copy of rpt numerasi thn 2

Download Copy of rpt numerasi thn 2

Post on 27-Jun-2015

2.835 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2 UNIT 1 - NOMBOR BULAT HINGGA 100MINGGU TARIKHSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN1.1Murid berupaya: MENAMAKAN NOMBORHINGGA 100 1.1.1 MENAMAKAN NOMBOR 100i. Menyebut nombor hingga 100ii Mengenal pasti angka hingga 1001.2Murid berupaya: MEMBILANG NOMBOR 1.2.1 Membilang hingga 100 objek dengan membuat kumpulan:i.sepuluh-sepuluh ii. Lima-limaiii. Dua-duaiv satu-satu1.3Murid berupaya:MENULIS NOMBOR 1.3.1 MENULIS NOMBOR HINGGA 100I . Menulis angka hingga 100ii. Membaca nombor dalam perkataanhingga seratusiii Menulis nombor dalam perkataanhingga seratus 1.4 Murid berupaya:MENGENAL PASTI 1.4.1 MENGENAL PASTI NILAI TEMPAT DAN DIGITi. Mengenal pasti nilai tempat dan digit bagi nombor hingga seratus

2. RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2UNIT 1 - NOMBOR BULAT HINGGA 100MINGGU TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN1.5 Murid berupaya:MENYUSUN NOMBOR1.5.1 MENYUSUN NOMBOR HINGGA 100 i. membilang satu-satu secara tertib menaik dan tertib menurun ii. membilang dua-dua secara tertib menaik dan tertib menuruniv. membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik dan tertib menurun iii. membilang lima-lima secara tertib menaik dan tertib menurun 1.6 Murid berupaya:MEMBANDINGKAN NOMBOR 1.6.1 MEMBANDINGKAN NOMBOR DAN MENYATAKAN i. Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang1.7 Murid berupaya:MENYUSUN NOMBOR IKUTURUTAN1.7.1 MENYUSUN NOMBOR MENGIKUT URUTAN DENGAN:i.membandingkan nombor tersebut, danii. meletakkan nombor tersebut pada garis nombor 3. RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNANNUMERASI TAHUN 2UNIT 1 - NOMBOR BULAT HINGGA 100MINGGU TARIKHSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN 1.8Murid berupaya: MENYEBUT DAN MENGGUNAKAN NOMBOR 1.8.1 MENYEBUT DAN MENGGUNAKAN NOMBOR ORDINAL ORDINAL i.Menyebutnomborordinaldaripadakesebelashinggakeduapuluhii. Menggunakan nombor ordinal dalam konteks yang berbeza UNIT 2 - TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100MINGGU TARIKHSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN2.1 Murid berupaya: MENAMBAH DUANOMBOR2.1.1 MENAMBAH DUA NOMBOR TANPA MENGUMPUL SEMULA BAGI :i. nombor satu digit dengan nombor satu digitii. nombor dua digit dengan nombor satu digitiii. nombor dua digit dengan nombor dua digit 2.2Murid berupaya:MENAMBAH DANMENGUMPUL NOMBOR2.2.1 MENAMBAH DUA NOMBOR DENGAN MENGUMPUL SEMULA BAGI:i. nombor dua digit dengan nombor satu digitii. nombor dua digit dengan nombor dua digitRANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 4. NUMERASI TAHUN 2 UNIT 2 - TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100MINGGU TARIKHSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN 2.3Murid berupaya:MENAMBAH TIGA NOMBOR 2.3.1 MENAMBAH TIGA NOMBORi. Menambah tiga nombor satu digit 2.4Murid berupaya:MELENGKAPKAN2.4.1 MELENGKAPKAN AYAT MATEMATIKi. Melengkapkan ayat matematik operasi tambah yang melibatkan dua nombor 2.5Murid berupaya:MENYELESAIKANMASALAH 2.5.1 MENYELESAIKAN MASALAH BAGI OPERASI TAMBAHi. Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tambah dalam situasi harian RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2 5. UNIT 3 - TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100MINGGU TARIKHSTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN3.1Murid berupaya:MENOLAK DUA NOMBORTANPA MENGUMPUL SEMULA 3.1.1 Menolak sebarang dua nombor tanpa mengumpul semula melibatkan: i. nombor satu digit daripada nombor satu digit ii. nombor 1-digit daripada nombor dua digit iii. nombor dua digit daripada nombor dua digit3.2Murid berupaya:MENOLAK DUA NOMBORDENGAN MENGUMPUL SEMULA3.2.1 Menolak sebarang dua nombor dengan mengumpul semula melibatkan:i. nombor satu digit daripada nombor dua digit ii. nombor dua digit daripada nombor dua digit3.3 Murid berupaya:MENOLAK TIGA NOMBOR SATU DIGIT 3.3.1 Menolak sebarang tiga nombor satu digit 3.4Murid berupaya:MELENGKAPKAN AYATMATEMATIK 3.4.1 Melengkapkan ayat matematik operasi tolak yang melibatkan dua nombor 3.5Murid berupaya:MENYELESAIKAN MASALAH HARIAN 3.5.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tolak dalam situasi harian RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2 6. UNIT 4 - DARABMINGGU TARIKHSTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN4.1 a) Murid berupaya:MEMBINA DAN MEYEBUTKUMPULAN SAMA BANYAK 4.1.1 Membina dan menyebut kumpulan sama banyak menggunakan:i. bahan konkritii. gambariii. garis nombor 4.1 a)Murid berupaya:MENULIS AYAT MATEMATIK TAMBAH BERULANG 4.1.2 Menulis ayat matematik tambah berulang:i. dua-duaii. lima-limaiii. sepuluh-sepuluhiv. empat-empat 4.1 b)Murid berupaya: MEMPERKENALKAN SIMBOL DARAB DAN4.1.1 Memperkenalkan simbol darab dan sama dengan: SAMA DENGANi. mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks darabii. menulis simbolnya iii. menggunakan simbol bagi menulis ayat matematik darab berdasarkan situasi yang diberi RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2 7. UNIT 4 - DARABMINGGU TARIKHSTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 b)Murid berupaya:MENULIS AYAT MATEMATIKDARAB4.1.2 Menulis ayat matematik darab apabila diberi kumpulan dua-dua, lima-lima,sepuluh-sepuluh dan empat-empat berbantukan: i. objek ii. gambariii. garis nombor 4.1 c) Murid berupaya:MENULIS OPERASIDARAB 4.1.3 Menulis operasi darab yang sama jawapannya dengan operasi darab yang diberi dengan mengubah susunan nombor yang didarabkan.4.2 a)Murid berupaya: MEMBINA SIFIR DUA,LIMA, SEPULUH DAN EMPAT 4.2.1 Membina sifir dua, lima, sepuluh dan empat dengan berpandukan: i. objek konkrit ii. gambariii. garis nombor4.2 b)Murid berupaya: MENENTUKAN NILAI4.2.2 Menentukan nilai bagi sifir satu dan sifir sifarRANCANGAN PENGAJARAN TAHUNANNUMERASI TAHUN 2 8. UNIT 4 - DARABMINGGU TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4.2 c)Murid berupaya: MELENGKAPKAN AYAT MATEMATIK 4.2.3 Melengkapkan ayat matematik darab yang melibatkan sifir dua, empat, lima, 10, satu dan sifar.4.3Murid berupaya:MENYATAKAN SIFIRSECARA SPONTAN 4.3.1 Menyatakan secara spontan sifir dua, lima, 10, empat, satu dan sifar mengikut: i. tertib menaik ii. rawakiii. salah satu daripada dua nombor yang didarab untuk memberi hasil darab tertentu. 4.4 Murid berupaya: MENGGUNAKAN SIFIRDUA, LIMA, SEPULUH DAN 4.4.1 Menggunakan sifir dua, lima, sepuluh dan empat bagi:EMPAT i. merekacipta cerita berdasarkan ayat matematik darab yang diberiii. menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pendaraban dua nombor. RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2 9. UNIT 5 - BAHAGIMINGGU TARIKH STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN5.1 (a)Murid berupaya:MENGKELASKAN KEPADA KUMPULAN 5.1.1 Mengkelaskan kepada kumpulan i. dua-dua ii. lima-lima iii. sepuluh-sepuluh iv. empat-empat dengan menyatakan kumpulan yang diperoleh dengan menggunakan :a) objekb) gambarc) garis nombor5.1 (b)Murid berupaya: MEMPERKENALKANSIMBOL BAHAGI5.1.2 Memperkenalkan simbol bahagi dan sama dengan a) mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevandalam konteks bahagi b) menulis simbolnya c) menggunakan simbol bahagi dan sama dengan bagi menulis5.1 ( c )Murid berupaya: MENULIS AYAT5.1.3 Menulis ayat matematik operasi bahagi berdasarkan aktivitiMATEMATIK i. Pengumpulanii. Pengongsianiii. Tolak Berturut-Turutiv. Songsangan Operasi Darab RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2UNIT 5 - BAHAGIMINGGU TARIKH 10. MINGGU TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 5.2 (a) Murid berupaya:MEMBENTUKAYAT MATEMATIK 5.2.1 Membentuk ayat matematik yang melibatkan pembahagian dengan :i. duaii. Limaii. Sepuluhii. Empatberpandukana) objek konkritb) gambarc) garis nombor5.2 (b)Murid berupaya: MENENTUKANNILAI5.2.2 Menentukan nilai bagi pembahagian dengan satu dan sifar5.2 ( c )Murid berupaya:MELENGKAPKAN AYAT MATEMATIK BAHAGI5.2.3 Melengkapkan ayat matematik yang melibatkan pembahagian dengan i. dua ii. Lima ii. Sepuluh iv. Empat v. Satu vi. Sifar RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2 UNIT 5 - BAHAGIMINGGU TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 11. 5.3 (a) Murid berupaya:MENYATAKANSECARA SPONTAN 5.3.1 Menyatakan secara spontan pembahagian dengan PEMBAHAGIANi. duaii. Limaii. Sepuluhii. Empatv. Satuvi. Sifar mengikuta) tertib menaikb) rawak 5.3 (b) Murid berupaya:MENYATAKANSECARA SPONTAN 5.3.2 Menyatakan secara spontan pembahagian dengan PEMBAHAGIANi. duaii. Limaii. Sepuluhii. Empatv. Satuvi. Sifarmengikut c) salah satu daripada dua nombor yang dibahagi untuk memberihasil bahagi tertentu dalam pembahagian apabila disoal RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2UNIT 5 - BAHAGIMINGGU TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 12. 5.4 Murid berupaya:MENGGUNAKANPEMBAHAGIAN 5.4.1 Menggunakan pembahagian dengani. duaii. Limaii. Sepuluhii. Empatbagi a) mereka cipta cerita berdasarkan ayat matematik bahagi yang diberi b) menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pembahagiandua nomborUNIT 6 - WANG HINGGA RM 100MINGGU TARIKHSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN 6.1Murid berupaya:MENENTUKAN NILAI WANG6.1.1 Menentukan nilai wang dalami. RM ii. Sen 6.2Murid berupaya:MENUKAR WANG6.2.1 Menukarkan wang mengikut nilai yang diberi :- i. Duit syiling sehingga RM 1 ii. Wang kertas sehingga RM 1006.3 Murid berupaya: MENAMBAH WANG6.3.1 Menambah wang sehingga RM 100RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNANNUMERASI TAHUN 2UNIT 6 - WANG HINGGA RM 100MINGGU TARIKHSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN 6.4Murid berupaya: 13. MENOLAK WANG 6.4.1 Menolak wang sehingga RM 1006.5Murid berupaya: PENYELESAIAN MASALAHMELIBATKAN WANG6.5.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan wang dalam situasi harian UNIT 7 - WAKTUMINGGU TARIKH STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya:7.1 MENYATAKAN DANMENULIS WAKTU7.1.1 Menyatakan waktu dalam gandaan lima minit 7.1.2 Menuliskan waktu dalam gandaan lima minit7.2 HUBUNGAN UNIT DALAM 7.2.1 Menggunakan unit bagi waktu dan mengetahui hubungan di antara :-WAKTU i. Jam dan minit ii. Hari dan jam7.3 PENYELESAIAN MASALAH 7.3.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan waktu dalam situasi harianMELIBATKAN WAKTU RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2UNIT 8 - PENGENALAN TENTANG PANJANGMINGGU TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 8.1 Murid berupaya: 14. MENGGUNAKAN PERBENDAHARAAN KATA8.1.1 Menggunakan perbendaha