genètica ?· genètica començant per la genètica mendeliana i conclouent amb la genètica de...

Download Genètica ?· Genètica començant per la Genètica Mendeliana i conclouent amb la Genètica de poblacions…

Post on 15-Oct-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Utilitzaci d'idiomes a l'assignatura

  SGrup ntegre en espanyol:

  NoGrup ntegre en catal:

  NoGrup ntegre en angls:

  espanyol (spa)Llengua vehicular majoritria:

  Professor de contacte

  MariaPilar.Garcia.Guerreiro@uab.cat

  Correu electrnic:

  Mara Pilar Garca GuerreiroNom:

  2017/2018

  Gentica

  Codi: 100853Crdits: 6

  Titulaci Tipus Curs Semestre

  2500251 Biologia Ambiental FB 1 2

  Prerequisits

  S'assumeix que els alumnes han adquirit els coneixements bsics de la Biologia durant el batxillerat i es recomana a aquells que no hagin cursat aquesta assignatura, estudin el llibre de batxillerat.

  Per poder assistir a les sessions de prctiques l'alumne haur de justificar la superaci de les proves de bioseguretat i de seguretat, que podeu trobar al Campus Virtual, aix com conixer i acceptar les normes de funcionament dels laboratoris de la Facultat de Biocincies.

  Objectius

  s una assignatura de primer curs, de formaci general, que desenvolupa els principis fonamentals de la Gentica comenant per la Gentica Mendeliana i conclouent amb la Gentica de poblacions i Evoluci.

  Aquesta assignatura t la seva continuaci amb l'assignatura de Filogenia que ser cursada en tercer curs degrau.

  L'objectiu global d'aquesta assignatura s que els alumnes rebin una introducci general als principis bsicsde la Gentica per a comprendre les lleis de la herncia, la seva base citolgica i molecular, i la variaci anivell molecular i poblacional.

  Els objectius formatius sn els segents:

  1) Comprendre la necessitat de l'estudi de la Gentica en el context de la Biologia ambiental i la relaci delsgens amb el medi ambient.

  2) Conixer les lleis de la transmissi de la informaci gentica, la teoria cromosmica de la herncia i sercapaos de realitzar mapes gentics i interpretar pedigrs

  3) Conixer la estructura, organitzaci, funci del material gentic

  4) Saber utilitzar i interpretar bases de dades dels genomes i comprendre els fonaments de l'anlisibioinformtic

  5) Conixer les fonts de la variabilitat gentica i saber medir-la i interpretar-la des d'una perspectiva de milloragentica, de conservaci i d'evoluci.

  1

 • 1. 2. 3.

  4.

  5. 6.

  Competncies

  Aplicar recursos d'informtica relatius a l'mbit d'estudi.Descriure, analitzar i interpretar les adaptacions i les estratgies vitals dels principals grups d'ssersvius.Identificar i interpretar la diversitat d'espcies en el medi.Identificar organismes i reconixer els diferents nivells d'organitzaci biolgica.Integrar els coneixements dels diferents nivells organitzatius dels organismes en el seu funcionament.Resoldre problemes.

  Resultats d'aprenentatge

  Aplicar recursos d'informtica relatius a l'mbit d'estudi.Descriure els principis de la transmissi gentica en els ssers vius a travs de les generacions.Identificar les caracterstiques estructurals i funcionals dels cids nucleics i els seus nivellsd'organitzaci.Mesurar i interpretar la variaci gentica dins i entre poblacions des d'una perspectiva evolutiva,conservacionista i de millora gentica d'animals i plantes.Reconixer els nivells d'organitzaci molecular, gentica, cellular, tissular i d'organisme.Resoldre problemes.

  Continguts

  1. Introducci

  Per qu estudiar Gentica? La Gentica i els problemes humans. Gentica i Biologia. Els gens i el medi ambient: genotip i fenotip. Les tcniques de l'anlisi gentica.

  2. Anlisi mendeli

  Els experiments de Mendel. Principis de segregaci i transmissi independent. Gentica mendeliana enhumans i agricultura.

  3. Determinaci del sexe i la teoria cromosmica de l'herncia

  Determinaci del sexe. Mitosi i meiosi. Els gens estan en els cromosomes. Cromosomes sexuals i lligament alsexe.

  4. Extensi de l'anlisi mendeli

  Les relacions de dominncia. Allels mltiples. Gens letals. Interacci gnica i epistasi. Penetrncia iexpressivitat.

  5. Lligament: fonaments de cartografia cromosmica en eucariotes

  El descobriment del lligament: la recombinaci. Mapes de lligament: clcul de la freqncia de recombinaci entre dos punts. Mapes de tres punts. Interferncia. El entrecreuament.

  6. La mutaci

  Mutacions gniques: somtiques i germinals. Inducci de mutacions. Mutaci i cncer. Els mutgens en l'anlisi gentica. Mutacions cromosmiques: estructurals i numriques.

  7.Gentica de poblacions.

  La revoluci de Darwin. La variaci gentica i els seus fonts. La selecci.Polimorfismes equilibrats. El paisatge adaptatiu. La selecci artificial. L'atzar en les poblacions: deriva gentica i efecte fundador. Variaci i

  2

 • adaptatiu. La selecci artificial. L'atzar en les poblacions: deriva gentica i efecte fundador. Variaci i divergncia en les poblacions. Gentica de la conservaci

  8. Estructura i replicaci del DNA

  Replicaci semiconservativa. El mecanisme de replicaci del DNA: origen de replicaci. La replicaci eneucariotes.

  9. Funci del DNA: la transcripci i la traducci

  RNA i la RNA polimerasa.Iniciacin, elongaci i finalitzaci. Introns i exons. RNA missatger i el seu processament. Codi gentic. Concepte de cod. El RNA de transferncia. La degeneraci del codi. La sntesi

  de protenes: el ribosoma. Iniciaci, elongaci i terminaci.

  10. Genmica

  Mapes fsics de baixa i alta resoluci. Estratgies de seqenciaci del genoma. Organitzaci de les seqncies del DNA. La seqenciaci del genoma hum. Genmica funcional. Bioinformtica.

  Metodologia

  Classes Teriques:

  Es basen en classes magistrals amb suport TIC. En aquestes classes es concedeix un paper rellevant a l'adquisici de coneixements centrant-se en l'adquisici dels conceptes i continguts propis de l'assignatura.

  Tamb permeten una sntesi de fonts d'informaci diverses i faciliten la comprensi de temes complexos.

  Seminaris:

  Sn sessions en grups ms reduts que permeten aprofundir sobre la classe magistral i treballar mbits concrets de l'assignatura. Durant aquestes sessions es promou la destresa dels alumnes en l'aplicaci de

  coneixements terics a la resoluci de problemes prctics aix com la seva participaci en la resoluci deproblemes a la pissarra i la discussi de casos prctics.

  Prctiques:

  Basades en prctiques de laboratori d'assistncia obligatria per considerar-fonamentals per a la Gentica com a disciplina experimental. Les prctiques consten de 4 sessions realitzades en grups reduts per afavorir

  l'aprenentatge cooperatiu. Els estudiants han de treballar, en les dues primeres sessions, amb material viu i a travs de diferents encreuaments elaborar un mapa gentic per situar 3 loci en el cromosoma. A la tercera

  sessi els alumnes treballen amb dades poblacions sobre un determinat carcter que ells han recollectat prviament i realitzen estimes de diferents parmetres poblacionals. En l'ltima sesinse mostra als alumnes

  les aplicacions de la bioinformtica a la investigaci gentica. Aquesta sessi permet als alumnesfamiliaritzar-se amb diferents eines informtiques destinades a la predicci del futur de les poblacions sotacondicions donades.

  Tutories individuals:

  Es tracta de tutories personalitzades en qu l'alumne t la possibilitat de plantejar dubtes especfiques relacionades amb algun contingut de l'assignatura. Es tracta d'un complement docent molt valus que permet

  individualitzar i personalitzar la docncia.

  Activitats formatives

  3

 • Ttol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

  Tipus: Dirigides

  Classes de problemes 10 0,4 2, 6

  Classes prctiques de laboratori 6 0,24 1, 2, 4

  Classes prctiques en aula d'informtica 8 0,32 1, 4, 6

  Classes teriques 30 1,2 2, 3, 5

  Tipus: Supervisades

  Tutories 6 0,24 3, 4, 6

  Tipus: Autnomes

  Consulta de textos recomanats 8 0,32 1, 6

  Estudi 50 2 1, 4

  Recerca bibliogrfica 6 0,24 1

  Resoluci de problemes 19 0,76 6

  Avaluaci

  Les competncies d'aquesta matria seran avaluades mitjanant avaluaci contnua que inclour 2 provesescrites corresponents a la teoria-seminaris, un qestionari de cada prctica de laboratori i la participaci entreballs proposats a classe, resoluci de problemes i participaci a classe.

  El sistema d'avaluaci en el qual es considera el pes especfic de cada part ser el segent:

  - Proves escrites corresponents a les classes de teoria i seminaris: aquesta part tindr un pes especfic global aproximat del 70%. Es realitzaran 2 proves escrites eliminatries i els pesos especfics seran 30% i 40%

  respectivament.

  - Prctiques de laboratori: tindran un pes especfic global aproximat del 20%

  - Participaci en treballs, resoluci de problemes i participaci a classe: aquesta part tindr un pes especficglobal del 10%

  L'alumne haur superat l'assignatura si obt una nota global superior o igual a 5 establint-se els segentsmnims de compliment requerits:

  - Haver assistit a totes les prctiques i haver obtingut en cada sessi una nota igual o superior a 5. La notaglobal de prctiques s la mitjana aritmtica de la nota obtinguda en cadascuna de les sessions individuals i

  haur de ser sempre major o igual a 5.

  -Haver obtingut en cadascuna de les proves parcials una qualificaci superior o igual a 5.

  L'alumne que no hagi superat la part corresponent a continguts de teoria i seminaris o prctiques, tindr l'opci de presentar-se a una prova final de recuperaci amb las parts suspeses o per pujar nota. En aquest ltim cas

  la qualificaci que s'utilitzar per ponderar la nota ser la de l'ltim examen realitzat.

  4

 • L'alumne es considera NO AVALUABLE si la valoraci de totes les activitats d'avaluaci realitzades no lipermet obtenir la qualificaci global de 5 en el supsit que hagus obtingut la mxima nota en to