zakon o predŠkolskom odgoju i obrazovanju mon.ks.gov.ba/sites/mon.ks.gov.ba/files/zakon...

Download ZAKON O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU mon.ks.gov.ba/sites/mon.ks.gov.ba/files/Zakon predškolskom...reguliše se predškolski odgoj ... funkcije i nadzor kao i druga pitanja ... a u skladu sa Pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj

Post on 07-Feb-2018

219 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Na osnovu lana 12. stav (1) taka b.) i lana 18. stav (1) taka b.) Ustava Kantona Sarajevo ("Slubene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), Skuptina Kantona Sarajevo, na sjednici odranoj 24. jula 2008. godine, donijela je

  ZAKON

  O PREDKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU U KANTONU SARAJEVO 1

  POGLAVLJE I. OSNOVNE ODREDBE

  lan 1. (Predmet)

  (1) Zakonom o predkolskom odgoju i obrazovanju (u daljnjem tekstu: Zakon) regulie se predkolski odgoj i obrazovanje djece od est mjeseci starosti do polaska u osnovnu kolu (u daljnjem tekstu: predkolski odgoj i obrazovanje), kao prvi, poseban i specifian stepen jedinstvenog sistema odgoja i obrazovanja, koji se ostvaruje kroz programe sa ugraenom zajednikom jezgrom.

  (2) Gramatika terminologija koritenja mukog ili enskog roda u ovom Zakonu podrazumijeva ukljuivanje oba roda.

  (3) Ovim Zakonom utvruju se principi, ciljevi, standardi i normativi, vrste programa, upravljanje, rukovoenje, funkcije i nadzor kao i druga pitanja u vezi sa organizacijom i osnivanjem predkolskih ustanova.

  (4) Principi, ciljevi i standardi utvreni ovim Zakonom ne mogu se reducirati u praktinoj primjeni.

  lan 2.(Djelatnost)

  (1) Predkolski odgoj i obrazovanje je prvi, poseban i specifian dio odgojno-obrazovnog sistema koji se bavi odgojem i obrazovanjem, ranom rehabilitacijom i resocijalizacijom, njegom i zatitom djece predkolske dobi.

  (2) Predkolski odgoj i obrazovanje predstavljaju djelatnost od posebnog interesa.

  lan 3.(Osnovne obaveze nadlenih obrazovnih vlasti)

  U skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Kantona Sarajevo, obrazovne vlasti u Kantonu Sarajevo i ustanove koje su registrirane za pruanje usluga u oblasti predkolskog odgoja i obrazovanja, obavezni su primjenjivati i potivati principe i norme utvrene ovim Zakonom i osigurati odgoj i obrazovanje pod jednakim uvjetima za svu djecu.

  1 Zakon o predkolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo objavljen je u Slubenim novinama Kantona Sarajevo broj; 26/08 od 24.07.2008. godine

 • POGLAVLJE II. PRINCIPI I CILJEVI PREDKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

  ODJELJAK A. Osnovni principi i ciljevi

  lan 4.(Principi predkolskog odgoja i obrazovanja)

  Predkolski odgoj i obrazovanje u Kantonu Sarajevo karakteriu sljedei principi predkolskog odgoja i obrazovanja:

  a) humanistiko - razvojni princip,

  b) princip profesionalne autonomnosti i strune odgovornosti i

  c) princip demokratinosti.

  lan 5.(Ciljevi)

  Cilj predkolskog odgoja i obrazovanja je da se u skladu sa naunim dostignuima najmlaoj generaciji osiguraju svi uvjeti za optimalan tjelesni, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj, odnosno uspjean dalji odgoj i obrazovanje.

  lan 6.(Uvaavanje stepena razvoja djeteta)

  Predkolski odgoj i obrazovanje zasnovan na humanistikom pristupu odgoja i obrazovanja, savremenim naunim dostignuima i teorijama o djetetovom razvoju i pravima djeteta obavezno uvaava stepen razvoja djeteta, specifinosti razvojnih mogunosti i pojedinane potrebe djeteta.

  lan 7.(Zabrana diskriminacije)

  (1) Svako dijete ima jednako pravo pristupa i jednake mogunosti uea u odgovarajuem odgoju i obrazovanju bez diskriminacije po bilo kojem osnovu.

  (2) Jednak pristup i jednake mogunosti podrazumijevaju obezbjeivanje jednakih uvjeta i prilika za sve, za poetak i nastavak daljeg odgoja i obrazovanja.

  ODJELJAK B. Principi i ciljevi koji obezbjeuju osnovna prava djece

  lan 8.(Obezbjeivanje najboljeg interesa djeteta)

  (1) Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje i pravilnu brigu za dobrobit njegovog fizikog i mentalnog zdravlja i bezbjednosti ima prednost nad svim drugim pravima.

  (2) U sluaju sukoba prava, prednost se daje onom pravu, tumaenju ili djelovanju koje e najvie koristiti interesu djeteta.

 • lan 9.(Opi ciljevi odgoja i obrazovanja)

  Opi ciljevi odgoja i obrazovanja proizlaze iz opeprihvaenih, univerzalnih vrijednosti demokratskog drutva, te sopstvenih vrijednosnih sistema zasnovanih na specifinostima nacionalne, historijske, kulturne i vjerske tradicije naroda i nacionalnih manjina koji ive u Kantonu Sarajevo.

  lan 10.(Obezbjeivanje optimalnog razvoja djeteta)

  Opi cilj predkolskog odgoja i obrazovanja je obezbjei- vanje optimalnih i jednakih uvjeta kako bi se svako dijete, od roenja do polaska u kolu, razvijalo i ostvarivalo svoje pune potencijale i kompetencije kroz razliite vidove kvalitetnog i profesionalno autonomnog institucionalnog i vaninstitucional- nog predkolskog odgoja i obrazovanja.

  lan 11.(Pravo na jezik)

  Jezik i kultura svih konstitutivnih naroda i svake nacionalne manjine koja ivi u Kantonu Sarajevo potovat e se i ukljuivati u predkolsku ustanovu u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Konvencijom o pravima djeteta, Evropskom konvencijom o zatiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i Okvirnom konvencijom za zatitu nacionalnih manjina.

  lan 12.(Potovanje vjerskih sloboda)

  (1) Predkolske ustanove e razvijati, unapreivati i potovati nacionalne i vjerske slobode, obiaje, toleranciju i kulturu dijaloga u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Evropskom konvencijom o zatiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, Okvirnom konvencijom za zatitu nacionalnih manjina, Konvencijom o pravima djeteta i drugim propisima koji reguliu ovu oblast.

  lan 13.(Pravo roditelja i djece na izbor ustanove i odluivanje)

  (1) Roditelji imaju pravo na izbor predkolske ustanove u kojoj e se odgajati i obrazovati njihovo dijete.

  (2) Roditelji imaju pravo i obavezu da preko svojih predstavnika u predkolskim ustanovama i tijelima i putem svojih asocijacija, u interesu svoje djece, uestvuju u odluivanju na svim nivoima o pitanjima znaajnim za rad predkolske ustanove i funkcionisanje predkolskog odgoja i obrazovanja.

 • lan 14.(Zadaci predkolskog odgoja)

  Zadaci predkolskog odgoja i obrazovanja su:

  a) obezbjeivanje uvjeta i podrke za optimalan fiziki rast i razvoj:

  1) razvoj fizikih sposobnosti;

  2) formiranje osnovnih zdravstveno-higijenskih navika;

  3) promovisanje zdravog naina ivota;

  4) ouvanje zdrave ivotne okoline.

  b) razvoj intelektualnih i drugih sposobnosti u skladu sa individualnim potrebama i interesovanjima djece,

  c) razvijanje kulturnih navika i pripremanje za dalji odgoj i obrazovanje,

  d) razvijanje patriotizma i svijesti o dravnoj i nacionalnoj pripadnosti,

  e) upoznavanje kulturno-religijske tradicije i kulture, njegovanje tolerancije i uvaavanje razliitosti,

  f) potivanje prava djece, ljudskih i graanskih prava i sloboda,

  g) razvijanje svijesti o jednakosti i ravnopravnosti spolova,

  h) sticanje elementarnih znanja o ivotu i radu ljudi, obogaivanje djeijeg iskustva,

  i) razvijanje i jaanje sposobnosti izraavanja govorom, pokretom, likovnim i muzikim izrazom u igri i drugim aktivnostima,

  j) razumijevanje, razvoj i usvajanje osnovnih socijalnih i moralnih vrijednosti, zadovoljenje potreba djece za igrom i zajednikim ivotom, te pozitivan uticaj na emocionalni i socijalni razvoj djeteta,

  k) razvijanje i njegovanje drugarstva i podsticanje i zadovoljenje potrebe djece za samoafirmacijom.

  POGLAVLJE III. FUNKCIJE PREDKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

  lan 15.(Funkcije)

  Funkcije predkolskog odgoja i obrazovanja su:

  a) obezbjeivanje uvjeta za optimalni razvoj svakog djeteta,

 • b) pomo roditeljima u brizi za njegu, zatitu, razvoj, odgoj i ope blagostanje djeteta,

  c) dopunjavanje porodinog odgoja.

  lan 16.(Standardi i normativi za obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja)

  (1) Predkolske ustanove funkciju odgoja i obrazovanja obavljaju u skladu sa planovima i programima usklaenim sa zajednikom jezgrom iz lana 22. Okvirnog zakona o predkolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Okvirni zakon), a u skladu sa Pedagokim standardima i normativima za predkolski odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Standardi i normativi).

  (2) Standarde i normative iz stava (1) ovog lana donosi Vlada Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Vlada).

  lan 17.(Obavezno ukljuivanje djece u predkolsko obrazovanje)

  (1) U godini pred polazak u osnovnu kolu, odgoj i obrazovanje u predkolskim ustanovama obavezno je za svu djecu predkolskog uzrasta.

  (2) Program obaveznog predkolskog odgoja i obrazovanja iz stava 1. ovog lana i nain njegove realizacije donosi ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: ministar).

  (3) Uvjeti i naini finansiranja obaveznog predkolskog odgoja i obrazovanja se utvruju kriterijima koje donosi Vlada.

  (4) U okviru obaveznog boravka djeteta u predkolskoj ustanovi bit e obezbijeen jedan obrok.

  lan 18.(Prijem djece)

  (1) Prijem djece u predkolsku ustanovu, osim djece koja imaju obavezu iz lana 17. ovog Zakona, vri se tokom cijele godine, u skladu sa ovim Zakonom, provedbenim aktima koji reguliu djelatnost predkolskog odgoja i obrazovanja.

  (2) Predkolske ustanove, u pogledu ostvarivanja uvjeta i sprovoenja procedura bez diskriminacije, osiguravaju jednake mogunosti za prijem sve djece.

  (3) Prije polaska u predkolsku ustanovu djeca moraju imati ljekarsko uvjerenje o zdravstvenom stanju.

 • POGLAVLJE IV. OSNIVANJE, RAD I P

Recommended

View more >