ispitni katalog za predmet crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik

Download Ispitni katalog za predmet Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik

Post on 04-Feb-2017

380 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ISPITNI KATALOG

  C R N O G O R S K I - S R P S K I , B O S A N S K I , H R V A T S K I J E Z I K I K N J I E V N O S T

  M A T U R S K I I S P I T U G I M N A Z I J I

  KOLSKA 2013/2014. GODINA

 • Autorke Ispitnog kataloga 2010/2011:

  dr Tatjana Beanovi, Filozofski fakultet, Nikimr Sanja ubari, Filozofski fakultet, Niki

  mr Boena Jelui, JU Srednja mjeovita kola Danilo Ki, BudvaNaa Durkovi, Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Podgorica

  Dragana Nenadovi, Ispitni centar, Podgorica

  Komisija za reviziju Ispitnog kataloga:

  doc. dr Sanja ubari, Filozofski fakultet, NikiNaa Durkovi, Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Podgorica

  mr Boena Jelui, JU Srednja mjeovita kola Danilo Ki, BudvaNataa Draki, Gimnazija Slobodan kerovi, Podgorica

  Komisija je izvrila reviziju Ispitnog kataloga iz kolske 2010/2011. godine i prilagodila ga nazivu predmeta crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i knjievnost.

 • SADRAJ

  1. Uvod ....................................................................................................................................4

  2. Pravila .................................................................................................................................5

  3. Opti ciljevi ..........................................................................................................................6

  4. Struktura i vrednovanje ispita ...........................................................................................7

  4.1. Shema i trajanje ispita ......................................................................................7

  4.2. Nain vrednovanja .............................................................................................7

  4.3. Tipovi zadataka/pitanja .....................................................................................7

  5. Ispitni program ...................................................................................................................9

  5.1. Jezik .....................................................................................................................9

  5.2. Knjievnost ........................................................................................................10

  5.3. Pismeno izraavanje ........................................................................................11

  5.4. Obavezna knjievna djela ..............................................................................12

  6. Primjer testa ......................................................................................................................13

  7. List za odgovore ...............................................................................................................28

  8. Rjeenje testa sa shemom za ocjenjivanje ...................................................................30

  9. Literatura ...........................................................................................................................40

 • 1. UVOD

  Dravna matura uvedena je kolske 2009/10. godine u obrazovni sistem Crne Gore i predstavlja standardizovanu eksternu provjeru kolskih postignua uenika na kraju etvorogodinjeg gimnazijskog obrazovanja. Na osnovu Zakona o gimnaziji (Sl. list RCG, br. 64/02 od 28. 11. 2002. i Sl. list RCG 49/07 od 10. 08. 2007) Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o nainu, postupku i vremenu polaganja maturskog ispita u gimnaziji (Sl. list Crne Gore br. 34/09, 19/10, 81/10, 60/11, 65/12 i 50/13), maturski ispit polae se eksterno (lan 38), a za pripremu ispitnih materijala i sprovoenje procedure dravne mature zaduen je Ispitni centar.

  Provjeravaju se znanja, sposobnosti i vjetine koje se zasnivaju na kljunim djelovima Predmetnog programa a treba da ih posjeduju uenici na kraju etvrtog razreda gimnazije.

  U Ispitnom katalogu navedeni su opti ciljevi ispita, opisana je struktura ispita i nain vrednovanja ispita, a formom ispitnih ciljeva precizno je naveden sadraj koji e se ispitivati. U njemu se nalazi i primjer testa sa detaljnom shemom za ocjenjivanje.

  Ispitni katalog namijenjen je uenicima i nastavnicima.

 • 5

  2. PRAVILA

  Ispit iz Crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i knjievnosti odrae se pod jednakim uslovima i na isti nain za sve uenike etvrtog razreda gimnazije.

  Ispitni materijal (test-knjiica sa Listom za odgovore) bie zapakovan u posebne sigurnosne koverte (PVC), koje e se otvoriti pred uenicima neposredno prije poetka ispita.

  Na ispitu nije dozvoljeno

  lano predstavljanje otvaranje ispitnih zadataka prije dozvoljenog vremena ometanje drugih uenika prepisivanje od drugog uenika korienje nedozvoljenog pribora i mobilnog telefona oteenje ifre na test-knjiici nepotovanje znaka za zavretak ispita

  Dozvoljeni pribor: grafitna olovka, gumica i hemijska olovka/nalivpero.Uenikov rad mora biti napisan hemijskom olovkom/nalivperom. Nakon ispita, testovi e biti zapakovani i vraeni u Ispitni centar, gdje e seorganizovati ocjenjivanje.

 • 6

  3. OPTI CILJEVI

  Poslije zavrenog etvrtog razreda gimnazije, uenik treba da

  poznaje jeziku i pravopisnu normu i dosljedno je primjenjuje

  posjeduje vjetinu itanja, razumijevanja i analize neumjetnikog teksta i njegovu namjenu

  razumije sadraj i znaenje knjievnoumjetnikog teksta

  umije da analizira knjievni tekst koristei knjievnoteorijske pojmove

  samostalno vrednuje estetske, etike i saznajne domete proitanog djela; sposoban je da obrazloi i argumentuje svoje tvrdnje, izrazi doivljaj

  umije da napie esej (analitiki i interpretativni)

 • 7

  4. STRUKTURA I VREDNOVANJE ISPITA

  4.1. Shema i trajanje ispita

  Ispit traje 180 minuta i radi se bez pauze.

  Ispit se sastoji iz:

  zadataka/pitanja iz jezika i knjievnosti pisanja eseja (od 250 do 300 rijei)

  4.2. Nain vrednovanja

  zadaci/pitanja 60% pisanje eseja 40%

  Rezultat uenika/uenica na testu odreivae se na sljedei nain: broj bodova dobijenih rjeavanjem pitanja/zadataka uestvuje sa 60% u ukupnom rezultatu, dok bodovi dobijeni pisanjem eseja uestvuju sa 40%. Ostvareni uspjeh izrazie se procentualno, zaokruen na dvije decimale.

  Npr. ukoliko uenik rjeavanjem pitanja/zadataka dobije 17 od mogua 32 boda i 12 bodova od moguih 25 pisanjem eseja, njegov konaan rezultat se rauna na sljedei nain:

  510701920318705221

  1000

  2371

  00106

  ,,, =+=+ , tj. 51,07%

  4.3. Tipovi zadataka/pitanja

  zadaci/pitanja zatvorenog tipa zadaci/pitanja viestrukog izbora (ponuena su tri ili etiri odgovora od kojih je jedan taan; ponueno je pet ili est odgovora od kojih su tana dva ili tri; uenik zaokruuje broj ispred tanog odgovora i prenosi na List za odgovore)

  zadaci/pitanja alternativnog izbora (pitanja DA NE ili TANO NETANO)

  zadaci/pitanja povezivanja (rijei su grupisane u dvije kolone i treba ih pravilno povezati)

  zadaci/pitanja otvorenog tipa

  zadaci/pitanja kratkog odgovora (treba upisati rije, sintagmu, reenicu ili objasniti neto u dvije-tri reenice)

  zadaci/pitanja dueg odgovora (pisanje eseja)

 • 8

  Distribucija zadataka po tipu i oblastima

  Zadaci/pitanja Jezik Knjievnost Pismeno izraavanje Ukupno

  zatvorenog tipa 4 10 3 7 7 17

  otvorenog tipa 4 10 6 11 1 2 11 23

  Ukupno 8 20 9 18 1 2 18 40

  Preko zadataka/pitanja uenik treba da pokae da razumije sadraj i namjenu neumjetnikog teksta/sadraj i znaenje umjetnikog teksta poznaje i koristi knjievnoistorijske i knjievnoteorijske termine umije da analizira tekst (odlomak ili reenicu) ima opta znanja o jeziku poznaje gramatika i pravopisna pravila

  Pisanjem eseja uenik treba da pokae da razumije temu zna da na osnovu datih uputstava napie povezan i jasan sastav objasni svoje doivljaje argumentuje svoje tvrdnje zna da upotrebljava odgovarajue izraze pravilno primjenjuje gramatika i pravopisna pravila

 • 9

  5. ISPITNI PROGRAM

  Odnosi se na kljune oblasti koje e se ispitivati:

  jezik knjievnost pismeno izraavanje

  5.1. JEZIK

  OPTA ZNANJA O JEZIKU

  Uenik/uenica treba da razlikuje i koristi funkcionalne stilove vezujui ih za odreene tekstove:

  zvanini (slubeni) poziv/dopis, zakon, pravilnik, zahvalnica, molba, alba, konkurs, oglas, javno pismo, vijest/izvjetaj, naunopopularni tekst, nauni lanak, reportaa, intervju, reklama, biografija/CV kao neumjetniki tekst

  na primjeru datog teksta odredi: autora, temu, kome je tekst namijenjen; zna da u tekstu pronae i tumai podatke i njihovu povezanost; prepozna i formulie temu i motive teksta; objasni znaenje citiranih rijei iz teksta

  zna to je jezik i koja su njegova svojstva i funkcije poznaje razvoj i vrste pisma poznaje genetsku klasifikaciju jezika i porodicu jezika kojoj pripadaju

  crnogorski, srpski, bosanski i hrvatski jezik zna knjievne jezike i pisma do pojave Vuka, Vukov rad i savremenu

  jeziku situaciju, knjievne dogovore razlikuje vrste raslojavanja jezika (teritorijalno, socijalno, funkcionalno,

  individualno) i termine vezane za njih razlikuje dijalekte tokavskog narjeja (i)jekavskog i ekavskog izgovora

  GRAMATIKA

  Uenik/uenica treba da prepoznaje, razlikuje, tumai i primjenjuje glasovne promjene i

  odstupanja od njih: 1. jednaenje suglasnika po zvunosti 2. jednaenje suglasnika po mjestu izgovora 3. palatalizaciju4. sibilarizaciju5. gubljenje suglasnika 6. jotovanje 7. promjenu L u O8. nepostojano A

  primjenjuje pravila o pisanju i izgovoru suglasnika J prepoznaje vrste rijei i zna njihove morfoloke osobine (znaenja,

  promjene, gramatike kategorije

View more >