güçlü temeller,

Click here to load reader

Post on 02-Oct-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

G Ü Ç L Ü T E M E L L E R, S Ü R D Ü R Ü L E B L R L D E R L K
2 0 1 7 E N T E G R E F A A L Y E T R A P O R U
Ç N D E K L E R
E N T E G R E F A A L Y E T R A P O R U H A K K I N D A
Y Ö N E T M D E N
G E N E L M Ü D Ü R ’ Ü N M E S A J I
B 1
B 2
B 2
Ç M S A H A K K I N D A
Kurumsal Profil Yurt çi Tesisler Yurt D Terminaller Ürün Gam Kilometre Talar: Çimsa’nn 45 Yllk Baar Yolculuu
S T R A T E J V E P A Y D A L A R
Çimsa Modeli Modeli - 2017 Yl Girdi ve Çktlar Çimsa’nn Paydalar ve letiim Kanallar Önceliklendirme Analizi ve Matrisi Sürdürülebilir Kalknma Hedefleri ve Çimsa Çimsa’da Sürdürülebilirlik Yönetimi
ORTAMI VE RSKLER
Ekonomik ve Sektörel Ortam Riskler, Frsatlar ve Çimsa’nn Yaklam
B 3
B 4
B 5
2 0 1 7 Y I L I P E R F O R M A N S I M I Z
Ekonomik Performans Yatrmlar AR-GE ve novasyon Kurumsal Geliim ve nsan Kaynaklar Sal ve Güvenlii klim ve Enerji Çevre Yönetimi Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Y Ö N E T M K U R U L U F A A L Y E T R A P O R U
Seri: II-14.1 Sayl Teblie stinaden Hazrlanm 1 Ocak - 31 Aralk 2017 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
2 0 1 6 Y I L I N A A T F N A N S A L B L G L E R
Bamsz Denetçi Raporu ve Konsolide Finansal Tablolar Kâr Datm Önerisi ve Sonuç Kâr Pay Datm Tablosu
E K L E R
Çimsa 2016-2017 Performans Tablosu Bamsz Güvence Beyanlar
letiim ve Yasal Uyar
B 6
B 7
B 8
B 9
Ç M S A 2 0 1 7 E N T E G R E F A A L Y E T R A P O R U
Bu rapor Çimsa’nn ikinci entegre faaliyet raporudur. Çimsa, bu rapor ile faaliyetlerinin güncel çktlarn, gelecee dair planlarn ve hedeflerini, dört senedir üyesi olduu IIRC (International Integrated Reporting Council-Uluslararas Entegre Raporlama Konseyi) tarafndan önerilen sermaye kategorizasyonu kapsamnda, entegre bir bak açs ile ele almakta, analiz etmekte ve paydalarna raporlamaktadr.
Bu rapor, ayn zamanda, Çimsa’nn entegre düünceyi ve sürdürülebilirlii tüm i süreçlerinde içselletirdiini de iaret etmektedir. Benimsenen bu yaklam, Çimsa’nn ii, üyesi olduu toplum ve dünyamz için en doru olan yapma çabasna güçlü bir ekilde destek olmaktadr.
Entegre faaliyet raporunun tüm paydalar tarafndan eriilebilir olmas Çimsa için önemli ve önceliklidir. Bu çerçevede rapor, çevre dostu bir anlayla üretilmi ve elektronik mecralarda paylalmtr. Rapora www.cimsa.com.tr adresinde yer alan Sürdürülebilirlik ve Yatrmc likileri sekmesinden ve ek olarak Çimsa’nn sürdürülebilirlik çalmalarn paylat www.cimsadasurdurulebilirlik.org adreslerinden ulalabilir.
E N T E G R E F A A L Y E T R A P O R U H A K K I N D A
Bu raporda yer alan tüm bilgiler, aksi belirtilmedii sürece, 2017 ylsonu verileridir. Çimsa itiraki (%51) olan Afyon Çimento Sanayi ve Ticaret A..’nin mali sonuçlar Çimsa’nn konsolide mali sonuçlarna dahil olmakla beraber, dier göstergeleri dahil deildir. Çimsa’nn hedefi, önümüzdeki dönemde Afyon Çimento’nun çevresel ve sosyal verilerine de raporlarnda kademeli olarak yer vermektir.
Bu rapor, IIRC tarafndan önerilen Uluslararas Entegre Raporlama Çerçevesi ile uyumludur. Rapor, Global Reporting Initiative (GRI) tarafndan yaynlanan GRI G4 Raporlama Rehberi’nin temel (core) seçeneine uyumlu olarak hazrlanmtr. Rapor içerii, GRI G4 Rehberi’nde açklanan ve bata önceliklendirme ilkesi olmak üzere içerik belirlemeye ilikin yöntemlere göre derlenmitir.
Performans bildirimleri temel olarak GRI G4 göstergeleri kapsamnda sunulmu, ek olarak Çimsa’nn 2013 ylnda taahhüdünü ilettii Birlemi Milletler Küresel lkeler Sözlemesi (UNGC) ilerleme raporlamas ilkeleri ve Dünya Sürdürülebilir Kalknma Konseyi’nin (WBCSD) Çimento Sürdürülebilirlik Giriimi (CSI) prensipleri de göz önünde bulundurulmutur.
Hisseleri Borsa stanbul’da ilem gören Çimsa’nn 2017 Entegre Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasas Kanunu (SPK)’nun faaliyet raporlamasna ilikin asgari gereklilikleriyle de uyumludur.
- Bu rapor 26 Mart 2018 tarihinde yaynlanmtr. - Raporun, GRI çerik Endeksi onay süreci devam etmektedir. Süreç tamamlandnda Çimsa kurumsal web sitesinde yer alan PDF güncellenecektir.
B 1
1
Ç M S A 2 0 1 7 E N T E G R E F A A L Y E T R A P O R U I E N T E G R E F A A L Y E T R A P O R U H A K K I N D A
M E H M E T H A C I K A M L O L U Y Ö N E T M K U R U L U B A K A N I
Y Ö N E T M K U R U L U B A K A N I ’ N I N M E S A J I
B 2
45. YAIMIZDA
• BAARILI SONUÇLAR 2017 için belirlediimiz hedeflere ulatk.
• STRATEJK ODAK Stratejimiz, ksa, orta ve uzun vadede sürdürülebilir ve kârl büyüme ile paydalar için kalc deer üretmeye odakldr.
• YATIRIMLAR Gelecekteki deer üretme gücümüzü ivmeleyecek yatrmlar tamamladk.
Ç M S A 2 0 1 7 E N T E G R E F A A L Y E T R A P O R U I B 2
2
Nide Fabrikamzdaki kapasite artna yönelik yatrmn da tamamlanmasyla birlikte klinker üretim kapasitemizde rekabetçi yapmz daha da güçlendiren bir mertebeye ulalmtr.
Yaln, gerçekçi ve esnek stratejimizle yeni ufuklara odaklanyoruz. Çimsa’nn stratejisi, ksa, orta ve uzun vadede sürdürülebilir ve kârl büyüme ile paydalar için kalc deer üretmektir. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki Çimsa, 2017 ylnda, ana deer yaratma öesi olarak belirledii; • ekonomik performans
• AR-GE ve inovasyon kanalyla yeni ürün ve yeni pazar geliimi
• enerji verimlilii
• insan geliimi
konularnda önemli baarlara imza atm; orta ve uzun vadeli büyümesini destekleyecek atlmlar gerçekletirmitir.
Deerli paydalarmz,
Küresel ekonomideki büyümenin hzland 2017 ylnda Küresel ekonominin öngörülerin ötesinde bir büyüme gösterdii 2017 ylnda, gelimi ülkelerdeki ekonomik toparlanmann hzland gözlenmektedir. Ayn dönemde, gelimekte olan ülkelerin büyüme performansnda da ivmelenme gözlenmitir. Fed, Avrupa Merkez Bankas (ECB), BoJ bata olmak üzere, dünyann belli bal merkez bankalarnn devreye ald ve ekonomik faaliyeti canlandrmaya yönelik para politikalar olumlu sonuçlar üretirken, 2017’nin ilk çeyreinden sonra küresel risk itahnn arta geçmesi, gelimekte olan ülkelere yönelik sermaye hareketlerini destekler nitelikte olmutur.
Türkiye ekonomisi, 2017’de güçlü bir performansa imza atmtr. Türkiye ekonomisi 2017 ylnda güçlü bir büyüme sergilemitir. Yln üçüncü çeyreinde bir önceki yln ayn dönemine kyasla %11,1 ile beklentilerin üzerine çkan büyüme oran, son 6 yln en güçlü performansna iaret etmitir. Özel tüketim harcamalar, üçüncü çeyrekte büyümeye 7 puan ile en büyük katky salamtr. Ayn süreçte kamu tüketim harcamalarnda da yükselme söz konusudur.
45. yamzda önemli yatrmlara imza attk. Çimsa, küresel ve ulusal ekonomilerin deikenlik arz eden koullarnda, 45. yan gururla kutlamtr.
irketimiz, 2017 yl için belirledii mali ve operasyonel hedeflere ulamakla kalmam, geleceini ekillendirecek önemde atlmlar ve yatrmlar hayata geçirerek, i modelini, deer üretme gücünü ve yetkinliklerini daha da pekitirmitir.
Çimsa, 2017’de, yakn geçmite balatt üç önemli yatrm baaryla tamamlam ve devreye almtr.
Afyon Fabrikamz, yeni ina edilen ve en güncel çimento üretim teknolojisine sahip, modern ve çevreci yerlekesine tanmtr.
Eskiehir Fabrikamzda yürüttüümüz beyaz çimento yatrmmz da tamamlanm olup, I. üretim hattnn hem gri hem beyaz klinker üretebilecek ekilde modifikasyonu gerçekletirilmitir. Bu yatrmn, küresel arenadaki konumumuzu daha da güçlendireceine inanyoruz.
Çimsa, 45. yan kutlad 2017 ylnda, hedeflerine ulamakla kalmam, geleceini ekillendirecek kilit önemde yatrmlar hayata geçirerek, paydalar için ürettii deeri pekitirmitir.
3
Ç M S A 2 0 1 7 E N T E G R E F A A L Y E T R A P O R U I Y Ö N E T M D E N
Y Ö N E T M K U R U L U B A K A N I ’ N I N M E S A J I
Yönetim Kurulumuzun sahipliinde ve Üst Yönetimimizin kaptanlnda hayata geçirilen stratejik planmz, entegre yönetim ilkelerine sadk kalnarak ve kazan-kazan bak açs ile icra edilmektedir.
Benimsemi olduumuz bu yaklam, insan kaynamz, müterilerimiz ve hissedarlarmz bata olmak üzere tüm paydalarmzn refah seviyesine sürdürülebilir deer katmamza imkân sunmaktadr.
Çimsa, yarna dünden hazrdr. Çimsa; geride brakt yarm asra yaklaan süre zarfnda,
• Türkiye ekonomisine ve üyesi olduu topluma deer katmak,
• hissedar ve yatrmc deerini sürekli gelitirmek,
• çimento sektöründe rol model olmak,
• iç ve d pazarlarda müteri memnuniyetini gelitirmek,
• ve her türlü doal kaynakta en uygun noktada verimlilii salamak
ana hedeflerinde güçlü, sürdürülebilir ve salkl bir performans elde etmi ve sorumluluklarn eksiksiz yerine getirmitir.
Ülkemiz ekonomisinin ve sanayisinin lider katlmclarndan Sabanc Grubu’nun üyesi olan Çimsa, yüksek öngörü gücü, salam mali yaps, deiimi içselletirme yetkinlii ve profesyonel insan kayna ile güçlenmekte olup, gelecee odakldr.
Çimsa, önümüzdeki yllarda gerçekletirecei atlmlarla, küresel ve ulusal çimento sektöründeki liderliini pekitirecei gibi paydalar için daha fazla deer üretmeye ve Türkiye ekonomisine olan katksn artrmaya devam edecektir.
Kârl ve verimli bir irket olarak büyümeye odaklyz. 10 yla yakn bir süredir dalgalanma arz eden küresel piyasalar toparlanma sürecine girmitir. Gelecee ait öngörülerimiz olumludur. Gelimi ekonomilerdeki büyümenin 2018 ve sonrasnda da devam edecei tahmin edilmektedir. Türkiye ve çevre corafyasndaki büyük potansiyeli de net olarak görüyoruz ve büyüme senaryomuzu üyesi olduumuz bu dinamik piyasaya uygun olarak yaplandryoruz.
Çimsa, yüksek öngörü gücü, salam mali yaps, deiimi içselletirme yetkinlii ve profesyonel insan kayna ile güçlenmekte olup gelecee odakldr.
Ç M S A 2 0 1 7 E N T E G R E F A A L Y E T R A P O R U I B 2
4
Rekabetin de artaca bu süreçte, arz ve talep bileenlerinde deiim devam edecektir. Enerji bata olmak üzere girdi fiyatlarndaki yükseli, küresel ekonomik büyümeye paralel olarak devam edecek ve üretim-ticaret döngümüzü etkileyecek ana riskler arasnda yer alacaktr.
Çimsa, riskleri ve frsatlar proaktif bir bak açs ile dengeleyerek, kârl ve verimli bir irket olarak büyümeye ve yarnlara kararl admlarla ilerlemeye devam edecektir.
kinci entegre raporumuzu sunarken kinci entegre faaliyet raporumuzu incelemelerinize sunmadan önce, raporlama alanndaki pratiimize ilikin ksa tespitlerimi de sizlerle paylamak istiyorum. Uzun soluklu bir faaliyet ve sürdürülebilirlik raporlamas geleneine sahip olan Çimsa, reel sektörde bir ilke imza atarak; Türkiye’de yaynlanan ilk entegre faaliyet raporunu geçen sene sizlerle paylamt. Bu ikinci raporumuzu, edindiimiz deneyimler ve siz paydalarmzn geri bildirimlerinin nda çok daha effaf ve yaln bir yapya kavuturduumuzu düünüyoruz.
Bu vesileyle, özverili çalmalar için tüm Çimsallara, markamza güven ve ballklar için tüm müterilerimize, tedarik ve deer zincirimizde yer alan i ortaklarmza ve dier tüm paydalarmza ahsm ve Yönetim Kurulumuz adna teekkürlerimi sunarm.
Sayglarmla,
Mehmet HACIKAMLOLU Yönetim Kurulu Bakan
Çimsa, riskleri ve frsatlar proaktif bir bak açs ile dengeleyerek, kârl ve verimli bir irket olarak büyümeye ve yarnlara kararl admlarla ilerlemeye devam edecektir.
5
Ç M S A 2 0 1 7 E N T E G R E F A A L Y E T R A P O R U I Y Ö N E T M D E N
N E V R A Ö Z H A T A Y G E N E L M Ü D Ü R
G E N E L M Ü D Ü R ’ Ü N M E S A J I
2017 YILINDA
• BAARININ FORMÜLÜ Piyasa deneyimimiz AR-GE birikimimiz Güçlü kurumsal ve mali yapmz
• YATIRIM YILI 2017 ylnda 106 milyon ABD Dolarlk yatrm harcamas yaptk.
B 2
Ç M S A 2 0 1 7 E N T E G R E F A A L Y E T R A P O R U I B 2
6
ölçekte örnek gösterilecek nitelikteki teknik ve çevresel özellikleri ile bizleri gururlandrmaktadr.
2015 ylnda yapmna balanan ve 2017 ylnda tamamlanan Eskiehir Fabrikas modifikasyon projesi kapsamnda, fabrikamzn 1. üretim hatt hem gri hem de beyaz çimento üretecek ekilde dönütürülmütür.
Bir dier kapasite artrma projemiz olan Nide Fabrikas yatrmmz Haziran 2017’de tamamlanm, tesisin klinker üretme kapasitesi iki katna çkarlmtr.
nanyoruz ki 2017 ylnda hayata geçirdiimiz bu atlmlar, gerek yurt içinde gerek yurt dnda Çimsa’nn marka gücüne katkda bulunacak, ürünlerimizi ulatrdmz müteri kitlesini geniletmemizi destekleyecektir.
Deerli paydalarmz,
45. ylmzda, baarmz perçinleyen bir performansa imza attk. Küresel ve ulusal piyasalarn arz ettii risk ve frsatlar öngörme gücü, üstün üretim yetkinlikleri ve operasyonel verimlilie odakl i modeli ile çalmalarn gerçekletiren Çimsa, 45. faaliyet ylnda güçlü bir operasyonel ve mali performans kaydetmitir.
2017 ylnda Çimsa, yurt içi piyasalardaki konumunu daha da güçlendirmi, küresel piyasalarda ise özellikle beyaz çimento ve özel ürünler alanndaki liderliini korumutur.
2017 ylnda toplam çimento satmz 7 milyon tonu geçerken, toplam ciromuz 1.490 milyon TL olarak gerçeklemitir. Brüt kâr marjmz %27, FAVÖK marj %26 ve konsolide net kârmz 247 milyon TL olarak kaydedilmitir.
Geride braktmz ylda, özkaynak kârllmz %16, aktif kârllmz %7, hisse bana kârmz ise 1,6904 TL olarak gerçeklemitir.
Çimsa’nn 2017 ihracat 1,6 milyon ton mertebesinde gerçeklemitir. Çimsa, ihracat pazarlarnda da faaliyetlerini istikrarl ve salkl bir ekilde sürdürmektedir. Ürünlerimiz dünyann dört bir yannda 65’ten fazla ülkeye satlmakta; insan hayatna ve ekonomik gelimeye katkda bulunmakta ve deer katmaktadr.
hracatmz 2017 ylnda toplam satlarmzn %30’u seviyesinde gerçeklemi; ihracat gelirimiz 120 milyon ABD Dolarn amtr. 2017 ylnda ihracatta en çok büyüme yaadmz pazarlar ise Akdeniz havzas, Bat Afrika ve Kuzey Amerika olmutur.
Çimsa, önümüzdeki dönemde de iç ve d pazarlarda ortaya çkacak i frsatlarn dengeli bir yaklamla yönetmeye, sürdürülebilir ve kârl ekilde büyümeye devam edecektir.
2017 ylnda tamamladmz yatrmlar bizi her yönüyle daha güçlü hale getirmitir. Çimsa 2017 ylnda toplam 106 milyon ABD Dolarlk yatrm harcamas ile kayda deer bir yatrm dönemine imza atmtr. irketimiz, tarihinin en yüksek yatrm seviyesini gerçekletirdii 2017 ylnda;
• Afyon Fabrikas’n yeni alanda kurulan modern yerlekesine tam,
• Eskiehir Fabrikas modifikasyon yatrmn tamamlam,
• Nide Fabrikas’nda üretim kapasitesi artna gitmitir.
Devreye aldmz yeni Afyon Fabrikamz için son 3 ylda yaptmz toplam yatrm harcamamz 170 milyon ABD Dolarna ularken, yeni tesisimiz küresel
Ürünlerimiz dünyann dört bir yannda 65’ten fazla ülkeye satlmakta; insan hayatna ve ekonomik gelimeye katkda bulunmakta ve deer katmaktadr.
7
Ç M S A 2 0 1 7 E N T E G R E F A A L Y E T R A P O R U I Y Ö N E T M D E N
G E N E L M Ü D Ü R ’ Ü N M E S A J I
Baarmzn formülü Büyümeyi, gelimeyi ve baary sürdürülebilir klmamzn arkasndaki en önemli olgular, üretimde ve ticaretteki piyasa deneyimimiz, AR-GE bilgi birikimimiz ile güçlü kurumsal ve mali yapmzdr.
Çimsa, sürdürülebilirlii salayabilmenin tek yolunun kaynaklarn rasyonel ve verimli kullanmndan geçtiine inanmaktadr. Bu dorultuda altyapsn gelitiren Çimsa, üretim faaliyetlerinde hammadde ve enerji konusundaki yaklamyla da farkllamakta ve örnek projeler gelitirmektedir.
Çimsa’nn kurum kültüründe tartlmaz bir yere sahip olan yenilik, deiim, öngörü ve planlama yetkinlikleri kapsaml ve kilit önemde yatrm çalmalarnn zor piyasa koullarnda kolaylkla tamamlanmasnda büyük rol oynamaktadr.
Sürdürülebilirlik, çevre ve SG, Çimsa için öncelikli yatrm alanlardr. Yatrmlarmzla ilgili olarak paylamak istediim ve önemli olduuna inandm bir dier konu, Çimsa’da gerçekletirdiimiz projelerin sadece yeni fabrika veya kapasite artrma çalmalaryla snrl olmaddr.
Çimsa, her yl tesislerinde farkl ölçeklerde ve çok sayda sürdürülebilirlik, çevre, i sal ve güvenlii yatrmlarn hayata geçirmekte ve ürettii toplam deerin yan sra paydalarna da katkda bulunmaktadr. Çimsa, sektöründeki en yeni teknolojiyi ve üretim modellerini benimsemeye, gerekli noktalarda üretimdeki etkinlik ve verimliliini gelitirici yatrmlarla artrmaya devam edecektir. Bu konuda göstereceimiz kararllk, irketimizin orta vadeli hedeflerine hizmet edecek, kalc ve sürdürülebilir hissedar deeri üretmemizde büyük rol oynayacaktr. Benzer ekilde, gerçekletireceimiz her yeni yatrm, çevreye ve topluma kattmz deeri de daha fazla güçlendirmemizi mümkün klacaktr.
nsan kaynamz en deerli varlmzdr. nsan kaynaklar alannda yüksek performans kültürü oluturmak hedefiyle hareket eden Çimsa; çalan haklarnn korunup gözetildii, her seviyeden yetenein gelitirildii, kadn ve erkek çalanlara frsat eitlii saland, i sal ve güvenlii konularnda en iyi standartlarn yaatld bir i ortamn sürdürmeyi hedeflemektedir.
Taraf olduumuz BM Küresel lkeler Sözlemesi ve Kadnn Güçlendirilmesi lkeleri (WEPs) gerei, toplumsal cinsiyet eitliini ilerletecek irket politikalar oluturmay ve uygulamay Çimsa’nn insan kaynaklar alanndaki öncelikli konularndan biri olarak görüyor ve bu dorultudaki çalmalarmza kesintisiz devam ediyoruz. 2017 yl sonu itibaryla kadn çalan saymz 118’e ularken, kadn çalanlarmzn toplam istihdammza oran %10 olarak gerçeklemitir.
Ç M S A 2 0 1 7 E N T E G R E F A A L Y E T R A P O R U I B 2
8
Çimsa’nn ikinci entegre faaliyet raporunu sizlerle paylamann memnuniyetini yayoruz. Çimsa’nn 2017 yl mali ve operasyonel performansnn yan sra çevresel ve sosyal düzlemlerde ürettii katma deeri de içeren entegre faaliyet raporumuz; i modelimizi, gelecee dair plan ve hedeflerimizi küresel kabul görmü IIRC sermaye kategorizasyonu kapsamnda ele almaktadr. Raporlama pratiinde ulatmz seviyeyi, entegre düünceyi ve sürdürülebilirlii i süreçlerimizde içselletirdiimizin bir kant olarak kabul ediyor ve bu eksende de örnek uygulamalara imza atan bir ekonomik aktör olmay hedefliyoruz.
Çimsa, üretim, ticaret ve deer üretme gücünü gelitirmeye odakldr. effaflk ve hesap verilebilirlik, doruluk ve güvenilirlik, çevre ve topluma kar sorumluluk, kaliteden ödün vermemek temelleri üzerine kurulu i ilkelerimiz büyüme yolcuumuzda bizlere yol gösterdii sürece, Çimsa sektörünün saygn ve güçlü bir üyesi olarak global arenadaki ilerlemesini sürdürecektir.
Vizyonumuz dorultusundaki yolculuumuzda bizimle hareket eden ve özverili mesaileriyle performansmza katk salayan Çimsallar bata olmak üzere, ürünlerimizi tercih eden müterilerimize, ortaklarmza, Yönetim Kurulumuza ve dier tüm paydalarmza en içten teekkürlerimi ve sayglarm sunarm.
Nevra ÖZHATAY Genel Müdür
ilkelerimiz büyüme yolcuumuzda bizlere yol gösterdii sürece, Çimsa sektörünün saygn ve güçlü bir üyesi olarak global arenadaki ilerlemesini sürdürecektir.
9
Ç M S A 2 0 1 7 E N T E G R E F A A L Y E T R A P O R U I Y Ö N E T M D E N
Y Ö N E T M K U R U L U
Mehmet HACIKAMLOLU Bakan
Serra SABANCI Bakan Vekili (31.03.2017 tarihinden itibaren)
Gökhan EYGÜN Üye (31.03.2017 tarihinden itibaren)
Bar ORAN Üye
Soldan Saa
Ç M S A 2 0 1 7 E N T E G R E F A A L Y E T R A P O R U I B 2
10
Ü S T Y Ö N E T M
Gürol ÖZER Genel Müdür Yardmcs (Çimento Operasyon ve Yatrmlar)
Ülkü ÖZCAN Genel Müdür Yardmcs (Beyaz Çimento ve Özel Ürünler Sat ve Pazarlama)
Cem TALAY Genel Müdür Yardmcs (Gri Çimento Sat ve Pazarlama)
Bilgen ÇALI Genel Müdür Yardmcs (Kurumsal Geliim ve nsan Kaynaklar)
Eren MANTA Genel Müdür Yardmcs (Finans ve Mali ler)
Ümit ÇETN Genel Müdür Yardmcs (Satnalma ve Lojistik)
Nevra ÖZHATAY Genel Müdür
Caner TÜRKYENER Genel Müdür Yardmcs (Hazr Beton)
Dr. Önder KIRCA Genel Müdür Yardmcs (novasyon, AR-GE ve Gri Çimento hracat)
Özgeçmi bilgileri için 88 s.
Soldan Saa
11
Ç M S A 2 0 1 7 E N T E G R E F A A L Y E T R A P O R U I Y Ö N E T M D E N
Ç M S A H A K K I N D A
2 0 1 7 E N T E G R E F A A L Y E T R A P O R U
B 3
12
Ç M S A 2 0 1 7 E N T E G R E F A A L Y E T R A P O R U I B3
Çimsa, 45 yllk küresel ve ulusal piyasa deneyimi, know-how’, AR-GE çalmalarna dayal gücü, geni ürün yelpazesi, yenilikçi çalanlar, insana ve çevreye saygl yaklamyla, sektöründe fark yaratarak sürekli büyüyen, uluslararas bir çimento ve yap malzemeleri irketidir.
Türkiye çimento sanayisinin öncü kuruluu Türkiye çimento sanayisinin öncü kurulularndan olan Çimsa 1972 ylnda faaliyetlerine balamtr.…