dixit maart 2010

Download Dixit maart 2010

Post on 28-Mar-2016

249 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Personeelskrant BNP Paribas Fortis. Grand Prix 2010

TRANSCRIPT

 • In totaal hebben de medewerkers van BNP Paribas Fortis 161.139,69 euro overgemaakt aan het Rode Kruis, en zoals afgesproken heeft ook de bank zelf datzelfde bedrag overgeschre-ven. Ze stelde op 22 januari ook een call centre mt personeel ter beschik-king om fondsen in te zamelen. Dixit brengt een verslag van die dag, en praat met Vincent Clabecq, een colle-ga die in Hati reeds lang op het ter-rein actief is. gc

  0415

  Team Spirit 05

  Als BNP Paribas Fortis Fintro wordt

  DE KRANT DIE JOU HET WOORD GEEFT1ste jaargang | nummer 3 | maart 2010

  De belangrijkste uitdaging is het opnieuw opbouwen van een netwerk Geoffrey rodriGue, Marktenzaal

  Voortaan tennispartner bij uitstek in Belgi 07

  14

  Zijn naam is James!

  De nieuwe Private Banking Centres

  Op11februariwerdendeviercom-petencecentres inBrusseloffici-eelvoorgesteld tijdenseenpers-conferentieindeKoningsstraat.

  De vier centres zullen vanuit Belgi bankdiensten op Europese of wereld-schaal besturen, voor ondernemin-gen die internationaal actief zijn. Dixit stelt in dit nummer n van de vier voor: Corporate & Transaction Ban-king Europe (CTBE) is een netwerk van 30 business centres, verspreid over 16 Europese landen die niet tot de thuis-markten van de Groep behoren. CTBE combineert het beste van de vroege-re netwerken van BNP Paribas en van BNP Paribas Fortis, en wil bedrijven die klant zijn van onze Groep bijstaan in hun dagelijkse bankbehoeften.

  Rudi Collin, verantwoordelijke voor het nieuwe netwerk, legt uit wat er uniek is aan CTBE, wat de ambities en prioritei-ten van het competence centre zijn, en welke klanten in zijn doelgroep zitten. Onze belangrijkste inspanningen zijn gericht op filialen van de CIB-klanten uit onze thuismarkten. Maar we zul-len uiteraard ook de lokale CIB-klan-ten niet vergeten, vertelt hij in dit in-terview.

  De drie andere competence centres (Global Cash Management, Global Tra-de Solutions en Global Factoring), en de verschillende Steering Centres die in Belgi gevestigd zijn, komen aan bod in de volgende nummers van je bedrijfsblad. td

  14

  10

  Hati helpen

  Ik spreek ook buiten het werk graag af met mn collegas.

  09

  VierdecisioncentresinBelgi

  Wilookjij,netals84procentvandekredietaanvragers, jeenergie-verbruik verminderen? De over-heidhelptjedaarbij.BNPParibasFortisook.

  Een paar dagen voor Batibouw zn deu-ren opende, heeft BNP Paribas Fortis zn Groen+ Woonkrediet gelanceerd. Voort-aan kan in elke hypothecaire lening een groene schijf zitten, voor zover de wer-ken deels ecologisch gericht zijn en bin-nen het wettelijk kader daarvoor vallen. De overheid kent een intrestbonifica-tie van 1,5 procent toe, en daar bovenop een belastingvermindering van 40 pro-cent op de resterende intresten.

  De bank bood al sedert augustus vo-rig jaar een groen krediet aan, zij het onder vorm van een lening op afbe-taling. Maar vergeleken bij dat kleine broertje biedt het Groen+ Woonkrediet extra voordelen. In beide gevallen is de intrestbonificatie beperkt tot 15.000 euro per hoofd, per woning, en per ka-lenderjaar. Dixit interviewt Sophie Lur-son van het kantoor Rocourt (Luik). De dag na de lancering verkocht zij er al een. gc

  Groen+Woonkredietgelanceerd

  Sponsoring

  03

  09Een Belg in Parijs

  Vacature Reportage in Gent

  Ontvangst in stijl

  Ja of Nee? Laat het weten op iNet en geef je commentaar mee.

  Intervisie: kennis anders benaderd Sarah Van de Cappelle kantoor oedeleM oVer het trajeCt nieuwe kd

  12

  Op woensdag 24 februari nodigden Retail & Private - en Commercial Ban-king zon 500 klanten uit op een exclusief modegebeuren van ontwerper Natan. Het ging om clinten van Private Banking (Wealth Management), maar ook om belangrijke relaties van CPBB. Door hun beste clinten deze exclusieve avond aan te bieden hebben de twee businesses aangetoond dat zij voor n en dezelfde bank werken. Omdat de collecties nog niet in Parijs werden getoond, waren ze werkelijk een primeur. td

  Exclusieveavond

 • maart 20102 x2 de klanten en wij

  DAVIS CuP: BElgI TSJECHISCHE REPuBlIEkDe medewerkers van BNP

  Paribas Fortis krijgen een korting van 50% op tickets voor de ontmoetingen van de Davis Cup. Die wordt van 5 tot 7 maart gehouden in de Expodroom van Bree. Klanten die hun tickets aan het loket kopen, krijgen op hun beurt een korting van 5 euro (maximaal 4 tickets). info: daniel.VandenhoeCk@fortiS.CoM

  SECoND PlACE, DE BEuRS VooR HET TwEEDE VERBlIJF

  Deze beurs vindt van 5 tot 7 maart plaats in Flanders Expo. Specialisten van BNP Paribas Fortis zullen aanwe-zig zijn om bezoekers te adviseren over hun vastgoedprojecten in het buiten-land. info: roland.druot@fortiS.CoM

  VERBlIJF IN PRAlogNAN-lA-VANoISEVoor het negende opeen-

  volgende jaar organiseert de afdeling fototoerisme van de Kunst- en Studie-kring een verblijf in de bergen. Dit jaar trekken ze naar Pralognan-la-Vanoise, Frankrijk, van 4 tot 11 april. Het aantal plaatsen is beperkt.info: Stanly.SiMon@fortiS.CoM.

  BEklImmINg VAN DE moNT VENToux om DE STRIJD TEgEN kANkER TE STEuNEN

  Na een eerste Belgische editie in 2009 gaan de fietsers van Ven2-4Cancer ook dit jaar de Mont Ventoux bestormen, op 10 september. Het geld dat dit evene-ment inzamelt gaat naar de strijd tegen kanker. Het initiatief wordt gesteund door de BNP Paribas Fortis Foundation.info: philippe.liephout@fortiS.CoM of

  www.Ven2-4CanCer.CoM

  agenda

  onderons

  VR 0503

  ZO 0404

  VR 1009

  VR 0503

  Wegaaneenvruchtbaarjaartegemoet!

  Bart Steen

  BartSteenstaatbijCommercialBankingineencompleetnieuwefunctie:dievanAreaCashManagementOfficer(ACMO).

  Wathebjedeafgelopenmaandgedaan?Op 4 januari startte ik als ACMO voor de Area Oost-Vlaanderen. Terwijl de huidige Cash Management Officers zich focussen op complexe en in-ternationale Cash Management be-hoeftes zal mijn belangrijkste taak bestaan in het ondersteunen van de Account Managers (ACMA) bij hun relaties met ondernemingen die een beroep doen op binnen-lands Cash Management en Daily Banking. Onder het motto credits should make flows and flows should make credits, is het de bedoeling de volumes op zichtrekeningen te ver-hogen. Dat moet resulteren in een intensere relatie van de klanten met BNP Paribas Fortis en zo de lo-yaliteit en service versterken. Afge-lopen maand heb ik met elke ACMA zijn of haar portefeuille overlopen. We hebben de klanten geselecteerd

  van wie we meer liquiditeit en beta-lingsverkeer willen aantrekken.

  Watstaaterophetprogrammavoordevolgendemaand?26 februari was er de Kick-Off Day van de nieuwe functie en zijn we dus officieel van start gegaan. We begin-nen eerst en vooral met het proac-tief benaderen van de geselecteer-de klanten. We krijgen daarbij hulp van twee kanten. Enerzijds staat het team van Cash Management in voor de ondersteuning en de oplei-ding. Anderzijds zijn de ACMOs hi-rarchisch afhankelijk van hun Com-mercial Banking-area, zodat ze dicht bij de ACMAs en de klanten staan. Ik heb er alvast, onder meer op ba-sis van de feedback van de Account Managers en de steun van Cash Ma-nagement en de Area Manager, ver-trouwen in dat we een vruchtbaar jaar tegemoet gaan. ms

  meerinfo www.merchant.fortisbank.com of bart.steen@fortis.com

  Enjij? Is er de afgelopen maand iets inspirerends of uitdagends gebeurd op je werk? Verwacht je iets nieuws of spannends in de komende maand? Stuur dan een e-mail naar dixit@fortis.com.

  Drientwintigconcurrentenaandestart,vieraandeeindstreep.EndaarvanwasBNPPari-basFortis.DeEuropeseCommissie(EC)heeftzopas onze bank aangesteld om een vierdevanhaarbetalingentedoen.Datbetekenton-geveer 500.000 transacties per jaar, voor intotaal10miljardeuro.

  De eerste contacten hierover tussen Public Banking en de EC gaan terug tot eind 2008. De Commissie wilde haar behoeften nauwkeurig analyseren, vertelt Olivier Peeters, relatiebeheerder. Daarvoor benaderde ze toen verschillende banken waarmee ze goede relaties on-derhoudt. Op basis van die besprekingen heeft de EC de voorwaarden vastgelegd waaraan een kandidaat moest voldoen om op de offerte te reageren, bijvoorbeeld in-zake minimumrating of operationele capaciteit.Bij het aanstellen van de vier banken evalueerde de

  EC elk van de gegadigden volgens welbepaalde crite-ria. De prijs telde mee voor 70 procent van de evalua-tie. De resterende 30 had betrekking op de technische bekwaamheid. De prijs die wij hadden opgegeven, was zeer scherp, gaat Olivier verder. We wilden de deal absoluut binnenhalen, niet alleen voor de recht-streekse inkomsten die hij zou opleveren, maar ook omdat hij deuren zou openen. De naam van de Com-missie is zijn gewicht in goud waard. Het is een argu-ment dat zwaar doorweegt in de onderhandelingen met andere institutionele klanten, zoals de gewesten of gemeenschappen van het land.

  Olivier Peeters stelt nadrukkelijk: Deze opdracht heb ik niet alleen binnengehaald. De hulp van de afdelingen Cash Management en PAY was van onschatbare waar-de. Deze back offices zullen zeer nauw betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht. Er samen invliegen met zon professionele teams is heel aangenaam. TD

  GoudencontractmetdeEuropeseCommissie

  Alsvroegereenklantproblemenhad met zijn kredietverplichtin-gen, greep het departement In-tensive Care in. Voortaan is dieopdrachtvoor eennieuwdepar-tement binnen Corporate & In-vestmentBanking: deValuePre-servationGroup.Iserbehalvedenaamnogietsveranderd?

  Dixit sprak met Gilles Polet, hoofd van het departement VPG. Hij legt uit: Er zijn minstens 3 voordelen. Ten eerste kunnen we nu sneller reageren. Vroeger hield de business de dossiers van klan-ten die moeite hadden om hun krediet terug te betalen vaak bij in de hoop dat het wel zou beteren. Daardoor kwam het dossier te laat bij Intensi