projekt ustawy o broni i amunicji

of 43/43
Ustawa z dnia 2016 r. o broni i amunicji 1) 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady posiadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji oraz jej nabywania i zbywania, przechowywania, noszenia, przenoszenia, używania, przywozu i wywozu za granicę, a także prowadzenia rejestru broni oraz funkcjonowania strzelnic. Art. 2. Przepisy ustawy nie dotyczą: 1) broni i amunicji stanowiących uzbrojenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej, oraz innych państwowych formacji uzbrojonych, w odniesieniu do których dostęp do broni i amunicji regulują odrębne przepisy; 2) broni i amunicji stanowiących uzbrojenie żołnierzy armii państw obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z przedsięwzięciami wojskowymi realizowanymi wspólnie z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, a także na podstawie umów i porozumień międzynarodowych; 3) broni i amunicji stanowiących uzbrojenie funkcjonariuszy służb granicznych państw Unii Europejskiej przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach zespołów szybkiej interwencji na granicy na zasadach określonych w rozporządzeniu (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającym mechanizm tworzenia zespołów szybkiej interwencji na granicy oraz zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 w odniesieniu do tego mechanizmu i określającym uprawnienia i zadania zaproszonych funkcjonariuszy (Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2007, str. 30); 1) Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. UE L 256 z 13.09.1991) zmienioną dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/51/WE z dnia 21 maja 2008 r. (Dz. Urz. UE L 179 z 08.07.2008), oraz zapewnia stosowanie rozporządzenia  wykonawczego Komisji (UE) z dnia 15 grudnia 2015 r. ustanawiające wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni cech użytkowych w celu zagwarantowania, że broń pozbawiona cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku (Dz. Urz. UE L 333 z 19.12.2015). 2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 13 października 1995 r. – Prawo Łowieckie, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, ustawę z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu, ustawę z dnia 25 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawę z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. 

Post on 11-Jan-2017

222 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Ustawa z dnia 2016 r. o broni i amunicji1) 2)

  Rozdzia 1 Przepisy oglne

  Art. 1. Ustawa okrela zasady posiadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji oraz jej nabywania i zbywania, przechowywania, noszenia, przenoszenia, uywania, przywozu i wywozu za granic, a take prowadzenia rejestru broni oraz funkcjonowania strzelnic.

  Art. 2. Przepisy ustawy nie dotycz: 1) broni i amunicji stanowicych uzbrojenie Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Suby Kontrwywiadu Wojskowego, Suby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rzdu, Stray Granicznej, Suby Wiziennej, Suby Celnej, oraz innych pastwowych formacji uzbrojonych, w odniesieniu do ktrych dostp do broni i amunicji reguluj odrbne przepisy; 2) broni i amunicji stanowicych uzbrojenie onierzy armii pastw obcychprzebywajcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zwizku z przedsiwziciami wojskowymi realizowanymi wsplnie z Siami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, a take na podstawie umw i porozumie midzynarodowych; 3) broni i amunicji stanowicych uzbrojenie funkcjonariuszy sub granicznychpastw Unii Europejskiej przebywajcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach zespow szybkiej interwencji na granicy na zasadach okrelonych w rozporzdzeniu (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiajcym mechanizm tworzenia zespow szybkiej interwencji na granicy oraz zmieniajcym rozporzdzenie Rady (WE) nr 2007/2004 w odniesieniu do tego mechanizmu i okrelajcym uprawnienia i zadania zaproszonych funkcjonariuszy (Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2007, str. 30);

  1) Niniejsza ustawa wdraa dyrektyw Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontrolinabywaniaiposiadaniabroni(Dz.Urz.UEL256z13.09.1991)zmieniondyrektywParlamentuEuropejskiegoi Rady 2008/51/WE z dnia 21 maja 2008 r. (Dz. Urz. UE L 179 z 08.07.2008), oraz zapewnia stosowanierozporzdzenia wykonawczego Komisji (UE) z dnia 15 grudnia 2015 r. ustanawiajce wsplne wytycznedotyczcenorm i technikpozbawianiabroni cechuytkowychwcelu zagwarantowania, ebropozbawionacechuytkowychtrwalenienadajesidouytku(Dz.Urz.UEL333z19.12.2015).2) Niniejszustawzmieniasiustawy:ustawzdnia13padziernika1995r.Prawoowieckie,ustawzdnia29sierpnia1997r.ostraachgminnych,ustawzdnia16marca2001r.oBiurzeOchronyRzdu,ustawzdnia25 czerwca 2001 r. o wykonywaniu dziaalnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiaamiwybuchowymi, broni, amunicj oraz wyrobami i technologi o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,ustaw z dnia 6wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym, ustaw z dnia 21 czerwca 2002 r. omateriaachwybuchowych przeznaczonych do uytku cywilnego, ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrodyiustawzdnia20marca2009r.obezpieczestwieimprezmasowych.

 • 2

  4) broni i amunicji stanowicych uzbrojenie zagranicznych funkcjonariuszy biorcych udzia we wsplnej operacji, o ktrej mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracownikw we wsplnych operacjach lub wsplnych dziaaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 295); 5) obrotu broni i amunicj, technologiami i usugami majcymi znaczenie dla obronnoci, bezpieczestwa lub wanych interesw Pastwa oraz wytwarzania, przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozu z zagranicy i wywozu za granic broni i amunicji w celach przemysowych lub handlowych; 6) przemieszczania amunicji przez przedsibiorcw oraz przedsibiorcw zagranicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiaach wybuchowych przeznaczonych do uytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1100, z pn. zm.); 7) broni i amunicji gromadzonej, na podstawie odrbnych przepisw, w zbiorach muzew tworzonych przez ministrw lub kierownikw urzdw centralnych, albo jednostki samorzdu terytorialnego, a take muzew tworzonych przez inne uprawnione podmioty, ktre zostay wpisane do Pastwowego Rejestru Muzew.

  Rozdzia 2 Bro i amunicja

  Art. 3. 1. Uyte w ustawie okrelenia oznaczaj:

  1) amunicja amunicj do broni palnej, w postaci nabojw scalonych i nabojw lepych; 2) bro bro paln i bro pneumatyczn; 3) bro alarmowa bro paln niezdoln konstrukcyjnie do wystrzelenia pocisku,

  przeznaczon do wywoywania efektu akustycznego lub wystrzeliwania substancji dranicej lub zawicej, przy czym bro taka moe by wyposaona w urzdzenie do odstrzeliwania adunkw pirotechnicznych;

  4) bro bocznego zaponu bro strzeleck, do ktrej stosuje si naboje systemu Floberta z mas inicjujc zawalcowan w przetoczeniu dennej czci uski, oraz naboje systemu Lefaucheux z zaponem sztyftowym;

  5) bro centralnego zaponu bro strzeleck inn ni bro bocznego zaponu; 6) bro duga kad bro paln inn ni bro krtka; 7) bro gadkolufowa bro strzeleck z gadkociennym przewodem lufy; 8) bro jednostrzaowa bro paln bez magazynka, adowan przed kadorazowym

  strzaem przez rczne wprowadzenie naboju do komory nabojowej lub pocisku do lufy;

  9) bro krtka bro paln z luf, ktrej dugo nie przekracza 300 mm lub ktrej cakowita dugo nie przekracza 600 mm;

  10) bro niezaadowana kad bro inn ni bro zaadowana; 11) bro niezdolna do raenia celw na odlego kad bro inn ni bro zdolna do

  raenia celw na odlego;

 • 3

  12) bro palna rczn bro lufow, ktra wystrzeliwuje, jest przeznaczona do wystrzeliwania lub moe by przystosowana do wystrzeliwania jednego lub wikszej liczby pociskw lub substancji w wyniku dziaania energii kinetycznej gazw, powstajcych ze spalania materiau miotajcego;

  13) bro pneumatyczna urzdzenie niebdce broni paln, ktre w wyniku dziaania spronego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku o wylotowej energii kinetycznej przekraczajcej 17 J;

  14) bro podobna do broni samoczynnej samopowtarzaln bro strzeleck, do wykonania ktrej uyto komory zamkowej, pochodzcej z broni samoczynnej albo uywanej do produkcji broni samoczynnej;

  15) bro powtarzalna bro paln, ktra po odstrzeleniu naboju moe zosta ponownie naadowana rcznie z magazynka lub bbenka nabojowego;

  16) bro pozbawiona cech uytkowych bro paln, u ktrej stwierdzono pozbawienie w sposb trway cech uytkowych wszystkich istotnych czci broni w taki sposb, e nie jest zdolna do wystrzelenia pocisku lub innej substancji lub do wywoania efektu akustycznego, a przywrcenie broni cech uytkowych bez podjcia czynnoci specjalistycznych nie jest moliwe;

  17) bro samoczynna bro paln, ktra aduje si automatycznie po kadorazowym wystrzeleniu naboju i moe odstrzeli wicej ni jeden nabj przy jednym uruchomieniu urzdzenia spustowego;

  18) bro samopowtarzalna bro paln, ktra aduje si automatycznie po kadorazowym wystrzeleniu naboju i moe odstrzeli tylko jeden nabj przy jednym uruchomieniu urzdzenia spustowego;

  19) bro strzelecka bro paln o kalibrze do 20 mm lub liczbie znaczcej wagomiaru nie mniejszej ni 4;

  20) bro sygnaowa bro paln zdoln do wystrzelenia wycznie pocisku lub substancji wywoujcej sygna wizualny lub akustyczny;

  21) bro zabytkowa bro wytworzon nie pniej ni w 1885 roku oraz funkcjonalne repliki i kopie takiej broni, zachowujce jej oryginalny sposb dziaania;

  22) bro zaadowana bro w obrbie ktrej znajduje si, odpowiednio do rodzaju broni, co najmniej jeden nabj, pocisk, lub porcja materiau miotajcego; za obrb broni uwaa si take przymocowane do broni uchwyty lub pojemniki na amunicj;

  23) bro zdolna do raenia celw na odlego bro zdoln do wystrzelenia pocisku z wylotow energi kinetyczn przekraczajc 17 J na odlego przekraczajc 10 metrw;

  24) kaliber broni powizan ze rednic przewodu lufy wielko, wyraon w miarach dugoci albo wagomiarowo, okrelon przez producenta broni;

  25) materia miotajcy proch strzelniczy bezdymny i dymny (czarny), w tym jego substytuty;

  26) noszenie broni kady sposb przemieszczania broni zaadowanej; 27) pastwo czonkowskie Unii Europejskiej rwnie pastwo inne ni pastwo

  czonkowskie Unii Europejskiej traktowane na rwni z nim na podstawie umowy w sprawie wczenia tych pastw we wprowadzanie w ycie, stosowanie i rozwj dorobku Schengen;

 • 4

  28) prowadzcy strzelanie osob upowanion przez waciciela lub zarzdc strzelnicy, ktra odbya przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej w podmiotach prowadzcych takie szkolenia;

  29) przenoszenie broni kady sposb przemieszczania broni niezaadowanej; 30) tumik dwiku gazodynamiczne urzdzenie wylotowe przeznaczone do stosowania

  w broni palnej, ktrego zadaniem jest tumienie haasu powstajcego przy strzale; 31) urzdzenie niebezpieczne ostrze ukryte w przedmiocie niemajcym wygldu broni,

  kastet, przedmioty przeznaczone do obezwadniania osb za pomoc energii elektrycznej o redniej wartoci prdu w obwodzie przekraczajcej 10 mA, a take bro ciciwow o sile nacigu powyej 750 N;

  32) uycie broni oddanie strzau z broni, skierowanie broni w kierunku czowieka, lub zmuszenie innej osoby przy pomocy broni do okrelonego zachowania.

  2. W rozumieniu ustawy przedmiot uznaje si za dajcy si przystosowa do miotania jednego lub wikszej liczby pociskw lub substancji w wyniku dziaania materiau miotajcego, jeeli ma wygld broni palnej oraz ze wzgldu na swoj budow lub materia, z ktrego jest wykonany, moe by atwo przystosowany do wspomnianego celu. Art. 4. 1. Istotne czci broni lub amunicji, gotowe lub obrobione, uwaa si za bro lub amunicj. 2. Za obrobione czci broni uwaa si takie czci, ktre mog by zamontowane w broni i peni swoje funkcje uytkowe bez koniecznoci dalszej specjalistycznej obrbki. 3. Istotnymi czciami broni s: lufa z komor nabojow, szkielet, komora zamkowa lub baskila, zamek lub mechanizm zamykajcy komor nabojow oraz bbenek nabojowy. 4. Istotnymi czciami amunicji s: pociski wypenione materiaami wybuchowymi, chemicznymi rodkami obezwadniajcymi lub zapalajcymi albo innymi substancjami, ktrych dziaanie zagraa yciu lub zdrowiu, sponki inicjujce spalanie materiau miotajcego oraz materia miotajcy. Art. 5. 1. Zabronione jest dokonywanie ingerencji w konstrukcj broni zmieniajcych jej rodzaj, kaliber, typ naboju lub sposb dziaania, z zastrzeeniem koncesjonowanej dziaalnoci wytwrczej i rusznikarskiej. 2. Ingerencje, o ktrych mowa w ust. 1, uwaa si za wyrb broni. Art. 6. Bro i amunicja dzieli si na nastpujce kategorie:

  1) A bro i amunicja, ktrej posiadanie jest zabronione, z zastrzeeniem art. 8 pkt 4 i 5; 2) B bro i amunicja, ktr mona posiada na podstawie pozwolenia podstawowego,

  obiektowego lub muzealnego; 3) C bro i amunicja, ktr mona posiada na podstawie obywatelskiej karty broni,

  pozwolenia podstawowego, obiektowego lub muzealnego; 4) D bro i amunicja, ktr mona posiada bez pozwolenia.

  Art. 7. 1. Do kategorii A zalicza si:

  1) samoczynn bro paln, z wyjtkiem alarmowej;

 • 5

  2) bro wytworzon lub przerobion w sposb pozwalajcy na zatajenie jej przeznaczenia, a take bro imitujc inne przedmioty;

  3) amunicj z pociskami wypenionymi materiaami wybuchowymi, zapalajcymi, albo innymi substancjami ktrych dziaanie zagraa yciu, a take pociski do takiej amunicji oraz wojskowe pociski wybuchowe;

  4) amunicj z pociskami o zwikszonej penetracji, wykonanymi albo zawierajcymi rdze wykonany z materiau o twardoci wikszej ni 50 HRC wg skali twardoci Rockwella;

  5) amunicj do broni krtkiej z pociskami skonstruowanymi dla osignicia zwikszonej deformacji po trafieniu w cel oraz pociski do takiej amunicji, z wyjtkiem amunicji uywanej do polowania, sportw strzeleckich oraz samoobrony.

  2. Do kategorii B zalicza si: 1) bro centralnego zaponu; 2) bro krtk bocznego zaponu, inn ni wymieniona w ust. 3 pkt 1; 3) powtarzaln i samopowtarzaln bro gadkolufow, ktrej dugo nie przekracza

  600 mm; 4) bro samopowtarzaln, ktra jest podobna do broni samoczynnej; 5) amunicj do broni okrelonej w pkt 15, w tym sponki i materia miotajcy; 6) tumiki dwiku.

  3. Do kategorii C zalicza si: 1) bro krtk bocznego zaponu jednostrzaow i powtarzaln, ktrej cakowita dugo

  przekracza 280 mm; 2) bro dug bocznego zaponu; 3) bro gadkolufow, inn ni wymieniona w ust. 2 pkt 3; 4) bro sygnaow, z wyjtkiem samoczynnej; 5) bro alarmow samoczynn; 6) bro pneumatyczn; 7) amunicj do broni okrelonej w pkt 15, w tym sponki i materia miotajcy; 8) urzdzenia niebezpieczne.

  4. Do kategorii D zalicza si: 1) bro alarmow, z wyjtkiem samoczynnej; 2) bro zabytkow; 3) bro pozbawion cech uytkowych; 4) bro niezdoln do raenia celw na odlego; 5) amunicj do broni okrelonej w pkt 1 oraz amunicj do broni okrelonej w pkt 2

  w postaci prochu dymnego (czarnego).

  Rozdzia 3 Pozwolenia na bro

  Art. 8. Ustala si nastpujce rodzaje pozwole na bro:

  1) obywatelska karta broni uprawnia do nabywania i posiadania broni i amunicji, o ktrych mowa w art. 7 ust. 3;

 • 6

  2) pozwolenie podstawowe uprawnia do nabywania i posiadania broni i amunicji, o ktrych mowa w art. 7 ust. 2 i 3, oraz samodzielnego wytwarzania takiej amunicji na wasny uytek;

  3) pozwolenie rozszerzone uprawnia do ukrytego noszenia broni krtkiej; 4) pozwolenie obiektowe uprawnia do nabywania i posiadania broni i amunicji,

  o ktrych mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3, przez podmioty wymienione w art. 16;

  5) pozwolenie muzealne uprawnia do nabywania i posiadania kadej broni i amunicji, ktra jest gromadzona przez placwki muzealne dziaajce na podstawie odrbnych przepisw, z zastrzeeniem art. 2 pkt 7, oraz nabywania i posiadania broni i amunicji, o ktrych mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz ust. 2 i 3, gromadzonej w ramach kolekcji tworzonych przez osoby fizyczne.

  Art. 9. 1. Nie wymaga si posiadania pozwolenia na bro w wypadku uywania jej na terenie strzelnicy, pod bezporednim nadzorem prowadzcego strzelanie. 2. Nie wymaga si posiadania pozwolenia na bro w przypadku uywania broni sygnaowej w celu wezwania pomocy lub sygnalizacji sytuacji awaryjnej. Art. 10. 1. Pozwolenia na bro nie wydaje si osobie:

  1) ktra nie ma ukoczonych 21 lat, z zastrzeeniem ust. 2; 2) ktra zostaa skazana prawomocnym wyrokiem za umylne przestpstwo z uyciem

  przemocy; 3) ktra zostaa skazana prawomocnym wyrokiem na kar pozbawienia wolnoci lub

  ograniczenia wolnoci za umylne przestpstwo inne ni opisane w pkt 2; 4) ktra zostaa skazana prawomocnym wyrokiem na kar pozbawienia wolnoci za

  nieumylne przestpstwo: a) przeciwko yciu i zdrowiu, b) przeciwko bezpieczestwu w komunikacji popenione w stanie nietrzewoci lub

  pod wpywem rodka odurzajcego albo gdy sprawca zbieg z miejsca zdarzenia; 5) u ktrej stwierdzono jeden z poniszych stanw chorobowych lub istotnych zaburze

  funkcjonowania psychologicznego (wg Midzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorb i Problemw Zdrowotnych ICD 10): a) organiczne zaburzenia psychiczne wcznie z zespoami objawowymi, b) zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane uywaniem

  substancji psychoaktywnych, z wyczeniem uywania tytoniu, c) schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe, d) zaburzenia nastroju (afektywne), e) upoledzenie umysowe, f) zaburzenia osobowoci, g) zaburzenia nawykw i popdw, h) caociowe zaburzenia rozwojowe, i) stany chorobowe istotnie zwikszajce ryzyko napadowych zaburze orientacji

  i wiadomoci, j) istotne zaburzenia funkcji psychomotorycznych (psychoruchowych);

 • 7

  6) nieposiadajcej miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Na wniosek szkoy, organizacji sportowej, owieckiej, proobronnej lub rekonstrukcji historycznej obywatelska karta broni moe by wydana osobie, ktra ukoczya 18 lat. Art. 11. 1. Pozwolenie na bro wydaje w drodze decyzji administracyjnej starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu, waciwy ze wzgldu na miejsce zamieszkania osoby lub siedzib podmiotu ubiegajcego si o wydanie pozwolenia. 2. Pozwolenie na bro wydaje si na czas nieokrelony, z wyjtkiem pozwolenia rozszerzonego, ktre wydaje si na okres 5 lat, z zastrzeeniem ust. 6. 3. Pozwolenie na bro zawiera:

  1) imi i nazwisko albo nazw (firm) oraz adres posiadacza broni; 2) numer ewidencyjny PESEL albo numer REGON posiadacza broni; 3) rodzaj pozwolenia na bro; 4) nazw organu wydajcego pozwolenie na bro; 5) dat wydania pozwolenia na bro; 6) dat wanoci pozwolenia na bro w przypadku pozwolenia rozszerzonego.

  4. Wydanie pozwolenia na bro jest odpatne, z zastrzeeniem ust. 6. 5. Opata, o ktrej mowa w ust. 4, stanowi dochd waciwej jednostki samorzdu terytorialnego. 6. W przypadku, gdy osoba posiadajca pozwolenie rozszerzone, dostarczy do organu waciwego w sprawach wydawania pozwole na bro przed upywem terminu wanoci tego pozwolenia zawiadczenie o ponownym zdaniu egzaminu, o ktrym mowa w art. 15 ust. 1, pozwolenie to przedua si na okres kolejnych 5 lat liczonych od daty zdania egzaminu, bez dodatkowej opaty. 7. W przypadku niedostarczenia zawiadczenia, o ktrym mowa w ust. 6, przed upywem terminu wanoci pozwolenia rozszerzonego, pozwolenie to wygasa. 8. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia, wzory pozwole na bro oraz wysoko opat za ich wydawanie, majc na wzgldzie wyrane rozrnienie graficzno-kolorystyczne poszczeglnych rodzajw pozwole, oraz aby pozwolenie rozszerzone miao form dodatkowej wkadki do pozwolenia podstawowego. Pozwolenia na bro powinny mie form karty z tworzywa sztucznego, o rozmiarach odpowiadajcych rozmiarom innych dokumentw identyfikacyjnych. Opata za wydanie pozwolenia na bro nie moe przekroczy faktycznych kosztw wykonania dokumentu. Art. 12. 1. Tworzy si rejestr Centralnej Ewidencji Broni i Posiadaczy, zwanej dalej CEBiP. 2. CEBiP prowadzi minister waciwy do spraw wewntrznych, w formie elektronicznej. 3. W CEBiP rejestruje si:

  1) wydanie i cofnicie pozwolenia na bro; 2) transakcje kupna i zbycia broni, objtej obowizkiem uzyskania pozwolenia.

  4. Rejestr CEBiP zawiera: 1) imi i nazwisko albo nazw (firm) oraz adres posiadacza broni; 2) numer ewidencyjny PESEL albo numer REGON posiadacza broni; 3) kategori pozwolenia na bro; 4) rodzaj, typ i mark broni;

 • 8

  5) numer seryjny broni; 6) kategori broni; 7) dat produkcji broni, o ile jest znana; 8) kaliber broni i naboje dla niej odpowiednie; 9) organ wydajcy pozwolenie na bro; 10) dat wydania pozwolenia na bro; 11) dat rejestracji broni; 12) numer Europejskiej Karty Broni palnej, do ktrej wpisano dany egzemplarz broni,

  jeeli taki wpis zosta dokonany; 13) miejsce na uwagi dodatkowe.

  5. Rejestracji zdarze, o ktrych mowa w ust. 3 pkt 1, dokonuje organ waciwy w sprawach wydawania pozwole na bro niezwocznie po ich wystpieniu. 6. Rejestracji zdarze, o ktrych mowa w ust. 3 pkt 2, dokonuje organ waciwy w sprawach wydawania pozwole na bro na podstawie dowodu przeniesienia wasnoci broni lub zawiadczenia o zmianie kalibru lub naboju wystawionego przez koncesjonowany zakad rusznikarski, ktry dokona zmiany. 7. Wykrelenia broni z CEBiP dokonuje organ waciwy w sprawach wydawania pozwole na bro, na podstawie dowodu zomowania broni lub pozbawienia jej cech uytkowych, wystawionego przez koncesjonowany zakad rusznikarski. 8. Dostp do systemu CEBiP maj, poza organami waciwymi w sprawach wydawania pozwole na bro, Policja, andarmeria Wojskowa, Stra Graniczna, Suba Celna, Agencja Bezpieczestwa Wewntrznego oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne. Dostp ten jest nieodpatny. 9. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia, sposb organizacji i funkcjonowania systemu CEBiP, w tym udostpniania informacji w nim gromadzonych, majc na celu zapewnienie moliwoci ustalenia posiadacza egzemplarza broni, a take sprawnoci przekazywania informacji w tym zakresie pomidzy organami, a przez to cis kontrol stanu posiadania broni przez obywateli. Art. 13. 1. Obywatelsk kart broni wydaje si na wniosek osoby, wobec ktrej nie zachodz okolicznoci, o ktrych mowa w art. 10, i ktra przedstawi na pimie uzasadniony powd posiadania broni. 2. Za uzasadniony powd posiadania broni traktowany jest:

  1) zamiar uprawiania owiectwa; 2) zamiar uprawiania sportw o charakterze strzeleckim, w tym rekreacyjnie; 3) udzia w organizacji o charakterze proobronnym lub w bractwie kurkowym; 4) uczestnictwo w rekonstrukcjach historycznych lub innych przedsiwziciach

  o charakterze artystycznym; 5) zamiar kolekcjonowania broni; 6) zamiar posiadania broni do ochrony miru domowego; 7) zamiar posiadania broni do samoobrony; 8) zamiar uywania broni w celach sygnalizacyjnych; 9) zamiar posiadania broni w celach doskonalenia umiejtnoci zawodowych; 10) prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie szkole strzeleckich.

 • 9

  3. Uzasadnionym powodem posiadania broni jest take udokumentowane nabycie praw majtkowych do broni w drodze spadku, darowizny lub wyrnienia. 4. Do wniosku o wydanie obywatelskiej karty broni naley doczy:

  1) informacj o wnioskodawcy z Krajowego Rejestru Karnego; 2) zawiadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzajce brak

  przeciwwskaza do wydania pozwolenia na bro, o ktrych mowa w art. 10 pkt 5; przed wydaniem zawiadczenia lekarz moe zasign opinii psychologa lub lekarzy specjalistw w zakresie neurologii lub psychiatrii.

  5. Zawiadczenie, o ktrym mowa w ust. 4 pkt 2, jest odpatne. 6. Wymogu okrelonego w ust. 4 nie stosuje si do onierzy zawodowych i funkcjonariuszy sub, o ktrych mowa w art. 2 pkt 1, o ile przedo zawiadczenie o przydzieleniu broni subowej. 7. Minister waciwy do spraw zdrowia okreli, w drodze rozporzdzenia, wzory formularzy zawiadczenia, bada i konsultacji, o ktrych mowa w ust. 4 pkt 2, a take wysoko opaty za wydanie zawiadczenia, o ktrym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz art. 14 ust. 4, dbajc o zachowanie finansowej dostpnoci zawiadcze dla ogu obywateli. Art. 14. 1. Pozwolenie podstawowe wydaje si osobie, wobec ktrej nie zachodz okolicznoci wymienione w art. 10, oraz ktra zdaa egzamin albo posiada obywatelsk kart broni przez okres co najmniej trzech lat. 2. Procedur przeprowadzania i warunki zaliczenia egzaminu, o ktrym mowa w ust. 1, okrela zacznik nr 1 do ustawy. 3. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia, zestaw 100 pyta egzaminacyjnych egzaminu, o ktrym mowa w ust. 1, wraz z odpowiedziami, majc na celu sprawdzenie znajomoci zagadnie wymienionych w zaczniku nr 1 do ustawy oraz uzyskanie jednolitych i obiektywnych warunkw zdawania egzaminu na terenie caego kraju. 4. Jeeli osoba ubiegajca si o pozwolenie na bro nie posiada obywatelskiej karty broni, do wniosku o wydanie pozwolenia na bro naley doczy przedstawiony na pimie uzasadniony powd posiadania broni, informacj o wnioskodawcy z Krajowego Rejestru Karnego oraz zawiadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Przepisy art. 13 ust. 25 stosuje si. 5. Z egzaminu, o ktrym mowa w ust. 1, zwolnieni s onierze zawodowi Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonariusze sub, o ktrych mowa w art. 2 pkt 1, penicy sub w korpusie oficerw lub wyszym, w tym przeniesieni do rezerwy lub ktrzy nabyli prawa do emerytury wojskowej lub policyjnej. 6. Egzamin, o ktrym mowa w ust. 1, jest odpatny. 7. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia, maksymalne stawki opaty za egzamin, o ktrym mowa w ust. 1, dbajc o zachowanie finansowej dostpnoci egzaminu dla ogu obywateli. Art. 15. 1. Rozszerzone pozwolenie na bro wydaje si osobie, ktra:

  1) posiada pozwolenie podstawowe; 2) zdaa egzamin kompetencyjny przed waciw komisj egzaminacyjn.

 • 10

  2. Procedur przeprowadzania i warunki zaliczenia egzaminu kompetencyjnego okrela zacznik nr 2 do ustawy. 3. Egzamin kompetencyjny, o ktrym mowa w ust. 1, jest odpatny. Opata za ten egzamin wynosi 50 zotych. 4. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegowy tryb organizowania egzaminu kompetencyjnego, majc na uwadze uzyskanie jednolitych i obiektywnych warunkw zdawania egzaminu na terenie caego kraju. Art. 16. Pozwolenie obiektowe wydaje si przedsibiorcom, podmiotom i jednostkom organizacyjnym, wykorzystujcym bro do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej lub statutowej, albo do wykonywania przez ich wewntrzne suby ochrony zada wynikajcych z planu ochrony. Art. 17. Pozwolenie muzealne wydaje si:

  1) placwkom muzealnym innym ni wymienione w art. 2 pkt 7; 2) osobom posiadajcym pozwolenie podstawowe co najmniej 5 lat.

  Art. 18. 1. Na wniosek posiadacza broni organ wydajcy pozwolenie na bro waciwy ze wzgldu na miejsce zamieszkania osoby lub miejsce rejestracji podmiotu wydaje Europejsk Kart Broni palnej, zwan dalej EKB. 2. EKB wydaje si na okres do 5 lat; po upywie terminu wanoci EKB na wniosek posiadacza moe by przeduona na kolejny okres. 3. W przypadku cofnicia uprawnie do posiadania broni EKB traci wano i podlega zwrotowi do organu, ktry j wyda. W przypadku sprzeday broni wpisanej do EKB organ, ktry wyda EKB, wykrela z niej bro. 4. W EKB zamieszcza si informacje o:

  1) tosamoci posiadacza broni palnej, w tym: a) nazwisko i imi, lub pen nazw (firm) podmiotu, b) numer ewidencyjny PESEL albo numer REGON, c) adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby podmiotu;

  2) danych identyfikacyjnych broni palnej wraz ze wskazaniem kategorii broni palnej, o ktrej mowa w art. 7;

  3) okresie wanoci EKB; 4) utracie broni palnej; 5) pastwach czonkowskich Unii Europejskiej, na ktrych terytorium posiadanie broni

  palnej, okrelonej w EKB, jest zakazane albo moliwe na podstawie pozwolenia; 6) wymogach wadz innych pastw czonkowskich Unii Europejskiej dotyczcych

  zezwole na wwz lub przewz przez terytorium tych pastw broni palnej wpisanej do EKB.

  5. Wpisw do EKB dokonuje organ wydajcy pozwolenie na bro waciwy ze wzgldu na miejsce zamieszkania osoby lub siedzib podmiotu. 6. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia, wzr EKB, majc na celu zachowanie zgodnoci z prawem Unii Europejskiej dotyczcym kontroli nabywania i posiadania broni.

 • 11

  Rozdzia 4 Zbywanie oraz uyczanie broni i amunicji

  Art. 19. 1. Zbycie broni podlegajcej pozwoleniu na bro moe by dokonane tylko na rzecz osoby posiadajcej odpowiednie pozwolenie, na podstawie przedoonego pozwolenia. 2. Zbycie amunicji podlegajcej pozwoleniu na bro moe by dokonane tylko na rzecz osoby posiadajcej odpowiednie pozwolenie, na podstawie przedoonego pozwolenia. 3. Zbycie broni i amunicji niepodlegajcej pozwoleniu na bro moe by dokonane na rzecz osoby majcej ukoczone 18 lat, na podstawie przedoonego dowodu tosamoci. 4. Zbycie broni wymagajcej uzyskania pozwolenia musi zosta zgoszone do odnotowania w CEBiP przez obie strony transakcji w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Art. 20. 1. Osoby fizyczne posiadajce pozwolenie na bro mog uycza broni innym osobom posiadajcym pozwolenie na bro tej samej kategorii. 2. Osoby fizyczne mog uycza amunicj osobom posiadajcym odpowiednie pozwolenie. 3. Uyczanie, o ktrym mowa w ust. 1 i 2, powinno odbywa si z zachowaniem pisemnej formy umowy uyczenia, z wyjtkiem sytuacji gdy przez cay okres uyczenia obie strony umowy znajduj si w tym samym miejscu.

  Rozdzia 5 Przenoszenie, noszenie i przechowywanie broni

  Art. 21. 1. Obywatelska karta broni, pozwolenie podstawowe oraz pozwolenie rozszerzone upowaniaj do przenoszenia broni. 2. Do przenoszenia broni posiadanej na podstawie pozwolenia: 1) obiektowego, 2) muzealnego poza terenem placwki muzealnej uprawnione s osoby posiadajce pozwolenie podstawowe oraz pisemne upowanienie waciciela broni. 3. Bro przenosi si umieszczon w odpowiednim futerale lub pudeku, zapewniajcym dyskrecj przenoszenia. 4. Amunicj przenosi si w sposb zapewniajcy bezpieczestwo i uniemoliwiajcy jej przypadkowe odpalenie w normalnych warunkach. 5. Przewoenie broni i amunicji rodkami transportu publicznego, z zastrzeeniem ust. 6, jest dopuszczalne przy zachowaniu niezbdnych rodkw bezpieczestwa, pod warunkiem e bro i amunicja s zabezpieczone w sposb uniemoliwiajcy powstanie zagroenia ycia, zdrowia lub mienia. 6. Przewoenie broni i amunicji w kabinach pasaerskich statkw powietrznych przez osoby inne ni specjalnie do tego upowanione na podstawie odrbnych przepisw jest dozwolone wycznie po otrzymaniu pisemnej zgody przewonika. 7. Zakazuje si przenoszenia broni przez osoby znajdujce si w stanie nietrzewoci lub pod wpywem rodkw odurzajcych.

 • 12

  Art. 22. 1. Bro krtk moe nosi osoba posiadajca pozwolenie rozszerzone; bro musi by noszona w ukryciu, z wyjtkiem sytuacji, o ktrej mowa w art. 31 ust. 2, w sposb zapewniajcy bezpieczestwo innych osb i mienia. Przepis art. 21 ust. 2 stosuje si odpowiednio. 2. Bro alarmowa moe by noszona przez jej posiadacza pod warunkiem zapewnienia bezpieczestwa innych osb i mienia; bro musi by noszona w ukryciu, z wyjtkiem sytuacji, o ktrej mowa w art. 31 ust. 2. 3. Bro uywana do wykonywania polowania moe by noszona na terenie obwodu owieckiego przez osob posiadajc uprawnienia do wykonywania polowania, okrelone w ustawie z dnia 13 padziernika 1995 r. Prawo owieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226, z pn. zm.). 4. Zakazuje si noszenia broni przez osoby znajdujce si w stanie nietrzewoci lub pod wpywem rodkw odurzajcych, oraz w innych przypadkach ni wymienione w ust. 13. Art. 23. 1. Bro i amunicj, o ktrych mowa w art. 7 ust. 1, a take bro posiadan na podstawie pozwolenia obiektowego, przechowuje si w magazynach broni. 2. Bro i amunicj, o ktrych mowa w art. 7 ust. 2 i 3, przechowuje si w metalowych kasetach umocowanych trwale do podoa lub elementu konstrukcyjnego budynku w sposb uniemoliwiajcy ich odczenie bez podjcia specjalistycznych czynnoci, sejfach lub w specjalistycznych szafach do przechowywania broni. 3. Bro, o ktrej mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 i 2, oraz amunicj do niej, przechowuje si w sposb uniemoliwiajcy dostp osobom postronnym. 4. Bro i amunicj w placwkach muzealnych przechowuje si w sposb okrelony w przepisach o muzeach. 5. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia, warunki, jakie musz spenia magazyny broni, majc na celu skuteczne zabezpieczenie przechowywanej broni i amunicji. Art. 24. 1. Przesyanie broni oraz amunicji za porednictwem podmiotw zajmujcych si przewoeniem i dorczaniem przesyek jest zakazane z zastrzeeniem przepisw rozdziau 7 i art. 41 ust. 3. Przepisu nie stosuje si do broni, o ktrej mowa w art. 7 ust. 4. 2. Jednostki przewoce przesyki pocztowe, w razie stwierdzenia przypadku naruszenia zakazu, o ktrym mowa w ust. 1, zatrzymuj przesyk, zawiadamiajc o tym najbliszy organ Policji, ktry jest obowizany do jej niezwocznego protokolarnego przyjcia do depozytu. Art. 25 1. Zakaz noszenia lub przenoszenia broni lub amunicji moe wynika wycznie z ustawy, z zastrzeeniem art. 44. 2. Waciciel lub zarzdca terenu, na ktrym wprowadzono zakaz noszenia lub przenoszenia broni lub amunicji jest obowizany zapewni moliwo nieodpatnego zdeponowania broni i amunicji, za pokwitowaniem. Przepis art. 23 stosuje si. 3. Depozyt prowadzi osoba majca pozwolenie podstawowe, funkcjonariusz sub o ktrych mowa w art. 2 ust. 1 lub osoba majca przydzielon bro subow na podstawie odrbnych przepisw.

 • 13

  4. Obowizek zorganizowania depozytu, o ktrym mowa w ust. 2, nie dotyczy imprez masowych organizowanych w obiektach nie bdcych budynkami lub na otwartej przestrzeni. Art. 26. 1. Policja, a w stosunku do onierzy zawodowych andarmeria Wojskowa, moe dokona sprawdzenia warunkw przechowywania broni i amunicji. 2. W przypadku stwierdzenia racych nieprawidowoci w zakresie przechowywania, noszenia, przenoszenia i posugiwania si broni i amunicj organ, ktry wyda pozwolenie na bro moe cofn uprawnienie do posiadania broni w drodze decyzji administracyjnej. 3. Osoba, ktrej cofnito uprawnienie do posiadania broni moe si ponownie ubiega o wydanie pozwolenia na bro nie wczeniej ni po upywie 3 lat od dnia, w ktrym decyzja o cofniciu pozwolenia na bro staa si ostateczna.

  Rozdzia 6 Warunki uywania broni

  Art. 27. Bro, ktra jest zdolna do raenia celw na odlego, moe by uywana wycznie na strzelnicach, z wyjtkiem uycia broni w samoobronie oraz przypadkw, ktrych mowa w art. 2931. Art. 28. 1. Strzelnice, ktrych regulamin dopuszcza do strzela innych ni rutowe powinny by zbudowane i zorganizowane w sposb wykluczajcy moliwo wydostania si poza ich obrb pocisku wystrzelonego z broni w sposb zgodny z regulaminem strzelnicy. 2. Szczegowe zasady zachowania bezpieczestwa na strzelnicy okrela regulamin strzelnicy. 3. Zatwierdzenie regulaminu strzelnicy nastpuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez waciwego wjta, burmistrza lub prezydenta miasta. 4. Wzorcowy regulamin strzelnicy okrela zacznik nr 3 do ustawy. Art. 29. Osoby posiadajce uprawnienia do wykonywania polowania mog uywa do polowania broni i amunicji przeznaczonej zgodnie z deklaracj producenta do celw owieckich i odpowiedniej do wykonywania danego polowania, na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 13 padziernika 1995 r. Prawo owieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226, z pn. zm.). Art. 30. 1. Bro sygnaowa moe by uywana wycznie zgodnie z jej przeznaczeniem, w tym w ratownictwie i egludze, pod warunkiem zachowania zasad bezpieczestwa przy jej obsudze. 2. Bro alarmowa i historyczna moe by uywana podczas przedsiwzi o charakterze artystycznym oraz rekonstrukcji wydarze historycznych, pod warunkiem zapewnienia jej bezpiecznej obsugi.

 • 14

  Art. 31. 1. Pracownicy ochrony podczas wykonywania czynnoci zawodowych nosz bro posiadan na podstawie pozwolenia obiektowego, pod warunkiem posiadania pozwolenia rozszerzonego; pracownik umundurowany nie musi nosi broni w ukryciu. 2. Umundurowani pracownicy ochrony podczas wykonywania czynnoci zwizanych z konwojowaniem transportw rodkw pieninych oraz podczas penienia funkcji zabezpieczania obiektw nalecych do wojska uywaj broni posiadanej na podstawie pozwolenia obiektowego, o ktrej mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, pod warunkiem posiadania pozwolenia rozszerzonego; bro nie musi by noszona w ukryciu.

  Rozdzia 7 Przewz broni przez granice

  Art. 32. 1. Przywz broni lub amunicji wymagajcej posiadania pozwolenia na bro z zagranicy przez obywateli polskich na wasne potrzeby wymaga uprzedniego wydania zawiadczenia przez waciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeeniem art. 35. 2. Osoby, o ktrych mowa w ust. 1, przekraczajc granic, s obowizane do pisemnego zgoszenia waciwemu organowi celnemu przywozu broni lub amunicji. Organ ten niezwocznie przekazuje informacje zawarte w zgoszeniu organowi wydajcemu pozwolenie na bro waciwemu ze wzgldu na miejsce zamieszkania osoby. 3. Jeeli osoby, o ktrych mowa w ust. 1, nie posiadaj pozwolenia na bro, s obowizane niezwocznie zoy przywoon bro lub amunicj do depozytu waciwego organu celnego, a take, w terminie 14 dni od dnia przywozu broni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystpi do organu wydajcego pozwolenie na bro waciwego ze wzgldu na miejsce zamieszkania osoby z wnioskiem o wydanie pozwolenia na bro. 4. Koszty zwizane z deponowaniem broni lub amunicji w trybie, o ktrym mowa w ust. 3, ponosi osoba skadajca bro lub amunicj do depozytu. W przypadku nieuzyskania pozwolenia na bro osoba skadajca bro lub amunicj do depozytu ma obowizek zby j na rzecz osoby lub podmiotu majcych odpowiednie pozwolenie, albo przekaza je do zomowania. 5. Minister waciwy do spraw finansw publicznych, w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw wewntrznych, okreli, w drodze rozporzdzenia, tryb przekazywania informacji oraz wzr zgoszenia, o ktrych mowa w ust. 2, majc na celu zapewnienie skutecznej kontroli przepywu broni i amunicji przez granice. Art. 33. Wywz broni lub amunicji za granic przez obywateli polskich wymaga zgody organu waciwego w sprawach wydawania pozwole na bro. Art. 34. W stosunku do obywateli polskich wywocych bro lub amunicj przez granice do pastw czonkowskich Unii Europejskiej nie stosuje si przepisw art. 33, jeeli bro, ktrej przewz dotyczy, jest wpisana do EKB. Art. 35. 1. Osobom deklarujcym zamiar zakupu broni palnej w innym pastwie czonkowskim Unii Europejskiej organ waciwy w sprawach wydawania pozwole na bro

 • 15

  powiadcza, na ich wniosek, uprzedni zgod przewozow, w terminie nie duszym ni 5 dni od dnia jej wpywu do waciwego organu. 2. Uprzednia zgoda przewozowa powinna zawiera w szczeglnoci:

  1) wskazanie pastwa pocztkowego i docelowego transakcji; 2) nazw (firm) lub imi i nazwisko zbywcy i nabywcy broni palnej; 3) siedzib i adres lub adres miejsca zamieszkania zbywcy i nabywcy broni

  palnej; 4) adres, na ktry bro palna ma by dostarczona; 5) dane techniczne pozwalajce na jednoznaczn identyfikacj broni palnej; 6) liczb jednostek broni palnej.

  3. Uprzednia zgoda przewozowa stanowi dokument urzdowy wystawiany przez nabywc broni palnej w pastwie docelowym transakcji na kadorazowe przemieszczenie broni palnej, powiadczony przez waciwe wadze tego pastwa, zawiadczajcy o wiarygodnoci nabywcy oraz o objciu kontrol tej transakcji. 4. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia, wzr uprzedniej zgody przewozowej, z uwzgldnieniem danych, o ktrych mowa w ust. 2, majc na celu uzyskanie zgodnoci z przepisami Unii Europejskiej. Art. 36. 1. Przewz broni i amunicji przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej moe nastpi na podstawie zawiadczenia wydanego przez waciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Osoby majce miejsce zamieszkania w pastwach czonkowskich Unii Europejskiej mog w celach owieckich i sportowych przywozi oraz wywozi bro oraz amunicj na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie EKB, pod warunkiem, e bro ta jest wpisana do karty, a celem podry jest udzia w polowaniu albo w zawodach sportowych.

  Rozdzia 8 Posiadanie broni przez cudzoziemcw

  Art. 37. 1. Czonkowie misji dyplomatycznych i urzdw konsularnych oraz osoby zrwnane z nimi na podstawie porozumie midzynarodowych mog posiada bro i amunicj na podstawie porozumie midzynarodowych lub na zasadzie wzajemnoci. 2. Cudzoziemcom, o ktrych mowa w ust. 1, organ waciwy w sprawach wydawania pozwole na bro wydaje terminowe pozwolenie na bro na okres penienia przez te osoby funkcji w misjach dyplomatycznych i urzdach konsularnych w Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Minister waciwy do spraw wewntrznych, w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw zagranicznych, okreli, w drodze rozporzdzenia, tryb i warunki wydawania terminowych pozwole na bro cudzoziemcom, o ktrych mowa w ust. 1, z uwzgldnieniem wymogu przedstawienia dokumentu o charakterze pozwolenia na bro, wydanego cudzoziemcowi przez waciwy organ pastwa, ktrego jest obywatelem, majc na celu zgodno procedury z porozumieniami midzynarodowymi obowizujcymi Rzeczpospolit Polsk.

 • 16

  Art. 38. Cudzoziemcy niewymienieni w art. 37 mog posiada bro i amunicj, jeeli s one niezbdne do wykonywania czynnoci zwizanych z ochron poczty dyplomatycznej, misji dyplomatycznych i urzdw konsularnych pastw obcych, przedstawicielstw organizacji midzynarodowych, czonkw oficjalnych delegacji zagranicznych, a take do innych celw wynikajcych z zawartych porozumie midzynarodowych lub z zasady wzajemnoci, z uwzgldnieniem przepisu art. 37 ust. 2 i przepisw wydanych na podstawie art. 37 ust. 3. Art. 39. 1. Przywz broni i amunicji z zagranicy oraz jej wywz za granic przez cudzoziemcw, o ktrych mowa w art. 37 i art. 40, wymagaj uprzedniego wydania zawiadczenia o wyraeniu zgody przez waciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Zawiadczenie zastpuje pozwolenie na bro na okres do 30 dni od daty przywozu broni i amunicji. 2. Jeeli upyn termin wanoci zgody, o ktrym mowa w ust. 1, bro i amunicja podlegaj niezwocznemu zoeniu do depozytu organu Policji waciwego ze wzgldu na miejsce pobytu cudzoziemca. 3. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach organ waciwy w sprawach wydawania pozwole na bro moe wyda cudzoziemcowi zawiadczenie zastpujce pozwolenie na bro oraz uprawniajce do wywozu broni i amunicji, okrelajc termin wanoci tego zawiadczenia nie duszy ni 30 dni. 4. Jeeli cudzoziemcy, o ktrych mowa w art. 37 i art. 40, nie speniaj warunkw okrelonych w ust. 1 i 2, bro i amunicja podlegaj zatrzymaniu przez waciwy organ Stray Granicznej lub organ celny i protokolarnemu przekazaniu organowi Policji waciwemu ze wzgldu na miejsce przekraczania granicy przez tych cudzoziemcw. Art. 40. 1. Cudzoziemcy przybywajcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wzicia udziau w polowaniu mog przywozi i wywozi bro oraz amunicj do niej, jeli ta bro i amunicja jest odpowiednia do wykonywania polowania na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 13 padziernika 1995 r. Prawo owieckie. 2. Cudzoziemcy przybywajcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wzicia udziau w imprezach sportowych, ktrych regulamin wymaga uycia broni, lub w przygotowaniach do takich imprez mog przywozi i wywozi bro oraz amunicj do niej, jeli ta bro i amunicja odpowiada kryteriom okrelonym w zaproszeniu na dan imprez sportow. 3. Przywz oraz wywz broni i amunicji przez cudzoziemcw, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, odbywa si na podstawie zawiadczenia wydanego przez waciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej, ktre zastpuje pozwolenie na bro na okres do 30 dni od dnia przywozu broni i amunicji. 4. Zawiadczenie, o ktrym mowa w ust. 3, uprawnia cudzoziemcw do nabycia amunicji do broni okrelonej w tym zawiadczeniu. 5. Jeeli upyn termin wanoci zawiadczenia, o ktrym mowa w ust. 3, bro i amunicja podlegaj niezwocznemu zoeniu do depozytu organu Policji waciwego ze wzgldu na miejsce pobytu cudzoziemca. 6. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach organ wydajcy pozwolenie na bro waciwy ze wzgldu na miejsce pobytu cudzoziemca moe wyda cudzoziemcowi zawiadczenie

 • 17

  zastpujce pozwolenie na bro oraz uprawniajce do wywozu broni i amunicji, okrelajc termin wanoci tego zawiadczenia nie duszy ni 30 dni. Przepis ust. 4 stosuje si odpowiednio. 7. Jeeli cudzoziemcy, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, nie speniaj warunkw okrelonych w ust. 13 i 5, bro i amunicja podlegaj zatrzymaniu przez waciwy organ Stray Granicznej lub organ celny i protokolarnemu przekazaniu organowi Policji waciwemu ze wzgldu na miejsce przekraczania granicy przez tych cudzoziemcw. 8. Cudzoziemiec moe zby przywiezion bro zgodnie z zasadami, o ktrych mowa w art. 19. 9. Cudzoziemcw obowizuj zasady przenoszenia, przechowywania i uywania broni, o ktrych mowa w art. 22, 23, 27, 29 i 30. 10. Przepisy ust. 19 stosuje si odpowiednio do obywateli polskich majcych miejsce staego pobytu za granic. Art. 41. 1. Cudzoziemcy niewymienieni w art. 37, posiadajcy upowanienie wadz swojego pastwa do nabycia danego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni, powiadczone przez waciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej, mog nabywa bro na podstawie zawiadczenia wydanego przez organ waciwy w sprawach wydawania pozwole na bro, o ktrym mowa w ust. 2. 2. Na wniosek cudzoziemca posiadajcego dokumenty, o ktrych mowa w ust. 1, organ wydajcy pozwolenie na bro waciwy ze wzgldu na miejsce pobytu cudzoziemca wydaje zawiadczenie uprawniajce do nabycia okrelonego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni. 3. Nabyta bro musi by niezwocznie odesana na zagraniczny adres nabywcy, wskazany w dokumencie, o ktrym mowa w ust. 1. 4. Waciwy organ celny niezwocznie zawiadamia o fakcie wywozu broni nabytej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemca organ waciwy w sprawach wydawania pozwole na bro. 5. Organ waciwy w sprawach wydawania pozwole na bro niezwocznie zawiadamia waciwe wadze pastwa, ktre wydao cudzoziemcowi upowanienie, o ktrym mowa w ust. 1, o nabyciu broni przez cudzoziemca i jej wywozie. 6. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia, tryb przekazywania informacji, o ktrych mowa w ust. 4 i 5, majc na celu zapewnienie skutecznej kontroli przepywu broni i amunicji przez granice.

  Rozdzia 9 Przepisy porzdkowe i karne

  Art. 42. Posiadacz broni w przypadku jej utraty jest obowizany niezwocznie, nie pniej ni w cigu 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni, zawiadomi o tym Policj. Art. 43. Osoba posiadajca pozwolenie na bro w razie zmiany miejsca zamieszkania jest obowizana zawiadomi o tym fakcie pisemnie, w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca

 • 18

  zamieszkania, organ wydajcy pozwolenie na bro waciwy ze wzgldu na nowe miejsce zamieszkania. Art. 44. 1. Jeeli interes bezpieczestwa pastwa lub porzdek publiczny tego wymagaj, minister waciwy do spraw wewntrznych moe wprowadzi, w drodze rozporzdzenia, na obszarze caego kraju lub na okrelonych obszarach, zakaz przenoszenia wszelkiego rodzaju broni lub niektrych jej rodzajw na czas okrelony, nie duszy ni 90 dni. 2. Zakaz, o ktrym mowa w ust. 1, moe dotyczy wszystkich osb posiadajcych bro zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, albo moe by wydany z wyczeniem posiadaczy pozwolenia rozszerzonego oraz podmiotw dysponujcych broni na podstawie pozwolenia obiektowego. Art. 45. 1. Organ wydajcy pozwolenie na bro waciwy ze wzgldu na miejsce zamieszkania osoby lub miejsce rejestracji podmiotu, z chwil zaistnienia okolicznoci, o ktrych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 25, cofa osobie, ktrej dotycz te okolicznoci, uprawnienie do posiadania broni. Cofnicie uprawnie do posiadania broni nastpuje w drodze decyzji administracyjnej. 2. Prokurator, sd albo lekarz ktry zdiagnozowa u posiadacza pozwolenia na bro stan chorobowy, o ktrym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4, jest obowizany, w zakresie swojej waciwoci, niezwocznie powiadomi organ waciwy w sprawie wydawania pozwole na bro o zaistnieniu okolicznoci, o ktrych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 25. 3. Minister waciwy do spraw wewntrznych, w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw zdrowia, okreli, w drodze rozporzdzenia, tryb oraz sposb powiadamiania, o ktrym mowa w ust. 2, majc na celu zapewnienie naleytej kontroli posiadaczy broni, przy jednoczesnym zachowaniu poufnoci ich danych osobowych. Art. 46. 1. Pozbawianie broni cech uytkowych moe by dokonane wycznie przez osoby wykonujce dziaalno gospodarcz w zakresie wytwarzania broni lub usugi rusznikarskie zgodnie z ustaw z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu dziaalnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiaami wybuchowymi, broni, amunicj oraz wyrobami i technologi o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1017, z 2013 r. poz. 1650), w zgodzie ze sztuk rusznikarsk i wycznie w taki sposb, aby skutecznie uniemoliwi odtworzenie przerobionych czci broni. 2. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia, zasady pozbawiania broni cech uytkowych, majc na celu uzyskanie zgodnoci z przepisami Unii Europejskiej. Art. 47. 1. Kto:

  1) przenosi bro lub amunicj z naruszeniem zasad okrelonych w art. 21; 2) nosi bro z naruszeniem zasad okrelonych w art. 22; 3) przechowuje bro lub amunicj z naruszeniem zasad okrelonych w art. 23; 4) przesya bro lub amunicj z naruszeniem zasad okrelonych w art. 24; 5) uywa broni niezgodnie z zasadami okrelonymi w art. 27, 29, 30 i 31; 6) przewozi bro przez granice z naruszeniem zasad okrelonych w art. 32 i 33;

 • 19

  7) nie dopenia terminw, o ktrych mowa w art. 42 i 43 podlega karze grzywny. 2. W sprawach o wykroczenia, o ktrych mowa w ust. 1, mona ponadto orzec cofnicie uprawnie do posiadania broni na okres od roku do lat trzech. W przypadku ponownego ubiegania si o pozwolenie na bro wymagane jest powtrzenie procedury uzyskiwania pozwolenia, o ktrej mowa odpowiednio w art. 1315. Art. 48. W sprawach o przestpstwo, o ktrym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, sd albo prokurator moe orzec jako rodek zapobiegawczy czasowe zawieszenie uprawnie do posiadania broni. W takim wypadku waciciel broni lub amunicji obowizany jest zda je do depozytu albo zby. Koszty depozytu ponosi waciciel. Sd albo prokurator moe zarzdzi przymusowe odebranie broni lub amunicji.

  Rozdzia 10 Zmiany w przepisach obowizujcych, przepisy przejciowe i kocowe

  Art. 49. W ustawie z dnia 13 padziernika 1995 r. Prawo owieckie (Dz. U. z 2015 poz. 2168, z pn. zm.) w art. 42 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje nastpujce brzmienie:

  2) pozwolenie na bro wydane na podstawie ustawy z dnia ... o broni i amunicji (Dz. U. poz. ...) lub inny dokument uprawniajcy do jej posiadania, jeeli wykonuje polowanie za pomoc broni przeznaczonej do celw owieckich;.

  Art. 50. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o straach gminnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1383, z pn.zm.) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

  1. Stray, do wykonywania zada okrelonych w art. 11 pkt 5 i 9, moe by wydane pozwolenie na bro obiektowe, na zasadach okrelonych w ustawie z dnia o broni i amunicji (Dz. U. poz. ), na bro paln oraz na przedmioty przeznaczone do obezwadniania osb za pomoc energii elektrycznej, o ktrych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o rodkach przymusu bezporedniego i broni palnej, o redniej wartoci prdu w obwodzie przekraczajcej 10 mA.;

  2) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. W zakresie zasad dopuszczenia stranika do posiadania broni palnej bojowej i przedmiotw przeznaczonych do obezwadniania osb za pomoc energii elektrycznej stosuje si odpowiednio art. 21 ust. 27 i art. 30 ustawy z dnia o broni i amunicji..

  Art. 51. W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzdu (Dz. U. z 2014 r. poz. 170, z pn. zm.) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 128 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

  3a. W zakresie zasad dopuszczenia stranikw Stray Marszakowskiej do posiadania broni stosuje si odpowiednio art. 15 i 16 ustawy z dnia o broni i amunicji (Dz. U. poz. );

 • 20

  2) w art. 129 ust. 3a otrzymuje brzmienie: 3a. Do Stray Marszakowskiej w zakresie zasad posiadania broni stosuje si odpowiednio art. 21 ust. 27 oraz art. 30 ustawy z dnia o broni i amunicji..

  Art. 52. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu dziaalnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiaami wybuchowymi, broni, amunicj oraz wyrobami i technologi o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1017, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2015 r. poz. 1893) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 3 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

  2) bro i istotne czci broni s to bro i istotne czci broni w rozumieniu przepisw ustawy z dnia o broni i amunicji (Dz. U. poz. ), a take inne urzdzenia suce do niszczenia lub obezwadniania celw;;

  2) w art. 6 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) broni paln pozbawion cech uytkowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia o broni i amunicji;;

  3) w art. 30: a) w ust. 2:

  - w pkt 2: -- lit. a i b otrzymuj brzmienie:

  a) osobom fizycznym, przedsibiorcom oraz innym podmiotom, ktre oka odpowiednie pozwolenie na bro, b) cudzoziemcom na warunkach okrelonych w ustawie z dnia o broni i amunicji,;

  -- lit. g i h uchyla si; - w pkt 3:

  -- lit. a i b otrzymuj brzmienie: a) osobom fizycznym, przedsibiorcom oraz innym podmiotom, ktre oka odpowiednie pozwolenie na bro, b) cudzoziemcom na warunkach okrelonych w ustawie z dnia o broni i amunicji,;

  -- lit. f i g uchyla si; - pkt 5 i 6 otrzymuj brzmienie:

  5) proch strzelniczy i jego substytuty oraz sponki sprzedaje si osobom fizycznym, ktre oka obywatelsk kart broni lub pozwolenie podstawowe; 6) proch strzelniczy dymny (czarny) sprzedaje si osobom penoletnim, po okazaniu dokumentu stwierdzajcego tosamo;;

  b) w ust 5 pkt 2 uchyla si. Art. 53. W ustawie z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z pn. zm.) w art. 66: 1) ust. 2 i 3 otrzymuj brzmienie:

 • 21

  2. Na wniosek wojewdzkiego inspektora moe zosta wydane pozwolenie na bro obiektowe, na zasadach okrelonych w art. 8 pkt 4 oraz art. 16 ustawy z dnia o broni i amunicji (Dz. U. poz. ). 3. Do inspektorw w zakresie posiadania broni i amunicji stosuje si odpowiednio art. 21 ust. 27 oraz art. 30 ustawy z dnia o broni i amunicji.;

  2) ust. 4 i 5 uchyla si. Art. 54. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiaach wybuchowych przeznaczonych do uytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1100, z pn. zm.) art. 6 otrzymuje brzmienie:

  Art. 6. Zasady wydawania i cofania pozwole na nabywanie oraz przechowywanie amunicji okrelaj przepisy ustawy z dnia o broni i amunicji (Dz. U. poz. ).

  Art. 55. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z pn.zm) w art. 110: 1) ust. 15 otrzymuj brzmienie:

  1. Funkcjonariusz Stray Parku moe by wyposaony w bro centralnego zaponu krtk lub dug, a pracownik Suby Parku w bro dug centralnego zaponu. 2. Na wniosek dyrektora parku narodowego moe zosta wydane pozwolenie na bro obiektowe, na zasadach okrelonych w art. 8 pkt 4 oraz art. 16 ustawy z dnia o broni i amunicji (Dz. U. poz. ). 3. Do funkcjonariuszy Stray Parku w zakresie posiadania broni i amunicji stosuje si odpowiednio art. 14-15, art. 21 ust. 27 oraz art. 30 ustawy z dnia o broni i amunicji. 4. Dyrektor parku narodowego moe przydzieli funkcjonariuszowi Stray Parku bro wraz z amunicj. 5. Decyzj o wyposaeniu funkcjonariusza Stray Parku w bro krtk lub dug na czas penienia suby podejmuje kadorazowo Komendant Stray Parku..

  2) ust. 6 uchyla si. Art. 56. W ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczestwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611, z pn.zm)w art. 59 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

  1. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej bro w rozumieniu ustawy z dnia o broni i amunicji (Dz. U. poz. ), z wyczeniem imprez masowych o charakterze strzeleckim, lub wyroby pirotechniczne, materiay poarowo niebezpieczne, inne niebezpieczne przedmioty lub materiay wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej ni 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci od 3 miesicy do lat 5..

  Art. 57. 1 Osoby, ktre weszy w posiadanie broni lub amunicji w zwizku ze swoim udziaem w walce o suwerenno i niepodlego Polski, jeeli w wyniku tego udziau nabyy uprawnienia kombatanckie w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektrych osobach bdcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206, z pn. zm.) uzyskuj prawo do posiadania tej broni i pozwolenie

 • 22

  podstawowe. W stosunku do tych osb nie stosuje si wymogu zdania egzaminu, o ktrym mowa w art. 14. 2. Warunkiem uzyskania prawa, o ktrym jest mowa w ust. 1, jest, aby wobec osoby majcej uzyska prawo do posiadania broni nie zachodziy okolicznoci, o ktrych mowa w art. 10, oraz zoenie wniosku o wydanie pozwolenia na bro. Przepisy art. 13 ust. 45 stosuje si. 3. W razie mierci osoby, o ktrej mowa w ust. 1, przepisy ust. 1 i 2 stosuje si take do osb jej najbliszych w rozumieniu art. 115 11 Kodeksu karnego. 4. Przepisw ust. 13 nie stosuje si do osb, ktre dopuciy si ktregokolwiek z czynw okrelonych w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektrych osobach bdcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, z zastrzeeniem ust. 3 tej ustawy. Art. 58. 1. Wydane do dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy karty rejestracyjne na bro pneumatyczn z dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy staj si obywatelskimi kartami broni w rozumieniu niniejszej ustawy. 2. Organ waciwy do wydawania pozwolenia na bro w rozumieniu niniejszej ustawy, na wniosek osb posiadajcych w dniu wejcia w ycie niniejszej ustawy kart rejestracyjn na bro pneumatyczn, zoony nie pniej ni w terminie 6 miesicy od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy, dokona nieodpatnie wymiany karty rejestracyjnej tej broni na obywatelsk kart broni. Art. 59. 1. Wydane do dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy pozwolenia na bro do celw sportowych, owieckich, kolekcjonerskich, pamitkowych i szkoleniowych z dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy staj si pozwoleniami podstawowymi w rozumieniu niniejszej ustawy. 2. Organ waciwy do wydawania pozwolenia na bro w rozumieniu niniejszej ustawy, na wniosek osb posiadajcych pozwolenie na bro, o ktrym mowa w ust. 1, zoony nie pniej ni w terminie 6 miesicy od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy, dokona nieodpatnie ich wymiany na pozwolenia podstawowe. Art. 60. 1. Wydane do dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy pozwolenia na bro do celw ochrony osobistej lub ochrony osb i mienia z dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy staj si pozwoleniami rozszerzonymi w rozumieniu niniejszej ustawy. 2. Organ waciwy do wydawania pozwolenia na bro w rozumieniu niniejszej ustawy, na wniosek osb posiadajcych pozwolenie na bro, o ktrym mowa w ust. 1, zoony nie pniej ni w terminie 6 miesicy od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy, dokona nieodpatnie ich wymiany na pozwolenia podstawowe oraz zwizane z nimi pozwolenia rozszerzone. Art. 61. 1. Wydane do dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy wiadectwa broni z dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy staj si pozwoleniami obiektowymi w rozumieniu niniejszej ustawy. 2. Organ waciwy do wydawania pozwolenia na bro w rozumieniu niniejszej ustawy, na wniosek podmiotw posiadajcych w dniu wejcia w ycie niniejszej ustawy wiadectwo

 • 23

  broni, zoony nie pniej ni w terminie 6 miesicy od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy, dokona nieodpatnie ich wymiany na pozwolenie obiektowe. Art. 62. Wydane do dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy legitymacje osoby dopuszczonej do posiadania broni z dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy podlegaj nieodpatnie wymianie na pozwolenia podstawowe oraz zwizane z nimi pozwolenia rozszerzone, na wniosek osb posiadajcych w dniu wejcia w ycie niniejszej ustawy legitymacje osoby dopuszczonej do posiadania broni, zoony nie pniej ni w terminie 6 miesicy od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy. Art. 63. Do czasu wydania decyzji o przeksztaceniu w pozwolenia na bro, o ktrych mowa w art. 5862, zachowuj wano rwnowane im dokumenty wydane wedug dotychczasowych przepisw. Art. 64. W przypadku niezoenia przez osob uprawnion wniosku, o ktrym mowa w art. 5862, wydane wedug dotychczasowych przepisw pozwolenia na bro, wiadectwa broni, karty rejestracyjne broni pneumatycznej oraz legitymacje osoby dopuszczonej do posiadania broni trac moc z upywem terminu do zoenia tego wniosku. Art. 65. Wnioski o wydanie pozwolenia na bro nierozpatrzone do dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy podlegaj przekazaniu do waciwych organw okrelonych w niniejszej ustawie, w terminie 3 miesicy od dnia jej wejcia w ycie. Wnioski te podlegaj rozpatrzeniu na podstawie niniejszej ustawy. Art. 66. Placwki muzealne, o ktrych mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1, posiadajce zbiory broni lub amunicji w dniu wejcia w ycie niniejszej ustawy, s obowizane w terminie 6 miesicy od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy wystpi o pozwolenie muzealne. Art. 67. 1. Rejestr, o ktrym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 68, staje si rejestrem CEBiP w rozumieniu niniejszej ustawy. 2. W terminie 12 miesicy od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy Komendant Gwny Policji i Komendant Gwny andarmerii Wojskowej uzupeni dane zawarte w rejestrach, o ktrych mowa w art. 27 ust. 2 i 2a ustawy wymienionej w art. 67, do stanu ich zgodnoci z zakresem danych objtych rejestrem CEBiP. 3. Komendant Gwny Policji i Komendant Gwny andarmerii Wojskowej przeka uzupenione dane objte rejestrami, o ktrych mowa w ust. 2, ministrowi waciwemu do spraw wewntrznych nie pniej ni w terminie 18 miesicy od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy. Art. 68. Traci moc ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz.576, z 2013 r. poz. 829, z 2014 r. poz. 295 oraz z 2015 r. poz. 1505). Art. 69. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 6 miesicy od dnia ogoszenia.

 • 24

  Zaczniki do ustawy

  z dnia r. (poz. )

  Zacznik nr 1

  Wymagania i procedura przeprowadzania egzaminu dopuszczajcego 1. Egzamin dopuszczajcy organizuje i przeprowadza organ wydajcy pozwolenia na bro. Egzaminatorami mog by wycznie osoby posiadajce uprawnienia instruktora strzelectwa sportowego, instruktora strzela policyjnych lub instruktora wyszkolenia strzeleckiego. Egzamin powinien by zorganizowany przynajmniej raz w miesicu, a w przypadku duej liczby chtnych odpowiednio czciej. 2. Osoba przystpujca do egzaminu dopuszczajcego do posiadania pozwolenia na bro musi wykaza si znajomoci:

  1) przepisw prawa dotyczcych broni i amunicji (ustawa o broni i amunicji oraz rozporzdzenia wykonawcze do niej);

  2) przepisw prawa dotyczcych obrony koniecznej i stanu wyszej koniecznoci; 3) zasad bezpieczestwa przy obsudze broni palnej; 4) podstawowej wiedzy na temat strzelania (zasady bezpieczestwa przy strzelaniu,

  prawidowe trzymanie broni, zasady celowania, ciganie spustu); 5) zasad bezpiecznego zachowania si na strzelnicy.

  3. Minister odpowiedni do spraw wewntrznych opracuje zestaw 100 pyta i odpowiedzi, przy czym kade zagadnienie wymienione w 2 powinno by opisane przy pomocy 20 pyta; pytania zebrane s w grupach odpowiadajcym odpowiednim zagadnieniom. 4. Egzamin dopuszczajcy jest egzaminem pisemnym, w formie testu wyboru; egzamin skada si z 10 pyta, zdajcy losuje z puli 100 pyta po 2 z kadej grupy tematycznej. Do zaliczenia egzaminu naley udzieli minimum 9 poprawnych odpowiedzi na pytania.

 • 25

  Zacznik nr 2

  Wymagania i procedura przeprowadzania egzaminu kompetencyjnego

  1. Egzamin kompetencyjny organizuje i przeprowadza organ wydajcy pozwolenia na bro. Egzaminatorami mog by wycznie osoby posiadajce uprawnienia instruktora strzelectwa sportowego, instruktora strzela policyjnych lub instruktora wyszkolenia strzeleckiego oraz majce dowiadczenie w prowadzeniu strzela sportowych konkurencji dynamicznych. Egzamin powinien by zorganizowany przynajmniej raz w miesicu, a w przypadku duej liczby chtnych odpowiednio czciej. 2. Egzamin kompetencyjny skada si z czci praktycznej, w formie zadania strzeleckiego; zadanie wymaga oddania 10 strzaw, jego dokadny opis zawiera ust. 5. 3. Egzamin kompetencyjny przeprowadzony jest przy uyciu broni palnej krtkiej i amunicji bdcej wasnoci osoby przystpujcej do egzaminu lub jej pracodawcy; energia wylotowa pocisku wystrzeliwanego z broni nie moe by mniejsza ni 200 J ani wiksza ni 1000 J; amunicja wycznie z pociskiem jednolitym, penopaszczowym lub ppaszczowym. 4. Egzamin kompetencyjny naley przeprowadza przy uyciu tarczy TS-9 oraz przy pomocy urzdzenia pozwalajcego na odmierzenie czasu 30 sekund. Sygna startowy dwikowy, wydany gwizdkiem albo przy pomocy elektronicznego timera odmierzajcego czas strzelania. Barykada o szerokoci okoo 1 m i wysokoci okoo 2 m, wykonana z drewna, bez elementw metalowych, musi umoliwia stabilne oparcie dla strzelajcego. 5. Procedura przebiegu strzeleckiego:

  1) dwie tarcze umieszczone s w odlegoci 10 m od barykady, w odlegoci 3 m od siebie (mierzone na zewntrznych krawdziach tarcz); stanowisko startowe w odlegoci 5 m od barykady; stanowisko startowe i barykada s umieszczone wsposiowo;

  2) bro zaadowana jest picioma nabojami (pistolety nieprzeadowane, z pust komor nabojow; rewolwery maj mie kurek spuszczony), schowana do kabury. Bro w kaburze musi by ukryta pod ubraniem w taki sposb, aby bya niewidoczna dla postronnego obserwatora. Drugie pi nabojw naley umieci w odpowiednim noniku zapasowej amunicji (zapasowy magazynek, szybkoadowacz itp.);

  3) po sygnale startowym naley przemieci si za barykad i ostrzela kad tarcz picioma strzaami lew tarcz z lewej strony barykady, praw tarcz z prawej strony barykady. Po ostrzelaniu pierwszej tarczy naley przeadowa bro, chowajc si za barykad, po czym ostrzela drug tarcz z drugiej strony barykady. Kolejno ostrzeliwania tarcz jest dowolna;

  4) ostrzeliwanie tarcz musi by prowadzone z wykorzystaniem barykady jako zasony, stopy strzelajcego musz by w caoci schowane za barykad;

 • 26

  5) maksymalny czas wykonania caego zadania wynosi 30 sekund i jest liczony od sygnau startowego do ostatniego strzau oddanego przez zdajcego;

  6) warunkiem zaliczenia egzaminu jest trafienie w przewidzianym limicie czasu obydwu tarcz wszystkimi strzaami (w kadej tarczy musi by po pi przestrzelin) oraz uzyskanie na kadej tarczy wyniku minimum 21 punktw;

  7) podczas wykonywania caego zadania bro po wyjciu z kabury musi by skierowana luf w stron bezpieczn; oddanie strzau przypadkowego (w tym zwaszcza strzau podczas wyjmowania broni z kabury, przemieszczania si, wymiany magazynka) lub skierowanie lufy w kierunku niebezpiecznym powoduje natychmiastowe przerwanie strzelania i zakoczenie egzaminu z wynikiem negatywnym.

  6. Egzamin kompetencyjny w przypadku jego zaliczenia koczy si wystawieniem zawiadczenia, ktre musi zawiera dane osoby zdajcej, miejsce i dat egzaminu, dane organu przeprowadzajcego egzamin oraz dane osoby prowadzcej i musi by podpisane przez osob upowanion do przeprowadzania egzaminu.

 • 27

  Zacznik nr 3

  Wymagania wobec regulaminu bezpiecznego funkcjonowania strzelnic 1. Niniejszy zacznik okrela wymogi wobec regulaminu bezpiecznego funkcjonowania strzelnic, z uwzgldnieniem:

  1) warunkw korzystania ze strzelnicy; 2) sposobu obchodzenia si z broni; 3) sposobu zachowania si osb przebywajcych na strzelnicy.

  2. Uyte w zaczniku okrelenia oznaczaj:

  1) strzelnica obiekt przeznaczony do prowadzenia strzela szkoleniowych, sportowych i rekreacyjnych oraz treningw strzeleckich;

  2) bezpieczne kierunki ostrzau kierunki, wycznie w ktre mona strzela; 3) stanowisko strzeleckie wskazane przez prowadzcego strzelanie miejsce lub obszar

  wewntrz osi strzeleckiej, z ktrego mona wycznie prowadzi ostrzeliwanie celw; 4) linia bezpieczestwa linia wyznaczona osobno dla kadej osi strzeleckiej ustalajca

  jej koniec z poza ktrej, nie mona strzela na tej osi strzeleckiej; 5) strefa bezpieczestwa oznaczone miejsce przeznaczone do treningu bezstrzaowego,

  czyszczenia broni lub innych czynnoci obsugowych, wykonywanych bez amunicji; 6) punkt sanitarny miejsce umieszczenia apteczki.

  3. Waciciel lub zarzdca strzelnicy, na podstawie wzoru regulaminu okrelonego w ust. 6, jest obowizany opracowa szczegowy regulamin strzelnicy, w ktrym w szczeglnoci moe okreli dodatkowe warunki bezpieczestwa dla osb przebywajcych na strzelnicy. 4. Waciciel lub zarzdca strzelnicy zakazujcy noszenia broni w stanie zaadowanym na terenie strzelnicy musi wyznaczy miejsce bezpiecznego rozadowania i zaadowania broni tu przy wejciu na teren strzelnicy. 5. Szczegowy regulamin strzelnicy musi by wywieszony na strzelnicy w widocznym miejscu, moliwie blisko wejcia na teren strzelnicy. Kada osoba korzystajca ze strzelnicy musi powiadczy znajomo regulaminu i zobowiza si do jego przestrzegania. 6. Wzr regulaminu bezpiecznego funkcjonowania strzelnicy:

 • 28

  REGULAMIN STRZELNICY [wzr]

  Rozdzia 1

  Warunki korzystania ze strzelnicy 1. Prowadzcy strzelanie:

  1) odpowiada za bezpieczestwo uytkownikw strzelnicy oraz osb im towarzyszcych; 2) wyznacza osobom korzystajcym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom

  towarzyszcym miejsce bezpiecznego pobytu; 3) prowadzi ksik rejestru pobytu na strzelnicy, w ktrej zamieszcza si nastpujce

  dane: a) imi i nazwisko korzystajcego ze strzelnicy, b) numer pozwolenia na bro lub okrelenie waciciela broni, c) godzin przyjcia i wyjcia ze strzelnicy, d) nazw organu, ktry wyda pozwolenie na bro, przy czym wymg ten

  dotyczy osoby wnoszcej na strzelnic wasn bro, e) owiadczenie korzystajcego ze strzelnicy o zapoznaniu si z regulaminem

  strzelnicy i przepisami bezpieczestwa, potwierdzone wasnorcznym podpisem.

  2. Na strzelnicy zabrania si:

  1) osobom towarzyszcym osobom korzystajcym ze strzelnicy wchodzenia za lini bezpieczestwa bez zgody prowadzcego strzelanie,

  2) uywania broni osb korzystajcych ze strzelnicy bez zgody jej uytkownika, 3) spoywania alkoholu lub uywania rodkw odurzajcych oraz przebywania

  na terenie strzelnicy osb bdcych pod ich wpywem, 4) wnoszenia jakiejkolwiek amunicji (wcznie z amunicj treningow i lep) do stref

  bezpieczestwa. 3. Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza si:

  1) regulamin strzelnicy; 2) plan strzelnicy z oznaczeniem:

  a) bezpiecznych kierunkw ostrzau, b) linii bezpieczestwa wszystkich osi strzeleckich, c) stref bezpieczestwa, d) punktu sanitarnego, e) drg ewakuacji, f) miejsca instalacji telefonu lub innych urzdze cznoci;

  3) wykaz sygnaw i komunikatw alarmowych; 4) informacj o sposobie poczenia si z najbliszym punktem pomocy medycznej.

 • 29

  4. Za szkody powstae podczas strzelania zgodnie z regulaminem odpowiada waciciel lub zarzdca strzelnicy, a take instruktor prowadzcy strzelanie lub trening strzelecki. 5. Za spowodowanie wypadku odpowiada korzystajcy ze strzelnicy, na zasadach okrelonych w odrbnych przepisach.

  Rozdzia 2 Sposb obchodzenia si z broni

  6. 1. Bro na strzelnicy przenosi si lub nosi zabezpieczon przed dostpem osb trzecich, schowan np. w kaburze, pokrowcach lub kasetach przeznaczonych do przenoszenia broni. 2. Wyjmowanie broni odbywa si:

  1) na stanowisku strzeleckim; 2) w strefie bezpieczestwa.

  3. Wszelkich czynnoci zwizanych z obsug broni dokonuje si wycznie z luf skierowan w kierunku bezpiecznym. 7. Po zakoczeniu strzelania korzystajcy ze strzelnicy przed jej opuszczeniem zgasza ten fakt prowadzcemu strzelanie i odnotowuje to w ksice rejestru pobytu na strzelnicy. 8. Zabrania si strzelania oraz celowania do ludzi i zwierzt.

  Rozdzia 3 Sposb zachowania si osb przebywajcych na strzelnicy

  9. Korzystajcy ze strzelnicy jest obowizany cile przestrzega polece wydawanych przez prowadzcego strzelanie. 10. Zabrania si wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzcego strzelanie. 11. Po komendzie STOP, wydanej przez prowadzcego strzelanie lub inn osob, strzelajcy bezzwocznie przerywaj strzelanie. 12. Na teren strzelnicy zwierzta mog by wprowadzone tylko w wyjtkowych przypadkach oraz obowizkowo powinny by trzymane na uwizi i pod cisym nadzorem opiekuna. 13. Osob naruszajc regulamin strzelnicy usuwa si ze strzelnicy.

 • UZASADNIENIE

  Proponowana ustawa o broni i amunicji ma zastpi ustaw z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz.576, z 2013 r. poz. 829, z 2014 r. poz. 295 oraz z 2015 r. poz. 1505). Zmiana ta jest podyktowana przede wszystkim koniecznoci uzyskania penej harmonizacji polskiego adu prawnego dotyczcego kontroli nabywania i posiadania broni palnej z przepisami obowizujcymi w Unii Europejskiej, a w szczeglnoci ze znowelizowan dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/51/WE z dnia 21 maja 2008 roku zmieniajc dyrektyw Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. UE L 179 z 08.07.2008 r.). Istniejce przepisy tej zgodnoci nie zapewniaj a niektre, odziedziczone po poprzednim ustroju regulacje nie przystaj do porzdku prawnego wolnego pastwa demokratycznego.

  Praktyka wydawania pozwole opiera si w obecnej sytuacji prawnej na arbitralnej uznaniowoci organu decydujcego w efekcie kada z komend Policji wydajcych pozwolenia kieruje si wasnymi interpretacjami i identyczne w treci podania tej samej osoby bdzie w rnych czciach kraju rozpatrzone odmiennie. Co wicej, w tej samej komendzie efekt kocowy rni si zalenie od czasu zoenia i rozpatrywania sprawy. Przepisy s nieprecyzyjne i w sposb dowolny interpretowane przez Policj, przy czym cz interpretacji powstaje na drodze rnych uzusw. Zdarzaj si przypadki interpretacji wrcz sprzecznych z brzmieniem przepisw, albo dotyczce spraw w nich nieujtych.

  Moliwie szeroki, aczkolwiek cile kontrolowany dostp praworzdnych obywateli do broni stanowi z jednej strony gwarancj poszanowania swobd obywatelskich, a z drugiej jest wanym elementem zapewnienia bezpieczestwa pastwowego. Wszystkie kraje Unii Europejskiej dopuszczaj swoich obywateli do broni palnej, traktowanej jako naturalny przedmiot zwizany z rozwojem cywilizacji europejskiej, sucy w chwili obecnej do realizacji pasji o charakterze hobbystycznym. Szeroko rozumiane strzelectwo, tak sportowe, jak rekreacyjne, mylistwo, kolekcjonerstwo broni a take ruch rekonstruktorski, odtwarzania wydarze historycznych s rwnoprawn skadow kultury europejskiej oraz elementem tosamoci naszego kontynentu. Historyczne uwarunkowania pozwalaj na odpowiedzialne i kategoryczne twierdzenie, e dostp Polakw do broni jest wprost wpisany w pojcie polskiego patriotyzmu. Zawsze gdy w Polsce odradza si patriotyzm, powodowao to wzrost zainteresowania broni sytuacj tak obserwujemy take obecnie. Oczywicie posiadanie broni jest obarczone pewn specyfik i wymaga poddania dokadnej i skutecznej kontroli. W interesie spoecznym jest, aby w posiadanie broni nie wchodziy osoby niepowoane, w szczeglnoci karane za przestpstwa przeciwko yciu i zdrowiu oraz z zastosowaniem przemocy lub groby jej uycia, jak te osoby chore psychicznie. Jak pokazuje praktyka innych krajw europejskich, gdy przepisy s precyzyjne i jednoznaczne nie ma kopotw ze spenieniem tego warunku.

  W dobie armii zawodowej, ktra sama nie jest w stanie obroni kraju przed agresj, niezbdne jest posiadanie odpowiedniej infrastruktury inynieryjno-technicznej ale take posiadanie odpowiednio wyszkolonych w umiejtnoci posugiwania si broni obywateli.

 • Ci, ktrzy chc si tego nauczy za wasne pienidze i przy pomocy wasnej broni, s bardzo cenni dla kraju, a w godzinie zagroenia bd wrcz na wag zota. Polska ma w tej chwili unikalny w swej historii okres spokoju na granicach, gdy nikt z ssiadw nie zagraa jej pastwowoci i nie wysuwa roszcze. Ale taki stan nie bdzie trwa wiecznie, a jak uczy historia, nie wolno popenia grzechu bezczynnoci ju nie raz wydawao si, e nasz kraj bdzie trwa niezagroony przez wieki, co wkrtce okazywao si bolesn uud. Polski nie sta, ani nie ma takiej bezporedniej potrzeby, aby rozpoczyna masowe szkolenia ludnoci na wypadek agresji. Tym bardziej jest racjonalne wspieranie oddolnych obywatelskich ruchw strzeleckich, sprzyjanie powstawaniu klubw sportowych i innych form promujcych postawy patriotyczne. Unormowanie kwestii dostpu do broni jest tu spraw kluczow. Ostatni, ale take istotn kwesti, jest powstanie w gospodarce kraju duego segmentu rynku, przynoszcego corocznie znaczne dochody dla budetu pastwa. Poza sieci sprzeday broni i akcesoriw do niej ten segment gospodarki stanowi take strzelnice z kadr instruktorsk, placwki szkoleniowe, warsztaty rusznikarskie, prywatne placwki muzealne oraz, co najwaniejsze, kluby zrzeszajce ludzi o wsplnych zainteresowaniach, co sprzyja rozwojowi spoeczestwa obywatelskiego. Wprowadzenie w ycie proponowanego projektu ustawy doprowadzi do odtworzenia polskiego przemysu wytwarzania broni strzeleckiej oraz amunicji, ktry mia pikne tradycje przedwojenne, a ktry obecnie przeywa wielkie trudnoci i grozi mu cakowity upadek. Spoecznymi siami rodowiska strzeleckiego zosta opracowany projekt ustawy o broni i amunicji, zgodny z regulacjami unijnymi, wprowadzajcy do polskiego prawa podzia broni, wzorowany na zastosowanym w wyej wspomnianej dyrektywie. Jednak trzeba zaznaczy, e w stosunku do dyrektywy projekt przewiduje w wielu przypadkach regulacje surowsze. Najwaniejsze zmiany wprowadzane przez proponowan ustaw w stosunku do istniejcych przepisw prawa: 1. Wprowadzenie zgodnej z dyrektyw unijn klasyfikacji kategorii i rodzajw broni palnej. W warstwie nazewniczej zastosowano sownictwo zgodne z polsk norm bronioznawcz, pogrupowano take rodzaje broni w sposb zgodny z dotychczasow praktyk na przykad nie wydzielono jako osobnej grupy dugiej broni palnej jednostrzaowej z luf o gadkim przewodzie, zrwnujc j w sensie prawnym z innymi strzelbami duszymi ni 600 mm (regulacja surowsza, ni minimalna norma dyrektywy). 2. Jednoznaczne zdefiniowanie wszystkich poj uywanych w ustawie, w celu uniknicia obecnych problemw z interpretacj zapisw poszczeglnych artykuw. 3. Zmiana organu wydajcego pozwolenia pozwolenia mieliby wydawa starostowie lub prezydenci miast na prawach powiatu, podobnie jak to miao miejsce w II Rzeczpospolitej. Taka zmiana odciy Policj z zada natury administracyjno-biurowej, uwalniajc jej siy oraz rodki dla realizacji zasadniczych zada zwizanych z zapewnieniem bezpieczestwa

 • i adu w przestrzeni publicznej. Dodatkowo przeniesienie organu wydajcego pozwolenia ze szczebla wojewdzkiego na szczebel powiatowy przybliy go do obywatela, co jest zasadniczo zgodne z duchem budowy pastwa obywatelskiego. 4. Precyzyjne okrelenie przesanek wykluczajcych moliwo posiadania broni bycie karanym za pewne przestpstwa, wystpowanie okrelonych stanw chorobowych lub istotnych zaburze funkcjonowania psychologicznego zbyt mody wiek, brak staego miejsca zamieszkania. Kada osoba, ktra nie podlega tym wyczeniom, moe mie obywatelsk kart broni, jeeli przedstawi uzasadniony powd posiadania broni. 5. Odejcie od pozwole na bro wydawanych do celu i zastpienie ich pozwoleniami podzielonymi na trzy poziomy dostpu, zwizane z poziomami kompetencji posiadacza broni im jest ona wiksza, tym wicej rodzajw broni moe on posiada. Proponuje si nastpujce poziomy dostpu: pierwszy (obywatelska karta broni) bro gazowa, niektre rodzaje broni bocznego zaponu i strzelby, drugi (pozwolenie na bro) bro dopuszczona do posiadania przez osoby cywilne, trzeci (pozwolenie na bro, rozszerzone) poziom drugi plus prawo do noszenia broni krtkiej w ukryciu w miejscach publicznych. Jednoczenie zgodnie z dyrektyw utrzymano konieczno przedstawienia uzasadnionego powodu posiadania broni, podajc przy tym przykadowy katalog powodw posiadania, uznanych za uzasadnione. Naley podkreli, e deklarowany uzasadniony powd posiadania broni nie moe by utosamiany z pozwoleniem wydanym do celu, gdy rodzaj pozwolenia determinuj wycznie techniczne parametry broni. 6. Posiadanie broni normalnej wymaga zdania egzaminu teoretycznego albo trzyletniego stau jako posiadacz broni pierwszego kontaktu. Nienaganny sta jest praktycznym dowodem na znajomo przepisw, dlatego nie ma potrzeby przeprowadzania w tym wypadku dodatkowego egzaminu. Posiadanie broni z prawem noszenia jest w warunkach europejskich czym raczej wyjtkowym, dlatego w projekcie wymaga si zdania do trudnego egzaminu kompetencyjnego z umiejtnoci strzelania. Co wicej egzamin ten naley okresowo powtarza. Celem tej regulacji jest wyeliminowanie potencjalnego zagroenia, jakie mog stanowi uzbrojone osoby nie majce umiejtnoci posugiwania si broni w stresie. Osoby sprawnie posugujce si broni nie powinny mie trudnoci ze zdaniem tego egzaminu. 7. Stworzenie oglnopolskiego, jednolitego komputerowego systemu ewidencjonowania wszystkich pozwole na bro i wszystkich egzemplarzy broni, oraz wszystkich transakcji sprzeday, co umoliwi tworzenie wymaganej prawem midzynarodowym indywidualnej historii kadego egzemplarza broni. Taki system jest wymagany przez dyrektyw unijn, Polska wprowadzajc go jako jedna z pierwszych stanie w awangardzie unijnych pastw pod wzgldem rozwoju infrastruktury informatycznej. Obecny system ewidencji broni palnej stwarza pole do bdw i naduy, za kontrola stanu posiadania broni przez osoby cywilne jest iluzoryczna.

 • OCENA SKUTKW REGULACJI Projekt nowej ustawy o broni i amunicji zmierza do uzyskania cakowitej zgodnoci polskiego porzdku prawnego z normatywami Unii Europejskiej w przedmiotowym zakresie. Pomimo kilkukrotnych nowelizacji, dotychczasowa ustawa w dalszym cigu nie przystaje do wymaga europejskich. Skutki proponowanych zmian zostay omwione w rozbiciu na poszczeglne obszary oddziaywania. W przypadku nie wymienienia konkretnego obszaru oznacza to, e zmiany nie wpywaj na ten obszar, lub wpyw ten jest nieznany. Obszary, na ktre oddziauje proponowana regulacja prawna: Na podstawie dowiadcze innych krajw spodziewany jest spadek przestpczoci, zwaszcza najbardziej uciliwej dla obywateli przestpczoci o charakterze rozbjniczym oraz rabunkowym. Na tej samej podstawie nie spodziewa si problemw z nielegalnym uyciem legalnie posiadanej broni palnej, co take dotychczas byo znikomym marginesem. Proponowana regulacja poprzez umoliwienie posiadania broni na podstawie jasnych, jednoznacznych kryteriw spowoduje istotne ograniczenie czarnego rynku broni, zwaszcza gromadzonej w celach kolekcjonerskich, oraz likwidacj wielu patologicznych sytuacji spowodowanych nieprzystawaniem obecnych regulacji prawnych do oczekiwa spoecznych np. organizowane na szerok skal rekonstrukcje wydarze historycznych odbywaj si obecnie z koniecznoci z naruszeniem przepisw prawa. Proponowane regulacje bd miay take dodatni wpyw na gromadzenie zabytkw polskiego dziedzictwa kulturowego oraz pamitek historycznych. Nie przewiduje si bezporedniego oddziaywania proponowanych zmian na obszar Prawa owieckiego, tak jak nie pocigny go zmiany wprowadzone w latach 1999 i 2003. Naley zaznaczy, e dotychczasowe zapisy ustawy o broni i amunicji oraz ustawy Prawo owieckie byy wzajemnie sprzeczne, a obecnie uzyska si ich cakowit spjno. Proponowane regulacje powinny wpyn na podniesienie umiejtnoci strzeleckich wrd myliwych, jako skutek przewidywanego zwikszenia liczby strzelnic i wzrostu kultury posugiwania si broni paln. Proponowane zmiany przynios korzystne skutki dla pastwowych formacji uzbrojonych, ktre zyskaj nowe miejsca do treningu, a take dopyw wstpnie przeszkolonych kadr. Zmiana ustawy bdzie miaa take wany pozytywny wpyw na obronno kraju, zwaszcza w kontekcie planowanego uzawodowienia armii w ramach tych samych wydatkowanych kwot polskie siy zbrojne uzyskaj lepiej wyszkolonych onierzy. Rwnie wanym skutkiem wprowadzenia w ycie nowej ustawy bdzie powstanie licznych klubw i stowarzysze o charakterze hobbystycznym, co umocni spoecznoci lokalne oraz przyczyni si wydatnie do rozwoju spoeczestwa obywatelskiego. Konsultacje spoeczne: Zaoenia projektu zostay napisane przez obywateli, zainteresowanych wprowadzeniem przejrzystych zasad regulujcych dostp do broni. W toku uzgodnie projekt ustawy by przedoony celem zaopiniowania rodowiskom strzeleckim, w tym strzelcom sportowym

 • oraz czarnoprochowym, myliwym, kolekcjonerom, przedsibiorcom dziaajcym w brany obrotu i wytwarzania broni i amunicji, a w zakresie specjalistycznym lekarzom oraz prawnikom. Uwagi zgoszone w ramach konsultacji zostay uwzgldnione. Wpyw regulacji na dochody i wydatki budetu oraz sektora publicznego: Szacuje si, e liczba osb zainteresowanych uzyskaniem obywatelskiej karty broni oraz pozwoleniem podstawowym bdzie w pierwszym roku obowizywania ustawy nie wiksza, ni 100 tysicy. Bdzie to miao jednak wymierny skutek w odniesieniu do zwikszenia obrotw generowanych na rynku w sektorze broni i akcesoriw szacuje si wzrost tego obrotu o okoo 1 miliard PLN, co przeoy si na odpowiedni wzrost wpyww budetowych z tytuu podatkw i opat. Odpowiedni wzrost bdzie take dotyczy wpyww z tytuu opaty skarbowej. Koszty opracowania i wdroenia systemu CEBiP s szacowane na okoo 1 milion PLN, ale wprowadzenie tego systemu jest wymogiem naoonym przez Parlament Europejski i Rad Wsplnot Europejskich, w ramach nowelizacji dyrektywy o kontroli nabywania i posiadania broni palnej, co porednio wi si z Konwencj Narodw Zjednoczonych o kontroli obrotu broni, ratyfikowanej przez Polsk. Szacunkowy koszt opracowania i wprowadzenia systemu CEBiP oparto na analizie rynku informatycznego, przy zaoeniu niskiej zoonoci bazy danych systemu (system jest bardzo prosty zaledwie okoo 10 rekordw). Baza danych przy tak maej zoonoci w minimalnym stopniu obciy urzdowe cza internetowe. Znowelizowana dyrektywa wyznacza stosunkowo krtki okres na wprowadzenie elektronicznego systemu kontroli obrotu broni oraz tworzcego histori poszczeglnych egzemplarzy broni znajdujcej si w obrocie. Tworzenie nowego systemu do starej ustawy mija si cakowicie z celem i byoby decyzj ze wszech miar bdn. Zwizane z systemem CEBiP obcienia finansowe dla organw wydajcych pozwolenia (gwnie zwizane z przeszkoleniem urzdnikw) bd relatywnie niewielkie, z uwagi na zbieno procedur z innymi systemami ewidencji funkcjonujcymi w administracji, np. CEPiK. Prowadzony obecnie w Komendzie Gwnej Policji rejestr Bro nie ma ustawowej podstawy prawnej, przez co budzi uzasadnione obawy odnonie legalnoci gromadzenia zawartych w nim wraliwych danych osobowych, w wietle obowizujcej Ustawy o ochronie danych osobowych. Poza tym rejestr ten w niewystarczajcy sposb zapewnia kontrol nad stanem posiadania i obrotem broni. Wpyw regulacji na rynek pracy: Powstan miejsca pracy w nowo powstaym sektorze gospodarki, zwizanym ze strzelnicami i orodkami szkoleniowymi. Przy zaoeniu utworzenia rednio jednej strzelnicy w powiecie i jednego orodka w wojewdztwie, daje to liczb minimum 2500 miejsc pracy. Co wane, powstan one rwnie na terenach niezurbanizowanych, tam gdzie dzi s najwiksze problemy z tworzeniem nowych miejsc pracy. Do tego dochodzi trudny do oszacowania wzrost zatrudnienia w przemyle i handlu. Naley zaoy, e pozycja finansowa, a co za tym idzie moliwoci rozwoju krajowego przemysu broni i amunicji ulegn zasadniczej zmianie.

 • Przepisy proponowanego projektu wpyn take na zwikszony popyt na wysoko kwalifikowanych specjalistw w dziedzinie ochrony bezpieczestwa i instruktorw strzelectwa. Wpyw na konkurencyjno gospodarki i przedsibiorczo: Proponowana regulacja bdzie mie oczywisty wpyw na zwikszenie konkurencyjnoci gospodarki, zarwno wewntrznej, jak i zewntrznej. Stworzy take szanse dla odbudowy polskiego przemysu obronnego. rodki pozyskane z cywilnego rynku broni i amunicji bd mogy by wykorzystane na rozwj specjalistycznego zaplecza naukowo-badawczego, jak to si dzieje w wielu krajach przodujcych w tej dziedzinie techniki. Wpyw regulacji na sytuacj i rozwj regionw: Projektowane zmiany wpyn pozytywnie na rozwj regionw, poprzez zwikszenie liczby miejsc pracy i rozwj przedsibiorstw. Obywatele zaktywizuj si spoecznie, czemu bd sprzyjay kluby i stowarzyszenia strzeleckie oraz kolekcjonerskie. W wyniku zblienia przepisw prawnych dotyczcych posiadania i uywania broni przewiduje si take rozwj wsppracy transgranicznej z ssiadujcymi krajami Unii Europejskiej, zarwno w zakresie wymiany sportowej, jak te organizowania przedsiwzi o charakterze historyczno-patriotycznym. Wpyw regulacji na zdrowie i na rodowisko: Projektowana zmiana ustawy bdzie miaa korzystny wpyw na zdrowie obywateli poprzez upowszechnienie strzelectwa jako formy rekreacji, zwikszajcej ich aktywno sportow. Z uwagi na wymagan zgodno warunkw technicznych strzelnic z wymogami ochrony rodowiska nie przewiduje si zwikszenia ich negatywnego oddziaywania na rodowisko. Zgodno z prawem Unii Europejskiej: Przedoony projekt ustawy jest w peni zgodny z obowizujcym prawem Unii Europejskiej.

 • OCENA SKUTKW REGULACJI ANALIZA FINANSOWA Przedstawiona poniej analiza finansowa prezentuje przewidywan struktur polskiego rynku broni i amunicji po wejciu w ycie proponowanych regulacji prawnych. W tabeli 1 przedstawiona jest prognozowana warto zakupw broni i innych zwizanych z ni wydatkw w latach 20162021, z podziaem na grupy uytkownikw wytypowane na podstawie obecnej stratyfikacji posiadaczy broni (lub jej namiastek, jak np. wiatrwki). W tabeli 2 prezentuje si struktur rynku pod wzgldem podziau na grupy posiadaczy, w trzech cezurach czasowych: w roku wejcia w ycie nowej ustawy, po piciu latach od wejcia w ycie nowej ustawy i docelowo poziom nasycenia rynku zostanie osignity po okoo dziesiciu latach, podobnie jak to miao miejsce w krajach ociennych (np. Czechy, Sowacja). W tabelach 3 i 4 przedstawiono przewidywan struktur finansow runku polskiego w cigu piciu lat od wejcia w ycie nowej ustawy podane kwoty dotycz wartoci obrotu brutto. W tabeli 5 porwnano liczby pozwole na bro w przeliczeniu na 1000 mieszkacw w wybranych krajach Unii Europejskiej, razem ze wspczynnikami wagi dla porwnania kadego wymienionego kraju do Polski oraz wyliczon redni waon i przewidywan warto docelow dla naszego kraju. Wszystkie prezentowane wyliczenia i kalkulacje zostay sporzdzone przy zachowawczych zaoeniach i bardzo ostronych szacunkach wzrostu liczby posiadaczy broni mona wic potraktowa ponisze tabele jako zobrazowanie stanu rzeczy nie mniej, ni.

 • TABELA 1: Prognozowana warto zakupw broni i innych zwizanych z ni wydatkw w latach 20162021

  wydatki wg rodzaju wyrobu

  rednia jednostkowa

  warto zakupu w

  danym rodzaju wyrobu

  I grupa - myliwi

  wydatki wg rodzaju wyrobu

  rednia jednostkowa

  warto zakupu w

  danym rodzaju wyrobu

  II grupa - strzelcy sportowi

  liczebno danej grupy 125000

  liczebno danej grupy 12500

  odsetek grupy dokonujacy

  zakupw

  warto zakupu w grupie w okresie

  20162021

  odsetek grupy dokonujacy

  zakupw

  warto zakupu w grupie w okresie

  20162021

  nowy rodz. broni 1000 70% 87 500 000 z nowy rodz. broni 12000 5% 7 500 000 z

  kolejne egz. broni T 1000 100% 125 000 000 z kolejne egz. broni T 2000 100% 25 000 000 z

  kolejne egz. broni D 7000 30% 262 500 000 z kolejne egz. broni D 5000 100% 62 500 000 z

  kasa pancerna 1000 10% 12 500 000 z kasa pancerna 500 80% 5 000 000 z

  amunicja 1500 100% 187 500 000 z amunicja 5000 100% 62 500 000 z

  lunety strzeleckie 3000 70% 262 500 000 z lunety strzeleckie 1500 40% 7 500 000 z

  pokrowce 200 50% 12 500 000 z pokrowce 500 80% 5 000 000 z

  konserwacja 500 80% 50 000 000 z konserwacja 2500 100% 31 250 000 z

  kabury 300 70% 26 250 000 z kabury 500 40% 2 500 000 z

  usugi strzelnicowe 500 50% 31 250 000 z usugi strzelnicowe 1500 100% 18 750 000 z

  usugi szkoleniowe 200 50% 12 500 000 z usugi s