bosanski, hrvatski, srpski jezik i...

of 69 /69
BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Predmetna komisija Doc.dr. Edina Murtić Aida Bešlagić Jašarević Lejla Tuce Sarajevo, mart 2017. KATALOG PITANJA za eksternu maturu – srednja škola

Author: lyanh

Post on 01-Feb-2018

259 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  Predmetna komisija Doc.dr. Edina Murti Aida Belagi Jaarevi

  Lejla Tuce

  Sarajevo, mart 2017.

  KATALOG PITANJA za eksternu maturu srednja kola

 • SADRAJ

  1. UVOD....................................................................................................................................3

  2. OPI CILJEVI ISPITA I ISHODI........................................................................................ 3

  A) KNJIEVNOST ...........................................................................................................3

  B) JEZIK ...........................................................................................................................4

  3. VRSTE ZADATAKA I OCJENJIVANJE............................................................................5

  4. UPUTSTVA ZA TESTIRANJE............................................................................................5

  5. KATALOG SA PITANJIMA................................................................................................7

  TEORIJA KNJIEVNOSTI...............................................................................................7

  ANTIKA KNJIEVNOST.............................................................................................10

  STARE ISTONJAKE KNJIEVNOSTI.....................................................................12

  SREDNJOVJEKOVNA KNJIEVNOST BOSNE I HERCEGOVINE..........................12

  HUMANIZAM I RENESANSA......................................................................................13

  USMENO NARODNO STVARALATVO I KNJIEVNOST NA ORIJENTALNIM

  JEZICIMA........................................................................................................................14

  BAROK I MANIRIZAM..................................................................................................16

  KLASICIZAM, RACIONALIZAM I PROSVJETITELJSTVO U EVROPSKOJ

  KNJIEVNOSTI..............................................................................................................16

  ROMANTIZAM U EVROPSKOJ KNJIEVNOSTI......................................................17

  ROMANTIZAM U KNJIEVNOSTI JUNOSLAVENSKIH NARODA.....................18

  REALIZAM U EVROPI...................................................................................................19

  REALIZAM KOD JUNOSLAVENSKIH NARODA...................................................20

  MODERNA U SVJETSKOJ KNJIEVNOSTI...............................................................21

  MODERNA U JUNOSLAVENSKIM KNJIEVNOSTIMA.......................................22

  KNJIEVNOST IZMEU DVA SVJETSKA RATA U EVROPI..................................23

  JUNOSLAVENSKE KNJIEVNOSTI IZMEU DVA SVJETSKA RATA...............24

  SAVREMENA SVJETSKA KNJIEVNOST.................................................................25

  SAVREMENA KNJIEVNOST U JUNOSLAVENSKIM KNJIEVNOSTIMA......26

  POSTMODERNA U SVJETSKOJ KNJIEVNOSTI.....................................................28

  POSTMODERNA U BOSANSKOHERCEGOVAKOJ KNJIEVNOSTI.................29

  1

 • PRAVOPIS...................................................................................................................30

  FONETIKA I FONOLOGIJA......................................................................................32

  MORFOLOGIJA..........................................................................................................34

  SINTAKSA..................................................................................................................36

  SEMANTIKA..............................................................................................................37

  ZADACI POVEZIVANJA..........................................................................................38

  MODULARNA NASTAVA EU VET PROGRAM.................................................41

  RJEENJA ZADATAKA............................................................................................44

  PRIMJERI URAENIH TESTOVA...........................................................................57

  LITERATURA ............................................................................................................67

  2

 • 1. UVOD

  Bosanski, hrvatski, srpski jezik i knjievnost je obavezan predmet na eksternoj maturi u

  Kantonu Sarajevo. Uenici nakon zavrene srednje kole (etverogodinje obrazovanje)

  polau eksternu maturu. Eksternom maturom se provjeravaju znanja, sposobnosti i vjetine

  steene tokom srednjeg etverogodinjeg obrazovanja u srednjim strunim kolama (I, II, III i

  IV razred, dva asa sedmino EU VET program). S tim u vezi izraen je Katalog zadataka

  za polaganje ispita eksterne mature iz predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik i knjievnost

  koji obuhvata najvanije programske sadraje iz maternjeg jezika i knjievnosti, to e

  posluiti uenicima kao kvalitetna osnova za pripremanje ispita. Katalog zadataka za

  polaganje eksterne mature temeljni je dokument ispita u kojem su navedeni opi ciljevi ispita,

  struktura testa zasnovana na kompetencijama definisanim Nastavnim planom i programom za

  srednje strune kole EU VET program, pravila izrade testa, literatura i zadaci kao i

  oznaeni brojevi rjeenja zadataka.

  OPI CILJEVI I ISHODI

  Eksterna matura je ispit kojim se eli provjeriti nivo usvojenih znanja i stepen sposobnosti

  koje su uenici razvili u toku srednjeg strunog obrazovanja EU VET program, a u skladu s

  ciljevima i zadacima postavljenim kada je u pitanju prouavanje maternjeg jezika i

  knjievnosti, prema Nastavnom planu i programu srednjeg strunog obrazovanja EU VET

  program.

  Pri izradi kataloga za eksternu maturu za Bosanski, hrvatski, srpski jezik i knjievnost uzeti su

  u obzir i ishodi znanja navedeni u Zajednikoj jezgri Nastavnih planova i programa (ZJNPP),

  a koji podrazumijevaju kompetencije: komunikacijska kompetencija, informatika pismenost,

  uiti kako se ui, drutvena i graanska kompetencija, samoinicijativa i poduzetnika

  kompetencija, kulturna svijest i kreativno produktivna kompetencija (Agencija za

  predkolsko, osnovno i srednjokolsko obrazovanje, Mostar, 2013.), u ishode znanja koji e se

  provjeravati eksternom maturom uvrteni su i sljedei:

  A. KNJIEVNOST

  U oblasti knjievnosti uenici/uenice bi trebali/trebale:

  razlikovati narodu/usmenu od umjetnike/ pisane knjievnosti;

  3

 • prepoznavati vrste i obiljeja narodnih/usmenih pjesama;

  poznavati formalne i sutinske osobenosti knjievnih rodova;

  poznavati nazive knjievnih vrsta;

  definirati knjievne vrste;

  prepoznaje i objanjava kljune ideje teksta i njihovih razrada; rezimira kljune ideje

  na osnovu detalja koji ih dokazuju;

  analizira likove, dogaaje i ideje, njihove meuodnose u tekstu;

  utvruje kako taka gledita ili namjera utjee na oblikovanje sadraja i naina pisanja

  teksta;

  prepoznavati osjeanja izraena u lirskoj pjesmi,

  uoavati i odreivati stilska izraajna sredstva;

  prepoznati vrstu pjesme prema motivu;

  primjenjivati znanja o organizaciji strofe i stiha;

  prepoznavati i odreivati vrstu pjesme prema obliku;

  prepoznavati naslov djela, ime autora i vrstu knjievnog djela na osnovu datog

  odlomka;

  povezivati naziv djela i ime autora;

  povezivati vrstu i naziv knjievnog djela;

  povezivati knjievni period i autora knjievnog djela;

  povezivati likove i knjievno djelo;

  definisati pojam epskih vrsta razliitog porijekla;

  prepoznavati motive i kompoziciju;

  karakterizirati lik na osnovu datog odlomka;

  razlikovati pojedine dramske vrste;

  prepoznavati sutinu dramske radnje, dramskog sukoba, odlike damskog govora

  (monolog i dijalog);

  odrediti kompoziciju dramskog djela;

  poznavati odreene pojmove iz medijske kulture (televizija, tampa, snimanje filma,

  strip).

  B. JEZIK

  U oblasti jezika uenici/uenice bi trebali/trebale:

  poznavati historijski razvoj maternjeg jezika;

  4

 • poznavati razvoj i vrste pisma;

  definisati pojam jezika kao sredstva za sporazumijevanje, pojam standardnoga jezika;

  definisati i razlikovati jezike jedinice;

  prepoznavati, razlikovati, tumaiti i primjenjivati glasovne promjene i odstupanja;

  poznavati osnovna pravila akcentovanja (vrste akcenta/naglaska, mjesto akcenatske

  cjeline;

  akcenat/naglasak u rijei, naglaene/akcentirane i nenaglaene/neakcentirane rijei;

  poznavati i razlikovati vrste rijei i znati njihove morfoloke osobine (znaenja,

  promjene, gramatike kategorije i leksike osobine);

  prepoznavati tvorbu rijei (prefiks, sufiks, korijen rijei, naini tvorbe rijei);

  poznavati i razlikovati slubu/funkciju rijei u reenici;

  razumjeti i primjenjivati naine sklapanja jednostavnih reenica u sloenu;

  razumjeti i prepoznavati odnose meu klauzama u sloenoj reenici;

  prepoznavati vrste nezavisnosloenih reenica i znati tipine veznike;

  prepoznavati vrste zavisnosloenih reenica;

  poznavati i primjenjivati osnovna pravopisna pravila (upotreba velikog i malog slova,

  sastavljeno i rastavljeno pisanje rijei, upotreba rijeice ne, pisanje rijei s glasovima:

  ,, d, , j, h, je/ije/e/i, interpunkcijski znakovi, pisanje skraenica, upravni i

  neupravni govor);

  primjenjivati osnovna znanja iz oblasti leksikologije i vladati leksikom svoga jezika;

  prepoznavati razliite funkcionalne stilove.

  razumije kako jezik funkcionira u razliitim kontekstima i zna napraviti odgovarajui

  izbor forme, rjenika i stila pri pisanju.

  3. VRSTE ZADATAKA I OCJENJIVANJE

  U testu su upotrijebljeni zadaci objektivnog tipa sa davanjem odgovora na pitanje kojim se

  trai precizno navoenje podataka;

  dvolanim izborom (DA/NE);

  vielanim izborom (tri, etiri ili pet ponuenih odgovora): a) prepoznavanjem tane

  tvrdnje i b) zaokruivanjem tanog odgovora na osnovu ponuenih rjeenja.

  4. UPUTSTVO ZA TESTIRANJE

  5

 • Vrijeme rjeavanja zadataka je 90 minuta. Pisati se moe nalivperom ili hemijskom olovkom.

  U pisanju se moraju koristiti iskljuivo pisana slova. Treba paziti da rad bude pregledan i

  itljiv. Broj bodova koji se moe osvojiti je 10. Svaki zadatak je bodovan jednim bodom.

  Zadatak, koji se sastoji iz dva, tri ili etiri dijela boduje se, takoer, jednim bodom (npr. 2x

  0,50 = 1 bod).

  Zadatak e se vrednovati sa 0 bodova ako je:

  netaan,

  zaokrueno vie odgovora, a trai se jedan, i

  neitko i nejasno napisan.

  6

 • KATALOG PITANJA IZ BOSANSKOG, HRVATSKOG, SRPSKOG JEZIKA I KNJIEVNOSTI

  SREDNJE KOLE KATALOG C SREDNJE KOLE ZA STRUNO OBRAZOVANJE I OBUKU MODULARNA NASTAVA

  EU VET PROGRAM

  KOLSKA 2016/2017.

  KNJIEVNOST

  TEORIJA KNJIEVNOSTI

  1. Odgovori.

  Izuavanje i tumaenje knjievnosti ima razliite vidove, a tri se smatraju osnovnim. To su:

  _________________________________________________________________________

  2. Odredi ime se bave navedeni vidovi knjievnosti tako to e ispred definicije upisati

  odgovarajui broj.

  1. teorija knjievnosti

  2. historija knjievnosti

  3. knjievna kritika

  __ ispituje u kojoj su mjeri na knjievna djela djelovali opi drutveno - historijski uvjeti,

  duhovna klima vremena, kulturna tradicija, ope stvaralake tenje epohe.

  __ bavi se pojedinim knjievnim djelima, ita ih, ocjenjuje i tumai.

  __ razmatra opu prirodu knjievnog stvaranja i ope osobine knjievnog djela kao proizvoda

  tog stvaranja.

  3. Pridrui osobinu koja karakterie odreeni knjievni rod dopisujui slovo na crti

  ispred.

  7

 • osobine

  epika ____ a) naracija, fabula

  ____ b) ritminost, emocionalnost

  lirika ____ c) opirnost, objektivnost

  ____ d) pjesnika slika, jezgrovitost

  4. Dopii knjievni period koji nedostaje.

  barok (17. st.)

  klasicizam (17/18. st.)

  _____________________(18. st.)

  romantizam (18/19. st.)

  _____________________ (19.st.)

  moderna (od sredine 19 st. do I svjetskog rata)

  5. Proitaj stihove i odgovori.

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  U navedenim stihovima oznaena je stilska figura:

  I cvri, cvri cvrak na voru crne smree

  Cvrak, Vladimir Nazor

  a) metafora

  b) onomatopeja

  c) personifikacija

  d) hiperbola

  6. U sljedeem primjeru prepoznaj o kojoj stilskoj figuri je rije.

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  Da se jadna za zelen bor hvatim

  8

 • I on bi se zelen osuio.....

  ( narodna pjesma )

  a) paradoks

  b) poreenje

  c) hiperbola

  d) metafora

  7. Dopuni odgovore u sljedeim reenicama.

  1. Ako pjesma ima ukupno etrnaest (14) stihova, najee rasporeenih u dva katrena i dvije

  tercine, nazivamo je ___________ .

  2.Malu ritmiko - intonacijsku pauzu koja dijeli stih na dva dijela nazivamo _________ .

  8. Pripovjedne forme su:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) ich forma i er forma

  b) du forma i ich forma

  c) ihr forma i er forma

  9. Vrste komedije su:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) komedija naravi, komedija situacije i drutvena komedija.

  b) komedija likova, komedija naravi i ljubavna komedija.

  c) komedija situacije, ljubavna komedija i drutvena komedija.

  10. Pojasni pojmove:

  a) trivijalna knjievnost _________________________________________________

  b) parodija _________________________________________________

  11. Dopuni reenice tanim odgovorima.

  a) Prvi moderni evropski roman je _______________________.

  9

 • b) Glavni junak tog romana je netipini vitez u potrazi za svojom dragom. U traganju za

  Dulsinejom pomae mu vjerni pratilac Sano Pansa. Radnja romana je fantastina, a situacije

  u koje zapadaju tokom putovanja ismijavaju ranije romane ove vrste. Stoga se ovaj roman i

  smatra __________________ srednjovjekovnih vitekih romana.

  12. Dopuni reenicu.

  a) Epistolarni roman je djelo u obliku ________________ .

  b) Primjer za epistolarni roman je _________________________________________ .

  13. Zaokrui slovo ispred knjievne epohe u kojem tematski dominiraju:

  - osobne preokupacije,

  - pejsa, daleki i nepoznati kraj

  - nacionalno - historijska tematika,

  - mistika.

  a) moderna

  b) prosvjetiteljstvo i racionalizam

  c) realizam

  d) romantizam

  ANTIKA KNJIEVNOST

  1. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Jedna od najpoznatijih starogrkih tragedija je Okovani prometej. Autor ove drame je Eshil.

  DA NE

  2. Dopuni reenicu.

  Antiko knjievno razdoblje moemo podijeliti na dvije velike stare knjievnosti, a to su

  helenska__________________ i ________________ knjievnost.

  3. Nabroj tri grka mita.

  ______________________________________

  4. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  1. Homerovi epovi, Ilijada i Odiseja, kao i cijela antika knjievnost, izraavaju jedno

  posebno, historijski uvjetovano shvaanje svijeta, koje nazivamo:

  10

 • a) biblijskim

  b) mitskim

  c) helenskim

  d) antikim

  2. Izraz Sizifov posao danas oznaava:

  a) iskuenje

  b) mudrost

  c) uzaludan posao

  d) licemjerje

  5. Dopuni reenicu.

  Mit je ____________________________________________________________ .

  6. Zaokrui da li je navedena tvrdnja tana.

  Antika knjievnost je nastala i razvijala se od 5. st. prije nove ere do 5. st. nove ere

  DA NE

  7. Dopuni reenice tanim odgovorima.

  a) Najpoznatiju antiku epopeju spjevao je Vergilije. Ona govori o junaku Eneji koji luta

  morem nakon uea u Trojanskom ratu i osniva grad Rim. O tom ratu govori i Homerovo

  djelo Ilijada koje je po formi _____________.

  b) Antikim idealima u vidu potivanja dramske forme (dramskih jedinstava i drugih bitnih

  odlika) vraa se knjievno razdoblje koje zapoinje u drugoj polovini 17. stoljea i koje traje

  do polovine 18. stoljea, a naziva se ____________________.

  8. Paljivo proitaj odabrani odlomak, a nakon toga odgovori na pitanja koja slijede.

  ,,Izmena draga, sestro moja, da li zna, imade li na svijetu jote kakav jad, to ne svali na pleme Edipovo Zeus. Jer nema nieg runog niti sramotnog, ni bolnog, niti bijednog, niti neasnog, eg ne bi bilo meu ovim naim zlom. Pa i sad kau, da je opet vladar na objavio po gradu neku zapovijed. Da l' zna il' ne zna vijest, da bratu mom i tvom namjenjuje se kob ko stvoru dumanskom?'' 1. Ko je autor djela iz kojeg je ponuen odlomak? (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) Vergilije b) Sofoklo c) Eshil d) Homer 2. Odlomak iz odabranog knjievnog djela pripada: a) komediji

  11

 • b) tragediji c) pastorali d) baladi

  STARE ISTONJAKE KNJIEVNOSTI

  1. Dopuni reenicu.

  Ep o Gilgameu je ________________ spjev, zapisan _____________ pismom na

  _____________________.

  2. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora i dopuni reenicu.

  1. Zbriku pria 1001 no ini okvirna pria o:

  a) Heleni

  b) Afroditi

  c) eherzadi

  d) Penelopi

  2. U zbirci pria 1001 no opisano je i sedam putovanja uvenog moreplovca

  _____________ .

  3. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Rustem i Suhrab napisao je:

  a) Omer Hajjam

  b) Firdusi

  c) Plaut

  SREDNJOVJEKOVNA KNJIEVNOST BOSNE I HERCEGOVINE

  1. Dopuni reenice.

  Tvorci prvog slavenskog pisma su _____________________.

  Oni su glagoljicu stvorili po ugledu na ______________________ pismo.

  2. Prvo slavensko pismo je:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) irilica

  12

 • b) latinica

  c) glagoljica

  3. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Na je jezik:

  a) istonoslavenski b) junoslavenski c) zapadnoslavenski

  4. Natpisi na nadgrobnim spomenicima nazivaju se:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) epigrami b) epitafi c) epistole HUMANIZAM I RENESANSA

  1. Dopuni reenicu.

  Humanizam je pokret koji budi interes za kulturu u kojoj je u sreditu panje bio

  ____________ i ivot na _____________ svijetu.

  2. Paljivo proitaj odlomak iz pjesme, a zatim odgovori na zadana pitanja na nain da

  zaokrui taan odgovor i dopuni zapoeti iskaz.

  Blaeni bio dan, mjesec i doba,

  godina, i mjesto, i predjel, i vrijeme

  kad su moje usne zadrhtale nijeme,

  a njene me oi svezale ko roba.

  I blaena nek je prva moja patnja,

  s kojom me bjee ljubav izmuila,

  i luk i strijela to me oborila,

  i rane to srcu mom postae patnja.

  1. Autor ovih stihova je:

  a) Dante

  b) Petrarka (Petrarca)

  c) Bokao (Boccaccio)

  13

 • 2. Vrsta lirske pjesme koja je nastala u Italiji u 13. vijeku sastavljena od 14 stihova

  rasporeenih u 4 strofe naziva se _______.

  3. Dopuni reenicu.

  ovani Bokao (Giovanni Boccaccio) je autor djela _________________, prve zbirke

  _________ u evropskoj knjievnosti.

  4. Dopuni reenicu.

  Danteov Pakao ima __________ krugova.

  5. Odgovori na postavljena pitanja.

  Biti, ili ne biti to je pitanje.

  Da li je asnije u dui trpjeti

  Metke i strelice silovite sudbine,

  Il pograbit oruje protiv mora jada,

  Oduprijeti im se i pobijediti?

  a) Naziv djela iz kojeg je odlomak ______________.

  b) Autor djela je ____________________ .

  6. Dopuni reenicu.

  Renesansa se kao knjievni pravac javlja u __________ stoljeu.

  7. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  ta znai rije renesansa:

  a) vjerovanje

  b) preporod

  c) individualnost

  USMENO NARODNO STVARALATVO

  KNJIEVNOST NA ORIJENTALNIM JEZICIMA

  1. Proitaj odlomak i odgovori na pitanja.

  ta se b'jeli u gori zelenoj?

  Al' je snijeg, al' su labudovi?

  14

 • Da je snijeg, ve bi okopnio,

  labudovi ve bi poletjeli.

  Nit' je snijeg nit' su labudovi,

  Nego ator age Hasan-age

  1. Hasanaginica je naa poznata:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) balada

  b) romansa

  c) sevdalinka

  d) poema

  2. Koja je stilska figura dominanta u ovom odlomku? ____________________

  2. Dopuni sljedei reenicu.

  Epski desterac je ______________ kojim su ispjevane

  ________________________________________________ pjesme.

  3. Dopuni reenicu i zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  1. amdi Mujo i lijepa Uma pjesma je ____________________ prve pjesnikinje koja je

  pisala na bosanskom jeziku.

  2. Poseban vid bonjake knjievnosti na narodnom jeziku predstavljaju tzv. krajika pisma.

  Takvo pismo je 1684. godine Petru Smiljaniu napisao kapetan udbinski i liki, a zvao se:

  a) Tale Lianin

  b) Alija erzelez

  c) Mustaj - beg Liki

  4. Dopuni reenice.

  Sevdalinka je __________________________ nastala u ________________ sredini u Bosni i

  Hercegovini. Razvila se u periodu __________________________.

  Osnovni je motiv _______________, a doarava i kulturu ivljenja u naoj zemlji.

  5. Dopuni reenicu.

  1. Alhamijado knjievnost pisana je na ____________ jeziku i ____________ pismom.

  2. Muhmed Hevaija Uskufija, bosanski alhamijado pjesnik, napisao je prvi

  ____________________ 1631. godine.

  6. Dopuni reenicu.

  15

 • Divan je ______________________ jednog pjesnika, koja sadri vie razliitih pjesnikih

  oblika, ali koju objedinjava jedan isti ___________ sadraj.

  7. Dopuni reenicu.

  to se zabiljei ostaje, to se pamti nestaje napisao je ______________________ autor

  _________________.

  BAROK I MANIRIZAM

  1. ta znai rije barok?

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) Obnovu stare humanistike kole

  b) Sitnozrnaste neobraene biserne perle

  c) Umjetniki manir

  2. Pedro Kalderon de la Barka (Pedro Calderon de la Barca) napisao je djelo:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) ivot je san

  b) Evgenije Onjegin

  c) Jadi mladog Vertera (Jadi mladog Werthera) )

  3. Barokna djela Osman i Suze sina razmetnoga napisao je hrvatski pisac:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) Ivan Gunduli

  b) Marin Dri

  c) iko Meneti

  KLASICIZAM, RACIONALIZAM I PROSVJETITELJSTVO U EVROPSKOJ KNJIEVNOSTI

  1. Dopuni reenicu.

  Klasicizam najvie dolazi do izraaja u _________________________, jer je bio u skladu sa dominantnim filozofskim uenjem toga doba tzv. ___________________________________.

  2. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  16

 • Za klasicistiku poetiku u drami naroito je karakteristino pravilo:

  a) dva jedinstva

  b) tri jedinstva

  c) sloboda pisanja

  3. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Autor klasicistike tragedije je:

  a) Sofoklo

  b) an Rasin (Jean Racine)

  c) Euripid

  4. Dopuni reenicu. Harpagon je glavni lik __________________ komedije _____________________.

  ROMANTIZAM U EVROPSKOJ KNJIEVNOSTI

  1. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Romantizam se kao knjievni i umjetniki pokret javio u vrijeme koje je obiljeeno velikim revolucionarnim preokretima, najprije:

  a) Francuskom revolucijom

  b) Oktobarskom revolucijom

  c) Berlinskim kongresom

  d) Drugim svjetskim ratom

  2. Odgovori.

  Romantiari u evropskoj knjievnosti njeguju tri kulta, koji su to? _________________________________________________

  3. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Roman Patnje mladog Vertera(Patnje mladog Werthera), Gete (Goethe) je objavio 1774. godine i pisan je u formi:

  a) epistolarnog romana

  b) romana

  17

 • c) drame

  4. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Roman Evgenije Onjegin pisan je kao:

  a) drama

  b) roman

  c) roman u stihu

  5. Navedite neka od pjesnikih djela u kojima se oituje romantiarska sklonost prema mjeovitim knjievnim vrstama.

  _______________________________________________________________________

  6. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora. Kako se naziva jedna od najslavnih zbirki lirske poezije u svjetskoj knjievnosti autora Hajnriha Hajnea (Heinrich Heine)? a) Lirske pjesme b) Lirski intermeco c) Soneti d) Poeme

  ROMANTIZAM U KNJIEVNOSTI JUNOSLAVENSKIH NARODA

  1. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Koje teme predstavljaju glavne karakteristike romantiara slavenskog juga:

  a) ljubav i patriotizam

  b) ljubav i vino

  c) borba za nacionalna prava

  2. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Ivan Maurani autor je poznatog spjeva Smrt Smail - age engia iz 1846. godine

  DA ili NE

  3. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Laza Kosti napisao je pjesme:

  a) aki rastanak

  b) ulii

  c) Meu javom i med snom

  18

 • d) Santa Maria della Salute

  4. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Zlatarevo zlato, Augusta enoe je historijski roman ija radnja se deava krajem XVI stoljea u:

  a) Zagrebu i njegovoj okolici b) Zadru c) Splitu 5. Dopuni reenicu.

  Zbornik Narodne pjesme Muhamedovaca u Bosni i Hercegovini napisao je __________________.

  6. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Ako hoe da si dobar, ne ini drugom to tebi nije drago,

  poetak je velikog i znaajnog djela bonjakog autora:

  a) Mehmed - bega Kapetanovi Ljubuaka Narodno blago

  b) Safvet - bega Baagia Iz bonjake narodne lirike

  c) Avde Karabegovia Hasanbegova Iz bonjake narodne lirike

  7. Dopuni reenicu.

  Pjesmu Jesenji uzdasi napisao je ___________________________________, u toj lirskoj pjesmi pjesnik se oslanja na ______________________________ .

  REALIZAM U EVROPI

  1. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Koje su najee knjievne vrste u realizmu?

  a) roman, epska poezija, drutvena drama

  b) kratke pripovjetke i novele

  c) drutveno omiljene detektivske prie i zastraujue pripovijetke (horor)

  2. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Koji pisac se smatra zaetnikom realizma u knjievnosti?

  a) arl Bodler (Charles Baudelaire)

  b) Franc Preern

  c) Nikolaj Vasiljevi Gogolj

  19

 • d) Aleksandar Sergejevi Pukin

  3. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Roman u kome Lav Nikolajevi Tolstoj analizira problem braka i porodinog ivota svoga doba zove se:

  a) Ana Karenjina

  b) Rat i mir

  c) Uskrsnue

  d) Vlast tmine

  4. Dopuni reenicu.

  Roman Zloin i kazna napisao je _____________________________.

  5. Zaokrui slova ispred tanih odgovora.

  Onore de Balzak (Honore de Balzac) autor je djela:

  a) ia Gorio

  b) Rat i mir

  c) Evgenija Grande

  d) Fikal

  REALIZAM KOD JUNOSLAVENSKIH NARODA

  1. Paljivo proitati tekst Zaokrui slovo ispred knjievne epohe ije knjievno stvaralatvo odlikuju:

  - drutvene pojave i pojedinac kao drutveno bie, proza (roman, pripovijetka, novela), fabula u funkciji karakterizacije likova, karakter ili tip koji postaje rtva drutvenih sukoba, socijalno i intelektualno raslojen jezik

  a) prosvjetiteljstvo i racionalizam b) avangarda c) realizam d) barok 2. Dopuni reenicu.

  Roman U registraturi iji je autor ___________________________ obrauje temu

  _____________________________. Glavni lik romana je talentirani

  ______________________________ .

  20

 • 3. Proitaj sljedei odlomak i dopuni reenicu. Bilo je to u petak, u predveerje divna ljetnog dana. Sunce je istom zalo, a nad maglajskim

  kuama hvatao se ve suton. Uskim putiima, to vode iz pitome okoline u varo, svaki as

  prolazile hrpe gizdava enskinja i vesele mlaarije, vraalo se iz oblinjih zaselaka kud je

  izilo tog dana da se proveseli. Po kitnim se baama kola vodila, pjesme orile, cika i vriska

  momaka razlijegala se na sve strane.

  Meu ovim skupinama vesele eljadi iao stasit i tankovijast momak, i kao da je izbjegavao

  svakom drutvu. Bio mlad, naunice istom trgle; neto crne masti, crna oka, arka pogleda.

  Iao putiem, a misao mu nekud daleko lutala; no pred oima mu neprestano lebdila slika

  lijepe Ajie.

  Ovo je odlomak iz romana ______________________________ autora ______________ .

  4. Paljivo proitaj odlomak i odgovori na postavljena pitanja.

  Prolo je jo vremena. Broj putnika sve manji i manji. Svaki dan odnese po nekog; neki su

  naputali takav put i vraali se natrag.

  Od velikog broja putnika zaostade jo dvadesetak. Svakom se oajanje i sumnja ogleda na

  mravu, iznemoglu licu od napora i gladi, ali niko nita ne govori.

  a) Iz kojeg je djela dati odlomak?

  _______________________________

  b) Ko je autor djela iz kojeg je navedeni odlomak?

  _________________________________

  MODERNA U SVJETSKOJ KNJIEVOSTI

  1. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Moderna je skupni naziv za sve inovatorske tendencije u knjievnosti,muzici i likovnim umjetnostima od sredine XIX stoljea pa do poetka Prvog svjetskog rata. U knjievnosti ona podrazumijeva vie razliitih pravaca i stilskih formacija, kao to su:

  a) dadaizam i nadrealizam

  b) socijalna literatura i impresionizam

  c) parnas, simbolizam i impresionizam

  21

 • 2. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Dominantni anrovi moderne su:

  a) lirska pjesma (poezija) i drama

  b) epovi i poezija

  c) novela, roman i drama

  3. Dopuni reenice.

  arl Bodler (Charles Baudelaire) je autor najznaajnije modernistike zbirke poezije _______________________________. Zbirka je podijeljena u est poglavlja, a jedan dio govori o gradu u kojem je Bodler (Baudelaire) roen __________________________.

  4. Dopuni reenice.

  Anton Pavlovi ehov je najznaajniji dramski pisac ____________________________. U kratkoj prii Kameleon policijski nadzornik Mahnitov je olienje__________________________________.

  5. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Najpoznatija drama Henrika Ibsena (Henrik Ibzen) je:

  a) Kameleon

  b) Nora Lutkina kua

  c) Suton

  MODERNA U JUNOSLAVENSKIM KNJIEVNOSTIMA

  1. Prepoznaj stihove pjesme:

  Olovne i teke snove snivaju

  Oblaci nad tamnim gorskim stranama;

  Monotone sjene rijekom plivaju,

  utom rijekom meu golim granama.

  Pjesma se zove ________________________, a njen autor je poznati hrvatski pjesnik moderne ________________________________.

  2. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Kako se zove roman Borisava Stankovia ?

  a) Neista krv

  22

 • b) U registraturi c) Na rubu pameti d) Zeleno busenje 3. Dopuni reenicu.

  Aleksa anti stvara pjesmu Emina pod utjecajem usmene narodne pjesme, koja se naziva __________________________________.

  4. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Musa azim ati ureivao je dva najznaajnija bonjaka asopisa:

  a) Nada i Biser

  b) Behar i Biser

  c) Nada i Nova rije

  5. Paljivo proitaj stihove i odgovori na zahtjeve.

  Ja sam vjerni rob ljepote...Kad mi majka ivot dala,

  S oblaka je vila pjesme nad beiku moju pala

  I cjelovom, tono pali kao tropsko sunce vrelo,

  Taknula u usne moje i djetinjsko sitno elo;

  Zato vazda na mom elu vjenog aka misli gore,

  A usne ih pjesmom zbore

  Ja sam vjerni rob ljepote

  Stihovi su pjesnika ________________________________________.

  Stihovi ove pjesme govore o ________________________, kao osnovnom stvaralakom porivu koji pokree _________________________ na stvaranje.

  KNJEVNOST IZMEU DVA SVJETSKA RATA U EVROPI

  1. Dopuni reenicu.

  Knjievnost izmeu dva svjetska rata podrazumijeva nekoliko raznorodnih knjievnih pokreta i stilskih formacija koji se, prema nekim knjievnim historiarima mogu nazvati jednim imenom __________________________, fr. prethodnica. 2. Dopuni reenicu.

  23

 • Knjievni pokret koji se javlja u Njemakoj i ________________ od 1910. do 1925. godine, a naziv dolazi iz slikarstva naziva se ___________________.

  3. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora. Pisac djela U traganju za izgubljenim vremenom je: a) Albert Kami (Albert Camus) b) Marsel Prust (Marcel Proust) c) Ernest Hemingvej (Ernest Hemingway) 4. Dopuni reenicu. Jozef K. glavni je lik romana ____________________________, autora ____________________________. JUNOSLAVENSKE KNJIEVNOSTI IZMEU DVA SVJETSKA RATA

  1. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora. Koji pjesnik pie snane pjesme, pune vizionarskog zanosa poput pjesme Pobratimstvo lica u svemiru? a) Ivan Goran Kovai b) Dragutin Tadijanovi c) Tin Ujevi d) Dobrica Cesari 2. Koji je pjesnik u svojim pjesmama opjevao svoj rodni kraj Hercegovinu? (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) Ivo Andri b) Antun Branko imi c) Dobria Cesari d) Miroslav Krlea 3. to je osnovni motiv zbirke novela Miroslava Krlee, Hrvatski bog Mars? (zaokrui slovo ispred tanog odgovora) a) ljubav prema Bogu b) ljubav prema eni c) rat d) snaga proletarijata 4. Koji je knjievnik napisao romane Na Drini uprija, Travnika hronika, Prokleta avlija ? (zaokrui slovo ispred tanog odgovora) a) Miroslav Krlea b) Ivan Goran Kovai c) Ivo Andri d) Osman iki 5. Dopuni reenicu.

  24

 • Sad smo bezbrini, laki i neni. Pomislimo: kako su tihi, sneni vrhovi Urala.

  Ovo su poetni stihovi pjesme ___________________________, autora _______________________________________. 6. Dopuni reenicu. Legenda o Grozdanu i Grozdani pojavljuje se u romanu __________________________________, autora _____________________. 7. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora. Prvo djelo Haremska lirika, Ahmeda Muradbegovia iz 1921. godine a) jedina njegova zbirka pjesama. b) jedina zbirka usmenog stvaralatva Bonjaka. c) zbirka balada. 8. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora. Hasan Kiki proao je kroz dvije pripovijedake faze: a) rana faza folkloristika i zrela faza drutveno - kritika. b) rana faza impresionistika i kasna faza ekspresionistika. c) rana faza poetska i kasna faza komunistika. 9. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora. Koja od ovih djela ne pripadaju Isaku Samokovliji? a) Hanka b) Nosa Samuel c) Od jeseni do jeseni d) Od proljea do proljea e) Nemiri

  SAVREMENA SVJETSKA KNJIEVNOST

  1. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Savremena knjievnost obuhvata razdoblje poslije:

  a) Prvog svjetskog rata.

  b) Drugog svjetskog rata.

  c) Razdoblje izmeu dva svjetska rata .

  2. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Glavni lik romana Starac i more je:

  a) stari ribar Santjago b) Hari Haler (Harri Haller) c) Merso (Mersou)

  25

 • 3. Odgovori.

  Koja savremena drama Samjuela Beketa (Samuel Beckett) zavrava dijalogom:

  VLADIMIR : Pa ? Da krenemo?

  ESTRAGON : Da , hajdemo.

  ( Ne miu se sa mjesta )

  _________________________________________________. U ovoj drami Beket (Beckett) govori o:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) besmislu ljudskog postojanja, nerazumijevanju, pasivnou

  b) ovjekovoj elji za ivotom

  c) o ljubavi kao jedinom izlazu iz teke ivotne situacije

  4. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Pogled Stepskog vuka proniknuo je svekoliko nae vrijeme,

  Svekoliko marljivo prenemaganje, sav treberaj, svu ispraznost, cijelu povrnu igru jedne umiljene , plitke duhovnosti ah, iao je pogled naalost jo dublje, iao je dalje nego to je tek pogled na nedostatke i beznadnost naeg vremena, nae duhovnosti, nae kulture. Iao je sve do u srce svekolike dvojbe jednog mislioca, moda jednog koji znade sumnju u dostojanstvo i smisao ljudskog ivota uope.

  Iz navedenog citata romana Stepski vuk moe se zakljuiti da se Herman Hese (Herman Hesse) bavi:

  a) nadom da e se Hari Haler (Harri Haller) jednog dana nauiti smijati

  b) psihoanalizom mladih usamljenika koji se suprotstavljaju drutvenim normama

  c) osobinama Stepskog vuka

  d) smislom ljudskog ivota

  SAVREMENA KNJIEVNOST U JUNOSLAVENSKIM KNJIEVNOSTIMA

  1. Dopuni reenicu.

  Nobelovu nagradu za knjievnost dobio je bosanskohercegovaki pisac __________________________________ za djelo_________________________. Fra Petar,

  26

 • amil, Latifaga, Karaoz likovi su iz romana ________________________________________.

  2. Dopuni reenice.

  Ahmed Nurudin je glavni lik djela ________________________________, autora ___________________________ .

  3. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  O propasti bonjake patrijarhalne porodice pod novom vlau govori Skender Kulenovi u svom romanu:

  a) Ponornica

  b) Tvrava

  c) Prokleta avlija

  4. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Zbirku Kameni spava napisao je:

  a) Mea Selimovi

  b) Nikola op

  c) Mehmedalija Mak Dizdar

  5. Dopuni reenicu.

  Zbirka Kameni spava M. M. Dizdara afirmira jezik i natpise sa _____________________, a openito govori o __________________________________________________.

  6. U noveli Ruke Ranka Marinkovia umjesto ovjeka govore dijelovi njegovog tijela.

  Kako se zove jezika figura u kojoj dio mijenja cjelinu?

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) metafora

  b) sinegdoha

  c) paradoks

  7. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora i odgovori na postavljeno pitanje.

  Sljedeeg proljea, bujnog i kiovitog, sljez u naoj bati rascvjeta se kao nikada dotad, ali starina kao da ga ni zapazio nije. Nisu tu pomagali ni sva trtljanja neumornog roaka Save, djed je bio slijep i za boje i za sve cvijee ovoga svijeta. Tuga da te uhvati.

  27

 • Minulo je od tih neveselih dana skoro ve pola vijeka, djeda odavna nema na ovome svijetu, a ja jo ni danas posigurno ne znam kakve je boje sljez. Znam samo da u proljee iza nae potamnjele batenske ograde prosine neto ljupko, prozrano i svijetlo pa ti se prosto plae, iako ne zna ni ta te boli ni ta si izgubio

  Ko je autor djela iz kojeg je ponueni odlomak?

  a) Skender Kulenovi

  b) Anelko Vuleti

  c) Branko opi

  d) Mea Selimovi

  Kako se zove djelo iz kojeg je ponueni odlomak?

  8. Proitaj sljedei odlomak i odgovori na pitanja.

  To je jecanje uma i srca, as due as krae, as glasnije as priguenije,

  as isto as hrapavo ne samo u pjevanjima nego i u strofama i u pojedinim reenicama.

  Jecanje izmeu bjeline noa i bjeline majinog mlijeka, izmeu bjeline krea kojim se polivaju pobijeni i bjeline dana, izmeu kripanja kame i ptiije pjesme, izmeu krvnikove psovke i blagog poziva drue, izmeu smrti i ivota, izmeu ljudskog nalija i lica

  Navedi naslov djela o kojem govori ovaj odlomak. ___________________

  Navedi ime autora koji je ovo djelo napisao. _________________________

  Kojoj knjievnoj vrsti pripada to djelo? _______________________________

  9. Pored naziva zbirke pjesama dopii ime i prezime autora:

  a) Sarajevski tabut ________________________________________ b) Kameni spava ________________________________________ POSTMODERNA U SVJETSKOJ KNJIEVNOSTI

  1. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Knjievnost koja se poela javljati od 1970. godine, naziva se

  a) postmodernizmom

  b) modernizmom

  c) ekspresionizmom

  d) socijalnom knjievnou

  28

 • 2. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Predstava Hamleta u selu Mrdua Donja djelo je:

  a) Miroslava Krlee

  b) Ive Breana

  c) Vinka Breana

  d) Almira Imirevia

  3. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Djelo Jorhe Luisa Borhesa (Jorge Luisa Borgesa) zove se:

  a) Babilonska knjinica

  b) elava pjevaica

  c) Kralj Ubu

  d) Sto godina samoe

  POSTMODERNA U BOSANSKOHERCEGOVAKOJ KNJIEVNOSTI

  1. Kako je struktuiran roman ahrijarov prsten:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) kao roman u stihu

  b) kao epistolarni roman

  c) kao model pria u prii /prstenasta kompozicija romana

  d) kao hronika

  2. Kako se zove bosanskohercegovaki romansijer, dramatiar, teoretiar drame i

  teatra, autor romana Istoni diwan,ahrijarov prsten,Sara i Serafina,Stid

  nedjeljom:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) Devan Karahasan

  b) Irfan Horozovi

  c) Nedad Ibriimovi

  3. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Kratka pria Zelena devaobjavljena je u zbirci Talhe ili edrvanski vrt. Sve prie u

  knjizi tematski su povezane. Ljetopisac Bagrem Dafer ispisuje hroniku u kojoj kroz razne

  generacije prati udesne i bizarne dogodovtine pojedinih lanova porodice Talha.

  a) Ne

  29

 • b) Da

  4. Autor djela Talhe je:

  ( zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) Irfan Horozovi

  b) Devad Karahasan

  c) Nedad Ibriimovi

  PRAVOPIS

  1. U svakom paru podvuci pravilno napisanu rije.

  a) najjuniji najuniji

  b) lijepi ljepi

  c) predas pretas

  d) voljeo volio

  2. U svakom paru rijei podvuci pravilno napisanu rije.

  a) predsjednik ili pretsjednik

  b) slualac ili sluaoc

  c) jedamput ili jedanput

  d) beini ili bezini

  3. Zaokrui slovo ispred reenice koja je napisana u skladu sa pravopisnim pravilima.

  a) Vozila sam se s tramvajem.

  b) Vozila sam se tramvajem.

  4. Upii potrebne dijakritike znakove.

  cilim-

  baca-

  cudotvorac-

  cevapcici-

  5. Obrati panju na veliko i malo slovo. Podvuci tano napisane oblike.

  Sarajevski kanton, opera Narodnog pozorita u Sarajevu, balkanski poluotok, Prvi svjetski rat, Savezna Republika Njemaka, Vrelo Bosne.

  6. Upotrijebite ispravno negaciju uz sljedee rijei:

  bih ___________ mogue ____________

  30

 • emo __________ briga ______________

  gledajui ______________ jesam ____________

  7. U kojem su od sljedeih primjera obje rijei pravopisno tane? a) primijetiti - primjeujem b) rijeiti - rijeenje c) uspjeh - uspjevati d) osmijeh - osmjehivati

  8. U svakom paru podvuci nepravilno napisanu rije.

  a) najjuniji najuniji

  b) lijepi ljepi

  c) predas pretas

  d) voljeo volio

  9. U kojem su od sljedeih primjera obje rijei pravopisno tane?

  a) monik - monie

  b) navodnjenost - navodnjenou

  c) paganka - paganci

  d) razastirati - razastiram

  10. Obiljei slovo ispred reenice koja je pravilno napisana.

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) Turisti iz cijelog svijeta rado posjeuju Stari Most u Mostaru i Tekiju na Vrelu bune.

  b) Turisti iz cjelog svjeta rado posjeuju Stari most u Mostaru i tekiju na Vrelu Bune.

  c) Turisti iz cijelog svijeta rado posjeuju Stari most u Mostaru i Tekiju na vrelu bune.

  d) Turisti iz cijelog svijeta rado posjeuju Stari most u Mostaru i Tekiju na Vrelu Bune.

  11. Paljivo proitati ponuene oblike. Zaokruiti tanu pravopisnu konstrukciju.

  a) Naj znaajniji srednjovjekovni spomenik je iz 1189 godine, a to je povelja Bana Kulina.

  b) Najznaajniji srednjovjekovni spomenik je iz 1189. godine, a to je Povelja bana Kulina.

  c) Najznaajniji srednjo vijekovni spomenik je iz 1189 godine, a to je Povelja bana Kulina.

  d) Najznaajniji srednjovjekovni spomenik je iz 1189. godine, a to je Povelja bana Kulina.

  12. Zaokrui slovo ispred tano napisane reenice.

  a) On je u Sarajevskom timu godinama, trenira u koarkakom klubu Bosna.

  b) On je u Sarajevskom timu godinama, trenira u Koarkakom klubu Bosna.

  31

 • c) On je u Sarajevskom timu godinama, trenira u Koarkakom klubu Bosna.

  d) On je u sarajevskom timu godinama, trenira u Koarkakom klubu Bosna.

  e) On je u sarajevskom timu godinama, trenira u Koarkakom klubu Bosna.

  13. Zaokrui slovo ispred reenice koja je pravilno napisana.

  a) Mi bi elili posjetit Zemaljski muzej u Sarajevu.

  b) Mi bismo eljeli posjetit zemaljski Muzej u Sarajevu.

  c) Mi bismo eljeli posjetiti Zemaljski muzej u Sarajevu.

  d) Mi bi smo elili posjetiti Zemaljski Muzej u Sarajevu

  14. Obiljei slovo ispred reenice koja je pravilno napisana. (zaokrui taan odgovor) a) Antun Branko imi, Bosanskohercegovaki pjesnik, rodio se u zapadnoj Hercegovini, a gimnaziju je pohaao u irokom Brijegu.

  b) Antun Branko imi, Bosansko-Hercegovaki pjesnik, rodio se u Zapadnoj Hercegovini, a gimnaziju je pohaao u irokom Brijegu.

  c) Antun Branko imi, bosanskohercegovaki pjesnik, rodio se u zapadnoj Hercegovini, a gimnaziju je pohaao u irokom Brijegu.

  d) Antun Branko imi, bosanskohercegovaki pjesnik, rodio se u zapadnoj Hercegovini, a gimnaziju je pohaao u irokom brijegu.

  15. Podvuci pravilno napisane rijei. auto komanda, autosaobraajni, etovoa, gospoiin 16. Upii glasove i . osjecaj, misleci, cufte, cistacica ____________________________ GRAMATIKA

  FONETIKA I FONOLOGIJA

  1. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Glasovne varijante zovu se:

  a) stilemi

  b) alofoni

  c) fonemi

  d) grafemi

  2. Napii nazive glasovnih promjena koje su izvrene u datim primjerima:

  32

 • a) orasi ______________________

  b) ropstvo __________________ 3. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Rije sljez, sljeme i ozljeda su primjeri odstupanja od:

  a) II palatalizacije / sibilarizacije

  b) jednaenja suglasnika po mjestu tvorbe

  c) jednaenja suglasnika po zvunosti

  4. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Taan oblik genitiva mnoine imenice italac glasi:

  a) itaoca

  b) italaca

  5. Ukoliko smatra da je tvrdnja tana, zaokrui DA, ukoliko smatra da je netana, zaokrui NE.

  Fonem je najmanja jedinica koja ima svoje znaenje.

  DA NE

  6. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Fonemu, najmanjoj jezikoj jedinici, u govoru odgovara:

  a) slovo

  b) slog

  c) glas

  7. Dopuni reenicu.

  Lingvistika disciplina koja prouava glasove sa njihove ____________________

  strane naziva se fonetika.

  8. Dopuni reenicu.

  Samoglasnici ili _____________ u naem jeziku su ________________.

  (nabrojati samoglasnike)

  9. Dopuni reenicu.

  Bosanski jezik ima __________ glasova, odnosno _______________.

  10. Dopuni reenicu.

  33

 • Povelja Kulina bana napisana je __________________ godine pismom _________.

  MORFOLOGIJA

  1. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  U gramatike kategorije ubraja se:

  a) rod

  b) pade

  c) sredstvo

  d) broj

  2. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Najmanji dio rijei koji ima svoje znaenje ili gramatiku slubu u reenici naziva se:

  a) morfem

  b) fonem

  c) sintaksema

  3. Dopuni reenicu.

  Morfemi se po znaenju dijele na ________________ i _______________ .

  4. Dopuni reenicu.

  Dio gramatike koji se bavi vrstama, oblicima i tvorbom rijei naziva se ________________.

  5. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Koja je od sljedeih vrsta rijei djelimino promjenjiva?

  a) zamjenice

  b) pridjevi

  c) glagoli

  d) brojevi

  6. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Nezavisni padei su:

  a) nominativ i vokativ

  b) akuzativ i dativ

  c) vokativ i akuzativ

  7. Zaokrui slovo ispred tano napisane rijei.

  34

 • a) samnom

  b) dali

  c) neznam

  d) nisu

  8. Kompariraj pridjev dobar.

  ___________________________________

  9. Paljivo proitaj reenicu, izdvoji svaku rije i odredi kojoj vrsti pripada.

  Izaao je na sokak, a ja sam gledao za njim...

  Tvrava, Mea Selimovi

  RIJE VRSTA RIJEI

  10. Iz navedene reenice izdvoji svaku rije i odredi kojoj vrsti pripada.

  Stari kadija je gledao pred sobom valiju.

  Prokleta avlija, Ivo Andri

  RIJE VRSTA

  11. Razmisli kojim je tvorbenim nainom nastala rije dograditi:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) sloeno - sufiksalnom tvorbom

  b) istim slaganjem

  c) prefiksalnom tvorbom

  12. Koji je oblik glagolskog pridjeva radnog mukog roda pravilan?

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) htijo

  b) hteo

  35

 • c) htio

  d) htijeo

  13. Koliko padea imamo u naem jeziku?

  ( zaokrui slovo ispred tanog odgovora )

  a) pet

  b) sedam

  c) devet

  d) deset

  SINTAKSA

  1. Zaokrui samostalne reenine lanove:

  a) predikat

  b) apozicija

  c) atribut

  d) objekat

  e) subjekat

  f) adverbijalne odredbe

  2. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Sintagma je :

  a)Unutarreenina konstrukcija bez svojstva predikativnosti.

  b) Rije

  c) Reenica

  3. Dopuni reenicu.

  Najmanja sintaksika jedinica je ________________________________.

  4. Dopuni reenicu.

  Nesamostalni reenini lanovi su ______________ i _______________ .

  5. Dopuni reenicu i odgovori na postavljeno pitanje.

  Reenice po sastavu mogu biti:

  ______________________ i ______________________.

  Koje reenice sadre jedan predikat, a koje dva i vie predikata?

  36

 • ____________________________________________________________.

  SEMANTIKA

  1. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Koje vrste znaenja imamo?

  a) osnovno ( denotativno) i izvedeno, (preneseno konotativno)

  b) metaforino znaenje

  c) hiperbolino znaenje

  2. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  ta prouava semantika?

  a) Semantika prouava funkcionalne stilove.

  b) Semantika prouava jezik i njegovu strukturu.

  c) Semantika se bavi prouavanjem sadraja, znaenja i smisla jezikih jedinica.

  3. Dopuni reenicu.

  Sinonimi su rijei koje mogu imati ___________________________________.

  Antonimija je ___________________________________.

  Homonimija je ___________________________________.

  Hiponimija je ___________________________________.

  4. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Zastarjele rijei nazivamo:

  a) neologizmima

  b) arhaizmima

  c) argonizmima

  37

 • ZADACI POVEZIVANJA

  1. U narednom zadatku povei autora i sredinu o kojoj je pisao. Ispred autora napii

  slovo.

  a) Sandak __ Edhem Mulabdi

  b) Bosanska krajina __ Aleksa anti

  c) Hercegovina __ amil Sijari

  d) Maglaj __ Branko opi

  2. Poredaj hronoloki navedena djela (poev od najstarijeg do najmlaeg). Oznaite

  redoslijed nastajanja od 1 do 5.

  Zeleno busenje ___

  Boanstvena komedija ___

  Ljetopis Mula Mustafe Baeskije ___

  Dervi i smrt ___

  Ilijada ___

  3. Asocijacije. Povei par, piscu (broju) pridrui pojam (slovo).

  a) Moliere - 1. ljetopis

  b) opi - 2. bata

  c) Baeskija - 3. tvrdiluk

  d) Homer - 4. Odiseja

  4. Asocijacije. Povei par, piscu (broju) pridrui pojam (slovo).

  a) Sidran 1. pjesme i scenariji

  b) Dizdar 2. tvrave

  c) Andri 3. steci

  d) Selimovi 4. Nobelova nagrada

  5. Asocijacije. Povei par, piscu (broju) pridrui pojam (slovo).

  a) Kafka 1. ugursuz

  b) Dostojevski 2. idiot

  c) Ibriimovi 3. mali ovjek

  d) Gogolj 4. kukac

  6. Pored naslova navedenog djela, napii slovo pod kojim se nalazi ime lika koji se u

  tom djelu pojavljuje. Dva lika su viak. (napii odgovarajua slova na linijama)

  a) Merso (Mersou) _____ Evgenija Grande

  38

 • b) Nanona ____ Stranac

  c) Jozef K. ____ Don Kihot (Don Quijote)

  d) fra Petar _____ Dervi i smrt

  e) Ahmed Nurudin

  f) Sano Panso

  7. Pridruite autore odgovarajuim knjievnim pravcima.

  a) Viljem ekspir (William Shakespear) _ romantizam

  b) Pedro Kalderon de la Barka (Pedro Calderone de le Barca) _ renesansa

  c) Viktor Igo (Victor Hugo) _ realizam

  d) Onore de Balzak (Onore de Balzac) _ barok

  8. Povei pisce sa knjievnim periodom kojem pripadaju.

  1. Nikolaj Vasiljevi Gogolj __ moderna

  2. Donatan Svift (Jonathan Swift) __ romantizam

  3. J. V. Gete (J.W. Goethe) __ realizam

  4. Henrik Ibsen (Henrik Ibzen) __ racionalizam

  9. U polje pored navedenog autora upii slovo koje stoji uz odgovarajui iskaz.

  Marsel Prust

  Dante Aligijeri (Dante Alighieri)

  Anton Pavlovi ehov

  Onore de Balzak (Onore de

  Balzac)

  A - Kratkoa je sestra talenta

  B - Traga za izgubljenim vremenom

  C - Ljudska komedija

  D - Boanstvena komedija

  10. U navedenim romanima spominje se ljubav izmeu navedenih likova.

  U polje pored naslova knjievnog djela upii slovo koje se nalazi pored odgovarajueg

  ljubavnog para.

  39

 • Tvrava

  Zeleno busenje

  Minka

  Legenda o Ali - pai

  A - Ahmet - Aia

  B - Almasa - Alija

  C - Ahmed abo - Tijana

  D - Nadi - beg - Emina Zuhri

  11. Povei par, piscu (broju) pridrui pojam (slovo):

  a) Markes (Marques) - 1. Nil

  b) Tolstoj - 2. Cvijee zla

  c) Bodler (Baudelaire) - 3. Makondo

  d) Mahfuz - 4. Hadi Murat

  12. Povei autore i njihova djela.

  1. Donatan Svift (Jonathan Swift) ___ Osman

  2. Vilijam ekspir (William Shakespeare) ___ San ljetne noi

  3. Ivan Gunduli ___ Guliverova putovanja

  13. Povei vrstu djela i autora tako to e pored imena autora napisati odgovarajue

  slovo.

  a) Kameleon ____ Albert Kami (Albert Camus)

  b) Na Drini uprija ____ Viljem ekspir (William Shakespeare)

  c) Stranac ____ Anton P. ehov

  d) Romeo i Julia ____ Skender Kulenovi

  e) Ponornica ____ Ivo Andri

  14. Povei vrstu djela i autora tako to e pored imena autora napisati odgovarajue

  slovo.

  a) Starac i more ____ Paolo Koeljo (Paolo Coelho)

  b) Antigona ____ Mea Selimovi

  c) Alhemiar ____ Ernest Hemingvej (Ernest Hemingway)

  d) Tvrava ____ Ivo Andri

  e) Prokleta avlija ____ Sofoklo

  40

 • MODULARNA NASTAVA EU VET PROGRAM

  1. Dopuni reenice.

  a) Umjetnost oivljene pokretne slike naziva se ___________________.

  b) Tri osnovna filmska roda su: ________________________________ .

  2. Napii po jedan primjer za navedene vrste medija.

  a) printani mediji: _______________________________

  b) elektronski mediji:______________________________

  3. Dopuni reenice.

  Mediji mogu biti tampani i elektronski.

  Novine su ___________ medij. TV je ____________ medij.

  4. Dvije su osnovne uloge jezika u drutvu.

  Dopuni: a) ______________

  b) ______________

  5. Dopii elemente govorne komunikacije koji nedostaju.

  _______________ - ( onaj koji alje poruku )

  ______________ - ( onaj koji prima poruku )

  ______________- ( koritenje istog sistema znakova, jezika )

  _____________ - ( konkretan niz rijei )

  ______________ - ( put kojim ide poruka od govornika do sluaoca)

  _____________ - ( predmet naeg govora ili poruke )

  6. Dopuni reenicu.

  Pored verbalne postoji i ________________ komunikacija.

  7. Dopuni reenicu.

  Jezik je najsavrenije ___________ za _______________ meu ljudima.

  8. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Film koji prikazuje stvarne dogaaje, stvarne ljude u stvarnom prostoru i ivotnim situacijama

  naziva se dokumentarni film.

  a) tano

  b) netano

  9. Navedi najmanje dva sredstva kojima se prenose informacije.

  a) _______________________

  41

 • b) _______________________

  10. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Formalno (slubeno ) predstavljanje treba biti ozbiljno, vjerodostojno, sa tanim podacima i

  konkretno.

  a) tano b) netano

  11. Dopuni reenicu.

  Film koji prikazuje stvarne dogaaje, stvarne ljude u stvarnom prostoru i ivotnim

  situacijama naziva se ______________________ film.

  12. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Faza u stvaranju filma u kojoj se vri selekcija i povezivanje kadrova naziva se:

  a) sinopsis

  b) scenarij

  c) montaa

  d) snimanje

  13. Dopuni reenice.

  a) Film je ___________________________________________________________.

  b) Novine su: ________________________________________________________.

  14. Napii po jedan primjer za navedene vrste filma.

  a) igrani film: ______________________________

  b) dokumentarni film:______________________

  c) crtani film: ______________________________

  15. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Kojim su se redom pojavljivali mediji?

  a) radio, novine, televizija

  b) novine, televizija, radio

  c) novine, radio, televizija

  16. Dopuni.

  Televizija se dijeli na:

  a) dravne

  b) lokalne

  c)_______

  17. Nabroj vrste umjetnosti.

  _________________________________________________________________________

  18. Odgovoriti punom reenicom.

  42

 • Koji su elektronski mediji?

  ______________________________________________________ .

  19. Zaokruiti istinitu tvrdnju.

  Pisana forma u kojoj su bitno prikazani lini podaci, podaci o obrazovanju, podaci o radnom

  iskustvu te podaci o linim osobinama naziva se biografija.

  DA NE

  20. Koji su printani mediji?

  Odgovor:_____________________________________________

  21. Zaokrui taan odgovor.

  Pisana forma u kojoj su bitno prikazani lini podaci, podaci o

  obrazovanju, podaci o radnom iskustvu te podaci o linim osobinama

  naziva se komunikacijski kanal.

  DA NE

  22. Kako se dijele izvori istraivanja?

  a-____________ b-_____________

  23. Kako se dijele mediji?

  a -________________ b -_________________

  24. Koja su tri koraka u nastanku naunog rada?

  a)___________ b)___________ c)_____________

  25. Meu ponuenim odgovorima zaokrui naziv jednog od prvih snimljenih filmova:

  a) Bebin doruak

  b) Revolucija

  c) Put

  26. Meu ponuenim odgovorima zaokrui naziv jednog od prvih snimljenih filmova:

  a) Ulazak voza u stanicu

  b) Revolucija

  c) Put

  27. Nabroji elemente modela komunikacije.

  ______________________________________________ primalac

  43

 • RJEENJE PITANJA IZ KATALOGA BOSANSKOG, HRVATSKOG, SRPSKOG JEZIKA I KNJIEVNOSTI

  SREDNJE KOLE KATALOG C MODULARNA NASTAVA

  KOLSKA 2016/2017.

  KNJIEVNOST

  TEORIJA KNJIEVNOSTI

  ODGOVORI:

  1) 1. teorija knjievnosti

  2. historija knjievnosti

  3. knjievna kritika. (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  2) 2; 3; 1 (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  3) epika: a; c; lirika: b; d (2x0,50 = 1 bod)

  4) prosvjetiteljstvo i racionalizam ( 18 st.); realizam ( 19. st.) (2x0,50 = 1 bod)

  5) b) onomatopeja (1 bod)

  6) c) hiperbola (1 bod)

  7) 1. sonet; 2. cezura (2x0,50 = 1 bod)

  8) a) ich forma i er forma (1 bod)

  9) a) Komedija naravi, komedija situacije i drutvena komedija (1 bod)

  10) a) Trivijalna knjievnost je knjievnost bez umjetnike vrijednosti.

  b) Parodija je ismijavanje stilskih obiljeja pojedinih knjievnih epoha.

  (2x0,50 = 1 bod)

  11) a) Don Kihot (Don Quijote); b) parodija (2x0,50 = 1 bod)

  12) a) pisama; b) ljubavni roman Jadi mladog Vertera (Jadi mladog Werthera) Gete (Goethe) (2x0,50 = 1 bod)

  13) d) romantizam (1 bod)

  44

 • ANTIKA KNJIEVNOST

  1.) DA ( 1bod)

  2.) helenska / grka i rimska (2x0,50 = 1 bod)

  3.) mit o Sizifu, mit o Edipu, mit o Prometeju

  (dva primjera 0,50 bodova, tri primjera 1 bod)

  4.) 1- b) mitskim; 2 - c) uzaludan posao (2x0,50 = 1 bod)

  5.) Mit je pria o natprirodnim, boanskim silama, pomou kojih je drevni ovjek objanjavao svijet u kojem je ivio. (1 bod)

  6.) DA (1 bod)

  7.) a) ep; b) klasicizam (2x0,50 = 1 bod)

  8.) 1. b. Sofoklo 2. b. tragediji (2x0,50 = 1 bod)

  STARE ISTONJAKE KNJIEVNOSTI

  1) asirsko babilonski ep, klinastim, 12 glinenih ploa

  (dva primjera 0,50 bodova, tri primjera 1 bod)

  2) 1.c) eherzadi 2. Sindibada (2x0,50 = 1 bod)

  3) b) Firdusi (1 bod)

  SREDNJOVJEKOVNA KNJIEVNOST BOSNE I HERCEGOVINE

  1) Kiril (irilo) i Metodije; grko (2x0,50 = 1 bod)

  2) c) glagoljica (1 bod)

  3) b) junoslavenski (1 bod)

  4) b) epitafi (1 bod)

  HUMANIZAM I RENESANSA

  1) ovjek; ovom (2x0,50 = 1 bod)

  45

 • 2) 1- b) Petrarka (Petrarca); 2 - sonet (2x0,50 = 1 bod)

  3) Dekameron, novela (2x0,50 = 1 bod)

  4) devet (1 bod)

  5) a) Hamlet ; b) Viljem ekspir (William Shakespeare) (2x0,50 = 1 bod)

  6) XIV (1 bod)

  7) b) preporod (1 bod)

  USMENO NARODNO STVARALATVO

  KNJIEVNOST NA ORIJENTALNIM JEZICIMA

  1) 1. a); 2. slavenska antiteza (2x0,50 = 1 bod)

  2) stih; epske narodne (2x0,50 = 1 bod)

  3) 1. Umihana uvidina; 2. c) Mustaj - beg Liki (2x0,50 = 1 bod)

  4) Narodna lirska pjesma; gradskoj; osmanske vladavine; ljubav

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  5) 1.bosanskom jeziku i arapskom pismu; 2. tursko - bosanski rjenik (2x0,50 = 1 bod)

  6) zbirka pjesama; duhovni (2x0,50 = 1 bod)

  7) Mula Mustafa Baeskija; Ljetopisa (2x0,50 = 1 bod)

  BAROK I MANIRIZAM

  1) b) Sitnozrnaste neobraene biserne perle (1 bod)

  2) a) ivot je san (1 bod)

  3) a ) Ivan Gunduli (1 bod)

  KLASICIZAM, RACIONALIZAM I PROSVJETITELJSTVO U EVROPSKOJ KNJIEVNOSTI

  1) Francuskoj i tzv. racionalizmom (2x50 = 1 bod)

  2) b) tri jedinstva (1 bod)

  3) b) an Rasin (Jean Racine) (1 bod)

  46

 • 4) Molijerove (Molierove) komedije Tvrdica (2x0,50 = 1 bod)

  ROMANTIZAM U EVROPSKOJ KNJIEVNOSTI

  1) a) Francuskom revolucijom (1 bod)

  2) Kult osjeanja, kult prirode i kult genija. (1 bod)

  3) a) epistolarnog romana (1 bod)

  4) c) roman u stihu (1 bod)

  5) tragikomedija, roman u stihu, epistolarni roman , romantiarski ep, balada, dramska poema. (preporueno napisati tri odgovora) ( dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  6) b) Lirski intermeco (1 bod)

  ROMANTIZAM U KNJIEVNOSTI JUNOSLAVENSKIH NARODA

  1) a) ljubav i patriotizam (1 bod)

  2) DA (1 bod)

  3) c) Meu javom i med snom; d) Santa Maria della Salute ( 2x0,50 = 1 bod)

  4) a ) Zagrebu i njegovoj okolici (1 bod)

  5) Kosta Herman (Kosta Hermann) (1 bod)

  6) a) Mehmed - bega Kapetanovi Ljubuaka - Narodno blago (1 bod)

  7) Safvet - beg Baagi, oslanja se na narodnu lirsku pjesmu. (2x0,50 = 1 bod)

  REALIZAM U EVROPI

  1) a) roman, epska poezija, drutvena drama (1 bod)

  2) c) Nikolaj Vasiljevi Gogolj (1 bod)

  3) a) Ana Karenjina (1 bod)

  4) Fjodor Mihajlovi Dostojevski (1 bod)

  5) a) ia Gorio; c) Evgenija Grande (2x0,50 = 1 bod)

  47

 • REALIZAM KOD JUNOSLAVENSKIH NARODA

  1) c) realizam (1 bod) 2) Ante Kovai; sukoba sela i grada; seoski djeak Ivica Kimanovi

  ( dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  3) Zeleno busenje ; Edhema Mulabdia (2x0,50 = 1 bod)

  4) a) Voa; b) Radoje Domanovi(2x0,50 = 1 bod)

  MODERNA U SVJETSKOJ KNJIEVOSTI

  1) c) parnas, simbolizam i impresionizam (1 bod)

  2) a) lirska pjesma ( poezija ) i drama (1 bod)

  3) Cvjetovi zla, Parizu (2x0,50 = 1 bod)

  4) moderne u ruskoj knjievnosti , kameleonstva, licemjerstva, poltronstva (izabrati jedan od ponuenih odgovora) (2x0,50 = 1 bod)

  5) b) Nora Lutkina kua (1 bod)

  MODERNA U JUNOSLAVENSKIM KNJIEVNOSTIMA

  1) Jesenje vee, Antun Gustav Mato (2x0,50 = 1 bod)

  2) a) Neista krv (1 bod) 3) sevdalinka (1 bod)

  4) b) (1 bod)

  5) Musa azim ati, ljepoti, pisca / pjesnika

  ( dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  48

 • KNJEVNOST IZMEU DVA SVJETSKA RATA U EVROPI

  1) avangarda (1 bod) 2) Austriji, ekspresionizam (2x0,50 = 1 bod)

  3) b) Marsel Prust (Marcel Proust) (1 bod) 4) Proces, Franc Kafka (Franz Kafka) (2x0,50 = 1 bod)

  JUNOSLAVENSKE KNJIEVNOSTI IZMEU DVA SVJETSKA RATA 1) c) Tin Ujevi (1 bod)

  2) b) Antun Branko imi (1 bod)

  3) c) rat (1 bod)

  4) c) Ivo Andri (1 bod)

  5) Sumatra, Milo Crnjanski (2x0,50 = 1 bod)

  6) Grozdanin kikot, Hamza Humo (2x0,50 = 1 bod)

  7) a) Jedina njegova zbirka pjesama. (1 bod)

  8) a ) Rana faza folkloristika i zrela faza drutveno - kritika. (1 bod)

  9) c) Od jeseni do jeseni (1 bod)

  SAVREMENA SVJETSKA KNJIEVNOST

  1) b) Drugog svjetskog rata (1 bod)

  2) a) stari ribar Santjago (1 bod)

  3) ekajui Godoa, a) besmislu ljudskog postojanja, nerazumijevanju, pasivnou

  (2x0,50 = 1 bod)

  4) b) psihoanalizom mladih usamljenika koji se suprotstavljaju drutvenim normama (1 bod)

  SAVREMENA KNJIEVNOST U JUNOSLAVENSKIM KNJIEVNOSTIMA 1) Ivo Andri, Na Drini uprija, Prokleta avlija

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  2) Dervi i smrt, Mee Selimovia (2x0,50 = 1 bod)

  49

 • 3) a) Ponornica (1 bod)

  4) c) Mehmedalija Mak Dizdar (1 bod)

  5) steaka, govori o ovjeku, njegovom biu, postanku, prolaznosti, smrti i zagrobnom miru (ponueni odgovori) (2x0,50 = 1 bod)

  6) b) sinegdoha (1 bod)

  7) c) Branko opi; Bata sljezove boje (2x0,50 = 1 bod)

  8) Odgovori: Jama, Ivan Goran Kovai, poema

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  9) a) Abdulah Sidran, b) Mehmedalija Mak Dizdar (2x0,50 = 1 bod)

  POSTMODERNA U SVJETSKOJ KNJIEVNOSTI

  1) a) postmodernizmom (1 bod) 2) b) Ive Breana (1 bod)

  3) a) Babilonska knjinica (1 bod)

  POSTMODERNA U BOSANSKOHERCEGOVAKOJ KNJIEVNOSTI

  1) c) kao model pria u prii /prstenasta kompozicija romana (1 bod) 2) a) Devad Karahasan (1 bod) 3) a) Ne (1 bod) 4) a) Irfan Horozovi (1 bod)

  PRAVOPIS

  1) a) najjuniji; b) ljepi; c) predas d) volio

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  2) a) predsjednik; b) slualac; c) jedanput; d) beini

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  3) b) Vozila sam se tramvajem. (1 bod)

  4) ilim, baa, udotvorac, evapii

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  50

 • 5) Sarajevski kanton, Prvi svjetski rat, Savezna Republika Njemaka, Vrelo Bosne

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  6) ne bih; nemogue; neemo; nebriga; ne gledajui; nisam

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  7) a) primijetiti primjeujem, d) osmijeh osmjehivati (2x0,50 = 1 bod)

  8) a) najuniji; b) lijepi; c) pretas d) voljeo

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  9) a) monik monie b) navodnjenost navodnjenou (2x0,50 = 1 bod)

  10) d) Turisti iz cijelog svijeta rado posjeuju Stari most u Mostaru i Tekiju na Vrelu Bune.

  (1 bod)

  11) d) Najznaajniji srednjovjekovni spomenik je iz 1189. godine, a to je Povelja bana

  Kulina. (1 bod)

  12) d) On je u sarajevskom timu godinama, trenira u Koarkakom klubu Bosna. (1 bod)

  13) c) Mi bismo eljeli posjetiti Zemaljski muzej u Sarajevu. (1 bod)

  14) c) Antun Branko imi, bosanskohercegovaki pjesnik, rodio se u zapadnoj Hercegovini,

  a gimnaziju je pohaao u irokom Brijegu. (1 bod)

  15) autosaobraajni, etovoa (2x0,50 = 1 bod)

  16) osjeaj, mislei, ufte, istaica

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  GRAMATIKA

  FONETIKA I FONOLOGIJA

  1) a) stilemi (1 bod)

  2) a) II palatalizacija / sibilarizacija; b) jednaenje suglasnika po zvunosti (2x0,50 = 1 bod) 3) b) jednaenja suglasnika po mjestu tvorbe (1 bod) 4) b) italaca (1 bod)

  5) NE (1 bod)

  51

 • 6) c) glas (1 bod)

  7) fizioloko akustike (1 bod)

  8) Vokali; i, e, a, o, u (2x0,50 = 1 bod)

  9) 30; fonema (2x0,50 = 1 bod)

  10) 29. avgusta 1189.; bosanica (2x0,50 = 1 bod)

  MORFOLOGIJA

  1) a) rod, b) pade, d) broj

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  2) a) morfem (1 bod)

  3) leksike i gramatike (2x0,50 = 1 bod) 4) morfologija (1 bod)

  5) d) brojevi (1 bod)

  6) a) nominativ i vokativ (1 bod)

  7) d) nisu (1 bod)

  8) dobar, bolji, najbolji (1 bod)

  9)

  RIJE VRSTA RIJEI Izaao glagol je pomoni glagol na prijedlog sokak imenica a veznik ja zamjenica sam pomoni glagol gledao glagol za prijedlog njim zamjenica (5 tanih odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod) 10)

  RIJE VRSTA Stari pridjev kadija imenica je gledao glagol pred prijedlog sobom zamjenica

  52

 • valiju imenica ( 3 tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  11. c) prefiksalnom tvorbom (1 bod)

  12). c) htio (1 bod)

  13) b) sedam (1 bod)

  SINTAKSA

  1) a) predikat, d) objekat, e) subjekat, f) adverbijalne odredbe

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  2) a) Unutarreenina konstrukcija bez svojstva predikativnosti (1 bod)

  3) sintaksema (1 bod)

  4) atribut i apozicija (2x0,50 = 1 bod)

  5) Odgovori: a) proste i sloene, b) proste sadre jedan, a sloene dva i vie predikata . (2x0,50 = 1 bod)

  SEMANTIKA

  1) a) Osnovno ( denotativno) i izvedeno, (preneseno konotativno) (1 bod)

  2) c) Semantika se bavi prouavanjem sadraja, znaenja i smisla jezikih jedinica. (1 bod)

  3) Sinonimi su rijei koje mogu imati isto ili slino znaenje. Antonimija - suprotno znaenje. Homonimija - vie razliitih znaenja. Hiponimija - sadraj jedne rijei ukljuen je u sadraj druge rijei. (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  4) b) arhaizmima (1 bod)

  53

 • ZADACI POVEZIVANJA

  1) d; c; a; b;

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  2) 4; 2; 3; 5; 1

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  3) a - 3; b - 2; c - 1; d - 4

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  4) a - 1; b - 3; c - 4; d - 2

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  5) a - 4; b - 2; c - 1; d - 3

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  6) Evgenija Grande- b, Stranac- a, Don Kihot(Don Quijote) - f, Dervi i smrt- e

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  7. romantizam - c; renesansa - a; realizam - d; barok - b

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  8) moderna - 4; romantizam - 3; realizam - 1; racionalizam - 2

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  9) B; D; A; C;

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  10) B; D; A; C;

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  11) a - 3; b - 4; c - 2; d - 1

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  12) Osman- 3; San ljetnje noi- 2; Guliverova putovanja- 1

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  13) Albert Kami ( Albert Camus) - c; Viljem ekspir ( William Shakespeare) - d; Anton P.

  ehov - a; Skender Kulenovi - e; Ivo Andri - b

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  14) a - Ernest Hemongvej (Ernest Hemingway),b - Sofoklo,c - Paolo Koeljo (Paolo Coelho),

  d - Mea Selimovi,e - Ivo Andri

  54

 • MODULARNA NASTAVA

  1) a) film; b) igrani, dokumentarni, animirani (2x0,50 = 1 bod)

  2) a) novine, stripovi, asopisi; b) radio, televizija, internet (2x0,50 = 1 bod)

  3) tampani; elektronski (2x0,50 = 1 bod)

  4) komunikacijska i stvaralaka (2x0,50 = 1 bod)

  5) govornik; slualac; kod; poruka; komunikacijski kanal; referent

  (tri tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  6) neverbalna (1 bod)

  7) sredstvo za komunikaciju (1 bod)

  8) a) tano (1 bod)

  9) telefon, internet (2x0,50 = 1 bod)

  10) a) tano (1 bod)

  11) dokumentarni (1 bod)

  12) c) montaa (1 bod)

  13) a) vizuelna projekcija u pokretu najee ozvuena;

  b) printani medij koji objavljuje razne vijesti iz drutvenog, politikog, sportskog ivota

  (2x0,50 = 1 bod)

  14) a) Niija zemlja; b) Bol zakopan utnjom; c) Tom i Deri

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  15) c) novine, radio, televizija (1 bod)

  16) c) privatne (1 bod)

  17) a) knjievnost, b) pozorite, c) slikarstvo, d) muzika, e) ples, f) arhitektura, g) film (1 bod)

  18) Elektronski mediji su radio, tv, internet.

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  19) Da (1 bod)

  20) Dnevne novine, sedmine novine, magazini, asopisi

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  21) NE (1 bod)

  22) primarne i sekundarne (2x0,50 = 1 bod)

  23) a) tampane b) elektronske (2x0,50 = 1 bod)

  55

 • 24) a - invencija b - kompozicija c - redigovanje

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  25) a) Bebin doruak (1 bod)

  26) a) Ulazak voza u stanicu (1 bod)

  27) Poiljalac, kanal, kod, poruka, kontekst, primalac (1 bod)

  56

 • Ukupan broj ostvarenih bodova

  Komisija za vrednovanje

  Identifikacijska bar kod naljepnica

  PALJIVO NALIJEPITI OVDJE

  Eksterna matura 2016/2017.

  BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  Nain pisanja odgovora zadaci zatvorenog tipa :

  ispravno pogreno ispravljanje

  A. A. A.

  B. B. B.

  C. C. C.

  D. D. D. Upisati novi ispravan odgovor

  Ispravljanje pogrenog unosa - zadaci otvorenog tipa -

  (Arslanagia most) Stari most

  Prekrien netaan odgovor

  Taan odgovor

  Precrtati pogrean odgovor

  zatamnjenim kruiem

  UPUTE Paljivo slijedite sve upute.

  Ne okreite stranicu i ne rjeavajte test dok to ne odobri deurni nastavnik.

  Nalijepi identifikacijsku naljepnicu sa tvojom barcode ifrom u gornji desni ugao ove stranice.

  Ispit traje 90 minuta bez prekida.

  Testovi se rade sa trajnom hemijskom olovkom plave ili crne boje.

  Piite jasno i itko. Neitki odgovori bodovat e se s nula (0) bodova.

  Kada rijeite zadatke, provjerite odgovore.

  Vrednovanje zadataka:

  Ukupan broj bodova testa je 10 bodova.

  Ako jedan zadatak sadri 2 zahtjeva, onda se svaki taan dio boduje sa 0,50, a cijeli taan zadatak izraunava se 2 x 0,50 = 1 bod

  Ako jedan zadatak sadri 1 zahtjev, taan odgovor iznosi 1 bod.

  Vrednovanje testova ____________________________________

  NE POPUNJAVATI

  (tabelu desno popunjava komisija za vrednovanje testova)

  57

 • Pitanja 1 - modularna Maksim.

  broj bodova

  Ostvareni broj

  bodova 1. Dopuni reenicu.

  Pjesnik na poetku Ilijade formulativno zaziva muzu traei od nje __________________.

  1 bod

  2. Dopuni reenicu. Veliki epovi Ilijada i Odiseja slavnog grkog pjesnika _________ ispjevani su u stihu ___________.

  2x0,50 = 1 bod

  3. Zaokrui taan odgovor. a) Mit je pria o izmiljenim dogaajima i licima iz daleke

  prolosti. b) Mit je pria o natprirodnim, boanskim silama pomou

  kojih je ovjek objanjavao zbivanja u prirodi. c) Mit je dogaaj koji objanjava ljudski ivot.

  1 bod

  4. Brojevima povei autora i djelo: 1. Eshil ______ Antigona

  2. Sofoklo ______ Medeja 3. Euripid _______ Okovani Prometej

  2x0,50 = 1 bod

  58

 • Pitanja 1 - modularna Maksim.

  broj bodova

  Ostvareni broj

  bodova 5. Oznai brojevima od 1 do 5 redoslijed etapa u razvoju dramske radnje (od poetka do kraja).

  Kulminacija ____ rasplet ____ ekspozicija ____ peripetija ____ zaplet _____

  1 bod

  6. Dopuni reenicu.

  Pored verbalne postoji i ________________ komunikacija.

  1 bod

  7. Dopuni reenice. Mediji mogu biti tampani i elektronski. Novine su___________ medij. TV je ____________ medij.

  2x0,50 = 1 bod

  59

 • Pitanja 1 - modularna Maksim.

  broj bodova

  Ostvareni broj

  bodova 8. Dopuni reenice. ovjee pazi

  Da ne ide malen Ispod zvijezda! Pusti Da cijelog tebe proe Blaga svjetlost zvijezda. Opomena Antun Branko imi

  a) Za ovakvu pjesmu kaemo da je napisana u ____________. b)Ponavljanje rijei _________ u razliitim nijansama njenog

  znaenja, ima odlunu funkciju u _______ ove pjesme.

  2x0,50 = 1 bod

  9. Kojoj vrsti imenica pripada rije pijesak?

  a) apstraktnoj b) gradivnoj c) zbirnoj

  1bod

  10. Zaokrui slovo ispred pravilno napisane reenice. a) Dino ree: Pomozite mi prijatelji! b) Dino ree pomozite mi prijatelji. c) Dino ree: Pomozitemi prijatelji!.

  1bod

  60

 • RJEENJA TESTA- BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  K. 2016/2017. GODINA

  Broj pitanja

  Rjeenje pitanja 1 - modularna Bodovanje

  I Nadahnue / inspiracija

  Taan odgovor 1 bod.

  II Homer; heksametar Jedan taan odgovor 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod.

  III b) Mit je pria o natprirodnim, boanskim silama pomou kojih je ovjek objanjavao zbivanja u prirodi

  Taan odgovor 1 bod.

  IV 1.Eshil 2 Antigona 2.Sofoklo 3 Medeja 3.Euripid 1 Okovani Prometej

  Dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani ogovori 1 bod.

  V 3; 5; 1; 4; 2 Svi tani odgovori 1 bod.

  VI Neverbalna Taan odgovor 1 bod. VII tampani,elektronski Jedan taan odgovor 0,50

  bodova, svi tani odgovori 1 bod.

  VIII a) slobodni stih; b) zvijezda, ritmu

  Jedan taan odgovor 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod.

  IX b) gradivnoj Taan odgovor 1 bod. X a) Dino ree: Pomozite mi prijatelji! Taan odgovor 1 bod.

  61

 • Ukupan broj ostvarenih bodova

  Komisija za vrednovanje

  Identifikacijska bar kod naljepnica

  PALJIVO NALIJEPITI OVDJE

  Eksterna matura 2016/2017.

  BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  Nain pisanja odgovora zadaci zatvorenog tipa :

  ispravno pogreno ispravljanje

  A. A. A.

  B. B. B.

  C. C. C.

  D. D. D. Upisati novi ispravan odgovor

  Ispravljanje pogrenog unosa - zadaci otvorenog tipa -

  (Arslanagia most) Stari most

  Prekrien netaan odgovor

  Taan odgovor

  Vrednovanje testova ____________________________________

  NE POPUNJAVATI

  (tabelu desno popunjava komisija za vrednovanje testova)

  Precrtati pogrean odgovor

  zatamnjenim kruiem

  UPUTE Paljivo slijedite sve upute.

  Ne okreite stranicu i ne rjeavajte test dok to ne odobri deurni nastavnik.

  Nalijepi identifikacijsku naljepnicu sa tvojom barcode ifrom u gornji desni ugao ove stranice.

  Ispit traje 90 minuta bez prekida.

  Testovi se rade sa trajnom hemijskom olovkom plave ili crne boje.

  Piite jasno i itko. Neitki odgovori bodovat e se s nula (0) bodova.

  Kada rijeite zadatke, provjerite odgovore.

  Vrednovanje zadataka:

  Ukupan broj bodova testa je 10 bodova.

  Ako jedan zadatak sadri 2 zahtjeva, onda se svaki taan dio boduje sa 0,50, a cijeli taan zadatak izraunava se 2 x 0,50 = 1 bod

  Ako jedan zadatak sadri 1 zahtjev, taan odgovor iznosi 1 bod.

  62

 • Pitanja 2 - modularna Maksim.

  broj bodova

  Ostvareni broj

  bodova 1. Popuni praznine prema sljedeim zahtjevima:

  Danteovo djelo Boanstvena komedija ima tri dijela (navedi naslove): ___________, _________, ___________.

  1 bod

  2. Zaokrui dva tana odgovora koji definiu klasicistiku dramu. a) Ima vie paralelnih radnji b) Potuje se jedinstvo mjesta, vremena i radnje c) Ima stroga normativna naela d) Nema prolog

  2x0,50 = 1 bod

  3. Proitaj sljedei odlomak i odgovori na zahtjev ispod njega.

  To je jecanje uma i srca, as due as krae, as glasnije as priguenije, as isto as hrapavo ne samo u pjevanjima nego i u strofama i u pojedinim reenicama. Jecanje izmeu bjeline noa i bjeline majinog mlijeka, izmeu bjeline krea kojim se polivaju pobijeni i bjeline dana, izmeu kripanja kame i ptiije pjesme, izmeu krvnikove psovke i blagog poziva drue, izmeu smrti i ivota, izmeu ljudskog nalija i lica.

  Navedi naslov djela o kojem govori ovaj odlomak._________ Navedi ime autora koji je to djelo napisao.________ Kojoj knjievnoj vrsti pripada to djelo?________

  Dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori1 bod

  63

 • Pitanja 2 - modularna Maksim.

  broj bodova

  Ostvareni broj

  bodova 4. Napii naziv stilske figure koja je posebno naznaena u

  ponuenoj strofi pjesme Svakidanja jadikovka Tina Ujevia. I kosti su mu umorne, i dua mu je alosna, i on je sam i zaputen __________________________

  (naziv stilske figure)

  1bod

  5. Proitaj odlomak i odgovori na pitanja.

  Mutno je sve to u nama, draga moja Beatrice, nevjerovatno mutno.

  a) Koji dramski junak izgovara navedene rijei?_____________ b) Iz koje drame su uzete citirane rijei?____________ c) Ko je autor te drame?________________

  Dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori1 bod

  6. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora. Kojim su se redom pojavljivali mediji?

  a) radio, novine, televizija

  b) novine, televizija, radio

  c) novine, radio, televizija

  1bod

  7. Kako se dijele mediji? a - ________________ b - _________________

  2x0,50 = 1 bod

  64

 • Pitanja 2 - modularna Maksim.

  broj bodova

  Ostvareni broj

  bodova 8. Koja glasovna promjena je izvrena u navedenoj rijei? jabuka jabuica _____________________

  1bod

  9.Paljivo proitaj stihove i odgovori na zahtjev ispod njih. Steak mramorni uti govorom scena po boku, Jai od kanda kie, povampirenja i krae. Njegov mjesec i sunce, to znae posmrtne lae, Davno su prevezli duu, vjekuju sad u doku. Steak Skender Kulenovi Steak _____________________ bosanskih bogumila iz srednjeg vijeka. Rijei u ovoj pjesmi pjesnik upotrebljava s ____________________.

  2x0,50 = 1 bod

  10. Zaokrui pravilno napisan naziv rjenika: a) bosansko njemako - engleski rjenik b) bosanskonjemako engleski rjenik c) bosansko njemako engleski rjenik

  1bod

  65

 • RJEENJA TESTA- BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  K. 2016/2017. GODINA

  Broj pitanja

  Rjeenje pitanja 2 - modularna Bodovanje

  I Pakao; istilie;Raj Dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod.

  II b) potuje se jedinstvo mjesta, vremena i radnje c) ima stroga normativna naela

  Jedan taan odgovor 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod.

  III Jama Ivan Goran Kovai Poema

  Dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod.

  IV Anafora

  Taan odgovor 1 bod.

  V Leon Glembaj

  Gospoda Glembajevi

  Miroslav Krlea

  Dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod.

  VI c) novine, radio, televizija Taan odgovor 1 bod. VII

  a) tampane b) elektronske

  Jedan taan odgovor 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod .

  VIII a) manji, najmanji Taan odgovor 1 bod. IX palatalizacija Taan odgovor 1 bod.

  X a) bosansko njemako - engleski rjenik Taan odgovor 1 bod.