crnogorski - srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost

Click here to load reader

Post on 12-Dec-2016

283 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Zavod za udbenike i nastavna sredstvaPODGORICA

  Zbirka testova Za polaganje maturskog i strunog ispita iZ

  CrnogorsKog srpsKog,bosAnsKog, hrvATsKog

  jEzIKA I KnjIEvnosTI

 • Zbirka testova Za polaganje maturskog i strunog ispita

  iZ

  Crnogorskog srpskog, bosanskog, hrvatskog

  jeZika i knjievnosti

  Zavod za udbenike i nastavna sredstvaPODGORICA

 • Zbirka testova Za polaganje maturskog i strunog ispita

  iZCrnogorskog srpskog,

  bosanskog, hrvatskog jeZika i knjievnosti

  Izdava:

  ISPITNI CENTAR PODGORICAZAvOD ZA uDbENIkE I NASTAvNA SREDSTvA PODGORICA

  Za izdavaa:

  DR EljkO jAImOvINEbOjA DRAGOvI

 • preDgovor

  Potovani kandidati/kandidatkinje,

  Pred vama je zbirka testova rjeavanih na maturskom i strunom ispitu iz Crno-gorskog srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i knjievnosti. Nastala je s ciljem da vam priprema za ispit bude jednostavnija. Namijenjena je, dakle, prvenstveno vama radi to uspjenijeg polaganja ispita, ali i nastavnicima koji vas pripremaju za maturski i struni ispit. Zbirka sadri do sada objavljene zadatke kojima se provjer-ava razumijevanje proitanog funkcionalnog i knjievnog teksta, znanje iz istorije knjievnosti, teorije knjievnosti, semantike, primjena nauenih jezikih pravila u pisanju kolskog eseja, odnosno funkcionalnog teksta. Takoe, sadri i rjeenja i sheme za bodovanje zadataka, kolskog eseja i funkcionalnog teksta, kako biste mogli da provjerite koliko ste uspjeno rijeili test, odnosno odgovorili na temu iz knjievnosti i tzv. slobodnu temu ili napisali funkcionalni tekst.

  Uoiete da je do sada objavljen samo jedan test koji ima odreen broj potpuno istih zadataka i na maturskom i na strunom ispitu. Bilo je predvieno da se razli-kuje samo 30. zadatak: na maturskom ispitu trebalo je pisati kolski esej (kandidati biraju temu ili iz knjievnosti ili tzv. slobodnu temu), a na strunom funkcionalni tekst (pismo, molba, alba, imejl, prijava na konkurs...). Meutim, zbog specifinih okolnosti i objektivnih razloga, dolo je do promjene u strukturi ispita, pa su u 2011. i 2012. godini svi kandidati (i oni koji su polagali maturski i oni koji su polagali struni ispit) pisali samo kolski esej. Razlika izmeu maturskog i strunog ispita bila je jedino u bodovanju primjene nauenih jezikih pravila.

  elimo da vam ova zbirka pripremu za polaganje maturskog, odnosno strunog ispita uini lakom i da to uspjenije poloite ispit.

  Dragana Nenadovi,savjetnik za Crnogorski srpski, bosanski,

  hrvatski jezik i knjievnostu Ispitnom centru

 • Zbirka testova Za polaganje maturskog i strunog ispita

  4

  pravila Za rjeavanje testa na maturskom i strunom ispitu

  Vrijeme rjeavanja testa na maturskom ispitu je 150 minuta.

  Vrijeme rjeavanja testa na strunom ispitu je 120 minuta.

  Zadatak e se vrednovati s (0) nula bodova ako je:

  netano rijeen, zaokrueno vie odgovora, zaokruen ili napisan i taan i netaan odgovor, neitko i nejasno napisan odgovor, rjeenje napisano grafitnom olovkom.

  Funkcionalni tekst e se vrednovati s (0) nula bodova:

  ako nije napisana odgovarajua forma teksta, ako je neitko napisan, ako je napisan grafitnom olovkom, ako je napisan tampanim slovima bez oznaavanja velikog slova, ako se mijea irilica i latinica, ekavski i ijekavski izgovor, jotovana

  i nejotovana verzija, ako nije napisan na listovima predvienim za pisanje funkcionalnog

  teksta, ako je uenik/uenica nepristojan u izraavanju, ako uenik/uenica crta, ilustruje, pie viceve i slino, ako se uenik/uenica direktno obraa ocjenjivau.

 • CrnogorskI srpskI, bosanskI, hrvatskI jezIk I knjIevnost

  5

  pravila Za pisanje kolskog eseja na maturskom i strunom ispitu

  Vrijeme za pisanje eseja je 120 minuta.

  Esej treba oblikovati kao zaokruenu cjelinu (uvod, razrada, zakljuak) i vo-diti rauna o pasusima. Moe biti napisan irilicom ili latinicom. Plan eseja moe da bude napisan na listovima za koncept, a zatim esej uredno prepisan hemijskom olovkom ili nalivperom na listove za esej.

  Treba voditi rauna o jezikoj pravilnosti i itljivosti teksta.

  Esej treba da sadri od 250 do 300 rijei. Mora se potovati zahtjev o broju rijei +/- 10% (ocjenjuje se sastav koji ima od 225 do 330 rijei; ako esej ima manje od 225 rijei, NE ITA SE UOPTE, a na 330. rijei PRESTAJE ITANJE).

  Esej e se vrednovati s (0) nula bodova:

  ako je promaena tema, ako ima manje od 225 rijei (naslov se ne broji), ako je neitko napisan, ako je napisan grafitnom olovkom, ako je napisan tampanim slovima bez oznaavanja velikog slova, ako se mijea irilica i latinica, ekavski i ijekavski izgovor, jotovana i

  nejotovana verzija, ako nije napisan na listovima predvienim za pisanje eseja, ako je uenik/uenica nepristojan u izraavanju, ako uenik/uenica crta, ilustruje, pie viceve i slino, ako se uenik/uenica direktno obraa ocjenjivau.

 • Zbirka testova Za polaganje maturskog i strunog ispita

  6

  test na maturskom ispitu

  Koristei tekst Na trpezi emulgatori koji mogu da izazovu karcinome - to su E-brojevi, odgovori na pitanja 1, 2, 3, 4 i 5.

  na trpezi emulgatori koji mogu da izazovu karcinome to su e-brojevi

  Mnogim prehrambenim proizvodima dodaju se aditivi, odnosno prirodne i sintetike hemijske supstance. Cilj je da im se produi trajnost, povea prehram-bena vrijednost, olaka prerada i pripravljanje hrane, kao i pobolja ukus, boja, miris, sastav ili izgled. Na naljepnici gdje je naveden sastav proizvoda, ponekad se mogu pronai mnogi aditivi oznaeni E-brojevima. Oni se odnose na vjetake i prirodne aditive ija je upotreba odobrena ili, u posljednje vrijeme, za neke od njih zabranjena u zemljama Evropske unije. E-brojeve imaju mnoge boje, konzervansi, antioksidansi, emulgatori... Preporuka strunjaka je, naravno, da jedemo to manje preraene, konzervisane hrane, to je nemogue sprovesti u cjelosti. Tu jo spadaju cigarete i napici. Mnogi od tih prizvoda su izuzetno opasni po zdravlje. Neki od emulgatora su izazivai zloudnih tumora. Oni se nalaze u vepsu, limuntusu, gu-menim bombonama, okoladnim bombonicama, tapiima od soje, aromatizova-nom senfu, konzervisanom mesu, siru, peurkama u teglama, pudingu od vanile, gotovim sosovima, keapu, majonezu... Dalje, neki od ovih emulgatora dovode do oboljenja krvnih sudova, bolesti eludano-crijevnog trakta, oboljenja jetre i bu-brega, konih bolesti, a tetni su i po nerve objasnila je pedijatar Mirjana Erakovi.

  Ona je istakla da posebna opasnost prijeti djeci, jer upotreba ovakvih namirnica izuzetno teti organizmu u rastu i razvoju.

  Znaajan je porast alergijskih, konih i malignih bolesti i u djejem uzrastu, a ishrana je vaan faktor u prevenciji upozorava dr Erakovi.

 • CrnogorskI srpskI, bosanskI, hrvatskI jezIk I knjIevnost

  7

  odluka je u naim rukama

  Prema rijeima doktora medicine Predraga ljivananina, svaka drava brine o pravilnoj ishrani svog stanovnitva, to podrazumijeva kontrolu uvoza i proizvod-nje hrane. On precizira da je spreavanje pojave, opasnih aditiva u namirnicama u sutini posao higijenskih zavoda i trinih inspekcija, koje treba da stave zabra-nu na uvoz proizvoda koji sadre opasne materije i da vre bakterioloke testove i kontroliu kalorijsku, energetsku vrijednost i druge reference.

  Edukacija stanovnitva o upotrebi tetnih konzervansa je neophodna, smatra on, i dodaje da graani, dok se drava ne pobrine za to na ozbiljniji nain treba sami da pogledaju ta kupuju i kada vide opasne E-brojeve, bojkotuju kupovinu tog proizvoda.

  U Crnoj Gori, nastavio je on, postoji apsolutno ekoloki ispravna hrana: to su kajmaci i proizvodi sa sjevera, planinski krompir, pljevaljski sir koji je boji dar i moramo voditi rauna da zatitimo te proizvode.

  itajte etikete

  U izvjetaju Klinike za pedijatrijsku onkologiju iz Dizeldorfa, pored spiska bezopasnih aditiva, dat je i spisak onih koji to nijesu. Kao sumnjivi oznaeni su E-125, 141, 150, 153, 171, 172, 173, 240, 241 i 447.

  Opasni dodaci su E-102, 110, 120 i 124. tetni po zdravlje, jer izazivaju smetnje u radu crijeva su E-220, 221, 224 i 232. Do konih oboljenja dovode E-230, 231, 232 i 233 a podrauju nerve E-311 i 312.

  E-330 oznaen je kao najopasniji dodatak koji izaziva rak. Sadre ga, na prim-jer, veps od limuna, senf, neka gazirana bezalkoholna pia, neki majonezi i keapi, kao i sirevi i gljive u konzervi. Ovaj izuzetno opasan emulgator nalazi se u mnogim prehrambenim proizvodima u crnogorskim radnjama!

  Isti je sluaj i sa jako otrovnim E-123, koji je zabranjen u SAD-u. I on je prisutan na naim trpezama.

  Ustanovljeno je da kancerogena svojstva imaju i E-131, 142, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217 i 239.

  Prireeno prema tekstu Miloa Pavievia(Vijesti, 31. 12. 2001)

 • Zbirka testova Za polaganje maturskog i strunog ispita

  8

  1. ta su E-brojevi?1. Prirodne i sintetike hemijske supstance koje se dodaju proizvodima.2. Oznake za ekoloki ispravne i zdrave proizvode.3. Proizvodi zabranjeni u zemljama Evropske unije.

  Zaokrui broj ispred tanog odgovora i rjeenje prenesi na list za odgovore.

  1 bod

  2. Da li podnaslov Odluka je u naim rukama odgovara sadraju teksta na koji se odnosi? Oslanjajui se na tekst, iznesi argumente za svoj stav. ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  1 bod

  3. ...jer upotreba ovakvih namirnica izuzetno teti organizmu u rastu i razvoju... Na koje se bolesti misli u ovom dijelu teksta?______________________________________________________________

  _____________________________________

View more