zatwierdzam sekretarz stanu w ministerstwie … fileb) przeprowadzeniu szkolenia strzeleckiego z...

of 23/23
Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 8/2018/WD/DEKiD Strona | 1 Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert Działając na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Zadanie Nr 1 Organizacja czterodniowych szkoleń doskonalących dla nauczycieli i koordynatorów ze szkół prowadzących klasy mundurowe - uczestników "Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych" 1. Celem zadania jest doskonalenie zawodowe i rozwój kompetencji u 100 nauczycieli i koordynatorów klas mundurowych zakwalifikowanych do „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych". 2. Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 71 000,00 zł. 3. W latach 2016 i 2017 powyższe zadanie nie było realizowane. 4. Zasady, tryb i kryteria przyznawania oraz rozliczania dotacji ujęte zostały w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. ZATWIERDZAM SEKRETARZ STANU w MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ /-/ Wojciech SKURKIEWICZ

Post on 01-Mar-2019

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 8/2018/WD/DEKiD

Strona | 1

Ogoszenie Otwartego Konkursu Ofert

Dziaajc na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z pn. zm.)

Minister Obrony Narodowej

ogasza Otwarty Konkurs Ofert na realizacj zada publicznych w formie powierzenia

w zakresie

Obronno pastwa i dziaalno Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Zadanie Nr 1

Organizacja czterodniowych szkole doskonalcych dla nauczycieli

i koordynatorw ze szk prowadzcych klasy mundurowe - uczestnikw

"Pilotaowego programu wspierania szk ponadgimnazjalnych prowadzcych

Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych"

1. Celem zadania jest doskonalenie zawodowe i rozwj kompetencji u 100 nauczycieli

i koordynatorw klas mundurowych zakwalifikowanych do Pilotaowego programu

wspierania szk ponadgimnazjalnych prowadzcych Piony Certyfikowanych

Wojskowych Klas Mundurowych".

2. Na realizacj powyszego zadania zaplanowano kwot w wysokoci do 71 000,00 z.

3. W latach 2016 i 2017 powysze zadanie nie byo realizowane.

4. Zasady, tryb i kryteria przyznawania oraz rozliczania dotacji ujte zostay

w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert stanowicym zacznik nr 1 do niniejszego

Ogoszenia.

ZATWIERDZAM

SEKRETARZ STANU

w MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ

/-/ Wojciech SKURKIEWICZ

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 8/2018/WD/DEKiD

Strona | 2

5. Warunki realizacji zadania:

1) Termin realizacji zadania: 01.09 30.11.2018 r.

2) Oferty naley skada do dnia: 10.08.2018 r.

3) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 20.08.2018 r.

4) Zadanie polega na:

a) zorganizowaniu i przeprowadzeniu czterodniowych szkole doskonalcych

dla nauczycieli i koordynatorw ze szk prowadzcych klasy mundurowe,

w formie turnusw/edycji w jednym lub kilku wybranych wojewdztwach zgodnie

z opracowanym planem szkolenia,

b) przeprowadzeniu szkolenia strzeleckiego z wykorzystaniem broni pneumatycznej,

maokalibrowej i broni strzeleckiej centralnego zaponu oraz wykonaniu strzelania

amunicj bojow, w ramach realizacji szkolenia doskonalcego,

c) przeprowadzeniu naboru uczestnikw priorytetowo spord nauczycieli

i koordynatorw klas mundurowych ze szk uczestniczcych w Pilotaowym

programie wspierania szk ponadgimnazjalnych prowadzcych Piony

Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych",

d) opracowaniu autorskiego planu szkolenia obejmujcego 32 godziny zaj

teoretycznych i praktycznych z nastpujcego zakresu zagadnie: regulaminy

wojskowe i musztra, ksztacenie obywatelskie, profilaktyka i dyscyplina wojskowa,

taktyka, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie wojskowe, szkolenie inynieryjno-

saperskie, obrona przed broni masowego raenia, powszechna obrona

przeciwlotnicza, czno, terenoznawstwo, szkolenie medyczne,

na podstawie dokumentw merytorycznych zaczonych na nw. stronach:

https://bdsp.wp.mil.pl/u/pages/atts/2018/1/program_nauczania_EW_zatwierdzony.pdf

https://bdsp.wp.mil.pl/u/pages/atts/2018/4/zasady.pdf

e) zapewnieniu odpowiedniej liczby sprztu szkoleniowego, niezbdnego do realizacji

szkolenia (rodkw cznoci, produktw kartograficznych map, sprztu

medycznego, sprztu in.-sap., pomocy szkoleniowych itp.) broni, atrap broni:

repliki/atrapy broni dla kadego uczestnika szkolenia na czas trwania szkolenia

(moliwo rotacji grup szkoleniowych),

5 szt. broni pneumatycznej dugiej,

5 szt. broni pneumatycznej krtkiej,

https://bdsp.wp.mil.pl/u/pages/atts/2018/1/program_nauczania_EW_zatwierdzony.pdfhttps://bdsp.wp.mil.pl/u/pages/atts/2018/4/zasady.pdf

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 8/2018/WD/DEKiD

Strona | 3

5 szt. broni krtkiej bocznego zaponu,

5 szt. broni dugiej bocznego zaponu,

5 szt. broni krtkiej centralnego zaponu (bro krtka w kalibrze od 6 do 9 mm),

5 szt. broni dugiej centralnego zaponu (bro duga w kalibrze od 5,56 mm

do 7,62 mm),

f) zabezpieczeniu amunicji dla kadego uczestnika szkolenia:

minimum 50 szt. amunicji do broni pneumatycznej,

minimum 30 szt. amunicji do broni bocznego zaponu,

minimum 10 szt. amunicji do broni krtkiej centralnego zaponu,

minimum 20 szt. amunicji do broni dugiej centralnego zaponu,

g) zapewnieniu sprztu do pozoracji pola walki do zagadnie z taktyki:

4 szt. broni dugiej centralnego zaponu,

minimum 600 szt. amunicji lepej do broni dugiej centralnego zaponu,

30 szt. petard (adunki bysk-dym, wiece dymne itp.),

h) zapewnieniu uczestnikom materiaw szkoleniowych (skrypty, konspekty, plansze,

prezentacje multimedialne itp.) adekwatnie do tematyki szkole, zapewniajce

samodzielne prowadzenie zaj edukacyjnych z uczniami,

i) zapewnieniu odpowiedniej liczby kadry szkoleniowej/instruktorskiej (minimum

piciu instruktorw obecnych w sposb cigy) oraz jednej osoby z uprawnieniami

do prowadzenia strzela,

j) zapewnieniu pokazowego pododdziau/ zespou szkoleniowego,

k) zapewnieniu caodziennego wyywienia i noclegu dla uczestnikw,

l) zabezpieczeniu transportu autokarowego z miejsca zbirki do miejsca szkolenia

i z powrotem,

m) zapewnieniu miejsc i wyposaenia niezbdnego do przeprowadzenia zaj

teoretycznych i praktycznych (terenu do wicze i pokazw szkolenia, bazy

sanitarnej, dostpu do strzelnicy w trakcie szkolenia),

n) zabezpieczeniu medycznym szkolenia (w tym na szkoleniu strzeleckim z uyciem

amunicji bojowej: personel medyczny, ratownik medyczny wyposaony w rodki

medyczne poziomu KPP oraz transport medyczny z miejsca szkolenia

do najbliszej jednostki systemu pastwowego ratownictwa medycznego),

o) ubezpieczeniu przedsiwzicia,

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 8/2018/WD/DEKiD

Strona | 4

p) uzyskaniu certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu ze wskazaniem tematyki i liczby

godzin szkolenia.

6. Podmiot ubiegajcy si o realizacj powyszego zadania musi:

1) posiada dowiadczenie w prowadzeniu tego rodzaju przedsiwzi

oraz odpowiedni potencja ludzki i organizacyjny pozwalajcy na przeprowadzenie

szkolenia wedug okrelonych wymogw;

2) prowadzi dziaalno statutow w przedmiotowym obszarze;

3) przedoy list referencyjny zawierajcy opis i wyniki dotychczasowej wsppracy

w zakresie szkolenia proobronnego wystawiony przez: dyrektora szkoy prowadzcej

Pion Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych lub szefa instytucji TOAW

lub dowdc jednostki wojskowej (komendanta centrum szkolenia RSZ), rektora-

komendanta akademii wojskowej lub szefa instytucji resortu obrony narodowej;

7. Pozostae warunki niezbdne do realizacji zadania okrelone zostan w umowie.

8. Informacje dodatkowe dotyczce realizacji ww. zadania mona uzyska w Biurze

ds. Proobronnych (tel. 261 840-862, 261 846-697), ktre odpowiedzialne jest

za merytoryczny nadzr nad realizacj zadania i zgodnie z pkt. 16 decyzji nr 310/MON

w sprawie zasad i trybu zlecania zada publicznych przez Ministra Obrony Narodowej

sporzdza notatk z oceny merytorycznej realizacji zadania publicznego i przesya j

do dyrektora komrki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej waciwej

do spraw wsppracy ze spoeczestwem, w terminie 30 dni od dnia zakoczenia

przeprowadzenia oceny.

Zadanie Nr 2

Organizacja czterodniowych obozw szkoleniowych dla nauczycieli i uczniw

szk prowadzcych klasy mundurowe (wojewdztwa zachodniej Polski)

1. Celem zadania jest podniesienie wiedzy teoretycznej oraz umiejtnoci praktycznych

u 100 uczestnikw tj. nauczycieli i uczniw ze szk prowadzcych klasy mundurowe

w wybranym zakresie programu nauczania dla szk ponadgimnazjalnych przedmiotu

Edukacja Wojskowa wdroonego w 2017 r. dla klas mundurowych uczestniczcych

w Pilotaowym programie wspierania szk ponadgimnazjalnych prowadzcych Piony

Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

2. Na realizacj powyszego zadania zaplanowano kwot w wysokoci do 91 000,00 z.

3. W latach 2016 i 2017 powysze zadanie nie byo realizowane.

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 8/2018/WD/DEKiD

Strona | 5

4. Zasady, tryb i kryteria przyznawania oraz rozliczania dotacji ujte zostay

w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert stanowicym zacznik nr 1 do niniejszego

Ogoszenia.

5. Warunki realizacji zadania:

1) Termin realizacji zadania: 01.09 30.11.2018 r.

2) Oferty naley skada do dnia: 10.08.2018 r.

3) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 20.08.2018 r.

4) Zadanie polega na:

a) zorganizowaniu i przeprowadzeniu czterodniowych obozw szkoleniowych dla

uczniw i nauczycieli szkl prowadzcych klasy mundurowe w formie

turnusw/edycji, w jednym lub kilku wybranych wojewdztwach zgodnie

z opracowanym planem szkolenia,

b) opracowaniu autorskiego planu szkolenia obejmujcego 32 godziny zaj

teoretyczno-praktycznych z nastpujcego zakresu zagadnie: musztra,

rozpoznanie wojskowe, terenoznawstwo, szkolenie in.-sap., taktyka, szkolenie

medyczne, czno, obrona przed broni masowego raenia, szkolenie

strzeleckie (budowa i obsugiwanie broni palnej, zasady bezpiecznego uycia

broni palnej, wiczenia przygotowawcze do strzelania),

na podstawie dokumentw merytorycznych zaczonych na nw. stronach:

https://bdsp.wp.mil.pl/u/pages/atts/2018/1/program_nauczania_EW_zatwierdzony.pdf

https://bdsp.wp.mil.pl/u/pages/atts/2018/4/zasady.pdf

c) przeprowadzeniu naboru uczestnikw priorytetowo spord nauczycieli

i uczniw ze szk prowadzcych klasy mundurowe uczestniczcych

w Pilotaowym programie wspierania szk ponadgimnazjalnych prowadzcych

Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych",

d) zapewnieniu odpowiedniej liczby sprztu wiczebnego wojskowego

dla uczestnikw w poszczeglnych blokach tematycznych oraz broni i amunicji:

repliki/atrapy broni dla kadego uczestnika szkolenia na czas trwania

szkolenia (moliwo rotacji grup szkoleniowych),

5 szt. broni krtkiej bocznego zaponu,

5 szt. broni dugiej bocznego zaponu,

5 szt. broni dugiej centralnego zaponu (bro duga w kalibrze od 5,56 mm

do 7,62 mm),

https://bdsp.wp.mil.pl/u/pages/atts/2018/1/program_nauczania_EW_zatwierdzony.pdfhttps://bdsp.wp.mil.pl/u/pages/atts/2018/4/zasady.pdf

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 8/2018/WD/DEKiD

Strona | 6

5 szt. broni pneumatycznej dugiej,

5 szt. broni pneumatycznej krtkiej.

e) zabezpieczeniu amunicji dla kadego uczestnika szkolenia:

minimum 20 szt. amunicji do broni dugiej centralnego zaponu,

minimum 30 szt. amunicji do broni bocznego zaponu,

minimum 50 szt. amunicji do broni pneumatycznej.

f) zapewnieniu odpowiedniej kadry szkoleniowej na obz (minimum piciu

instruktorw w tym jeden z uprawnieniami do prowadzenia strzela) obecnych

w sposb cigy,

g) przeprowadzeniu praktycznego szkolenia strzeleckiego w oparciu o bro

maokalibrow i centralnego zaponu,

h) zapewnieniu caodziennego wyywienia i noclegu dla uczestnikw,

i) zabezpieczaniu transportu autokarowego z miejsca zbirki do miejsca obozu

i miejsca prowadzenia szkolenia i z powrotem,

j) zapewnieniu sali wykadowej do przeprowadzenie kursw, terenu do wicze,

dostpu do strzelnicy w trakcie trwania obozu,

k) zabezpieczeniu medycznym szkolenia (w tym na szkoleniu strzeleckim z uyciem

amunicji bojowej: personel medyczny, ratownik medyczny wyposaony w rodki

medyczne poziomu KPP oraz transport medyczny z miejsca szkolenia

do najbliszej jednostki systemu pastwowego ratownictwa medycznego),

l) ubezpieczeniu przedsiwzicia,

m) uzyskaniu certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu ze wskazaniem tematyki i liczby

godzin szkolenia. Wpis instruktorw w dziennikach lekcyjnych przedmiotu

Edukacja Wojskowa, ktre przedstawi opiekunowie klas mundurowych.

6. Podmiot ubiegajcy si o realizacj powyszego zadania musi:

1) posiada dowiadczenie w realizacji przedsiwzi podobnego rodzaju oraz

potencja osobowy i rzeczowy niezbdny do realizacji przedsiwzicia,

2) prowadzi dziaalno statutow w danym obszarze,

3) przedoy list referencyjny zawierajcy opis i wyniki dotychczasowej wsppracy

w zakresie szkolenia proobronnego wystawiony przez: dyrektora szkoy

prowadzcej Pion Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych lub szefa

instytucji TOAW lub dowdc jednostki wojskowej (komendanta centrum szkolenia

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 8/2018/WD/DEKiD

Strona | 7

RSZ), rektora-komendanta akademii wojskowej lub szefa instytucji resortu obrony

narodowej.

7. Pozostae warunki niezbdne do realizacji zadania okrelone zostan w umowie.

8. Informacje dodatkowe dotyczce realizacji ww. zadania mona uzyska w Biurze

ds. Proobronnych (tel. 261 846-697, tel. 261 845-520), ktre odpowiedzialne jest

za merytoryczny nadzr nad realizacj zadania i zgodnie z pkt. 16 decyzji nr 310/MON

w sprawie zasad i trybu zlecania zada publicznych przez Ministra Obrony Narodowej

sporzdza notatk z oceny merytorycznej realizacji zadania publicznego i przesya

j do dyrektora komrki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej waciwej

do spraw wsppracy ze spoeczestwem, w terminie 30 dni od dnia zakoczenia

przeprowadzenia oceny.

Zadnie Nr 3

Organizacja kursu instruktora strzelectwa dla nauczycieli ze szk

prowadzcych klasy mundurowe, czonkw organizacji proobronnych

oraz onierzy terytorialnej suby wojskowej

1. Celem zadania jest podniesienie kompetencji instruktorskich w zakresie strzelectwa

u 100 uczestnikw, tj. nauczycieli ze szk prowadzcych klasy mundurowe, czonkw

organizacji proobronnych oraz onierzy terytorialnej suby wojskowej.

2. Na realizacj powyszego zadania zaplanowano kwot w wysokoci do 160 500,00 z.

3. W latach 2016-2017 powysze zadanie nie byo realizowane.

4. Zasady, tryb i kryteria przyznawania oraz rozliczania dotacji ujte zostay

w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert stanowicym zacznik nr 1 do niniejszego

Ogoszenia.

5. Warunki realizacji zadania:

1) Termin realizacji zadania: 01.09 - 30.11.2018 r.

2) Oferty naley skada do dnia: 10.08.2018 r.

3) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 20.08.2018 r.

4) Zadanie polega na:

a) przeprowadzeniu kursu instruktora strzelectwa, ktry powinien zawiera 80 godzin

cze oglnej oraz 130 godzin czci specjalistycznej wedug wzorcowego programu

Polskiego Zwizku Strzelectwa Sportowego (PZSS) obejmujcego zagadnienia

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 8/2018/WD/DEKiD

Strona | 8

praktyczne i teoretyczne, w formie turnusw/edycji, w jednym lub kilku wybranych

wojewdztwach,

b) opracowaniu w procedury naboru uczestnikw, programu szkolenia zgoszonego

do uzgodnie z PZSS obejmujcego wymagan liczb zaj teoretyczno-

praktycznych (kopia wniosku do PZSS oraz program zaczone w ofercie),

na podstawie dokumentw merytorycznych zaczonych na nw. stronach:

https://bdsp.wp.mil.pl/u/pages/atts/2018/1/program_nauczania_EW_zatwierdzony.pdf

https://bdsp.wp.mil.pl/u/pages/atts/2018/4/zasady.pdf

c) zapewnieniu odpowiedniej liczby broni i amunicji oraz materiaw pogldowych

dla uczestnikw kursu - kilka rodzajw broni na grup szkoleniow o okrelonym

kalibrze uywanym w szkoleniach strzeleckich, w tym:

bro pneumatyczna rnych modeli w kalibrze 4,5 mm z uwzgldnieniem:

rodzaju zasilania (gazowy, sprynowy),

rodzaju przyrzdw celowniczych (otwarte oraz zamknite, przeziernikowe

oraz z optyk),

rodzaj broni (pistolety i karabiny z uwzgldnieniem najbardziej popularnych

uywanych na egzaminach i szkoleniach w szkoach i subach

mundurowych),

bro bocznego zaponu rnych modeli w kalibrze 5,6 mm

z uwzgldnieniem

rodzaju przyrzdw celowniczych (otwarte oraz zamknite),

rodzaj broni (pistolety i karabiny z uwzgldnieniem najbardziej popularnych

uywanych na egzaminach i szkoleniach w szkoach i subach

mundurowych),

bro centralnego zaponu rnych modeli, bro duga w kalibrze od 5,56 mm do

7,62 mm, bro krtka w kalibrze od 6 mm do 9 mm, z uwzgldnieniem:

rodzaju zasilania (samopowtarzalna jednostrzaowa z magazynkiem lub bez),

rodzaju przyrzdw celowniczych (otwarte oraz zamknite, przeziernikowe

oraz z optyk),

rodzaju broni (pistolety i karabiny z uwzgldnieniem najbardziej popularnych

uywanych na egzaminach i szkoleniach w szkoach i subach

mundurowych),

bro gadkolufowa oraz repliki broni ASG.

https://bdsp.wp.mil.pl/u/pages/atts/2018/1/program_nauczania_EW_zatwierdzony.pdfhttps://bdsp.wp.mil.pl/u/pages/atts/2018/4/zasady.pdf

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 8/2018/WD/DEKiD

Strona | 9

d) zapewnieniu amunicji dla kadego uczestnika kursu:

minimum 200 szt. amunicji do broni bocznego zaponu,

minimum 200 szt. amunicji do broni centralnego zaponu,

minimum 30 szt. amunicji do broni gadkolufowej,

minimum 500 szt. amunicji do broni pneumatycznej,

minimum 500 szt. ASG,

e) zapewnieniu wykwalifikowanej kadry szkoleniowej (instruktorzy i trenerzy)

posiadajc uprawnienia do prowadzenia zaj,

f) zapewnieniu praktycznej realizacji szkolenia, przeprowadzonej w oparciu o bro

dug i krtk: pneumatyczn, bocznego zaponu i centralnego zaponu,

gadkolufow uywan w szkoleniach i sporcie,

g) zapewnieniu sal wykadowych, strzelnicy, terenu do wicze dla uczestnikw,

h) zapewnieniu caodziennego wyywienia i zakwaterowania,

i) zapewnieniu transportu w zakresie prowadzonych zaj,

j) zabezpieczeniu medycznym szkolenia (w tym na szkoleniu strzeleckim z uyciem

amunicji bojowej: personel medyczny, ratownik medyczny wyposaony w rodki

medyczne poziomu KPP oraz transport medyczny z miejsca szkolenia

do najbliszej jednostki systemu pastwowego ratownictwa medycznego,

k) uzyskaniu uprawnie instruktora strzelectwa sportowego (licencji trenerskiej) po

pozytywnie zakoczonym egzaminie oraz uzyskaniu wiedzy i umiejtnoci

z zakresu strzelectwa,

l) ubezpieczeniu przedsiwzicia,

m) zapewnieniu weryfikacji uczestnikw:

zgodnie z wymogami regulaminu wydawania legitymacji instruktora strzelectwa

sportowego potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe do uzyskania licencji

trenerskiej PZSS,

posiadania zawiadczenia lekarskiego o braku przeciwwskaza do uczestnictwa

w szkoleniu,

wanej polisy NNW na czas uczestnictwa w kursie.

6. Podmiot ubiegajcy si o realizacj powyszego zadania musi:

1) posiada dowiadczenie w realizacji przedsiwzi podobnego rodzaju

oraz potencja osobowy i rzeczowy niezbdny do realizacji przedsiwzicia,

2) prowadzi dziaalno statutow w danym obszarze,

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 8/2018/WD/DEKiD

Strona | 10

3) przedoy kopi wniosku do PZSS oraz program.

7. Pozostae warunki niezbdne do realizacji zadania okrelone zostan

w umowie.

8. Informacje dodatkowe dotyczce realizacji ww. zadania mona uzyska w Biurze

ds. Proobronnych (tel. 261 846-697, tel. 261 845-520), ktre odpowiedzialne jest

za merytoryczny nadzr nad realizacj zadania i zgodnie z pkt. 16 decyzji nr 310/MON

w sprawie zasad i trybu zlecania zada publicznych przez Ministra Obrony Narodowej

sporzdza notatk z oceny merytorycznej realizacji zadania publicznego i przesya

j do dyrektora komrki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej waciwej

do spraw wsppracy ze spoeczestwem, w terminie 30 dni od dnia zakoczenia

przeprowadzenia oceny.

Zadanie Nr 4

Organizacja piciodniowych obozw szkoleniowych dla nauczycieli i uczniw

szk prowadzcych klasy mundurowe oraz czonkw organizacji

proobronnych

1. Celem zadania jest podniesienie wiedzy teoretycznej oraz umiejtnoci praktycznych

900 uczestnikw tj. nauczycieli i uczniw ze szk prowadzcych klasy mundurowe

w wybranym zakresie programu nauczania dla szk ponadgimnazjalnych przedmiotu

Edukacja Wojskowa wdroonego w 2017 r. dla klas mundurowych uczestniczcych

w Pilotaowym programie wspierania szk ponadgimnazjalnych prowadzcych Piony

Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych oraz czonkw organizacji

proobronnych w zakresie umiejtnoci wymaganych programem Paszport do

wsppracy pododdziaw organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi SZ RP.

2. Na realizacj powyszego zadania zaplanowano kwot w wysokoci do 432.000,00 z.

3. W latach 2016 i 2017 powysze zadanie nie byo realizowane.

4. Zasady, tryb i kryteria przyznawania oraz rozliczania dotacji ujte zostay

w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert stanowicym zacznik nr 1 do niniejszego

Ogoszenia.

5. Warunki realizacji zadania:

1) Termin realizacji zadania: 01.09 - 30.11.2018 r.

2) Oferty naley skada do dnia: 10.08.2018 r.

3) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 20.08.2018 r.

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 8/2018/WD/DEKiD

Strona | 11

4) Zadanie polega na:

a) zorganizowaniu i przeprowadzeniu piciodniowych obozw szkoleniowych dla

uczniw, nauczycieli szk prowadzcych klasy mundurowe oraz czonkw organizacji

proobronnych w formie turnusw/edycji, w jednym lub kilku wybranych

wojewdztwach zgodnie z opracowanym planem szkolenia, na podstawie

dokumentw merytorycznych zaczonych na nw. stronach:

https://bdsp.wp.mil.pl/u/pages/atts/2018/1/program_nauczania_EW_zatwierdzony.pdf

https://bdsp.wp.mil.pl/u/pages/atts/2018/4/zasady.pdf

b) opracowaniu i uzgodnieniu autorskiego planu szkolenia obejmujcego 40 godzin zaj

teoretyczno-praktycznych z nastpujcego zakresu zagadnie: szkolenie strzeleckie

(budowa i obsugiwanie broni palnej, zasady bezpiecznego uycia broni palnej,

wiczenia przygotowawcze do strzelania), taktyka, szkolenie in. sap.,

terenoznawstwo, szkolenie medyczne, rozpoznanie wojskowe, obrona przed broni

masowego raenia, powszechna obrona przeciwlotnicza, czno, ochrona i obrona

obiektw,

c) przeprowadzeniu naboru uczestnikw priorytetowo spord nauczycieli i uczniw

ze szk prowadzcych klasy mundurowe uczestniczcych w Pilotaowym programie

wspierania szk ponadgimnazjalnych prowadzcych Piony Certyfikowanych

Wojskowych Klas Mundurowych",

d) zapewnieniu odpowiedniej liczby sprztu wiczebnego wojskowego dla uczestnikw w

poszczeglnych blokach tematycznych oraz broni i amunicji, w tym:

repliki/atrapy broni dla kadego uczestnika szkolenia na czas trwania szkolenia

(moliwo rotacji grup szkoleniowych),

5 szt. broni krtkiej bocznego zaponu,

5 szt. broni dugiej bocznego zaponu,

5 szt. broni dugiej centralnego zaponu (bro duga w kalibrze od 5,56 mm

do 7,62 mm),

5 szt. broni pneumatycznej dugiej,

5 szt. broni pneumatycznej krtkiej,

e) zapewnieniu na jednego szkolonego amunicji w nw. liczbie:

minimum 20 szt. amunicji do broni dugiej centralnego zaponu,

minimum 30 szt. amunicji do broni bocznego zaponu,

minimum 50 szt. amunicji do broni pneumatycznej,

https://bdsp.wp.mil.pl/u/pages/atts/2018/1/program_nauczania_EW_zatwierdzony.pdfhttps://bdsp.wp.mil.pl/u/pages/atts/2018/4/zasady.pdf

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 8/2018/WD/DEKiD

Strona | 12

f) zapewnieniu odpowiedniej kadry szkoleniowej na obz (minimum piciu

instruktorw, w tym jeden z uprawnieniami do prowadzenia strzela) obecnych

w sposb cigy,

g) realizacji praktycznego szkolenia strzeleckiego w oparciu o bro maokalibrow

i centralnego zaponu,

h) zapewnieniu caodziennego wyywienia i noclegu dla uczestnikw,

i) zapewnieniu miejsc i wyposaenia niezbdnego do przeprowadzenia zaj

teoretycznych, terenu do wicze,

j) zapewnieniu transportu autokarowego z najbliszej miejscowoci wojewdzkiej

do miejsca obozu i z powrotem,

k) zapewnieniu dostpu do strzelnicy w trakcie trwania obozu,

l) zabezpieczeniu medycznym szkolenia (w tym na szkoleniu strzeleckim z uyciem

amunicji bojowej: personel medyczny, ratownika medycznego wyposaony w rodki

medyczne poziomu KPP oraz transport medyczny z miejsca szkolenia do najbliszej

jednostki systemu pastwowego ratownictwa medycznego) i ubezpieczeniu

uczestnikw,

m) ubezpieczeniu przedsiwzicia,

n) uzyskaniu certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu ze wskazaniem tematyki i liczby

godzin szkolenia. Wpis instruktorw w dziennikach lekcyjnych przedmiotu Edukacja

Wojskowa, ktre przedstawi opiekunowie klas mundurowych.

6. Podmiot ubiegajcy si o realizacj powyszego zadania musi:

1) posiada dowiadczenie w realizacji przedsiwzi podobnego rodzaju

oraz potencja osobowy i rzeczowy niezbdny do realizacji przedsiwzicia,

2) prowadzi dziaalno statutow w danym obszarze,

3) przedoy list referencyjny zawierajcy opis i wyniki dotychczasowej wsppracy

w zakresie szkolenia proobronnego wystawiony przez: dyrektora szkoy prowadzcej

Pion Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych lub szefa instytucji TOAW

lub dowdc jednostki wojskowej (Komendanta centrum szkolenia RSZ), rektora-

komendanta akademii wojskowej lub szefa instytucji resortu obrony narodowej.

7. Pozostae warunki niezbdne do realizacji zadania okrelone zostan w umowie.

8. Informacje dodatkowe dotyczce realizacji ww. zadania mona uzyska w Biurze

ds. Proobronnych (tel. 261 846-697, tel. 261 845-520), ktre odpowiedzialne jest za

merytoryczny nadzr nad realizacj zadania i zgodnie z pkt. 16 decyzji nr 310/MON w

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 8/2018/WD/DEKiD

Strona | 13

sprawie zasad i trybu zlecania zada publicznych przez Ministra Obrony Narodowej

sporzdza notatk z oceny merytorycznej realizacji zadania publicznego i przesya

j do dyrektora komrki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej waciwej

do spraw wsppracy ze spoeczestwem, w terminie 30 dni od dnia zakoczenia

przeprowadzenia oceny.

Zadanie Nr 5

Organizacja czternastodniowego obozu szkoleniowego dla nauczycieli

i uczniw szk prowadzcych klasy mundurowe

1. Celem zadania jest podniesienie wiedzy teoretycznej oraz umiejtnoci praktycznych

100 uczestnikw tj. nauczycieli i uczniw ze szk prowadzcych klasy mundurowe

w wybranym zakresie programu nauczania dla szk ponadgimnazjalnych przedmiotu

Edukacja Wojskowa wdroonego w 2017 r. dla klas mundurowych uczestniczcych

w Pilotaowym programie wspierania szk ponadgimnazjalnych prowadzcych Piony

Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

2. Na realizacj powyszego zadania zaplanowano kwot w wysokoci do 163 000,00 z.

3. W latach 2016 i 2017 powysze zadanie nie byo realizowane.

4. Zasady, tryb i kryteria przyznawania oraz rozliczania dotacji ujte zostay

w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert stanowicym zacznik nr 1 do niniejszego

Ogoszenia.

5. Warunki realizacji zadania:

1) Termin realizacji zadania: 01.09 - 30.11.2018 r.

2) Oferty naley skada do dnia: 10.08.2018 r.

3) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 20.08.2018 r.

4) Zadanie polega na:

a) zorganizowaniu i przeprowadzeniu czternastodniowego obozu dla uczniw

i nauczycieli szk prowadzcych klasy mundurowe. Obz moe by organizowany

w ramach turnusw/edycji i realizowany w jednym lub kilku wojewdztwach dla grup

uczestnikw adekwatnie do zgosze zgodnie z opracowanym planem szkolenia;

b) opracowaniu autorskiego planu szkolenia obejmujcego 100 godzin zaj

teoretyczno-praktycznych z nastpujcego zakresu zagadnie: musztra, rozpoznanie

wojskowe, terenoznawstwo, szkolenie in.-sap., taktyka, szkolenie medyczne,

czno, obrona przed broni masowego raenia, SERE, wychowanie fizyczne,

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 8/2018/WD/DEKiD

Strona | 14

powszechna obrona przeciwlotnicza, szkolenie strzeleckie (budowa i obsuga broni

palnej, zasady bezpiecznego uycia broni palnej, wiczenia przygotowawcze

do strzelania), na podstawie dokumentw merytorycznych zaczonych na nw.

stronach:

https://bdsp.wp.mil.pl/u/pages/atts/2018/1/program_nauczania_EW_zatwierdzony.pdf

https://bdsp.wp.mil.pl/u/pages/atts/2018/4/zasady.pdf

c) przeprowadzeniu naboru uczestnikw priorytetowo spord nauczycieli i uczniw ze

szk prowadzcych klasy mundurowe uczestniczcych w Pilotaowym programie

wspierania szk ponadgimnazjalnych prowadzcych Piony Certyfikowanych

Wojskowych Klas Mundurowych",

d) zapewnieniu odpowiedniej liczby sprztu wiczebnego wojskowego dla uczestnikw w

poszczeglnych blokach tematycznych oraz broni i amunicji:

repliki/atrapy broni dla kadego uczestnika szkolenia na czas trwania szkolenia

(moliwo rotacji grup szkoleniowych),

5 szt. broni krtkiej bocznego zaponu,

5 szt. broni dugiej bocznego zaponu,

5 szt. broni dugiej centralnego zaponu (bro duga w kalibrze od 5,56 mm

do 7,62 mm),

5 szt. broni pneumatycznej dugiej,

5 szt. broni pneumatycznej krtkiej,

e) zapewnieniu na jednego szkolonego uczestnika szkolenia amunicji w nw. liczbie:

minimum 20 szt. amunicji do broni dugiej centralnego zaponu,

minimum 30 szt. amunicji do broni bocznego zaponu,

minimum 50 szt. amunicji do broni pneumatycznej.

f) zapewnieniu odpowiedniej kadry szkoleniowej na obz (minimum piciu instruktorw

w tym jeden z uprawnieniami do prowadzenia strzela) obecnych w sposb cigy,

g) realizacji praktycznego szkolenia z wybranego zakresu oraz szkolenia strzeleckiego

w oparciu o bro maokalibrow i centralnego zaponu,

h) zapewnieniu caodziennego wyywienia i noclegu dla uczestnikw (nauczyciele

i uczniowie),

i) zapewnienie sal i wyposaenia niezbdnego do przeprowadzenia zaj

teoretycznych,

j) zabezpieczeniu terenu do wicze,

https://bdsp.wp.mil.pl/u/pages/atts/2018/1/program_nauczania_EW_zatwierdzony.pdfhttps://bdsp.wp.mil.pl/u/pages/atts/2018/4/zasady.pdf

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 8/2018/WD/DEKiD

Strona | 15

k) zapewnieniu transportu autokarowego z najbliszej miejscowoci wojewdzkiej

do miejsca obozu i z powrotem, dostpu do strzelnicy w trakcie trwania obozu,

l) zabezpieczeniu medycznym szkolenia (w tym na szkoleniu strzeleckim z uyciem

amunicji bojowej: personel medyczny min. ratownik medyczny wyposaony w rodki

medyczne poziomu KPP oraz transport medyczny z miejsca szkolenia do najbliszej

jednostki systemu pastwowego ratownictwa medycznego),

m) zorganizowaniu czasu wolnego,

n) ubezpieczeniu przedsiwzicia,

o) uzyskaniu certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu ze wskazaniem tematyki i liczby

godzin szkolenia.

6. Podmiot ubiegajcy si o realizacj powyszego zadania musi:

1) posiada dowiadczenie w realizacji przedsiwzi podobnego rodzaju oraz

potencja osobowy i rzeczowy niezbdny do realizacji przedsiwzicia,

2) prowadzi dziaalno statutow w danym obszarze,

3) przedoy list referencyjny zawierajcy opis i wyniki dotychczasowej wsppracy

w zakresie szkolenia proobronnego wystawiony przez: dyrektora szkoy prowadzcej

Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych lub szefa instytucji TOAW

lub dowdc jednostki wojskowej (komendanta centrum szkolenia RSZ), rektora-

komendanta akademii wojskowej lub szefa instytucji resortu obrony narodowej.

4) zweryfikowa uczestnikw pod wzgldem posiadania zawiadczenia lekarskiego

o braku przeciwwskaza do uczestnictwa w obozie.

7. Pozostae warunki niezbdne do realizacji zadania okrelone zostan w umowie.

8. Informacje dodatkowe dotyczce realizacji ww. zadania mona uzyska w Biurze

ds. Proobronnych (tel. 261 846 697, tel. 261 845 520), ktre odpowiedzialne jest

za merytoryczny nadzr nad realizacj zadania i zgodnie z pkt. 16 decyzji nr 310/MON

w sprawie zasad i trybu zlecania zada publicznych przez Ministra Obrony Narodowej

sporzdza notatk z oceny merytorycznej realizacji zadania publicznego i przesya

j do dyrektora komrki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej waciwej

do spraw wsppracy ze spoeczestwem, w terminie 30 dni od dnia zakoczenia

przeprowadzenia oceny.

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 8/2018/WD/DEKiD

Strona | 16

Zadanie Nr 6

Organizacja czterodniowego obozu szkoleniowego zgrywajcego pododdziay

organizacji proobronnych

1. Celem przedsiwzicia jest unifikacja wyszkolenia i wdroenie jednolitych standardw

dziaania poddziaw proobronnych poprzez wyszkolenie ich czonkw w zakresie

Minimum programowego dla organizacji proobronnych stanowicego cz

dokumentacji programu szkoleniowego pn. Paszport do wsppracy pododdziaw

organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi SZ RP.

2. Na realizacj powyszego zadania zaplanowano kwot w wysokoci do 241 000 z.

3. Zasady, tryb i kryteria przyznawania oraz rozliczania dotacji ujte zostay

w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert stanowicym zacznik nr 1 do niniejszego

Ogoszenia.

4. Warunki realizacji zadania:

1) Termin realizacji zadania: 01.09 - 30.11.2018 r.

2) Oferty naley skada do dnia: 10.08.2018 r.

3) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 20.08.2018 r.

4) Zadanie polega na:

a) zorganizowaniu i przeprowadzeniu czterodniowego obozu szkoleniowego dla 300

czonkw organizacji proobronnych (poddziaw szkoleniowych z tych organizacji)

w formie turnusw/edycji, w jednym lub kilku wybranych wojewdztwach zgodnie

z opracowanym planem szkolenia,

b) przeprowadzeniu naboru uczestnikw priorytetowo spord uczestnikw

programu szkoleniowego pn. Paszport do wsppracy pododdziaw organizacji

proobronnych z jednostkami wojskowymi SZ RP edycja 2017 i 2018,

c) zorganizowaniu obozu w oparciu o jeden obiekt, w jednym terminie dla wszystkich

300 uczestnikw (zgrywanie pododdziaw szkoleniowych),

d) opracowaniu autorskiego programu szkolenia, obejmujcego odpowiedni liczb

zaj teoretycznych i praktycznych z nastpujcego zakresu zagadnie:

szkolenie indywidualne: szkolenie strzeleckie (budowa i obsugiwanie broni

strzeleckiej, zasady bezpiecznego posugiwania si broni strzeleck,

wiczenia przygotowawcze do strzela szkolnych i bojowych, strzelania

szkolne i bojowe na strzelnicy z uyciem broni centralnego zaponu),

czno, taktyka, rozpoznanie wojskowe, terenoznawstwo, OPBMR, POPL;

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 8/2018/WD/DEKiD

Strona | 17

szkolenie zespoowe: taktyka, czno, rozpoznanie wojskowe, ewakuacja

medyczna (MEDEVAC), organizacja ldowisk doranych, szkolenie in.-sap.;

szkolenie zgrywajce: organizacja dobowego wiczenia taktycznego

(taktyczno-specjalnego) przygotowujcego pododdziay proobronne

(zgrywajcego pododdzia) do wspdziaania z pododdziaami wojskowymi

podczas wicze taktycznych z wojskami,

e) zapewnieniu odpowiedniej liczby sprztu szkoleniowego (sprztu wojskowego,

rodkw cznoci, produktw kartograficznych map, pomocy szkoleniowych,

technicznych rodkw materiaowych, itp.) dla uczestnikw, ktre s adekwatne

dla poszczeglnych blokw tematycznych i niezbdne do realizacji szkolenia

oraz broni i atrap broni (bro duga centralnego zaponu w kalibrze 5,56 mm

do 7,62 mm, bro krtka centralnego zaponu od 6 mm do 9 mm),

50 szt. replik/atrap broni dla uczestnikw szkolenia na czas trwania szkolenia

(uzupenienie stanu posiadania wasnych replik/atrap broni uczestnikw

obozu),

10 szt. broni krtkiej centralnego zaponu,

10 szt. broni dugiej centralnego zaponu,

f) zabezpieczeniu amunicji dla kadego uczestnika szkolenia,

minimum 16 szt. amunicji do broni krtkiej centralnego zaponu,

minimum 26 szt. amunicji do broni dugiej centralnego zaponu,

g) zabezpieczeniu pozoracji pola walki do zagadnie z taktyki i wiczenia

taktycznego:

25 szt. broni dugiej centralnego zaponu,

minimum 3000 szt. amunicji lepej do broni dugiej centralnego zaponu,

minimum 200 szt. petard (adunki bysk-dym, wiece dymne itp.),

h) zapewnieniu odpowiedniej liczby waciwie przeszkolonej kadry szkoleniowej/

instruktorskiej stosowne do potrzeb wynikajcych z planu szkolenia na dany

dzie, (minimum piciu instruktorw obecnych w sposb cigy) oraz dwch

instruktorw z uprawnieniami do prowadzenia strzela,

i) realizacji praktycznego szkolenia strzeleckiego z wykorzystaniem broni

strzeleckiej centralnego zaponu (bro krtka i duga) oraz wykonanie strzelania

amunicj bojow,

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 8/2018/WD/DEKiD

Strona | 18

j) realizacji dobowego wiczenia taktycznego (taktyczno-specjalnego) z uyciem si

pozorujcych i rodkw pozoracji pola walki,

k) zapewnieniu obsady personalnej kierownictwa wiczenia, koordynujcego

i monitorujcego przebieg wiczenia oraz cznoci radiowej dla kierownictwa

i wiczcych si,

a) zapewnieniu miejsc i wyposaenia niezbdnego do przeprowadzenia zaj

teoretycznych (wykadw, instruktay),

b) zapewnieniu terenu adekwatnego do charakteru i zakresu wicze,

c) zapewnieniu wyywieniu uczestnikom (w tym wody i napojw) oraz miejsc

do wydawania i spoywania posikw,

d) zapewnieniu miejsc noclegowych w oparciu o pole namiotowe (wydzielone

obozowisko do rozoenia wasnych namiotw uczestnikw), wzw sanitarnych,

dostpu do energii elektrycznej,

e) zabezpieczeniu transportu autokarowego z wybranego miasta wojewdzkiego do

miejsca realizacji szkolenia (obozu) i z powrotem,

f) zapewnieniu dostpu do obiektw szkoleniowych (strzelnicy, placu wicze

taktycznych, itp.) w trakcie trwania obozu,

g) zabezpieczeniu medycznym szkolenia (w tym na szkoleniu strzeleckim z uyciem

amunicji bojowej: personel medyczny, ratownik medyczny wyposaony w rodki

medyczne poziomu KPP oraz transport medyczny z miejsca szkolenia

do najbliszej jednostki systemu pastwowego ratownictwa medycznego),

h) ubezpieczeniu przedsiwzicia,

i) uzyskaniu certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu ze wskazaniem tematyki i liczby

godzin szkolenia.

6. Podmiot ubiegajcy si o realizacj powyszego zadania musi:

1) posiada dowiadczenie w prowadzeniu tego rodzaju przedsiwzi

oraz odpowiedni potencja ludzki i organizacyjny pozwalajcy na przeprowadzenie

szkolenia i wiczenia taktycznego wedug okrelonych wymogw;

2) prowadzi dziaalno statutow w danym obszarze,

3) przedoy list referencyjny zawierajcy opis i wyniki dotychczasowej wsppracy

w zakresie szkolenia proobronnego wystawiony przez: dyrektora szkoy prowadzcej

Pion Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych lub szefa instytucji TOAW

lub dowdc jednostki wojskowej (Komendanta centrum szkolenia RSZ), rektora-

komendanta akademii wojskowej lub szefa instytucji resortu obrony narodowej,

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 8/2018/WD/DEKiD

Strona | 19

4) zapewni weryfikacj uczestnikw w zakresie posiadania zawiadczenia lekarskiego

o braku przeciwwskaza do uczestnictwa w obozie.

7. Pozostae warunki niezbdne do realizacji zadania okrelone zostan w umowie.

8. Informacje dodatkowe dotyczce realizacji ww. zadania mona uzyska w Biurze

do Spraw Proobronnych (tel. 261 840-862), ktre odpowiedzialne jest za merytoryczny

nadzr nad realizacj zadania i zgodnie z pkt. 16 Decyzji nr 310/MON w sprawie zasad

i trybu zlecania zada publicznych przez Ministra Obrony Narodowej sporzdza notatk

z oceny merytorycznej realizacji zadania publicznego i przesya j do dyrektora komrki

organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej waciwej do spraw wsppracy

ze spoeczestwem, w terminie 30 dni od dnia zakoczenia przeprowadzenia oceny.

Zadanie Nr 7

Organizacja i przeprowadzenie oglnopolskiego proobronnego programu

edukacyjnego dla nauczycieli i uczniw klas wojskowych

1. Celem zadania jest wzbogacenie wiedzy w zakresie edukacji proobronnej u nauczycieli

i uczniw szk prowadzcych klasy mundurowe poprzez opracowanie i realizacj

oglnopolskiego programu edukacyjnego.

2. Na realizacj powyszego zadania zaplanowano kwot w wysokoci do 283 000,00 z.

3. Na powysze zadanie przeznaczono:

1) w 2016 r. - powysze zadanie nie byo realizowane,

2) w 2017 r. - 226 136,43 z.

4. Zasady, tryb i kryteria przyznawania oraz rozliczania dotacji ujte zostay

w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert stanowicym zacznik nr 1 do niniejszego

Ogoszenia.

5. Warunki realizacji zadania:

1) Termin realizacji zadania: 01.09- 30.12.2018 r.

2) Oferty naley skada do dnia: 10.08.2018 r.

3) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 20.08.2018 r.

4) Zadanie polega na:

a) opracowaniu autorskiego programu edukacyjnego oraz przekazaniu dla Ministerstwa

Obrony Narodowej praw autorskich do programu i wszystkich materiaw

edukacyjnych, na podstawie dokumentw merytorycznych zaczonych na nw.

stronach:

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 8/2018/WD/DEKiD

Strona | 20

https://bdsp.wp.mil.pl/u/pages/atts/2018/1/program_nauczania_EW_zatwierdzony.pdf

https://bdsp.wp.mil.pl/u/pages/atts/2018/4/zasady.pdf

b) opracowaniu i wykonaniu dziewiciu tematw w formie scenariuszy lekcji

realizowanych w szkoach, zgodnych z przedmiotem Edukacja Wojskowa

wdroonego w 2017 r. dla klas mundurowych uczestniczcych w Pilotaowym

programie wspierania szk ponadgimnazjalnych prowadzcych Pion Certyfikowanych

Wojskowych Klas Mundurowych". Scenariusz lekcji powinien zawiera: okrelenie

planu przebiegu zaj, materia merytoryczny dla nauczyciela, prezentacj

multimedialn do realizacji w trakcie lekcji, co najmniej dwa plakaty edukacyjne i inne

pomoce naukowe w formie elektronicznej,

c) opracowaniu materiau edukacyjnego dla uczniw w formacie A5, 40 str.

zawierajcego podstawow wiedz niezbdn do opanowania tematw objtych

programem edukacyjnym,

d) przeprowadzeniu konkursu zwizanego z programem wrd szk,

e) przygotowaniu, produkcji oraz dystrybucji ww. materiaw edukacyjnych do szk

w formie 500 zestaww edukacyjnych,

f) rejestracji potrzeb zgoszonych ze szk zwizanych z udziaem w programie

oraz utrzymanie biecego kontaktu z nauczycielami,

g) promocji i ewaluacji przedsiwzicia: dostarczenie do MON pyty CD/DVD

z nagranymi opisanymi powyej materiaami,

h) dostarczeniu do szk materiaw merytorycznych i pomocy naukowych

wielokrotnego uytku w formie zestawu edukacyjnego, w liczbie 500 kompletw,

umoliwiajcych samodzieln edukacj przez nauczycieli uczniw klas

mundurowych w okrelonych w tym programie zagadnieniach szkoleniowych,

i) monitoringu wykorzystania ww. materiaw przez nauczycieli w procesie edukacji

uczniw klas mundurowych w zakresie przedmiotu Edukacja Wojskowa

wdroonego w 2017 r. dla klas mundurowych uczestniczcych w Pilotaowym

programie wspierania szk ponadgimnazjalnych prowadzcych Piony

Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych".

6. Podmiot ubiegajcy si o realizacj powyszego zadania musi:

1) posiada dowiadczenie w realizacji przedsiwzi podobnego rodzaju oraz potencja

osobowy i rzeczowy niezbdny do realizacji przedsiwzicia,

2) prowadzi dziaalno statutow w danym obszarze,

7. Pozostae warunki niezbdne do realizacji zadania okrelone zostan w umowie.

https://bdsp.wp.mil.pl/u/pages/atts/2018/1/program_nauczania_EW_zatwierdzony.pdfhttps://bdsp.wp.mil.pl/u/pages/atts/2018/4/zasady.pdf

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 8/2018/WD/DEKiD

Strona | 21

8. Informacje dodatkowe dotyczce realizacji ww. zadania mona uzyska w Biurze

do Spraw Proobronnych (tel. 261 845-532, tel. 261 846-697), ktre odpowiedzialne

jest za merytoryczny nadzr nad realizacj zadania i zgodnie z pkt. 16 decyzji

nr 310/MON w sprawie zasad i trybu zlecania zada publicznych przez Ministra Obrony

Narodowej sporzdza Notatk z oceny merytorycznej realizacji zadania publicznego

i przesya j do dyrektora komrki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej

waciwej do spraw wsppracy ze spoeczestwem, w terminie 30 dni od dnia

zakoczenia przeprowadzenia oceny.

Warunki skadania ofert:

1. INFORMACJA OGLNA dotyczca przetwarzania danych osobowych przez

Ministra Obrony Narodowej w zwizku z realizacj zada ustawowych.

Dziaajc na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

(oglne rozporzdzenie o ochronie danych) - dalej: RODO informuj, e:

Administratorem danych osobowych jest Minister Obrony Narodowej z siedzib:

Al. Niepodlegoci 218, 00-911 Warszawa

tel. 22 628 0031, adres e-mail [email protected]

Ww. dane kontaktowe s jednoczenie danymi kontaktowymi Inspektora Ochrony

Danych.

Dane osobowe bd przetwarzane w celu realizacji zada ustawowych Ministra Obrony

Narodowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypenienie obowizku prawnego)

w zwizku z obowizujcymi przepisami prawa.

Dane mog by przekazywane podmiotom przetwarzajcym dane osobowe na zlecenie

administratora, a take innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisw prawa.

Dane nie bd przekazywane do pastwa trzeciego ani do organizacji

midzynarodowej.

Dane bd przechowywane przez okres wynikajcy z przepisw prawa.

Osobie, ktrej dane dotycz przysuguje prawo:

dostpu do danych osobowych,

dania ich sprostowania,

prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO,

http://bip.mon.gov.pl/f/pliki/rozne/2018/05/Rozporzadzenie_UE.pdfmailto:[email protected]

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 8/2018/WD/DEKiD

Strona | 22

prawo do usunicia danych w przypadku, gdyby dane byy przetwarzane

niezgodnie z prawem.

W zwizku z tym, e przetwarzanie danych osobowych odbywa si na podstawie

przepisw prawa, osobie, ktrej dane dotycz nie przysuguje prawo do przenoszenia

danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

Osobie, ktrej dane dotycz przysuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzdu

Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencj ich nie podania byby brak

moliwoci zrealizowania zada ustawowych wobec takiej osoby.

W trakcie przetwarzania danych nie bdzie dochodzio do zautomatyzowanego

podejmowania decyzji ani do profilowania.

2. Oferty naley skada wycznie na obowizujcych drukach, ktre stanowi

zacznik do rozporzdzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia

17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorw ofert i ramowych wzorw umw dotyczcych

realizacji zada publicznych oraz wzorw sprawozda z wykonania tych zada

(Dz. U. poz. 1300).

Wzr oferty dostpny jest take na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl

(patrz wsppraca z wojskiem).

3. W ramach powyszego konkursu uprawniony podmiot moe zoy tylko 1 (jedn)

ofert na kade z zada.

4. Oferty naley przesya na adres:

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

al. Niepodlegoci 218, 00-911 Warszawa

z dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT NR 8/2018/WD/DEKiD

5. Rozpatrywane bd wycznie oferty, ktre wpyn do kancelarii oglnej DEKiD MON,

do dnia 10 sierpnia 2018 r. do godziny 16.15

Za dat zoenia oferty uwaa si dat zarejestrowania jej w kancelarii.

6. Oferty zostan ocenione pod wzgldem formalnym przez Departament Edukacji,

Kultury i Dziedzictwa MON, natomiast pod wzgldem merytorycznym przez Komisj

ds. Zlecania Zada Publicznych w Zakresie Obronnoci. Ocenie merytorycznej

http://www.wojsko-polskie.pl/

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 8/2018/WD/DEKiD

Strona | 23

poddane zostan Oferty speniajce wymagania formalne zgodne z Ogoszeniem

Otwartego Konkursu Ofert.

8. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny Ofert objtych konkursem okrelone

s w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert nr 8/2018/WD/DEKiD, ktry stanowi

integraln cz ogoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej MON

oraz na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl.

9. Wyniki Otwartego Konkursu Ofert zostan zamieszczone w Biuletynie Informacji

Publicznej MON www.bip.mon.gov.pl oraz na stronie internetowej www.wojsko-

polskie.pl.

10. Od podjtych decyzji zwizanych z rozstrzygniciem konkursu nie przysuguje

odwoanie.

11. Zoenie oferty nie jest rwnoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji

lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokoci.

12. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy wedug ramowego wzoru

okrelonego w rozporzdzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia

17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorw ofert i ramowych wzorw umw dotyczcych

realizacji zada publicznych oraz wzorw sprawozda z wykonania tych zada.

13. Termin oraz szczegowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania

regulowa bdzie umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego.

14. Zoenie oferty jest rwnoznaczne z zapoznaniem si oraz wyraeniem zgody

na stosowanie Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert, ktry stanowi zacznik

nr 1 do niniejszego ogoszenia.

15. Do oferty, obowizkowo, naley doczy dokumenty wskazane w opisie

poszczeglnych zada, jak rwnie okrelone w Regulaminie Otwartego Konkursu

Ofert. ktry stanowi zacznik nr 1 do niniejszego ogoszenia.

16. Dodatkowe informacje mona uzyska w Departamencie Edukacji, Kultury

i Dziedzictwa MON. Adres e-mail do zapyta: [email protected]

http://www.wojsko-polskie.pl/http://www.bip.mon.gov.pl/http://www.wojsko-polskie.pl/http://www.wojsko-polskie.pl/mailto:[email protected]