bosanski, hrvatski, srpski jezik i...

of 72 /72
BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Predmetna komisija Doc.dr. Edina Murtić Aida Bešlagić Jašarević Lejla Tuce Sarajevo, mart 2017. KATALOG PITANJA za eksternu maturu – srednja škola 0

Author: trandan

Post on 20-May-2018

255 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  Predmetna komisija

  Doc.dr. Edina Murti

  Aida Belagi Jaarevi

  Lejla Tuce

  Sarajevo, mart 2017.

  KATALOG PITANJA za eksternu maturu srednja kola

  0

 • SADRAJ

  1. UVOD....................................................................................................................................3

  2. OPI CILJEVI ISPITA I ISHODI........................................................................................ 3

  A) KNJIEVNOST ...........................................................................................................3

  B) JEZIK ...........................................................................................................................4

  3. VRSTE ZADATAKA I OCJENJIVANJE............................................................................5

  4. UPUTSTVA ZA TESTIRANJE............................................................................................5

  5. KATALOG SA PITANJIMA................................................................................................7

  TEORIJA KNJIEVNOSTI...............................................................................................7

  ANTIKA KNJIEVNOST.............................................................................................11

  STARE ISTONJAKE KNJIEVNOSTI.....................................................................13

  SREDNJOVJEKOVNA KNJIEVNOST BOSNE I HERCEGOVINE..........................14

  HUMANIZAM I RENESANSA......................................................................................15

  USMENA NARODNA KNJIEVNOST.........................................................................17

  KNJIEVNOST NA ORIJENTALNIM JEZICIMA.......................................................19

  BAROK I MANIRIZAM..................................................................................................20

  KLASICIZAM, RACIONALIZAM I PROSVJETITELJSTVO U EVROPSKOJ

  KNJIEVNOSTI..............................................................................................................20

  ROMANTIZAM U EVROPSKOJ KNJIEVNOSTI......................................................21

  ROMANTIZAM U KNJIEVNOSTI JUNOSLAVENSKIH NARODA.....................22

  REALIZAM U EVROPI...................................................................................................24

  REALIZAM KOD JUNOSLAVENSKIH NARODA...................................................26

  MODERNA U SVJETSKOJ KNJIEVNOSTI...............................................................28

  MODERNA U JUNOSLAVENSKIM KNJIEVNOSTIMA.......................................29

  KNJIEVNOST IZMEU DVA SVJETSKA RATA U EVROPI..................................30

  JUNOSLAVENSKE KNJIEVNOSTI IZMEU DVA SVJETSKA RATA...............30

  SAVREMENA SVJETSKA KNJIEVNOST.................................................................31

  SAVREMENA KNJIEVNOST U JUNOSLAVENSKIM KNJIEVNOSTIMA......33

  POSTMODERNA U SVJETSKOJ KNJIEVNOSTI.....................................................35

  POSTMODERNA U BOSANSKOHERCEGOVAKOJ KNJIEVNOSTI..................36

  1

 • PRAVOPIS...................................................................................................................37

  FONETIKA I FONOLOGIJA......................................................................................39

  MORFOLOGIJA..........................................................................................................40

  SINTAKSA..................................................................................................................43

  SEMANTIKA..............................................................................................................44

  ZADACI POVEZIVANJA..........................................................................................44

  RJEENJA ZADATAKA............................................................................................47

  PRIMJERI URAENIH TESTOVA...........................................................................59

  LITERATURA ............................................................................................................71

  2

 • 1. UVOD

  Bosanski, hrvatski, srpski jezik i knjievnost je obavezan predmet na eksternoj maturi u

  Kantonu Sarajevo. Uenici nakon zavrene srednje kole (etverogodinje obrazovanje)

  polau eksternu maturu. Eksternom maturom se provjeravaju znanja, sposobnosti i vjetine

  steene tokom srednjeg etverogodinjeg obrazovanja u srednjim strunim kolama (I, II, III i

  IV razred, dva asa sedmino). S tim u vezi izraen je Katalog zadataka za polaganje ispita

  eksterne mature iz predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik i knjievnost koji obuhvata

  najvanije programske sadraje iz maternjeg jezika i knjievnosti, to e posluiti uenicima

  kao kvalitetna osnova za pripremanje ispita. Katalog zadataka za polaganje eksterne mature

  temeljni je dokument ispita u kojem su navedeni opi ciljevi ispita, struktura testa zasnovana

  na kompetencijama definisanim Nastavnim planom i programom za srednje strune kole,

  pravila izrade testa, literatura i zadaci kao i oznaeni brojevi rjeenja zadataka.

  2. OPI CILJEVI I ISHODI

  Eksterna matura je ispit kojim se eli provjeriti nivo usvojenih znanja i stepen sposobnosti

  koje su uenici razvili u toku srednjeg strunog obrazovanja, a u skladu s ciljevima i zadacima

  postavljenim kada je u pitanju prouavanje maternjeg jezika i knjievnosti, prema Nastavnom

  planu i programu srednjeg strunog obrazovanja.

  Pri izradi kataloga za eksternu maturu za Bosanski, hrvatski, srpski jezik i knjievnost uzeti su

  u obzir i ishodi znanja navedeni u Zajednikoj jezgri Nastavnih planova i programa (ZJNPP),

  a koji podrazumijevaju kompetencije: komunikacijska kompetencija, informatika pismenost,

  uiti kako se ui, drutvena i graanska kompetencija, samoinicijativa i poduzetnika

  kompetencija, kulturna svijest i kreativno produktivna kompetencija (Agencija za

  predkolsko, osnovno i srednjokolsko obrazovanje, Mostar, 2013.), u ishode znanja koji e se

  provjeravati eksternom maturom uvrteni su i sljedei:

  A. KNJIEVNOST

  U oblasti knjievnosti uenici / uenice bi trebali / trebale:

  razlikovati narodu / usmenu od umjetnike / pisane knjievnosti;

  prepoznavati vrste i obiljeja narodnih/usmenih pjesama;

  poznavati formalne i sutinske osobenosti knjievnih rodova;

  poznavati nazive knjievnih vrsta;

  3

 • definirati knjievne vrste;

  prepoznaje i objanjava kljune ideje teksta i njihovih razrada; rezimira kljune ideje

  na osnovu detalja koji ih dokazuju;

  analizira likove, dogaaje i ideje, njihove meuodnose u tekstu;

  utvruje kako taka gledita ili namjera utjee na oblikovanje sadraja i naina pisanja

  teksta;

  prepoznavati osjeanja izraena u lirskoj pjesmi,

  uoavati i odreivati stilska izraajna sredstva;

  prepoznati vrstu pjesme prema motivu;

  primjenjivati znanja o organizaciji strofe i stiha;

  prepoznavati i odreivati vrstu pjesme prema obliku;

  prepoznavati naslov djela, ime autora i vrstu knjievnog djela na osnovu datog

  odlomka;

  povezivati naziv djela i ime autora;

  povezivati vrstu i naziv knjievnog djela;

  povezivati knjievni period i autora knjievnog djela;

  povezivati likove i knjievno djelo;

  definisati pojam epskih vrsta razliitog porijekla;

  prepoznavati motive i kompoziciju;

  karakterizirati lik na osnovu datog odlomka;

  razlikovati pojedine dramske vrste;

  prepoznavati sutinu dramske radnje, dramskog sukoba, odlike damskog govora

  (monolog i dijalog);

  odrediti kompoziciju dramskog djela;

  poznavati odreene pojmove iz medijske kulture (televizija, tampa, snimanje filma,

  strip).

  B. JEZIK

  U oblasti jezika uenici / uenice bi trebali / trebale:

  poznavati historijski razvoj maternjeg jezika;

  poznavati razvoj i vrste pisma;

  definisati pojam jezika kao sredstva za sporazumijevanje, pojam standardnoga jezika;

  definisati i razlikovati jezike jedinice;

  4

 • prepoznavati, razlikovati, tumaiti i primjenjivati glasovne promjene i odstupanja;

  poznavati osnovna pravila akcentovanja (vrste akcenta / naglaska, mjesto akcenatske

  cjeline;

  akcenat / naglasak u rijei, naglaene / akcentirane i nenaglaene / neakcentirane rijei;

  poznavati i razlikovati vrste rijei i znati njihove morfoloke osobine (znaenja,

  promjene, gramatike kategorije i leksike osobine);

  prepoznavati tvorbu rijei (prefiks, sufiks, korijen rijei, naini tvorbe rijei);

  poznavati i razlikovati slubu/funkciju rijei u reenici;

  razumjeti i primjenjivati naine sklapanja jednostavnih reenica u sloenu;

  razumjeti i prepoznavati odnose meu klauzama u sloenoj reenici;

  prepoznavati vrste nezavisnosloenih reenica i znati tipine veznike

  prepoznavati vrste zavisnosloenih reenica;

  poznavati i primjenjivati osnovna pravopisna pravila (upotreba velikog i malog slova,

  sastavljeno i rastavljeno pisanje rijei, upotreba rijeice ne, pisanje rijei s glasovima:

  , , d, , j, h, je/ije/e/i, interpunkcijski znakovi, pisanje skraenica, upravni i

  neupravni govor);

  primjenjivati osnovna znanja iz oblasti leksikologije i vladati leksikom svoga jezika;

  prepoznavati razliite funkcionalne stilove;

  razumije kako jezik funkcionira u razliitim kontekstima i zna napraviti odgovarajui

  izbor forme, rjenika i stila pri pisanju.

  3. VRSTE ZADATAKA I OCJENJIVANJE

  U testu su upotrijebljeni zadaci objektivnog tipa sa davanjem odgovora na pitanje kojim se

  trai precizno navoenje podataka;

  dvolanim izborom (DA/NE);

  vielanim izborom (tri, etiri ili pet ponuenih odgovora): a) prepoznavanjem tane

  tvrdnje i b) zaokruivanjem tanog odgovora na osnovu ponuenih rjeenja.

  4. UPUTSTVO ZA TESTIRANJE

  Vrijeme rjeavanja zadataka je 90 minuta. Pisati se moe nalivperom ili hemijskom olovkom.

  U pisanju se moraju koristiti iskljuivo pisana slova. Treba paziti da rad bude pregledan i

  itljiv. Broj bodova koji se moe osvojiti je 10. Svaki zadatak je bodovan jednim bodom.

  5

 • Zadatak, koji se sastoji iz dva, tri ili etiri dijela boduje se, takoer, jednim bodom (npr. 2x

  0,50 = 1 bod).

  Zadatak e se vrednovati sa 0 bodova ako je:

  netaan,

  zaokrueno vie odgovora, a trai se jedan i

  neitko i nejasno napisan.

  6

 • KATALOG PITANJA IZ BOSANSKOG, HRVATSKOG, SRPSKOG JEZIKA I KNJIEVNOSTI

  SREDNJE KOLE KATALOG B SREDNJE KOLE ZA STRUNO OBRAZOVANJE I OBUKU

  KOLSKA 2016/2017.

  KNJIEVNOST

  TEORIJA KNJIEVNOSTI

  1. Dopuni reenice.

  a) Prvi moderni evropski roman je _______________________. b) Glavni junak tog romana je netipini vitez u potrazi za svojom dragom. U traganju za

  Dulsinejom pomae mu vjerni pratilac Sano Pansa (Sancho Pansa). Radnja romana je

  fantastina, a situacije u koje zapadaju tokom putovanja ismijavaju ranije romane ove vrste.

  Stoga se ovaj roman i smatra __________________ srednjovjekovnih vitekih romana.

  2. Dopuni reenicu.

  Metatekst je ______________________________________________ .

  3. Izuavanje i tumaenje knjievnosti ima razliite vidove, a tri se smatraju osnovnim.

  4. Odredi ime se bave navedeni vidovi knjievnosti tako to e ispred definicije upisati

  odgovarajui broj.

  1. teorija knjievnosti

  7

 • 2. historija knjievnosti

  3. knjievna kritika.

  __ ispituje u kojoj su mjeri na knjievna djela djelovali opi drutveno-historijski uvjeti,

  duhovna klima vremena, kulturna tradicija, ope stvaralake tenje epohe.

  __ bavi se pojedinim knjievnim djelima, ita ih, ocjenjuje i tumai.

  __ razmatra opu prirodu knjievnog stvaranja i ope osobine knjievnog djela kao proizvoda

  tog stvaranja.

  5. Pridrui osobinu koja karakterie odreeni knjievni rod dopisujui slovo na crti

  ispred.

  osobine

  epika ____ a) naracija, fabula

  ____ b) ritminost, emocionalnost

  lirika ____ c) opirnost, objektivnost

  ____ d) pjesnika slika, jezgrovitost

  6. Dopuni reenicu.

  1. Epistolarni roman je djelo u obliku ________________ .

  2. Primjer za epistolarni roman je _________________________________________ .

  7. Dopii knjievni period koji nedostaje.

  barok (17. st.)

  klasicizam (17/18. st.)

  _____________________(18. st.)

  romantizam (18/19. st.)

  _____________________ (19.st.)

  moderna (od sredine 19 st. do I svjetskog rata)

  8. Zaokrui slovo ispred osobine koja se ne odnosi na romantizam.

  a) svjetska bol

  b) pretjerana osjeajnost

  c) kult prirode

  d) objektivnost

  e) nacionalni karakter

  8

 • 9. Zaokrui slovo ispred osobine koja se ne odnosi na antiku.

  a) humanizam

  b) politeizam

  c) monoteizam

  d) sklad i harmonija

  10. Koja je od navedenih stilskih figura upotrijebljena u naslovu pjesme Bodlera

  (Baudelaire) Albatros? (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) metonimija

  b) oksimoro

  c) sinegdoha

  d) simbol

  11. Koja je od stilskih figura upotrijebljena u sljedeim stihovima?

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  Ako Kosaru sretnete

  Na putevima

  Gospodnjim

  Molju

  Skaite

  Za vjernost

  Moju

  a) anadiploza

  b) anafora

  c) apostrofa

  d) aliteracija

  12. Proitaj stihove i odgovori.

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  U navedenim stihovima oznaena je stilska figura:

  I cvri, cvri cvrak na voru crne smr

  Cvrak, Vladimir Nazor

  a) onomatopeja

  9

 • b) hiperbola

  c) epitet

  d) asonanca

  13. Prepoznaj stilsku figuru.

  Suzama je zamutila more

  Jaucima ustavljala barke

  Narodna epska pjesma

  ________________________________

  14. Pripovjedne forme su:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) ich forma i er forma

  b) du forma i ich forma

  c) ihr forma i er forma

  15. U sljedeem primjeru prepoznaj o kojoj stilskoj figuri je rije.

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  Da se jadna za zelen bor hvatim

  I on bi se zelen osuio.....

  ( narodna pjesma )

  a) paradoks

  b) poreenje

  c) hiperbola

  d) metafora

  16. U sljedem primjeru prepoznaj o kojoj stilskoj figuri je rije.

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  Bolji su svoji krevi i goli, no cvjetna polja kud se tuin kree.

  Ostajte ovdje, Aleksa anti

  a) poreenje

  b) kontrast

  c) metonimija

  10

 • d) personifikacija

  17. Vrste komedije su:

  ( zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) Komedija naravi, komedija situacije i drutvena komedija

  b) Komedija likova, komedija naravi i ljubavna komedija

  c) Komedija situacije, ljubavna komedija i drutvena komedija

  ANTIKA KNJIEVNOST 1. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Jedna od najpoznatijih starogrkih tragedija je Okovani prometej. Autor ove drame je Eshil.

  DA NE

  2. Paljivo proitaj odabrani odlomak, a nakon toga odgovori na pitanja koja slijede.

  ,,Izmena draga, sestro moja, da li zna, imade li na svijetu jote kakav jad, to ne svali na

  pleme Edipovo Zeus. Jer nema nieg runog niti sramotnog, ni bolnog, niti bijednog, niti

  neasnog, eg ne bi bilo meu ovim naim zlom. Pa i sad kau, da je opet vladar na objavio

  po gradu neku zapovijed. Da l' zna il' ne zna vijest, da bratu mom i tvom namjenjuje se kob

  ko stvoru dumanskom?''

  1. Ko je autor djela iz kojeg je ponuen odlomak?

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) Vergilije

  b) Sofoklo

  c) Eshil

  d) Homer

  2. Odlomak iz odabranog knjievnog djela pripada:

  a) komediji

  b) tragediji

  c) pastorali

  d) baladi

  3. Dopuni reenicu.

  Antiko knjievno razdoblje moemo podijeliti na dvije velike stare knjievnosti, a to su

  helenska /__________________ i ________________ knjievnost.

  4. Nabroj tri grka mita.

  11

 • ______________________________________

  5. Povei najpoznatije rimske pjesnike sa njihovim djelima:

  1) Ovidije ___ Eneida

  2) Vergilije ___ Metamorfoze

  3) Horacije ___ Poslanice

  6. Definiraj sljedee pojmove.

  Ep - _____________________________________________________________ .

  Epski junak - ______________________________________________________ .

  7. Koji od navedenih djela pripada istom knjievnohistorijskom razdoblju kao i uveni

  epovi Ilijada i Odiseja?

  a) Antigona

  b) Hamlet

  c) Fedra

  d) Ep o Gilgame

  8. Paljivo proitaj stihove iz Homerove Ilijade , a potom zaokrui slova pored tanih

  odgovora.

  On je pogladi rukom, progovori i rije joj rekne:

  Nemoj, premila eno, alostiti se u srcu svome

  Odve, jer ka Hadu niko me nee preko sudbine

  Poslat; a ovjek mislim da nije utekao ni jedan

  Smrti, ni junak ni ra, kad jednom se na svijet rodi.

  Ilijada,Homer

  1. Kojoj knjievnoj vrsti pripada Homerova Ilijada?

  a) poemi

  b) epskoj pjesmi

  c) epu

  2. Kojem knjievnom periodu pripadaju Homerova djela?

  12

  https://bs.wikiquote.org/wiki/Smrt

 • a) baroku

  b) antikoj knjievnosti

  c) klasicizmu

  9. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Najznaajniji grki tragiari su:

  a) Sofoklo

  b) Euripid

  c) Sapfa

  d) Plaut

  10. Zaokrui slovo ispred tane tvrdnje.

  a) U Odiseji su junaci izloeni ratnim opasnostima i ona opjevava podvige drevnih grkih

  junaka.

  b) U Odiseji se govori o lutanjima jednog od slavnih ahejskih junaka, koji je poslije

  trojanskog rata jo deset godina lutao po svijetu.

  11. Dopuni reenicu.

  Mit je ____________________________________________________________ .

  12. Zaokrui da li je navedena tvrdnja tana.

  Antika knjievnost je nastala i razvijala se od 5. st. prije nove ere do 5. st. nove ere

  DA NE

  13. Rimsku knjievnost ne razlikujemo od:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) talijanske knjievnosti

  b) klasine latinske knjievnosti

  c) srednjovjekovne knjievnosti

  STARE ISTONJAKE KNJIEVNOSTI

  1. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Rustem i Suhrab napisao je:

  a) Omer Hajjam (Omar Hajjam)

  b) Firdusi

  13

 • c) Plaut

  2. Zaokrui taan odgovor i dopuni reenicu.

  1) Zbirku pria 1001 no ini okvirna pria o:

  a) Heleni

  b) Afroditi

  c) eherzadi

  d) Penelopi

  2) U zbirci pria 1001 no opisano je i sedam putovanja uvenog moreplovca

  ______________.

  3. Dopuni reenicu.

  Gilgame je ________________ spjev, zapisan _____________ pismom na 12

  _____________________.

  SREDNJOVJEKOVNA KNJIEVNOST BOSNE I HERCEGOVINE

  1. Dopuni reenice.

  Tvorci prvog slavenskog pisma su_____________________

  Oni su glagoljicu stvorili po ugledu na______________________ pismo.

  2. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  1. Povelja Kulina bana, kao jedan od prvih pisanih spomenika na naim podrujima, napisana

  je:

  a) glagoljicom

  b) bosanicom

  c) irilicom

  3. Prvo slavensko pismo je:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) irilica

  b) latinica

  c) glagoljica

  4. Natpisi na nadgrobnim spomenicima nazivaju se:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) epigrami

  b) epitafi

  c) epistole

  14

 • 5. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Kliment i Naum su autori:

  a) glagoljice

  b) latinice

  c) irilice

  6. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Na je jezik:

  a) istonoslavenski b) junoslavenski c) zapadnoslavenski

  HUMANIZAM I RENESANSA

  1. Dopuni reenicu.

  Humanizam je pokret koji budi interes za kulturu u kojoj je u sreditu panje bio

  ____________ i ivot na _____________ svijetu.

  2. Paljivo proitaj odlomak iz pjesme, a zatim odgovori na pitanja na nain da

  zaokrui taan odgovor i dopuni zapoeti iskaz.

  Blaeni bio dan, mjesec i doba,

  godina, i mjesto, i predjel, i vrijeme

  kad su moje usne zadrhtale nijeme,

  a njene me oi svezale ko roba.

  I blaena nek je prva moja patnja,

  s kojom me bjee ljubav izmuila,

  i luk i strijela to me oborila,

  i rane to srcu mom postae patnja.

  1. Autor ovih stihova je:

  a) Dante

  b) Petrarka (Petrarca)

  c) Bokao (Boccaccio)

  15

 • 2.Vrsta lirske pjesme koja je nastala u Italiji u 13. vijeku sastavljena od 14 stihova

  rasporeenih u 4 strofe naziva se _______.

  3. Dopuni reenice.

  ovani Bokao (Giovanni Boccaccio) je autor djela _________________, prve zbirke

  _________ u evropskoj knjievnosti. U ovom djelu ispriano je ukupno ___________ pria.

  4. Dopuni reenicu.

  Danteov Pakao ima __________ krugova.

  5. Dopuni reenice.

  Renesansa se kao knjievni pravac javlja u __________ stoljeu.

  6. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  ta znai rije renesansa:

  a) vjerovanje

  b) preporod

  c) individualnost

  7. Odgovori na postavljena pitanja.

  Biti, ili ne biti to je pitanje.

  Da li je asnije u dui trpjeti

  Metke i strelice silovite sudbine,

  Il pograbit oruje protiv mora jada,

  Oduprijeti im se i pobijediti?

  a) Naziv djela iz kojeg je odlomak je ______________.

  b) Autor djela je ____________________.

  8. Zaokrui jedan od ponuenih odgovora.

  1) Parodija je knjievno djelo u kojem se oponaaju stilske krakteristike, manir i konvencije

  nekog autora, s ciljem da se uine smijenim. TANO NETANO

  2) Parodiko izoblienje duha jedne vrste knjievnosti, tj. izvrgavanje ruglu vitekih romana

  prisutno je u djelu:

  16

 • a) Jadi mladog Vertera (Werther)

  b) Don Kihot (Don Quijote)

  c) Evgenije Onjegin

  USMENA NARODNA KNJIEVNOST

  1. Proitaj odlomak i odgovori na pitanja.

  ta se b'jeli u gori zelenoj?

  Al' je snijeg, al' su labudovi?

  Da je snijeg, ve bi okopnio,

  labudovi ve bi poletjeli.

  Nit' je snijeg nit' su labudovi,

  Nego ator age Hasan - age

  1. Hasanaginica je naa poznata:

  a) balada

  b) romansa

  c) sevdalinka

  e) poema

  2. Koja je stilska figura dominanta u ovom odlomku? ____________________

  2. Proitaj pajivo odlomak koji slijedi pa odgovori na pitanja.

  Bogom brao, do dva pobratima,

  Spustite ga pred moje dvorove

  Da ga jadna mrtva cjelivam,

  Kad ga nisam iva poljubila!

  Spustie ga pred Mejrine dvore,

  K njemu Mejra iva primaknula,

  Mrtva Mejra crnoj zemlji pala.

  Sabljama joj sanduk satesae.

  Kad Omera od dvora pon'jee,

  Tada Mejru u sanduk spustie;

  Kad Omera na groblje don'jee,

  Tada Mejru od dvora pon'jee;

  Kad Omera u raku spustie,

  Tada Mejru na groblje don'jee;

  Kad Omera zemljicom posue,

  17

 • Tada Mejru u raku spustie.

  Tu se tuku do dv'je stare majke

  I proklinju i staro i mlado

  Ko rastavi i milo i drago.

  a) Pjesma Smrt Omera i Merime je balada, a one se po formi i sadraju narodnih djela

  ubrajaju u ___________________ pjesme.

  b) U stihu: Sabljama joj sanduk satesae, ponavlja se grupa bliskih suglasnika. Kako se

  zove ta stilska figura? _________________

  3. Dopuni reenicu i zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  1. amdi Mujo i lijepa Uma pjesma je____________________ prve pjesnikinje koja je

  pisala na bosanskom jeziku.

  2. Poseban vid bonjake knjievnosti na narodnom jeziku predstavljaju tzv. krajika pisma.

  Takvo pismo je 1684. godine Petru Smiljaniu napisao kapetan udbinski i liki, a zvao se:

  a) Tale Lianin

  b) Alija erzelez

  c) Mustaj - beg Liki

  4. Dopuni sljedeu reenicu.

  Epski desterac je ______________ kojim su ispjevane

  ________________________________________________ pjesme

  junoslavenskih naroda.

  5. Dopuni sljedeu reenicu.

  Lirski desterac je ________________ kojim su ispjevane ________________________

  pjesme junoslavenskih naroda.

  6. Dopuni sljedee reenice.

  Sevdalinka je __________________________ nastala u gradskoj sredini u Bosni i

  Hercegovini.

  Razvila se u periodu __________________________.

  7. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  a) Anegdota je kratka duhovita pria o nekoj poznatoj linosti ili dogaaju.

  b) Anegdota je pria o udesnim fantastinim dogaajima.

  18

 • c) Anegdota je pria o dogaaju u svijetu stvorenom u mati.

  d) Anegdota je metaforiki i alegorijski karakter u usmenoj knjievnosti.

  KNJIEVNOST NA ORIJENTALNIM JEZICIMA

  1. Dopuni reenice.

  a) Alhamijado knjievnost pisana je na ____________ jeziku i ____________ pismom.

  b) Muhmed Hevaija Uskufija, bosanski alhamijado pjesnik, napisao je

  prvi____________________ 1631. godine.

  2. Dopuni reenicu.

  Divan je ______________________ jednog pjesnika, koja sadri vie razliitih pjesnikih

  oblika, ali koju objedinjava jedan isti ___________ sadraj.

  3. Dopuni reenicu.

  to se zabiljei ostaje, to se pamti nestaje napisao je ______________________ autor

  _________________.

  4. Paljivo proitaj odlomak i odgovori na postavljeno pitanje.

  Treeg dana mjeseca hazirana (juna) pala je u blioj okolici Sarajeva jaka kia praena

  ledom, usljed ega je nadola bujica i poplavila sarajevske sokake. Voda je dovaljala

  kamenje i mnogo drugog materijala, pa je, naprimjer u emalui voda bila do pojasa i tekla

  kao rijeka, a i u drugim ulicama bilo je slino. Ova bujica je priinila izvjesnu tetu, ali je

  korist bila deset puta vea od tete, jer je bujica za pola sata odnijela sve smetlje koje se

  zadravalo ulicama moda i od unazad deset godina.

  Kako se zove knjievna vrsta u kojem se iznose dogaaji hronolokim redom, odnosno jedan

  za drugim, ali i dogaaji savremenosti?

  _____________________________

  5. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora

  Gazel o Mostaru napisao je:

  a) Muhamed Nerkesi Sarajlija

  b) Hasan Kaimija

  19

 • c) Dervi paa Bajezidagi

  d) Fevzija Mostarac

  BAROK I MANIRIZAM

  1. ta znai rije barok?

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) Obnovu stare humanistike kole

  b) Sitnozrnaste neobraene biserne perle

  c) Umjetniki manir

  2. Pedro Kalderon de la Barka (Pedro Caldern de la Barca) napisao je djelo: (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) ivot je san

  b) Evgenije Onjegin

  c) Jadi mladog Vertera (Jadi mladog Werthera)

  3. Barokna djela Osman i Suze sina razmetnoga napisao je hrvatski pisac:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) Ivan Gunduli

  b) Marin Dri

  c) iko Meneti

  KLASICIZAM, RACIONALIZAM I PROSVJETITELJSTVO U EVROPSKOJ KNJIEVNOSTI 1. Dopuni reenicu :

  Klasicizam najvie dolazi do izraaja u _________________________, jer je bio u skladu sa dominantnim filozofskim uenjem toga doba tzv. ___________________________________.

  2. Za klasicistiku poetiku u drami naroito je karakteristino pravilo: (zaokrui slovo ispred tanog odgovora) a) dva jedinstva

  b) tri jedinstva

  20

 • c) sloboda pisanja

  3. Pravilo tri jedinstva koje je izraeno u klasicistikoj drami obuhvata jedinstvo:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) jedinstvo radnje, mjesta i vremena

  b) jedinstvo vremena, radnje i zapleta

  c) jedinstvo vremena, radnje i saetost ekspozicije

  4. Autor klasicistike tragedije je:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) Sofoklo

  b) an Rasin (Jean Racine)

  c) Euripid

  ROMANTIZAM U EVROPSKOJ KNJIEVNOSTI

  1. Romantizam se kao knjievni i umjetniki pokret javio u vrijeme koje je obiljeeno velikim revolucionarnim preokretima, najprije:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) Francuskom revolucijom

  b) Oktobarskom revolucijom

  c) Berlinskim kongresom

  2. Odgovori. Romantiari u evropskoj knjievnosti njeguju tri kulta, koji su to?

  3. Roman Jadi mladog Vertera (Jadi mladog Woerthera), Gete (Goethe) je objavio 1774. godine i pisan je u formi:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) epistolarnog romana

  b) romana

  21

 • c) drame

  4. Roman Evgenije Onjegin pisan je kao: (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) drama

  b) roman

  c) roman u stihu

  5. Romantiari su bili oduevljeni:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) klasicizmom

  b) teorijom racionalizma

  c) ekspirom (Shakespear) i narodnim stvaralatvom

  d) antikom knjievnou

  6. Navedite neka od pjesnikih djela u kojima se oituje romantiarska sklonost prema mjeovitim knjievnim vrstama.

  ______________________________________________________________________

  ROMANTIZAM U KNJIEVNOSTI JUNOSLAVENSKIH NARODA

  1. Koje teme predstavljaju glavne karakteristike romantiara slavenskog juga?

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) ljubav i patriotizam

  b) ljubav i vino

  c) borba za nacionalna prava

  2. Laza Kosti napisao je pjesme:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) aki rastanak

  b) ulii

  22

 • c) Meu javom i med snom

  d) Santa Maria della Salute

  3. Ivan Maurani autor je poznatog spjeva Smrt Smail - age engia iz 1846. godine.

  DA ili NE

  4. Najznaajniji hrvatski knjievnik iz druge polovine 19. stoljea je:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) Tin Ujevi

  b) Anton Gustav Mato

  c) August enoa

  5. Augus enoa napisao je historijske romane Zlatarevo zlato, uvaj se senjske ruke, Seljaka buna, te nedovreni roman Kletva?

  DA ili NE

  6. Ako hoe da si dobar, ne ini drugom to tebi nije drago,

  Poetak je velikog i znaajnog djela bonjakog autora:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) Mehmed - bega Kapetanovi Ljubuaka Narodno blago

  b) Safvet - bega Baagia Iz bonjake narodne lirike

  c) Avde Karabegovia Hasanbegova Iz bonjake narodne lirike

  7. Dopuni reenicu.

  Pjesmu Jesenji uzdasi napisao je ___________________________________, u toj lirskoj pjesmi pjesnik se oslanja na ______________________________.

  8. Najznaajniji bonjaki pjesnik, prevodilac i historiar, roen u Nevesinju 1870. godine bio je:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) Mehmed - beg Kapetanovi Ljubuak

  b) Musa azim ati

  c) Safvet - beg Baagi

  9. Dopuni reenice.

  23

 • Stihovi ove pjesme djelo su pjesnika ____________________________________.

  Lijepa ti si, Herceg zemljo, Ljepa si od majskog cvijeta! Milija si oku mome Od ostalog svega svijeta. Ova pjesma zove se_______________________________________.

  10. Dopuni reenicu.

  Baladu Hasanaginica zapisao je ____________________________. Ova balada napisana je kao drama autora ________________________.

  REALIZAM U EVROPI

  1. Realizam u evropskoj knjievnosti poeo se razvijati:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) jo u vrijeme narodnih revolucija 1830 ih godina, a u posljednjoj se treini stoljea proirio cijelim svijetom; naputen je tek poslije Prvog svjetskog rata.

  b) od polovice 19. st., ali ga u posljednjoj etvrtini potiskuje djelovanje modernih avangardnih smjerova.

  c) priblino do polovice 19. stoljea kao umjetniko registriranje stvarnosti te se iri sve do poetka 20. stoljea.

  2. Junak realistine proze eli:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) pobjei od stvarnosti u svijet mate.

  b) putovati i upoznavati nove predjele.

  c) doivjeti drutveni uspon.

  3. Koji osnovni estetski kriterij po kome su stvarali pisci realizma?

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) optimizam

  b) istinitost

  c) melanholija

  d) ljepota

  4. ta iz doba romantizma ne nalazimo u realizmu?

  24

 • (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) svakidanji govor

  b) provincijalizme

  c) lirsko pjesnitvo, bogate metafore

  d) arhaizme

  5. Koje su najee knjievne vrste u realizmu?

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) roman, epska poezija, drutvena drama

  b) kratke pripovijetke i novele

  c) drutveno omiljene detektivske prie i zastraujue pripovijetke ( horor )

  6. Koji pisac se smatra zaetnikom realizma u knjievnosti?

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) arl Bodler (Charles Boudelaire)

  b) Franc Preern

  c) Nikolaj Vasiljevi Gogolj

  d) Aleksandar Sergejevi Pukin

  7. Roman u kome Lav Nikolajevi Tolstoj analizira problem braka i porodinog ivota svoga doba zove se:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) Ana Karenjina

  b) Rat i mir

  c) Uskrsnue

  d) Vlast tmine

  8. Dopuni reenicu.

  Roman Zloin i kazna napisao je _____________________________.

  9. Ko je glavni lik u djelu F.M. Dostojevskog Zloin i kazna?

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) Rodion Raskoljnikov

  b) Sonja Marmeladova

  c) knez Mikin

  25

 • 10. Paljivo proitaj navedeni odlomak, a potom zaokrui slovo pored tanog odgovora. Akakije Akakijevi od nekog vremena poeo je da osjea kako ga studen naroito jako pali

  po leima i ramenima, bez obzira to je nastojao da to bre moe da pretri obaveznu

  razdaljinu. Naposljetku on pomisli na to ne krije li se uzrok u njegovom injelu. Pogledavi ga

  dobro kod kue, on otkri da je na dva - tri mjesta, i to ba na leima i ramenima, on postao

  prava razvlaka; sukno se toliko izlizalo da je postalo providno, a postava se sva raspala.

  Navedeni odlomak iz pripovijetke injel sa temom malog ovjeka pripada pretrogradskom

  ciklusu, iji je autor:

  a) Dostojevski

  b) Balzak (Balzac)

  c) Gogolj

  11. Paljivo proitaj odlomak, napii iz kojeg je romana i ko je autor djela.

  Nad gradom je leela gusta, mlijena magla. Svidrigajlov poe po klizavoj i prljavoj kaldrmi

  u pravcu Male Neve. Pred njim su iskrsavali preko noi nabujala voda Male Neve, petrovsko

  ostrvo, mokre staze, mokra trava, mokro drvee i bunje, i naizad onaj bun.

  _______________________________________________________________

  12. Zaokrui slovo ispred tanih odgovora.

  Onore de Balzak (Honor de Balzac) autor je djela:

  a) ia Gorio

  b) Rat i mir

  c) Evgenija Grande

  d) Fikal

  REALIZAM U JUNOSLAVENSKIM KNJIEVNOSTIMA

  1. Paljivo proitaj odlomak i odgovori na postavljena pitanja.

  Prolo je jo vremena. Broj putnika sve manji i manji. Svaki dan odnese po nekog; neki su

  naputali takav put i vraali se natrag.

  26

 • Od velikog broja putnika zaostade jo dvadesetak. Svakom se oajanje i sumnja ogleda na

  mravu, iznemoglu licu od napora i gladi, ali niko nita ne govori.

  a) Iz kojeg je djela dati odlomak?

  _______________________________

  b) Ko je autor djela iz kojeg je navedeni odlomak?

  _________________________________

  2. Dopuni reenicu.

  Roman U registraturi iji je autor ___________________________ obrauje temu

  _____________________________. Glavni lik romana je talentirani

  ______________________________ .

  3. Proitaj sljedei odlomak i dopuni reenicu. Bilo je to u petak, u predveerje divna ljetnog dana. Sunce je istom zalo, a nad maglajskim

  kuama hvatao se ve suton. Uskim putiima, to vode iz pitome okoline u varo, svaki as

  prolazile hrpe gizdava enskinja i vesele mlaarije, vraalo se iz oblinjih zaselaka kud je

  izilo tog dana da se proveseli. Po kitnim se baama kola vodila, pjesme orile, cika i vriska

  momaka razlijegala se na sve strane.

  Meu ovim skupinama vesele eljadi iao stasit i tankovijast momak, i kao da je izbjegavao

  svakom drutvu. Bio mlad, naunice istom trgle; neto crne masti, crna oka, arka pogleda.

  Iao putiem, a misao mu nekud daleko lutala; no pred oima mu neprestano lebdila slika

  lijepe Ajie.

  Ovo je odlomak iz romana ______________________________ autora ______________ .

  4. Dopuni reenicu. 1. Prvi bonjaki roman zove se ______________________, a napisao ga je Edhem Mulabdi _______________ godine. 5. Paljivo proitati tekst. Zaokrui slovo ispred knjievne epohe ije knjievno stvaralatvo odlikuju:

  - drutvene pojave i pojedinac kao drutveno bie, proza (roman, pripovijetka, novela),

  fabula u funkciji karakterizacije likova, karakter ili tip koji postaje rtva drutvenih

  sukoba, socijalno i intelektualno raslojen jezik

  a) prosvjetiteljstvo i racionalizam

  27

 • b) avangarda

  c) realizam

  d) barok

  6. Zaokrui slova ispred tanih odgovora.

  Knjievni asopisi koji se javljaju poetkom XX stoljea u Bosni i Hercegovini su:

  a) Gajret

  b) Putokaz

  c) Bosanska vila

  d) Nada

  MODERNA U SVJETSKOJ KNJIEVOSTI

  1. Moderna je skupni naziv za sve inovatorske tendencije u knjievnosti, muzici i likovnim umjetnostima od sredine XIX stoljea pa do poetka Prvog svjetskog rata. U knjievnosti ona podrazumijeva vie razliitih pravaca i stilskih formacija, kao to su:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) dadaizam i nadrealizam

  b) socijalna literatura i impresionizam

  c) parnas, simbolizam i impresionizam

  2. Dominantni anrovi moderne su:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) lirska pjesma ( poezija ) i drama

  b) epovi i poezija

  c) novela, roman i drama

  3. arl Bodler (Charles Baudelaire) je autor najznaajnije modernistike zbirke poezije

  _______________________________. Zbirka je podijeljena u ____________ poglavlja, a jedan dio govori o gradu u kojem je Bodler roen __________________________.

  4. Dopuni reenice.

  Anton Pavlovi ehov je najznaajniji dramski pisac ____________________________. U kratkoj prii Kameleon policijski nadzornik Mahnitov je olienje__________________________________.

  28

 • 5. Najpoznatija drama Henrika Ibsena (Henrik Ibzen) je:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) Kameleon

  b) Nora Lutkina kua

  c) Suton

  MODERNA U JUNOSLAVENSKIM KNJIEVNOSTIMA

  1. Prepoznaj stihove pjesme.

  Olovne i teke snove snivaju

  Oblaci nad tamnim gorskim stranama;

  Monotone sjene rijekom plivaju,

  utom rijekom meu golim granama.

  Pjesma se zove ________________________, a njen autor je poznati hrvatski pjesnik moderne ________________________________.

  Ova pjesma pisana je u formi ___________________________.

  2. Odgovori.

  Kako se zove roman Borisava Stankovia?

  ________________________________________.

  Kako se zove glavni enski lik iz tog romana?

  ________________________________________.

  3. Dopuni reenicu.

  Aleksa anti stvara pjesmu Emina pod utjecajem usmene narodne pjesme, koja se naziva __________________________________.

  4. Musa azim ati ureivao je dva najznaajnija bonjaka asopisa:

  ( zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) Nada i Biser

  b) Behar i Biser

  c) Nada i Nova rije

  5. Paljivo proitaj stihove i odgovori na zahtjeve.

  29

 • Ja sam vjerni rob ljepote...Kad mi majka ivot dala,

  S oblaka je vila pjesme nad beiku moju pal

  I cjelovom, tono pali kao tropsko sunce vrelo,

  Taknula u usne moje i djetinjsko sitno elo;

  Zato vazda na mom elu vjenog aka misli gore,

  A usne ih pjesmom zbore

  Ja sam vjerni rob ljepote

  Stihovi su pjesnika ________________________________________.

  Stihovi ove pjesme govore o ________________________, kao osnovnom stvaralakom porivu koji pokree _________________________ na stvaranje.

  KNJEVNOST IZMEU DVA SVJETSKA RATA U EVROPI

  1. Dopuni reenicu.

  Knjievnost izmeu dva svjetska rata podrazumijeva nekoliko raznorodnih knjievnih pokreta

  i stilskih formacija koji se, prema nekim knjievnim historiarima mogu nazvati jednim

  imenom __________________________, fr. prethodnica.

  2. Dopuni reenicu.

  Jozef K. glavni je lik romana ____________________________, autora

  ____________________________.

  JUNOSLAVENSKE KNJIEVNOSTI IZMEU DVA SVJETSKA

  RATA 1. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Pripovijetka Baraka pet be, Miroslava Krlee govori o:

  a) besmislu rata

  b) revoluciji

  c) o povratku ranjenika kui

  2. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Koji je knjievnik napisao romane Na Drini uprija, Travnika hronika, Prokleta

  avlija?

  30

 • a) Miroslav Krlea

  b) Ivan Goran Kovai

  c) Ivo Andri

  d) Osman iki

  3. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Hasan Kiki proao je kroz dvije priovijedake faze:

  a) Rana faza folkloristika i zrela faza drutveno - kritika.

  b) Rana faza impresionistika i kasna faza ekspresionistika.

  c) Rana faza poetska i kasna faza komunistika.

  4. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Koja od ovih djela ne pripadaju Isaku Samokovliji?

  a) Hanka

  b) Nosa Samuel

  c) Od jeseni do jeseni

  d) Od proljea do proljea

  e) Nemiri

  SAVREMENA SVJETSKA KNJIEVNOST 1. Savremena knjievnost obuhvata razdoblje poslije:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) Prvog svjetskog rata

  b) Drugog svjetskog rata

  c) razdoblje izmeu dva svjetska rata

  2. Dopuni reenicu:

  Djelo Stranac napisao je ________________________________, a glavni lik Merso (Mersou) je tipini predstavnik ovjeka u:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) idealnom svijetu

  b) harmoninom svijetu

  c) apsurdnom svijetu

  31

 • 3. Koja savremena drama Samjuela Beketa (Samuel Beckett) zavrava dijalogom:

  VLADIMIR : Pa? Da krenemo? ESTRAGON : Da , hajdemo. (Ne miu se sa mjesta) __________________________________________________. U ovoj drami Beket (Beckett) govori o: (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) besmislu ljudskog postojanja, nerazumijevanju, pasivnou

  b) ovjekovoj elji za ivotom

  c) o ljubavi kao jedinom izlazu iz teke ivotne situacije

  4. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Pogled Stepskog vuka proniknuo je svekoliko nae vrijeme, svekoliko marljivo prenemaganje, sav treberaj, svu ispraznost, cijelu povrnu igru jedne umiljene, plitke duhovnosti ah, iao je pogled naalost jo dublje, iao je dalje nego to je tek pogled na nedostatke i beznadnost naeg vremena, nae duhovnosti, nae kulture. Iao je sve do u srce svekolike dvojbe jednog mislioca, moda jednog koji znade sumnju u dostojanstvo i smisao ljudskog ivota uope.

  Iz navedenog citata romana Stepski vuk moe se zakljuiti da se Herman Hese (Hermann Hesse) bavi:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) nadom da e se Harri Haller (Hari Haler) jednog dana nauiti smijati

  b) psihoanalizom mladih usamljenika koji se suprotstavljaju drutvenim normama

  c) osobinama Stepskog vuka

  d) smislom ljudskog ivota

  5. Dopuni reenice.

  Magijski realizam je knjievnoumjetniki pravac u kojem se isprepliu elementi fantastike i stvarnosti, a tipini predstavnik magijskog realizma je kolumbijski nobelovac ________________________. Magijski realizam zastupljen je u njegovom poznatom romanu

  ___________________________________.

  6. Glavni lik romana Starac i more je:

  a) stari ribar Santjago

  b) Hari Haler (Harri Haller)

  32

 • c) Merso (Mersou)

  SAVREMENA KNJIEVNOST U JUNOSLAVENSKIM KNJIEVNOSTIMA 1. Dopuni reenice.

  Nobelovu nagradu za knjievnost dobio je bosanskohercegovaki

  pisac_________________________________ za djelo _________________________. Fra Petar, amil, Latifaga, Karaoz likovi su iz romana ________________________________________.

  2. Dopuni reenice. Ahmed Nurudin je glavni lik djela ________________________________, autora___________________________.

  3. Zaokrui taan odgovor.

  O propasti bonjake patrijahalne porodice pod novom vlau govori Skender Kulenovi u svom romanu:

  a) Ponornica

  b) Tvrava

  c) Prokleta avlija

  4. Zbirku Kameni spava napisao je:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) Mea Selimovi

  b) Nikola op

  c) Mehmedalija Mak Dizdar

  5. Dopuni reenicu. Zbirka Kameni spava afirmira jezik i natpise sa _____________________, a openito govori o __________________________________________________.

  6. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  33

 • U noveli Ruke Ranka Marinkovia umjesto ovjeka govore dijelovi njegovog tijela. Kako

  se zove jezika figura u kojoj dio mijenja cjelinu?

  a) metafora

  b) sinegdoha

  c) paradoks

  7. Plaenik, Kaimija, Seljaka jadikovka, Kad se vratim i Preko mutne vode, pripovijetke su:

  ( zaokrui slovo ispred tanog odgovora )

  a) Mee Selimovia

  b) Dervia Suia

  c) Ive Andria

  Iz djela:

  a) Pobune b) Pripovijetke c) Ponornica 8. Paljivo proitaj i odgovori.

  Sljedeeg proljea, bujnog i kiovitog, sljez u naoj bati rascvjeta se kao nikada dotad, ali starina kao da ga ni zapazio nije. Nisu tu pomagali ni sva trtljanja neumornog roaka Save, djed je bio slijep i za boje i za sve cvijee ovoga svijeta. Tuga da te uhvati.

  Minulo je od tih neveselih dana skoro ve pola vijeka, djeda odavna nema na ovome svijetu, a ja jo ni danas posigurno ne znam kakve je boje sljez. Znam samo da u proljee iza nae potamnjele batenske ograde prosine neto ljupko, prozrano i svijetlo pa ti se prosto plae, iako ne zna ni ta te boli ni ta si izgubio

  Ko je autor djela iz kojeg je ponueni odlomak?

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) Skender Kulenovi

  b) Anelko Vuleti

  c) Branko opi

  d) Mea Selimovi

  Kako se zove djelo iz kojeg je ponueni odlomak ?

  34

 • 9. Proitaj sljedei odlomak i odgovori na pitanja.

  To je jecanje uma i srca, as due as krae, as glasnije, as priguenije,

  as isto as hrapavo ne samo u pjevanjima nego i u strofama i u pojedinim reenicama.

  Jecanje izmeu bjeline noa i bjeline majinog mlijeka , izmeu bjeline krea kojim se polivaju pobijeni i bjeline dana, izmeu kripanja kame i ptiije pjesme, izmeu krvnikove psovke i blagog poziva drue, izmeu smrti i ivota, izmeu ljudskog nalija i lica.

  Navedi naslov djela o kojem govori ovaj odlomak. ___________________

  Navedi ime autora koji je ovo djelo napisao. _________________________

  Kojoj knjievnoj vrsti pripada to djelo? _______________________________

  10. Pored naziva zbirke pjesama dopii ime i prezime autora:

  a) Sarajevski tabut ________________________________________

  b) Kameni spava _________________________________________

  POSTMODERNA U SVJETSKOJ KNJIEVNOSTI

  1. Knjievnost koja se poela javljati od 1970. godine, naziva se:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) postmodernizmom

  b) modernizmom

  c) ekspresinizmom

  d) socijalnom knjievnou

  2. Predstava Hamleta u selu Mrdua Donja djelo je: (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) Miroslava Krlee

  b) Ive Breana

  c) Vinka Breana

  d) Almira Imirevia

  3. Djelo Jorhe Luisa Borhesa (Jorge Luis Borges) zove se:

  35

 • (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) Babilonska knjinica

  b) elava pjevaica

  c) Kralj Ubu

  d) Sto godina samoe

  POSTMODERNA U BOSANSKOHERCEGOVAKOJ KNJIEVNOSTI

  1. Kako je struktuiran roman ahrijarov prsten:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) kao roman u stihu

  b) kao epistolarni roman

  c) kao model pria u prii / prstenasta kompozicija romana

  d) kao hronika

  2. Kako se zove bosanskohercegovaki romansijer, dramatiar, teoretiar drame i teatra, autor romana Istoni diwan, ahrijarov prsten, Sara i Serafina?

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) Devad Karahasan

  b) Irfan Horozovi

  c) Nedad Ibriimovi

  3. Odgovori na tvrdnju.

  Kratka pria Zelena deva objavljena je u zbirci Talhe ili edrvanski vrt. Sve prie u knjizi tematske su povezane. Ljetopisac Bagrem Dafer ispisuje hroniku u kojoj kroz razne generacije prati udesne i bizarne dogodovtine pojedinih lanova porodice Talha.

  a) Da

  b) Ne

  4. Autor djela Talhe je:

  36

 • ( zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) Irfan Horozovi

  b) Devad Karahasan

  c) Nedad Ibriimovi

  PRAVOPIS

  1. Obiljei niz rijei u kojem je svaka rije ispravno napisana. (jedan odgovor je taan)

  a) djeiji, mi bismo uili, najjasniji, Sjeverna Koreja

  b) djeiji, mi bi uili, najjasniji, Sjeverna Korea

  c) dijeiji, mi bi uili, najasniji, sjeverna Koreja

  2. Paljivo proitati ponuene oblike. Zaokruiti tanu pravopisnu konstrukciju.

  a) Naj znaajniji srednjovjekovni spomenik je iz 1189 godine, a to je povelja Bana Kulina.

  b) Najznaajniji srednjovjekovni spomenik je iz 1189. godine, a to je Povelja bana Kulina.

  c) Najznaajniji srednjo vijekovni spomenik je iz 1189 godine, a to je Povelja bana Kulina.

  d) Najznaajniji srednjovjekovni spomenik je iz 1189. godine, a to je Povelja bana Kulina.

  3. Obiljei niz rijei u kojem je svaka rije ispravno napisana.

  a) najvredniji, najjai, smjer, sjeveroistok

  b) naj vredniji, naj jai, smjer, sjevero istok

  c) najvrijediniji, najai, smijer, sjevero istok

  4. Obiljei ispravno napisan niz rijei.

  a) ajdinica, ja bih govorio, obavjestiti, tuilac, Fabrika duhana u Sarajevu

  b) ajinica, ja bih govorio, obavjestiti, tuilac, Fabrika Duhana u Sarajevu

  c) ajdinica, ja bi govorio, obavijestiti, tuioc, Fabrika duhana u Sarajevu

  d) ajdinica, ja bih govorio, obavijestiti, tuilac, Fabrika duhana u Sarajevu

  5. Upotrijebite ispravno negaciju uz sljedee rijei:

  bih ___________ mogue ____________

  emo __________ briga ______________

  gledajui ______________ jesam____________

  6. Uz koje glagole se negacija pie sastavljeno?

  _______________________________________________________

  7. Obrati panju na veliko i malo slovo. Podvuci tano napisane oblike.

  37

 • Sarajevski kanton, opera Narodnog pozorita u Sarajevu, balkanski poluotok, Prvi svjetski rat,

  Savezna Republika Njemaka, Vrelo Bosne.

  8. U kojem su od sljedeih primjera obje rijei pravopisno tane?

  a) primijetiti - primjeujem

  b) rijeiti rijeenje

  c) uspjeh uspjevati

  d) osmijeh osmjehivati

  9. Upii potrebne dijakritike znakove.

  Cilim-

  Baca-

  Cudotvorac-

  Cevapcici-

  10. Zaokrui rije koja je napisana u skladu sa pravopisnim pravilima.

  a) vodoinstalater

  b) vodo - instalater

  c) vodo instalater

  11. Zaokrui reenicu koja je napisana u skladu sa pravopisnim pravilima.

  a) Vozila sam se s tramvajem.

  b) Vozila sam se tramvajem.

  12. U svakom paru rijei podvuci rije koja je pravilno napisana.

  a) predsjednik ili pretsjednik

  b) slualac ili sluaoc

  c) jedamput ili jedanput

  d) beini ili bezini

  13. U svakom paru podvuci pravilno napisanu rije.

  a) najjuniji najuniji

  b) lijepi ljepi

  c) predas pretas

  d) voljeo volio

  14. Podvuci pravilno napisane rijei.

  osvjetavati, osudivati, otoje, oteavati

  15. Podvuci pravilno napisane rijei.

  Oktobarska revolucija, humanizam, igmanski mar, francuz, Dubrovaka republika

  16. Podvuci pravilno napisane rijei.

  38

 • dan dva, ferplej, filter papir, Husein beg

  17. Podvuci nepravilno napisane rijei.

  migracijski, mjeati, prispjevati, spisateljica

  FONETIKA I FONOLOGIJA

  1. Navedi od koje glasovne promjene odstupaju rijei:

  fudbal, general, bokal

  _______________________________________________

  2. Zaokrui tano napisan oblik pridjeva.

  a) gracki

  b) gratski

  c) gradski

  3. U rijeima iitati, raupati, iekati su izvrene dvije glasovne promjene. Koje?

  1. __________________ 2. ____________________

  4. Koja je glasovna promjena izvrena u rijei optuba?

  ____________________

  5. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Prema mjestu na kojem se izgovaraju suglasnici v, f su:

  a) dvousneni (bilabijalni)

  b) zubni (dentalni)

  c) usneno zubni (labio dentalni)

  6. Napii nazive glasovnih promjena koje su izvrene u datim primjerima.

  a) orasi ______________________ b) ropstvo __________________ 7. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Rije sljez, sljeme, i ozljeda su primjeri odstupanja od:

  a) II palatalizacije / sibilarizacije

  b) jednaenja suglasnika po mjestu tvorbe

  c) jednaenja suglasnika po zvunosti

  8. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  39

 • Glasovi k, g h su:

  a) zadnjonepani suglasnici

  b) prednjonepani suglasnici

  9. Ukoliko smatra da je tvrdnja tana, zaokrui DA, ukoliko smatra da je netana, zaokrui NE.

  Fonem je najmanja jedinica koja ima svoje znaenje.

  DA NE 10. Dopuni reenicu.

  Samoglasnici ili _____________ u naem jeziku su ________________.

  (nabrojati samoglasnike) 11. Dopuni reenicu.

  Bosanski jezik ima __________ glasova, odnosno _______________.

  12. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Fonemu, najmanjoj jezikoj jedinici, u govoru odgovara:

  a) slovo

  b) slog

  c) glas

  13. Dopuni reenicu.

  Meu svim pisanim spomenicima bosanskog jezika najvei znaaj imaju _________________ i ________________.

  14. Dopuni reenicu.

  Povelja Kulina bana napisana je __________________ godine pismom _________ .

  15. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Jezik svakog naroda se dijeli na:

  a) narjeja, govore i dijalekte

  b) naglaske, govore i akcente

  c) dijalekte, akcente i narjeja

  MORFOLOGIJA

  1. Zaokrui slova ispred tanih odgovora.

  U gramatike kategorije ubraja se:

  a) rod

  40

 • b) pade

  c) sredstvo

  d) broj

  2. Zaokrui slovo ispred tanih odgovora.

  Najmanji dio rijei koji ima svoje znaenje ili gramatiku slubu u reenici naziva se:

  a) morfem

  b) fonem

  c) sintaksema

  3. Dopuni reenicu.

  Dio gramatike koji se bavi vrstama, oblicima i tvorbom rijei naziva se _________________

  4. Dopuni reenicu.

  Morfemi se po znaenju dijele na ________________ i _______________ .

  5. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Nezavisni padei su:

  a) nominativ i vokativ

  b) akuzativ i dativ

  c) vokativ i akuzativ

  6. Paljivo proitaj reenicu, izdvoji svaku rije i odredi kojoj vrsti pripada.

  Na koljenu mi je hartija koja mirno ceka da primi moj teret. Dervi i smrt, Mea Selimovi

  Rije Vrsta rijei

  41

 • 7. Paljivo proitaj reenicu, izdvoji svaku rije i odredi kojoj vrsti pripada. Znanje je najvea snaga koju ovjek moe stei.

  Rije Vrsta rijei

  8. Paljivo proitaj reenicu u izdvoji svaku rije i odredi kojoj vrsti pripada.

  Zastao sam, ukoen, zaprepaten njihovim mirnim prianjem vie nego nesreom. Tvrava, Mea Selimovi 9. Paljivo proitaj sljedei stih i odgovori na pitanja. Piem vam - ta bih znala bolje? Evgenije Onjegin, A.S.Pukin Iz navedenih stihova izdvoji svaku rije i odredi kojoj vrsti pripada.

  RIJE VRSTA RIJEI

  42

 • SINTAKSA 1. Zaokrui samostalne reenine lanove:

  a) predikat

  b) apozicija

  c) atribut

  d) objekat

  e) subjekat

  f) adverbijalne odredbe

  2. Sintagma je:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) Unutarreenina konstrukcija bez svojstva predikativnosti

  b) Rije

  c) Reenica

  3. Napii vrstu nezavisnosloenih reenica:

  a) Ne bih osjeala bol, niti bih alila za svijetom.

  b) Sve bih prodao, a nadu ne bih.

  c) Vidite li ovo zlo ili ste kao doktor navikli na smrt?

  ________________________________________________________________________

  4. Dopuni reenicu.

  Subjekat je _________________________________, u _______________ padeu koja se redovito sa predikatom slae u licu i broju.

  5. Reenice po sastavu mogu biti:

  ______________________i ______________________.

  Koje reenice sadre jedan predikat, a koje dva i vie predikata?

  ____________________________________________________________.

  43

 • 6. Dopuni reenicu.

  Sloene reenice po ustrojstvu mogu biti: __________________________________.

  SEMANTIKA

  1. ta prouava semantika:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) Semantika prouava funkcionalne stilove.

  b) Semantika prouava jezik i njegovu strukturu.

  c) Semantika se bavi prouavanjem sadraja, znaenja i smisla jezikih jedinica.

  2. Koje vrste znaenja imamo:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) osnovno (denotativno) i izvedeno (prneseno konotativno)

  b) metaforino znaenje

  c) hiperbolino znaenje

  3. ta ubrajamo u aktivnu i pasivnu leksiku?

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

  4. Zastarjele rijei nazivamo:

  a) neologizmima

  b) arhaizmima

  c) argonizmima

  ZADACI POVEZIVANJA

  1. U narednom zadatku povei autora i sredinu o kojoj je pisao. Ispred autora napii

  slovo.

  a) Sandak __ Edhem Mulabdi

  b) Bosanska krajina __ Aleksa anti

  c) Hercegovina __ amil Sijari

  44

 • d) Maglaj __ Branko opi

  2. Poredaj hronoloki navedena djela (poev od najstarijeg do najmlaeg). Oznaite

  redoslijed nastajanja od 1 do 5.

  Zeleno busenje __

  Boanstvena komedija __

  Ljetopis Mula Mustafe Baeskije __

  Dervi i smrt __

  Ilijada __

  3. Asocijacije. Povei par, piscu (broju) pridrui pojam (slovo).

  a) Moliere (Molire) - 1. Ljetopis

  b) opi - 2. Bata

  c) Baeskija - 3. Tvrdiluk

  d) Homer - 4. Odiseja

  4. Asocijacije. Povei par, piscu (broju) pridrui pojam (slovo).

  a) Sidran 1. pjesme i scenariji

  b) Dizdar 2. tvrave

  c) Andri 3. steci

  d) Selimovi 4. Nobelova nagrada

  5. Asocijacije. Povei par, piscu (broju) pridrui pojam (slovo).

  a) Kafka 1. ugursuz

  b) Dostojevski 2. idiot

  c) Ibriimovi 3. mali ovjek

  d) Gogolj 4. kukac

  6. Pored naslova navedenog djela, napii slovo pod kojim se nalazi ime lika koji se u

  tom djelu pojavljuje. Dva lika su viak. (napii odgovarajua slova na linijama)

  a) Merso ( Mersou) _____Evgenija Grande

  b) Nanona ____ Stranac

  c) Jozef K. ____ Don Kihot (Don Quijote)

  d) fra Petar _____ Dervi i smrt

  e) Ahmed Nurudin

  f) Sano Pansa

  45

 • 7. Povei djelo i autora tako to e pored imena autora napisati odgovarajue slovo.

  a) Starac i more ____ Paulo Koeljo (Paulo Coelho)

  b) Antigona ____ Mea Selimovi

  c) Alhemiar ____ Ernest Hemingvej (Ernest Hemingway)

  d) Tvrava ____ Ivo Andri

  e) Prokleta avlija ____ Sofoklo

  8. Pridruite autore odgovarajuim knjievnim pravcima.

  a) Viljem ekspir (William Shakespeare) _ romantizam

  b) Pedro Kalderon de la Barka (Pedro Caldern de la Barca) _ renesansa

  c) Viktor Igo (Victor Hugo) _ realizam

  d) Onore de Balzak (Honor de Balzac) _ barok

  9. Povei pisce sa knjievnim periodom kojem pripadaju.

  1.Nikolaj Vasiljevi Gogolj __ moderna

  2.Donatan Svift (Jonathan Swift) __ romantizam

  3.Johan Volfgang Gete (Johann Wolfgang von Goethe) __ realizam

  4.Henrik Ibsen (Henrik Ibzen) __ racionalizam

  10. U polje pored navedenog autora upii slovo koje stoji uz odgovarajui iskaz.

  Marsel Prust (Marcel Proust)

  Dante Aligijeri (Dante Alighieri)

  Anton Pavlovi ehov

  Onore de Balzak (Honor de

  Balzac)

  A - Kratkoa je sestra talenta

  B - Traga za izgubljenim vremenom

  C - Ljudska komedija

  D - Boanstvena komedija

  46

 • RJEENJA PITANJA IZ KATALOGA ZA BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  SREDNJE KOLE KATALOG A GIMNAZIJE

  KOLSKA 2016/17. godina

  KNJIEVNOST

  TEORIJA KNJIEVNOSTI

  ODGOVORI:

  1) a) Don Kihot (Don Quijote); b) parodija (2x0,50 = 1 bod)

  2) odnos izmeu teksta i njegovog komentara (1 bod)

  3) 1. teorija knjievnosti 2. historija knjievnosti 3. knjievna kritika.

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  4) 2; 3; 1 (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  5) epika: a; c; lirika: b; d (2x0,50 = 1 bod)

  6) 1. pisama; 2. ljubavni roman Jadi mladog Vertera (Jadi mladog Werther) Gete (Goethe)

  (2x0,50 = 1 bod)

  7) prosvjetiteljstvo i racionalizam; realizam (2x0,50 = 1 bod)

  8) d) objektivnost (1 bod)

  9) c) monoteizam (1 bod)

  10) d) simbol (1 bod)

  11) c) apostrofa (1 bod)

  12) a) onomatopeja (1 bod)

  13) hiperbola (1 bod)

  14) a) Ich forma i er forma(1 bod)

  47

 • 15) c) hiperbola (1 bod)

  16) b) kontrast (1 bod)

  17) a) komedija naravi, komedija situacije i drutvena komedija (1 bod)

  ANTIKA KNJIEVNOST 1) DA (1 bod)

  2) 1 - b) Sofoklo; 2 - b) tragediji (2x0,50 = 1 bod) 3) helenska/grka i rimska (2x0,50 = 1 bod)

  4) mit o Sizifu, mit o Edipu, mit o Prometeju

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  5) 2 - Eneida; 1 - Metamorfoze; 3 - Poslanice

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  6) Ep - je opirno pripovijedanje u stihu o znaajnim dogaajima u prolosti isprianim sa

  mnogo pojedinosti.

  Epski junak - je heroj, olienje hrabrosti, neustraivosti, kolektivnih ideala, etikih vrijednosti

  i tenji jednog naroda. (2x0,50 = 1 bod)

  7) d) Ep o Gilgameu (1 bod)

  8) 1. c) epu ; 2. b) antikoj knjievnosti (2x0,50 = 1 bod)

  9) a) Sofoklo; b) Euripid (2x0,50 = 1 bod)

  10) b) U Odiseji se govori o lutanjima jednog od slavnih ahejskih junaka, koji je poslije

  trojanskog rata jo deset godina lutao po svijetu. (1 bod)

  11) Mit je pria o natprirodnim, boanskim silama, pomou kojih je drevni ovjek

  objanjavao svijet u kojem je ivio. (1 bod)

  12) DA (1 bod)

  13) b) klasine latinske knjievnosti (1 bod)

  STARE ISTONJAKE KNJIEVNOSTI

  1) b) Firdusi (1 bod)

  2) 1.c) eherzadi 2. Sindibada (2x0,50 = 1 bod)

  3) asirsko babilonski ep, klinastim, glinenih ploa

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  SREDNJOVJEKOVNA KNJIEVNOST BOSNE I HERCEGOVINE

  1) Kiril (irilo) i Metodije; grko (2x0,50 = 1 bod)

  2) 1. b) bosanicom (1 bod)

  48

 • 3) c) glagoljica (1 bod)

  4) b) epitafi (1 bod)

  5) c) irilice (1 bod)

  6) b) junoslavenski (1 bod)

  HUMANIZAM I RENESANSA

  1) ovjek; ovom (2x0,50 = 1 bod)

  2) 1- b) Petrarka (Petrarca); 2 sonet (2x0,50 = 1 bod)

  3) Dekameron, novela, 100

  ( dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  4) devet (1 bod)

  5) XIV (1 bod)

  6) b) preporod (1 bod)

  7) a) Hamlet; b) Viljem ekspir (William Shakespeare) (2x0,50 = 1 bod)

  8) 1- tano; 2 b) Don Kihot (Don Quijote) (2x0,50 = 1 bod)

  USMENA NARODNA KNJIEVNOST

  1) 1. a) balada; 2. slavenska antiteza (2x0,50 = 1 bod)

  2) a) epsko - lirske / lirsko - epske; b) aliteracija (2x0,50 = 1 bod)

  3) 1. Umihana uvidina; 2. c) Mustaj - beg Liki (2x0,50 = 1 bod)

  4) stih; epske narodne (2x0,50 = 1 bod)

  5) stih; lirske narodne (2x0,50 = 1 bod)

  6) narodna lirska pjesma; osmanske vladavine (2x0,50 = 1 bod)

  7) a) Anegdota je kratka duhovita pria o nekoj poznatoj linosti ili dogaaju.

  (1 bod)

  KNJIEVNOST NA ORIJENTALNIM JEZICIMA

  1) a) bosanskom jeziku i arapskom pismu; b) tursko - bosanski rjenik (2x0,50 = 1 bod)

  2) zbirka pjesama; duhovni (2x0,50 = 1 bod)

  49

 • 3) Mula Mustafa Baeskija; Ljetopisa (2x0,50 = 1 bod)

  4) Ljetopis (1 bod)

  5) c) Dervi paa Bajezidagi (1 bod)

  BAROK I MANIRIZAM

  1) b) Sitnozrnaste neobraene biserne perle (1 bod)

  2) a) ivot je san (1 bod)

  3) a) Ivan Gunduli (1 bod)

  KLASICIZAM, RACIONALIZAM I PROSVJETITELJSTVO U EVROPSKOJ

  KNJIEVNOSTI

  1) Francuskoj i tzv. racionalizmom (2x0,50 = 1 bod)

  2) b) tri jedinstva (1 bod)

  3) a) jedinstvo mjesta, vremena i radnje (1 bod)

  4) b) an Rasin (Jean Racine) (1 bod)

  ROMANTIZAM U EVROPSKOJ KNJIEVNOSTI 1) a) Francuskom revolucijom (1 bod)

  2) kult osjeanja, kult prirode i kult genija

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  3) a) epistolarnog romana (1 bod)

  4) c) roman u stihu (1 bod)

  5) c) ekspirom (Shakespear) i narodnim stvaralatvom (1 bod)

  6) tragikomedija, roman u stihu, epistolarni roman, romantiarski ep, balada, dramska poema

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod) ROMANTIZAM U KNJIEVNOSTI JUNOSLAVENSKIH NARODA

  1) a ) ljubav i patriotizam (1 bod)

  2) c) Meu javom i med snom d) Santa Maria della Salute (2x0,50 = 1 bod)

  3) DA (1 bod)

  50

 • 4) c) August enoa (1 bod)

  5) DA (1 bod)

  6) a) Mehmed - bega Kapetanovi Ljubuaka Narodno blago (1 bod)

  7) Safvet-beg Baagi, oslanja se na narodnu lirsku pjesmu. (2x0,50 = 1 bod)

  8) c) Safvet - beg Baagi (1 bod)

  9) Safvet - beg Baagi, naziv pjesme Hercegovini . (2x0,50 = 1 bod)

  10) Alberto Fortis, drama autora Alije Isakovia i Nijaza Alispahia

  (2x0,50 = 1 bod)

  REALIZAM U EVROPI

  1) c) priblino do polovice 19. stoljea kao umjetniko registriranje stvarnosti te se iri sve do poetka 20. stoljea (1 bod)

  2) c) doivjeti drutveni uspon (1 bod)

  3) b) istinitost (1 bod)

  4) c) lirsko pjesnitvo, bogate metafore (1 bod)

  5) a) roman, epska poezija, drutvena drama (1 bod)

  6) c) Nikolaj Vasiljevi Gogolj (1 bod)

  7) a) Ana Karenjina (1 bod)

  8) Fjodor Mihajlovi Dostojevski (1 bod)

  9) a) Rodion Raskoljnikov (1 bod)

  10) c) Gogolj (1 bod)

  11) Zloin i kazna; Fjodor Mihajlovi Dostojevski (2x0,50 = 1 bod)

  12) a) ia Gorio ; c) Evgenija Grande (2x0,50 = 1 bod)

  REALIZAM KOD JUNOSLAVENSKIM KNJIEVNOSTIMA

  1) a) Voa; b) Radoje Domanovi (2x0,50 = 1 bod)

  2) Ante Kovai; sukoba sela i grada; seoski djeak Ivica Kimanovi

  51

 • (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  3) Zeleno busenje ; Edhema Mulabdia (2x0,50 = 1 bod)

  4) Zeleno busenje; 1898. godine; (2x0,50 = 1 bod) 5) c) realizam (1 bod) 6) a); c); d) (2x0,50 = 1 bod)

  MODERNA U SVJETSKOJ KNJIEVOSTI

  1) c) parnas, simbolizam i impresionizam (1 bod)

  2) a) lirska pjesma ( poezija ) i drama (1 bod)

  3) Cvjetovi zla, est poglavlja, Parizu

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod) 4) moderne u ruskoj knjievnosti, kameleonstva, licemjerstva, poltronstva

  (2x0,50 = 1 bod)

  5) b) Nora Lutkina kua (1 bod)

  MODERNA U JUNOSLAVENSKIM KNJIEVNOSTIMA 1) Jesenje vee, Antun Gustav Mato, soneta

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  2) Neista krv, Sofka (2x0,50 = 1 bod)

  3) sevdalinka (1 bod)

  4) b ) Behar i Biser (1 bod)

  5) Musa azim ati, ljepoti, pisca / pjesnika

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  KNJIEVNOST IZMEU DVA SVJETSKA RATA U EVROPI

  1) avangarda (1 bod)

  2) Proces, Franc Kafka (2x0,50 = 1 bod)

  JUNOSLAVENSKE KNJIEVNOSTI IZMEU DVA SVJETSKA RATA

  1) a) besmislu rata (1 bod)

  52

 • 2) c) Ivo Andri (1 bod)

  3) a) Rana faza folkloristika i zrela faza drutveno - kritika (1 bod)

  4) c) Od jeseni do jeseni (1 bod)

  SAVREMENA SVJETSKA KNJIEVNOST

  1) b) poslije Drugog svjetskog rata (1 bod)

  2) c) apsurdnom svijetu (1 bod)

  3) ekajui Godoa, a) besmislu ljudskog postojanja, nerazumijevanju, pasivnou

  (2x0,50 = 1 bod)

  4) b) psihoanalizom mladih usamljenika koji se suprotstavljaju drutvenim normama (1 bod)

  5) Gabriel Garsia Markes (Gabriel Garcia Marquez); Sto godina samoe (2x0,50 = 1 bod)

  6) a) stari ribar Santjago (1 bod)

  SAVREMENA KNJIEVNOST U JUNOSLAVENSKIM KNJIEVNOSTIMA 1) Ivo Andri, Na Drini uprija, Prokleta avlija

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  2) Dervi i smrt, Mee Selimovia (2x0,50 = 1)

  3) a) Ponornica (1 bod)

  4) c) Mehmedalija Mak Dizdar (1 bod)

  5) steaka, govori o ovjeku, njegovom biu, postanku, prolaznosti, smrti i zagrobnom miru (2x0,50 = 1 bod)

  6) b) sinegdoha (1 bod)

  7) b) Dervia Suia; a) Pobune (2x0,50 = 1 bod)

  8) c) Branko opi, Bata sljezove boje (2x0,50 = 1 bod)

  9) Jama, Ivan Goran Kovai, poema

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  53

 • 10) a) Abdulah Sidran; b) Mehmedalija Mak Dizdar (2x0,50 = 1 bod)

  POSTMODERNA U SVJETSKOJ KNJIEVNOSTI

  1) a) postmodernizmom (1 bod)

  2) b) Ive Breana (1 bod)

  3) a) Babilonska knjinica (1 bod)

  POSTMODERNA U BOSANSKOHERCEGOVAKOJ KNJIEVNOSTI

  1) c) kao model pria u prii / prstenasta kompozicija romana (1 bod)

  2) a) Devad Karahasan (1 bod)

  3) a ) Da (1 bod)

  4) a) Irfan Horozovi (1 bod)

  PRAVOPIS

  1) a) ) djeiji, mi bismo uili, najjasniji, Sjeverna Koreja (1 bod)

  2) d) Najznaajniji srednjovjekovni spomenik je iz 1189. godine, a to je Povelja bana Kulina.

  (1 bod)

  3) a) najvredniji, najjai, smjer, sjeveroistok (1 bod)

  4) d) ajdinica, ja bih govorio, obavijestiti, tuilac, Fabrika duhana u Sarajevu (1 bod)

  5) ne bih; nemogue; neemo; nebriga; ne gledajui; nisam

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  6) neu, nemam, nedostajati , nisam, nije

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  7) Sarajevski kanton, Prvi svjetski rat, Savezna Republika Njemaka, Vrelo Bosne (dva tana

  odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  8) a) primijetiti - primjeujem d) osmijeh osmjehivati (2x0,50 = 1 bod)

  9) ilim, baa, udotvorac, evapii

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  10) a) vodoinstalater (1 bod)

  11) b) Vozila sam se tramvajem. (1 bod)

  54

 • 12) a) predsjednik; b) slualac; c) jedanput; d) beini

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  13) a) najjuniji; b) ljepi; c) predas d) volio

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  14) osvjetavati, otoje (2x0,50 = 1 bod)

  15) Oktobarska revolucija, humanizam, Dubrovaka republika

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  16) dan - dva, filter - papir (2x0,50 = 1 bod)

  17) mjeati, prispjevati (2x0,50 = 1 bod)

  FONETIKA I FONOLOGIJA

  1) prelazak l u o na kraju retka (1 bod)

  2) c) gradski (1 bod)

  3) jednaenje suglasnika po zvunosti; jednaenje suglasnika po mjestu tvorbe

  (2x0,50 = 1 bod) 4) jednaenje suglasnika po zvunosti (1 bod)

  5) c) usneno zubni (labio dentalni) (1 bod)

  6) a) II palatalizacija / sibilarizacija, b) jednaenje suglasnika po zvunosti (2x0,50 = 1 bod) 7) b) jednaenja suglasnika po mjestu tvorbe (1 bod)

  8) a) zadnjonepani suglasnici (1 bod)

  9) NE (1 bod)

  10) Vokali; i, e, a, o, u (2x0,50 = 1 bod)

  11) 30; fonema (2x0,50 = 1 bod)

  12) c) glas (1 bod)

  13) Humaka ploa i Povelja Kulina bana (2x0,50 = 1 bod)

  14) 29. avgusta 1189.; bosanica (2x0,50 = 1 bod)

  15) a) narjeja, govore i dijalekte (1 bod)

  MORFOLOGIJA

  1) a) rod,b) pade,d) broj (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  2) a) morfem (1 bod)

  55

 • 3) morfologija (1 bod)

  4) leksike i gramatike (2x0,50 = 1 bod)

  5) c) htio (1 bod) 6)

  Rije Vrsta rijei Na Prijedlog koljenu Imenica mi Zamjenica je pomoni glagol hartija Imenica koja Zamjenica mirno Prilog eka Glagol da Veznik primi Glagol moj Zamjenica teret Imenica

  (est tanih odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod) 7)

  Rije Vrsta rijei Znanje Imenica je Glagol najvea Pridjev snaga Imenica koju Zamjenica ovjek Imenica moe Glagol stei Glagol

  (etri tana odgovora 0,50 bodova,svi tani odgovori 1 bod)

  8)

  RIJE VRSTA RIJEI Zastao Glagol Sam pomoni glagol Ukoen Pridjev Zaprepaten Pridjev Njihovim Zamjenica Mirnim Pridjev Prianjem Imenica Vie Prilog Nego Veznik

  56

 • Nesreom Imenica (pet tanih odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod) 9)

  RIJE VRSTA RIJEI Piem Glagol vam zamjenica ta zamjenica bih pomoni glagol znala Glagol bolje Prilog

  (tri tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  SINTAKSA

  1) ( a, d, e, f )

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  2) a) Unutar reenina konstrukcija bez svojstva predikativnosti (1 bod)

  3) a) sastavna,b) rastavna, c) suprotna

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod) 4) samostalni reenini lan u nominativu (2x0,50 = 1 bod)

  5) proste i sloene; Proste sadre jedan, a sloene dva i vie predikata.

  (2x0,50 = 1 bod)

  6) nezavisnosloene i zavisnosloene reenice (1 bod)

  SEMANTIKA

  1) c) Semantika se bavi prouavanjem sadraja, znaenja i smisla jezikih jedinica. (1 bod)

  2) a) osnovno (denotativno) i izvedeno (preneseno konotativno) (1 bod)

  3) U aktivnu leksiku ubrajamo rijei koje su razumljive svakom govorniku, nisu zastarjele. U pasivnu leksiku ubrajamo zastarjele rijei koje su izale iz upotrebe, te nove rijei jo nisu ule u opu upotrebu. (2x0,50 = 1 bod)

  4) b) arhaizmima (1 bod)

  ZADACI POVEZIVANJA

  1) d; c; a; b;

  57

 • (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  2) 4; 2; 3; 5; 1

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  3) a - 3; b - 2; c - 1; d - 4

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  4) a - 1; b - 3; c - 4; d - 2

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  5) a - 4; b - 2; c - 1; d - 3

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  6) Evgenija Grande - b, Stranac - a, Don Kihot (Don Quijote) - f, Dervi i smrt - e

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  7) Paolo Koeljo - c; Mea Selimovi - d; Ernest Hemingvej - a; Ivo Andri - e; Sofoklo - b

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  8) romantizam - c; renesansa - a; realizam - d; barok - b

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  9) moderna - 4; romantizam - 3; realizam - 1; racionalizam - 2

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  10) B; D; A; C; (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  58

 • Ukupan broj ostvarenih bodova

  Komisija za vrednovanje

  Identifikacijska bar kod naljepnica

  PALJIVO NALIJEPITI OVDJE

  Eksterna matura 2016/2017.

  BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  Nain pisanja odgovora zadaci zatvorenog tipa :

  ispravno pogreno ispravljanje

  A. A. A.

  B. B. B.

  C. C. C.

  D. D. D. Upisati novi ispravan odgovor

  Ispravljanje pogrenog unosa - zadaci otvorenog tipa -

  (Arslanagia most) Stari most

  Prekrien netaan odgovor

  Taan odgovor

  Vrednovanje testova ____________________________________

  NE POPUNJAVATI (tabelu desno popunjava komisija za

  vrednovanje testova)

  Precrtati pogrean odgovor

  zatamnjenim kruiem

  UPUTE Paljivo slijedite sve upute.

  Ne okreite stranicu i ne rjeavajte test dok to ne odobri deurni nastavnik.

  Nalijepi identifikacijsku naljepnicu sa tvojom barcode ifrom u gornji desni ugao ove stranice.

  Ispit traje 90 minuta bez prekida.

  Testovi se rade sa trajnom hemijskom olovkom plave ili crne boje.

  Piite jasno i itko. Neitki odgovori bodovat e se s nula (0) bodova.

  Kada rijeite zadatke, provjerite odgovore.

  Vrednovanje zadataka:

  Ukupan broj bodova testa je 10 bodova.

  Ako jedan zadatak sadri 2 zahtjeva, onda se svaki taan dio boduje sa 0,50, a cijeli taan zadatak izraunava se 2 x 0,50 = 1 bod

  Ako jedan zadatak sadri 1 zahtjev, taan odgovor iznosi 1 bod.

  59

 • Pitanja 1 Maksim.

  broj bodova

  Ostvareni broj

  bodova 1.

  Zaokrui slovo ispred stilske formacije/epohe ije knjievno stvaralatvo odlikuje nagomilavanje stilskih figura do bizarnosti, naruavanje harmonije u koncepciji umjetnike slike, tenja ka efektu zaudnosti, upotreba snanih kontrasta. a) renesansa b) barok c) klasicizam d) prosvjetiteljstvo

  1 bod

  2. Dopuni iskaz da bude taan, tako to e na prazno mjesto napisati slovo koje se nalazi ispred tanog odgovora. Prokleta avlija Ive Andria ima ________________ strukturu.

  a) linearnu b) stepenastu c) paralelnu d) prstenastu

  1bod

  3. Rijei proporcije: Ahmed:dervi = Petar: ____________ Prokleta avlija:Turska = Hamlet: ____________ Romeo i Julija = Merso: ______________

  Dva tana odgovra 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod

  60

 • Pitanja 1 Maksim.

  broj bodova

  Ostvareni broj

  bodova 4.

  Na osnovu navedenog odlomka odgovori na zahtjeve. etrdeset mi je godina, runo doba: ovjek je jo mlad da ne bi imao elja, a ve star da ih ostvaruje... Navedeni iskaz pripada ___________________, junaku djela _______________. ( ime i prezime junaka) ( naziv djela )

  2x0,50 = 1bod

  5. U polje ispred tanog iskaza upii T, a ispred netanog N.

  a) Rodion Romanovi Raskoljnikov zbog ljubomore ubija Aljonu Ivanovnu (Zloin i kazna). _____

  b) Predloak za Fausta Gete (Goethe) je naao u srednjovjekovnoj legendi. _____

  c) Tragina krivica izazivanjem saaljenja i straha vri proiavanje afekata.______

  Dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori1bod

  6. Paljivo proitaj stihove i odgovori na zahtjeve. Ja sam vjerni rob ljepote ... Kad mi majka ivot dala, S oblaka je vila pjesme nad beiku moju pala I cjelovom, tono pali kao tropsko sunce vrelo, Taknula u usne moje i djetinjsko sitno elo; Zato vazda na mom elu vjenog aka misli gore, A usne ih pjesmom zbore. Ja sam vjerni rob ljepote Musa azim ati Stihovi ove pjesme nam govore o _____________ kao osnovnom stvaralakom porivu koji pokree_________________ na stvaranje.

  2x0,50 = 1bod

  61

 • Pitanja 1 Maksim.

  broj bodova

  Ostvareni broj

  bodova 7.

  Kako se zove prvo slavensko pismo? (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) glagoljica b) irilica c) latinica

  1bod

  8. Nezavisni padei su: (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) lokativ i dativ b) nominativ i akuzativ c) nominativ i vokativ

  1bod

  9. Odredi funkciju / slubu naglaene rijei: Mi smo gradili kuu tri mjeseca. a) objekat b) subjekat c) atribut

  1bod

  62

 • Pitanja 1 Maksim.

  broj bodova

  Ostvareni broj

  bodova 10.

  Zaokrui slovo ispred tano napisanog imena. a) Gazi Husrev - beg b) Gazi Husrevbeg c) Gazi Husrev Beg

  1bod

  63

 • RJEENJA TESTA- BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  K. 2016/2017. GODINA

  Broj pitanja

  Rjeenje pitanja 1 Bodovanje

  I b) barok

  Taan odgovor 1 bod.

  II d) prstenastu

  Taan odgovor 1 bod

  III Petar:fratar Hamlet:Danska Merso:Marija

  Dva tana odgovra 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod

  IV Ahmed Nurudin; Dervi i smrt

  Jedan taan odgovor 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod.

  V N; T; N Dva tana odgovra 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod

  VI Ljepoti; Pjesnika /pisca Jedan taan odgovor 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod.

  VII a) glagoljica Taan odgovor 1 bod. VIII c) nominativ i vokativ Taan odgovor 1 bod.

  IX a) objekat Taan odgovor 1 bod. X a) Gazi Husrev beg Taan odgovor 1 bod.

  64

 • Ukupan broj ostvarenih bodova

  Komisija za vrednovanje

  Identifikacijska bar kod naljepnica

  PALJIVO NALIJEPITI OVDJE

  Eksterna matura 2016/2017.

  BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  Nain pisanja odgovora zadaci zatvorenog tipa :

  ispravno pogreno ispravljanje

  A. A. A.

  B. B. B.

  C. C. C.

  D. D. D. Upisati novi ispravan odgovor

  Ispravljanje pogrenog unosa - zadaci otvorenog tipa -

  (Arslanagia most) Stari most

  Prekrien netaan odgovor

  Taan odgovor

  Vrednovanje testova ____________________________________

  NE POPUNJAVATI (tabelu desno popunjava komisija za

  vrednovanje testova)

  Precrtati pogrean odgovor

  zatamnjenim kruiem

  UPUTE Paljivo slijedite sve upute.

  Ne okreite stranicu i ne rjeavajte test dok to ne odobri deurni nastavnik.

  Nalijepi identifikacijsku naljepnicu sa tvojom barcode ifrom u gornji desni ugao ove stranice.

  Ispit traje 90 minuta bez prekida.

  Testovi se rade sa trajnom hemijskom olovkom plave ili crne boje.

  Piite jasno i itko. Neitki odgovori bodovat e se s nula (0) bodova.

  Kada rijeite zadatke, provjerite odgovore.

  Vrednovanje zadataka:

  Ukupan broj bodova testa je 10 bodova.

  Ako jedan zadatak sadri 2 zahtjeva, onda se svaki taan dio boduje sa 0,50, a cijeli taan zadatak izraunava se 2 x 0,50 = 1 bod

  Ako jedan zadatak sadri 1 zahtjev, taan odgovor iznosi 1 bod.

  65

 • Pitanja 2 Maksim.

  broj bodova

  Ostvareni broj

  bodova 1.

  U datom odlomku iz Ilijade pominju se dva junaka.Na linijama ispod stihova napii njihova imena tako da iskaz bude taan. Ponovo Pelejev sin progovori Atreja sinu; Rijeima stane ga grdnim sramotit ne stiavi srdbe: Teka pijanino, s oima pseim i jelenjim srcem, Nikad nisi smio da oruje metnuvi na se, S vojskom krene u u borbu ni u zasjedu zae... _____________ vrijea ______________ nazivajui ga kukavicom.

  2x0,50 = 1bod

  2. Podsjeti se narodne balade Hasanaginica, pa zaokrui slovo ispred dvije osobine koje su zajednike Hasan agi i Pintorovi begu.

  a) sujetnost b) junatvo c) bezobzirnost d) rodoljubivost e) tvrdiluk

  2x0,50 = 1bod

  3. Dopuni reenicu. Povelja Kulina bana napisana je _____________ godine, pismom ______________.

  2x0,50 = 1bod

  66

 • Pitanja 2 Maksim.

  broj bodova

  Ostvareni broj

  bodova 4.

  Zaokrui slova ispred tanih odgovora: a) U periodu humanizma se radikalno raskida sa tekovinama srednjeg vijeka. b) Humanizam se razvija u dijalogu sa srednjovjekovnom tradicijom. c) Pozicija autora u humanizmu i srednjem vijeku je srodna. d) U knjievnosti, razlika izmeu humanizma i srednjovjekovne knjievnosti ogleda se u razliitim konc