binnenvaart maart 2010

Download Binnenvaart maart 2010

Post on 26-Mar-2016

214 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Magazine van Promotie Binnenvaart

TRANSCRIPT

 • #46.2010BINNENVAART01

  VAARTBINNEN

  MAGAZINE VOOR VERVOER OVER WATER | WWW.BINNENVAART.BE | MAART 2010

  #46 Groep Colruyt op het waterDeze flow is perfect in te plannen

  Afvalstoffenverdrag Zo moet het

  volgens de nieuwe

  regels

  5 jaar binnenvaart in cijfers

  Steun voor kleine schepen, spudpalen en veel meer

  5 jaar binnenvaart in cijfers

  (Te) rustigevastheid?

  P911

  147

  | Af

  gifte

  kant

  oor:

  Gent

  x |

  PB n

  umm

  er B

  C313

  83

 • 02BINNENVAART#46.2010

  Verantwoordelijke uitgever: Filip Martens, Vzw Promotie Bin-nenvaart Vlaanderen, Armand Hertzstraat 23, 500 Hasselt. | Het magazine Binnenvaart ver-schijnt 5 keer per jaar. | Voor meer info of vragen over adver-tenties of een gratis abonne-ment: T 011 23 06 06, pbv@bin-nenvaart.be, www.binnenvaart.be | Redactie en realisatie: Jan-sen & Janssen Uitgeverij, www.jaja.be | De meningen die der-den in dit magazine vertolken, vallen buiten de verantwoorde-lijkheid van pbv.

  Beste lezer,

  De trafiekcijfers voor de binnenvaart in 2009 zullen maar weinig lezers verbazen. Het was geen goed jaar. Zowel in de gezinnen als in de exploitatierekeningen van onze bedrijven werden we met de ergste crisis van deze generatie geconfronteerd. Promotie Binnen-vaart Vlaanderen heeft hierover zijn diepe bezorgd-heid uitgedrukt, en bij de overheid gewezen op de moeilijke omstandigheden waar mensen en bedrijven nu doormoeten.

  Het is al te begrijpelijk dat het wantrouwen, dat in het afgelopen anderhalf jaar werd opgebouwd, nog niet verdwenen is. Vandaag regeert de voorzichtig-heid. In veel bedrijven heerst er twijfel. De overheid gaat gebukt onder historische begrotingsdeficits en schuldenlasten. De binnenvaartondernemers kreu-nen onder het gebrek aan vracht, de lage prijzen, de beperkte bedrijfsreserves en de vaste kosten van eer-dere nieuw- en vernieuwbouw. En toch. Wie de tekens van de verandering ziet, of ze tijdig kan herkennen, zal in veel gevallen behoren tot de overlevers van deze crisis. Ondernemers die ondanks de onzekerheid toch de blik richten op de toekomst, zullen van deze crisis een opportuniteit maken. Risicos nemen be-hoort tenslotte tot de kern van het ondernemerschap.

  Lichtpuntjes zijn er zeker, zo blijkt ook uit de positieve verhalen in dit nummer. Zowel ondernemingen als de overheid zijn nu al bezig met die toekomst. Van de distributieketen Colruyt (p. 10) tot de plannen van DP World en Groep Heylen (p.4). Ook het aangekondigd heropstarten van de hoogovens in Ougre en Seraing, wat de binnenvaart rechtstreeks ten goede komt, il-lustreert een prille heropleving.De Vlaamse regering (p. 16-17) verlengt en versoepelt de subsidierege-ling voor kleine schepen; heeft een steunregeling voor palletvervoer aangemeld bij de EC; en besliste in december principieel tot een belangrijke subsidie voor wie het Automatic Identification System (AIS) wil installeren uit een enqute van onze vereniging

  weten wij dat daar bij onze binnenvaartondernemers veel vraag naar bestaat.

  Ook het macroplaatje lijkt stilaan positiever te wor-den. Voor 2010 wordt de economische groei in Belgi geschat op 1 % (tgov. min 3 % in 2009). Volgens het jongste Interimrapport van de EC gaat het ook bij onze belangrijkste handelspartners dezelfde richting uit. Het Internationaal Monetair Fonds en de Wereld-handelsorganisatie voorspellen voor 2010 een ople-ving van de economische groei en van de wereldhan-del wat in onze havens vlug moet gevoeld worden En tot slot: de fenomenale injectie van 3.350 miljard euro door de overheden in de wereldeconomie zal toch niet helemaal zonder vruchten blijven?

  Het past trouwens de trafiekcijfers van 2009 in per-spectief te plaatsen. Ze kunnen niet los gezien wor-den van meer dan tien jaar aanhoudende groei. In 2009 is het binnenvaartvervoer minder gedaald dan de maritieme trafiek wat erop kan wijzen dat de bin-nenvaart geen marktaandeel verloor in de afvoer naar het hinterland. En dat ladingen en lossingen langs onze binnenwateren het relatief beter doen, bewijst dat de aan- en afvoer voor onze eigen industrie min-der zwaar is getroffen dan het transitvervoer. Ook het succes van de estuaire vaart en van het kaaimuurpro-gramma blijft overeind.

  Tot slot zullen de maatschappelijke vraag naar ver-groening en duurzaamheid, en de nood aan oplos-singen voor de files op de weg, de binnenvaart ten goede blijven komen. De nacht is het donkerst juist vr de dageraad. In een land waar de ochtendspits overloopt in de avondspits, en er op de weg een his-torisch record wordt gemeld van 950km file, is er een grote toekomst weggelegd voor de binnenvaart.

  Filip MARTENSVoorzitter Raad van Bestuur

  Tekens van verandering

 • #46.2010BINNENVAART03

  MARKT

  06. Trafiekcijfers Wat onthoudt onderzoeker

  Thierry Vanelslander (UA) van de voorbije 5 binnenvaartjaren?

  10. Bedrijf meT vaarT Distributieketen Colruyt over

  haar eerste stapjes op het water.

  BELEID

  12. afvalsToffenverdrag Overzicht van wie wat moet

  volgens de regels van het nieuwe verdrag.

  VLOOT

  09. Techniek Hoe werken spudpalen? Het makkelijker en milieuvriendelijker alternatief voor ankeren.

  16. sTeunmaaTregelen Nieuwe subsidieprogrammas voor kleine schepen en voor palletvervoer.

  18. visie & opinie Hoe binnenvaartvriendelijk zijn de 4Vlaamse zeehavens?

  EN VERDER

  04. acTueel en nieuwsTelex

  14. joBspoT

  20. mijn schip

  We zijn volop aan het onderzoeken voor welke

  andere stromen een modal shift haalbaar is.

  20

  12

  18

  Yoeri De Frenne (Colruyt)

  LADINGRESTEN EN AFVAL

  BINNENVAART IN DE HAVENS

  MIJN SCHIP: MS IBIZA

  #46.2010

  16. sTeunmaaTregelenNieuwe subsidieprogrammas voor kleine schepen en voor palletvervoer.

  18. visie & opinieHoe binnenvaartvriendelijk zijn de 4Vlaamse zeehavens?

  EN VERDER

  04. acTueel en nieuwsTelex

  14. joBspoT

  20. mijn schip

  We zijn volop aan het onderzoeken voor welke

  andere stromen een modal shift haalbaar is.

  10

  IN DIT NUMMER

 • 04BINNENVAART#46.201004 BINNENVAART

  ACTUEEL

  De economische crisis heeft het vervoer via shortsea shipping in 2009 doen dalen met 11,29 procent. Daarmee doet shortsea het iets beter dan de glo-bale trafiek in de Vlaamse zeehavens, die met 14,27 procent daalde. Vooral de Haven van Oostende had het hard te verduren (-36,39%) en werd vorig jaar voor 100procent een shortseahaven. Het intra-Europese verkeer bleef vrij goed overeind, terwijl de feedertrafieken aansluitend op onder andere het Verre Oosten zware klappen kregen.INFOwww.shortsea.be

  Sinds 1 januari 2010 gelden in Belgi extra loonsubsidies voor wie bepaalde categorien matrozen in dienst neemt. Dankzij het plan versterkte activering past de overheid tijde-lijk 750 tot 1100 euro bij per maand. De hoog-ste bijdragen worden toegekende voor laag-geschoolde werklozen die jonger zijn dan 26. Werklozen van minstens 50 jaar kunnen een toelage van 1000 euro krijgen. Maar ook uitke-

  Sinds 1 januari is de Belg Geert Van Keer voorzitter van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart.

  Waterwegbeheerder W&Z heeft bijkomende aanmeerfaciliteiten gerealiseerd op het Ka-naal Leuven-Dijle. De nieuwe meerpalen en haalkommen, in de sluismuren ingewerkte bolders, werden aangelegd met het oog op de automatische bediening van de sluizen. Voortaan kunnen binnenvaartondernemers en pleziervaarders zelf hun schip vastleggen

  en losmaken bij een versassing. Omdat de sluizen geklasseerde monumenten zijn

  die van kort na 1750 dateren werd erover gewaakt dat het uitzicht

  intact bleef.

  Goed nieuws voor pleziervaar-ders die de regio Boom-Wille-broek of de Willemsroute met de mooiste plekjes van Neder-lands en Belgisch Limburg willen ontdekken. Zij vinden alle prakti-sche informatie, vaarkaarten en toeristische tips over de regios voortaan in twee nieuwe bro-chures. De eerste heet Vaart.Ru-pel en werd met Europese steun uitgegeven door W&Z, Toerisme Rupelstraak-Vaartland, Toeris-me Antwerpen en de gemeen-

  ten Boom en Willebroek. De tweede toont de Willemsroute als verleidelijk alternatief om van Roermond of Den Bosch naar Maastricht te varen. Deze brochure werd door PBV, Rijks-waterstaat, Toerisme Limburg, De Scheepvaart en het Water-sportverbond uitgebracht naar aanleiding van de werkzaamhe-den op het Juliana kanaal.INFOwww.wenz.be/Nieuws en www.dewillemsroute.eu

  Extra aanmeerfaciliteiten Leuven-Dijle

  11,29%

  Nieuwe loonsubsidiemaatregelen

  Brochures Willebroek-Boom en Willemsroute

  Sinds 1 januari 2010 gelden in Belgi extra loonsubsidies voor wie bepaalde categorien matrozen in dienst neemt. Dankzij het plan versterkte activering past de overheid tijdelijk 750 tot 1100 euro bij per maand. De hoogste bijdragen worden toegekende voor laaggeschoolde werklozen die jonger zijn dan 26. Werklozen van minstens 50 jaar kunnen een toelage van 1000 euro krijgen. Maar ook uitke

  Extra aanmeerfaciliteiten

  Nieuwe loonsubsidiemaatregelen

  Brochures Wil

  In Wijnegem is waterwegbeheerder nv De Scheepvaart gestart met de bouw van een wachtkade voor binnenschepen. De vaarweg zal aan de rechteroever met 25 meter worden verbreed over een lengte van 750 meter. Bij de ligplaat-sen komt ook een afvalinzamelpunt en een aftappunt voor drinkwater. In een eerste fase moeten de drukke Albertkanaalbaan en het jaagpad voor fietsers worden omgelegd. Daarna volgt een archeologisch onderzoek en het eigenlijke graafwerk. Volgens de projectverantwoordelijken zal de infrastructuur vermoedelijk eind 2012 klaar zijn.

  Shortsea beperkt ladingverlies

  Nieuwe wachthaven in Wijnegem