rpt numerasi thn2

Click here to load reader

Post on 17-Feb-2018

222 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 rpt numerasi thn2

  1/34

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

  NUMERASI TAHUN 2

  MINGGU TARIKHUNIT 1 - NOMBOR BULAT HINGG

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD P

  1.1 Murid berupaya:

  MENAMAKAN NOMBOR

  HINGGA 1 1.1.1 MENAMAKAN NOMBOR 1

  ii Me!"e!a# pa$%i a!"&a 'i!""a 1

  1.( Murid berupaya:

  MEMBILANG NOMBOR

  1.(.1 Me)bi#a!" 'i!""a 1 *b+e& de!"a! )e

  &u)pu#a!:

  i.$epu#u',$epu#u'

  ii. Li)a,#i)a

  iii. Dua,dua

  i- $a%u,$a%u

  1. Murid berupaya:

  MENULIS NOMBOR

  1..1 MENULIS NOMBOR HINGGA 1

  I . Me!u#i$ a!"&a 'i!""a 1

  ii. Me)ba/a !*)b*r da#a) per&a%aa!

  'i!""a 0$era%u$0

  iii Me!u#i$ !*)b*r da#a) per&a%aa!

  'i!""a 0$era%u$0

  1. Murid berupaya:

  MENGENAL PASTI

  1..1 MENGENAL PASTI NILAI TEMPA

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

  NUMERASI TAHUN 2

  i. Me!yebu% !*)b*r 'i!""a 1

  i. Me!"e!a# pa$%i !i#ai %e)pa% da! di"i% b

 • 7/23/2019 rpt numerasi thn2

  2/34

  MINGGU TARIKHUNIT 1 - NOMBOR BULAT HINGG

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD P

  1.2 Murid berupaya:

  MEN3USUN NOMBOR

  1.2.1 M i. )e)bi#a!" $a%u,$a%u $e/ara %er%ib

  ii. )e)bi#a!" dua,dua $e/ara %er%ib

  i-. )e)bi#a!" $epu#u',$epu#u' $e/a

  iii. )e)bi#a!" #i)a,#i)

  1.4 Murid berupaya:

  MEMBANDINGKAN NOMBOR

  1.4.1 MEMBANDINGKAN NOMBOR DAN ME

  i. Me)ba!di!"&a! dua !*)b*r da!

  a%au &ura!"

  1.5 Murid berupaya:

  MEN3USUN NOMBOR IKUT

  URUTAN 1.5.1 MEN3USUN NOMBOR MENGIKUT UR

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

  NUMERASI TAHUN 2

  MINGGU TARIKHUNIT 1 - NOMBOR BULAT HINGG

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD P

  i. )e)ba!di!"&a! !*)b*r %e

  ii. )e#e%a&&a! !*)b*r %er$eb

 • 7/23/2019 rpt numerasi thn2

  3/34

  1.7 Murid berupaya:

  MEN3EBUT DAN

  MENGGUNAKAN NOMBOR 1.7.1 MEN3EBUT DAN MENGGUNAKAN NO

  ORDINAL

  ii. Me!""u!a&a! !*)b*r *rdi

  MINGGU TARIKHUNIT 2 - TAMBAH DALAM LINGKUN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD P

  (.1 Murid berupaya:

  MENAMBAH DUA

  NOMBOR (.1.1 MENAMBAH DUA NOMBOR TANPA ME

  i. !*)b*r $a%u di"i% de!"a! !*)b*r

  ii. !*)b*r dua di"i% de!"a! !*)b*r

  iii. !*)b*r dua di"i% de!"a! !*)b*r

  (.( Murid berupaya:MENAMBAH DAN

  MENGUMPUL NOMBOR (.(.1 MENAMBAH DUA NOMBOR DENGAN M

  i. !*)b*r dua di"i% de!"a! !*)b*r

  ii. !*)b*r dua di"i% de!"a! !*)b*r

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

  NUMERASI TAHUN 2

  MINGGU TARIKHUNIT 2 - TAMBAH DALAM LINGKUN

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD P

  (. Murid berupaya:

  MENAMBAH TIGA

  i. Me!yebu% !*)b*r *rdi!a# da

 • 7/23/2019 rpt numerasi thn2

  4/34

  NOMBOR (..1 MENAMBAH TIGA NOMBOR

  i. Me!a)ba' %i"a !*)b*r $a%u di"i%

  (. Murid berupaya:

  MELENGKAPKAN

  (..1 MELENGKAPKAN A3AT MATEMATIK

  i. Me#e!"&ap&a! aya% )a%e)a%i& *p

  (.2 Murid berupaya:

  MEN3ELESAIKAN

  MASALAH (.2.1 MEN3ELESAIKAN MASALAH BAGI OP

  i. Me!ye#e$ai&a! )a$a#a' ya!" )e#

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

  NUMERASI TAHUN 2

  MINGGU TARIKH

  UNIT 3 - TOLAK DALAM LINGKUNG

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD P

  .1 Murid beru!"!#

  MENOLAK DUA NOMBOR

  TANPA MENGUMPUL SEMULA .1.1 Me!*#a& $ebara!" dua !*)b*r %a!pa )e!

  i. !*)b*r $a%u di"i% daripada !*)b*r $a%u di

  ii. !*)b*r 1,di"i% daripada !*)b*r dua di"i%

 • 7/23/2019 rpt numerasi thn2

  5/34

  iii. !*)b*r dua di"i% daripada !*)b*r dua di

  .( Murid beru!"!#

  MENOLAK DUA NOMBORDENGAN MENGUMPUL SEMULA .(.1 Me!*#a& $ebara!" dua !*)b*r de!"a! )

  i. !*)b*r $a%u di"i% daripada !*)b*r dua di

  ii. !*)b*r dua di"i% daripada !*)b*r dua di"

  . Murid beru!"!#

  MENOLAK TIGA NOMBOR

  SATU DIGIT ..1 Me!*#a& $ebara!" %i"a !*)b*r $a%u di"i%

  . Murid beru!"!#

  MELENGKAPKAN A3AT

  MATEMATIK ..1 Me#e!"&ap&a! aya% )a%e)a%i& *pera$i %*#a

  .2 Murid berupaya:MEN3ELESAIKAN MASALAH

  HARIAN .2.1 Me!ye#e$ai&a! )a$a#a' ya!" )e#iba%&a!

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

  NUMERASI TAHUN 2

  MINGGU TARIKH

  UNIT $ - DARAB

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PE

  .1 a; Murid beru!"!#

  MEMBINA DAN ME3EBUT

  KUMPULAN SAMA BAN3AK .1.1 Me)bi!a da! )e!yebu% &u)pu#a! $a)a b

  i. ba'a! &*!&ri%

  ii. "a)bar

  iii. "ari$ !*)b*r

  .1 a; Murid beru!"!#

  MENULIS A3AT MATEMATIK

 • 7/23/2019 rpt numerasi thn2

  6/34

  TAMBAH BERULANG .1.( Me!u#i$ aya% )a%e)a%i& %a)ba' beru#a!":

  i. dua,dua

  ii. #i)a,#i)a

  iii. $epu#u',$epu#u' i-. e)pa%,e)pa%

  .1 b; Murid beru!"!#

  MEMPERKENALKAN

  SIMBOL DARAB DAN .1.1 Me)per&e!a#&a! $i)b*# darab da! $a)a

  SAMA DENGAN

  i. )e!""u!a da! )e)pe#ba"ai&a! perbe!da

  &*!%e&$ darab

  ii. )e!u#i$ $i)b*#!ya

  iii. )e!""u!a&a! $i)b*# ba"i )e!u#i$ aya% )a

  ya!" diberi

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

  NUMERASI TAHUN 2

  MINGGU TARIKH

  UNIT $ - DARAB

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD P

  .1 b; Murid beru!"!#

  MENULIS A3AT MATEMATIK

  DARAB .1.( Me!u#i$ aya% )a%e)a%i& darab apabi#a dibe

  $epu#u',$epu#u' da! e)pa%,e)pa% berba!%

  i. *b+e&

  ii. "a)bar

  iii. "ari$ !*)b*r

  .1 /; Murid beru!"!#

  MENULIS OPERASI

  DARAB .1. Me!u#i$ *pera$i darab ya!" $a)a +a

 • 7/23/2019 rpt numerasi thn2

  7/34

  de!"a! )e!"uba' $u$u!a! !*)b*r ya!"

  .( a; Murid beru!"!#

  MEMBINA SI=IR DUA6LIMA6 SEPULUH DAN EMPAT .(.1 Me)bi!a $i>ir dua6 #i)a6 $epu#u' da! e)p

  i. *b+e& &*!&ri%

  ii. "a)bar

  iii. "ari$ !*)b*r

  .( b; Murid beru!"!#

  MENENTUKAN NILAI

  .(.( Me!e!%u&a! !i#ai ba"i $i>ir $a%u da! $i>ir $i>

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

  NUMERASI TAHUN 2

  MINGGU TARIKH

  UNIT $ - DARAB

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD P

  .( /; Murid beru!"!#

  MELENGKAPKAN A3AT

  MATEMATIK .(. Me#e!"&ap&a! aya% )a%e)a%i& darab ya!"

  $a%u da! $i>ar.

  . Murid beru!"!#

  MEN3ATAKAN SI=IR

  SE?ARA SPONTAN ..1 Me!ya%a&a! $e/ara $p*!%a! $i>ir dua6 #i)a

  i. %er%ib )e!ai&

  ii. ra

 • 7/23/2019 rpt numerasi thn2

  8/34

  . Murid beru!"!#

  MENGGUNAKAN SI=IR

  DUA6 LIMA6 SEPULUH DAN ..1 Me!""u!a&a! $i>ir dua6 #i)a6 $epu#u' da!

  EMPAT

  i. )ere&a/ip%a /eri%a berda$ar&a! aya% )a%eii. )e!ye#e$ai&a! )a$a#a' 'aria! ya!" )e#ib

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

  NUMERASI TAHUN 2

  MINGGU TARIKH

  UNIT % - BAHAGI

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD P

  2.1 @a; Murid beru!"!#

  MENGKELASKAN

  KEPADA KUMPULAN 2.1.1 Me!"&e#a$&a! &epada &u)pu#a!

  i. dua,dua

  ii. #i)a,#i)a

  iii. $epu#u',$epu#u'

  i-. e)pa%,e)pa%

  de!"a! )e!ya%a&a! &u)pu#a! ya!" diper*

  2.1 @b; Murid berupaya:

  MEMPERKENALKAN

  SIMBOL BAHAGI 5.1.2 Memperkenalkan simbol bahagi dan

  da#a) &*!%e&$ ba'a"i

  a; *b+e&

  b; "a)bar

  /; "ari$ !*)b*r

  a) mengguna dan mempelbagaikan p

 • 7/23/2019 rpt numerasi thn2

  9/34

  b) menulis simbolnya

  c) menggunakan simbol bahagi dan s

  2.1 @ / ;Murid berupaya:

  MENULIS A3AT 5.1.3 Menulis ayat matematik operasi bah

  MATEMATIK i. Pe!"u)pu#a!

  ii. Pe!"*!"$ia!

  iii. T*#a& Ber%uru%,Turu%

  i-. S*!"$a!"a! Opera$i Darab

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

  NUMERASI TAHUN 2

  MINGGU TARIKH

  UNIT % - BAHAGI

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD P

  2.( @a; Murid beru!"!#

  MEMBENTUK

  A3AT MATEMATIK 5.2.1 Membentuk ayat matematik yang m

  i. dua

  ii. Li)a

  ii. Sepu#u'

  ii. E)pa%

  berpandukan

  c) garis nombor

  2.( @b; Murid berupaya:

  MENENTUKAN

  NILAI 5.2.2 Menentukan nilai bagi pembahagian

  2.( @ / ; Murid berupaya:

  MELENGKAPKAN A3AT

  MATEMATIK BAHAGI 5.2.3 Melengkapkan ayat matematik yang

  i. dua

  a)

  objek konkrit

  b)

  gambar

 • 7/23/2019 rpt numerasi thn2

  10/34

  ii. Li)a

  ii. Sepu#u'

  i-. E)pa%

  -. Sa%u

  -i. Si>ar

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

  NUMERASI TAHUN 2

  MINGGU TARIKH

  UNIT % - BAHAGI

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD P

  2. @a; Murid beru!"!#

  MEN3ATAKAN

  SE?ARA SPONTAN 2..1 Me!ya%a&a! $e/ara $p*!%a! pe)ba'a"ia!

  PEMBAHAGIAN i. dua

  ii. Li)a

  ii. Sepu#u'

  ii. E)pa%

  -. Sa%u

  -i. Si>ar

  )e!"i&u%

  2. @b; Murid beru!"!#

  MEN3ATAKAN

  SE?ARA SPONTAN 2..( Me!ya%a&a! $e/ara $p*!%a! pe)ba'a"ia!

  PEMBAHAGIAN i. dua

  ii. Li)a

  ii. Sepu#u'

  ii. E)pa%

  -. Sa%u

  -i. Si>ar

  )e!"i&u%

  'a$i# ba'a"i %er%e!%u da#a) pe)ba'a"ia

  a; %er%ib )e!ai&

  b; ra

 • 7/23/2019 rpt numerasi thn2

  11/34

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

  NUMERASI TAHUN 2

  MINGGU TARIKH

  UNIT % - BAHAGI

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD P

  2. Murid berupaya:

  MENGGUNAKAN

  PEMBAHAGIAN 5..1 Menggunakan pembahagian dengan

  i. dua

  ii. Li)a

  ii. Sepu#u'

  ii. E)pa%

  ba"i

  dua !*)b*r

  MINGGU TARIKH

  UNIT & - 'ANG HINGGA RM 1

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD P

  4.1 Murid berupaya:

  MENENTUKAN NILAI ANG

  4.1.1 Me!e!%u&a! !i#ai

 • 7/23/2019 rpt numerasi thn2

  12/34

  4. Murid berupaya:

  MENAMBAH ANG

  4..1 Me!a)ba'

 • 7/23/2019 rpt numerasi thn2

  13/34

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

  NUMERASI TAHUN 2

  MINGGU TARIKH

  UNIT ) - PENGENALAN TENTANG P

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD P

  7.1 Murid beru!"!#

  MENGGUNAKAN

  PERBENDAHARAAN KATA 7.1.1 Me!""u!a&a! perbe!da'araa! &a%a ya!"

  BERKAITAN PANJANG &*!%e&$ a)a#a!.

  7.( Murid beru!"!#

  MEMBANDINGKAN

  PANJANG DUA OBJEK 7.(.1 Me)ba!di!"&a! pa!+a!" dua *b+e& )e#a#

  7. Murid beru!"!#

  MENGUKUR

  PANJANG OBJEK 7..1 Me!"u&ur pa!+a!" *b+e& )e!""u!a&a! u!

  7. Murid beru!"!#

  MENGUKUR

  PANJANG OBJEK 7..1 Me!"u&ur pa!+a!" *b+e& )e!""u!a&a! u!

  MENGGUNAKAN UNIT PIAAI

 • 7/23/2019 rpt numerasi thn2

  14/34

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

  NUMERASI TAHUN 2

  MINGGU TARIKH

  UNIT * - PENGENALAN TENTANG

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD P

  .1 Murid beru!"!#

  MENGGUNAKAN

  PERBENDAHARAAN KATA .1.1 Me!""u!a&a! perbe!da'araa! &a%a ya!"

  BERKAITAN JISIM &*!%e&$ a)a#a!.

  .( Murid beru!"!#

  MEMBANDINGKAN

  JISIM .(.1 Me)ba!di!"&a! +i$i) dua *b+e& )e#a#ui p

  . Murid beru!"!#

  MENGUKUR

  JISIM OBJEK ..1 Me!"u&ur +i$i) *b+e& )e!""u!a&a! u!i% b

  . Murid beru!"!#

  MENGUKUR

  JISIM OBJEK ..1 Me!"u&ur +i$i) *b+e& )e!""u!a&a! u!i% pi

  MENGGUNAKAN UNIT PIAAI

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

  NUMERASI TAHUN 2

 • 7/23/2019 rpt numerasi thn2

  15/34

  MINGGU TARIKH

  UNIT 10 - PENGENALAN TENTANG I

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD P

  1.1 Murid beru!"!#MENGGUNAKAN

  PERBENDAHARAAN KATA 1.1.1 Me!""u!a&a! perbe!da'araa! &a%a ya!

  BERKAITAN ISIPADU &*!%e&$ a)a#a!.

  1.( Murid beru!"!#

  MEMBANDINGKAN

  ISIPADU DUA ?E?AIR 1.(.1 Me)ba!di!"&a! i$ipadu dua /e/air )e#a#

  #a!"$u!"

  1. Murid beru!"!#

  MEN3UKAT

  ISIPADU ?E?AIR 1..1 Me!yu&a% i$ipadu /e/air )e!""u!a&a! u

  1. Murid beru!"!#

  MEN3UKATISIPADU ?E?AIR 1..1 Me!yu&a% i$ipadu /e/air )e!""u!a&a! u

  MENGGUNAKAN UNIT PIAAI

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

  NUMERASI TAHUN 2

  MINGGU TARIKH

  UNIT 11 - BENTUK TIGA DIMESTANDARD KANDUNGAN STANDARD P

 • 7/23/2019 rpt numerasi thn2

  16/34

  11.1 Murid beru!"!#

  MENGENALPASTI

  BENTUK TIGA DIMENSI 11.1.1 Me!"e!a# pa$%i be!%u& %i"a di)e!$i ya!"

  11.( Murid beru!"!#

  MEMBANDINGKAN

  DAN MENGELASKAN 11.(.1 Me)ba!di!"&a! da! )e!"&e#a$&a! be!%

  BENTUK TIGA DIMENSI /iri,/iri!ya

  11. Murid beru!"!#

  MELABELKAN

  11..1 Me#abe#&a! ba'a"ia!,ba'a"ia! pada be!

  11. Murid beru!"!#

  MENGENALPASTI

  BENTUK TIGA DIMENSI 11..1 Me!"e!a# pa$%i be!%u& %i"a di)e!$i berda

  BERDASARKAN HURAIAN

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

  NUMERASI TAHUN 2

  MINGGU TARIKH

  UNIT 12 - BENTUK DUA DIME

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD P

  1(.1 Murid beru!"!#

  MENGENALPASTI

 • 7/23/2019 rpt numerasi thn2

  17/34

  BENTUK DUA DIMENSI 1(.1.1 Me!"e!a# pa$%i be!%u& dua di)e!$i ya!"

  1(.( Murid beru!"!#MEMBANDINGKAN

  DAN MENGELASKAN 1(.(.1 Me)ba!di!"&a! da! )e!"&e#a$&a! be!%

  BENTUK DUA DIMENSI /iri,/iri!ya

  1(. Murid beru!"!#

  MELABELKAN

  1(..1 Me#abe#&a! ba'a"ia!,ba'a"ia! pada be!

  1(. Murid beru!"!#

  MENGENALPASTI

  BENTUK DUA DIMENSI 1(..1 Me!"e!a# pa$%i be!%u& dua di)e!$i berd

  BERDASARKAN HURAIAN

 • 7/23/2019 rpt numerasi thn2

  18/34

  100

  MBELAJARAN

  bua%

  DAN DIGIT

  a"i !*)b*r 'i!""a 0$era%u$0

 • 7/23/2019 rpt numerasi thn2

  19/34

  100

  MBELAJARAN

  )e!ai& da! %er%ib )e!uru!

  )e!ai& da! %er%ib )e!uru!

  ra %er%ib )e!ai& da! %er%ib )e!uru!

  $e/ara %er%ib )e!ai& da! %er%ib )e!uru!

  3ATAKAN

  )e!ya%a&a! ya!" )a!a #ebi'

  TAN DENGAN:

  100 MBELAJARAN

  r$ebu%6 da!

  u% pada "ari$ !*)b*r

 • 7/23/2019 rpt numerasi thn2

  20/34

  BOR ORDINAL

  a# da#a) &*!%e&$ ya!" berbe8a

  AN 100

  MBELAJARAN

  GUMPUL SEMULA BAGI :

  $a%u di"i%

  $a%u di"i%

  dua di"i%

  ENGUMPUL SEMULA BAGI:

  $a%u di"i%

  dua di"i%

  AN 100

  MBELAJARAN

  ripada 9&e$ebe#a$ 'i!""a 0&edua pu#u'0

 • 7/23/2019 rpt numerasi thn2

  21/34

  era$i %a)ba' ya!" )e#iba%&a! dua !*)b*r

  RASI TAMBAH

  #iba%&a! *pera$i %a)ba' da#a) $i%ua$i 'aria!

  AN 100

  MBELAJARAN

  "u)pu# $e)u#a )e#iba%&a!:

  i"i%

 • 7/23/2019 rpt numerasi thn2

  22/34

  i%

  !"u)pu# $e)u#a )e#iba%&a!:

  "i%

  i%

  & ya!" )e#iba%&a! dua !*)b*r

  pera$i %*#a& da#a) $i%ua$i 'aria!

  MBELAJARAN

  a!ya& )e!""u!a&a!:

 • 7/23/2019 rpt numerasi thn2

  23/34

  e!"a!:

  'araa! &a%a ya!" re#e-a! da#a)

  e)a%i& darab berda$ar&a! $i%ua$i

  MBELAJARAN

  ri &u)pu#a! dua,dua6 #i)a,#i)a6

  u&a!:

  !ya de!"a! *pera$i darab ya!" diberi

 • 7/23/2019 rpt numerasi thn2

  24/34

  idarab&a!.

  % de!"a! berpa!du&a!:

  ar

  MBELAJARAN

  )e#iba%&a! $i>ir dua6 e)pa%6 #i)a6 16

  6 16 e)pa%6 $a%u da! $i>ar )e!"i&u%:

  ab u!%u& )e)beri 'a$i# darab %er%e!%u.

 • 7/23/2019 rpt numerasi thn2

  25/34

  e)pa% ba"i:

  a%i& darab ya!" diberia%&a! pe!daraba! dua !*)b*r.

  MBELAJARAN

  #e' de!"a! )e!""u!a&a! :

  sama dengan

  erbendaharaan kata yang relevan

 • 7/23/2019 rpt numerasi thn2

  26/34

  ama dengan bagi menulis

  agi berdasarkan aktiviti

  MBELAJARAN

  libatkan pembahagian dengan :

  dengan satu dan sifar

  melibatkan pembahagian dengan

 • 7/23/2019 rpt numerasi thn2

  27/34

  MBELAJARAN

  de!"a!

  de!"a!

  apabi#a di$*a#

  iba'a"i u!%u& )e)beri

 • 7/23/2019 rpt numerasi thn2

  28/34

  MBELAJARAN

  0

  MBELAJARAN

  eri :,

  at matematik bahagi yang diberi

  g melibatkan pembahagian

 • 7/23/2019 rpt numerasi thn2

  29/34

  0

  MBELAJARAN

 • 7/23/2019 rpt numerasi thn2

  30/34

  NJANG

  MBELAJARAN

  ber&ai%a! de!"a! pa!+a!" da#a)

  i perba!di!"a! $e/ara #a!"$u!"

  i% bu&a! pia

 • 7/23/2019 rpt numerasi thn2

  31/34

  JISIM

  MBELAJARAN

  ber&ai%a! de!"a! +i$i) da#a)

  rba!di!"a! $e/ara #a!"$u!"

  u&a! pia

 • 7/23/2019 rpt numerasi thn2

  32/34

  SIPADU

  MBELAJARAN

  ber&ai%a! de!"a! i$ipadu da#a)

  #ui perba!di!"a! $e/ara

  !i% bu&a! pia

 • 7/23/2019 rpt numerasi thn2

  33/34

  &e#i'a%a! $e/ara &e$e#uru'a!!ya

  u& %i"a di)e!$i berda$ar&a!

  %u& %i"a di)e!$i

  $ar&a! 'uraia!

  SI

  MBELAJARAN

 • 7/23/2019 rpt numerasi thn2

  34/34

  &e#i'a%a! $e/ara &e$e#uru'a!!ya

  u& dua di)e!$i berda$ar&a!

  %u& dua di)e!$i

  $ar&a! 'uraia!