derİn temeller sunum

Click here to load reader

Post on 15-Sep-2015

114 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Derin Temeller Sunum

TRANSCRIPT

 • DERNTEMELLER

  AyaktemellerKesonlar

  Kazktemeller

 • AYAKTEMELLER

 • KESONLAR

  AkKesonlar Pnmatik Kesonlar YzenKesonlar

 • AkKesonlar

  ap1.5 3.0m.olandaireselahap,demiryadabetonarmeark,temelzeminizerineoturtulur.

 • Pnmatik (havabasnl)Kesonlar

  Zeminveyeraltsuyununfazlaolduuyerlerdekullanlanbukesontrndeprensip,temelolarakinaedilecekkesonunaltblmndekialmaodasnnzemindekisuyuyenecekhavabasncyladoldurulmasvekurudaallarakzemininkazlmas,arlylakenkesonunsalamtabakayaulamasdr.

 • YzenKesonlar Tamamensuiinde,balkzeminlerdeuygulanankeson trdr.Bunlara

  "YzenSandk"dadenmektedir.Dardahazrlananaltveyanlarkapalbetonsandkkesonlar,temelveyasmel yaplmasistenennoktayagetirilipyerletirilir.

 • KAZIKTEMELLER Kazklar,esasolarakyapyklerininzemininderintabakalarnatatlmasamacilekullanlanbirtemeleididir.Zeminyzeyineyakntabakalarnyapyklerini,gmedenveyaaroturmalarayolamadantayabilecekbiryzeyseltemeltekilinemsaitolmaddurumlardaderintemeltercihedilir.Kazkltemellerinprojelendirilmesindedegmeyekargvenliinbulunduu;ayrcaservisyklerininmeydanagetireceioturmalarnkabuledilebilirbirsnramadgsterilmelidir.

 • KAZIKLARINFONKSYONLARI

  Yzeyseltemelzmlerinegredahapahalolmalarnakarndeiiknedenlerlekullanldklarbazdurumlaraadasralanmaktadr.

  sttekizemintabakalarnnstyapykleriiinyeterlitamaglerininolmay Suylailikiyegetiindekabaranveyaanikmegsterenzeminlerdestyap

  yklerininaktifzon diyetariflenebilecekbirblgenindnaaktarmakgerekebilir. Kuleler,denizplatformlarveyeraltsuyualtndakiradyeler kaldrmakuvvetleri

  etkisindedirler.Bukuvvetlerinkarlanmasndakazkltemellerdzenlenebilir. Kazklarbazdurumlardazeminhareketinikontrolamacylakullanlabilir. Gevekgranlerzeminlerinskhalegetirilerekiyiletirilmesiamacylakullanlabilir. niform olmayankkalanlarayounlamykaktaranyaplardakullanlabilir. Zeminyzveyazemindetabakalamannfazlaeimliolmas Statiksistemleriveyafonksiyonlarbakmndanfarkloturmalarahassasyaplar.

 • KazkTipleriveSnflandrlmas

  Kazklardeiikzellikleriesasalnarakbirokekildesnflandrlabilirler

  ZemineYkAktarmaeklineGre malEdildiiMalzemeninCinsineGreKazklar ZeminYerDeitirmesineGre YapmekillerineGre

 • ZemineYkAktarmaeklineGre

  UMukavemetliKazklar

 • Srtnme(Yzen)Kazklar

 • ekmeKazklar

  ekmekazklarouhallerdeuzunveyksekyaplaraetkiyenrzgrvedepremyklerininkarlanmasdurumundareaksiyonoluturulmas,petrolveakdenizsondajplatformlarnaveayrcayeraltsuseviyesininaltndakalangenialanlyaplaraetkiyensuyunkaldrmakuvvetininkarlanmasamacylaekmeetkisininyeterincesnmlenecei derinliekadarbukazklaryerletirilir.

 • AnkrajKazklar

  Ankrajkazklanzelliklekaymamukavemetiparametrelerizayfolanbolukluvegranlerzeminlerdestyapyaetkiyenyatayykleri,yanaltoprakbasncvekaldrmakuvvetiitkileriniyzeyleriboyuncaoluankaymagerilmeleriilederinlerdekikayaformasyonlarnaaktarabilmektedirler.

 • KompaksiyonKazklar

  Belirlikoullaraltndagranlerzeminlerinnceliklepermabilitverelatifsklkgibiyerindemhendislikzellikleriniiyiletirmekiinkazklarzeminyzeyindenuygunekillerdetatbikedilenakmayntemleriilezemineyerletirilirler.

 • EikKazklar

  Eerbirkazkyadakazkgrubudeylebellibiraaltndazemineyerletiriliyorsaeikkazkadnalr. Eikkazklaroukezyksekistinatyaplarnaetkiyenaktiftoprakitkisininkarlanmasndaistinatyapsnnaltnaveheyelantehlikesibulunanyerlerdekullanlr.

 • malEdildiiMalzemeninCinsineGreKazklar

  Ahap elik Betonarme

 • Ahap

  Ahapkazklarniteliklibazaalarngvdesivekollarnnzerindekikabuklarsyrlarakhazrlanankerestelerdenoluturulurlar.

  Ahapkazklarnbiroununboyu(uzunluu)ouuygulamalarda[10 20]marasndadeiir.

  Kazkolarakkullanlabilecekniteliesahipolabilmeleriiinkerestelerindzgn,sert,darbeleredayanklvekusursuzolmalargerekmektedir.

 • BetonarmeKazklar

  Betonarmekazklarenokkullanlankazktipidir.Yeraltsuyundanetkilenmedikleriiinveistenilenboydayaplabildikleriiindierkazklaragrestnlkkazanrlar.Enyaygnolarakncedendkmeveyerindedkmekazklarolarakkullanlmaktadr.

 • nDkml(Prekast)BetonKazklar

  Prekastkazklaryeterligrlenbir"ngerme"uygulanarakhazrlanabilirlervegeneldekare,daireselyadaoktagonal (sekizgen)enkesitesahiptirler.Kazklarnyerdenkaldrlmas,tanmasveyerekonulmasgibizorunlufizikselhareketlersrasndaoluaneilmemomentlerinedekarkazngereklidirencigstermesinisalayacakkadarbirngerme uygulanabilir.

 • YerindeDklenBetonKazklar

  Yerindedklenbetonkazklar(ForeKazklar)ncedenforajla zemindealankuyularniindedonatiskeletincedenbalanphazrlanarakkuyuiinebykkapasitelivinleraraclylayerletirilipmonteedildiktensonrakuyuhaznesininiinetamamylabetondoldurulmaksuretiyleimaledilmektedirler.KlflveKlfszyerindedkmekazklardiye2grubaayrlr.

 • KlfszYerindeDkmeBetonarmeKazklar

  Yeraltsuyuolmayanzeminlerde85cmapve6mderinliekadaruygulanabilirler.Sistemolarakzemininsktrlmassuretiyletamagcnnarttrlmasesasnadayanrlar.Butr kazklar:

  KompresKazklar Kornart Kazklar Ekspres(Dulak)Kazklarolmakzereekildeyaplrlar.

 • KompresKazk

  Deliciolarak2200kgarlndave85cmapndabirdullac uahmerdanladrldndezeminyanlaradorusktrlarakbolukalr.

  stenilenderinlieinildiktensonrasertvesalamtaparalardklerekve2000kglk tokmaklavurularakboluuntabanndabirtatabakastekiledilir.

  Boluanormalkvamdabetondklp1800kglk tokmaklasktrmayaplr.

 • Kornart Kazklar

  Zemine2540cmapndaahapbirkazkaklpekildiktensonrameydanagelenbolukbetonladoldurularakvesktrlarakyaplr.

 • EkspresKazklar

  Dkmedemirdenyaplan3090cmaplkonikekilliucasahipkazkzeminedarbeileaklrvekalanboluklar,betonladoldurularaksktrlr.

 • KlflYerindeDkmeBetonarmeKazklar

  KaplamaBorusuZemindeKalanKazklarKendinitutamayanveskmayaelveriliolanyumuakzeminlerde3090cmapndaincesaborulareitliekillerdeakldktansonraiibetonladoldurularakyaplr.Gerekirseelikdonatkullanlabilir.

  Balcalar:Ramond,Mast,Stren,Jansen,Abolorenz,Benoto kazklardr.

 • KaplamaBorusukartlanKazklar

  Yeraltsuyubulunanvekendisinitutamayangevekzeminlerdeuygulanr.Kalnl1020mmolankaplamaborusuzemineaklr.erisindekiboluagerekiyorsadonatkonularakbetondklr.Dahasonrakaplamaborusuyukarekilir.ButipKazklarn4farkltrvardr.Balcalar:Simpleks Kazklar,Franki Kazklar,StrausKazklar,Wolfholz kazklardr.

 • elikKazklar

  elikkazklarnkesitiHveyaIprofiliseklinde,veyadaireselolabilir.Daireselkesitli,yaniboruseklindeolanlarnularkapalveyayarkolabilirvegenellikleileribetonlanr.akmasrasndaulartakviyeedilir.Uzatmakiinperin,bulon veyakaynakyaplr.Bukazklaryksekyktasmakapasitesinesahipukazklarolarakkullanlabilirler.Ancak,yeraltsuyununzararlmaddeihtivaetmesihalinde,deniziindeabukrrler.Kumluzeminlerdedemrleriuzunolmayabilir.

 • KAZIKLARINTAIMAGCHESABI

  Birkazntamagcnkazkzeminetkileimiynndenbelirleyenbalcaikietken,kazevreleyenzeminintamagcnoluturanmekanikzellikleriilekaznyapldmalzemenindayanmnoluturanmekanikzellikleridir.Buikizellikkullanlarakkazkvezeminayrayrdeerlendirilirveherikisinindeuygulananykaltndasalamkalacaklarkantlanr. Formller,kazkzeminetkileimininstatikdengesiniyanstanveyaakmakazklardakazakmakiinharcananenerjive/veyayaplaniiesasalanbalantlardr.

 • StatikKazkFormlleri

  Birkaznevrezeminiasndantoplamtamagcgenellikleikibileendenoluur.Bunlarudirenciveevresrtnmesibileenleridir.

  Udirencikazkucundakizemininbirimtamakapasitesi(qf)vekazkenkesitalan(Ap)kullanlarakhesaplanabilir.Qp =qf .Ap

  Srtnmedirenci,kazkboyuncayeralantabakannbirimsrtnmedirenleri(fs)vekaznbutabakalardakievrealanlar(As)ilehesaplanabilir.

  Qs =fs .As

 • DinamikKazkFormlleri

  akmakazklarntamagcdeerlendirmelerindedinamikkazkformllerikullanlr.Buformller,kazkakmailemisrasndaharcananenerjinin,dierdeyilemekanikolarakyaplaniin,kaznzeminegirimiktarvezemindeoluantoplamdirenileilgiliolacasavndanyolakarakeldeedilmilerdir.

  Sanders ,Engineering News,Brix,Dutch,Ritter,Hiley Formlleriilehesaplanabilinir.

 • KazklardaGrupEtkisiveGrupTamaGc

  Kazkgrubununtamagc,kazklarngruphalindedavranlardnlerekhesaplanr.Zira,grupiindekibirkazkveevrezemin,dierkazklardaniletilengerilmelerinetkialaniindekalabilir.Buprobleminzmiineitliyaklamlarvardr.Bunlardanbirisrtnmekazklarndagrupetkisinihesaplamakiinkullanlanampirikveyayarampirikformllerdir.Buformllerkazklararasetkileimnedeniilegrupiindekikazklarntamaglerindemeydanagelenazalmaysaptamakamacilegelitirilmilerdir.saysilegsterilengrupverimi,kazklarntektektamaglerinintoplanmasilebulunandeerlearplarakgruptamagcbulunur.Buformllerdegenelde,yalnzcakazkkazketkileimidnlmvezeminzelliklerigznnealnmamtr.

  ConverseLabarre forml,1/8EtkileimKural,Terzaghi BlokYaklamilehesaplanabilinir.