efektywność międzynarodowych reżimów nieproliferacji broni

of 30/30
1 TWARZĄ W TWARZ Pieśni o Najświętszym Obliczu SIÓSTRY WYNAGRODZICIELKI NAJŚWIĘTSZEGO. OBLICZA Otwock 2008

Post on 11-Jan-2017

221 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Efektywno midzynarodowych reimw nieproliferacji...

  115

  Polityka i Spoeczestwo 4(13) / 2015

  DOI: 10.15584/polispol.2015.4.8 ARTYKUY

  Marta Stempie*

  Maciej Towiski**

  EFEKTYWNO MIDZYNARODOWYCH REIMW

  NIEPROLIFERACJI BRONI BIOLOGICZNEJ

  I CHEMICZNEJ

  THE EFFICIENCY OF INTERNATIONAL BIOLOGICAL

  AND CHEMICAL WEAPONS NON-PROLIFERATION REGIMES

  Abstract

  International non-proliferation regimes will only be effective when the efforts of the

  signatories of international agreements, regional or bilateral will be increased, because

  declarative expression of support for the various forms of initiatives of the international

  community often end up at this level, as shown by the cases of chemical weapons use in

  the Syrian Civil War. The main aim of this article is to show the management problems

  of global non-proliferation regimes of biological and chemical weapons. The authors

  made a comparative analysis of two non-proliferation regimes. This combination helped

  to achieve the second objective of the article, which is to identify the major challenges

  and threats generated by these regimes, which allowed the formulation of the conclusion

  that in order to strengthen them, the international community must take comprehensive

  action, including reducing the threat of terrorist organizations.

  Key words: non-proliferation, international agreements, international control, dis-

  armament, biological weapons, chemical weapons, international regimes

  Wprowadzenie

  Historia pokazuje, e intrygi majce za zadanie rozprzestrzenianie

  chorb wrd wojska i ludnoci cywilnej sigaj wielu wiekw wstecz.

  Ju w VI w. p.n.e. Asyryjczycy uywali grzybw, a dokadniej buawin-

  * Instytut Nauk Spoecznych i Bezpieczestwa, Uniwersytet Przyrodniczo-

  Humanistyczny w Siedlcach, ul. ytnia 39, 08-110 Siedlce, e-mail: [email protected]

  onet.pl ***Instytut Nauk Spoecznych i Bezpieczestwa, Uniwersytet Przyrodniczo-

  Humanistyczny w Siedlcach, ul. ytnia 39, 08-110 Siedlce, e-mail: [email protected]

  gmail.com

  http://dx.doi.org/10.15584/polispol.2015.4.8

 • MARTA STEMPIE, MACIEJ TOWISKI

  116

  ki czerwonej (Claviceps purpurea), wywoujcej sporysz, do zatruwania

  studni swoich wrogw (szerzej nt. incydentw z uyciem broni biologicz-

  nej i chemicznej zob. Croddy, red. 2005). Mimo to dziaania wojenne oraz

  zagroenia zwizanie z uyciem broni chemicznej i biologicznej na ma-

  sow skal s w istocie zjawiskiem zintensyfikowanym w XX w. Rozwj

  nauki i przemysu koniecznych do produkcji tych rodzajw broni maso-

  wego raenia (BMR) nastpi dopiero w XX w. Wczeniej pomimo pro-

  jektw wykorzystania rodkw chemicznych lub biologicznych jako ora

  w walce na szerok skal, niezbdne do tego wiedza naukowa, zdolnoci

  i technologia okazay si niewystarczajce, by by w peni skuteczne

  (wicej na temat ewolucji rodkw biologicznych i chemicznych w: Geis-

  sler, van Courtland Moon, red. 1999). Wraz z rozwojem bada nad rod-

  kami biologicznymi i chemicznymi nastpi rwnie rozwj midzynaro-

  dowych reimw nieproliferacji, ktre stay si systemem kontroli zmie-

  rzajcym do rozbrojenia.

  W zwizku z rosnc wspzalenoci wszystkich podmiotw stosun-

  kw midzynarodowych reimy wywieraj coraz wikszy wpyw na bez-

  pieczestwo midzynarodowe, powodujc konieczno podejmowania

  wsppracy. Mog one mie rwnie wpyw na zmian interesw i prefe-

  rencji danego podmiotu, a rosnca wzajemna wspzaleno oznacza, e

  coraz czciej przynaleno do reimu determinuje dobrobyt, bowiem

  zwizana jest ze wspprac midzynarodow, a ta wpywa na pozycj

  danego pastwa na arenie midzynarodowej. Niniejsza publikacja ma na

  celu ukazanie skutecznoci funkcjonowania midzynarodowego reimu

  nieproliferacji broni biologicznej i chemicznej oraz wskazanie zagroe

  dla bezpieczestwa, zwizanych z rozprzestrzenianiem tego typu broni.

  Bro biologiczna i chemiczna a pojcie reimu nieproliferacji

  Bro biologiczna (biological weapon) to rodki materiaowo-

  techniczne, ktre przenosz, rozprzestrzeniaj lub rozsiewaj rodki

  biologiczne. Zaliczana jest do broni o duej sile raenia i moliwoci

  spowodowania zniszcze siy ywej, infrastruktury lub innych zasobw

  na du skal (broni masowego raenia BMR; weapons of mass de-

  struction WMD) (Sownik terminw i definicji NATO 2013: 75). Do

  tego rodzaju rodkw raenia zaliczana jest take bro chemiczna, czyli

  rodki walki, ktrych dziaanie race polega gwnie na biochemicz-

  nym oddziaywaniu bojowego rodka trujcego (BST) ze skadnikami

  organizmu ywego (Witkiewicz 1987: 37, 39, 41).

  rodki biologiczne w celu spowodowania strat wrd ludzi, zwie-

  rzt i upraw przeciwnika stosowano ju w staroytnoci, posugujc

 • Efektywno midzynarodowych reimw nieproliferacji...

  117

  si prymitywn metod infekcji przeciwnika naturalnie wystpujc

  chorob. Waciwie dopiero w XX w., w zwizku z rozwojem bakte-

  riologii, zaczto doskonali metody prowadzenia wojny biologicznej.

  Z kolei dynamiczny rozwj bojowych rodkw chemicznych nastpi

  podczas I wojny wiatowej. Pojawiy si wwczas gazy bojowe: chlor,

  fosgen i inne toksyczne substancje chemiczne, atwe do uycia prze-

  ciwko duym skupiskom ludzi. Jednake to iperyt, po raz pierwszy

  uyty w 1917 r. pod Ypres przez Niemcw, by odpowiedzialny za

  wikszo urazw spowodowanych przez bro chemiczn podczas I woj-

  ny wiatowej.

  Sam termin bro masowego raenia powsta jednak ju po wypro-

  dukowaniu bomby atomowej w 1945 r., a objto nim bro nuklearn

  oraz biologiczn. Obecnie uywany jest w stosunku do broni chemicznej,

  biologicznej, radiologicznej oraz jdrowej o duej sile raenia i mo-

  liwoci spowodowania zniszcze siy ywej, infrastruktury lub innych

  zasobw na du skal (Sownik terminw i definicji NATO 2013:

  420). Globalne arsenay BMR znacznie wzrosy w dekadach 60., 70.

  i 80. XX w., a wic w okresie zimnej wojny, kiedy pastwa czonkowie

  Sojuszu Pnocnoatlantyckiego (North Atlantic Treaty Organization

  NATO) oraz Ukadu Warszawskiego produkoway dziesitki tysicy

  chemicznych, biologicznych i nuklearnych rodkw, przy uyciu nowo-

  czesnych technologii. To wanie brak kontroli nad wycigiem zbroje

  doprowadzi do braku globalnych mechanizmw oddziaywania na

  proliferacj broni, skutkujc przyrostem arsenaw broni masowej za-

  gady. Wymogo to na spoecznoci midzynarodowej konieczno

  podjcia dziaa zmierzajcych do ograniczenia i kontroli zbroje oraz

  rozbrojenia, doprowadzajc do powstania midzynarodowych reimw

  nieproliferacji.

  Stephan Krasner definiuje reimy midzynarodowe jako zbiory za-

  sad, norm, regu i procedur decyzyjnych, wok ktrych zbiegaj si

  oczekiwania aktorw w danej dziedzinie stosunkw midzynarodowych.

  W tym rozumieniu reimy to idee i zasady dotyczce sposobu, w jaki

  pastwa powinny si zachowywa. Wikszo podej okrela reimy

  midzynarodowe jako zbiory powstajce poprzez negocjacje pomidzy

  pastwami poszukajcymi maksymalizacji zyskw pyncych z ich po-

  wstania. Innymi sowy, pastwa d do stworzenia tego typu systemw,

  poniewa wierz, e regularno i legalizacja wsppracy przyniesie im

  okrelone korzyci (Krasner 1983; Weiss, Ozgercin 2009: 3)

  Wrd definicji pojcia midzynarodowych reimw znajdziemy

  wsplne elementy, takie jak: okrelone wzorce zachowa, zbieno

  norm i oczekiwa oraz wyrane nakazy. Jedna z wszych definicji re-

  imw uznaje je za wielostronne umowy midzy pastwami, ktre maj

 • MARTA STEMPIE, MACIEJ TOWISKI

  118

  na celu uregulowanie krajowych dziaa w obszarach problemowych.

  Reimy okrelaj zakres dopuszczalnych dziaa pastwa, formuujc

  wyrane nakazy, czsto zawieraj take przepisy, ktre reguluj lub

  okrelaj ich wasn transformacj. Obszerno definicji midzynarodo-

  wych reimw powoduje, e s one czsto mylone z innymi pojciami,

  takimi jak system czy wsppraca. Reimy s przykadem zachowa

  kooperatywnych oraz uatwiaj wspprac, a kooperacja moe mie

  miejsce w przypadku braku ustalonych reimw. Pojcie to musi by

  rwnie odrnione od szerszej koncepcji instytucji. Mimo e reimy

  wspomagaj instytucjonalizacj pewnych aspektw ycia midzynaro-

  dowego przez regulowanie oczekiwa, to w pewnych stanach, takich jak

  rwnowaga si pastwa, nie s zobowizane do przestrzegania wyra-

  nych praw i zasad. Reimy, mimo e czsto uatwiaj utrwalenie adu

  (porzdku) i stabilnoci, nie s z tymi kategoriami tosame, a w niekt-

  rych przypadkach mog wrcz w sposb niezamierzony przyczyni si

  do niestabilnoci (Haggard, Simmons 1987: 495).

  Kady rodzaj broni masowego raenia objty jest odrbnym mi-

  dzynarodowym reimem kontroli, ktrzy moe zmienia si w czasie lub

  rni si w poszczeglnych przypadkach co najmniej w czterech wy-

  miarach: wytrzymaoci, formy organizacyjnej, zakresu oraz trybu alo-

  kacji (zob. Haggard, Simmons 1987: 495498). Z tego wzgldu, a take

  z uwagi na rne tempo rozprzestrzeniania si broni biologicznej i che-

  micznej, jak rwnie przez wzgld na rnice technologiczne reimy

  nieproliferacji znajduj si w innym stadium rozwoju. W przypadku

  broni chemicznej powoana zostaa organizacja nadzorujca realizacj

  postanowie konwencji (OPCW), natomiast reim nieproliferacji broni

  biologicznej pozbawiony jest form instytucjonalnych. Reimy nieprolife-

  racji broni chemicznej i biologicznej regulowane s przez inn sie wza-

  jemnie powizanych konwencji i umw, z tego wzgldu powinny by

  poddawane odrbnej analizie (Baylis i in. 2009: 252; Koblentz 2013:

  501525).

  Naley rwnie pamita, e kady reim nieproliferacji jest czci

  globalnego zarzdzania (global governance), ktre mona okreli jako

  sabo zdefiniowan koalicj pastwa, korporacji, koncernw medial-

  nych, dziaajcych na styku z kilkoma organizacjami midzynarodowy-

  mi (Kuniar 2006: 525; Zachara 2012: 23). Wanym elementem glo-

  balnego zarzdzania jest wpyw na globalizacj, a take moliwo wza-

  jemnego oddziaywania pastw na zakres kontroli lub zdolno kontro-

  lowania okrelonych dziaa. System ten dy do wykluczenia dominacji

  jednego podmiotu nad innymi oraz ujednolicenia zarzdzania na pozio-

  mie globalnym rwnie w ramach reimw midzynarodowych.

 • Efektywno midzynarodowych reimw nieproliferacji...

  119

  Reim nieproliferacji broni biologicznej

  Bro biologiczna moe znale zastosowanie zarwno podczas ata-

  ku na jednostki, wiksze lub mniejsze skupiska ludnoci cywilnej oraz

  cae oddziay wojska. Celem ataku biologicznego mog sta si rwnie

  pola uprawne bd zwierzta hodowlane zjawisko to zostao okrelone

  mianem terroryzmu socjoekonomicznego. Zastosowanie rodkw bio-

  logicznych w celu spowodowania strat wrd ludzi lub zwierzt oraz

  zniszcze upraw i rodkw materiaowo-technicznych (Sownik termi-

  nw i definicji NATO 2013: 75) moe take z atwoci posuy

  w dziaaniach terrorystycznych, poniewa charakteryzuje si du sku-

  tecznoci, jest trudne do wykrycia oraz zneutralizowania (bioterroryzm).

  Moe mie rwnie charakter animalistyczny i rodowiskowy, przybiera-

  jc form proekologicznego sabotau, a take poredniej przemocy wy-

  mierzonej w czowieka (ekoterrroryzm, terroryzm rodowiskowy, ekstre-

  mizm ekologiczny) (zob. Posuszna 2012). Ponadto rodki biologiczne

  mog zosta wytworzone przy pomocy stosunkowo niewielkich nakadw

  materialnych, a do ich przenoszenia mog posuy rnego typu przed-

  mioty codziennego uytku, jak rwnie zwierzta oraz ludzie.

  Pomimo e okres najwikszego rozwoju broni biologicznej przypada

  na czas II wojny wiatowej i okres powojenny, to prace nad ogranicze-

  niem broni biologicznej sigaj lat 20. XX w. W czerwcu 1925 r. przyj-

  to protok genewski, ktry zakazuje uycia gazw duszcych, trujcych

  lub podobnych oraz rodkw bakteriologicznych1. Protok nie obejmuje

  konfliktw wewntrznych oraz cywilnych i cho zabrania stosowania

  broni biologicznej i chemicznej, to nie zakazuje jej produkcji, rozwoju

  i skadowania. Co wicej, zaznaczono, e jego strony maj prawo do

  odwetu, jeli bro chemiczna i/lub biologiczna zostanie wykorzystana

  przeciwko nim przez oponentw (Geneva Protocol 1925). Japonia i Sta-

  ny Zjednoczone nie podpisay porozumienia, za Francja, Wielka Bryta-

  nia i Zwizek Radziecki zastrzegy sobie prawo odpowiedzi broni bio-

  logiczn na podobny atak ze strony oponenta.

  Luki, jakie pozostawi protok genewski, objte zostay pniej-

  szymi umowami: Konwencj o zakazie broni biologicznej z 1972 r. oraz

  Konwencj o zakazie broni chemicznej z 1993 r. Pomimo to, nadal nie

  ma odpowiednich mechanizmw weryfikacji zawartych w protokole ge-

  newskim postanowie, a jego przestrzeganie zaley jedynie od dobrej

  woli pastw-sygnatariuszy. Istnieje take moliwo ratyfikacji porozu-

  mienia z zastrzeeniem respektowania jego postanowie tylko wtedy,

  gdy respektowa je bdzie przeciwnik.

  1 W 1999 r., zmieniono protok, wczajc do listy rodkw zakazanych patogeny

  ludzi, zwierzt i rolin, ktre mog by wykorzystane jako bro biologiczna.

 • MARTA STEMPIE, MACIEJ TOWISKI

  120

  Po wejciu w ycie protokou nastpi impas midzynarodowych

  inicjatyw odnoszcych si do broni biologicznej. Dopiero w okresie zim-

  nej wojny, w 1968 r., Konferencja Rozbrojeniowa Osiemnastu Pastw

  wraz ze Stanami Zjednoczonymi i Zwizkiem Radzieckim przedstawia

  plan rozbrojeniowy, ktry proponowa likwidacj broni jdrowej, biolo-

  gicznej i chemicznej (Konopski 2009: 179).

  Kolejny dokument Konwencj o zakazie broni biologicznej (Conven-

  tion on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of

  Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction,

  Biological Weapons Convention BTWC) przyjto dopiero w 1972 r. (Ka-

  czmarski 2008: 536537). Art. I konwencji zakazuje stronom prowadzenia

  bada, produkcji, gromadzenia, nabywania lub przechowywania mikrobio-

  logicznych lub innych biologicznych rodkw lub toksyn oraz broni, urz-

  dze lub rodkw przenoszenia, majcych suy wykorzystaniu takich

  rodkw lub toksyn w konfliktach zbrojnych (Konwencja o zakazie prowa-

  dzenia bada, produkcji i gromadzenia zapasw broni bakteriologicznej

  (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu 1972, za.).

  W ramach konwencji strony zobowizane s do zniszczenia wszyst-

  kich rodkw, toksyn, broni, sprztu i rodkw przenoszenia broni

  biologicznej, a take do niewspomagania, niezachcania lub nienaka-

  niania do produkcji lub nabycia w inny sposb jakichkolwiek rodkw,

  toksyn, broni, urzdze lub rodkw jej przenoszenia. Pomimo e

  BTWC w tytule oraz w art. I nie zabrania uytkowania broni biologicz-

  nej, w deklaracji kocowej konferencji przegldowej konwencji po-

  twierdzono, e uycie tego rodzaju broni jest nadal uwaane za narusze-

  nie postanowie umowy.

  Porozumieniu od pocztku brakowao solidnych mechanizmw weryfi-

  kacji postanowie w nim zawartych. Od czasu wejcia konwencji

  w ycie odbya si seria konferencji przegldowych (1980, 1985, 1991,

  1996, 2001) majcych na celu wzmocnienie reimu poprzez wynegocjowa-

  nie dobrowolnych rodkw budowy zaufania, takich jak wymiana informa-

  cji, ale nie wszystkie pastwa czonkowskie bray w nich udzia. Na trzeciej

  konferencji powoano Grup Rzdowych Ekspertw do spraw Identyfikacji,

  Weryfikacji i Kontroli z Punktu Widzenia Naukowego i Technicznego r-

  nych pastw (Ad Hoc Group of Governmental Experts to Identify and Exa-

  mine Potential Verification Measures from a Scientific and Technical

  Standpoint), zwan VEREX (Verification Experts). W raporcie kocowym

  Grupa stwierdzia, e istniej pewne potencjalne dziaania weryfikacyjne,

  ktre mogyby przyczyni si do wzmocnienia skutecznoci i poprawy me-

  chanizmw wdraania konwencji (zob. History, online).

  Wieloletni wysiek w celu opracowania takich mechanizmw roz-

  pad si w 2001 r., gdy Stany Zjednoczone odrzuciy projekt protokou

 • Efektywno midzynarodowych reimw nieproliferacji...

  121

  weryfikacyjnego i wycofay si z dalszych negocjacji, stwierdzajc, e

  protok ten nie bdzie w stanie kontrolowa wszystkich pastw, ktre

  nie przestrzegaj dokumentu, a postanowienia konwencji nara amery-

  kaskich programy bioobrony oraz przemys biotechnologiczny i farma-

  ceutyczny na niebezpieczestwo. Wikszo innych pastw sygnata-

  riuszy konwencji nie bya co do tego zgodna, twierdzc, e protok

  moe zwikszy zaufanie, jednoczenie budujc system ochrony tajem-

  nic handlowych (Biological and Chemical Weapons, online).

  Od tego czasu odby si jeszcze dwie konferencje przegldowe. Na

  szstym spotkaniu w 2006 r. ustalono nowe rodki weryfikacji dziaa

  zwizanych z broni biologiczn oraz powoano Jednostk Wspierania

  Implementacji (Implementation Support Unit ISU). Z kolei na sidmej

  konferencji przegldowej, w 2011 r., dostrzeono konieczno rozwija-

  nia rozmw na temat kluczowych zagadnie: rozwoju nauki i technolo-

  gii, promowania wsppracy, pomocy i wzmocnienia realizacji krajo-

  wych dziaa implementacyjnych. Przeduono rwnie mandat ISU do

  2016 r. (History, online).

  W ramach powikszania reimu nieproliferacji broni masowego raenia

  w 1985 r. zostaa utworzona Grupa Australijska (Australian Group AG),

  majca za zadanie koordynowa polityk eksportow zwizan z zakresem

  przedmiotowym BTWC oraz CWC (Frankowski 2008: 536537). Grupa

  jest czci midzynarodowego reimu, ktry ma na celu kontrol rozprze-

  strzeniania si rnego rodzaju broni. Stanowi nieformalne forum pastw,

  ktre poprzez harmonizacj kontroli eksportu maj na celu zapewnienie, e

  eksport nie przyczynia si do rozwoju broni chemicznej lub biologicznej.

  Pastwa AG, poprzez koordynacj krajowych przepisw dotyczcych kon-

  troli eksportu pomagaj czonkom Grupy w wypenieniu zobowiza wyni-

  kajcych z Konwencji o zakazie broni chemicznej i Konwencji o zakazie

  broni biologicznej (The Australia Group, online).

  W 1987 r. Kanada, Francja, Niemcy, Wochy, Japonia, Wielka Bry-

  tania i Stany Zjednoczone powoay Reim Kontroli Technologii Rakie-

  towych (Missile Technology Control Regime MTCR). Wprawdzie

  praprzyczyna jego utworzenia ley w kontroli eksportu rakiet oraz tech-

  nologii zdolnych do przenoszenia broni jdrowej, jednake w 1993 r.

  w wyniku dziaa wojennych w Zatoce Perskiej zakres Reimu zosta

  poszerzony o kontrol technologii rakietowej zdolnej do przenoszenia

  broni biologicznej oraz chemicznej. Wszystkie decyzje Reimu s po-

  dejmowane na drodze konsensusu, co utrudnia dziaania kontrolne, jed-

  nak partnerzy regularnie wymieniaj informacje na temat kwestii licen-

  cjonowania eksportu, co przyczynia si do rozwoju kooperacji midzy-

  narodowej w zakresie nieproliferacji BMR (Missile Technology Control

  Regime, online).

 • MARTA STEMPIE, MACIEJ TOWISKI

  122

  Po zakoczeniu zimnej wojny, ktra obfitowaa w liczne przykady nieprzestrzegania postanowie protokow i konwencji, spoeczno midzynarodowa podja wzmoone wysiki w celu wzmocnienia syste-mu weryfikacji przestrzegania postanowie tych dokumentw, a take odpowiednich rodkw nacisku na sygnatariuszy. W 1992 r. rozmowy zaowocoway podpisaniem owiadczenia przewidujcego wizytacje w cy-wilnych orodkach badawczych w krajach rozwijajcych dziaalno zwizan z regulacjami traktatowymi. Postanowienia dokumentu nie objy jednak orodkw wojskowych, co niewtpliwie zmniejszyo jego istotno

  (Konopski 2009: 179).

  Bez wtpienia nowy wycig zbroje biologicznych byby katastrof na skal globaln, znacznie zwikszajc niebezpieczestwo, e pa-stwa, a take aktorzy niepastwowi, w tym ugrupowania terrorystyczne, bd nabywa technologi, produkowa i uywa broni biologicznej. Hi-storia rozprzestrzeniania tego typu broni wskazuje na jej przepyw od mo-carstw do pastw o mniejszej zdolnoci oddziaywania na spoeczno midzynarodow. Wanie dlatego rygorystyczne przestrzeganie reimu nieproliferacji broni biologicznej ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania rnego rodzaju zagroeniom, w tym bioterroryzmowi. Jednake liczne mechanizmy zwikszenia zaufania w ramach BTWC pozostaj sabe i nie-dostatecznie wykorzystywane w praktyce. Kilka istotnych dla reimu pastw jeszcze nie przystpio do konwencji. Co wicej, pastwa takie, jak Egipt, Iran, Izrael, Syria, Korea Pnocna, Chiny czy Rosja, s nadal po-dejrzewane o ukrywanie ofensywnych programw produkcji broni biolo-gicznej, znajdujcych si na rnych etapach rozwoju.

  Ponadto bro nuklearna i chemiczna ma zastosowanie punktowe, za oddziaywanie broni biologicznej moe obj swoim dziaaniem znaczne obszary terytorialne, a zarazem jest atwiejsza do wyprodukowania, przenoszenia, a trudniejsza do szybkiego wykrycia. W zwizku z gwa-townym rozwojem biotechnologii istnieje ryzyko wykorzystania mani-pulacji genomu mikroorganizmw lub wirusw po to, aby rodki biolo-giczne mogy posuy do wyprodukowania rodkw bojowych su-cych do zniszczenia wyselekcjonowanych celw ludzi bd zwierzt z wybranymi cechami genetycznymi.

  Tabela 1. Konwencje o broni biologicznej i chemicznej

  Protok

  genewski BTWC CWC

  Data podpisania 17 VI 1925 10 IV 1972 13 I 1993

  Data wejcia w ycie 26 III 1975 29 IV 1997

  (Liczba sygnatariuszy)

  Liczba pastw, ktre ratyfi-

  koway dokument

  (36) 138 (110) 171 (165) 190

  rdo: opracowanie wasne (na podstawie: http://disarmament.un.org/treaties/).

 • Efektywno midzynarodowych reimw nieproliferacji...

  123

  Najwikszym zagroeniem dla przestrzegania reimu nieproliferacji

  broni biologicznej jest moliwo ukrywania bada ofensywnych pod

  defensywnymi programami majcymi na celu opracowanie sposobw

  profilaktyki i wykrywania rodkw biologicznych. Istotna wydaje si

  kontrola przemysu biotechnologicznego oraz farmaceutycznego, ktre-

  go rodki, materiay i wyposaenie mog sta si systemem podwjnego

  zastosowania, ktry po niewielkich modyfikacjach moe by uyty do

  produkcji broni biologicznej. W zwizku z tym zagroenie ze strony

  broni biologicznej pozostaje realne, a nawet ronie proporcjonalnie do

  rozwoju nauki i technologii.

  Bro chemiczna a reim nieproliferacji

  Po II wojnie wiatowej bro chemiczna znajdowaa si w arsenaach

  dwudziestu pastw, m.in. Stanw Zjednoczonych, Zwizku Radzieckie-

  go, Wielkiej Brytanii, Japonii, Indii czy Iraku (Malec, Durys, Pacholski

  2001: 18). W zwizku z nierozwizan problematyk arsenaw broni

  chemicznej dyskusje na forum midzynarodowym o zakazie rozprze-

  strzeniania i produkcji tego rodzaju broni rozpoczy si jeszcze w okre-

  sie zimnej wojny, w 1980 r. Zastosowanie broni chemicznej w wojnie

  iracko-iraskiej na szerok skal oraz rosnca liczba pastw zdolnych do

  produkcji tego rodzaju broni zaniepokoia spoeczno midzynarodow.

  W styczniu 1989 r. w Paryu odbya si konferencja wzywajca wszyst-

  kie pastwa, ktre jeszcze nie przystpiy do protokou genewskiego

  zakazujcego uycia gazw duszcych, trujcych lub podobnych, by to

  uczyniy (Geneva Protocol 1925).

  Po zakoczeniu zimnej wojny zapasy broni chemicznej oceniono na

  0,5 mln ton, pomimo e porozumienie poczdamskie z 1945 r. doprowa-

  dzio do niszczenia nadmiaru zgromadzonej broni. Najwicej rodkw

  znajdowao si w posiadaniu Niemiec, Wielkiej Brytanii, Stanw Zjed-

  noczonych i Zwizku Radzieckiego (Konopski 2009: 110; Perry-

  Robinson, Leitenberg 1971).

  Po 1991 r. Rosja i Stany Zjednoczone zrezygnoway z bilateralnych

  rozmw na rzecz wielostronnych negocjacji genewskich, przez co nabra-

  y one tempa. Proces genewskich negocjacji rozbrojeniowych przypie-

  cztowany zostay przez podpisane Konwencji o zakazie broni chemicz-

  nej (Chemical Weapons Convention CWC). Miao to miejsce dopiero

  w 1993 r., a dokument wszed w ycie z dniem 29 kwietnia 1997 r. Im-

  plementacji postanowie dokumentu chroni Organizacja na rzecz Zakazu

  Broni Chemicznej (Organization for the Prohibition of Chemical Wea-

  pons OPCW) z siedzib w Hadze (Kaczmarski 2009: 536), ktrej ce-

 • MARTA STEMPIE, MACIEJ TOWISKI

  124

  lem jest inwentaryzowanie i weryfikowanie wszystkich zadeklarowa-

  nych zapasw broni chemicznej i sprawdzanie, czy wszystkie zgoszone

  obiekty produkcji tego rodzaju broni s nieaktywne w pastwach, ktre

  ratyfikoway dokument.

  pastwa, ktre nie podpisay BTWC2

  pastwa, ktre podpisay ale nie ratyfikoway BTWC3

  pastwa, ktre nie podpisay CWC4

  pastwa, ktre podpisay ale nie ratyfikoway CWC Izrael, Mjanma

  pastwa, ktre nie podpisay BTWC i CWC Angola, Sudan Poudniowy

  Egipt (nie podpisa CWC, podpisa ale nie ratyfikowa BTWC), Izrael (nie

  podpisa BTWC, podpisa ale nie ratyfikowa CWC)

  Rysunek 1. Pastwa, ktre nie podpisay BTWC i CWC

  rdo: opracowanie wasne.

  Od czasu wejcia konwencji CWC w ycie odbyy si trzy konfe-

  rencje przegldowe (2003, 2008, 2013), majce na celu wzmocnienie

  reimu nieproliferacji broni chemicznej oraz rozbrojenia. Trzecia Spe-

  cjalna Sesja Konferencji Pastw Stron ds. Przegldu Konwencji o Zaka-

  zie Broni Chemicznej (CWC), ktra odbya si w 2013 r., zostaa ogo-

  szona jako sukces. Konferencja, ktrej przewodniczy przedstawiciel

  Polski ambasador Krzysztof Paturej, jako pierwszy midzynarodowy

  organ, przyja przez konsensus zapisy dotyczce badania uycia broni

  chemicznej podczas konfliktu w Syrii. Okrelia rwnie priorytety dzia-

  2 Angola, Komory, Dibuti, Erytrea, Gwinea, Izrael, Kiribati, Mikronezja, Namibia,

  Niue, Samoa, Sudan Poudniowy, Tuwalu. 3 Wybrzee Koci Soniowej, Egipt, Liberia, Nepal, Republika rodkowoafryka-

  ska, Somalia, Syria, Tanzania. 4 Angola, Korea Pnocna, Egipt oraz Sudan Poudniowy.

 • Efektywno midzynarodowych reimw nieproliferacji...

  125

  a OPCW, pord ktrych znalazy si zagadnienia przyspieszenia likwi-

  dacji zapasw broni chemicznej, wzmacnianie zasad nieproliferacji, prze-

  ciwdziaanie terroryzmowi chemicznemu, zwikszenie rodkw pomocy

  po uyciu broni chemicznej (Trzecia Konferencja Przegldowa, online).

  Niezalenie od Konwencji o zakazie broni chemicznej, w 1995 r.

  w Wassenaar pod Hag podpisano Porozumienie o kontroli eksportu

  broni konwencjonalnej oraz dbr i technologii podwjnego zastosowa-

  nia (The Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional

  Arms and Dual-Use Goods and Technologies) (Konopski 2009: 210

  211). Dokument zobowizuje pastwa czonkowskie do wymiany infor-

  macji w celu zmniejszenia ryzyka zwizanego z transferami uzbrojenia

  i towarw o podwjnym zastosowaniu. Kandydat na czonka Porozu-

  mienia powinien spenia liczne wymogi, m.in. popiera polityk niepro-

  liferacji broni masowego raenia, w tym dziaania Grupy Australijskiej

  i Reimu Kontroli Technologii Rakietowych oraz nalee do Konwencji

  o zakazie broni biologicznej i Konwencji o zakazie broni chemicznej

  (Wassenaar Agreement, online).

  Rwnie Rzymski Statut Midzynarodowego Trybunau Karnego,

  sporzdzony w 1998 r., do zbrodni wojennych zalicza uywanie truci-

  zny lub zatrutej broni oraz gazw duszcych, trujcych lub innych oraz

  wszelkich podobnych cieczy, materiaw i urzdze (cyt. za: Rzymski

  Statut Midzynarodowego Trybunau Karnego 1998, art. 8b pkt XVII

  i XVIII). Statut rzymski, podobnie jak protok genewski oraz Konwen-

  cja o zakazie broni chemicznej, nie przewidywa jednak rozrnienia

  pomidzy konfliktami midzynarodowymi a niemajcymi takiego cha-

  rakteru. Uznanie wykorzystania broni chemicznej w konflikcie we-

  wntrznym za zbrodni wojenn nastpio dopiero w czerwcu 2010 r.

  w ramach poprawek do Rzymskiego Statutu Midzynarodowego Trybu-

  nau Karnego, przyjtych podczas konferencji rewizyjnej w Kampali (re-

  zolucje nr 5 i 6) (Resolution RC/Res.5: Amendments to article 8 of the

  Rome Statute 2010). Poprawk art. 8 statutu rzymskiego ratyfikowano

  w 24 pastwach.

  Ponadto wymienione akty nale do porozumie multilateralnych,

  jednak w dziedzinie kontroli broni chemicznej istnieje rwnie umowa

  bilateralna pomidzy Indiami a Pakistanem oraz umowa regionalna po-

  midzy pastwami Ameryki Poudniowej. Podpisane przez Indie i Pakistan

  w 1992 r. porozumienie przewiduje cakowity zakaz produkcji broni

  chemicznej. Zawiera rwnie zobowizanie do nierozwijania, nieposia-

  dania oraz nieuywania broni chemicznej, a take niepomagania, nieza-

  chcania i nienakaniania w jakikolwiek sposb do rozwoju, produkcji,

  nabywania, skadowania i uycia broni chemicznej. Ponadto umowa

  zobowizywaa oba rzdy, aby stay si sygnatariuszami Konwencji

 • MARTA STEMPIE, MACIEJ TOWISKI

  126

  o zakazie broni chemicznej (India-Pakistan Agreement on Chemical

  Weapons, online). Zgodnie z tym zobowizaniem Indie podpisay CWC

  w dniu 14 stycznia 1993 r., ratyfikujc traktat 3 wrzenia 1996 r. Paki-

  stan podpisa konwencj 13 stycznia 1993 r. i ratyfikowa traktat w dniu

  28 padziernika 1997 r. Podpisujc porozumienie, oba pastwa zadekla-

  roway, e nie posiadaj zapasw broni chemicznej. Jednak, w ramach

  przystpienia do CWC, Indie owiadczyy, e dysponuj pewn iloci

  amunicji chemicznej wyprodukowanej przez Organizacj Obrony Bada

  i Rozwoju (DRDO), co spowodowao kontrowersje w zakresie zobowi-

  za dwustronnej umowy z Pakistanem.

  Porozumienie regionalne pomidzy pastwami Ameryki Poudniowej

  stanowi natomiast deklaracja z Mendozy, podpisana 5 wrzenia 1991 r.,

  przez Argentyn, Brazyli i Chile. Strony zobowizay si w niej do nie-

  rozwijania, nieprodukowania, nienabywania, niegromadzenia, nieprze-

  chowywania, nieprzekazywania oraz nieuywania broni chemicznej lub

  biologicznej. Przed wejciem w ycie Konwencji o zakazie broni chemicz-

  nej sygnatariusze deklaracji zostali zobowizani do ustanowienia w swo-

  ich krajach odpowiednich mechanizmw kontrolnych, dotyczcych sub-

  stancji wykorzystywanych do produkcji broni chemicznej lub chemicz-

  nych rodkw bojowych (Mendoza Agreement Text, online).

  Zakres midzynarodowych porozumie oraz skala uycia broni

  chemicznej w lokalnych konfliktach po 1990 r. obrazuje, jak niszczyciel-

  skie moe by wykorzystanie tego rodzaju broni podczas dziaa zbroj-

  nych i aktw terrorystycznych. Z tego wzgldu skuteczne rodki kontroli

  i weryfikacji przestrzegania midzynarodowych porozumie, dotycz-

  cych broni chemicznej nie mog jedynie ogranicza rozwoju technolo-

  gicznego. Aby reim by skuteczny, spoeczno midzynarodowa musi

  podejmowa wspprac ze rodowiskiem eksperckim oraz naukowym,

  ktre wpywaj na rozwj komercyjnego przemysu chemicznego. Efek-

  tem pracy tych grup s produkty, sprzt i technologie podwjnego zasto-

  sowania, ktrych proliferacja moe stanowi zagroenie dla bezpiecze-

  stwa midzynarodowego, suc jako narzdzie walki zbrojnej.

  Ostatnie przypadki wykorzystania tego rodzaju rodkw bojowych

  miay miejsce w Syrii oraz Iraku i zwizane s z syryjsk wojn domow

  oraz inwazj Pastwa Islamskiego (Reif 2014, online). W zwizku z do-

  mniemanymi atakami syryjskiego wojska przy uyciu broni chemicznej

  Stany Zjednoczone i Rosja zawary umow dyplomatyczn majc na

  celu zmuszenie Damaszku do doczenia do Konwencji o zakazie broni

  chemicznej, tak by wyeliminowa lub usun bro chemiczn oraz

  wszystkie materiay i sprzt mogce posuy do produkcji broni che-

  micznej. Neutralizacja syryjskiej broni chemicznej byaby wanym kro-

  kiem dla Bliskiego Wschodu w kierunku stania si regionem wolnym od

 • Efektywno midzynarodowych reimw nieproliferacji...

  127

  broni masowego raenia5. Jednake pastwa regionu nadal nie s w sta-

  nie doj do porozumienia i stale odraczaj midzynarodow konferencj

  w sprawie omwienia zakazu produkcji i uycia broni chemicznej, bio-

  logicznej i jdrowej. Porozumienia nie uatwia destabilizacja regionu

  zwizana z proliferacj ideologiczn i polityczno-militarn Pastwa Is-

  lamskiego oraz licznymi wojnami zastpczymi. Jednake sukces w eli-

  minacji syryjskiego arsenau pomoe wykaza, e zakaz produkcji, proli-

  feracji i uycia tego typu broni jest moliwy. Ponadto, mgby by sto-

  sowany jako motywacja dla Egiptu do podpisania, a dla Izraela do raty-

  fikacji CWC (Reif 2014, online).

  Biorc pod uwag, e Indie i Korea Poudniowa zniszczyy podob-

  nej wielkoci arsenay broni chemicznej w cigu 34 lat, po dugim

  okresie tworzenia odpowiednich instalacji niszczcych, to zupena de-

  strukcja syryjskiego arsenau jest jeszcze odlega. Wprawdzie Syria roz-

  pocza ju proces demontau infrastruktury chemicznej na wasnym

  terytorium i cz rodkw przekazanych przez reim Baszara Al-Asada

  zostaa zneutralizowana przez amerykaski statek Capa Ray. Rezolucja

  Rady Bezpieczestwa ONZ nr 2139, uchwalona 22 lutego 2014 r., zosta-

  a poprzedzona decyzj Organizacji na rzecz Zakazu Broni Chemicznej

  w sprawie rozbrojenia Syrii (Decision. Destruction of Syrian Chemical

  Weapons 2013). Wzywa ona wszystkie strony wojny domowej w Syrii

  do umoliwienia swobodnego dostpu do pomocy humanitarnej oraz

  mwi o koniecznoci zniszczenia syryjskiej broni chemicznej (Security

  Council Resolution 2139, 2014). Rwnie Rezolucja Parlamentu Euro-

  pejskiego z lutego 2015 r. stanowczo potpia przestpstwa, jakich do-

  puszcza si rzd Syrii na wasnych obywatelach; potpia stosowanie przez

  Syri broni chemicznej, zwaszcza chloru w postaci gazowej, przeciwko

  cywilom i ugrupowaniom opozycyjnym, w tym w kwietniu 2014 roku, co

  stanowio naruszenie wczeniejszych zobowiza midzynarodowych,

  w tym Rezolucji RB ONZ nr 2139 (cyt. za: Rezolucja Parlamentu Europej-

  skiego w sprawie kryzysu humanitarnego w Iraku i Syrii, zwaszcza w kon-

  tekcie Pastwa Islamskiego (IS), 2015).

  Syria jest jedynym pastwem, ktre ratyfikowao Konwencj o za-

  kazie broni chemicznej poprzez wysanie 12 wrzenia 2013 r., listu do

  5 Reim nieproliferacji BMR wzmacnia midzynarodowe porozumienie w sprawie

  iraskiego programu nuklearnego, ktre zostao zatwierdzone przez parlament Iranu

  w padzierniku 2015 r. W lipcu Iran, Chiny, Francja, Niemcy, Rosja, Stany Zjednoczone

  i Wielka Brytania osigny porozumienie o uregulowaniu wieloletniego problemu. Iran

  zgodzi si na ograniczenie liczby wirwek do wzbogacania uranu, zmniejszenie zapa-

  sw uranu oraz kontrole Midzynarodowej Agencji Energii Atomowej we wszystkich

  orodkach nuklearnych, co w praktyce ma uniemoliwi produkcj broni jdrowej. W

  zamian za te ustpstwa UE oraz Stany Zjednoczone zobowizay si do zniesienia sank-

  cji gospodarczych naoonych wczeniej na Iran przez ONZ.

 • MARTA STEMPIE, MACIEJ TOWISKI

  128

  Sekretarza Generalnego Organizacji Narodw Zjednoczonych, ktry

  stwierdza, e prezydent Baszar al-Asad podpisa dekret legislacyjny, za-

  pewniajcy przystpienie Syrii do konwencji. W licie prezydent potwier-

  dza, e Syria bdzie przestrzega zobowiza zawartych w CWC, w ter-

  minie do 30 dni od dnia przystpienia do konwencji (Mass 2013).

  Amerykascy urzdnicy obawiaj si jednak, e bro chemiczna

  uyta w Ghucie, pozostajca w arsenale reimu Asada, pomimo midzy-

  narodowych wysikw, aby j zniszczy, moe dosta si nie tylko

  w posiadanie opozycji, ale rwnie organizacji Pastwa Islamskiego.

  Istnieje jednak przeszkoda, w postaci skrajnej trudnoci w kwestiach

  logistyki, skadowania, a nastpnie samego przygotowania broni che-

  micznej do uycia. Efektywne wykorzystanie tego rodzaju bro na polu

  walki wymaga zaawansowanego szkolenia oraz odpowiedniego sprztu,

  a sam atak chemiczny sprzyjajcych warunkw atmosferycznych. Pa-

  stwo Islamskie pokazao ju swoj zdolno do wykorzystywania zaa-

  wansowanych metod zbrojeniowych, dlatego spoeczno midzynaro-

  dowa obawia si ewentualnego uycia niebezpiecznej kombinacji

  mierciononych chemikaliw w improwizowanej wersji broni che-

  micznej. Jednake midzynarodowe wysiki, aby uwolni syryjskie

  spoeczestwo od broni chemicznej, znacznie zmniejszaj ryzyko do-

  stania si technologii bd broni chemicznej w rce Pastwa Islam-

  skiego, ktre w okresie wrzenia i padziernika 2014 r. uyo broni

  chemicznej (chloru i iperytu) przeciwko irackiej policji (Shinkman

  2014; Semple, Schmitt 2014).

  Tabela 2. Przypadki uycia broni chemicznej (ze skutkiem miertelnym)

  w latach 20102015

  Rodzaj broni Data Miejsce Strona, ktra

  uya broni

  Liczba ofiar

  miertelnych

  Chlor i in.

  rodki

  IIIIV

  2014

  Syria (Damaszek,

  Kafr Zita, Talmenes)

  syryjskie

  wojsko

  (podejrzenie)

  104

  Sarin XIII 2013 Syria (przedmiecia

  Damaszku)

  syryjskie

  wojsko 1429

  Rnego typu

  rodki

  chemiczne

  IIIIV

  2013

  Syria (Damaszek,

  Al-Otaybeh, Khan

  al-Assal, Adra,

  Aleppo, Sheikh

  Maqsoud, Saraqeb)

  syryjskie

  wojsko

  (podejrzenie)

  ok. 44

  Prawdopo-

  dobnie

  pestycydy

  IVVIII

  2010

  Afganistan (Kabul,

  Kunduz, inne mia-

  sta)

  terroryci

  muzumascy 53

  rdo: opracowanie wasne (na podstawie: Johnston 2014).

  http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/s/kirk_semple/index.htmlhttp://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/s/eric_schmitt/index.html

 • Efektywno midzynarodowych reimw nieproliferacji...

  129

  Jak pokazuje tabela 2, wspczenie bro chemiczna jest zdecydo-

  wanie czciej wykorzystywana w dziaaniach zbrojnych na rn ska-

  l, od niewielkich aktw terrorystycznych po rne sytuacje taktyczne

  i operacyjne zarwno defensywne, jak i ofensywne, w tym strategiczne

  ataki na due skupiska populacji. Naley rwnie zauway, e reim

  nieproliferacji broni chemicznej jest mocniej ugruntowany prawnie,

  bowiem posiada struktury organizacyjne w postaci OPCW, nadzorujce

  przestrzeganie postanowie konwencji. Ponadto pastw, ktre nie pod-

  pisay BTWC bd podpisay, ale nie ratyfikoway konwencji, jest

  zdecydowanie wicej (21) ni tych, ktre nie uczyniy tego w stosunku

  do Konwencji o zakazie broni chemicznej (6). Rwnie wysikw na

  rzecz wzmacniania reimu nieproliferacji broni chemicznej, w postaci

  regionalnych i dwustronnych inicjatyw, jest wicej. Jednake oba re-

  imy s stosunkowo sprawniejsze ni ich nuklearny odpowiednik. Im-

  plementacja pewnych postanowie konwencji CWC i BTWC oraz in-

  nych porozumie jest problematyczna, jak na przykad zniszczenie

  syryjskiego arsenau chemicznego, jednak normy reimw nieprolife-

  racji broni chemicznej i biologicznej s odpowiednio osadzone w ist-

  niejcych reimach instytucjonalnych (zob. Jason, Fields 2014: 4364).

  Pomimo to zarwno bro biologiczna, jak i chemiczna mog by wy-

  korzystywane do zastraszania ludnoci zarwno w czasie pokoju, jak

  i podczas konfliktw wewntrznych i multilaternalnych.

  W zwizku z tym spoeczno midzynarodowa stale wzmaga dzia-

  ania majce na celu przeciwdziaa rozprzestrzenianiu si technologii

  i materiaw podwjnego zastosowania, ktre mog uatwi rozwj oraz

  proliferacj broni chemicznej i biologicznej przez pastwa i grupy terro-

  rystyczne. Potrzeb wzmocnienia midzynarodowych reimw kontroli

  majcych na celu nieproliferacj broni biologicznej i chemicznej podkre-

  lia wojna domowa w Syrii. To wanie ten kryzys zdominowa m.in.

  roczne posiedzenie plenarne Grupy Australijskiej w 2014 r. Silny

  wpyw na problematyk nieproliferacji ma rwnie postpujca inwa-

  zja dihadystw z kalifatu Pastwa Islamskiego w Syrii i Iraku, ktrzy

  wedug amerykaskich ledczych w 2014 r. uyli chloru i iperytu pod-

  czas dziaa zbrojnych na pnoc od Bagdadu (Shinkman 2014). Po-

  nadto przedstawiciele Regionu Autonomicznego Kurdw w Iraku

  twierdz, e chlor zosta rwnie uyty przez Pastwo Islamskie w styczniu

  2015 r. (Coles 2015). Dihadyci rekrutuj rwnie wysoko wykwali-

  fikowanych specjalistw, przejawiajc wysiki majce na celu stworze-

  nie broni chemicznej.

 • MARTA STEMPIE, MACIEJ TOWISKI

  130

  Podsumowanie

  Pomimo e wspczenie zyskay na znaczeniu nowe zagroenia,

  m.in. zagroenia asymetryczne6, w tym terroryzm, to bro biologiczna

  i chemiczna gromadzona w arsenaach aktorw pastwowych nadal

  stanowi zagroenie dla spoecznoci midzynarodowej. Jest ono ujte

  w wielu narodowych strategiach bezpieczestwa i innych dokumentach

  odnoszcych si do problematyki bezpieczestwa i obronnoci. Niekon-

  trolowane rozprzestrzenianie oraz brak moliwoci kontroli wykorzy-

  stania broni biologicznej i chemicznej, w tym rwnie rodkw jej

  przenoszenia, przez uzbrojone grupy terrorystyczne powoduje koniecz-

  no wzmoenia midzynarodowej kontroli zbroje oraz zacieniania

  ukadw rozbrojeniowych i reimw nieproliferacyjnych. W obliczu

  stale zmieniajcego si rodowiska midzynarodowego, szczeglnie

  rozwoju nauki i technologii, a take zmian o charakterze konfliktw,

  spoeczno midzynarodowa winna pooy wzmoony nacisk na

  przestrzeganie postanowie porozumie konstytuujcych reimy nie-

  proliferacyjne. Rozwj przemysu biotechnologicznego i chemicznego

  oraz rosnce obawy dotyczce uycia broni biologicznej i chemicznej

  przez terrorystw pokazuj, e przysze wyzwania dla reimw niepro-

  liferacji tego rodzaju broni nie powinny by zorientowane wycznie

  pastwocentrycznie.

  Reasumujc, aby wzmocni midzynarodowy reim nierozprze-

  strzeniania broni masowego raenia, w tym broni chemicznej i biolo-

  gicznej, naley zachci pastwa nieuczestniczce w przedsiwziciach

  nieproliferacyjnych do przestrzegania wytycznych zawartych w porozu-

  mieniach midzynarodowych. Zgodnie z rezolucj Rady Bezpieczestwa

  ONZ nr 1540 naley zwikszy wysiki na rzecz przeciwdziaania che-

  micznemu i biologicznemu terroryzmowi, w tym poprzez wzmoon

  kontrol pozwole na transport rodkw podwjnego zastosowania. Na-

  ley rwnie zwikszy moliwo oddziaywania przemysu oraz nauki

  na zapobieganie uyciu broni chemicznej i biologicznej. W tych wysi-

  kach, utrudnianych przez wzrost znaczenia organizacji terrorystycznych

  oraz upadek struktur pastwowych wielu pastw, w szczeglnoci

  6 Jednoznaczne zdefiniowanie terminu zagroe asymetrycznych jest niezwykle

  trudnym zadaniem i czsto prowadzi do dowolnoci posugiwania si pojciami asyme-

  trii i asymetrycznoci. Sownik terminw i definicji NATO podaje nastpujc defin i-

  cj zagroe typu asymetrycznego: zagroenie wynikajce z moliwoci zas tosowa-

  nia rnych rodkw i metod w celu obejcia lub neutralizacji silnych punktw prze-

  ciwnika, wykorzystujc jednoczenie jego saboci w celu uzyskania niewspmier-

  nych wynikw.

 • Efektywno midzynarodowych reimw nieproliferacji...

  131

  w regionie Afryki Pnocnej i Bliskiego Wschodu (North Africa and

  Middle East MENA), niezbdna bdzie midzynarodowa kooperacja,

  poniewa aden nard nie jest w stanie skutecznie rozwiza problemw

  zwizanych z proliferacj BMR we wasnym zakresie.

  Bibliografia

  Opracowania

  Baylis J., Wirtz J., Gray C.S., Cohen E. (red.), 2009, Strategia we wspczesnym wiecie.

  Wprowadzenie do studiw strategicznych, prze. W. Nowicki, Krakw.

  Croddy E.A. (red.), 2005, Chemical and Biological Weapons, Vol. I [w:] Weapons of

  Mass Destruction. An Encyclopedia of Worldwide Policy, Technology, And History,

  red. E.A. Croddy, J.J. Wirtz, Santa Barbara, CA, Denver, Oxford.

  Frankowski P., 2008, Bezpieczestwo globalne w warunkach transformacji adu midzy-

  narodowego [w:] Bezpieczestwo midzynarodowe po zimnej wojnie, red. nauk.

  R. Ziba, Warszawa.

  Geissler E., Courtland Moon J.E. van (red.), 1999, Biological and Toxin Weapons: Re-

  search, Development and Use from the Middle Ages to 1945, SIPRI Chemical and

  Biological Weapons Studies, No. 18.

  Haggard S., Simmons B.A., 1987, Theory of international regimes, International Re-

  gimes, Vol. 41, No. 3.

  Jason E., Fields J., 2014, The Relative Efficacy of the Biological and Chemical Weapon

  Regimes, The Nonproliferation Review, t. 21, no 1.

  Kaczmarski M., 2008, Problematyka zbroje i rozbrojenia [w:] Bezpieczestwo midzy-

  narodowe po zimnej wojnie, red. nauk. R. Ziba, Warszawa.

  Koblentz G.D., 2013, Regime Security: A New Theory for Understanding the Prolifera-

  tion of Chemical and Biological Weapons, Contemporary Security Policy, Vol.

  34, Iss. 3. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13523260.2013.842298

  Konopski L., 2009, Historia broni chemicznej, Warszawa.

  Krasner S. (red.), 1983, International regimes, Ithaca.

  Kuniar R., 2006, Porzdek midzynarodowy wczesnej globalizacji [w:] Stosunki mi-

  dzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. E. Haliak, R. Kuniar, Warszawa.

  Malec M., Durys P., Pacholski P., 2001, Proliferacja broni masowego raenia i rodki jej

  przenoszenia aktualne wyzwania, Warszawa.

  Perry-Robinson J., Leitenberg M., 1971, The Problems of Chemical and Biological

  Warfare, Vol. I, The Rise of CB Weapons, SIPRI.

  Posuszna E., 2012, Ekstremizm ekologiczny: rda, przejawy, perspektywy, Warszawa.

  Weiss T.G., Ozgercin K.V., 2009, The Evolution of Global Governance: Theory and

  Practice, International Relations, Vol. II, pobrano z: http://www.eolss.net/sample

  -chapters/c14/e1-35-03-04.pdf.

  Witkiewicz Z., 1987, 1000 sw o chemii i broni chemicznej: praca zbiorowa; aut. hase:

  J. Bil [i in.], Warszawa.

  Zachara M., 2012, Global governance: ad midzynarodowy po zakoczeniu stulecia

  Ameryki, Krakw.

 • MARTA STEMPIE, MACIEJ TOWISKI

  132

  Dokumenty

  Decision. Destruction of Syrian Chemical Weapons, OPCW, 27 wrzesie 2013, http://

  www.opcw.org/fileadmin/OPCW/EC/M-33/ecm33dec01_e_.pdf.

  Konwencja o zakazie prowadzenia bada, produkcji i gromadzenia zapasw broni bakte-

  riologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu, Londyn, Moskwa,

  Waszyngton, 10 kwietnia 1972, DzU 1976, nr 1, poz. 1, zacznik, http://www.

  pck.org.pl/pliki/mph/1972_Lon-Mos-Wasz_-_bron_chemiczna.pdf.

  Mendoza Agreement Text, http://cns.miis.edu/inventory/pdfs/aptmendoza.pdf.

  Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other

  Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare (Geneva Protocol), http://cns.

  miis.edu/inventory/pdfs/aptgenev.pdf.

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie kryzysu humanitarnego w Iraku i Syrii,

  zwaszcza w kontekcie Pastwa Islamskiego (IS), 2015/2559(RSP), http://www.

  europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-013

  9+0+DOC+XML+V0//PL.

  Rzymski Statut Midzynarodowego Trybunau Karnego sporzdzony w Rzymie z dnia 17

  lipca 1998 r., DzU 2003, nr 78, poz. 708.

  Security Council Resolution 2139 (2014), Adopted by the Security Council at its 7116th

  meeting, on 22 February 2014, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?

  symbol=S/RES/2139%282014%29.

  Resolution RC/Res.5: Amendments to article 8 of the Rome Statute 2010, International

  Criminal Court, 10 June 2010, http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resoluti

  ons/RC-Res.5-ENG.pdf

  Netografia

  Australian Group, http://www.australiagroup.net/en/index.html (12.02.2015).

  Biological and Chemical Weapons, The Centre for Arms Control and Non-Proliferation,

  http://armscontrolcenter.org/issues/biochem/ (08.10.2014).

  Coles I. 2015, Iraqi Kurds say Islamic State used chlorine gas against them, http://www.

  reuters.com/article/2015/03/14/us-mideast-crisis-islamicstate-chlorine-idUSKBN0

  MA0OT20150314 (17.03.2015).

  Disarmament Treaties Database, United Nations Office of Disarmament Affairs, http://

  disarmament.un.org/treaties/ (14.06.2015).

  History of the BWC, The United Nations Office at Geneva, http://www.unog.ch/__80

  256ee600585943.nsf/%28httpPages%29/bcfc1e62c47ed3efc1257e520035344b?Op

  enDocument&ExpandSection=1#_Section1 (12.06.2015).

  India-Pakistan Agreement on Chemical Weapons, http://www.nti.org/treaties-and-regi

  mes/india-pakistan-agreement-on-chemical-weapons/ (03.10.2014).

  Johnston R. 2014, Summary of historical attacks using chemical or biological weapons,

  http://www.johnstonsarchive.net/terrorism/chembioattacks.html (11.10.2014).

  Mass W. 2013, Syria Applies to UN Chemical Weapons Convention, http://www.thenew

  american.com/world-news/asia/item/16535-syria-applies-to-un-chemical-weapons-

  convention (03.03.2015).

  Missile Technology Control Regime, http://www.mtcr.info/english/ (11.10.2014).

  Reif K., 2014, The promise of the Syrian chemical weapons plan, Bulletin of the

  Atomic Scientists, http://thebulletin.org/promise-syrian-chemical-weapons-plan7237

  (11.10.2014).

  http://cns/

 • Efektywno midzynarodowych reimw nieproliferacji...

  133

  Semple K., Schmitt E., 2014, U.S. Is Investigating Report That Islamic State Used Chlo-

  rine Gas, http://www.nytimes.com/2014/10/24/world/middleeast/isis-said-to-use-

  chlorine-gas-against-iraqi-police-officers.html?_r=0 (01.02.2015).

  Shinkman P.D., 2014, Islamic State Eyes Syria's Leftovers, http://www.usnews.com/

  news/articles/2014/09/16/officials-assad-may-have-secret-chemical-weapons-stock

  piles-and-islamic-state-wants-them (11.10.2014).

  Sownik terminw i definicji NATO zawierajcy wojskowe terminy i ich definicje stoso-

  wane w NATO, AAP-6 (2013). Pobrano z: http://wcnjk.wp.mil.pl/plik/file/N_2013

  0808_AAP6PL.pdf.

  Trzecia Konferencja Przegldowa Konwencji o zakazie broni chemicznej, https://www.

  msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/trzecia_konferencja_p

  rzegladowa_konwencji_o_zakazie_broni_chemicznej;jsessionid=4E5C4772F77EB

  9E327C31ED3AC2D4CF9.cmsap1p?printMode=true (15.06.2015).

  Wassenaar Arrangement http://www.wassenaar.org/index.html (02.02.2015).

  http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/s/kirk_semple/index.htmlhttp://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/s/eric_schmitt/index.html