademeli kontroll 0,93

  P kontroll (2K) 0,93

  P kontroll(1K) 0,95

  PI kontrol 0,97

  Adaptiv kontrol 0,99

  Sistem Tavana bal radyant panel 0,94 0,92 0,89 1

  Dorudan elektrikle stmada elektrikli depolu radyatr ile stma iin kullanlan verim deerleri Tablo

  7den alnr.

  Tablo 7. Dorudan elektrikle stmada elektrikli depolu radyatr ile stma iin kullanlan verim

  deerleri

  Parametreler Ortalama verim ( )

  D duvarda

  Kontrol yok 0,78

  P kontroll (1K) 0,88

  PID kontroll 0,91

  duvarda

  Kontrol yok 0,75

  P kontroll (1K) 0,85

  PID kontroll 0,88

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  11

  Radyant stc ile stma iin kullanlan verim deerleri Tablo 8 ve Tablo 9da verilmitir.

  Tablo 8. Ykseklii 4mden 10 mye kadar olan odalar iin radyant stc ile stma iin kullanlan verim deerleri

  Parametreler

  Ksmi verimler

  L C B

  4m 6m 8m 10m

  Scaklk kontrol

  Kontrol yok 0,8

  ki kademeli kontroll 0,93

  P kontroll (2K) 0,93

  P kontroll(1K) 0,95

  PI kontrol 0,97

  Adaptiv kontrol 0,99

  Istma Sistemi

  Radyant stc 1 0,99 0,97 0,96 1

  Tablo 9. Ykseklii 10mden fazla olan odalar iin radyant stc ile stma iin kullanlan verim

  deerleri

  Parametreler

  Ksmi verimler

  L C B

  12m 15m 20m

  Scaklk kontrol

  Kontrol yok 0,8

  ki kademeli kontroll 0,93

  P kontroll (2K) 0,93

  P kontroll(1K) 0,95

  PI kontrol 0,97

  Adaptiv kontrol 0,99

  Sistem Radyant stc 0,94 0,92 0,89 1

  Merkezi HVAC stmas sistemlerinde kontrol ve emisyon verim deerleri h,ce aadaki tablodan

  alnr.

  Tablo 10. Hava ile stmada kullanlan verim deerleri

  Sistem dzeni Kontrol parametresi h,ce

  Besleme havas yedek stma ile (ilave stc)

  Oda scakl 0,84

  Oda scakl (besleme havas scaklnn kademeli kontrol) 0,89

  Ortamdan emilen hava scakl 0,83

  Devirdaim havas ile stma (emme(indksiyon) terminal niteleri,fan konvektrleri) Oda scakl 0,91

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  12

  Scak su ile stmada stma eleman olarak radyatr kullanlmas durumunda kullanlan verim deerleri

  Tablo 11 den alnr.

  Tablo 11. Scak su ile stmada stma eleman olarak radyatr kullanlmas durumunda kullanlan verim deerleri

  Parametreler

  Verimler

  L C B

  Oda scaklnn kontol

  Radyatr vanas 0,8

  Termostatik vana 0,88

  P kontrol (2K) 0,93

  P kontrol (1K) 0,95

  PI kontrol 0,97

  Adaptif kontrol 0,99

  Tasarm scakl

  L1 L2

  90/70 0,88

  70/55 0,93

  55/45 0,95

  Radyatrn yeri

  Radyatr i duvarn zerinde 0,87 1

  Radyatr d duvarn zerinde

  -radyasyon korumasz Pencere 0,83 1

  -radyasyon korumal pencere 0,88 1

  -normal d duvar (penceresiz) 0,95 1

  Scak su ile stmada stma eleman olarak sulu gml sistem-zeminden stma-slak, kuru sistem

  kullanlmas durumunda verim deerleri Tablo 12den alnr.

  Tablo 12. Scak su ile stmada stma eleman olarak sulu gml sistem-zeminden stma-slak, kuru sistem kullanlmas durumunda verim deerleri

  Parametreler Ksmi verimler

  L C B

  Oda Scaklnn Kontrol

  Kontrol yok 0,75

  Temin suyu scaklk kontroll 0,78

  Su scaklk fark kontroll 0,83

  Master kontrol 0,88

  P kontrol 0,93

  PI kontrol 0,95

  Sistem

  Zeminden stma B1 B2

  -Islak sistem 1 0,93

  -Kuru sistem 1 0,96

  Yzeylerdeki sl kayplar

  DIN EN 1264'e gre minimum izolasyonu olmayan demeden stma

  0,86

  DIN EN 1264'e gre minimum izolasyonu olan demeden stma

  0,95

  DIN EN 1264'te belirtilenden %100 daha iyi izolasyona sahip olan demeden stma

  0,99

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  13

  Scak su ile stmada stma eleman olarak sulu gml sistem-duvardan stma kullanlmas

  durumunda verim deerleri Tablo 13ten alnr.

  Tablo 13. Scak su ile stmada stma eleman olarak sulu gml sistem-duvardan stma kullanlmas durumunda verim deerleri

  Parametreler Ksmi verimler

  L C B

  Oda Scaklnn Kontrol

  Kontrolsz 0,75

  Temin suyu scaklk kontroll 0,78

  Su scaklk fark kontroll 0,83

  Master kontrol 0,88

  P kontrol 0,93

  PI kontrol 0,95

  Sistem B1 B2

  Duvardan stma 0,96 0,93

  Deme yzeyinden olan zel s kayplar

  DIN EN 1264'e gre minimum izolasyonu olmayan demeden stma

  0,86

  DIN EN 1264'e gre minimum izolasyonu olan demeden stma

  0,95

  DIN EN 1264'te belirtilenden %100 daha iyi izolasyona sahip olan demeden stma

  0,99

  Scak su ile stmada stma eleman olarak sulu gml sistem-tavandan stma kullanlmas

  durumunda verim deerleri Tablo 14ten alnr.

  Tablo 14. Scak su ile stmada stma eleman olarak sulu gml sistem-tavandan stma kullanlmas durumunda verim deerleri

  Parametreler Ksmi verimler

  L C B

  Oda Scaklnn Kontrol

  Kontrolsz

  0,75

  Temin suyu scakl kontroll 0,78

  Su scaklk fark kontroll 0,83

  Master kontrol 0,88

  P kontrol 0,93

  PI kontrol 0,95

  Sistem Tavandan Istma B1 B2

  0,93 0,93

  Deme yzeyinden olan zel s kayplar

  DIN EN 1264'e gre minimum izolasyonu olmayan demeden stma

  0,86

  DIN EN 1264'e gre minimum izolasyonu olan demeden stma

  0,95

  DIN EN 1264'te belirtilenden %100 daha iyi izolasyona sahip olan demeden stma

  0,99

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  14

  Tablo 11, Tablo 12,Tablo 13 ve Tablo 14te karmza kan , , ve deerlerinin nasl

  kullanlaca aadaki eitliklerle hesaplanr.

  (18)

  (19)

  1.6.2. Destek enerjisi Kullanm

  Scak su ile stmada stma eleman olarak hava apareyi veya konvektr kullanlmas durumunda

  destek enerjisi kullanm hesaba katlr.

  Istma eleman olarak konvektr kullanlmas durumunda destek enerjisi aadaki formlle hesaplanr.

  (20)

  : Destek enerjisi, (kWh)

  : : Kontrol sisteminin destek enerjisi (o ay iin), (kWh)

  : Fanlarn ve pompalarn destek enerjisi (o ay iin), (kWh)

  ve deerleri aadaki formllerle hesaplanr.

  : Kontrol sisteminin anlk elektrik tketim gc, (W) (21)

  : Ay iersindeki gn says

  : Fan nitelerinin says,

  : lave pompa nitelerinin says,

  : Fanlarn anlk elektrik tketim gc, (W)

  : Pompalarn anlk elektrik tketim gc, (W)

  : Aylk tasarm alma sresi (h)

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  15

  Konvektr iin fan gc bilinmiyorsa Tablo 15ten alnr.

  Tablo 15. Konvektr iin fan gc

  Parametre G W

  PV Konvektr fan 10

  Pompa gc bilinmiyorsa

  : Istma serpantininin tketim gc (kW)

  Istma eleman olarak hava apareyi kullanlmas durumunda destek enerjisi aadaki formlle

  hesaplanr.

  (22)

  : Destek enerjisi, (kWh)

  : Cihazlarn anlk g tketimi, (W)

  Istma eleman olarak hava apareyi kullanlmas durumunda destek enerjisi ihtiyac Tablo 16dan alnr.

  Tablo 16. Istma eleman olarak hava apareyi kullanlmas durumunda destek enerjisi ihtiyac

  Parametre G W

  Ph,c

  e,a

  ux

  Yatay sirklasyon fanl(Oda ykseklii8m) 0,016.Qh,b

  Dey sirklasyon fanl(Oda ykseklii8m) 0,013.Qh,b

  : Net stma enerjisi ihtiyac, (kW)

  1.6.3. Is datm - merkezi stma boru sistemi

  Merkezi scak sulu stma sistemi boru s kayb

  Borulardan olan s kayb iin genel denklem aadaki gibidir:

  (23)

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  16

  : Birim uzunluk bana toplam s gei katsays (W/m.K)

  : Kazan alma scakl ortalama deeri, (C)

  : Istlmayan ortam scakl, (C)

  : Borulama uzunluu, (m)

  : Aylk tasarm alma sresi (h)

  U deeri borularn yaltml olup olmamasna gre belirlenmelidir. Yaltml borularda, bu deer

  hakknda bilgi yoksa; bina 1980 ve ncesinde ina edilmi ise U deeri 0,4 W/(m.K), 1980den sonra

  ina edilmi ise 0,2 W/(m.K) alnabilir. Yaltmsz borularda kat alan 200 m2ye kadar olan binalar iin

  U deeri 1 W/(m.K), kat alan 200 m2

  ile 500 m2 arasnda olan binalar iin 2 W/(m.K), 500 m

  2den

  byk kat alanna sahip binalar iin 3 W/(m.K) alnabilir.

  ekil 1.Scak su borulama sistemi

  Yukardaki ekilde scak su borulama sistemi grlmektedir. Datm kayb alnrken, ekilde krmz ile

  gsterilmi ksmdaki gibi stlmayan blgede yer alan yatay borulardan olan kayplar hesaba

  katlmaldr. Boru uzunluu olarak da, stlmayan alanlardaki boru uzunluu dikkate alnmaldr.

  Yaklak boru uzunluu deeri bilinmiyorsa aadaki eitlik yardmyla hesaplanabilir.

  (24)

  : Binann boyu, (m)

  : Binann eni, (m)

  Bu eitlikteki LG ve BG deerleri bina formlarna uygun olarak hesaplanr. Aada bina formlarna gre

  alnacak deerler gsterilmektedir.

  Dikdrtgen Form

  (25)

  (26)

  ekil 2. Dikdrtgen Form

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  17

  L Form

  (27)

  (28)

  T Form

  (29)

  (30)

  U Form

  (31)

  (32)

  Art + Form

  (33)

  (34)

  Avlulu Dikdrtgen Form

  (35)

  (36)

  ekil 3. L Form

  ekil 4. T Form

  ekil 5. U Form

  ekil 6. Art + Form

  ekil 7. Avlulu Form

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  18

  kili Dikdrtgen Form

  (37)

  (38)

  1.6.4. Merkezi Scak Sulu Istmada Sirklasyon in Destek Enerjisi

  Sirklasyon pompalarnn almas iin gerekli olan destek enerjisi, datm sisteminin hidrolik enerji

  gereksinimi ve pompann gider faktr gz nnde bulundurularak hesaplanr. Hesaplamada

  kullanlan forml aadaki gibidir:

  (39)

  : Destek enerjisi tketimi, (kWh)

  : Hidrolik enerji gereksinimi, (kWh)

  : Pompa gider faktr

  1.6.4.1. Hidrolik enerji gereksinimi

  Is datm sisteminin hidrolik enerji gereksinimi, tasarm noktasndaki hidrolik g (Phydr) ve datm

  sistemindeki ortalama ksmi yk ( ) deerinden elde edilir. ve dzeltme faktr deerleri de

  hesaba katlr.

  Pompa kontrol entegresi sirklasyon pompasnn alma zamann drr, bu durum fd,PM faktr

  gz nnde bulundurarak hesaba eklenir.

  Hidrolik enerji gereksinimi ve pompa gider faktr aadaki formllerdeki gibi bulunur:

  (40)

  : Pompann hidrolik gc, (W)

  : Ortalama datm ksmi yk

  : Pompa kontroll s reteleri iin dzeltme faktr

  : Hidrolik evrim iin dzeltme faktr

  : Hidrolik balans iin dzeltme katsays

  ekil 8. kili Dikdrtgen Form

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  19

  1.6.4.2. Pompann hidrolik gc

  Pompann alma noktasndaki hidrolik gc bilinmiyorsa aadaki gibi ifade edilir:

  (41)

  : alma noktasndaki su hacimsel debisi, (m3/h)

  : alma noktasndaki basn dm,(kPa)

  alma noktasndaki su hacimsel debisi, tasarm stma yk deeri ve alma scaklklar

  fark den elde edilir.

  (42)

  : Tasarm stma yk ,(kWh)

  : alma scaklklar fark, (K)

  alma noktasndaki basn dm borulamadaki diren ve ek diren salayan bileenler ile elde

  edilir.

  (43)

  : Maksimum borulama uzunluu, (m)

  : Demeden stmann basn dm = 25kPa (eer varsa)

  : Is retecinin basn dm, (kPa)

  bilinmiyorsa u kabulllere gre hesaplanr:

  Is retecinin su ierii < 0,15 l/kW iken,

  < 35 kW ise =20* V2dir.

  35 kW ise =80 kPadr.

  Is retecinin su ierii > 0,15 l/kW ise =1 kPa

  Maksimum boru uzunluu bilinmiyorsa aadaki formlle hesaplanr:

  (44)

  : Bina boyu, (m)

  : Bina genilii, (m)

  : Istlan kat says

  : Ortalama kat ykseklii, (m)

  : 10 (ki borulu sistemde balantlar iin kabul edilmi deer), (m)

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  20

  1.6.4.3. Dzeltme katsaylar

  Hidrolik evrim faktr:

  =1

  Hidrolik balans faktr:

  1

  Pompa kontroll s reteleri iin dzeltme faktr:

  Pompa kontroll olmayan s reteleri iin fd,PM = 1,

  Kazan scaklk kontrol d sensrlerle yaplan pompa kontroll s reteleri iin;

  =0.75,

  Kazan scaklk kontrol i sensrlerle yaplan pompa kontroll s reteleri iin;

  =0,45.

  1.6.4.4. Gider faktr

  Gider faktr pompann ebatlar ve verim deerinin yannda ksmi yk deerine ve kontrol

  performansna bal olarak hesaplanr. Hesaplama iin kullanlan forml aadaki gibidir.

  (45)

  : Saatlik ortalama datm ksmi yk deeri

  CP1ve CP2 deerleri sabit deerlerdir ve Tablo 17den alnmaktadr. deerleri ise eitlik 12den

  hesaplanr, hesaplanamad takdirde Tablo 17deki varsaylan deerler alnr.

  Tablo 17. Gider faktr iin pompa kontrolne gre CP1 ve CP2 sabit deerleri

  Pompa kontrol CP1 CP2

  Kontrol yok 0,25 0,75

  Sabit basn fark 0,75 0,25

  Deiken basn fark 0,9 0,1

  : Verimlilik faktrdr ve aadaki gibi hesaplanr.

  (46)

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  21

  1.6.4.5. Kesikli kullanm

  Bu durum pompann kulanlmad zamanlarda beklemede altrlmas veya kapatlmas iin geerlidir. Sirklasyon pompalarnn elektrik tketimi aadaki gibi hesaplanr.

  : Destek enerjisi tketimi, (kWh)

  : Hidrolik enerji gereksinimi, (kWh)

  : Pompa gider faktr

  : Aylk tasarm alma sresi (h)

  th : O ay iersindeki stma saatleri (h)

  : beklemede alma veya kapatlma dzeltme faktr

  deeri, beklemede alma veya kapatlma durumunda 0,6 ve kapatlma durumunda

  0 alnr.

  1.6.5. Depolama

  1.6.5.1. Is Kayb

  Eer stma evrimi depolama tankyla salanyorsa depolama kayplar aadaki formldeki gibi

  hesaplanr:

  (47)

  : Depolama tanknn s kayb, (kWh)

  : Depolama tanknn ortalama scakl (Tasarm scaklklarnn ortalamas), (C)

  : Deponun bulunduu ortamn scakl, (C)

  : Bekleme s kayb, (kWh)

  : Ay iersindeki gn says

  Is reteci ve depolama tank ayn mahalde bulunduunda s reteci ile depo arasndaki boru s kayb

  fVerbindung =1,2 olarak alnr. Farkl mahalde bulunduklar durumlardaki boru kayplar daha nce

  belirtildii ekilde hesaplanmaldr.

  Eer deponun bekleme s kayb bilinmiyorsa, depolamaya bal sl kayplar aadaki formldeki gibi

  hesaplanr.

  (48)

  qB,S: Bekleme s kayb, (kWh)(Stand-by)

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  22

  V: Depolama tanknn hacmi, (l)

  Eer depolama tanknn kapasitesi 1500 lyi aarsa, 1500 llik bir depo ve kalan kapasite iin de baka

  bir depo varm gibi dnlp hesaplamalar ona gre yaplr ve depolama kayplar birbirine eklenir.

  1.6.5.2. Depolama in Destek Enerjisi

  Depolama tank iin ayr bir sirklasyon pompas gerekiyorsa, destek enerjisi eitlikteki gibi hesaplanr.

  (49)

  : Pompann destek enerjisi, (kWh)

  : Pompann g tketimi, (W)

  : Pompann ay iersindeki alma sresi (h)

  Eer pompa gc bilinmiyorsa, aadaki formlle hesaplanabilir.

  =

  (50)

  :Pompann g tketimi, (W)

  : Bina uzunluu, (m)

  : Bina genilii, (m)

  : Istlan kat says

  1.7. Is reteci in retim Kayplar

  Istma sisteminde, havalandrma sisteminde bulunan emilen hava s pompas veya gne enerjisi

  sistemi gibi s reteleri varsa, s retim gereksiniminin hesabnda bu retelerin katks dikkate alnr

  Ek Is reteci (kazan gibi) bu retelerin karlayamad geri kalan s ihtiyacn (s an) karlar

  Ek s retecinin karlayaca geri kalan s ihtiyac aadaki denklem ile hesaplanr.

  *

  , , , , ,h outg h outg h sol rv h outgQ Q Q Q (51)

  Burada;

  *

  ,h outgQ : Ek s retecinin rete s kts (ilgili ay iin), (kWh)

  ,h outgQ : Is datmndaki rete s kts (ilgili ay iin), (kWh)

  ,h solQ : Mahal stmasnda gne enerjisi sisteminin katks (ilgili ay iin), (kWh)

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  23

  , ,rv h outgQ : Mahal stmasnda konut havalandrma sisteminin rete s kts (ilgili ay

  iin), (kWh)

  1.7.1. Kullanm Scak Suyu Ve Mahal Istma Sistemlerini Destekleyen Gne Enerjisi Sistemleri

  1.7.1.1. Birleik Gne Sistemleri Tarafndan Enerji htiyacnn karlanmas

  Aadaki denklem birleik (kombine) sistemde toplam gne enerjisi katksn hesaplamak iin

  kullanlmaktadr.

  , , ,K sol w sol h solQ Q Q (52)

  Burada;

  ,w solQ : Kullanm scak suyu stmas iin gne enerjisi sisteminden gelen katk (ilgili ay

  iin), (kWh)

  ,h solQ : Mahal stmas iin gne enerjisi sisteminden gelen katk (ilgili ay iin), (kWh)

  Birleik sistemlerde kullanm scak suyu stmas iin gne enerjisinden gelen katk aadaki

  denklem yardmyla hesaplanr.

  , , ,w sol K sol K wQ Q f (53)

  Burada;

  ,K wf : Birleik sistem tarafndan salanan enerjinin kullanm scak suyu iin kullanlan

  oran

  Mahal stmas iin gne enerjisi sisteminden gelen katk ise aadaki denklem yardmyla

  hesaplanr.

  , , ,(1 )h sol K sol K wQ Q f (54)

  Yukardaki denklemde yer alan ( ,K wf ) oran aadaki denklemde gsterildii ekilde hesaplanr.

  , ,

  ,

  , , ,

  w outg w outg

  K w

  W ges h outg w outg

  Q Qf

  Q Q Q

  (55)

  Burada;

  ,W gesQ : Kullanm scak suyu ve mahal stmas iin gerekli toplam s yk, (kWh)

  1.7.1.2. Birleik Sistemlerin Hesaplama Yntemi

  Aadaki denklem kullanlarak gne enerjisi sisteminin yllk katksndan yola karak stmadaki

  aylk enerji katks bulunur.

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  24

  , , ,K sol M K sol aQ f Q (56)

  Burada;

  , ,K sol aQ : Gne enerjisi sisteminin yllk enerji katks, (kWh)

  ,K solQ : Gne enerjisi sisteminin ilgili aya ait enerji katks (kWh)

  Mf : Gne enerjisi sisteminin yllk enerji katksn ilgili aylara dalmn salayan faktr

  Gne enerjisi sisteminin yllk enerji katksnn aylara gre dalmn veren referans tablo aada yer

  almaktadr.

  Tablo 18. Yllk gne enerjisi desteinin aylara dalmn gsteren faktrn deerleri

  Ay fM

  Ocak 0,035

  ubat 0,048

  Mart 0,062

  Nisan 0,099

  Mays 0,116

  Haziran 0,137

  Temmuz 0,156

  Austos 0,128

  Eyll 0,094

  Ekim 0,058

  Kasm 0,039

  Aralk 0,029

  Birleik sistemlerde yllk enerji katks aada gsterilen denklem ile hesaplanr.

  , , , ,K sol a sys NA sir s loss h TQ Q f f f f (57)

  Burada;

  , ,K sol aQ : Birleik sistemin yllk enerji katks, (kWh)

  sysQ : Referans koullarda birleik sistemin yllk enerji katks, (kWh)

  NAf : Enlem ve boylam alaryla ilikili dzeltme faktr

  sirf : Gne yk oran iin dzeltme faktr

  ,s lossf : Depolama tanknn ya da tanklarnn s kayp miktar iin dzeltme faktr

  ,h Tf : Mahal stmasnda scaklk seviyesinden dolay gelen dzeltme faktr

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  25

  1.7.1.2.1. Birleik Sistemlerin Yllk Enerji Katksnn Referans Sisteme Gre Hesaplanmas

  Referans koullardaki birleik sistemin yllk enerji katksn veren denklem aada gsterildii gibidir.

  0 1 2199 16.3 504 133 (50 ) 0.590 23.5osys cQ k k IAM c A (58)

  Burada;

  0 : Dntrme faktr

  1k : Is kayp katsays, (2/( )W m K )

  2k : Is kayp katsays, (2 2/( )W m K )

  (50 )oIAM : 050 iin geli as dzeltme faktr

  c : Efektif s kapasitesi, ( /kJ kg K )

  cA : Kolektrn nma maruz kalan alan, (2m )

  1.7.1.2.2. Enlem Ve Boylam Alarna Gre Dzeltme Faktrnn NAf Elde

  Edilmesi

  Aadaki tablo yardmyla NAf deeri elde edilir.

  Tablo 19. Kollektrn gneyden sapma alarna gre dzeltme faktrleri

  NAf

  Sapma as

  Dou: 90o Bat: 90o

  Kolektr eim as

  90o 60o 40o 20o 0o 20o 40o 60o 90o

  0o 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66

  15o 0.66 0.73 0.76 0.79 0.81 0.80 0.78 0.75 0.68

  30o 0.65 0.78 0.85 0.90 0.93 0.92 0.88 0.82 0.70

  45o 0.64 0.81 0.90 0.97 1.00 0.98 0.94 0.86 0.70

  60o 0.62 0.80 0.91 0.99 1.02 1.01 0.95 0.86 0.68

  75o 0.56 0.76 0.87 0.95 0.99 0.98 0.92 0.82 0.64

  90o 0.49 0.67 0.76 0.83 0.86 0.86 0.82 0.75 0.57

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  26

  1.7.1.2.3. Gne Yk Oran in Dzeltme Faktrnn sirf Elde Edilmesi

  Aadaki tabloda gne yk oran iin dzeltme faktr (sirf ) deerlerinin ,K wf ve slr deerlerine

  gre deiimi verilmektedir.

  slr ifadesi aadaki denklem yardmyla hesaplanr.

  ,

  c

  W ges

  Aslr

  Q (59)

  Burada;

  cA : Kolektrn nma maruz kalan alan, (

  2m )

  ,W gesQ : Kullanm scak suyu ve mahal stmas iin gerekli toplam s yk, (kWh)

  Tablo 20. Gne yk oran iin dzeltme faktr sirf

  slr 2[ / ]m kWh , 0.1K wf , 0.2K wf , 0.3K wf , 0.5K wf

  0.00025 1.569 1.751 1.957 2.213

  0.0005 1.312 1.466 1.634 1.852

  0.00075 1.162 1.300 1.446 1.642

  0.001 1.056 1.182 1.312 1.492

  0.00125 0.973 1.091 1.208 1.376

  0.0015 0.906 1.016 1.124 1.281

  0.00175 0.849 0.953 1.052 1.021

  0.002 0.799 0.898 0.990 1.132

  0.0025 0.717 0.807 0.886 1.016

  0.003 0.649 0.732 0.801 0.921

  0.0035 0.592 0.669 0.730 0.841

  0.004 0.543 0.614 0.667 0.771

  0.0045 0.499 0.566 0.613 0.710

  0.005 0.460 0.522 0.564 0.655

  1.7.1.2.4. Depolama Tanknn Is Kayp Miktar in Dzeltme Faktrnn

  ,s lossf Elde Edilmesi

  Gerek sistemin anlk zgl s kayb referans sistemin anlk zgl s kayb ile aada gsterildii

  ekilde ilikilendirilmektedir.

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  27

  *

  ,

  , ,

  , ,

  ( )

  0.0447 0.14

  0.10187

  ss loss

  w outg sol ref

  w outg sol ref

  UAR

  Q V

  Q V

  (60)

  Burada;

  *( )sUA : Toplam anlk zgl s kayb, ( /W K lt )

  ,sol refV : Referans sistemin yedekleme (buffer) gne depolama tanknn hacmi, ( lt )

  ,w outgQ : Kullanm scak suyu iin toplam yllk s gereksinimi, (kWh)

  Referans sistemin yedekleme (buffer) gne depolama tanknn hacmi aada gsterildii ekilde

  hesaplanmaktadr.

  2 2

  , 70( / ) ( )sol ref cV lt m A m (61)

  Burada;

  cA : Kolektrn nma maruz kalan alan, (2m )

  70 : Sabit katsay, ( 2/lt m )

  Aadaki tabloda depolama tanknn ya da tanklarnn s kayp miktar iin dzeltme faktrnn

  ,s lossR deerine gre deiimi verilmektedir.

  Tablo 21. Depolama tankndaki ya da tanklarndaki sl kayplar iin dzeltme faktr ( ,s lossf )

  ,s lossR 0.25 0.50 0.75 1.00 1.50 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

  ,s lossf 1.053 1.035 1.018 1.000 0.965 0.930 0.895 0.860 0.825 0.790

  Yukardaki saysal veriler yerine eri uydurma yoluyla elde edilen aadaki denklem de kullanlabilir.

  , ,1.07 0.07s loss s lossf R (62)

  1.7.1.2.5. Mahal Istmasnda Scaklk Seviyesinden Dolay Gelen Dzeltme

  Faktrnn ( ,h Tf ) Elde Edilmesi

  Mahal stmasnda scaklk seviyesinden dolay gelen dzeltme faktrnn ( ,h Tf ) slr ve h

  deerlerine gre deiimini veren tablo aada yer almaktadr.

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  28

  Tablo 22. Mahal stmasnda scaklk seviyesinden dolay gelen dzeltme faktr ( ,h Tf )

  h [ ]oC slr 2[ / ]m kWh

  0.00035 0.0006 0.001 0.004 0.006

  20 1.034 1.050 1.076 1.090 1.104

  30 0.017 1.025 1.038 1.045 1.052

  40 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

  50 0.983 0.975 0.962 0.955 0.948

  60 0.966 0.950 0.924 0.910 0.896

  70 0.949 0.925 0.886 0.865 0.844

  80 0.932 0.900 0.848 0.820 0.792

  1.7.1.2.6. Kullanm Scak Suyu in Birleik Sistem Tarafndan Gelen Enerji Oran

  Aadaki tabloda kullanm scak suyu iin birleik sistem tarafndan gelen enerji orannn slr ve

  ,K wf deerlerine gre deiimi verilmektedir.

  Tablo 23. Kullanm scak suyu iin birleik sistem tarafndan gelen enerji oran

  slr 2[ / ]m kWh , 0.1K wf , 0.2K wf , 0.3K wf , 0.5K wf

  0.00025 0.539 0.781 0.908 0.953

  0.0005 0.390 0.602 0.732 0.859

  0.00075 0.323 0.518 0.645 0.803

  0.001 0.283 0.465 0.589 0.764

  0.00125 0.255 0.428 0.550 0.734

  0.0015 0.234 0.399 0.519 0.709

  0.00175 0.218 0.377 0.495 0.688

  0.002 0.205 0.359 0.475 0.670

  0.0025 0.184 0.330 0.443 0.640

  0.003 0.169 0.308 0.418 0.615

  0.0035 0.158 0.291 0.399 0.594

  0.004 0.148 0.277 0.382 0.576

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  29

  0.0045 0.140 0.265 0.369 0.560

  0.005 0.133 0.255 0.357 0.545

  1.7.1.2.7. Gne Enerjisi Sistemindeki Pompann almas iin Gereken Destek Enerjisi

  Aadaki denklem yardmyla gne enerjisi sistemindeki pompalarn almas iin destek enerji

  ihtiyac hesaplanabilir.

  , ,

  , ,1000

  P sol P sol

  h g aux

  P tQ

  (63)

  Burada;

  , ,h g auxQ : Gne enerjisi sistemindeki pompann almas iin destek enerjisi ihtiyac (ilgili

  ay iin), (kWh)

  ,P solP : Gne enerjisi sitemindeki pompann anlk g tketim deeri, (W)

  ,P solt : Gne enerjisi sistemindeki pompann alma sresi (ilgili ay iin), (h)

  Eer yukarda bahsedilen parametreler mevcut sistemde bilinmiyorsa aadaki denklem kullanlarak

  gne enerjisi sistemindeki pompa iin destek enerjisi yaklak olarak hesaplanabilir.

  , , ,0.05h g aux h solQ Q (64)

  1.7.2. Is pompalar

  Hesaplama admlar olarak aadaki fiziksel faktrler dikkate alnacaktr. Bu faktrler s pompasnn

  performansn ve tkettii enerji miktarn etkilemektedir.

  Is pompasnn tipi (hava-su, deniz suyu-su, su-su ve hava-hava tipi s pompalar);

  Sistem yaplandrmalar (kullanm scak suyu stlmas ve alma modu);

  Kullanm scak suyu ve stma sistemi iin rete s retimi;

  Is kaynandaki ve s kuyusundaki scaklk dalgalanmalarnn, s pompasnn performans

  katsaysna ve gcne olan etkisi;

  Is pompasnn almasnda ihtiya duyulan destek enerjisi;

  Depolama tanklarndan olan sl kayplar.

  Yukarda bahsedilen girdiler sonucu aadaki ktlar elde edilecektir.

  retecin s retimini salayacak gerekli enerji ,w fQ (elektrik gc ya da yakt);

  Is pompasnn toplam sl kayplar ,l gQ ;

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  30

  Is pompasnn almas iin gerekli destek enerji gereksinimi , ,w g auxQ ;

  Is pompasnn geri kazanlabilir toplam sl kayplar ,rl gQ .

  ten yanmal motor ile alan s pompalarnda retece girdi olarak verilen geri kazanlm yakt oran

  ,rd motp , gaz yaktl motoru ile altrlan s pompalarnda , 0.4rd motp ve dier tm s pompalarnda

  ise , 0rd motp olarak alnr.

  Is pompasnn enerji performans hangi artlar altnda kullanldna bal olarak ok deiiklik

  gstermektedir. zellikle s kaynann ve s kuyusunun scaklna dorudan baldr. Is kaynann

  (d hava scakl gibi) herhangi bir ay iinde bile olduka deiim gstermektedir. Is pompalarnn

  enerji etkenliinin deerlendirilmesinde herhangi bir ay iin tek admda hesaplanmasnn yerine ilgili ay

  iin s kaynandaki scaklk dalgalanmalarnn dikkate alnarak hesap yaplmas gerekmektedir.

  Is kayna d hava olan s pompalar

  Is kayna d hava olan s pompalarn hesaplanmas prosedrnde d hava scaklndaki

  deiimin deerlendirilmesi esas alnmaktadr. Herhangi bir ay iinde belirli bir d hava scaklnn

  ortaya kma frekans 1 K aralklar iin verilmektedir.

  Is pompasnn performans katsaysnn ve s retiminin llmesi sadece belli scaklk

  kombinasyonlar iin mmkn olmaktadr. D hava scaklnn dalm aralklar scaklk snflarna

  (bins) blnmtr. Her scaklk snf (bin) bir st scaklk deeri upper ve bir alt scaklk deeri lower

  ile snrlandrlmtr. Is pompasnn tasarm alma koullar iinde yer ald scaklk snfnn (bin)

  ortasnda yer alan alma noktas ile karakterize edilmektedir.

  Is reteci iin gerekli s ve s pompas tarafndan beslenen s iin ikinci bir retece gerek duyulabilir.

  Is pompasnn almasyla ilikili kayplar her scaklk snf(bin) iin hesaplanr.

  Hesaplama periyodu(ay) iin genel sonular her scaklk snf sonularndan elde edilir, zgn scaklk

  snflar arlkl ortalamas alnr.

  ekil 9. D hava scaklna gre toplam bin saatlerinin dalm

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  31

  Scaklk snflar (bins) iin rete ss

  Bir ayda rete s ktsnn farkl scaklk snflar ( i ) zerinde dalm iw arlk faktr kullanlarak

  aadaki ifade ile yaplmaktadr.

  , , ,h outg i h outg iQ Q w (65)

  Burada;

  , ,h outg iQ : Hacim stmas iin rete s retimi (her bir ilgili ay ve scaklk snf iin),

  (kWh)

  ,h outgQ : Hacim stmas iin rete s retimi (her bir ilgili ay iin), (kWh)

  iw : Bin inin arlk faktr

  Bin inin arlk faktr iw aadaki eitlikten hesaplanr:

  upper lower

  i

  t

  HDH HDHw

  HDH

  (66)

  upperHDH : Bin inin st scaklk snrna kadar olan stma derece saatleri(heating degree

  hours), (Kh)

  lowerHDH : Bin inin alt scaklk snrna kadar olan stma derece saatleri(heating degree

  hours), (Kh)

  tHDH : Hacim stmasnda ortamn st scaklk snrna kadarki stma derece saatlerinin

  toplam says, (Kh)

  Varsaylan deerler:

  Eer stma st scaklk snr deeri bilinmiyorsa aadaki deerler kullanlabilir:

  Pasif enerji evleri iin 10C, tm dier binalar iin 15C alnabilir.

  Herhangi bir x scakl iin stma derece saatleri aadaki eitlikle belirlenebilir:

  min

  ( ) ( )x

  x iHDH n

  (67)

  min : klim verileriyle bantl minimum d hava scakl, (C)

  x: Derece saat hesab iin stmada scaklk snr (Bu deer stma iin olan ortam st

  scakl deerinden yksek olmamal), (C)

  i: ortam ayar scakl, (C)

  n : x scaklnn bir ay iinde ortaya kma saat says, h (Tablo 24)

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  32

  Basitletirmek amacyla i =20C alnabilir. Deiik d hava scakllarnn ortaya kma saat saylar

  aylara gre referans bir il iin (stanbul) aadaki tablodaki gibidir.

  Tablo 24. Deiik d hava scaklklarnn ortaya kma saat says

  D hava scakl C

  Ocak saatler

  ubat saatler

  Mart saatler

  Nisan saatler

  Mays saatler

  Haziran saatler

  Temmuz saatler

  Austos saatler

  Eyll saatler

  Ekim saatler

  Kasm saatler

  Aralk saatler

  -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  -14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  -13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  -12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  -6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  -5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  -4 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  -3 34 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  -2 33 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

  -1 32 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

  0 21 74 4 0 0 0 0 0 0 0 5 51

  1 66 48 17 4 0 0 0 0 0 0 32 61

  2 30 19 51 6 0 0 0 0 0 0 33 54

  3 32 20 83 34 0 0 0 0 0 0 37 59

  4 47 57 93 30 0 0 0 0 0 0 52 51

  5 47 42 126 53 0 0 0 0 0 0 67 68

  6 45 38 109 58 0 0 0 0 0 6 56 50

  7 49 47 47 81 0 0 0 0 0 11 35 46

  8 59 43 42 79 0 0 0 0 0 27 47 44

  9 31 58 41 104 0 0 0 0 0 45 37 42

  10 45 42 35 60 3 6 0 0 5 64 52 44

  11 53 37 30 40 2 1 0 0 8 63 36 28

  12 27 31 14 24 20 7 0 0 26 107 58 43

  13 41 24 25 27 122 9 0 0 37 79 31 27

  14 18 21 12 21 131 12 0 0 45 51 22 22

  15 2 14 11 25 97 13 0 4 49 30 44 12

  16 0 3 3 27 70 58 0 13 54 48 31 4

  17 0 4 1 5 54 54 2 18 62 39 20 4

  18 0 0 0 7 57 45 1 86 65 38 17 2

  19 0 0 0 8 61 68 20 109 76 27 5 3

  20 0 0 0 12 35 85 24 103 57 41 3 1

  21 0 0 0 7 19 49 83 84 44 32 0 0

  22 0 0 0 6 22 57 110 84 45 15 0 0

  23 0 0 0 1 24 47 106 64 33 12 0 0

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  33

  24 0 0 0 1 14 38 84 58 34 6 0 0

  25 0 0 0 0 9 36 61 43 29 3 0 0

  26 0 0 0 0 2 42 72 31 27 0 0 0

  27 0 0 0 0 1 33 74 24 8 0 0 0

  28 0 0 0 0 1 32 73 21 7 0 0 0

  29 0 0 0 0 0 14 25 2 4 0 0 0

  30 0 0 0 0 0 7 9 0 5 0 0 0

  31 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

  32 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

  33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Is kayna d havadan farkl olan s pompalar

  Is kayna d havadan farkl olan s pompalar iin aadaki prosedr uygulanr:

  Sabit kaynak scaklklar iin arlkl ortalama faktr (wi );

  Toprak kaynakl: 0C scaklk snf (bin) iin 1.

  Yer alt suyu kaynakl: 10C scaklk snf (bin) iin 1.

  Ortamdan emilen hava kaynakl: 20C scaklk snf (bin) iin 1. Bu tarz s pompalar

  havalandrma sistemleri ksmnda ele alnmaktadr.

  Is geri kazanml ortamdan emilen (extract) hava kaynakl s pompalar: Is geri kazanm

  nedeniyle scaklk dmesi dikkate alnmaktadr. Is geri kazanm nitesi s pompas egzoz

  havasnn kt yere konulmaktadr. Her ay iin egzoz havas scakl scaklk snf (bin)

  metoduna gre hesaplanr.

  Egzoz havas scakln veren ifade aada yer almaktadr.

  , ,Fortluft mth ex ex e WT mth (68)

  Burada;

  ,Fortluft mth : Egzoz havas scakl, (oC )

  ex : Mahalden alnan emilen(extract) havann scakl, (oC )

  e : D hava scakl, (oC )

  ,WT mth : Is geri kazanm dikkate alnarak s deitiricisi etkinlii (ilgili ay iin), ( oC )

  Varsaylan deerler:

  Is deitiricisi etkenlii, toprak-besleme havas tipi s deitiricisi yokken: ,

  0.60WT mth

  Is deitiricisi etkenlii, toprak-besleme havas tipi s deitiricisi varken: ,

  0.67WT mth

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  34

  Scaklk snflarnn saat deerlerinin aylara dalm aadaki tablodaki gibidir.

  Tablo 25. Deiik scaklk snflarna (bin) ait test noktas aylk toplam saat says

  Ay

  Scaklk Snf (Bin) w-7 w2 w7 w10 w20

  Aylk toplam saat says nhours

  Test noktas -7 2 7 10 20

  Scaklk Limitleri C -15 -2 -2 4 4 8 8 15 15 32

  Ocak Saat says 90 213 196 245 0 744

  ubat Saat says 15 229 177 238 13 672

  Mart Saat says 0 219 336 182 7 744

  Nisan Saat says 0 67 246 329 78 720

  Mays Saat says 0 0 0 336 408 744

  Haziran Saat says 0 0 0 43 677 720

  Temmuz Saat says 0 0 0 0 744 744

  Austos Saat says 0 0 0 2 742 744

  Eyll Saat says 0 0 0 152 568 720

  Ekim Saat says 0 0 34 435 275 744

  Kasm Saat says 0 138 211 279 92 720

  Aralk Saat says 3 278 222 225 16 744

  Yl Saat says 108 1144 1422 2466 3620 8760

  1.7.2.1. kinci rete tarafndan desteklenen Istma Enerji htiyac hesab (Yedek stma (back-up heating) )

  Istma enerjisi iin gereken snn elde edilmesinde destek sistemin (ikinci bir rete) kullanlmas

  sistem tasarm kriterlerine baldr ve alma moduna gre (sral (birbirini takiben), paralel ve ksmi

  paralel alma) ve ilgili scaklklara, s pompas iin kapal konum scaklklar ve ikinci rete iin ak

  konum scaklklarna gre karakterize edilirler.

  1.7.2.1.1. Sral alma

  Sral almada, belirlenmi d hava devreden kma scaklna kadar s pompas tm s ihtiyacn

  karlar. D hava scakl s pompasnn devreden kma scaklnn altna derse, s pompas

  devre d braklr ve ikinci rete tm s ihtiyacn karlar. Devre d braklan scakln ait olduu

  scaklk snf iin arlk faktr wi , ( ) ( )ltc lowerHDH HDH

  eitliiyle yeniden hesaplanr.

  Aadaki ekilde s pompasnn (A11 ve A12 alanlar) ve ikinci retecin (A2 alan) karlad scaklk

  snflarna (binlere) ait toplam saat says verilmektedir.

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  35

  ekil 10. Sral almada s pompasnn ve ikinci retecin(yedek) bin saatleri ve enerji oranlar

  ,

  ( )ltcbu h

  t

  HDHp

  HDH

  (69)

  ,bu hp : kinci retecin (yedek) enerji oran,

  ( )ltcHDH : kinci retecin devreden kma alt scaklk limitine (belirlenmi d scaklk)

  kadarki toplam stma derece saatleri, (Kh)

  tHDH : Istma derece saatlerinin toplam says, (Kh)

  1.7.2.1.2. Paralel alma

  Paralel almada s pompas tek bana, gerekli sy belirlenmi d hava scaklna dene kadar

  (denge noktas scaklna kadar) salar. Denge noktas scaklnn altnda kalan scaklklarda ikinci

  rete de devreye girer. Her iki rete paralel olarak alr. kinci rete s kapasitesi

  snrlandrlmasndan dolay s pompasnn karlayamad ksm karlar.

  Aadaki ekilde s pompasnn (A11 , A12 ve A13 alanlar) ve ikinci retecin (A2 alan) karlad

  scaklk snflarna (binlere) ait toplam saat says verilmektedir.

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  36

  ekil 11. Paralel almada s pompasnn ve ikinci retecin(yedek) bin saatleri ve enerji

  oranlar

  ,

  ( ) ( ) ( )bp i bp hours bpbu h

  t

  HDH np

  HDH

  (70)

  ,bu hp : kinci retecin (yedek) enerji oran,

  hoursn :kinci retecin denge noktas scaklna kadar toplam saat says,

  bp : Denge noktas scakl, (C)

  i :Ortam scakl (stlmayan blgede13C, stlan blgede 20C)

  ( )bpHDH : kinci retecin denge noktas scaklna kadar toplam stma derece

  saatleri, (Kh)

  tHDH : Istma derece saatlerinin toplam says, (Kh)

  Paralel almada s pompas tek bana, gerekli sy belirlenmi d hava scaklna

  dene kadar (denge noktas scaklna kadar) salar. Denge noktas scaklnn

  altnda kalan scaklklarda ikinci rete de devreye girer. Her iki rete paralel olarak

  alr.

  1.7.2.1.3. Ksmi Paralel alma

  Ksmi paralel almada s pompas tek bana, gerekli sy belirlenmi d hava scaklna dene

  kadar (denge noktas scaklna kadar) salar. Denge noktas scaklnn altnda kalan scaklklarda

  ikinci rete de devreye girer. Her iki rete paralel olarak alr. kinci rete, sadece s pompasnn

  gcnn tesindeki s ihtiyacn karlar. Scaklk, devreden kma alt scaklk snrna dtnde, s

  pompas kapal konuma getirilir ve ikinci rete tek bana gerekli sy karlar.

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  37

  Aadaki ekilde s pompasnn (A11 ve A12 alanlar) ve ikinci retecin (A2 alan) karlad scaklk

  snflarna (binlere) ait toplam saat says verilmitir.

  ekil 12. Ksmi paralel almada s pompasnn ve ikinci retecin(yedek) bin saatleri ve enerji

  oranlar

  1,

  2

  ( ) ( ) ( ( ) ( ))bp i bp hours bp hours ltcbu h

  t

  HDH n nAp

  A HDH

  (71)

  ,bu hp : kinci retecin (yedek) enerji oran,

  hoursn : kinci retecin denge noktas scaklna kadar toplam saat says,

  bp : Denge noktas scakl, (C)

  i :Ortam scakl (stlmayan blgede13C, stlan blgede 20C)

  ltc :Is pompas iin devreden karma limiti (kapal konum) scakl, (C)

  ( )bpHDH : kinci retecin denge noktas scaklna kadar toplam stma derece

  saatleri, (Kh)

  tHDH : Istma derece saatlerinin toplam says, (Kh)

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  38

  1.7.2.2. Tam ykte Is Pompasnn Gc ve Performans Katsays (COP)

  1.7.2.2.1. Elektrik Tahrikli Is Pompalar

  Kaynak Scakl iin Dzeltme

  Varsaylan deerler Ek Ada verilmitir ve eer baka veri verilmediyse bu deerler kullanlabilir.

  Bunlar tipik s pompas iin deerlerdir. Istma sisteminde rete olarak sadece s pompas

  kullanlmsa, s pompasnn gc maksimum sl yke eit olacaktr.

  Eer scaklk snfndaki (bindeki) kaynak scakl test noktasn karlamyorsa interpolasyon veya

  ekstrapolasyon yaplarak dorulanabilir.

  Ortalama d hava scaklna gre ortalama yeralt suyu scaklklar aadaki tabloda verilmektedir.

  Tablo 26. Ortalama d hava scaklna gre ortalama yeralt suyu scaklklar

  Ortalama d hava scakl oC Ortalama yeralt suyu scakl oC

  20 12.0

  10 10.7

  7 10.2

  5 10.0

  2 9.6

  0 9.3

  -2 9.0

  -5 8.6

  -7 8.4

  -10 8.0

  Ayrca aadaki tabloda aylara gre ortalama d hava scaklna bal olarak ortalama deniz suyu

  (brine) scakl scakl verilmektedir.

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  39

  Tablo 27. Ortalama deniz suyu scaklklarnn aylara gre ortalama d hava scakl ile

  deiimi

  Aylar Aylk ortalama hava scaklklar

  (C) Aylk ortalama deniz suyu scaklklar

  (C)

  Ocak 5 10

  ubat 6 9

  Mart 7 9

  Nisan 12 10

  Mays 16 14

  Haziran 21 20

  Temmuz 23 25

  Austos 23 25

  Eyll 20 24

  Ekim 16 20

  Kasm 12 16

  Aralk 8 13

  Datm Scakl iin Dzeltme

  Su esasl stma datm

  Eer s pompas, test lmlerindeki scaklk farklarndan sapan stma devre dolam ve geri dn

  scaklklar arasndaki scaklklarda altrlyorsa bu yntem kullanlr. Tablo 28den dzeltme faktr

  alnarak hesaplama yaplr.

  TCOP COP f

  (72)

  TCOP : Is pompasnn dzeltilmi performans katsays

  COP : Test llerinden alnan(Ek Adan) performans katsays

  f :Tablo 28den alnan dzeltme faktr.

  M : Test llerinden gelen scaklk fark (Varsaylan deeri: 10 K)

  B : Is pompasnn almas srasnda scaklk fark; Istma modunda B HK

  alnr.

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  40

  Tablo 28.Is pompas almasnda ve lmnde scaklk farklarndaki sapmalardan dolay

  dzeltme faktr f

  B M

  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  3 1,000 0,990 0,980 0,969 0,959 0,949 0,939 0,928 0,918 0,908 0,898 0,887 0,877

  4 1,010 1,000 0,990 0,980 0,969 0,959 0,949 0,939 0,928 0,918 0,908 0,898 0,887

  5 1,020 1,010 1,000 0,990 0,980 0,969 0,959 0,949 0,939 0,928 0,918 0,908 0,898

  6 1,031 1,020 1,010 1,000 0,990 0,980 0,969 0,959 0,949 0,939 0,928 0,918 0,908

  7 1,041 1,031 1,020 1,010 1,000 0,990 0,980 0,969 0,959 0,949 0,939 0,928 0,918

  8 1,051 1,041 1,031 1,020 1,010 1,000 0,990 0,980 0,969 0,959 0,949 0,939 0,928

  9 1,061 1,051 1,041 1,031 1,020 1,010 1,000 0,990 0,980 0,969 0,959 0,949 0,939

  10 1,072 1,061 1,051 1,041 1,031 1,020 1,010 1,000 0,990 0,980 0,969 0,959 0,949

  1.7.2.2.2. Elektrik Tahrikli Olmayan Yanma Tahrikli Is Pompalar

  Yanma tahrikli s pompalar motorla altrlan ve sourmal s pompalarn kapsar. Eer bir bilgi

  verilmediyse Ek Adaki deerler kullanlr.

  1.7.2.3. Ksmi ykte Is Pompasnn Performans Katsays (COP)

  1.7.2.3.1. alma prensibi

  Is pompalar sabit devirli kompresrlerle altrldndan ve bu kompresrler de ksmi ykte ak ve

  kapal konumda evrim yaptndan s pompasnn performans katsaysn (COP) der. Ksmi yk

  koullarnda deiken kapasiteli kompresrler daha etkindir.

  Ksmi ykteki performans katsays aadaki eitlikten elde edilir:

  pl fl plCOP COP f (73)

  plCOP :Ksmi ykteki performans katsays,

  flCOP :Tam ykteki performans katsays,

  plf : Ksmi ykteki alma iin dzeltme faktr.

  Elektrikle alan s pompalar iin plf Ek Ada radyatrler, konvektrler ve yzey stmas iin

  verilmitir.

  Absorbsiyonlu s pompalar iin plf , Ek Ada dtc olarak verilmitir.

  Is pompasnn alma zaman yk faktr ile ilintilidir. Yk faktr aadaki eitlikle hesaplanr:

  , ,ON g i

  i

  tFC

  t

  (74)

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  41

  FC : Yk faktr,

  , ,ON g it : Bin ideki s pompasnn alma zaman, (h)

  it : Bin ideki toplam zaman( aylk),h (Eer s kayna d hava ise, Tablo 25ten alnr.)

  1.7.2.3.2. Is Pompasnn alma Zaman

  Is pompasnn alma zaman ihtiya duyulan s miktarna ve alma koullarna baldr. htiya

  duyulan s miktar binann s ykne, datm sistemine ve i kayplara baldr. Is pompasnn her

  bir scaklk snf (bin) iin alma zamann belirlemek iin aadaki denklem kullanlmaktadr.

  , ,

  , ,

  ,0,001

  h outg i

  ON g i

  g i

  Qt

  (75)

  Burada;

  , ,ON g it : Her bir scaklk snfndaki (bin) s pompasnn alma zaman, (h);

  , ,h outg iQ : Her bir scaklk snfnda (bin) rete s kts, (ilgili ay iin), (kWh);

  ,g i : Her bir scaklk snf (bin) iin s pompasnn s kts, (kW) (Maksimum net

  enerji ykne eittir.)

  Snr artlar aada gsterildii gibidir.

  , , ,M ON ON g i

  T Bins

  t t

  (76)

  Burada;

  , ,ON g it : Is pompasnn alabilecei maksimum zaman (ilgili ay iin), (h).

  Is pompasnn alabilecei maksimum zaman Tablo 25te verilmitir. Yukardaki eitlik scaklk

  snflarndaki (binlerdeki) alma zamanlarn snrlar. Is pompasnn alma zaman s ihtiyacna

  bal olduundan s pompasnn alma modu nem kazanr.

  Eer s pompas hem mahalin hem de kullanm scak suyunun stlmasnda kullanlacak ise s

  pompasnn mahal stmas iin gerekli maksimum alma zaman alma zamanlarnn toplamyla

  snrlanmaktadr. Kullanm scak suyu iin alma zamanlar Kullanm Scak Suyu Sistemleri ksmnda

  ele alnmaktadr.

  Eer alma zaman, Eitlik 75 ve 76dan elde edilen mmkn olan maksimum alma zamanndan

  bykse, stma ve kullanm scak suyu iin alma zamanlar ayn saat saylaryla azaltlabilir.

  Is pompasnn sl gc gerek alma zamanna snrldr.

  , , , , , , ,0,001h outg i WP ON g i WP g iQ t (77)

  Burada;

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  42

  , ,h outg WPQ : Is pompasnn her bir scaklk snf (bin i) iin rete sl gc, (kWh)

  , , ,ON g i WPt : Her bir scaklk snfnda (bin) s pompasnn gerek alma zaman, (h);

  ,g i : Her bir scaklk snf (bin) iin s pompas retecinden elde edilen s miktar,

  (kW).

  1.7.2.4. rete Isl Kayplar

  Scak su Depolama Tank

  Eer depolama tank s pompasnn bir ksmn oluturuyorsa, kayplar (47) eitliiyle hesaplanr ve

  aadaki eitlikle binlere (scaklk snflarna) datlr.

  , , , ,i

  h g s i h s

  h

  tQ Q

  t (78)

  , , ,h g s iQ : Her bir scaklk snf (bin) iin depolama tankndan evreye olan s kayb (ilgili

  ay iin), (kWh);

  ,h sQ : Depolama tanknn s kayb (ilgili ay iin), (kWh); (Eer rn bilgileri bulunmuyorsa

  1.6.4. ksmndaki varsaylan deerler kullanlabilir.)

  it : Her bir scaklk snfndaki (bin) saat says (ilgili ay iin), (h)

  ht : Istma saatlerinin aylk says, (h)

  retecin dier sl kayplar

  Elektrikli tahrikli s pompalar iin dier kayplar ifade edilmemitir. Yanma tahrikli s pompalar iin

  test sonularndan veya retici firmalardan gelen veriler kullanlabilir.

  , , , , , , , ,h g i h g s i h g WP iQ Q Q (79)

  Burada;

  , ,h g iQ : Her bir scaklk snf (bin) iin reteten olan s kayb (ilgili ay iin), (kWh);

  1.7.2.5. Istma in Is Pompasnn Toplam(Nihai) Enerji Tketiminin Hesaplanmas

  1.7.2.5.1. Elektrik Tahrikli Is Pompalar

  Hacim stmas iin destek g tketimini veren denklem aada yer almaktadr.

  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,1

  1 1sin, ,

  1bin binn nh outg WP i h g i h combi rd g h g aux i h outg combi i h g i h combi rd g h g aux ih f

  i ii combi i

  Q Q p k Q Q Q p k QQ

  COP COP

  (80)

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  43

  Burada;

  , ,1h fQ : Hacim stmasnda s pompasnn almas iin tketilen enerji (ilgili ay iin),

  (kWh)

  ,h combip : Istma ve kullanm scak suyunun kombine ve ezamanl olarak almas

  durumundaki oran,

  , , ,h outg WP iQ : Her bir scaklk snf (bin) iin s pompasnn tek modlu (sadece hacim

  stmas) almas durumundaki retecin rettii s, (kWh)

  , , ,h outg combi iQ : Her bir scaklk snf (bin) iin s pompasnn kombine (hem hacim stmas

  hem de kullanm scak suyu iin s retimi) almas durumundaki retecin rettii s,

  (kWh)

  , ,h g iQ : Her bir scaklk snf (bin) iin retecin s kayb, (kWh)

  ,rd gk : Isl enerji olarak geri kazanlan destek enerjisi oran, , 0rd gk

  , , ,h g aux iQ : Her bir scaklk snf (bin) iin s pompasnn hacim stmas modundaki

  almas iin destek enerjisi, (kWh)

  sin,iCOP : Her bir scaklk snf (bin) iin s pompasnn tek modlu (sadece hacim

  stmas) almas durumundaki performans katsays, (kWh) (Ortalama alma

  artlarnda)

  ,combi iCOP : Her bir scaklk snf (bin) iin s pompasnn kombine (hem hacim stmas

  hem de kullanm scak suyu iin s retimi) almas durumundaki performans katsays,

  (kWh) (Ortalama alma artlarnda)

  binn : Scaklk snf (bin) says.

  1.7.2.5.2. Yanma Tahrikli Is Pompas

  Is pompasna yakt giri enerjisi aadaki eitlikle hesaplanr:

  , , , , , ,

  , ,1 /

  1

  binnh outg i rd g h g aux i

  h f Hs Hi

  i t

  Q k QQ f

  COP

  (81)

  Burada;

  , ,1h fQ : Is pompasnn tkettii enerji (gaz) (ilgili ay iin), (kWh)

  , ,h outg iQ : Istma sistemindeki her bir scaklk snf (bin) iin retecin rettii s, (kWh)

  ,rd gk : Isl enerji olarak geri kazanlan destek enerjisi oran, , 0rd gk

 • BNA ENERJ PERFORMANSI HESAPLAMA YNTEM

  44

  , , ,h g aux iQ : Her bir scaklk snf (bin) iin s pompasnn hacim stma modundaki

  almas iin destek enerjisi, (kWh)

  iCOP : Her bir scaklk snf (bin) iin s pompasnn tek modlu (sadece hacim stmas)

  almas durumundaki performans