crnogorsk-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost

of 26/26

Post on 02-Feb-2017

267 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • EKSTERNA PROVJENA ZNANJA UENIKA NA KRAJU TREEG CIKLUSA OSNOVNE KOLE

  ISPITNI KATALOG CRNOGORSKI-SRPSKI,BOSANSKI,HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  2

  Ispitni katalog 2012/2013. pripremili

  Dragana Nenadovi, Ispitni centar, Podgorica

  Naa Durkovi, Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Podgorica

  Aleksandra Veovi Ivanovi, Zavod za kolstvo, Podgorica

  Slaana Albijani, O tampar Makarije, Podgorica

  Mirjana Rajovi, O Vuko Jovovi, Danilovgrad

 • EKSTERNA PROVJENA ZNANJA UENIKA NA KRAJU TREEG CIKLUSA OSNOVNE KOLE

  ISPITNI KATALOG CRNOGORSKI-SRPSKI,BOSANSKI,HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  3

  SADRAJ

  1. UVOD...........................................................................................................................4

  2. PRAVILA.......................................................................................................................5

  3. OPTI CILJEVI ISPITA....................................................................................................6

  4. STRUKTURA ISPITA......................................................................................................7

  5. ISPITNI PROGRAM ......................................................................................................8

  6. PRIMJER TESTA SA EMOM ZA BODOVANJE ............................................................11

  7. RJEENJA TESTA SA SHEMOM ZA OCJENJIVANJE .....................................................18

  8. LITERATURA...............................................................................................................24

 • EKSTERNA PROVJENA ZNANJA UENIKA NA KRAJU TREEG CIKLUSA OSNOVNE KOLE

  ISPITNI KATALOG CRNOGORSKI-SRPSKI,BOSANSKI,HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  4

  1. UVOD

  Eksterni ispit za uenike IX razreda osnovne kole (mala matura) standardizovana je eksterna provjera kolskih postignua uenika na kraju treeg ciklusa osnovnokolskog obrazovanja. Ovakva odluka nala je utemeljenje u Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, l. 56 (Sl. list RCG, br. 64/02 od 28. 11. 2002, 49/07 od 10. 08. 2007. i 45/10 od 04. 08. 2010) a nain i postupak provjere znanja regulisan je Pravilnikom o nainu i postupku provjere znanja uenika na kraju obrazovnog ciklusa (Sl. list RCG, br. 62 od 14. 12. 2012). Provjeravaju se znanja, sposobnosti i vjetine koje se zasnivaju na kljunim djelovima Predmetnog programa a treba da ih posjeduju uenici na kraju devetog razreda osnovne kole. U Ispitnom katalogu navedeni su opti ciljevi ispita, opisana je struktura ispita, a formom ispitnih ciljeva precizno je naveden sadraj koji e se ispitivati. Ponuen je i primjer testa sa detaljnom shemom za ocjenjivanje. Ispitni katalog namijenjen je uenicima i nastavnicima.

 • EKSTERNA PROVJENA ZNANJA UENIKA NA KRAJU TREEG CIKLUSA OSNOVNE KOLE

  ISPITNI KATALOG CRNOGORSKI-SRPSKI,BOSANSKI,HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  5

  2. PRAVILA Ispit iz Crnogorskog srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i knjievnosti odrae se pod jednakim uslovima i na isti nain za sve uenike devetog razreda osnovne kole. Ispitni materijal bie zapakovan u posebne sigurnosne koverte (PVC), koje e se otvoriti pred uenicima neposredno prije poetka ispita. Na ispitu nije dozvoljeno

  lano predstavljanje otvaranje ispitnih zadataka prije dozvoljenog vremena ometanje drugih uenika prepisivanje od drugog uenika korienje nedozvoljenog pribora oteenje ifre na test-knjiici nepotovanje znaka za zavretak ispita

  Dozvoljeni pribor: grafitna olovka, gumica i hemijska olovka/nalivpero. Uenikov rad mora biti napisan hemijskom olovkom/nalivperom.

 • EKSTERNA PROVJENA ZNANJA UENIKA NA KRAJU TREEG CIKLUSA OSNOVNE KOLE

  ISPITNI KATALOG CRNOGORSKI-SRPSKI,BOSANSKI,HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  6

  3. OPTI CILJEVI Poslije zavrenog devetog razreda osnovne kole, uenik treba da

  poznaje jeziku i pravopisnu normu i dosljedno ih primjenjuje ima osnovna leksikoloka znanja i vlada leksikom svoga jezika razumije: sadraj i namjenu neumjetnikog teksta i sadraj i znaenje knjievnog teksta zna da obrazloi i argumentuje svoje tvrdnje umije da napie tekst odgovarajuim stilom

 • EKSTERNA PROVJENA ZNANJA UENIKA NA KRAJU TREEG CIKLUSA OSNOVNE KOLE

  ISPITNI KATALOG CRNOGORSKI-SRPSKI,BOSANSKI,HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  7

  4. STRUKTURA I VREDNOVANJE ISPITA

  4.1. SHEMA ISPITA (ispit traje 70 minuta i radi se bez pauze) I dio ispita 35 minuta

  zadaci/pitanja iz jezika i knjievnosti II dio ispita 35 minuta

  pisanje neumjetnikog teksta; pisanje kraeg sastava opis ili pripovijedanje;

  Preko zadataka/pitanja u prvom dijelu ispita uenik treba da pokae da. razumije sadraj i namjenu neumjetnikog teksta i sadraj i znaenje umjetnikog teksta; poznaje jeziku i pravopisnu normu i dosljedno ih primjenjuje; umije da analizira tekst (odlomak ili reenicu).

  Pisanjem neumjetnikog teksta i kraeg sastava, uenik treba da pokae da zna da na osnovu datih uputstava napie povezan i jasan tekst i sastav; razumije temu; primjenjuje normu i karakteristike zadatog teksta; koristi oblike umjetnikog izraavanja opisivanje i pripovijedanje; primjenjuje gramatika i pravopisna pravila.

  Broj zadataka po oblastima dat je u sljedeoj tabeli:

  OBLAST JEZIK I NEUMJETNIKI

  TEKST KNJIEVNOST

  PISMENO IZRAAVANJE

  UKUPNO

  8 - 10 8 - 10 1 - 2 20

  4.2. TIPOVI ZADATAKA/PITANJA

  zadaci/pitanja zatvorenog tipa zadaci/pitanja viestrukog izbora (ponuena su tri ili etiri odgovora od kojih je jedan taan) zadaci/pitanja alternativnog izbora (pitanja DA NE ili TANO NETANO) zadaci/pitanja povezivanja (rijei su grupisane u dvije kolone i treba ih pravilno povezati)

  zadaci otvorenog tipa zadaci/pitanja kratkog odgovora (treba upisati rije/rijei, reenicu ili dati objanjenje u dvije-tri reenice) zadaci/pitanja dueg odgovora (pisanje sastava, pisanje neumjetnikog teksta)

 • EKSTERNA PROVJENA ZNANJA UENIKA NA KRAJU TREEG CIKLUSA OSNOVNE KOLE

  ISPITNI KATALOG CRNOGORSKI-SRPSKI,BOSANSKI,HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  8

  5. ISPITNI PROGRAM

  A ODNOSI SE NA PRVI DIO ISPITA Uenik treba da pokae da razumije neumjetniki i umjetniki tekst odgovorajui na pitanja u vezi s proitanim tekstom sljedee vrste: zvanini (slubeni) poziv, zahvalnica, molba, opravdanje, javno pismo, vijest/izvjetaj, savjet strunjaka, naunopopularni tekst (opis predjela, predmeta, postupka, prirodne pojave), nauni lanak, putopis, reportaa, intervju, reklama, javno obavjetenje, biografija, komentar, esej, portret/opis osobe, knjievni tekst ili odlomak iz njega.

  5.1. ITANJE I RAZUMIJEVANJE PROITANOG NEUMJETNIKOG TEKSTA Uenik treba da: na primjeru odreenog teksta odredi: vrstu, autora, temu, kome je tekst namijenjen; zna da

  u tekstu pronae i tumai podatke i njihovu povezanost; prepozna i formulie temu teksta i motive u njemu; objasni znaenje citiranih rijei iz teksta; zna da prepozna i pronae traeni stil pisanja (knjievni, nauni, administrativni, publicistiki).

  5.2. JEZIK Uenik treba da: zna da prepozna i pronae promjenljive i nepromjenljive vrste rijei (imenskim rijeima

  odredi rod, broj i pade, a glagolskim lice, rod, broj i vrijeme); zna da prepozna i pronae nepromjenljive vrste rijei; zna da prepozna i pronae slubu rijei u reenici (subjekat, atribut, apoziciju, objekat,

  priloke odredbe, imenski i glagolski predikat); zna da prepozna pade, da pravilno upotrebljava padee i predloko-padene sintagme,

  odredi i upotrijebi padeni sinonim; zna da prepozna i pravilno upotrebljava glagolske oblike i vremena (infinitiv, prezent,

  perfekat, aorist, imperfekat, pluskvamperfekat, imperativ, futur I, futur II, potencijal, glagolske priloge sadanji i proli, glagolske pridjeve radni i trpni);

  umije da prepozna i koristi prostu, proirenu i sloenu reenicu; zavisan i nezavisan odnos; aktivnu i pasivnu reenicu; umetnutu reenicu; bezlinu reenicu, nepotpunu reenicu;

  umije da prepozna glasovne promjene i odstupanja od njih i zna da primjenjuje pravila u pisanju rijei u kojima je izvrena glasovna promjena (palatalizacija, sibilarizacija, jotovanje, jednaenje suglasnika po mjestu izgovora, jednaenje suglasnika po zvunosti, gubljenje suglasnika, nepostojano a, prelaz i u o);

  zna da primjenjuje pravila kongruencije; zna da uz dati korijen stvara porodicu rijei; razlikuje sinonime, homonime i antonime; zna da datim rijeima odreuje sinonime,

  homonime, antonime; prepoznaje, pronalazi, objanjava idiom, frazeologizam; prepoznaje i pronalazi tuice i sleng i zamjenjuje ih standardnim izrazom;

 • EKSTERNA PROVJENA ZNANJA UENIKA NA KRAJU TREEG CIKLUSA OSNOVNE KOLE

  ISPITNI KATALOG CRNOGORSKI-SRPSKI,BOSANSKI,HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  9

  umije da prepozna upravni govor i da jednostavnije primjere upravnog govora pretvara u neupravni i obratno;

  zna da primjenjuje pravopisna pravila:

  pravilno pie rjece ne i li,

  zna kada se slovo j pie izmeu o i i, odnosno izmeu i i o,

  pravilno pie osnovne i redne brojeve do 1000, slovima i brojevima

  pravilno upotrebljava veliko slovo u linim imenima i prisvojnim pridjevima nastalim od njih, u izrazima potovanja, u imenima stanovnika krajeva, naziva, drava, kontinenata, planeta, veliko i malo poetno slovo u pisanju naziva od vie rijei

  pravilno pie i objanjava skraenice

  koristi znake interpunkcije (na kraju reenice; u upravnom govoru; zarez pri nabrajanju, zarez uz vokativ, apoziciju, kod umetnute reenice, kada su reenice u inverziji, prije/poslije nezavisne reenice; zagradu).

  5.3. KNJIEVNOST Uenik treba da: zna kom knjievnom rodu tekst pripada (lirika, epika, drama) i o kojoj vrsti knjievnog teksta

  je rije (narodna i autorska bajka, basna, anegdota, roman, satira, realistika pripovijetka, fantastina pripovijetka, lirska pjesma opisna, ljubavna, rodoljubiva, socijalna, misaona, sonet; epsko-lirska balada romansa, epska pjesma, drama komedija, tragedija);

  odredi i formulie temu, motive (statike i dinamike) i ideje u tekstu; objasni znaenje citiranih rijei iz teksta;

  odredi mjesto i vrijeme deavanja radnje i objasni zato se neto desilo; zna da u knjievnom tekstu prepozna hronoloki i retrospektivni tok radnje, oblike kazivanja

  (opisivanje, pripovijedanje, dijalog); zna da prepozna sveznajueg pripovijedaa, forme pripovijedanja pripovijedanje u 1. licu i pripovijedanje u 3. licu; prepozna i imenuje djelove fabule (ekspozicija, zaplet, kulminacija, rasplet);

  prepozna obiljeja dramskog teksta (dijalog, monolog, didaskalije/remarku); zna da odredi glavne i sporedne likove i njihove karakterne osobine; uoavaju motivaciju za

  ponaanje knjievnih likova; zna da u lirskoj pjesmi prepozna strofu, stih (vezani i slobodni), rimu (parna, ukrtena,

  obgrljena); umije da prepozna stilske figure i njihovu estetsku funkciju: epitet, poreenje, personifikaciju,

  onomatopeju, hiperbolu, metaforu, gradaciju, kontrast, simbol, alegoriju, asonancu, aliteraciju;

  prepozna pozorina izraajna sredstva (scenografija, kostimografija, bina, svjetlo, rekviziti); prepozna filmska izraajna sredstva (plan, kadar, ugao snimanja (rakurs)).

  B odnosi se na drugi dio ispita Uenik treba da zna da napie zadati tekst (oglas, vijest, pismo slubeno, molbu, estitku, zahvalnicu, obavjetenje slubeno i neslubeno, pozivnicu slubenu/neslubenu, opravdanje slubeno/neslubeno; krai sastav pripovijedanje) i pri tom potuje uputstva za pisanje teksta, formu teksta i principe oblikovanja (uvod, razrada, zakljuak, pasusi, pisanje naziva mjesta i

 • EKSTERNA PROVJENA ZNANJA UENIKA NA KRAJU TREEG CIKLUSA OSNOVNE KOLE

  ISPITNI KATALOG CRNOGORSKI-SRPSKI,BOSANSKI,HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  10

  datuma, adresa, obraanje, ime i prezime adresata i adresanta, margine...), ispuni potanski ili bankarski obrazac (narudbenica, uplatnica...), vodi rauna o jezikoj pravilnosti, smisaonosti, povezanosti i cjelovitosti teksta.

  5.4. PISMENO IZRAAVANJE Pisanje neumjetnikog teksta Uenik treba da: razlikuje razliite funkcionalne stilove (nauni, administrativni, publicistiki) i primjenjuje ih u

  pisanju; primjenjuje pravopisnu i gramatiku normu.

  Pisanje kraeg sastava Uenik treba da; napie sastav potujui data uputstva; primjenjuje pravopisnu i gramatiku normu.

  5.5. OBAVEZNA KNJIEVNA DJELA

  1. Petar II Petrovi Njego Odlomci iz Gorskog vijenca - San Vuka Manduia, Drako u Mlecima

  2. Ivo Andri Most na epi 3. Nikola Lopii Imanje 4. Antun Gustav Mato Jesenje vee 5. Radoje Domanovi Mrtvo more 6. Aleksandar Ivanovi Ljudi sjenke 7. amil Sijari Stajanje starca pod prozorom

 • EKSTERNA PROVJENA ZNANJA UENIKA NA KRAJU TREEG CIKLUSA OSNOVNE KOLE

  ISPITNI KATALOG CRNOGORSKI-SRPSKI,BOSANSKI,HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  11

  6. PRIMJER TESTA PROITAJ TEKST PA URADI ZADATKE BROJ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I 9. 1) Najduhovitiji Amerikanac roen je kao Semjuel Klemens tridesetog novembra 1835. godine u

  Misuriju, a umro je svjetski slavan 1910. godine. 2) Djetinjstvo je proveo na obali rijeke Misisipija. 3) Paljivo je sluao prie putnika, ispraajui pogledom parobrode koji su lijeno plovili irokom rijekom. 4) Sanjao je da se jednog dana smjelo otisne niz maticu u nepoznato. 5) Nakon oeve smrti porodica se nala u nezavidnoj materijalnoj situaciji i mali Semjuel Klemens naputa kolovanje da bi naao neko zaposlenje. 6) Nalazi ga u tampariji i u njoj radi razliite poslove. 7) Kao i veinu njegovih vrnjaka u Americi, i mladog Semjuela Klemensa vue daljina. 8) Putuje od grada do grada radei razliite poslove, najee u lokalnim tamparijama. 9) Onda mu se ispunjava djeaki san ui za rjenog pilota i postaje krmano na jednom parobrodu sa Misisipija. 10) Godine 1851. izbija Ameriki graanski rat, koji e potpuno promijeniti dotadanje navike i nain ivota. 11) Na poetku rata prijavio se u dobrovoljce, ali je ubrzo shvatio da vojnika uniforma nije za njega. 12) Pie humoristike priice koje poinje da potpisuje pseudonimom Mark Tven. 13) Ovakvo ime dobio je prema izrazu mornara za rjenu dubinu mark twain, koji znai da je rijeka dovoljno duboka da brod moe njome bezbjedno da proe a da se ne nasue.14) Mjesto ga i dalje ne dri pa putuje kao reporter na Havaje. 15) Po povratku dobija poziv da dri predavanja o svojim iskustvima sa puta. 16) Tven e se ovim ovim pozivima rado odazvati i postaje pravi majstor javnih nastupa. 17) Ova predavanja dovee do napretka u njegovom stilu pisanja iz koga isti sve suvino, postiui tako prepoznatljivu jednostavnost, saetost i zanimljivost u izrazu. 18) Britak humor, lakoa pripovijedanja i originalan stil nailaze na odlian odziv italaca.

  1. Kojoj vrsti teksta pripada tekst koji si proitao/proitala?

  1. biografiji 2. izvjetaju 3. putopisu

  Zaokrui broj ispred tanog odgovora.

  1 bod

  2. A) Koje je pravo ime Marka Tvena? _________________________________

  B) Prepii komentar autora teksta koji objanjava razloge Tvenove omiljenosti kod publike. ________________________________________________________________________

  2 boda

 • EKSTERNA PROVJENA ZNANJA UENIKA NA KRAJU TREEG CIKLUSA OSNOVNE KOLE

  ISPITNI KATALOG CRNOGORSKI-SRPSKI,BOSANSKI,HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  12

  3. Kojim funkcionalnim stilom je napisan tekst? 1. naunim 2. knjievnim 3. publicistikim Zaokrui broj ispred tanog odgovora.

  1 bod

  4. Proitaj reenicu broj 1 pa napii sljedee brojeve:

  A) dan roenja cifrom ______________________ B) godinu roenja slovima

  ____________________________________________________________

  2 boda

  5. Istaknutoj rijei u 4. reenici odredi rod, broj i pade.

  Rod ______________________

  Broj ______________________

  Pade ______________________

  3 boda

  6. Paljivo je sluao prie putnika ispraajui parobrode. Zaokrui broj ispred slube rijei u kojoj je upotrijebljena rije parobrode u navedenoj reenici.

  1. atribut

  2. objekat

  3. subjekat

  1 bod

  7. A) Tven e se pozivima rado odazvati. Primjer futura I koji je istaknut u reenici napii sastavljeno. __________________________________

  B) Dopuni reenicu tako to e glagol iz zagrade zamijeniti potencijalom.

  Onda _____________________ djeaki san.

  (ispuniti se) 2 boda

 • EKSTERNA PROVJENA ZNANJA UENIKA NA KRAJU TREEG CIKLUSA OSNOVNE KOLE

  ISPITNI KATALOG CRNOGORSKI-SRPSKI,BOSANSKI,HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  13

  8. A) Zaokrui broj ispred reenice koja je, po tvom miljenju, stilski najuspjelija.

  1. Putuje od grada do grada radei razliite poslove. 2. Putuje od grada do grada i radi razliite poslove. 3. Putovao je od grada do grada i radio je razliite poslove.

  B) Koji je glagolski oblik doprinio izraajnosti.

  ___________________________________ 2 boda

  9. A)U reenici broj 17 pronai rije u kojoj je izvreno jednaenje suglasnika po zvunosti. ________________________________________________

  B) Obrazuj glagol od prefiksa iz i glagola istiti.

  ____________________________________

  2 boda

  PROITAJ TEKST PA URADI 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. I 19. ZADATAK.

  N E R I

  Bijae sua. Glad je prijetila da pomori svijet. Tada se sastae starjeine plemena i odrae savjetovanje. Pozvae najmonije vraeve i gatare, a oni im rekoe: Jezera e se napuniti vodom i kia e zemlji vratiti ivot tek onda kad vodi budete rtvovali prekrasnu Neri. Starjeine dooe Nerinom ocu i rekoe mu da samo on moe spasiti narod. I otac odvede svoju ker na jezero. Oe, upita ga Neri jesi li ti zaista kazao: Nek pogine moja Neri ako je to potrebno za spas naroda? Otac odgovori: Istina je. I lice mu pozeleni. Onda doi, kio, da spasi ljude! ree Neri. Jezero se obradova, voda u njemu se die i okvasi joj noge. Majko, upita Neri je li istina da si kazala: Nek pogine moja Neri ako je to potrebno za spas naroda? Mati joj odgovori: Istina je. I pokri lice rukama da niko ne gleda njene suze. Doi onda, kio! Spasi na narod! ree Neri. I voda joj se die do koljena.

 • EKSTERNA PROVJENA ZNANJA UENIKA NA KRAJU TREEG CIKLUSA OSNOVNE KOLE

  ISPITNI KATALOG CRNOGORSKI-SRPSKI,BOSANSKI,HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  14

  ( Obraala se Neri i djedu, stricu i tetki istim pitanjem. Svaki put bi dobila isti odgovor, a voda u jezeru bi porasla.) Zbogom svi! povie djevojka. Neri e stradati u jezeru. A ti, kio, doi da ne strada cijeli narod! I voda joj pree preko glave. A na nebu zagrmje grom i na zemlju se spusti kia. Sutradan doe u selo jedan mladi. Bio je to vjerenik predivne Neri. Oajan i nesrean, on raspali biem po vodi koja mu je otela vjerenicu. Starjeine mu rekoe: Nemoj da udara vodu, u njoj spava naa Neri. Tada se sa dna jezera zau djevojin glas: Vjerenie moj! Zar ne bi i ti kazao: Nek pogine moja Neri ako je to potrebno za spas drugih ljudi? I s bolom u srcu mladi odgovori: - I ja bih rekao tako. U tom asu otvori se voda u jezeru i iz nje izae Neri. Sad bjee jo ljepa nego to je bila prije. Mladi je uze za ruku i odvede u kuu svojih roditelja. Neri i mladi su se onda uzeli i niko na svijetu nije bio sreniji od njih.

  10. Kojem knjievnom rodu pripada tekst Neri? ____________________________________

  1 bod

  11. A) Zaokrui broj ispred knjievne vrste kojoj pripada tekst Neri. 1. anegdota 2. bajka 3. basna 4. pripovijetka B) Objasni na osnovu ega si to zakljuio/zakljuila.

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  2 boda

  12. Ko su sporedni likovi u tekstu Neri? (Nabroj dva.)

  __________________________________________________________________ 1 bod

  13. Zaokrui broj ispred tane tvrdnje. 1. Slijed dogaaja u tekstu Neri iznesen je hronoloki. 2. Slijed dogaaja u tekstu Neri iznesen je retrospektivno.

  1 bod

 • EKSTERNA PROVJENA ZNANJA UENIKA NA KRAJU TREEG CIKLUSA OSNOVNE KOLE

  ISPITNI KATALOG CRNOGORSKI-SRPSKI,BOSANSKI,HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  15

  14. Koji oblik umjetnikog izraavanja, pored pripovijedanja, autor koristi u datom tekstu?

  ________________________ 1 bod

  15. Prepii reenicu kojom Neri objanjava svoju odluku da prihvati rtvovanje vlastitog ivota.

  _____________________________________________________________ 1 bod

  16. Zaokrui broj ispred stilske figure koja je upotrijebljena u reenici: Jezero se obradova, voda u njemu se die i okvasi joj noge. 1. epitet 2. kontrast 3. personifikacija

  1 bod

  17. A) Neupravni govor iz sljedee reenice zamijeni upravnim. Starjeine dooe Nerinom ocu i rekoe mu da samo on moe spasiti narod. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ B) U tekstu su istaknute dvije rijei. Kojoj vrsti promjenljivih rijei pripadaju?

  ________________________

  C) Kako se zovu istaknute rijei? 1. antonimi 2. homonimi 3. sinonimi

  Zaokrui broj ispred tanog odgovora.

  3 boda

  18. A) Dramatizuje se tekst Neri. Zaokrui broj ispred rekvizita koji se upotrebljava u predstavi. 1. bi 2. voda 3. kia

 • EKSTERNA PROVJENA ZNANJA UENIKA NA KRAJU TREEG CIKLUSA OSNOVNE KOLE

  ISPITNI KATALOG CRNOGORSKI-SRPSKI,BOSANSKI,HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  16

  B) Reiser rasporeuje glumce na sceni. Na dijagramu, reiser oznaava starjeine slovom S a vjerenika slovom V. Upii V na sljedeoj slici scenske postavke da pokae priblino gdje se nalazi vjerenik u trenutku kada mu se obraaju starjeine.

  S

  2 boda

  19. Snima se film Neri i reiser je odluio da pokae tugu Nerine majke. Da bi to postigao, kamerman zaustavlja kameru na rukama majke.

  Koji je filmski plan primijenio reiser u ovom kadru?

  1. ameriki plan 2. detalj plan 3. krupni plan

  Zaokrui broj ispred tanog odgovora.

  1 bod

 • EKSTERNA PROVJENA ZNANJA UENIKA NA KRAJU TREEG CIKLUSA OSNOVNE KOLE

  ISPITNI KATALOG CRNOGORSKI-SRPSKI,BOSANSKI,HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  17

  20. 1) Primjer zadatka: pisanje neumjetnikog teksta Napii slubeno obavjetenje o obustavljanju saobraaja koje treba da sadri sljedee podatke: Direkcija za saobraaj svake noi od 23 do 04 asa obilazni put Mareza Danilovgrad zbog izvoenja radova kod mjesta Novo Selo uesnici u saobraaju zatvoren magistralni put Podgorica Niki od 03. do 14. marta 2012. godine

  ________________________

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

 • EKSTERNA PROVJENA ZNANJA UENIKA NA KRAJU TREEG CIKLUSA OSNOVNE KOLE

  ISPITNI KATALOG CRNOGORSKI-SRPSKI,BOSANSKI,HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  18

  2) Primjer zadatka: pisanje kraeg sastava Sa 80-120 rijei napii povezan sastav u kojem e opisati sljedeu fotografiju. U opisu koristi stilske figure koje e doprinijeti slikovitosti i uvjerljivosti. Sastavu daj naslov. Vodi rauna o pravopisu i gramatici. Pii itko i potuj zahtjev o broju rijei +/- 10% (ocenjuje se sastav koji ima od 72 do 132 rijei; ako sastav ima manje od 72 rijei, NE ITA SE UOPTE, na 132. rijei PRESTAJE itanje).

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  18 bodova

 • EKSTERNA PROVJENA ZNANJA UENIKA NA KRAJU TREEG CIKLUSA OSNOVNE KOLE

  ISPITNI KATALOG CRNOGORSKI-SRPSKI,BOSANSKI,HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  19

  7. RJEENJE TESTA SA SHEMOM ZA OCJENJIVANJE

  1. 1 1 bod

  2. A) Semjuel Klemens/S. Klemens 1 bod B) Britak humor, lakoa pripovijedanja i originalan stil nailaze na odlian odziv italaca. 1 bod

  3. 3 1 bod

  4. A) Uenik je napisao redni broj: 30./30. novembra 1 bod B) Uenik je sve brojeve napisao razdvojeno i ispravno: hiljadu osamsto trideset pete/ hiljadu osamsto trideset i pete/ hiljadu osamsto trideset peta 1 bod

  5. Rod: muki Broj: jednina Pade: genitiv Maksimalan broj bodova: 3 (po bod za svaki taan odgovor)

  6. 2 1 bod

  7. A) odazvae/odazvae se 1 bod B) bi se ispunio/ispunio bi se 1 bod

 • EKSTERNA PROVJENA ZNANJA UENIKA NA KRAJU TREEG CIKLUSA OSNOVNE KOLE

  ISPITNI KATALOG CRNOGORSKI-SRPSKI,BOSANSKI,HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  20

  8. Uenik pod A zaokruuje odgovor pod 1, 2 ili 3 i dobija 1bod ukoliko je u odgovoru pod B tano napisao koji je glagolski oblik upotrijebljen. Npr.

  - zaokruen odgovor 1 i napisano da je to glagolski prilog sadanji; - zaokruen odgovor 2 i napisano da je to prezent; - zaokruen odgovor 3 i napisano da je to perfekat.

  Napomena: U zadatku pod A ne mora biti zaokruen nijedan odgovor, ali je iz odgovora pod B jasno na koju je reenicu uenik mislio. Npr. Trea reenica je stilski najuspjelija jer je upotrijebljen perfekat. (i slini odgovori)

  Ako je zaokruen jedan odgovor u zadatku pod A, ali u odgovoru pod B nije napisao koji je glagolski oblik, uenik ne dobija bod.

  9. A) napretka 1 bod B) iistiti 1 bod Napomena: Ne priznaje se ako je uenik napisao sloeni glagol sastavljeno, ali nije ispotovao glasovne alternacije (npr. isistio, izistio...) ili ako je rije napisao rastavljeno, ak i u sluaju da je primijenio znanje o glasovnim alternacijama (npr. iz istio, is istio, i istio)

  10. Epici/Ovaj knjievni rod je epika/epska poezija 1 bod

  11. A) 2

  1 bod

  B) Priznaju se svi odgovori koji ukazuju na fantastino/nestvarno (npr. djevojka se utopila pa oivjela i sl.) 1 bod

  12. Uenik treba da napie najmanje dva sporedna lika (priznaje se i ako ih napie vie). Nerin otac/otac, majka, djed, stric, tetka, vjerenik/mladi, starjeine plemena

  1 bod

  13. 1 1 bod

 • EKSTERNA PROVJENA ZNANJA UENIKA NA KRAJU TREEG CIKLUSA OSNOVNE KOLE

  ISPITNI KATALOG CRNOGORSKI-SRPSKI,BOSANSKI,HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  21

  14. dijalog 1 bod

  15. A ti, kio, doi da ne strada cijeli narod! 1 bod

  16. 3 1 bod

  17. A) Starjeine dooe Nerinom ocu i rekoe mu: Samo ti moe spasiti narod. 1 bod B) Pridjevima/To su pridjevi. (i slini odgovori) 1 bod C) 3 1 bod

  18. A) 1. bi 1 bod B) Uenik/uenica dobija 1 bod ako je paljivo proitao/proitala tekst (Narednog dana doe u selo jedan mladid. Bio je to vjerenik predivne Neri. Oajan i nesredan, on raspali biem po vodi koja mu je otela vjerenicu. Starjeine mu rekoe:

  Nemoj da udara vodu, u njoj spava naa Neri.) i ako je slovo V upisano uz obalu jezera, to blie starjeinama, kako bi vjerenik mogao da uje obradanje starjeina kada je raspalio biem po vodi. Pimjer 1: 1 bod

  V

  S

 • EKSTERNA PROVJENA ZNANJA UENIKA NA KRAJU TREEG CIKLUSA OSNOVNE KOLE

  ISPITNI KATALOG CRNOGORSKI-SRPSKI,BOSANSKI,HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  22

  Primjer 2: Primjer 3 (i slini tani primjeri):

  Napomena: Uenik/uenica ne dobija bod ako upie slovo V daleko od starjeina, pored starjeina ili s druge strane jezera. Npr.

  V

  S

  V S

  V S V

  S

  V

  S

 • EKSTERNA PROVJENA ZNANJA UENIKA NA KRAJU TREEG CIKLUSA OSNOVNE KOLE

  ISPITNI KATALOG CRNOGORSKI-SRPSKI,BOSANSKI,HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  23

  19. 2 1 bod

  20. 1) Shema za ocjenjivanje neumjetnikog teksta (obavjetenja)

  18 bodova Sadraj - 8 bodova

  Uenik je upotrijebio sljedee podatke:

  Direkcija za saobraaj (1 bod)

  svake noi od 23 do 04 asa (1 bod)

  obilazni put Mareza Danilovgrad (1 bod)

  zbog izvoenja radova kod mjesta Novo Selo (2 boda)

  uesnici u saobraaju (1 bod)

  zatvoren magistralni put Podgorica Niki (1 bod)

  od 3. do 14. marta 2012. godine (1 bod)

  ukupno 8 bodova Napomena: Ukoliko uenik nije upotrijebio vie od tri podatka ili nije napisao obavjetenje (upotrijebio je podatke, ali je napisao pismo, krai sastav i slino), rad se ne ocjenjuje.

  Jezik i grafiki oblik teksta - 10 bodova

  LEKSIKA JEZIKA PRAVILNOST KOHERENTNOST GRAFIKA FORMA TEKSTA

  jasno i precizno izraavanje, odgovarajui izbor rijei, sluben ton, odgovarajui stil 2 boda

  potovanje gramatike norme (pravilna upotreba padea, glagolskih oblika, kongruencije; misaona zaokruenost reenice, skladan red rijei u reenici) 2 boda potovanje pravopisne norme (pravilna upotreba velikog poetnog slova i osnovnih znakova interpunkcije, potovanje pravila o sastavljenom i rastavljenom pisanju rijei, kao i rastavljanju rijei na kraju reda) 2 boda ukupno 4 boda

  prirodan redoslijed navoenja podataka, dobra povezanost na nivou teksta i njegovih djelova 2 boda

  prilagoavanje ukupne organizacije i grafike forme teksta njegovoj loginoj strukturi (jasno razdvaja naslov - obavjetenje/obavjetenje o obustavljanju saobraaja, date podatke i onog ko obavjetava) 2 boda

 • EKSTERNA PROVJENA ZNANJA UENIKA NA KRAJU TREEG CIKLUSA OSNOVNE KOLE

  ISPITNI KATALOG CRNOGORSKI-SRPSKI,BOSANSKI,HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  24

  LEKSIKA JEZIKA PRAVILNOST KOHERENTNOST GRAFIKA FORMA TEKSTA ponavljanje rijei i izraza, dvosmislenost, sluben ton, odgovarajui stil 1 bod

  potovanje gramatike norme uz manje greke (greke tipa: u vezi toga, s obzirom da, semantiko mijeanje predloga zbog i radi...) 1 bod potovanje pravopisne norme uz manje greke (manje interpunkcijske greke: zarez uz vokativ, apoziciju, umetnutu reenicu, kao i kod reenica u inverziji, potovanje pravila o sastavljenom i rastavljenom pisanju rijei, kao i rastavljanju rijei na kraju reda) 1 bod ukupno 2 boda

  prirodan redoslijed navoenja podataka, uz povremenu nepovezanost djelova teksta i njegovih djelova 1 bod

  prilagoavanje ukupne organizacije i grafike forme teksta njegovoj loginoj strukturi (jasno razdvaja naslov (obavjetenje/obavjetenje o obustavljanju saobraaja), ne razdvaja date podatke od onog ko obavjetava ili ne istie naslov, a razdvaja date podatke od onog ko obavjetava) 1 bod

  2) Shema za ocjenjivanje sastava Ukupno 18 bodova Sadraj - 8 bodova

  Uenik je:

  napisao da se radi o eksterijeru/sobi nekog dvorca/muzeja

  uoio portrete (njihov broj) u zlatnim/pozlaenim/utim ramovima/okvirima

  uoio raskoni luster

  uoio ute tapete na zidu/utu boju zida

  opisao stolice broj, boju, oblik dominantan naslon

  primijetio velike vaze pored vrata

  primijetio sto i vazu na stolu

  uoio tepih

  opisao dominantne boje u prostoriji Za 9/8 elemenata 6 bodova Za 7/6 elemenata 5 bodova Za 5 elemenata 4 boda Za 4 elementa 3 boda Za manje od 4 elementa 0 bodova Za naslov koji odgovara sadraju sastava 2 boda

 • EKSTERNA PROVJENA ZNANJA UENIKA NA KRAJU TREEG CIKLUSA OSNOVNE KOLE

  ISPITNI KATALOG CRNOGORSKI-SRPSKI,BOSANSKI,HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  25

  Jezik i grafiki oblik teksta - 10 bodova

  LEKSIKA JEZIKA PRAVILNOST KOHERENTNOST GRAFIKA FORMA TEKSTA

  jasno i precizno izraavanje, odgovarajui izbor rijei, korienje slikovitih, neuobiajenih metafora, poreenja, personifikacija... 2 boda

  potovanje gramatike norme (pravilna upotreba padea, glagolskih oblika, kongruencije; misaona zaokruenost reenice, skladan red rijei u reenici) 2 boda potovanje pravopisne norme (pravilna upotreba velikog poetnog slova, negacije uz glagole i pridjeve, primjena znanja o glasovnim alternacijama i znakovima interpunkcije, potovanje pravila o sastavljenom i rastavljenom pisanju rijei, kao i rastavljanju rijei na kraju reda...) 2 boda ukupno 4 boda

  dobra povezanost na nivou teksta i pasusa 2 boda

  prilagoavanje ukupne organizacvije i grafike forme teksta njegovoj loginoj strukturi (jasno razdvaja uvod, razradu, zakljuak; unutar razrade odvaja pasuse ) 2 boda

  ponavljanje rijei i izraza, dvosmislenost, sluben ton, odgovarajui stil 1 bod

  potovanje gramatike norme uz manje greke (greke tipa: u vezi toga, s obzirom da, semantiko mijeanje predloga zbog i radi...) 1 bod potovanje pravopisne norme uz manje greke (manje interpunkcijske greke: zarez uz vokativ, apoziciju, umetnutu reenicu, kao i kod reenica u inverziji, potovanje pravila o sastavljenom i rastavljenom pisanju rijei, kao i rastavljanju rijei na kraju reda...) 1 bod ukupno 2 boda

  dobra povezanost na nivou teksta uz povremenu nepovezanost na nivou pasusa 1 bod

  (jasno razdvaja uvod, razradu, zakljuak, ali ne odvaja pasuse unutar razrade) 1 bod

 • EKSTERNA PROVJENA ZNANJA UENIKA NA KRAJU TREEG CIKLUSA OSNOVNE KOLE

  ISPITNI KATALOG CRNOGORSKI-SRPSKI,BOSANSKI,HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  26

  8. LITERATURA Udbenici za VII, VIII i IX razred osnovne kole za predmet Crnogorski srpski, bosanski, hrvatski jezik i knjievnost.