rpt numerasi thn2

34
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2 MINGGU T ARIKH UNIT 1 - NOMBOR BUL A T HINGG ST ANDARD KANDUNGAN ST ANDARD P 1.1 Murid berupaya:  MENAMAKAN NOMBOR  HINGGA 1 1.1.1 MENAMAKAN NOMBOR 1  ii Me!"e!a# pa$%i a!"&a 'i!""a 1 1.( Murid berupaya:  MEMBILANG NOMBOR 1.( .1 Me)bi# a!" 'i !""a 1 *b+ e& de! "a! )e &u)pu#a!:  i.$epu#u',$epu#u'  ii. Li)a,#i)a  iii. Dua,dua  i- $a%u,$a%u  1. Murid berupaya: MENULIS NOMBOR 1..1 MENULIS NOMBOR HINGGA 1 I . Me!u#i$ a!"&a 'i!""a 1 ii. Me)ba/a !*)b*r da#a) per&a%aa! 'i!""a 0$era%u$0  iii Me!u#i$ !*)b*r da#a) per&a%aa! 'i!""a 0$era%u$0 1. Murid berupaya: MENGENAL PASTI 1..1 MENGENAL P ASTI NILAI TEMP A RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2 i. Me!yebu% !*)b*r 'i!""a 1 i. Me!"e!a # pa$ %i !i# ai %e)pa% da! di" i% b

Upload: vimala

Post on 17-Feb-2018

273 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

7/23/2019 rpt numerasi thn2

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-numerasi-thn2 1/34

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

NUMERASI TAHUN 2

MINGGU TARIKHUNIT 1 - NOMBOR BULAT HINGG

STANDARD KANDUNGAN STANDARD P

1.1 Murid berupaya:

  MENAMAKAN NOMBOR

  HINGGA 1 1.1.1 MENAMAKAN NOMBOR 1

  ii Me!"e!a# pa$%i a!"&a 'i!""a 1

1.( Murid berupaya:

 MEMBILANG NOMBOR

1.(.1 Me)bi#a!" 'i!""a 1 *b+e& de!"a! )e

&u)pu#a!:

  i.$epu#u',$epu#u'

  ii. Li)a,#i)a

  iii. Dua,dua

  i- $a%u,$a%u

 

1. Murid berupaya:

MENULIS NOMBOR

1..1 MENULIS NOMBOR HINGGA 1

I . Me!u#i$ a!"&a 'i!""a 1

ii. Me)ba/a !*)b*r da#a) per&a%aa!

'i!""a 0$era%u$0

  iii Me!u#i$ !*)b*r da#a) per&a%aa!

'i!""a 0$era%u$0

1. Murid berupaya:

MENGENAL PASTI

1..1 MENGENAL PASTI NILAI TEMPA

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

NUMERASI TAHUN 2

i. Me!yebu% !*)b*r 'i!""a 1

i. Me!"e!a# pa$%i !i#ai %e)pa% da! di"i% b

7/23/2019 rpt numerasi thn2

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-numerasi-thn2 2/34

MINGGU TARIKHUNIT 1 - NOMBOR BULAT HINGG

STANDARD KANDUNGAN STANDARD P

1.2 Murid berupaya:

MEN3USUN NOMBOR

1.2.1 M i. )e)bi#a!" $a%u,$a%u $e/ara %er%ib

ii. )e)bi#a!" dua,dua $e/ara %er%ib

i-. )e)bi#a!" $epu#u',$epu#u' $e/a

iii. )e)bi#a!" #i)a,#i)

1.4 Murid berupaya:

MEMBANDINGKAN NOMBOR

1.4.1 MEMBANDINGKAN NOMBOR DAN ME

i. Me)ba!di!"&a! dua !*)b*r da!

a%au &ura!"

1.5 Murid berupaya:

MEN3USUN NOMBOR IKUT

 URUTAN 1.5.1 MEN3USUN NOMBOR MENGIKUT UR

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

NUMERASI TAHUN 2

MINGGU TARIKHUNIT 1 - NOMBOR BULAT HINGG

STANDARD KANDUNGAN STANDARD P

i. )e)ba!di!"&a! !*)b*r %e

ii. )e#e%a&&a! !*)b*r %er$eb

7/23/2019 rpt numerasi thn2

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-numerasi-thn2 3/34

1.7 Murid berupaya:

 MEN3EBUT DAN

  MENGGUNAKAN NOMBOR 1.7.1 MEN3EBUT DAN MENGGUNAKAN NO

ORDINAL

  ii. Me!""u!a&a! !*)b*r *rdi

MINGGU TARIKHUNIT 2 - TAMBAH DALAM LINGKUN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD P

(.1 Murid berupaya:

MENAMBAH DUA

 NOMBOR (.1.1 MENAMBAH DUA NOMBOR TANPA ME

i. !*)b*r $a%u di"i% de!"a! !*)b*r

ii. !*)b*r dua di"i% de!"a! !*)b*r

iii. !*)b*r dua di"i% de!"a! !*)b*r

(.( Murid berupaya: MENAMBAH DAN

MENGUMPUL NOMBOR (.(.1 MENAMBAH DUA NOMBOR DENGAN M

i. !*)b*r dua di"i% de!"a! !*)b*r

ii. !*)b*r dua di"i% de!"a! !*)b*r

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

NUMERASI TAHUN 2

MINGGU TARIKHUNIT 2 - TAMBAH DALAM LINGKUN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD P

(. Murid berupaya:

MENAMBAH TIGA

i. Me!yebu% !*)b*r *rdi!a# da

7/23/2019 rpt numerasi thn2

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-numerasi-thn2 4/34

NOMBOR (..1 MENAMBAH TIGA NOMBOR

i. Me!a)ba' %i"a !*)b*r $a%u di"i%

(. Murid berupaya:

 MELENGKAPKAN

(..1 MELENGKAPKAN A3AT MATEMATIK

i. Me#e!"&ap&a! aya% )a%e)a%i& *p

(.2 Murid berupaya:

MEN3ELESAIKAN

MASALAH (.2.1 MEN3ELESAIKAN MASALAH BAGI OP

i. Me!ye#e$ai&a! )a$a#a' ya!" )e#

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

NUMERASI TAHUN 2

MINGGU TARIKH

UNIT 3 - TOLAK DALAM LINGKUNG

STANDARD KANDUNGAN STANDARD P

.1 Murid beru!"!#

MENOLAK DUA NOMBOR

TANPA MENGUMPUL SEMULA .1.1 Me!*#a& $ebara!" dua !*)b*r %a!pa )e!

i. !*)b*r $a%u di"i% daripada !*)b*r $a%u di

  ii. !*)b*r 1,di"i% daripada !*)b*r dua di"i%

7/23/2019 rpt numerasi thn2

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-numerasi-thn2 5/34

  iii. !*)b*r dua di"i% daripada !*)b*r dua di

.( Murid beru!"!#

 MENOLAK DUA NOMBORDENGAN MENGUMPUL SEMULA .(.1 Me!*#a& $ebara!" dua !*)b*r de!"a! )

i. !*)b*r $a%u di"i% daripada !*)b*r dua di

ii. !*)b*r dua di"i% daripada !*)b*r dua di"

 

. Murid beru!"!#

 MENOLAK TIGA NOMBOR

SATU DIGIT ..1 Me!*#a& $ebara!" %i"a !*)b*r $a%u di"i%

. Murid beru!"!#

MELENGKAPKAN A3AT

MATEMATIK ..1 Me#e!"&ap&a! aya% )a%e)a%i& *pera$i %*#a

.2 Murid berupaya: MEN3ELESAIKAN MASALAH

HARIAN .2.1 Me!ye#e$ai&a! )a$a#a' ya!" )e#iba%&a!

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

NUMERASI TAHUN 2

MINGGU TARIKH

UNIT $ - DARAB

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PE

.1 a; Murid beru!"!#

MEMBINA DAN ME3EBUT

KUMPULAN SAMA BAN3AK .1.1 Me)bi!a da! )e!yebu% &u)pu#a! $a)a b

i. ba'a! &*!&ri%

  ii. "a)bar 

  iii. "ari$ !*)b*r 

.1 a; Murid beru!"!#

MENULIS A3AT MATEMATIK

7/23/2019 rpt numerasi thn2

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-numerasi-thn2 6/34

TAMBAH BERULANG .1.( Me!u#i$ aya% )a%e)a%i& %a)ba' beru#a!":

 

i. dua,dua

  ii. #i)a,#i)a

  iii. $epu#u',$epu#u'  i-. e)pa%,e)pa%

.1 b; Murid beru!"!#

MEMPERKENALKAN

SIMBOL DARAB DAN .1.1 Me)per&e!a#&a! $i)b*# darab da! $a)a

SAMA DENGAN

  i. )e!""u!a da! )e)pe#ba"ai&a! perbe!da

&*!%e&$ darab

  ii. )e!u#i$ $i)b*#!ya

  iii. )e!""u!a&a! $i)b*# ba"i )e!u#i$ aya% )a

ya!" diberi

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

NUMERASI TAHUN 2

MINGGU TARIKH

UNIT $ - DARAB

STANDARD KANDUNGAN STANDARD P

.1 b; Murid beru!"!#

MENULIS A3AT MATEMATIK

DARAB .1.( Me!u#i$ aya% )a%e)a%i& darab apabi#a dibe

$epu#u',$epu#u' da! e)pa%,e)pa% berba!%

  i. *b+e&

  ii. "a)bar 

  iii. "ari$ !*)b*r 

.1 /; Murid beru!"!#

MENULIS OPERASI

DARAB .1. Me!u#i$ *pera$i darab ya!" $a)a +a<apa!

7/23/2019 rpt numerasi thn2

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-numerasi-thn2 7/34

  de!"a! )e!"uba' $u$u!a! !*)b*r ya!"

.( a; Murid beru!"!#

MEMBINA SI=IR DUA6LIMA6 SEPULUH DAN EMPAT .(.1 Me)bi!a $i>ir dua6 #i)a6 $epu#u' da! e)p

i. *b+e& &*!&ri%

  ii. "a)bar 

  iii. "ari$ !*)b*r 

.( b; Murid beru!"!#

MENENTUKAN NILAI

.(.( Me!e!%u&a! !i#ai ba"i $i>ir $a%u da! $i>ir $i> 

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

NUMERASI TAHUN 2

MINGGU TARIKH

UNIT $ - DARAB

STANDARD KANDUNGAN STANDARD P

.( /; Murid beru!"!#

MELENGKAPKAN A3AT

MATEMATIK .(. Me#e!"&ap&a! aya% )a%e)a%i& darab ya!"

$a%u da! $i>ar.

. Murid beru!"!#

MEN3ATAKAN SI=IR

SE?ARA SPONTAN ..1 Me!ya%a&a! $e/ara $p*!%a! $i>ir dua6 #i)a

i. %er%ib )e!ai&

  ii. ra<a&

  iii. $a#a' $a%u daripada dua !*)b*r ya!" didar

7/23/2019 rpt numerasi thn2

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-numerasi-thn2 8/34

. Murid beru!"!#

MENGGUNAKAN SI=IR

DUA6 LIMA6 SEPULUH DAN ..1 Me!""u!a&a! $i>ir dua6 #i)a6 $epu#u' da!

EMPAT

  i. )ere&a/ip%a /eri%a berda$ar&a! aya% )a%eii. )e!ye#e$ai&a! )a$a#a' 'aria! ya!" )e#ib

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

NUMERASI TAHUN 2

MINGGU TARIKH

UNIT % - BAHAGI

STANDARD KANDUNGAN STANDARD P

2.1 @a; Murid beru!"!#

MENGKELASKAN

KEPADA KUMPULAN 2.1.1 Me!"&e#a$&a! &epada &u)pu#a!

i. dua,dua

  ii. #i)a,#i)a

  iii. $epu#u',$epu#u'

  i-. e)pa%,e)pa%

  de!"a! )e!ya%a&a! &u)pu#a! ya!" diper*

2.1 @b; Murid berupaya:

MEMPERKENALKAN

SIMBOL BAHAGI 5.1.2 Memperkenalkan simbol bahagi dan

da#a) &*!%e&$ ba'a"i

 a;  *b+e&

 b;  "a)bar 

 /;  "ari$ !*)b*r 

a)  mengguna dan mempelbagaikan p

7/23/2019 rpt numerasi thn2

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-numerasi-thn2 9/34

b) menulis simbolnya

  c) menggunakan simbol bahagi dan s

2.1 @ / ;Murid berupaya:

MENULIS A3AT 5.1.3 Menulis ayat matematik operasi bah

MATEMATIK i. Pe!"u)pu#a!

  ii. Pe!"*!"$ia!

  iii. T*#a& Ber%uru%,Turu%

  i-. S*!"$a!"a! Opera$i Darab

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

NUMERASI TAHUN 2

MINGGU TARIKH

UNIT % - BAHAGI

STANDARD KANDUNGAN STANDARD P

2.( @a; Murid beru!"!#

MEMBENTUK

 A3AT MATEMATIK 5.2.1 Membentuk ayat matematik yang m

i. dua

  ii. Li)a

  ii. Sepu#u'

  ii. E)pa%

  berpandukan

  c) garis nombor

2.( @b; Murid berupaya:

MENENTUKAN

NILAI 5.2.2 Menentukan nilai bagi pembahagian

2.( @ / ; Murid berupaya:

MELENGKAPKAN A3AT

MATEMATIK BAHAGI 5.2.3 Melengkapkan ayat matematik yang

i. dua

 a) 

objek konkrit

 b) 

gambar

7/23/2019 rpt numerasi thn2

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-numerasi-thn2 10/34

  ii. Li)a

  ii. Sepu#u'

  i-. E)pa%

  -. Sa%u

  -i. Si>ar 

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

NUMERASI TAHUN 2

MINGGU TARIKH

UNIT % - BAHAGI

STANDARD KANDUNGAN STANDARD P

2. @a; Murid beru!"!#

MEN3ATAKAN

SE?ARA SPONTAN 2..1 Me!ya%a&a! $e/ara $p*!%a! pe)ba'a"ia!

PEMBAHAGIAN i. dua

  ii. Li)a

  ii. Sepu#u'

  ii. E)pa%

  -. Sa%u

  -i. Si>ar 

  )e!"i&u%

2. @b; Murid beru!"!#

MEN3ATAKAN

SE?ARA SPONTAN 2..( Me!ya%a&a! $e/ara $p*!%a! pe)ba'a"ia!

PEMBAHAGIAN i. dua

  ii. Li)a

  ii. Sepu#u'

  ii. E)pa%

  -. Sa%u

  -i. Si>ar 

  )e!"i&u%

  'a$i# ba'a"i %er%e!%u da#a) pe)ba'a"ia

a; %er%ib )e!ai&

 b; ra<a&

/;  $a#a' $a%u daripada dua !*)b*r ya!"

7/23/2019 rpt numerasi thn2

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-numerasi-thn2 11/34

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

NUMERASI TAHUN 2

MINGGU TARIKH

UNIT % - BAHAGI

STANDARD KANDUNGAN STANDARD P

2. Murid berupaya:

MENGGUNAKAN

PEMBAHAGIAN 5..1 Menggunakan pembahagian dengan

i. dua

  ii. Li)a

  ii. Sepu#u'

  ii. E)pa%

  ba"i

  dua !*)b*r 

MINGGU TARIKH

UNIT & - 'ANG HINGGA RM 1

STANDARD KANDUNGAN STANDARD P

4.1 Murid berupaya:

MENENTUKAN NILAI ANG

4.1.1 Me!e!%u&a! !i#ai <a!" da#a)

  ii. Se!

4.( Murid berupaya:

MENUKAR ANG

4.(.1 Me!u&ar&a! <a!" )e!"i&u% !i#ai ya!" dib

i. Dui% $yi#i!" $e'i!""a RM 1

  ii. a!" &er%a$ $e'i!""a RM 1

a)  mereka cipta cerita berdasarkan a

b) 

menyelesaikan masalah harian ya

i. RM

7/23/2019 rpt numerasi thn2

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-numerasi-thn2 12/34

4. Murid berupaya:

MENAMBAH ANG

4..1 Me!a)ba' <a!" $e'i!""a RM 1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

NUMERASI TAHUN 2

MINGGU TARIKH

UNIT & - 'ANG HINGGA RM 1

STANDARD KANDUNGAN STANDARD P

4. Murid berupaya:

MENOLAK ANG

4..1 Me!*#a& <a!" $e'i!""a RM 1

4.2 Murid berupaya:

PEN3ELESAIAN MASALAH

MELIBATKAN ANG 4.2.1 Me!ye#e$ai&a! )a$a#a' ya!" )e#iba%&a!

MINGGU TARIKH

UNIT ( - 'AKTU

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBE

Murid berupaya:

5.1 MEN3ATAKAN DAN

MENULIS AKTU 5.1.1 Me!ya%a&a! <a&%u da#a) "a!daa! #i)a

5.1.( Me!u#i$&a! <a&%u da#a) "a!daa! #i)a )

 

5.( HUBUNGAN UNIT DALAM 5.(.1 Me!""u!a&a! u!i% ba"i <a&%u da! )e!"e

AKTUi. Ja) da! )i!i%

  ii. Hari da! +a)

 

5. PEN3ELESAIAN MASALAH 5..1 Me!ye#e$ai&a! )a$a#a' ya!" )e#iba%&a!

MELIBATKAN AKTU

7/23/2019 rpt numerasi thn2

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-numerasi-thn2 13/34

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

NUMERASI TAHUN 2

MINGGU TARIKH

UNIT ) - PENGENALAN TENTANG P

STANDARD KANDUNGAN STANDARD P

7.1 Murid beru!"!#

MENGGUNAKAN

PERBENDAHARAAN KATA 7.1.1 Me!""u!a&a! perbe!da'araa! &a%a ya!"

BERKAITAN PANJANG &*!%e&$ a)a#a!.

7.( Murid beru!"!#

MEMBANDINGKAN

PANJANG DUA OBJEK 7.(.1 Me)ba!di!"&a! pa!+a!" dua *b+e& )e#a#

7. Murid beru!"!#

MENGUKUR

PANJANG OBJEK 7..1 Me!"u&ur pa!+a!" *b+e& )e!""u!a&a! u!

7. Murid beru!"!#

MENGUKUR

PANJANG OBJEK 7..1 Me!"u&ur pa!+a!" *b+e& )e!""u!a&a! u!

MENGGUNAKAN UNIT PIAAI

7/23/2019 rpt numerasi thn2

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-numerasi-thn2 14/34

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

NUMERASI TAHUN 2

MINGGU TARIKH

UNIT * - PENGENALAN TENTANG

STANDARD KANDUNGAN STANDARD P

.1 Murid beru!"!#

MENGGUNAKAN

PERBENDAHARAAN KATA .1.1 Me!""u!a&a! perbe!da'araa! &a%a ya!"

BERKAITAN JISIM &*!%e&$ a)a#a!.

.( Murid beru!"!#

MEMBANDINGKAN

JISIM .(.1 Me)ba!di!"&a! +i$i) dua *b+e& )e#a#ui p

. Murid beru!"!#

MENGUKUR

JISIM OBJEK ..1 Me!"u&ur +i$i) *b+e& )e!""u!a&a! u!i% b

. Murid beru!"!#

MENGUKUR

JISIM OBJEK ..1 Me!"u&ur +i$i) *b+e& )e!""u!a&a! u!i% pi

MENGGUNAKAN UNIT PIAAI

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

NUMERASI TAHUN 2

7/23/2019 rpt numerasi thn2

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-numerasi-thn2 15/34

MINGGU TARIKH

UNIT 10 - PENGENALAN TENTANG I

STANDARD KANDUNGAN STANDARD P

1.1 Murid beru!"!#MENGGUNAKAN

PERBENDAHARAAN KATA 1.1.1 Me!""u!a&a! perbe!da'araa! &a%a ya!

BERKAITAN ISIPADU &*!%e&$ a)a#a!.

1.( Murid beru!"!#

MEMBANDINGKAN

ISIPADU DUA ?E?AIR 1.(.1 Me)ba!di!"&a! i$ipadu dua /e/air )e#a#

#a!"$u!"

1. Murid beru!"!#

MEN3UKAT

ISIPADU ?E?AIR 1..1 Me!yu&a% i$ipadu /e/air )e!""u!a&a! u

1. Murid beru!"!#

MEN3UKATISIPADU ?E?AIR 1..1 Me!yu&a% i$ipadu /e/air )e!""u!a&a! u

MENGGUNAKAN UNIT PIAAI

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

NUMERASI TAHUN 2

MINGGU TARIKH

UNIT 11 - BENTUK TIGA DIMESTANDARD KANDUNGAN STANDARD P

7/23/2019 rpt numerasi thn2

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-numerasi-thn2 16/34

11.1 Murid beru!"!#

MENGENALPASTI

BENTUK TIGA DIMENSI 11.1.1 Me!"e!a# pa$%i be!%u& %i"a di)e!$i ya!"

11.( Murid beru!"!#

MEMBANDINGKAN

DAN MENGELASKAN 11.(.1 Me)ba!di!"&a! da! )e!"&e#a$&a! be!%

BENTUK TIGA DIMENSI /iri,/iri!ya

11. Murid beru!"!#

MELABELKAN

11..1 Me#abe#&a! ba'a"ia!,ba'a"ia! pada be!

11. Murid beru!"!#

MENGENALPASTI

BENTUK TIGA DIMENSI 11..1 Me!"e!a# pa$%i be!%u& %i"a di)e!$i berda

BERDASARKAN HURAIAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

NUMERASI TAHUN 2

MINGGU TARIKH

UNIT 12 - BENTUK DUA DIME

STANDARD KANDUNGAN STANDARD P

1(.1 Murid beru!"!#

MENGENALPASTI

7/23/2019 rpt numerasi thn2

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-numerasi-thn2 17/34

BENTUK DUA DIMENSI 1(.1.1 Me!"e!a# pa$%i be!%u& dua di)e!$i ya!"

1(.( Murid beru!"!#MEMBANDINGKAN

DAN MENGELASKAN 1(.(.1 Me)ba!di!"&a! da! )e!"&e#a$&a! be!%

BENTUK DUA DIMENSI /iri,/iri!ya

1(. Murid beru!"!#

MELABELKAN

1(..1 Me#abe#&a! ba'a"ia!,ba'a"ia! pada be!

1(. Murid beru!"!#

MENGENALPASTI

BENTUK DUA DIMENSI 1(..1 Me!"e!a# pa$%i be!%u& dua di)e!$i berd

BERDASARKAN HURAIAN

7/23/2019 rpt numerasi thn2

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-numerasi-thn2 18/34

 

100

  MBELAJARAN

  bua%

DAN DIGIT

 

a"i !*)b*r 'i!""a 0$era%u$0

7/23/2019 rpt numerasi thn2

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-numerasi-thn2 19/34

100

  MBELAJARAN

  )e!ai& da! %er%ib )e!uru!

  )e!ai& da! %er%ib )e!uru!

  ra %er%ib )e!ai& da! %er%ib )e!uru!

$e/ara %er%ib )e!ai& da! %er%ib )e!uru!

3ATAKAN

  )e!ya%a&a! ya!" )a!a #ebi'

TAN DENGAN:

 

100  MBELAJARAN

r$ebu%6 da!

  u% pada "ari$ !*)b*r 

7/23/2019 rpt numerasi thn2

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-numerasi-thn2 20/34

  BOR ORDINAL

  a# da#a) &*!%e&$ ya!" berbe8a

AN 100

  MBELAJARAN

GUMPUL SEMULA BAGI :

$a%u di"i%

$a%u di"i%

dua di"i%

  ENGUMPUL SEMULA BAGI:

$a%u di"i%

dua di"i%

 

AN 100

  MBELAJARAN

ripada 9&e$ebe#a$ 'i!""a 0&edua pu#u'0

7/23/2019 rpt numerasi thn2

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-numerasi-thn2 21/34

era$i %a)ba' ya!" )e#iba%&a! dua !*)b*r 

RASI TAMBAH

#iba%&a! *pera$i %a)ba' da#a) $i%ua$i 'aria!

 

AN 100

  MBELAJARAN

"u)pu# $e)u#a )e#iba%&a!:

  i"i%

7/23/2019 rpt numerasi thn2

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-numerasi-thn2 22/34

  i%

!"u)pu# $e)u#a )e#iba%&a!:

  "i%

i%

& ya!" )e#iba%&a! dua !*)b*r 

  pera$i %*#a& da#a) $i%ua$i 'aria!

 

MBELAJARAN

  a!ya& )e!""u!a&a!:

7/23/2019 rpt numerasi thn2

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-numerasi-thn2 23/34

e!"a!:

'araa! &a%a ya!" re#e-a! da#a)

e)a%i& darab berda$ar&a! $i%ua$i

MBELAJARAN

  ri &u)pu#a! dua,dua6 #i)a,#i)a6

  u&a!:

!ya de!"a! *pera$i darab ya!" diberi

7/23/2019 rpt numerasi thn2

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-numerasi-thn2 24/34

  idarab&a!.

% de!"a! berpa!du&a!:

ar 

 

MBELAJARAN

)e#iba%&a! $i>ir dua6 e)pa%6 #i)a6 16

6 16 e)pa%6 $a%u da! $i>ar )e!"i&u%:

ab u!%u& )e)beri 'a$i# darab %er%e!%u.

7/23/2019 rpt numerasi thn2

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-numerasi-thn2 25/34

  e)pa% ba"i:

a%i& darab ya!" diberia%&a! pe!daraba! dua !*)b*r.

 

MBELAJARAN

#e' de!"a! )e!""u!a&a! :

  sama dengan

  erbendaharaan kata yang relevan

7/23/2019 rpt numerasi thn2

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-numerasi-thn2 26/34

  ama dengan bagi menulis

agi berdasarkan aktiviti

MBELAJARAN

libatkan pembahagian dengan :

dengan satu dan sifar

  melibatkan pembahagian dengan

7/23/2019 rpt numerasi thn2

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-numerasi-thn2 27/34

 

MBELAJARAN

 de!"a!

 de!"a!

 apabi#a di$*a#

  iba'a"i u!%u& )e)beri

7/23/2019 rpt numerasi thn2

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-numerasi-thn2 28/34

 

MBELAJARAN

0

  MBELAJARAN

eri :,

  at matematik bahagi yang diberi

g melibatkan pembahagian

7/23/2019 rpt numerasi thn2

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-numerasi-thn2 29/34

 

0

  MBELAJARAN

<a!" da#a) $i%ua$i 'aria!

AJARAN

  i!i%

  i!i%

%a'ui 'ubu!"a! di a!%ara :,

<a&%u da#a) $i%ua$i 'aria!

7/23/2019 rpt numerasi thn2

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-numerasi-thn2 30/34

 

NJANG

  MBELAJARAN

ber&ai%a! de!"a! pa!+a!" da#a)

i perba!di!"a! $e/ara #a!"$u!"

  i% bu&a! pia<ai

  i% pia<ai 9)e%er

7/23/2019 rpt numerasi thn2

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-numerasi-thn2 31/34

 

JISIM

  MBELAJARAN

ber&ai%a! de!"a! +i$i) da#a)

rba!di!"a! $e/ara #a!"$u!"

  u&a! pia<ai

  ia<ai 9&i#*"ra)

 

7/23/2019 rpt numerasi thn2

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-numerasi-thn2 32/34

  SIPADU

  MBELAJARAN

ber&ai%a! de!"a! i$ipadu da#a)

#ui perba!di!"a! $e/ara

  !i% bu&a! pia<ai

  !i% pia<ai 9#i%er

 

SI  MBELAJARAN

7/23/2019 rpt numerasi thn2

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-numerasi-thn2 33/34

  &e#i'a%a! $e/ara &e$e#uru'a!!ya

  u& %i"a di)e!$i berda$ar&a!

%u& %i"a di)e!$i

  $ar&a! 'uraia!

 

SI

  MBELAJARAN

7/23/2019 rpt numerasi thn2

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-numerasi-thn2 34/34

  &e#i'a%a! $e/ara &e$e#uru'a!!ya

  u& dua di)e!$i berda$ar&a!

%u& dua di)e!$i

  $ar&a! 'uraia!