edina murtić bosanski, indira buljubašić selma karić...

of 59 /59
1 Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost KATALOG PITANJA za eksternu maturu osnovna škola Predmetna komisija: Edina Murtić Indira Buljubašić Selma Karić SARAJEVO, mart 2017. godine

Author: duonghanh

Post on 18-Feb-2018

240 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Bosanski,

  hrvatski,

  srpski jezik i

  knjievnost

  KATALOG PITANJA za eksternu maturu osnovna kola

  Predmetna komisija:

  Edina Murti

  Indira Buljubai

  Selma Kari

  SARAJEVO, mart 2017. godine

 • 2

  SADRAJ

  1.UVOD.....................................................................................................................................3

  2.OPI CILJEVI ISPITA I ISHODI......................................................................................3

  A) JEZIK............................................................................................................................3 B) KNJIEVNOST...........................................................................................................4

  3.VRSTE ZADATAKA ..........................................................................................................5

  4. UPUTSTVA ZA TESTIRANJE.........................................................................................5

  HISTORIJA JEZIKA..................................................................................................6 KNJIEVNOST ..........................................................................................................8 FONETIKA I FONOLOGIJA..................................................................................16 SINTAKSA.................................................................................................................20 MORFOLOGIJA.......................................................................................................25 PRAVOPIS.................................................................................................................31 TVORBA RIJEI......................................................................................................37 MEDIJSKA KULTURA...........................................................................................39 LEKSIKA...................................................................................................................40 RJEENJA ZADATAKA.........................................................................................41 PRIMJERI URAENIH TESTOVA.......................................................................50 LITERATURA...........................................................................................................58

 • 3

  UVOD

  Na osnovu lana 25. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Slubene novine Kantona Sarajevo br. 10/04, 21/06, 26/08 i 31/11), uenici, nakon zavrene devetogodinje osnovne kole, polau Eksternu maturu. Eksternom maturom se provjeravaju znanja, sposobnosti i vjetine steene tokom devetogodinjeg osnovnog odgoja i obrazovanja. S tim u vezi, napravljen je Katalog zadataka za polaganje ispita Eksterne mature iz predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik i knjievnost koji obuhvata najvanije programske sadraje iz maternjeg jezika i knjievnosti, to e posluiti uenicima kao kvalitetna osnova za nastavak daljeg kolovanja. Katalog zadataka za polaganje Eksterne mature temeljni je dokument ispita u kojem su navedeni opi ciljevi ispita, struktura testa zasnovana na kompetencijama definisanim Nastavnim planom i programom devetogodinje osnovne kole, pravila izrade testa, literatura i zadaci, oznaeni brojevima od 1 do 200, kao i rjeenja zadataka i bodovi za svaki pojedini zadatak. U prilogu su ponuena dva primjera uraenog testa.

  1. OPI CILJEVI I ISHODI ZNANJA

  Ovim ispitom se eli provjeriti nivo usvojenih znanja i stepen sposobnosti koje su uenici razvili u toku devetogodinjeg osnovnog obrazovanja, a u skladu sa definisanim ciljevima i zadacima prouavanja maternjeg jezika i knjievnosti, prema Nastavnom planu i programu devetogodinje osnovne kole. Poslije zavrenog devetog razreda osnovne kole, uenici/uenice bi trebali/trebale:

  poznavati jeziku i pravopisnu normu i dosljedno je primjenjivati, razumjeti sadraj i znaenje knjievnoumjetnikog teksta, sadraj i namjenu

  neumjetnikog teksta

  poznavati i koristiti knjievnoteorijske termine.

  A) JEZIK

  U oblasti jezika uenici/uenice bi trebali/trebale:

  poznavati historijski razvoj maternjeg jezika (u obimu predvienom NPP-om)

  poznavati razvoj i vrste pisama

  definisati pojam jezika kao sredstva za sporazumijevanje, pojam standardnoga jezika

  definisati i razlikovati jezike jedinice

  prepoznavati, razlikovati, tumaiti i primjenjivati glasovne promjene i odstupanja

  poznavati osnovna pravila akcentovanja (vrste akcenta/naglaska, mjesto i pojam akcenatske/naglasne cjeline)

 • 4

  poznavati i razlikovati vrste rijei i znati njihove morfoloke osobine (znaenja, promjene, gramatike kategorije)

  poznavati i razlikovati slubu/funkciju rijei u reenici

  razumjeti i primjenjivati naine sklapanja jednostavnih reenica u sloenu

  razumjeti i prepoznavati odnose meu klauzama u sloenoj reenici

  prepoznavati vrste nezavisnosloenih reenica i znati tipine veznike

  prepoznavati vrste zavisnosloenih reenica

  poznavati tvorbu rijei (prefiks, sufiks, korijen rijei, naini tvorbe rijei)

  poznavati i primjenjivati osnovna pravopisna pravila (upotreba velikog i malog slova, sastavljeno i rastavljeno pisanje rijei, upotreba rijece ne, pisanje rijei s glasovima: , , d, , j,h, je/ije/e/i, interpunkcijski znaci, pisanje skraenica, upravni govor)

  primjenjivati osnovna znanja iz oblasti leksikologije i vladati leksikom svoga jezika

  prepoznavati razliite funkcionalne stilove.

  B) KNJIEVNOST

  U oblasti knjievnosti uenici/uenice bi trebali/trebale:

  razlikovati narodnu/usmenu od umjetnike/pisane knjievnosti

  prepoznavati vrste i obiljeja narodnih/usmenih pjesama

  poznavati formalne i sutinske osobenosti knjievnih rodova

  poznavati nazive knjievnih vrsta

  definisati knjievne vrste

  prepoznavati osjeanja izraena u lirskoj pjesmi

  uoavati i imenovati stilska izraajna sredstva

  prepoznavati vrstu pjesme prema motivu

  primjenjivati znanja o organizaciji strofe i stiha

  prepoznavati i odreivati vrstu pjesme prema obliku

  prepoznavati naslov djela, ime autora i vrstu knjievnog djela na osnovu datog odlomka

 • 5

  povezivati naziv djela i ime autora

  povezivati vrstu i naziv knjievnog djela

  definisati pojam epskih vrsta razliitog porijekla

  prepoznavati motive i kompoziciju

  karakterizirati lik na osnovu datog odlomka

  razlikovati pojedine dramske vrste

  prepoznavati sutinu dramske radnje, dramskog sukoba, oblike dramskog govora (monolog

  i dijalog)

  odrediti kompoziciju dramskog djela

  poznavati odreene pojmove iz medijske kulture (televizija, tampa, snimanje filma, strip).

  2. VRSTE ZADATAKA

  U testu su upotrijebljeni zadaci objektivnog tipa sa:

  davanjem odgovora na pitanje kojim se trai precizno navoenje podataka;

  dvolanim izborom (DA/NE);

  vielanim izborom (tri, etiri ili pet ponuenih odgovora):

  a) prepoznavanjem tane tvrdnje i b) zaokruivanjem tanog odgovora na osnovu ponuenih

  rjeenja.

  3. UPUTSTVO ZA TESTIRANJE

  Vrijeme rjeavanja zadataka je 90 minuta. Pisati se moe nalivperom ili hemijskom olovkom. U pisanju se moraju koristiti iskljuivo pisana slova. Treba paziti da rad bude pregledan i itljiv. Broj bodova koji se moe osvojiti je 10. Svaki zadatak je bodovan jednim bodom. Zadatak koji se sastoji iz dva dijela boduje se, takoer, jednim bodom (npr. 2x0,50 = 1 bod). Zadatak e se vrednovati sa 0 bodova ako je:

  netaan, zaokrueno vie odgovora, a trai se jedan, i neitko i nejasno napisan.

 • 6

  HISTORIJA JEZIKA

  1. Obiljei taan odgovor! (jedan odgovor je taan)

  Humaka ploa pisana je:

  a) glagoljicom

  b) irilicom

  c) bosanicom

  2. Dopuni!

  a) Bosanski jezik spada u porodicu___________________ jezika.

  b) Prvi pisani jezik svih Slavena zvao se ______________________.

  3. Prvo pismo Junih Slavena bilo je:

  a) bosanica

  b) glagoljica

  c) latinica

  4. Povelja Kulina bana napisana je pismom koje zovemo:

  a) glagoljica b) arebica c) bosanica/bosanska irilica

  5. Knjievnost napisana na bosanskom jeziku, a arapskim pismom naziva se:

  a) alhamijado knjievnost

  b) narodna knjievnost

  c) bosanskohercegovaka knjievnost

  6. Koja pisma su u zvaninoj upotrebi u BiH?

  ___________________________________________________________________

  7. Zaokrui taan odgovor!

  Natpisi na stecima nazivaju se:

  a) epitafi

  b) povelja

  c) darovnica

 • 7

  8. Zaokrui taan odgovor!

  Arebica je:

  a) arapska knjievnost

  b) arapsko pismo

  c) arapsko pismo prilagoeno glasovnom sistemu naeg jezika

  9. Dopuni!

  Srednjovijekovni nadgrobni spomenici, poznati i kao kameni spavai srednjovijekovne Bosne zovu se________________________.

  10. Zaokrui taan odgovor.

  Bosanica je autentino pismo nastalo u Bosni i okolnim krajevima, a koriteno je od 12. do 20 stoljea/vijeka?

  DA NE

  11. Kako se zove najstariji pisani spomenik na irilici?

  ______________________________________________________________.

 • 8

  KNJIEVNOST

  1. Zaokrui taan odgovor.

  I Roman Konak amila Sijaria prema vrsti je historijski roman.

  DA NE

  II Roman Zeleno busenje je napisao:

  a) Edhem Mulabdi

  b) Skender Kulenovi

  c) Ivo Andri

  d) Branko opi

  2. Obiljei taan odgovor!

  Skender Kulenovi je napisao djelo pod nazivom:

  a) Samo jo kosovi zviduu

  b) Nosa Samuel

  c) Bata sljezove boje

  d) Gromovo ule

  3. Paljivo proitaj stihove iz pjesme Voka poslije kie Dobrie Cesaria i napii kako se zove ova vrsta strofe (prema broju stihova).

  Gle malu voku poslije kie:

  Puna je kapi pa ih njie.

  I bljeti, suncem obasjana,

  udesna rasko njenih grana.

  Ova vrsta strofe naziva se______________________________.

  4. Kako se zove rima prisutna u ovom stihu iz pjesme Bakine naoari Nikole opa?

  Koliko puta su bistro gledale u mene,

  Na plemenitom joj nosu radosno drui,

  koliko puta tajnim suzama zamagljene

  to je ve svanue a jo se ne vraam kui.

 • 9

  Odgovor:____________________________________________________________.

  5. U stihovima pjesnika Jure Katelana ponavljaju se iste rijei na kraju uzastopnih stihova. Kako se zove ova stilska figura?

  ujem u snu

  Sanjam u snu

  Vidim u snu...

  Odgovor:___________________________________________________________.

  6. Paljivo proitaj stihove!

  Puina plava

  Spava

  Prohladni pada mrak ...

  U pjesmi Alekse antiaVee na koljupuini i mraku se daju osobine ivih bia. Ova stilska figura naziva se________________________.

  7. Proitaj stihove iz pjesme SlapDobrie Cesaria i napii kako se zove ova vrsta strofe (prema broju stihova).

  Tee i tee,tee jedan slap;

  to u njem znai moja mala kap?

  Ova vrsta strofe naziva se______________________________.

  8. Proitaj navedene stihove!

  A vetar sumorno zvidi kroz crna i pusta polja...

  U pjesmi Vojislava Ilia U poznu jesen oponaaju se zvuci iz prirode. Ova glasovna stilska figura naziva se________________________.

  9. Paljivo proitaj stih i odgovori na pitanje.

  "Vijest je letjela bre od ptice

  Bre od vjetra

  Bre od munje...

  (Grigor Vitez)

 • 10

  Kako se zove figura koja nastaje izborom rijei i misli kojima se postupno pojaava ili slabi poetna jaina doivljaja?

  Odgovor:__________________________________________________________.

  10. Proitaj stih, pa dopuni reenicu.

  Sabljama mu sanduk satesae.

  U narodnoj baladi Smrt Omera i Merime ponavljaju se suglasnici u vie rijei navedenog stiha. Ova stilska figura naziva se________________________.

  11. Dopuni:

  Ahmet abo i njegova supruga Tijana glavni su likovi romana _____________________ kojeg je napisao _________________________________.

  12. Koju stilsku figuru uoava u ovoj narodnoj izreci?

  "Ja bosiljak sijem meni pelin nie."

  Odgovor:____________________________________________________________.

  13. Obiljei taan odgovor!

  Pripovijetku Nosa Samuel napisao je:

  a) Abdulah Sidran

  b) Ivo Andri

  c) Petar Koi

  d) Isak Samokovlija

  14. Napii naziv epsko-lirske pjesme bosanskohercegovake knjievnosti iz koje su navedeni stihovi:

  Proi me se, moja mila majko!

  Nije blago ni srebro ni zlato

  Ve je blago, to je srcu drago.

  ________________________________________

 • 11

  15. Kako se zove preuveliavanje u pjevanju, pisanju i kazivanju u cilju postizanja slikovitosti i emocionalnosti, kao to to uoavamo u stihu iz pjesme Notturno Tina Ujevia?

  Umrijet u noas od ljepote.

  Odgovor:___________________________________________________.

  16. Kom knjievnom rodu pripada djelo napisano u dijalokoj formi, a ija radnja se temelji na sukobu izmeu likova?

  a) novela

  b) roman

  c) drama

  d) basna

  17. Mehmedalija Mak Dizdar je napisao zbirku pjesama pod nazivom:

  a) Tvrava b) Sunana obala c) Bata sljezove boje

  d) Kameni spava

  18. Proitaj stihove iz pjesme Oblak Dobrie Cesaria i napii koja vrsta rime je prisutna u ovoj strofi.

  U predveerje, iznenada,

  Ni od kog iz dubine gledan,

  Pojavio se ponad grada Oblak jedan.

  Odgovor: ___________________________________________________________.

  19. Knjievni tekst Nekrolog jednoj ariji napisao je na poznati putopisac

  ________________________________.

  20. Kojoj knjievnoj vrsti pripada djelo Hana Oskara Davia?

  a) oda

  b) basna

  c) poema

  d) balada

 • 12

  21. Prepoznaj stilske figure u sljedeim reenicama.

  a) Vjetar je milovao grane. ______________________________________________

  b) ekam te cijelu vjenost. ______________________________________________

  22. Pripovijetku Breza napisao je:

  a) Ivo Andri

  b) Dinko imunovi

  c) Slavko Kolar

  23. Proitaj stihove pjesme List na putu ukrije Pande i dopuni odgovor!

  Pa pomisli on boluje,

  metla ga na dlan,

  a nad njima smijeio se

  tih jesenji dan.

  Stilska figura zastupljena u navedenim stihovima (obrati panju na istaknute rijei) zove se_________________________________.

  24. Obiljei taan odgovor!

  Mula Mustafa Baeskija napisao je:

  a) putopis

  b) ljetopis

  c) dnevnik

  d) memoare

  25. Obiljei taan odgovor!

  Petar Koi je napisao djelo pod nazivom:

  a) Rua

  b) Knjiga

  c) Letei razred

  d) Jazavac pred sudom

 • 13

  26. Napii naziv dramske vrste:

  Romeo i Julija _____________________

  Tvrdica___________________________

  27. Dopuni!

  Knjievno-nauna vrsta u kojoj autor nastoji objektivno opisati krajeve kojima je putovao, ali iznosi i subjektivne pojmove, komentare i misli zove se __________________.

  28. Proitaj stihove iz pjesme Dad Tina Ujevia i napii kako se zove ova vrsta strofe (prema broju stihova).

  U obilnim mlazovima

  iz tekih oblaka

  liva se gusta kia.

  Ova vrsta strofe naziva se______________________________.

  29. Retrospektivno pripovijedanje je:

  a) prianje koje je usredsreeno na unutranji ivot linosti

  b) kazivanje o dogaajima u obrnutom vremenskom smjeru: od sadanjosti prema prolosti

  c) predstavljanje moguih zbivanja u budunosti.

  30. Proitaj stihove iz pjesme Steak Skendera Kulenovia i dopuni odgovore.

  Steak mramorni uti govorom scena po boku,

  jai od kanda kie, povampirenja i krae.

  Njegov mjesec i sunce, to znae posmrtne lae,

  davno su prevezli duu, vjekuju sad u doku.

  a) Ova vrsta strofe naziva se______________________________.

  b) Vrsta rime u pjesmi je ____________________________________.

  31. Prepoznaju stilsku figuru u sljedeim stihovima (obrati panju na markirana slova).

  Snove snivam, snujem snove, snujem snove biserove (Laza Kosti, Snove snivam)

  Odgovor:__________________________________________________________ .

 • 14

  32. Prepoznaj stilsku figuru u sljedeim stihovima (obrati panju na markirana slova).

  Ona je opet, kao prvo

  Obino, malo, jadno drvo...

  (Dobria Cesari, Voka poslije kie)

  Odgovor: ____________________________________________________________.

  33. Prepoznaj stilsku figuru u navedenim stihovima!

  Iz rasprsnutih ipaka u vrtu

  Krv se cijedi...

  (Antun Branko imi,Gorenje)

  Odgovor: _____________________________________________________________.

  34. Dopuni!

  Natpis isklesan u kamenu, na arapskom jeziku, koji ukratko objanjava ko je, kada i iz kakvih pobuda podigao neki objekt od javnog znaaja zove se ___________________.

  35. Proitaj stihove i odgovori na pitanja.

  ta se bijeli u gori zelenoj?

  Al je snijeg, al su labudovi?

  Da je snijeg ve bi okopnio

  Labudovi ve bi poletjeli

  Nit' je snijeg, nit' su labudovi

  Nego ator age Hasan-age.

  a) Naziv epsko - lirske pjesme iz koje su navedeni stihovi je ______________________.

  b) Stilsku figuru prisutnu u navedenim stihovima nazivamo _______________________.

  36. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  A. Bajke i basne svrstavamo u:

  a) dramski rod b) lirski rod c) epski rod

 • 15

  B. Djelo Romeo i Julija Vilijama ekspira je:

  a) komedija b) tragedija c) roman

  37. Proitaj navedene tvrdnje i zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  A. Tragedije i komedije svrstavamo u:

  a) dramski rod b) lirski rod c) epski rod

  B. Pjesma Zapis o zemlji Maka Dizdara je:

  a) socijalna pjesma b) pejzana pjesma c) rodoljubiva pjesma

 • 16

  FONETIKA I FONOLOGIJA

  1. Napii nazive glasovnih promjena koje su izvrene u datim primjerima: a) pauina _________________________________________ b) mlai ___________________________________________

  2. Napii nazive glasovnih promjena koje su izvrene u datim primjerima:

  a) brisanje____________________________________

  b) gledaoci___________________________________

  3. Napii nazive glasovnih promjena koje su izvrene u datim primjerima:

  a) zauen____________________

  b) pee_______________________

  4. Obiljei taan odgovor.

  U kojoj rijei je suglasnik r nosilac sloga?

  a) odred

  b) vrea

  c) oprobati

  d) odrati

  5. Obiljei rije koja ima kratki akcent/naglasak.

  a)med

  b)plot

  c)smrt

  d)put

  6. Dopuni:

  a) Promjena zadnjonepanih suglasnika k,g,h, ispred samoglasnika e ili i u ,, naziva

  se__________________________________________.

  b) Promjena suglasnika l u o na kraju sloga naziva se __________________.

 • 17

  7. Prepoznaj odstupanje od glasovne promjene.

  Rijei mazgi, taki, muhi, plavki predstavljaju odstupanje/izuzetke od________________.

  (naziv glasovne promjene)

  8. Napii nazive glasovnih promjena koje su izvrene u datim primjerima:

  a) krvlju_______________

  b) zelemba_______________

  9. Napii nazive glasovnih promjena koje su izvrene u datim primjerima:

  a) buregdinica____________________

  b) junaci______________________

  10. Napii oblik deminutiva i prepoznaj glasovnu promjenu:

  a) hljeb____________________

  b) glasovna promjena______________________

  11. Prepoznaj glasovnu promjenu i obiljei taan odgovor.

  Rijei: vojnie, drue, due, jadnie primjeri su glasovne promjene:

  a) jednaenje suglasnika po mjestu tvorbe

  b) prva palatalizacija

  c) jotovanje

  d) nepostojano a

  12. Napii nazive glasovnih promjena koja su izvrene u navedenim primjerima:

  a) svjedodba___________________.

  b) vue________________________.

  13. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Glasovna promjena u kojoj suglasnici k, g, h prelaze u c, z, s zove se:

  a) jednaenje po zvunosti

  b) prva palatalizacija

  c) jednaenje po mjestu tvorbe

  d) druga palatalizacija/sibilarizacija

 • 18

  14. Napii koje su glasovne promjene izvrene u sljedeim rijeima:

  a) majci _______________________________________

  b) starci ________________________________________

  15. Iz reenice izdvoji rijei u kojima su izvrene glasovne promjene i napii njihove

  nazive.

  Zec je bio bri od psa.

  Rije _______________Glasovna promjena _____________________

  Rije _______________Glasovna promjena _____________________

  16. Dopuni!

  U rijeima: otkucati, otpisati, otkriti, izvrena je glasovna promjena________________

  ___________________________________.

  17. Prepoznaj dvije glasovne promjene koje su se desile u rijei ieprkati!

  - ieprkati

  a) __________________________________________________

  b) __________________________________________________

  18. Napii nazive glasovnih promjena koje su izvrene u datom primjeru:

  - groe a) _____________________

  b) ______________________

  19. Napii glagolsku imenicu od navedenog glagola i prepoznaj glasovnu promjenu!

  a) voziti _______________________

  b) glasovna promjena _______________________

  20. Kako se naziva udvajanje glasova u naem jeziku (naprimjer: najjasniji, vannastavni,

  tridesettreina, itd.)?

  Odgovor: __________________________________________________________ .

  21. Dopuni.

  Nosilac sloga je______________________________________________________.

 • 19

  22. Napii zadnjonepane suglasnike koji uestvuju u prvoj palatalizaciji.

  ____________________.

  23. Dopuni reenicu!

  Prednjonepani suglasnici su ____________________.

  24. Napii samoglasnike (vokale) u naem jeziku?

  Odgovor: ________________________________________.

  25. Dopuni reenicu!

  Lingvistika nauka koja se bavi prouavanje glasova naziva se____________________.

 • 20

  SINTAKSA

  1. Proitaj reenicu i odgovori na pitanja zaokruivanjem slova ispred tanog odgovora.

  Svjei sok od ribizle Emina je pila uivajui.

  I U prethodnoj reenici atribut je/atributi su:

  a) svjei

  b) od ribizle

  c) uivajui

  d) svjei i uivajui

  e) svjei i od ribizle

  f) od ribizle i uivajui

  II U prethodnoj reenici predikat je:

  a) Emina je

  b) je pila

  c) je pila sok

  2. Proitaj reenicu i uradi traene zadatke.

  Shvatila sam, kad je otiao, svoju greku.

  I Prepii glavnu klauzu na liniju.

  ________________________________________________________

  II Klauze meusobno stoje u ___________________ odnosu. (imenovati odnos meu

  klauzama)

  3. Napii koje funkcije/slube u navedenim reenicama vre istaknute rijei:

  a) Promrzle ptice su stajale na ici. _______________

  b) Na put je pao uveli list. __________________

  4. Napii vrste zavisnih klauza/sureenica u navedenim sloenim reenicama:

  a) Poli su na izlet jer je bio lijep dan. _____________________

  b) im je otvorio kiobran, kia je prestala da pada. ______________________

 • 21

  5. Koje funkcije/slube u navedenim reenicama vre istaknute rijei?

  a) Vrijeme je sporo prolazilo. _______________

  b) Amir,moj drug,je dobar sportista. __________________

  6. Napii vrste zavisnih klauza/sureenica u navedenim sloenim reenicama:

  a) Mislio je o putovanju dok je gledao u more. ______________

  b) Hodao je brzo kao da leti. ________________________

  7. Koje funkcije/slube u navedenim reenicama vre istaknute rijei?

  a) Nosio je tugu u srcu. _______________

  b) Zaspao je pred zoru. __________________

  8. Odredi funkcije/slube istaknutih rijei u navedenim reenicama!

  a) Te rijei blago su padale na duu. ___________________

  b) Djetetu se mnogo spavalo. ________________________

  9. Napii vrste zavisnih klauza/sureenica u navedenim sloenim reenicama:

  a) Dok su se drugi radovali, on je tugovao. ______________

  b) Zatraili su da opravda izostanak. _______________________

  10. Napii koje funkcije/slube u navedenim reenicama vre istaknute rijei:

  a) Uporni postiu dobre rezultate. _______________

  b) Idem kui._____________________________________

  11. U donjim sloenim reenicama uoi nezavisnosloene reenice i napii njihovu vrstu.

  a) Sve je bilo mirno, samo se uo cvrkut ptica.__________________________

  b) Radili smo mnogo, stoga moramo uspjeti.___________________________

  12. Uoi zavisnosloene reenice i napii njihovu vrstu.

  a) Gdje nema rada, tu nema ni uspjeha._______________________________

  b) Kako bi nam pomogao, proao je dug put.____________________________

  13. Pored navedene reenice napii da li je nezavisnosloena ili zavisnosloena i vrstu nezavisnosloene ili zavisnosloene reenice kojoj pripada.

  Sjedili su i razgovarali.

 • 22

  a)__________________

  b)__________________

  14. Napii koje funkcije/slube u navedenim reenicama vre podvuene rijei:

  a) Vrijedna djeca vrijedno rade. _______________________________ b) Desetogodinja Adna svira klavir. __________________________________

  15. Napii koje funkcije/slubu u navedenim reenicama vre istaknute rijei:

  a) Razmiljao sam o ocjeni. _______________

  b) Juer sam vidio Mirzu. __________________

  16. Napii vrste zavisnih klauza/sureenica u navedenim sloenim reenicama:

  a) Iako je bolestan, stalno se smijeio. ____________________________

  b) Uzeo je olovku koja je bila crvena. _____________________________

  17. Napii vrste zavisnih klauza/sureenica u navedenim sloenim reenicama:

  a) Sjedili smo na obali Une, odakle poinju utrke kajaka._________________________

  b) Zavoljet e Unu im je pogleda. _________________________________________

  18. Napii koje funkcije/slube u navedenim reenicama vre istaknute rijei:

  a) Nosio je tugu u srcu. _______________

  b) Iznenada je zaspao vrstim snom. __________________

  19. Zaokrui slovo/a ispred nezavisnosloenih reenica.

  a) Djeak poskoi, dohvati loptu i snano je utnu.

  b) Pas preskoi ogradu, veselo zalajavi i pojurivi prema svom domu.

  c) Starac stade i protrlja oi rukama.

  d) Letjeli smo penjui se visoko, iznad brda i dolina.

  20. Zaokrui taan odgovor. U kojim reenicama je upotrijebljen blii objek(a)t?

  a) Nastavnik je ispitivao uenika.

  b) Djeak se sjeao pjeane plae.

  c) Shvatila sam da sam zaljubljena u njega.

  d) Pozvao sam samo najblie prijatelje.

 • 23

  21. Odredi sintaksike funkcije (reenini lanovi/sluba u reenici) istaknutih rijei:

  Pogleda ga plaljivo, primae se majci i spusti u njeno krilo.

  plaljivo _________________

  majci _________________

  22. Zaokrui taan odgovor.

  Pogledao je u ugao gdje su igrala djeca.

  Zavisna klauza/sureenica u sastavu naveden sloene reenice je:

  a) vremenska b) objekatska c) mjesna d) atributska

  23. Obiljei taan odgovor.

  im je prestala padati kia, izali smo napolje.

  Zavisna klauza/sureenica je:

  a) vremenska b) objekatska c) mjesna d) atributska

  24. Sljedee reenice napii u inverziji.

  Nije bilo nikoga kada sam stigao na aerodrom.

  ______________________________________________________________________

  Tiho sam koraao dok je kia umivala ulice.

  _______________________________________________________________________

  25. U sljedeoj reenici pronai atribut i objekat.

  Tajanstvena peina je oduvijek privlaila panju.

  atribut_________________ objekat___________________

  26. Zaokrui slovo ispred nezavisnosloenih reenica.

  a) Dok su se oni spremili, djeak je ve napustio sobu.

  b) Amra je sjedila na klupi i posmatrala prolaznike.

 • 24

  c) Uradili su posao, ali nisu bili zadovoljni.

  d) Otiao je u grad da kupi odijelo.

  27. Napii vrste klauza/sureenica u navedenim sloenim reenicama:

  a) Otiao je na trening iako je bio bolestan. ______________

  b) Djeca tre po livadi i veselo se smiju. ____________________

  28. Napii koje funkcije/slube u navedenim reenicama vre istaknute rijei:

  a) Ulazei u sobu, uo sam muziku. _______________

  b) Proitao je zanimljivu knjigu. __________________

  29. Napii vrste klauza/sureenica u navedenim sloenim reenicama:

  a) Uli su kroz vrata koja su bila otvorena. ______________

  b) Nismo ili u kino, ve smo posjetili prijateljicu. ____________________

  30. Koje vrste klauza/sureenica u navedenim sloenim reenicama:

  a) Otili su na planinu da se odmore. ______________

  b) Ne znam ni gdje stanuje, ni gdje radi. ____________________

  31. Napii koje funkcije/slube u navedenim reenicama vre istaknute rijei:

  a) Ali je veznik. _______________

  b) U uionicu je uao Dado, novi uenik. __________________

  32. Paljivo proitaj reenicu i odgovori na pitanja.

  Nedavno smo ili na izlet i lijepo smo se proveli.

  a) Kojoj vrsti rijei u navedenoj reenici pripada rije nedavno?_________________

  b) Kakvu slubu/funkciju u navedenoj reenici vri rije lijepo? __________________

 • 25

  MORFOLOGIJA

  1. Napii u kojem padeu se nalaze istaknute rijei u navedenim reenicama.

  I Otac je obiao dvorite. __________________

  II Sanja je lopatom istila snijeg. __________________

  2. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  I U kojem su nizu nabrojane zamjenice?

  a) na, uz, od

  b) kolski, lijep, brz

  c) mene, tvoj, on

  d) i, pa, te

  II U kojem nizu su nabrojani prilozi?

  a) ka, prema, sa

  b) niz, podno, iznad

  c) obino, slabo, moj

  d) obino, slabo, teko

  3. Obiljei taan odgovor!

  Koji niz rijei spada u estice/rijece?

  a) zaista, svakako, moda, ne

  b) od, iz, sa, kroz

  c) mene, ona, ti, ta

  d) i, pa, te, ni, niti

  4. Napii u kojim padeima se nalaze istaknute rijei u navedenim reenicama:

  a) Uenik stoji pred tablom. ________________

  b) Uenik ide prema tabli.__________________

 • 26

  5. Obiljei taan odgovor!

  Koji niz rijei spada u veznike?

  a) uz, pored, niz, po

  b) a, ve, ili, bilo

  c) polako, sporo, brzo, vjeto

  d) li, ne, da, moda

  6. U kojim padeima se nalaze istaknute rijei u navedenim reenicama:

  a) Dvorite je bilo suncem okupano. ________________

  b) Radovali su se novim poklonima. ________________

  7. Obiljei taan odgovor.

  Koji niz rijei spada u rijece/estice/partikule?

  a) evo, bar, samo

  b) do, niz, sa

  c) ona, ti, ta

  d) danas, ovdje, onako

  8. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  U kojem nizu se nalazi uljez?

  a) knjiga, ugao, veza, spoj

  b) vedar, crven, drven, kolski

  c) idem, trite, voenje, vidjeti

  d) a, ali, nego, ve

  9. Napii u kojim se padeimase nalaze podvuene rijei u navedenim reenicama:

  a) Oni su bili uenici. _____________________________

  b) Toplo je bilo i snijeg se topio po krovovima. ________________

 • 27

  10. Napii nominativ i genitiv mnoine imenice italac.

  a) nominativ mnoine:______________________________

  b) genitiv mnoine:_________________________________

  11. U kojim padeima se nalaze podvuene rijei u navedenim reenicama:

  a) Naloili su vatru kako bi skuhali ruak. _____________________

  b)Igrali su se vatrom. ________________________

  12. Podvuci augmentative meu sljedeim primjerima:

  kamenina, denjak, kuerina, krivina, junetina

  13. Napii u kojim padeima se nalaze istaknute rijei u navedenim reenicama:

  a) Pojela sam komadi okolade. ________________

  b) Dobio sam okoladu na poklon._______________

  14. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora. U reenici Ako me neko bude traio, pozovi

  me!

  Naglaeni glagolski oblik je:

  a) perfekat

  b) potencijal

  c) futur prvi

  d) futur drugi

  15. Za navedene rijei napii odgovarajui:

  a) sinonim: kompjuter ______________

  b) antonim: spor __________________

  16. Proitaj reenicu i dopuni!

  Tamni oblaci na nebu prijetei se nadvie nad gradom.

  a) U kojem padenom obliku je rije (na) nebu? ______________

  b) Koji glagolski oblik je rije prijetei? _______________

  17. Napii naziv padea u podvuenim rijeima!

  Ispred njega su stajali uenici sa ruksacima na leima.

 • 28

  a) njega__________ b) (na) leima_________

  18. Zaokrui taan odgovor.

  U kojoj reenici je predikat u perfektu?

  a) Bijasmo dobili lijepe vijesti.

  b) Svi pourie napolje.

  c) Dugo su razgovarali o djedu.

  19. Dopuni!

  Prema trajanju glagolske radnje glagole dijelimo na:

  a)______________________ ib)______________________.

  20. Popuni prazninu u reenici svrenim oblikom glagola iz prethodne reenice.

  a) Jasna ita. Odluila je da e danas _______________ knjigu do kraja.

  b) Mak svira. Odloio je gitaru nakon to je kompoziciju lijepo ______________.

  21. Zaokrui svrene glagole!

  ubaciti, stajati, dolaziti, nacrtati, sanjati, voljeti, zvati, doekivati

  22. Napii glagolske imenice od navedenih glagola!

  a) kopati _________________ b) plesati________________

  23. Od glagola u infinitivu napravi glagolski pridjev radni u mukom rodu jednine.

  a) ljutiti __________________ b) pjevati_________________

  24. Od glagola u infinitivu napravi glagolski pridjev trpni u enskom rodu jednine:

  a) oiati__________________ b) poeljati_________________

  25. Za istaknuti glagol u sljedeoj reenici odredi:

  On podie glavu i poe najzad da govori blagim glasom.

  a) glagolski broj: _________________

  b) glagolski vid:__________________

  26. Podvuci deminutive meu sljedeim primjerima:

 • 29

  builica, travica, uiteljica, noica, nastavnica, kosilica

  27. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora!

  Imenice se:

  a) konjugiraju, b) kompariraju, c) dekliniraju, d) mijenjaju po licima, e) mijenjaju vremenima.

  28. Dopuni!

  U naem jeziku razlikujemo __________________ vrsta rijei. Podijelili smo ih na promjenjive, nepromjenjive i _____________________.

  29. Zaokrui slovo ispred apstraktnih/misaonih imenica:

  a) jabuka b) staklo c) ljubav d) cvijee e) sloboda

  30. Odredi glagolske oblike u sljedeoj reenici.

  Paljivo posmatrajui naa lica, novi uitelj sjede za katedru.

  posmatrajui____________ sjede______________

  31. Dopuni!

  Samo dvije line zamjenice se mogu izrei u vokativu. To su zamjenice: ______i __________.

  32. Napii antonime za rijei:

  a) san - _______________ b) daleko - ____________________

  33. Zaokrui slovo ispred nepromjenljive/nepromjenjive vrste rijei.

  a) lijep, visok, mlad

  b) u, na, po

  c) pjevam, eta, trimo

  34. Glagole pisati i leati razvrstaj prema znaenju.

  radnja: ____________________________

  stanje: _____________________________

 • 30

  35. Napii kojim vrstama rijei pripadaju istaknute rijei u sljedeim reenicama:

  a) U koli smo mnogo nauili i lijepo smo se druili. ______________

  b) Govorite li engleski? ______________________

  36. Dopuni!

  a) promjena po padeima zove se _______________________

  b) promjena po licima i vremenima zove se ____________________

  37. Odredi infinitivnu osnovu glagola uiti.

  Odgovor:___________________________________

  38. Odredi prezentsku osnovu od glagola pjevati.

  Odgovor:_____________________________________

 • 31

  PRAVOPIS

  1. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  I U kojem nizu je svaka rije pravilno napisana?

  a) ekanje, noenje, Alpe, metalostrugar

  b) ekanje, noenje, Alpe, metalo-strugar

  c) ekanje, noenje, Alpe, metalostrugar

  d) ekanje, noenje, alpe, metalo-strugar

  II Koja reenica je pravilno napisana?

  a) U Sarajevskom naselju Ciglane nalazi se Merhemia trg.

  b) U sarajevskom naselju Ciglane nalazi se Merhemia trg.

  c) U sarajevskom naselju Ciglane nalazi se Merhemia trg.

  d) U Sarajevskom naselju Ciglane nalazi se Merhemia trg.

  2. Obiljei niz rijei u kojem je svaka rije ispravno napisana!

  a) htjeo,Sanski most, Koevso brdo,nedoavi

  b) htio,sanski most, Koevsko brdo,nedoavi

  c) htio,Sanski Most, Koevsko Brdo,ne doavi

  d) htjeo, Sanski Most, Koevsko brdo, ne doavi

  3. Obiljei pravilno napisan oblik!

  a) izhranjen

  b) isaen

  c) nonja

  d) grode

  4.Koje rijei su pravilno napisane?

  a) ne priaj

  b) nerekavi

  c) naj jednostavniji

  d) volio

 • 32

  5. Napii prisvojne pridjeve nastale od navedenih imenica:

  Sarajevo ___________________________

  Ismet _____________________________

  6. Koje rijei su pravilno napisane? Zaokrui slovo ispred njih.

  a) ne sloga

  b) neprijetelj

  c) nezgoda

  d) ne uenje

  7. Zaokrui slovo ispred pravilno napisanih rijei.

  a) volila

  b) Norveki

  c) najjeftiniji

  d) ne ujem

  8. Obiljei niz rijei u kojem je svaka rije ispravno napisana!

  a) eljeo, Marijin dvor,dali, Gornji Vakuf

  b) elio, Marijin Dvor,da li,gornji Vakuf

  c) elio, Marijin Dvor,da li,Gornji Vakuf

  d) eljeo, Marijin dvor,dali,Gornji vakuf

  9. Sljedee reenice napii u odrinom obliku!

  a) Znaju oni njega. ________________________________

  b) Imam tu knjigu. ________________________________

  10. Zaokrui slovo ispred reenice u kojoj su pravilno upotrijebljeni interpunkcijski/pravopisni znaci.

  a) Doi emo, povikae djeca, da opet zajedno beremo trenje!

  b) Doi emo, povikae djeca, Da opet zajedno beremo trenje!

  c) Doi emo, povikae djeca, da opet zajedno beremo trenje!

 • 33

  11. Ijekaviziraj rijei:

  a) hteo ______________ b) osmeh __________________

  12. Ijekaviziraj rijei:

  a) veba___________________ b) zvezda____________________

  13. Napii pravilno sljedee reenice:

  Nikada nije gledao u nikog.________________________________________________.

  Doao je sa biciklom do mene. ______________________________________________.

  14. Zaokrui slovo ispred pravilno napisane reenice.

  a) Ja bi volila obii Tuzlansko Panonsko jezero.

  b) Ja bih voljela obii tuzlansko panonsko Jezero.

  c) Ja bih voljela obii tuzlansko Panonsko jezero.

  15. Podvuci NEPRAVILNO napisane rijei!

  ne znam nemoj ne dovoljno neovjek neidi

  16. a) Podvuci pravilno napisanu rije:

  vidjeo, volila, neovjek, nepie

  b) Napii pravilno sljedei primjer, vodei rauna o velikom slovu i pravopisnim

  znacima.

  lovako drutvo breza _______________________________

  17. Napii deminutive za rijei:

  a) kua - ____________________

  b) jastuk - ____________________

  18. Obiljei reenicu u kojoj su sve rijei pravilno napisane.

  a) Uenici sarajevske osnovne kole "Mehmedalija Mak Dizdar" posjetili su Zemaljski Muzej i Baariju,naj ljepi dio grada.

  b) Uenici Sarajevske Osnovne kole "Mehmedalija Mak Dizdar" posjetili su Zemaljski muzej i Baariju,najljepi dio grada.

 • 34

  c) Uenici sarajevske Osnovne kole "Mehmedalija Mak Dizdar" posjetili su Zemaljski muzej i Baariju,najljepi dio grada.

  d) Uenici Sarajevske Osnovne kole "Mehmedalija Mak Dizdar" posjetili su zemaljski Muzej i Baariju,naj ljepi dio grada.

  19. Obiljei niz rijei u kojem je svaka rije ispravno napisana!

  a) bosanski kulturni centar, nemamo, uvijek

  b) Bosanski kulturni centar, nemamo, uvijek

  c) bosanski kulturni Centar, nemamo, uvjek

  20. Obiljei niz rijei u kojem je svaka rije ispravno napisana!

  a) Banja Luka, Dan nezavisnosti BiH, Trg heroja

  b) Banja Luka, Dan nezavisnosti BiH, Trg Heroja

  c) Banja luka, dan Nezavisnosti BiH, Trg heroja

  21. Zaokrui slovo ispred ispravno napisane reenice.

  a) Katarina kosaa posljednja bosanska kraljica roena je u Blagaju kod Mostara. b) Katarina Kosaa, posljednja Bosanska kraljica roena je u Blagaju kod Mostara. c) Katarina Kosaa, posljednja bosanska kraljica, roena je u Blagaju kod Mostara. d) Katarina Kosaa, posljednja Bosanska kraljica, roena je u Blagaju kod Mostara.

  22. Paljivo proitaj reenicu, uspravnim crtama podijeli je na rijei i zaokrui slovo

  ispred tanog odgovora.

  Nemogu,uimpromjenljiveinepromjenljivevrsterijei,aposlijetogaurimnaklizanje.

  Navedena se reenica sastoji od:

  a) 12 rijei

  b) 13 rijei

  c) 14 rijei

  d) 16 rijei

  23. Oznai taan odgovor !

  a) Jedan moj prijatelj koji ivi u Velikoj britaniji, priao mi je o Nobelovcu Ivi Andriu.

  b) Jedan moj prijatelj,koji ivi u Velikoj Britaniji, priao mi je o nobelovcu Ivi Andriu.

  c) Jedan moj prijatelj koji ivi u Velikoj Britaniji priao mi je o Nobelovcu Ivi Andriu.

 • 35

  24. Napii veliko slovo tamo gdje je to potrebno.

  a) tihi okean/ocean

  b) sjedinjene amerike drave

  25. Obiljei niz u kojem je svaka rije ispravno napisana: a) orahi, korjenovi, vi biste pjevali, panonska nizija b) orai, korijenovi, vi bi pjevali, Panonska nizija c) orasi, korijenovi, vi bi pjevali, panonska Nizija d) orai,korjenovi, vi biste pjevali, Panonska nizija

  26. Zaokrui slovo ispred reenice koja je u potpunosti ispravno napisana:

  a) Pokazat e mo svima dasmo najbolji razred u koli.

  b) Pokazaemo svima da smo naj bolji razred ukoli.

  c) Pokazat emo svima da smo najbolji razred u koli.

  d) Pokazat emo svima dasmo naj bolji razred ukoli.

  27. Obiljei reenicu u kojoj su sve rijei pravilno napisane.

  a) Posjetili smo rodnu kuu Nobelovca Ive Andria u Travniku, a itaemo njegov roman Na Drini uprija koji je napisao 1945. godine.

  b) Posjetili smo rodnu kuu nobelovca Ive Andria u Travniku, a itat emo njegov roman Na Drini uprija koji je napisao 1945. godine.

  c) Posjetili smo Rodnu kuu nobelovca Ive Andria u travniku, a itat emo njegov

  roman Na Drini uprija koji je napisao 1945 godine.

  d) Posjetilismo rodnu kuu nobelovca Ive Andria u Travniku, a itati emo njegov roman Na Drini uprija koji je napisao 1945. godine.

  28. Zaokrui slovo ispred reenice koja je ispravno napisana: a) Zna li ta se desilo 20. jula.1980.godine? b) Stigla je 15.2.2002.godine. c) Na asu je bilo svega 10. uenika. 29. Dopuni reenicu.

  Vokativ se u reenici odvaja_____________________.

 • 36

  30. Napii skraenice za doktor i magistar

  a) doktor___________ b) magistar _______________

  31. Napii skraenicu za:

  a) i slino__________b) i tako dalje__________

 • 37

  TVORBA RIJEI

  1. Zaokrui slovo ispred rijei koje su sloenice.

  a) fotoaparat

  b) gore-dolje

  c) ruica

  d) rukotvorina

  2. Odgovori na postavljena pitanja.

  a) Kojim tipom tvorbe je nastala rije morski?

  Odgovor: ______________________________________________

  b) Kako se zove tvorbeni nastavak koji uestvuje u tvorbi ove rijei?

  Odgovor:_______________________________________________

  3. Rastavi rije saradnjana tvorbene elemente/dijelove i imenuj ih!

  a)_______________________________________________________

  Kojim tipom tvorbe/tvorbenim nainom je nastala rije saradnja?

  b)______________________________________________________

  4. U rijei podvodno odredi sufiks i prefiks!

  ___________________________________________________

  5. Od navedenih imenica izvedi prisvojne pridjeve nastavcima:

  a) Hercegovina - _____________________

  b) Armin - _________________________

  6. Odredi korijenski morfem ili korijen rije u rijei radnik!

  Odgovor:_________________________________________

  7. Dopuni reenicu!

  Tvorbeni morfem koji se nalazi na poetku tvorenice proaran naziva se______________.

  8. Kojim tipom tvorbe je nastala rije pradjed?

  Odgovor:____________________________________________________

 • 38

  9. Kojim tipom tvorbe je nastala rije visibaba?

  Odgovor:____________________________________________________

  10. Kojom vrstom tvorbe je nastala rije narukvica?

  Odgovor:____________________________________________________

  11. Zaokrui taan odgovor!

  Polusloenica je:

  a) obeavati b) podlaktica c) etvero-petero

  12. Dva su osnovna tvorbena naina: izvoenje i slaganje.

  DA NE

 • 39

  MEDIJSKA KULTURA

  1. Dopuni!

  Osoba koja rukovodi postavljanjem na scenu pozorinog ili televizijskog djela je

  _____________________________.

  2. Dopuni!

  a) Scenarij pie __________________

  b) Knjigu snimanja pravi _______________.

  3. Kako zovemo film koji prikazuje stvarne dogaaje, stvarne ljude u stvarnom prostoru i ivotnim situacijama?

  Odgovor:__________________________________________________________________.

  4. Napii ime bosanskohercegovakog reisera/redatelja koji je dobio Oskara za film Niija zemlja?________________________________

  5. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora!

  Kojim su se redom pojavljivali mediji?

  a) radio, novine, televizija b) novine, televizija, radio c) novine, radio, televizija

  6. Dopuni!

  Stilska figura koja se esto pojavljuje u tekstu stripova naziva se______________.

  7. asopis je printani medij.

  DA NE

 • 40

  LEKSIKA

  1. Razmisli o sljedeoj tvrdnji i zaokrui odgovor koji smatra tanim. Skup rijei jednog jezika naziva se leksika.

  DA NE

  2. Homonimi su rijei istog glasovnog sastava, a razliitog znaenja, npr:

  luk-povre, luk-oruje

  DA NE

  3. Rijei koje imaju suprotno znaenje nazivaju se sinonimi.

  DA NE

  4. Dopuni reenicu!

  Arhaizmi su____________________________________________________________.

  5. Povei naziv sa grupom rijei upisujui odgovarajue slovo.

  a) mliko, greota, e, fala ____ argonizmi

  b) lova, murija, buraz, levat ____ dijalektalizmi

  6. Dopuni!

  a) molba, alba, potvrda, oglas, biografija piu se________________________stilom.

  b) vijesti, izvjetaji, reportae, novine i lanici piu se____________________stilom.

  7. Struno i nauno ocjenjivanje neke knjige, filma, pozorine predstave, emisije, muzike naziva se__________________________.

 • 41

  Rjeenja pitanja iz kataloga za Bosanski, hrvatski, srpski jezik i knjievnost

  O S N O V N E K O L E

  kolska 2016/17. godina

  HISTORIJA JEZIKA

  1. irilicom 1bod

  2. a) Bosanski jezik spada u porodicu junoslavenskih jezika.

  b) Prvi pisani jezik svih Slavena zvao se staroslavenski jezik.(2x0.50) = 1 bod

  3. b ) glagoljica1 bod

  4. c)bosanicom/bosanskom varijantom irilice1 bod

  5. a) Alhamijado knjievnost1 bod

  6. latinica i irilica (2x0.50) = 1 bod

  7. a) epitafi 1bod

  8. c) arapsko pismo prilagoeno glasovnom sistemu naeg jezika1bod

  9. Steci1 bod

  10. DA 1 bod

  11. Humaka ploa1 bod

  KNJIEVNOST

  1. I DA; II a) Edhem Mulabdi (2x0.50) = 1 bod 2. d) Gromovo ule1bod

  3. Katren1 bod 4. Ukrtena rima1 bod 5. Epifora1 bod 6. Personifikacija1 bod 7. Distih1 bod 8. Onomatopeja1 bod 9. Gradacija 1 bod 10. Aliteracija1 bod

 • 42

  11. Ahmet abo i njegova supruga Tijana glavni su likovi romana Tvrava kojeg je napisao Mea Selimovi.(2x0.50) = 1 bod

  12. Antiteza/ kontrast 1 bod 13. d) Isak Samokovlija1 bod 14. Smrt Omera i Merime1 bod 15. Hiperbola/preuveliavanje1 bod 16. c) Drama 1 bod

  17. d) Kameni spava 1 bod

  18. Unakrsna/ukrtena rima1 bod

  19. Zuko Dumhur1 bod

  20. a) poema1 bod

  21. a) personifikacija b) hiperbola (2x0.50) = 1 bod

  22. c) Slavko Kolar 1 bod

  23. Personifikacija1 bod

  24. b) Ljetopis 1 bod

  25. d) Jazavac pred sudom 1 bod

  26. a) tragedija b) komedija (2x0.50) =1 bod

  27. putopis 1 bod

  28. tercina 1 bod

  29.b) kazivanje o dogaajima u obrnutom vremenskom smjeru: od sadanjosti prema prolosti1 bod

  30. a) katren b) obgrljena (2x0.50) = 1 bod

  31. aliteracija1 bod

  32. asonanca1 bod

  33. metafora1 bod

  34. tarih1 bod

  35. Hasanaginica; slovenska antiteza(2x0.50) = 1 bod

  36. epski rod; tragedija (2x 0.50) = 1 bod

  37. dramski rod; rodoljubiva (2x 0.50) = 1 bod

 • 43

  FONETIKA I FONOLOGIJA

  1. a) palatalizacija (prva palatalizacija)

  b) jotovanje (jotacija)(2x0.50) = 1 bod

  2. a) jotovanje

  b) promjena( prelaz) l u o ( 2x0.50) = 1 bod

  3. a) jotovanje

  b) prva palatalizacija (2x0.50) = 1 bod

  4. d) odrati1 bod

  5. c) smrt1bod

  6. a) prva palatalizacija; b) pretvaranje (prelaz) l u o (2x0.50) = 1 bod

  7. druge palatalizacije ili sibilarizacije1bod

  8. a) jotovanje b) jednaenje suglasnika po mjestu tvorbe(2x0.50) = 1 bod

  9. a) jednaenje suglasnika po zvunosti b) druga palatalizacija(2x0.50) = 1 bod

  10.a) hljepi b) jednaenje suglasnika po zvunosti(2x0.50) = 1 bod

  11. b) prva palatalizacija 1bod

  12. a) jednaenje po zvunosti ; b) prva palatalizacija (2x0.50) = 1 bod

  13. d) druga palatalizacija /sibilarizacija 1 bod

  14. a)druga palatalizacija b) nepostojano a(2x0.50) = 1 bod

  15. bri jotovanje; psa nepostojano a( 2x0.50) = 1 bod

  16. jednaenje suglasnika po zvunosti 1 bod

  17. a) jednaenje suglasnika po zvunosti

  b) jednaenje suglasnika po mjestu tvorbe (2x0.50) = 1 bod

  18. a) jotovanje b) jednaenje suglasnika po mjestu tvorbe (2x0.50) = 1 bod

  19. vonja; jednaenje po mjestu tvorbe (2x0.50) = 1 bod

  20. geminacija 1 bod

  21. samoglasnik (vokal) ili suglasnik sa slogotvornom funkcijom (r)1 bod

 • 44

  22. k, g, h 1 bod

  23. , , 1 bod

  24. a, e, i, o, u1 bod

  25. fonetika 1 bod

  SINTAKSA

  1. I e) svjei i od ribizle II b) je pila (2x0.50) = 1 bod

  2. I Shvatila sam svoju greku. II zavisnom (2x0.50) = 1 bod

  3. a) atribut b) subjekat (2x0.50) = 1 bod

  4. a) uzrona b) vremenska (2x0.50) = 1 bod

  5. a) PON b) apozicija ( 2x0.50) = 1 bod

  6. a) vremenska b) nainska (2x0.50) = 1 bod

  7. a) POM b) POV (2x0.50) = 1 bod

  8. a) blago priloka odredba za nain b) djetetu subjekat (2x0.50) = 1 bod

  9. a) Dok su se drugi radovali... vremenska klauza

  b) ...da opravda izostanak objekatska klauza (2x0.50) = 1 bod

  10. a) objekat b) priloka odredba mjesta (2x0.50) = 1 bod

  11. a) iskljuna b) zakljuna (2x0.50) = 1 bod

  12. a) mjesna reenica b) namjerna reenica (2x0.50) = 1 bod

  13. a) nezavisnosloena b) sastavna (2x0.50) = 1 bod

  14. a) PON b) objakat (2x0.50) = 1 bod

  15. a) objekat b) priloka odredba za vrijeme (2x0.50) = 1 bod

  16. a) dopusna b) atributska (2x0.50)= 1 bod

  17. a) mjesna b) vremenska ( 2x0.50) = 1 bod

  18. a) POM b) PON (2x0.50) = 1 bod

 • 45

  19. a) Djeak poskoi, dohvati loptu i snano je utnu.

  c) Starac stade i protrlja oi rukama. (2x0.50) = 1 bod

  20. a) Nastavnik je ispitivao uenika.

  d) Pozvao sam samo najblie prijatelje. (2X0.50) = 1 bod

  21. plaljivo - PON/priloka odredba/adverbijalna oznaka za nain

  majci - dalji objek(a)t (2x0.50) = 1 bod

  22. c) mjesna 1 bod

  23. a) vremenska 1 bod

  24. Kad sam stigao na aerodrom, nije bilo nikoga.

  Dok je kia umivala ulice, tiho sam koraao. (2x0.50) = 1 bod

  25. tajanstvena; panju (2x0.50) = 1 bod

  26. b) Amra je sjedila na klupi i posmatrala prolaznike.

  c) Uradili su posao, ali nisu bili zadovoljni. (2x0.50) = 1 bod

  27. a) dopusna b) sastavna (2x0.50) = 1 bod

  28. a) priloka/adverbijalna odredba za vrijeme b) atribut(2x0.50) = 1 bod

  29. a) atributska b)suprotna (2x0.50) = 1 bod

  30. a) namjerna b) sastavna (2x0.50) = 1 bod

  31. a) subjekat; b) apozicija (2x0.50) = 1 bod

  32.a) prilog b) priloka odredba za nain (2x0.50) = 1 bod

  MORFOLOGIJA

  1. I akuzativ II instrumental ( 2x0.50) = 1 bod

  2. I c) mene, tvoj, on II d) obino, slabo, teko (2x0.50) = 1 bod

  3. a) zaista, svakako, moda, ne1 bod

  4. a) instrumental b) dativ (2x0.50) = 1 bod

 • 46

  5. b (a, ve, ili, bilo)1 bod

  6. a) suncem instrumental; b) poklonima dativ (2x 0.50) = 1 bod

  7. a (evo, bar, samo)1 bod

  8. c (idem, trite, voenje, vidjeti)1 bod

  9. a -nominativ b-lokativ (2x0.50) = bod

  10. a) itaoci b) italaca (2x0.50) = 1 bod

  11. a) akuzativ b) instrumental (2x0.50) = 1 bod

  12. kamenina; kuerina (2x0.50) = 1 bod

  13. genitiv; akuzativ ( 2x0.50) = 1 bod

  14. futur II 1 bod

  15. raunar; brz (2x0.50) = 1 bod

  16. a- lokativ b- glagolski prilog sadanji (2x0.50) = 1 bod

  17. a-genitiv b-lokativ (2x0.50) = 1 bod

  18. c) Dugo su razgovarali o djedu. 1 bod

  19. svrene i nesvrene/nesvrene i svrene ( 2x0.50) = 1 bod

  20. proitati; odsvirao (2 x0.50) = 1 bod

  21. ubaciti ; nacrtati ( 2x0.50) = 1 bod

  22. kopanje; plesanje ( 2x0.50) = 1 bod

  23. ljutio ; pjevao (2x0.50) = 1 bod

  24. oiana; poeljana/oeljana (2x0.50) = 1 bod

  25. jednina; svreni (2x0.50) = 1 bod

  26. travica; noica ( 2x0.50) = 1 bod

  27. dekliniraju 1 bod

  28. deset; polupromjenjive (2x0.50) = 1 bod

  29. c) ljubav; e) sloboda (2x0.50) = 1 bod

  30. posmatrajui- glagolski prilog sadanji; sjede- aorist(2x0.50) = 1 bod

  31. ti; vi (2x0.50) = 1 bod

 • 47

  32. java; blizu (2x0.50) = 1 bod

  33. b) u, na, po 1 bod

  34. radnja: pisati stanje: leati (2x0.50) = 1 bod

  35. u prijedlog; li upitna rijeca/rijeca/partikula (2x0.50) = 1 bod

  36. deklinacija; konjugacija ( 2x0.50) = 1 bod

  37. ui- infinitivna osnova 1 bod

  38. (pjevaju-pjeva-ju) pjeva - prezentska osnova 1 bod

  PRAVOPIS

  1. I c) ekanje, noenje, Alpe, metalostrugar II c) U sarajevskom naselju Ciglane nalazi se Merhemia trg. (2x0.50) =1 bod

  2. c. (htio, Sanski Most, Koevsko Brdo, ne doavi)1 bod 3. c) nonja1 bod 4. a i d (2x0.50)= 1 bod 5. sarajevski i Ismetov (2x0.50) =1 bod 6. b-neprijatelj c- nezgoda (2x0.50) = 1 bod 7. c-najjeftiniji d- ne ujem (2x0.50) = 1 bod 8. c) elio, Marijin Dvor,da li,Gornji Vakuf 9. a)Ne znaju oni njega b)Nemam tu knjigu. (2x0.50) = 1 bod

  10. c) Doi emo, povikae djeca, da opet zajedno beremo trenje! 1 bod

  11. htio; osmijeh (2x0.50) = 1 bod

  12. vjeba; zvijezda (2x0.50) = 1 bod

  13. a) Nikada nije gledao ni u koga.

  b) Doao je biciklom do mene. (2x0.50) = 1 bod

  14. c) Ja bih voljela obii tuzlansko Panonsko jezero.1 bod

  15. ne dovoljno; neidi (2x0.50) = 1 bod

  16. neovjek; Lovako drutvo Breza (2x0.50) = 1 bod

  17. kuica; jastui (2x0.50) = 1 bod

 • 48

  18. c) Uenici sarajevske Osnovne kole "Mehmedalija Mak Dizdar" posjetili su Zemaljski muzej i Baariju, najljepi dio grada. 1 bod

  19.b) Bosanski kulturni centar, nemamo, uvijek 1 bod

  20. a) Banja Luka, Dan nezavisnosti BiH, Trg heroja 1 bod 21. c) Katarina Kosaa, posljednja bosanska kraljica, roena je u Blagaju kod Mostara.1 bod 22. c) 14 rijei 1 bod

  23. b) Jedan moj prijatelj,koji ivi u Velikoj Britaniji, priao mi je o nobelovcu Ivi Andriu.

  1 bod

  24. a) Tihi okenan/ocean b) Sjedinjene Amerike Drave (2x0.50) = 1 bod

  25. d) orai,korjenovi, vi biste pjevali, Panonska nizija 1 bod

  26. c) Pokazat emo svima da smo najbolji razred u koli.1 bod

  27. b) Posjetili smo rodnu kuu nobelovca Ive Andria u Travniku, a itat emo njegov roman Na Drini uprija koji je napisao 1945. godine.1 bod 28. b) Stigla je 15.2.2002.godine. 1 bod 29. zarezima 1 bod 30. a) dr. i b) mr.1 bod 31. a) i sl. b) itd.1 bod

  TVORBA RIJEI

  1. a) fotoaparat i d) rukotvorina (2x0.50) = 1 bod 2. a) sufikisalan tvorba b) sufiks 3. a) sa-prefiks rad-korijen nja-sufiks b) sufiksalno-prefiksalna tvorba (2x0.50) 1bod 4. pod-prefiks i no-sufiks 1 bod 5. hercegovaki; Arminov (2x0.50) = 1 bod

  6. korijenski morfem je rad 1 bod 7. prefiks 1 bod

  8. pradjed prefiksalna tvorba 1 bod 9. slaganjem dvije rijei 1 bod 10. prefiksalno-sufiksalnom tvorbom 1 bod 11. c) etvero-petero 1 bod 12. DA 1 bod

 • 49

  MEDIJSKA KULTURA

  1. reiser/reditelj 1 bod

  2. a) scenarist b) reiser/reditelj (2x0.50) = 1 bod

  3. dokumentarni film 1 bod

  4. Danis Tanovi 1 bod

  5. c) novine, radio, televizija 1 bod

  6. onomatopeja 1 bod

  7. DA 1 bod

  LEKSIKA

  1. DA 1 bod

  2. DA 1 bod

  3. NE 1 bod

  4. zastarjele rijei 1 bod

  5. a dijalektalizmi; b argonizmi (2x0.50) = 1 bod

  6. a) administrativno-pravnim stilom

  b) novinarskim/urnalistikim stilom (2x0.50) = 1 bod

  7. kritika 1 bod

 • 50

  PRIMJERI URAENOG TESTA

  TEST I

  Pitanja Maksim

  . broj bodova

  Ostvareni broj

  bodova

  1. Napii glagolsku imenicu od navedenog glagola i prepoznaj glasovnu promjenu.

  a) voziti (vonja)

  b) glasovna promjena jednaenje suglasnika po mjestu tvorbe

  1 bod

  (2x0,50)

  2. Paljivo proitaj reenicu! Bila je rana jesen, a u pokrajnim uliicama je bilo blato i u centar su dolazili ljudi u prljavoj obui, ali niko nije prilazio sanduku. a) Broj klauza/sureenica u ovoj sloenoj reenici je_____4 b) Prepii jedan imenski predikat (bila je jesen)

  A.

  B.

  C.

  D.

  1 bod

  3. Napii u kojem se padeu nalaze istaknute rijei u navedenim reenicama:

  a) Uenik stoji pred tablom. ________________(instrumental) b) Uenik ide prema tabli.__________________ (dativ)

  1 bod

  (2x0,50)

 • 51

  Pitanja Maksim

  . broj bodova

  Ostvareni broj

  bodova

  4. Napii koju funkciju / slubu u navedenim reenicama vre podvuene rijei:

  a) Promrzle ptice su stajale na ici. _______________(atribut) b) Na put je pao uveli list. __________________(subjekat)

  1 bod

  (2x0,50)

  5. Obiljei taan odgovor. Primjer odstupanja od glasovne promjene jednaenja suglasnika po zvunosti je:

  a) burekdija b) podiati c) svadba d) svjedodba

  1 bod

  (2x0,50)

  6. Proitaj reenice. Obrati panju na mjesto zareza u njima, pa upii X u kvadrati desno ispred one koja je tano napisana. a) Znao je da e, padati kia ali nije ponio kiobran. b) Iako je bolestan doao je u kolu. c) Sve je to, prijatelju, samo igra. d) Kupio je sok, knjigu i kolae, i posjetio bolesnog druga.

  A.

  B.

  C.

  D.

  1 bod

 • 52

  Pitanja Maksim

  . broj bodova

  Ostvareni broj

  bodova

  7. Dopuni!

  a) Autor pjesme Zapis o zemlji je_____________________. (Mehmedalija Mak Dizdar)

  b) Lirska pjesma proeta osjeanjima ljubavi prema zaviaju, domovini, njezinim ljepotama i njezinim ljudima naziva se___________________________________________. (patriotska / rodoljubiva / domoljubna pjesma)

  A.

  B.

  C.

  D.

  1 bod

  8. Zaokrui tanu tvrdnju.

  Knjievnost napisana na bosanskom jeziku, a arapskim pismom naziva se:

  a) alhamijado knjievnost

  b) narodna knjievnost

  c) bosanskohercegovaka knjievnost

  1 bod

  9. Zaokruitanutvrdnju.

  a) Retrospekcija je isto to i hronologija. DA NE b) Pripovijetka je pria ispriana iskljuivo u dijalogu. DA NE

  1 bod

 • 53

  Pitanja Maksim

  . broj bodova

  Ostvareni broj

  bodova

  10. U sljedeem nizu rijei zaokrui onu koja je pogreno napisana. bio, vidio, sa mnom, najjai, predsjednik, ne bih, eljela, voljeo

  1 bod

 • Pitanja

  1. Obiljei niz rijei u kojima je izvrena sibilarizacij

  a) vrae, siromae, vremo, reb) vrazi, siromasi, ruci, snazi

  4. Obiljei taan odgovor!

  U kojoj rijei je suglasnik r nosilac sloga?

  A. odred B. vrea C. oprobati D. odrati

  5. Napii u kojem se padeu nalaze isnavedenim reenicama:

  c) Dugo se borio s boleu. ( instrumental)d) Dala mi je komadi okolade

  TEST II

  Pitanja

  i u kojima je izvrena sibilarizacija.

  vrae, siromae, vremo, ree vrazi, siromasi, ruci, snazi

  A

  B

  i je suglasnik r nosilac sloga?

  A.

  B.

  C.

  D.

  Napii u kojem se padeu nalaze istaknute rijei u

  instrumental) okolade. (genitiv)

  54

  Maksim. broj

  bodova

  Ostvareni broj

  bodova

  1 bod

  1 bod

  1 bod

  (2x0,50)

 • 55

  Pitanja Maksim

  . broj bodova

  Ostvareni broj

  bodova

  6. Napii koju funkciju / slubu u navedenim reenicama vre podvuene rijei:

  c) Samir, moj drug, razbolio se. (apozicija) d) Pred zoru sam zadrijemao. (priloka odredba za vrijeme)

  1 bod

  (2x0,50)

  7. Napii vrstu zavisne klauze / sureenice u navedenim sloenim reenicama:

  a) Proitao sam roman koji si mi poslao. (atributska klauza) b) Bie dobra ljetina, ako padne kia. (pogodbena klauza)

  1 bod

  (2x0,50)

  8. Obiljei rije sa kratkim akcentom.

  A. med B. plot C. smrt D. put

  A.

  B.

  C.

  D.

  1 bod

 • 56

  Pitanja Maksim

  . broj bodova

  Ostvareni broj

  bodova

  9. Obiljei taan odgovor!

  amil Sijari je napisao djelo pod nazivom:

  d) Tvrava e) Konak f) Bitka kod Bistrice Lesne g) Veliki vezir

  A.

  B.

  C.

  D.

  1 bod

  10. Paljivo proitaj stihove iz pjesme Steak Skendera Kulenovia i napii kako se zove ova vrsta strofe (prema broju stihova).

  Zato sam doao ovdje, kad sve ve ovdje pie?

  Posljednju blijedu zelen s jesenjom travom diem.

  uj, zvoni zrelo stablo to lijes mi tee ina.

  Ova vrsta strofe naziva se _________________ (tristih / tercina/ tercet).

  1 bod

 • 57

  Pitanja Maksim

  . broj bodova

  Ostvareni broj

  bodova

  9. Paljivo proitaj stihove iz pjesme Oblak Dobrie Cesaria i zaokrui taan odgovor. (DA ili NE)

  Gasne se krvavo oko lipanjskog plavetnog dana

  I rujni ve daak struji veeri snene i meke

  A parkom cvjetnim tiho ko vijele sablasti neke

  Nijeme se pruaju sjene visokih bujnih platana

  Vrsta rime u ovoj strofi naziva se obgrljena.

  DA NE

  1 bod

  10. Paljivo proitaj navedene stihove!

  Sabljama mu sanduk satesae.

  U narodnoj baladi Smrt Omera i Merime ponavljaju se suglasnici u vie rijei navedenog stiha. Ova stilska figura naziva se aliteracija.

  1 bod

 • 58

  Literatura

  Nastavni planovi i programi:

  Nastavni plan i program VIII razreda devetogodinje osnovne kole za Bosanski, hrvatski, srpski jezik i knjievnost Kantona Sarajevo

  Nastavni plan i program VIII razreda devetogodinje osnovne kole za Bosanski, hrvatski, srpski jezik i knjievnost Federacije Bosne i Hercegovine

  Nastavni plan i program IX razreda devetogodinje osnovne kole za Bosanski, hrvatski, srpski jezik i knjievnost Kantona Sarajevo

  Nastavni plan i program IX razreda devetogodinje osnovne kole za Bosanski, hrvatski, srpski jezik i knjievnost Federacije Bosne i Hercegovine

  Udbenici za VIII razred:

  Hadihrusti, Almira: itanka - udbenik,Sarajevo Publishing, Sarajevo, 2011.

  Verlaevi, Azra i Ali,Vesna: itanka udbenik, Vrijeme, Zenica, Nam Tuzla , 2012.

  Duboanin, Alija H. i Miti Rori, Ljiljana: itanka - udbenik,Bosanska rije, Sarajevo, Djeija knjiga, Sarajevo, 2011.

  Grupa autora: Svezame, otvori se! itanka - udbenik, Sezam d.o.o, Sarajevo, 2011.

  Zeki, Zdravka: Na jezik za 8. razred devetogodinje osnovne kole, Djeija knjiga, Sarajevo, Bosanska rije, Sarajevo, 2011.

  Udbenici za IX razred:

  Dibri, Amira: Na jezik za IX razred osnovne kole, Djeija knjiga, Sarajevo, Bosanska rije, Sarajevo, 2012.

  Verlaevi, Azra; Ali, Vesna: itanka udbenik za IX razred devetogodinje osnovne kole, Vrijeme, Zenica, NAM Tuzla, 2012.

  .

 • 59

  Struna literatura:

  Danko, Muhidin: Bosanski jezik i knjievnost u nastavi- metodiki pristupi, EuroCom, Sarajevo, 2003.

  Halilovi, Senahid: Pravopis bosanskoga jezika, Preporod, Sarajevo, 1996

  Idrizovi, Muris: Knjievnost za djecu, Savez drutava prosvjetnih radnika BiH, Sarajevo, 1998.

  Jahi, Devad, Halilovi, Senahid, Pali, Ismail: Gramatika bosanskoga jezika, DOM TAMPE, Zenica, 2000.

  Lei, Zdenko, Teorija knjievnosti, Sarajevo Publishing, Sarajevo, 2005.

  Lei, Zdenko i drugi: Suvremena tumaenja knjievnosti i knjievnokritiko naslijee XX stoljea, Sarajevo Publishing, Sarajevo, 2006.

  Solar, Milivoj: Teorija knjievnosti, kolska knjiga, Zagreb, 1997.

  Velikovi, Nenad: Od slova do smisla knjievni pojmovnik za osnovnu i srednju kolu, Mas Media Srajevo, Fond otvoreno drutvo BiH, Sarajevo 2014.

  Napomena:

  Dodatnu literaturu za izradu Kataloga ine i pitanja sa odgovorima koje su, po pozivu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS, dostavili nastavnici/ce Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i knjievnosti osnovnih kola KS.