bosanski, hrvatski, srpski jezik i knjiŽ · pdf file1. uvod . bosanski, hrvatski, srpski...

Click here to load reader

Post on 01-Feb-2018

247 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  Predmetna komisija Doc.dr. Edina Murti Aida Belagi Jaarevi

  Lejla Tuce

  Sarajevo, mart 2017.

  KATALOG PITANJA za eksternu maturu srednja kola

 • SADRAJ

  1. UVOD....................................................................................................................................3

  2. OPI CILJEVI ISPITA I ISHODI........................................................................................ 3

  A) KNJIEVNOST ...........................................................................................................3

  B) JEZIK ...........................................................................................................................4

  3. VRSTE ZADATAKA I OCJENJIVANJE............................................................................5

  4. UPUTSTVA ZA TESTIRANJE............................................................................................5

  5. KATALOG SA PITANJIMA................................................................................................7

  TEORIJA KNJIEVNOSTI...............................................................................................7

  ANTIKA KNJIEVNOST.............................................................................................10

  STARE ISTONJAKE KNJIEVNOSTI.....................................................................12

  SREDNJOVJEKOVNA KNJIEVNOST BOSNE I HERCEGOVINE..........................12

  HUMANIZAM I RENESANSA......................................................................................13

  USMENO NARODNO STVARALATVO I KNJIEVNOST NA ORIJENTALNIM

  JEZICIMA........................................................................................................................14

  BAROK I MANIRIZAM..................................................................................................16

  KLASICIZAM, RACIONALIZAM I PROSVJETITELJSTVO U EVROPSKOJ

  KNJIEVNOSTI..............................................................................................................16

  ROMANTIZAM U EVROPSKOJ KNJIEVNOSTI......................................................17

  ROMANTIZAM U KNJIEVNOSTI JUNOSLAVENSKIH NARODA.....................18

  REALIZAM U EVROPI...................................................................................................19

  REALIZAM KOD JUNOSLAVENSKIH NARODA...................................................20

  MODERNA U SVJETSKOJ KNJIEVNOSTI...............................................................21

  MODERNA U JUNOSLAVENSKIM KNJIEVNOSTIMA.......................................22

  KNJIEVNOST IZMEU DVA SVJETSKA RATA U EVROPI..................................23

  JUNOSLAVENSKE KNJIEVNOSTI IZMEU DVA SVJETSKA RATA...............24

  SAVREMENA SVJETSKA KNJIEVNOST.................................................................25

  SAVREMENA KNJIEVNOST U JUNOSLAVENSKIM KNJIEVNOSTIMA......26

  POSTMODERNA U SVJETSKOJ KNJIEVNOSTI.....................................................28

  POSTMODERNA U BOSANSKOHERCEGOVAKOJ KNJIEVNOSTI.................29

  1

 • PRAVOPIS...................................................................................................................30

  FONETIKA I FONOLOGIJA......................................................................................32

  MORFOLOGIJA..........................................................................................................34

  SINTAKSA..................................................................................................................36

  SEMANTIKA..............................................................................................................37

  ZADACI POVEZIVANJA..........................................................................................38

  MODULARNA NASTAVA EU VET PROGRAM.................................................41

  RJEENJA ZADATAKA............................................................................................44

  PRIMJERI URAENIH TESTOVA...........................................................................57

  LITERATURA ............................................................................................................67

  2

 • 1. UVOD

  Bosanski, hrvatski, srpski jezik i knjievnost je obavezan predmet na eksternoj maturi u

  Kantonu Sarajevo. Uenici nakon zavrene srednje kole (etverogodinje obrazovanje)

  polau eksternu maturu. Eksternom maturom se provjeravaju znanja, sposobnosti i vjetine

  steene tokom srednjeg etverogodinjeg obrazovanja u srednjim strunim kolama (I, II, III i

  IV razred, dva asa sedmino EU VET program). S tim u vezi izraen je Katalog zadataka

  za polaganje ispita eksterne mature iz predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik i knjievnost

  koji obuhvata najvanije programske sadraje iz maternjeg jezika i knjievnosti, to e

  posluiti uenicima kao kvalitetna osnova za pripremanje ispita. Katalog zadataka za

  polaganje eksterne mature temeljni je dokument ispita u kojem su navedeni opi ciljevi ispita,

  struktura testa zasnovana na kompetencijama definisanim Nastavnim planom i programom za

  srednje strune kole EU VET program, pravila izrade testa, literatura i zadaci kao i

  oznaeni brojevi rjeenja zadataka.

  OPI CILJEVI I ISHODI

  Eksterna matura je ispit kojim se eli provjeriti nivo usvojenih znanja i stepen sposobnosti

  koje su uenici razvili u toku srednjeg strunog obrazovanja EU VET program, a u skladu s

  ciljevima i zadacima postavljenim kada je u pitanju prouavanje maternjeg jezika i

  knjievnosti, prema Nastavnom planu i programu srednjeg strunog obrazovanja EU VET

  program.

  Pri izradi kataloga za eksternu maturu za Bosanski, hrvatski, srpski jezik i knjievnost uzeti su

  u obzir i ishodi znanja navedeni u Zajednikoj jezgri Nastavnih planova i programa (ZJNPP),

  a koji podrazumijevaju kompetencije: komunikacijska kompetencija, informatika pismenost,

  uiti kako se ui, drutvena i graanska kompetencija, samoinicijativa i poduzetnika

  kompetencija, kulturna svijest i kreativno produktivna kompetencija (Agencija za

  predkolsko, osnovno i srednjokolsko obrazovanje, Mostar, 2013.), u ishode znanja koji e se

  provjeravati eksternom maturom uvrteni su i sljedei:

  A. KNJIEVNOST

  U oblasti knjievnosti uenici/uenice bi trebali/trebale:

  razlikovati narodu/usmenu od umjetnike/ pisane knjievnosti;

  3

 • prepoznavati vrste i obiljeja narodnih/usmenih pjesama;

  poznavati formalne i sutinske osobenosti knjievnih rodova;

  poznavati nazive knjievnih vrsta;

  definirati knjievne vrste;

  prepoznaje i objanjava kljune ideje teksta i njihovih razrada; rezimira kljune ideje

  na osnovu detalja koji ih dokazuju;

  analizira likove, dogaaje i ideje, njihove meuodnose u tekstu;

  utvruje kako taka gledita ili namjera utjee na oblikovanje sadraja i naina pisanja

  teksta;

  prepoznavati osjeanja izraena u lirskoj pjesmi,

  uoavati i odreivati stilska izraajna sredstva;

  prepoznati vrstu pjesme prema motivu;

  primjenjivati znanja o organizaciji strofe i stiha;

  prepoznavati i odreivati vrstu pjesme prema obliku;

  prepoznavati naslov djela, ime autora i vrstu knjievnog djela na osnovu datog

  odlomka;

  povezivati naziv djela i ime autora;

  povezivati vrstu i naziv knjievnog djela;

  povezivati knjievni period i autora knjievnog djela;

  povezivati likove i knjievno djelo;

  definisati pojam epskih vrsta razliitog porijekla;

  prepoznavati motive i kompoziciju;

  karakterizirati lik na osnovu datog odlomka;

  razlikovati pojedine dramske vrste;

  prepoznavati sutinu dramske radnje, dramskog sukoba, odlike damskog govora

  (monolog i dijalog);

  odrediti kompoziciju dramskog djela;

  poznavati odreene pojmove iz medijske kulture (televizija, tampa, snimanje filma,

  strip).

  B. JEZIK

  U oblasti jezika uenici/uenice bi trebali/trebale:

  poznavati historijski razvoj maternjeg jezika;

  4

 • poznavati razvoj i vrste pisma;

  definisati pojam jezika kao sredstva za sporazumijevanje, pojam standardnoga jezika;

  definisati i razlikovati jezike jedinice;

  prepoznavati, razlikovati, tumaiti i primjenjivati glasovne promjene i odstupanja;

  poznavati osnovna pravila akcentovanja (vrste akcenta/naglaska, mjesto akcenatske

  cjeline;

  akcenat/naglasak u rijei, naglaene/akcentirane i nenaglaene/neakcentirane rijei;

  poznavati i razlikovati vrste rijei i znati njihove morfoloke osobine (znaenja,

  promjene, gramatike kategorije i leksike osobine);

  prepoznavati tvorbu rijei (prefiks, sufiks, korijen rijei, naini tvorbe rijei);

  poznavati i razlikovati slubu/funkciju rijei u reenici;

  razumjeti i primjenjivati naine sklapanja jednostavnih reenica u sloenu;

  razumjeti i prepoznavati odnose meu klauzama u sloenoj reenici;

  prepoznavati vrste nezavisnosloenih reenica i znati tipine veznike;

View more