svim srednjim školama kantona sarajevo predmet: 1...

of 17 /17
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina KANTON SARAJEVO Ministarstvo obrazovanja i nauke CANTON SARAJEVO Ministry of Education and Science Broj : 11-01-38-19103-1/2011 Sarajevo, 31. 05. 2011. godine Svim srednjim školama Kantona Sarajevo n/r Direktora/Direktorice Predmet: 1. Obavještenje o terminima za prijemni ispit i obavezama u vezi s tim 2. Obavještenje o izmjenama Pravila sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo Cijenjene kolegice i kolege, Podsjećam Vas da sam u skladu sa Pravilima sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo donio odluku o terminima za polaganje prijemnog ispita u junskom konkursnom roku 2011. godine o čemu sam Vas obavijestio početkom aprila mjeseca ove godine. S tim u vezi utvrđujem satnicu polaganja ispita kako slijedi: VRSTA ŠKOLE-STRUKA PONEDJELJAK 20. juni 2011. godine UTORAK 21. juni 2011.godine Gimnazija Ekonomska, Trgovačka Bosanski/hrvatski/srpski jezik u 9,00 sati Strani jezik u 12,00 sati Matematika u 10,00 sati Ugostiteljsko-turistička Bosanski/hrvatski/srpski jezik u 9,00 sati Strani jezik u 12,00 sati Geografija u 10,00 sati Medicinska, zubotehnička, veterinarska, poljoprivredna,šumarska, kožarska Bosanski/hrvatski/srpski jezik u 9,00 sati Hemija u 12,00 sati Biologija u 10,00 sati Tekstilna tehnička Bosanski/hrvatski/srpski jezik u 9,00 sati Hemija u 12,00 sati Matematika u 10,00 sati Ostale tehničke škole Bosanski/hrvatski/srpski jezik u 9,00 sati Fizika u 12,00 sati Matematika u 10,00 sati Umjetničke škole Bosanski/hrvatski/srpski jezik u 9,00 sati Stručni dio u 12,00 sati Stručni dio u 9,00 sati Potrebno je da na vašim oglasnim tablama i WEB-stranici istaknete termine naznačene u ovom obavještenju za predmete koji se na prijemnom ispitu polažu u vašoj školi. Direktori škola su dužni da, po koverte sa pripremljenim jednim primjerkom testova, dođu u Ministarstvo (soba 207), za predmete koji se polažu prvog dana u ponedjeljak 20. juna 2011. godine između 8,00 i 8,30 sati, a za predmete koji se polažu drugog dana u utorak 21. juna 2011. godine između 9,00 i 9,30 sati. Nažalost, kao i gotovo svake godine nedobronamjerni već špekulišu time da imaju informacije o zloupotrebama pojedinaca u pravcu otkrivanja sadržaja testova. Često su te nedobronamjernosti upućene direktorima škola i njihovim najbližim saradnicima.

Author: others

Post on 02-Nov-2019

5 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Bosna i HercegovinaFederacija Bosne i Hercegovine

  Bosnia and HerzegovinaFederation of Bosnia and Herzegovina

  KANTON SARAJEVOMinistarstvo obrazovanja i nauke

  CANTON SARAJEVOMinistry of Education and Science

  Broj : 11-01-38-19103-1/2011 Sarajevo, 31. 05. 2011. godine

  Svim srednjim školama Kantona Sarajevon/r Direktora/Direktorice

  Predmet: 1. Obavještenje o terminima za prijemni ispit i obavezama u vezi s tim 2. Obavještenje o izmjenama Pravila sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo

  Cijenjene kolegice i kolege,

  Podsjećam Vas da sam u skladu sa Pravilima sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo donio odluku o terminima za polaganje prijemnog ispita u junskom konkursnom roku 2011. godine o čemu sam Vas obavijestio početkom aprila mjeseca ove godine.

  S tim u vezi utvrđujem satnicu polaganja ispita kako slijedi:

  VRSTA ŠKOLE-STRUKA PONEDJELJAK20. juni 2011. godine

  UTORAK21. juni 2011.godine

  GimnazijaEkonomska, Trgovačka

  Bosanski/hrvatski/srpski jezik u 9,00 satiStrani jezik u 12,00 sati

  Matematika u 10,00 sati

  Ugostiteljsko-turistička Bosanski/hrvatski/srpski jezik u 9,00 satiStrani jezik u 12,00 sati

  Geografija u 10,00 sati

  Medicinska, zubotehnička, veterinarska, poljoprivredna,šumarska, kožarska

  Bosanski/hrvatski/srpski jezik u 9,00 sati Hemija u 12,00 sati

  Biologija u 10,00 sati

  Tekstilna tehnička Bosanski/hrvatski/srpski jezik u 9,00 sati Hemija u 12,00 sati

  Matematika u 10,00 sati

  Ostale tehničke škole Bosanski/hrvatski/srpski jezik u 9,00 sati Fizika u 12,00 sati

  Matematika u 10,00 sati

  Umjetničke škole Bosanski/hrvatski/srpski jezik u 9,00 satiStručni dio u 12,00 sati

  Stručni dio u 9,00 sati

  Potrebno je da na vašim oglasnim tablama i WEB-stranici istaknete termine naznačene u ovom obavještenju za predmete koji se na prijemnom ispitu polažu u vašoj školi.

  Direktori škola su dužni da, po koverte sa pripremljenim jednim primjerkom testova, dođu u Ministarstvo (soba 207), za predmete koji se polažu prvog dana u ponedjeljak 20. juna 2011. godine između 8,00 i 8,30 sati, a za predmete koji se polažu drugog dana u utorak 21. juna 2011. godine između 9,00 i 9,30 sati.

  Nažalost, kao i gotovo svake godine nedobronamjerni već špekulišu time da imaju informacije o zloupotrebama pojedinaca u pravcu otkrivanja sadržaja testova. Često su te nedobronamjernosti upućene direktorima škola i njihovim najbližim saradnicima.

 • S ciljem da izbjegnemo sve moguće nesporazume ili negativne komentare navedene u prethodnom stavu upućujem direktore škola da koverte sa preuzetim testovima otvore neposredno pred sami ispit uz rezervisanje minimalnog vremena za umnožavanje u skladu sa brojem prijavljenih kandidata. Poželjno je da to vrijeme ne bude duže od 30 minuta.

  Takođe Vas obavještavam da je Vlada Kantona Sarajevo donijela određene Izmjene Pravila sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo, koje vam u prečišćenom tekstu dostavljamo u prilogu, te upućujem da sa njima na odgovarajući način upoznate sve zainteresirane. Izmjene se odnose na članove 9., 10., 11., 14., 15. i 18. koje će se primjenjivati za prijem učenika u školskoj 2011/2012. godini i slijedećim školskim godinama.

  Posebno upućujem da je, na osnovu prijedloga relevantnih subjekata, a s ciljem boljeg pozicioniranja polaganja prijemnog ispita iz predmeta maternji jezik, ministarstvo donijelo odluku da se na prijemnom ispitu za upis u srednje škole iz predmeta Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik umjesto pisanja eseja na zadanu temu, radi test znanja iz gramatike i književnosti, a koji obuhvata zadatke iz slijedećih oblasti koje su se izučavale u V, VI, VII i VIII razredu osnovne škole:

  - gramatika,- pravopis,- teorija književnosti,- književnost i- medijska kulturaMolim da direktori osnovnih i srednjih škola upoznaju učenike i druge zainteresirane sa

  ovim izmjenama koje će se primjenjivati za prijem učenika u prvi razred srednjih škola u školskoj 2011/2012. godini i slijedećim školskim godinama.

  U prilogu Vam dostavljamo i tekst Konkursa za prijem učenika u prvi razred srednjih škola u školskoj 2011/2012. godini sa planom upisa učenika po školama i zanimanjima.

  S poštovanjem,

  M I N I S T A R

  Dr. Emir Suljagić

  Dostavljeno: - Naslovu- Svim osnovnim školama- Prosvjetno-pedagoškom zavodu- a/a

  e-mail: [email protected], www.monks.baTel: + 387 (0) 33 562-128, Fax: + 387 (0) 33 562-218

  Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

  mailto:[email protected]

 • Na osnovu člana 8. Izmjena Pravila sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo (Zaključak Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-1876-3/11 od 30.05.2011. godine) ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo utvrđuje prečišćeni tekst Pravila sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo koji stupaju na snagu i primjenjivati će se danom donošenja.

  Broj 11-01-38-19103/1130. maj 2011. godine

  PRAVILA SA KRITERIJIMA ZA PRIJEM UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO (PRE Č I ŠĆ ENI TEKST )

  Član 1.Pravo upisa u prvi razred srednjih škola imaju učenici sa završenom osnovnom školom, koji

  nisu stariji od 18 godina, odnosno koji do kraja tekuće kalendarske godine ne navršavaju više od 18 godina života.

  U prvi razred specijalne srednje škole, odnosno specijalna odjeljenja srednje škole, pravo upisa imaju učenici koji nisu stariji od 20 godina, odnosno učenici koji do kraja tekuće kalendarske godine ne navršavaju više od 20 godina života.

  Član 2.Srednje škole vrše upis učenika u prvi razred u skladu sa Planom upisa učenika u srednje

  škole Kantona Sarajevo, koji na prijedlog Ministarstva obrazovanja i nauke, donosi Vlada Kantona Sarajevo.

  Prijem učenika provodi komisija koju imenuje školski odbor.Direktor srednje škole, na prijedlog komisije iz stava (2) ovog člana, utvrđuje preliminarnu

  rang-listu učenika za prijem u prvi razred. Preliminarnu rang-listu direktor srednje škole objavljuje na oglasnoj tabli i WEB-stranici

  škole, sa jasno istaknutom napomenom da je na istu dopuštena žalba, i to u roku od dva dana od dana njenog objavljivanja.

  Odluku o žalbi donosi školski odbor.Konačnu rang-listu svih kandidata i učenika primljenih u prvi razred, utvrđuje školski odbor

  i objavljuje je na oglasnoj tabli i WEB-stranici škole.

  Član 3.Prijem-upis učenika u prvi razred srednjih škola vrši se pod istim uslovima za sve učenike

  državljane Bosne i Hercegovine, povratnike iz inostranstva, kao i za strane državljane i lica bez državljanstva u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju.

  Član 4.Izbor kandidata za upis u srednju školu vrši se na osnovu ovih kriterija, koji su obavezni

  sastavni dio Konkursa za upis učenika u prvi razred srednjih škola. Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u Kantonu Sarajevo objavljuje se

  putem medija, najmanje dva mjeseca prije početka školske godine.U slučaju da u konkursnom roku iz prethodnog stava neke škole ne popune planirana mjesta,

  raspisuje se naknadni konkurs, i to najkasnije 15 dana prije početka školske godine.

  Član 5.Kandidati koji konkurišu u gimnazije, tehničke i srodne škole i umjetničke škole u prvom

  konkursnom roku polažu prijemni ispit, koji nije eliminatoran (osim stručnog dijela ispita – praktičnog rada u umjetničkim školama i testa fizičke sposobnosti u gimnaziji za sportsko izborno područje), ali čiji rezultati ulaze u ukupan broj bodova svakog kandidata.

  Kandidati koji konkurišu u srednje stručne škole ne polažu prijemni ispit.

 • Član 6.Detaljne informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za prijem i upis u srednje

  škole, te o mjestu i satnici polaganja prijemnog ispita objavljuju se na oglasnoj tabli i WEB-stranici svake škole.

  Član 7.Pravo konkurisanja u naknadnom upisnom roku u škole koje u prvom konkursnom roku nisu

  popunile planirana mjesta imaju svi učenici koji nisu primljeni u školu u koju su prethodno konkurisali.

  Član 8.Za prijavu na konkurs za upis u prvi razred srednje škole kandidat je dužan predati slijedeća

  dokumenta:• zahtjev za upis,• svjedodžbu o završenom VIII razredu osnovne škole (original),• uvjerenje o uspjehu u V, VI i VII razredu osnovne škole,• izvod iz matične knjige rođenih i• druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

  Član 9.Prijem učenika u gimnazije, tehničke i srodne škole i umjetničke škole vrši se na osnovu:

  a) PRVI KONKURSNI ROK• općeg uspjeha kandidata postignutog u V, VI, VII i VIII razredu osnovne škole,• uspjeha iz predmeta značajnih za odgovarajuću školu, koji su utvrđeni u članu 11. ovih

  Pravila,• rezultata postignutog na prijemnom ispitu za odgovarajuću školu i• rezultata postignutih na kantonalnim, te takmičenjima na nivou entiteta u BiH, BiH, kao i na

  međunarodnim takmičenjima.b) DRUGI KONKURSNI ROK

  • općeg uspjeha kandidata postignutog u V, VI, VII i VIII razredu osnovne škole,• uspjeha iz predmeta značajnih za odgovarajuću školu, koji su utvrđeni u članu 11. ovih

  Pravila i• rezultata postignutih na kantonalnim, te takmičenjima na nivou entiteta u BiH, BiH, kao i na

  međunarodnim takmičenjima.

  Član 10.Za kandidate koji konkurišu u gimnazije, tehničke i srodne škole, broj bodova po osnovu

  rezultata na prijemnom ispitu i uspjeha u osnovnoj školi se utvrđuje se na slijedeći način: a) PRVI KONKURSNI ROK

  Rezultat prijemnog ispita boduje se sa maksimalno 30 bodova (zbir bodova postignutih na polaganju prijemnog ispita iz tri predmeta posebno značajna za odgovarajuću vrstu srednje škole), opći uspjeh u V, VI, VII i VIII razredu osnovne škole sa maksimalno 20 bodova (zbir prosječnih ocjena svedenih na dvije decimale u V, VI, VII i VIII razredu osnovne škole), a uspjeh iz predmeta posebno značajnih za odgovarajuću školu sa maksimalno 50 bodova (zbir ocjena u VII i VIII razredu osnovne škole iz tri predmeta posebno značajna za odgovarajuću vrstu srednje škole - član 11. ovih pravila, se pomnoži sa brojem 1,66).b) DRUGI KONKURSNI ROK

  Rezultati općeg uspjeh u V, VI, VII i VIII razredu osnovne škole sa maksimalno 20 bodova (zbir prosječnih ocjena svedenih na dvije decimale u V, VI, VII i VIII razredu osnovne škole), a uspjeh iz predmeta posebno značajnih za odgovarajuću školu sa maksimalno 80 bodova (zbir ocjena u VII i VIII razredu osnovne škole iz tri predmeta posebno značajna za odgovarajuću vrstu srednje škole - član 11. ovih pravila, se pomnoži sa brojem 2,66).

 • Član 11.Predmeti koji se polažu na prijemnom ispitu (prvi konkursni rok), odnosno predmeti

  posebno značajni za odgovarajuću vrstu srednje škole (prvi i drugi konkursni rok)VRSTA ŠKOLE Provjera znanja iz predmeta/predmeti

  posebno značajni za vrstu srednje školemaksimalan broj bodova

  GIMNAZIJA*, EKONOMSKA ŠKOLA TRGOVAČKA ŠKOLA

  Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik 10Matematika 10Strani jezik 10UKUPNO 30

  MEDICINSKA, ZUBOTEHNIČKA,VETERINARSKA, POLJOPRIVREDNA,ŠUMARSKA, KOŽARSKA, USLUŽNE DJELATNOSTI

  Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik 10Hemija 10Biologija 10UKUPNO 30

  TEKSTILNA TEHNIČKA Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik 10Hemija 10Matematika 10UKUPNO 30

  UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA(Ugostiteljsko-turistički tehničar)

  Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik 10Geografija 10Strani jezik 10UKUPNO 30

  OSTALE TEHNIČKE ŠKOLE Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik 10Matematika 10Fizika 10UKUPNO 30

  * Pored prijemnog ispita kandidati za sportsko izborno područje, koji se opredjeljuju već u I razredu, polažu test fizičke sposobnosti koji je eliminatoran.

  Član 12.Kandidat koji konkuriše za upis u umjetničke škole polaže prijemni ispit. Praktičan rad na

  prijemnom ispitu je eliminatoran.Program polaganja prijemnog ispita u umjetničkoj školi, način bodovanja i drugi relevantni

  podaci i obavještenja objavljuju se na oglasnoj tabli škole, s tim da je pored sadržaja stručnog dijela ispita kojeg utvrđuje škola svojim aktom, obavezno polaganje prijemnog ispita iz bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika koji se boduje kao i kod drugih srednjih škola sa najviše 10 bodova.

  Član 13.Prijem učenika u stručne škole vrši se na osnovu:

  • općeg uspjeha kandidata postignutog u V, VI, VII i VIII razredu osnovne škole,• uspjeha iz predmeta posebno relevantnih za upis u određenu školu (struku) u VII i VIII

  razredu osnovne škole i• rezultata postignutih na kantonalnim, te takmičenjima na nivou entiteta u BiH, BiH, kao i na

  međunarodnim takmičenjima.

  Član 14.Za kandidate koji konkurišu u stručne škole broj bodova po osnovu uspjeha u osnovnoj školi

  se utvrđuje tako što se rezultati općeg uspjeh u V, VI, VII i VIII razredu osnovne škole boduju sa maksimalno 20 bodova (zbir prosječnih ocjena svedenih na dvije decimale u V, VI, VII i VIII razredu osnovne škole), a uspjeh iz predmeta posebno značajnih za odgovarajuću školu sa maksimalno 80 bodova (zbir ocjena u VII i VIII razredu osnovne škole iz tri predmeta posebno značajna za odgovarajuću srednju stručnu školu - član 15. ovih pravila, se pomnoži sa brojem 2,66).

 • Član 15.Predmeti posebno značajni za zanimanja u okviru određene srednje stručne škole – struke,

  koji se boduju pri upisu u stručne škole utvrđeni su kako slijedi:SREDNJA STRUČNA ŠKOLA – STRUKA N A Z I V P R E D M E T AMašinska, Elehtrotehnička, Drvoprerađivačka, Građevinska, Saobraćajna, Željeznička

  Bosanski/Hrvatski/Srpski jezikMatematika Fizika

  Šumarska, Poljoprivredna, Prehrambena, Veterinarska, Uslužne djelatnosti

  Bosanski/Hrvatski/Srpski jezikBiologija Hemija

  Trgovinska, Ugostiteljska, Turistička Bosanski/Hrvatski/Srpski jezikStrani jezikMatematika

  Kožarska, Tekstilna, Hemijska, Tehnološka, MetalurškaRudarska, Geološka

  Bosanski/Hrvatski/Srpski jezikHemija Fizika

  Član 16.Za jedno od osvojenih mjesta na kantonalnom takmičenju učenika osnovnih škola dobije se

  slijedeći broj bodova:• za osvojeno prvo mjesto 3 boda, • za osvojeno drugo mjesto 2 boda i• za osvojeno treće mjesto 1 bod.

  Za jedno od osvojenih mjesta na takmičenju učenika osnovnih škola na nivou entiteta u BiH i BiH dobije se slijedeći broj bodova:

  • za osvojeno prvo mjesto 4 boda,• za osvojeno drugo mjesto 3 boda i • za osvojeno treće mjesto 2 boda.

  Za jedno od osvojenih mjesta na međunarodnom takmičenju učenika osnovnih škola dobije se slijedeći broj bodova:

  • za osvojeno prvo mjesto 5 bodova,• za osvojeno drugo mjesto 4 boda i • za osvojeno treće mjesto 3 boda.

  Ukupan broj bodova koje učenik dobije po osnovu takmičenja iz ovog člana ne može preći 10 bodova, s tim da se boduju samo takmičenja koja su zvanično organizovana na nivou Kantona, Federacije BiH, BiH i to iz predmeta matematika, fizika, informatika, strani jezik, geografija, a za umjetničke škole i takmičenja iz okvira te struke. U tehničkim školama, pored navedenog boduju se i rezultati u okviru takmičenja pod nazivom “Smotra tehničkog stvaralaštva” koje je organizovalo Ministarstvo.

  Član 17.Kandidat koji je u osnovnoj školi Kantona Sarajevo iz koje dolazi, proglašen učenikom

  generacije, polaže prijemni ispit, a na ukupan broj bodova koji ostvari po osnovu ovih Kriterija dobija dodatnih 5 bodova i na njega se primjenjuju uslovi iz člana 18. ovih Kriterija.

  Na kandidate iz drugih kantona koji su proglašeni učenikom generacije po kriterijima koji korespondiraju Kriterijima za izbor učenika generacije Kantona Sarajevo, tj. po kriterijima na osnovu kojih se bira samo jedan učenik generacije škole, a koje je donijelo nadležno ministarstvo, primjenjuje se stav 1. ovog člana.

  Član 18.

 • Za svakog kandidata koji konkuriše za prijem u prvi razred srednje škole utvrđuje se ukupan broj bodova po osnovu rezultata navedenih u članovima 10., 11., 13., 14., 15, 16 i 17. ovih kriterija.

  Za upis u gimnaziju učenik po svim osnovama mora imati ukupno minimalno 70 bodova.Za upis u ekonomsku školu, škole zdravstvene i ugostiteljsko-turističke struke učenik po

  svim osnovama mora imati ukupno minimalno 65 bodova.Za upis u ostale škole u kojima se polaže prijemni ispit učenik po svim osnovama mora

  imati ukupno minimalno 60 bodova.

  Član 19.Ako je učenik završio osnovnu školu u inostranstvu i ako nema predmeta u VII i VIII

  razredu koji sa boduju kao predmeti značajni za struku pri upisu u prvi razred, onda se umjesto ocjena iz tog predmeta uzima prosječna ocjena iz svih predmeta tog razreda (aritmetička sredina).

  Član 20.Pod jednakim uslovima iz ovih kriterija, prednost imaju:

  djeca boraca-branitelja BiH;djeca ratnih vojnih invalida;djeca šehida i poginulih i nestalih boraca-branitelja i umrlih ratnih vojnih invalida;djeca organizatora otpora;djeca veterana-prvoboracadjeca nosilaca najviših ratnih priznanja.(Čl. 1., 2., 5. i 23. Zakona o dopunskim pravima-branitelja BiH (“Sl. novine Kantona Sarajevo” broj 2/02))

  M I N I S T A R

  Dr. Emir Suljagić, s.r.

 • Na osnovu čl. 57., 62., 77. i 78. Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/10) Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo objavljuje

  K O N K U R Sza upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo u školskoj

  2011./2012. godini.

  Konkurs za upis u PRVI razred srednjih škola u školskoj 2011./2012. godini traje:• Za gimnazije, tehničke i srodne škole i umjetničke škole od 06. do 17. juna 2011. godine,• Za srednje stručne škole od 06. do 21. juna 2011. godine.

  Kandidati koji konkurišu u gimnazije, tehničke i srodne škole i umjetničke škole polažu prijemni ispit.

  Kandidati koji konkurišu u srednje stručne škole ne polažu prijemni ispit.Prijemni ispit u gimnazijama, tehničkim i srodnim školama i umjetničkim školama će se

  obaviti 20. i 21. juna 2011. godine. Detaljne informacije iz Pravila i kriterija za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo, mjestu i satnici polaganja prijemnog ispita biće objavljene na oglasnoj tabli i WEB-stranici svake škole.

  Izbor kandidata vršit će se na osnovu Pravila i kriterija za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo, koji je sastavni dio ovog konkursa.

  PRAVILA SA KRITERIJIMA ZA PRIJEM UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO

  Član 1.Pravo upisa u prvi razred srednjih škola imaju učenici sa završenom osnovnom školom, koji

  nisu stariji od 18 godina, odnosno koji do kraja tekuće kalendarske godine ne navršavaju više od 18 godina života.

  U prvi razred specijalne srednje škole, odnosno specijalna odjeljenja srednje škole, pravo upisa imaju učenici koji nisu stariji od 20 godina, odnosno učenici koji do kraja tekuće kalendarske godine ne navršavaju više od 20 godina života.

  Član 2.Srednje škole vrše upis učenika u prvi razred u skladu sa Planom upisa učenika u srednje

  škole Kantona Sarajevo, koji na prijedlog Ministarstva obrazovanja i nauke, donosi Vlada Kantona Sarajevo.

  Prijem učenika provodi komisija koju imenuje školski odbor.Direktor srednje škole, na prijedlog komisije iz stava (2) ovog člana, utvrđuje preliminarnu

  rang-listu učenika za prijem u prvi razred. Preliminarnu rang-listu direktor srednje škole objavljuje na oglasnoj tabli i WEB-stranici

  škole, sa jasno istaknutom napomenom da je na istu dopuštena žalba, i to u roku od dva dana od dana njenog objavljivanja.

  Odluku o žalbi donosi školski odbor.Konačnu rang-listu svih kandidata i učenika primljenih u prvi razred, utvrđuje školski odbor

  i objavljuje je na oglasnoj tabli i WEB-stranici škole.

  Član 3.Prijem-upis učenika u prvi razred srednjih škola vrši se pod istim uslovima za sve učenike

  državljane Bosne i Hercegovine, povratnike iz inostranstva, kao i za strane državljane i lica bez državljanstva u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju.

 • Član 4.Izbor kandidata za upis u srednju školu vrši se na osnovu ovih kriterija, koji su obavezni

  sastavni dio Konkursa za upis učenika u prvi razred srednjih škola. Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u Kantonu Sarajevo objavljuje se

  putem medija, najmanje dva mjeseca prije početka školske godine.U slučaju da u konkursnom roku iz prethodnog stava neke škole ne popune planirana mjesta,

  raspisuje se naknadni konkurs, i to najkasnije 15 dana prije početka školske godine. Za školsku 2011./2012. godinu naknadni konkurs će se objaviti 27 juna 2011. godine i

  trajat će od 27. do 30. juna 2011. godine.

  Član 5.Kandidati koji konkurišu u gimnazije, tehničke i srodne škole i umjetničke škole u prvom

  konkursnom roku polažu prijemni ispit, koji nije eliminatoran (osim stručnog dijela ispita – praktičnog rada u umjetničkim školama i testa fizičke sposobnosti u gimnaziji za sportsko izborno područje), ali čiji rezultati ulaze u ukupan broj bodova svakog kandidata.

  Kandidati koji konkurišu u srednje stručne škole ne polažu prijemni ispit.

  Član 6.Detaljne informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za prijem i upis u srednje

  škole, te o mjestu i satnici polaganja prijemnog ispita objavljuju se na oglasnoj tabli i WEB-stranici svake škole.

  Član 7.Pravo konkurisanja u naknadnom upisnom roku u škole koje u prvom konkursnom roku nisu

  popunile planirana mjesta imaju svi učenici koji nisu primljeni u školu u koju su prethodno konkurisali.

  Član 8.Za prijavu na konkurs za upis u prvi razred srednje škole kandidat je dužan predati slijedeća

  dokumenta:• zahtjev za upis,• svjedodžbu o završenom VIII razredu osnovne škole (original),• uvjerenje o uspjehu u V, VI i VII razredu osnovne škole,• izvod iz matične knjige rođenih i• druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

  Član 9.Prijem učenika u gimnazije, tehničke i srodne škole i umjetničke škole vrši se na osnovu:

  a) PRVI KONKURSNI ROK• općeg uspjeha kandidata postignutog u V, VI, VII i VIII razredu osnovne škole,• uspjeha iz predmeta značajnih za odgovarajuću školu, koji su utvrđeni u članu 11. ovih

  Pravila,• rezultata postignutog na prijemnom ispitu za odgovarajuću školu i• rezultata postignutih na kantonalnim, te takmičenjima na nivou entiteta u BiH, BiH, kao i na

  međunarodnim takmičenjima.b) DRUGI KONKURSNI ROK

  • općeg uspjeha kandidata postignutog u V, VI, VII i VIII razredu osnovne škole,• uspjeha iz predmeta značajnih za odgovarajuću školu, koji su utvrđeni u članu 11. ovih

  Pravila i• rezultata postignutih na kantonalnim, te takmičenjima na nivou entiteta u BiH, BiH, kao i na

  međunarodnim takmičenjima.

 • Član 10.Za kandidate koji konkurišu u gimnazije, tehničke i srodne škole, broj bodova po osnovu

  rezultata na prijemnom ispitu i uspjeha u osnovnoj školi se utvrđuje se na slijedeći način:

  a) PRVI KONKURSNI ROKRezultat prijemnog ispita boduje se sa maksimalno 30 bodova (zbir bodova postignutih na

  polaganju prijemnog ispita iz tri predmeta posebno značajna za odgovarajuću vrstu srednje škole), opći uspjeh u V, VI, VII i VIII razredu osnovne škole sa maksimalno 20 bodova (zbir prosječnih ocjena svedenih na dvije decimale u V, VI, VII i VIII razredu osnovne škole), a uspjeh iz predmeta posebno značajnih za odgovarajuću školu sa maksimalno 50 bodova (zbir ocjena u VII i VIII razredu osnovne škole iz tri predmeta posebno značajna za odgovarajuću vrstu srednje škole - član 11. ovih pravila, se pomnoži sa brojem 1,66).

  b) DRUGI KONKURSNI ROKRezultati općeg uspjeh u V, VI, VII i VIII razredu osnovne škole sa maksimalno 20 bodova

  (zbir prosječnih ocjena svedenih na dvije decimale u V, VI, VII i VIII razredu osnovne škole), a uspjeh iz predmeta posebno značajnih za odgovarajuću školu sa maksimalno 80 bodova (zbir ocjena u VII i VIII razredu osnovne škole iz tri predmeta posebno značajna za odgovarajuću vrstu srednje škole - član 11. ovih pravila, se pomnoži sa brojem 2,66).

  Član 11.Predmeti koji se polažu na prijemnom ispitu (prvi konkursni rok), odnosno predmeti

  posebno značajni za odgovarajuću vrstu srednje škole (prvi i drugi konkursni rok)VRSTA ŠKOLE Provjera znanja iz predmeta/predmeti

  posebno značajni za vrstu srednje škole

  maksimalan broj bodova

  GIMNAZIJA*, EKONOMSKA ŠKOLA TRGOVAČKA ŠKOLA

  Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik 10Matematika 10Strani jezik 10UKUPNO 30

  MEDICINSKA, ZUBOTEHNIČKA,VETERINARSKA, POLJOPRIVREDNA,ŠUMARSKA, KOŽARSKA, USLUŽNE DJELATNOSTI

  Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik 10Hemija 10Biologija 10UKUPNO 30

  TEKSTILNA TEHNIČKA Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik 10Hemija 10Matematika 10UKUPNO 30

  UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA(Ugostiteljsko-turistički tehničar)

  Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik 10Geografija 10Strani jezik 10UKUPNO 30

  OSTALE TEHNIČKE ŠKOLE Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik 10Matematika 10Fizika 10UKUPNO 30

  * Pored prijemnog ispita kandidati za sportsko izborno područje, koji se opredjeljuju već u I razredu, polažu test fizičke sposobnosti koji je eliminatoran.

  Član 12.

 • Kandidat koji konkuriše za upis u umjetničke škole polaže prijemni ispit. Praktičan rad na prijemnom ispitu je eliminatoran.

  Program polaganja prijemnog ispita u umjetničkoj školi, način bodovanja i drugi relevantni podaci i obavještenja objavljuju se na oglasnoj tabli škole, s tim da je pored sadržaja stručnog dijela ispita kojeg utvrđuje škola svojim aktom, obavezno polaganje prijemnog ispita iz bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika koji se boduje kao i kod drugih srednjih škola sa najviše 10 bodova.

  Član 13.Prijem učenika u stručne škole vrši se na osnovu:

  • općeg uspjeha kandidata postignutog u V, VI, VII i VIII razredu osnovne škole,• uspjeha iz predmeta posebno relevantnih za upis u određenu školu (struku) u VII i VIII

  razredu osnovne škole i• rezultata postignutih na kantonalnim, te takmičenjima na nivou entiteta u BiH, BiH, kao i na

  međunarodnim takmičenjima.

  Član 14.Za kandidate koji konkurišu u stručne škole broj bodova po osnovu uspjeha u osnovnoj školi

  se utvrđuje tako što se rezultati općeg uspjeh u V, VI, VII i VIII razredu osnovne škole boduju sa maksimalno 20 bodova (zbir prosječnih ocjena svedenih na dvije decimale u V, VI, VII i VIII razredu osnovne škole), a uspjeh iz predmeta posebno značajnih za odgovarajuću školu sa maksimalno 80 bodova (zbir ocjena u VII i VIII razredu osnovne škole iz tri predmeta posebno značajna za odgovarajuću srednju stručnu školu - član 15. ovih pravila, se pomnoži sa brojem 2,66).

  Član 15.Predmeti posebno značajni za zanimanja u okviru određene srednje stručne škole – struke,

  koji se boduju pri upisu u stručne škole utvrđeni su kako slijedi:SREDNJA STRUČNA ŠKOLA – STRUKA N A Z I V P R E D M E T AMašinska, Elehtrotehnička, Drvoprerađivačka, Građevinska, Saobraćajna, Željeznička

  Bosanski/Hrvatski/Srpski jezikMatematika Fizika

  Šumarska, Poljoprivredna, Prehrambena, Veterinarska, Uslužne djelatnosti

  Bosanski/Hrvatski/Srpski jezikBiologija Hemija

  Trgovinska, Ugostiteljska, Turistička Bosanski/Hrvatski/Srpski jezikStrani jezikMatematika

  Kožarska, Tekstilna, Hemijska, Tehnološka, MetalurškaRudarska, Geološka

  Bosanski/Hrvatski/Srpski jezikHemija Fizika

  Član 16.Za jedno od osvojenih mjesta na kantonalnom takmičenju učenika osnovnih škola dobije se

  slijedeći broj bodova:• za osvojeno prvo mjesto 3 boda, • za osvojeno drugo mjesto 2 boda i• za osvojeno treće mjesto 1 bod.

  Za jedno od osvojenih mjesta na takmičenju učenika osnovnih škola na nivou entiteta u BiH i BiH dobije se slijedeći broj bodova:

  • za osvojeno prvo mjesto 4 boda,• za osvojeno drugo mjesto 3 boda i

 • • za osvojeno treće mjesto 2 boda.Za jedno od osvojenih mjesta na međunarodnom takmičenju učenika osnovnih škola dobije

  se slijedeći broj bodova:• za osvojeno prvo mjesto 5 bodova,• za osvojeno drugo mjesto 4 boda i • za osvojeno treće mjesto 3 boda.

  Ukupan broj bodova koje učenik dobije po osnovu takmičenja iz ovog člana ne može preći 10 bodova, s tim da se boduju samo takmičenja koja su zvanično organizovana na nivou Kantona, Federacije BiH, BiH i to iz predmeta matematika, fizika, informatika, strani jezik, geografija, a za umjetničke škole i takmičenja iz okvira te struke. U tehničkim školama, pored navedenog boduju se i rezultati u okviru takmičenja pod nazivom “Smotra tehničkog stvaralaštva” koje je organizovalo Ministarstvo.

  Član 17.Kandidat koji je u osnovnoj školi Kantona Sarajevo iz koje dolazi, proglašen učenikom

  generacije, polaže prijemni ispit, a na ukupan broj bodova koji ostvari po osnovu ovih Kriterija dobija dodatnih 5 bodova i na njega se primjenjuju uslovi iz člana 18. ovih Kriterija.

  Na kandidate iz drugih kantona koji su proglašeni učenikom generacije po kriterijima koji korespondiraju Kriterijima za izbor učenika generacije Kantona Sarajevo, tj. po kriterijima na osnovu kojih se bira samo jedan učenik generacije škole, a koje je donijelo nadležno ministarstvo, primjenjuje se stav 1. ovog člana.

  Član 18.Za svakog kandidata koji konkuriše za prijem u prvi razred srednje škole utvrđuje se ukupan

  broj bodova po osnovu rezultata navedenih u članovima 10., 11., 13., 14., 15, 16 i 17. ovih kriterija.Za upis u gimnaziju učenik po svim osnovama mora imati ukupno minimalno 70 bodova.Za upis u ekonomsku školu, škole zdravstvene i ugostiteljsko-turističke struke učenik po

  svim osnovama mora imati ukupno minimalno 65 bodova.Za upis u ostale škole u kojima se polaže prijemni ispit učenik po svim osnovama mora

  imati ukupno minimalno 60 bodova.

  Član 19.Ako je učenik završio osnovnu školu u inostranstvu i ako nema predmeta u VII i VIII

  razredu koji sa boduju kao predmeti značajni za struku pri upisu u prvi razred, onda se umjesto ocjena iz tog predmeta uzima prosječna ocjena iz svih predmeta tog razreda (aritmetička sredina).

  Član 20.Pod jednakim uslovima iz ovih kriterija, prednost imaju:

  djeca boraca-branitelja BiH;djeca ratnih vojnih invalida;djeca šehida i poginulih i nestalih boraca-branitelja i umrlih ratnih vojnih invalida;djeca organizatora otpora;djeca veterana-prvoboracadjeca nosilaca najviših ratnih priznanja.(Čl. 1., 2., 5. i 23. Zakona o dopunskim pravima-branitelja BiH (“Sl. novine Kantona Sarajevo” broj 2/02))

  Plana upisa učenika u PRVI razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo po stručnim zvanjima i zanimanjima u školskoj 2011./2012. godini

 • R.br

  ŠKOLA STRUČNO ZVANJE ZANIMANJE PLAN UPISAOdj. Učen

  1 Prva gimnazija Gimnazija 6 1682 Druga gimnazija Gimnazija 6 168

 • Gimnazija - IB Middle Year Program 3 72U K U P N O : 9 240

  3 Treća gimnazija Gimnazija 7 1964 Četvrta gimnazija Gimnazija 6 1685 Peta gimnazija Gimnazija 4 112

  Gimnazija – sportsko usmjerenje 2 56U K U P N O : 6 168

  6 Gimnazija Dobrinja Gimnazija 6 1687 Prva bošnjačka Gimnazija 3 84

  Gimnazija Gimnazija po NPiP Cambridge međ. cent 2 48U K U P N O : 5 132

  8 Katolički školskicentar -Opća realna gimnazija

  Gimnazija 3 84

  9 Gimnazija Obala Gimnazija 6 16810 Srednja muzička

  školaMuzičar općeg smjera Muzičar solistaBaletski igrač/igračica

  2 2227

  4U K U P N O : 2 53

  11 Srednja škola primijenjenih Umjetnosti

  Likovni tehničar za primijenj.slikarstLikovni tehničar za primijenj.vajarstLikovni tehničar za tekstilni dizajnLikovni tehnič. za reklamnu grafikuLikovni tehničar za opremu knjigeLikovni tehnič. za oblikov. u metalu

  2 86

  101010

  6U K U P N O : 2 50

  12 Srednja medicinska škola Jezero

  Akušersko-ginekološka sestra tehn.Fizioterapeutski tehničarPedijatrijska sestra tehničarPsiho-gerijatrijska sestra-tehničar

  2331

  56848428

  U K U P N O : 9 25213 Srednja medicinska

  školaMedicinska sestra-tehničarFarmaceutsko-kozmetičarski tehn.Sanitetsko-ekološki tehničarLaboratorijski tehničar

  3312

  84842856

  U K U P N O : 9 25214 Srednja

  zubotehnička školaZubni tehničarStomatološka sestra

  41

  11228

  U K U P N O : 5 14015 Katolički škol.

  Centar-Medicinska škola

  Medicinska sestra tehničarFizioterapeutski tehničar

  11

  2828

  U K U P N O : 2 5616 Srednja ekonomska

  ŠkolaEkonomski tehničar 7 168

  17 Elektrotehnička škola za energetiku

  Elektrotehničar(Jedinstveno stručno zvanje Elektrotehničar sa izbornim područjima u III i IV razredu)

  ElektroinstalaterElektromehaničarElektroenergetičar

  4111

  112262626

  U K U P N O : 7 19018 Srednja

  elektrotehnička škola

  Elektrotehničar(Jedinstveno stručno zvanje Elektrotehničar sa izbornim područjima u III i IV razredu: računarstvo i informatika, telekomunikacije, elektronika i automat., RTV tehnika, telekomunikacije i marketing )

  7 196

  19 Srednja mašinska tehnička škola

  Mašin. tehn. konstrukt. na računaruMašinski tehničarMašinski tehničar energetikeMašinski tehničar za kompjutersko upravljanje mašinama

  4½½1

  112141428

  U K U P N O : 6 168

 • 20 Srednja škola za saobraćaj i komunikacije

  Tehničar PTT saobraćaja (Jedinstveno stručno zvanje sa izbornim područjima u III i IV razr: poštanske tehnologije, komunikacijske tehnologije)Tehničar drumskog saobraćaja(Jedinstveno stručno zvanje sa izbornim područjima u III i IV razredu: opšti, unutrašnji transport, špedicija, autodijagnostika, građevinska mehanizacija)

  Vozač motornih vozilaAutomehaničarAutoelektričarAutolimarAutolakirerRukovalac građev. i pretov.mašin

  1½121

  ½½1

  42

  42265226131326

  U K U P N O : 9 24021 Srednja škola

  metalskih zanimanjaTehničar mehatronikeMašinski tehničar (Jedinstveno stručno zvanje sa izbornim područjima u III i IV razredu: Zrakoplov i motor; opsluživanje zrakoplova i tereta, motori i motorna vozila, industrijska i naočalna optika; finomehanika; primijenjena informatika i računarstvo)

  BravarInstalater centralnog grijanjaPlinski i vodoinstalaterZlatar-draguljarZavarivačAutomehaničarOptičarOperator na CNC alatnim mašinama za obradu skidanjem strugotina

  14

  ½1

  ½½½1

  ½½

  28112

  1326131313261313

  U K U P N O : 10 27022 Željeznički školski

  centarTehničar mehatronikeTehničar vuče-mašinovođaTehničat tehničko-kolske djelatnostiTehničar željezničkog saobraćajaElektrotehničar (Jedinstveno stručno zvanje Elektrotehničar sa izbornim područjima u III i IV razredu: Signalnosiguronosna tehnika, telekomunikacije, šinska vozila, energetika, elektronika)

  Elektroničar telekomunikacijaElektroenergetičarAutomehaničarZavarivač Limar

  1½½1211

  1/31/31/3

  28141428562626

  998

  U K U P N O : 8 21823 Srednja

  građevinsko-geodetska škola

  Arhitektonski tehničarGrađevinski tehničarGeodetski tehničar-geometar

  Zidar-fasader-izolaterKeramičar-teracer-podopolag.Moler-farbar-soboslikarTesar-krovopokrivač Armirač-betoniracKamenorezac Monter suhe gradnje

  222

  1/31/31/3¼¼¼¼

  565656

  9987766

  U K U P N O : 8 22024 Srednja tehnička

  škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije

  Grafički tehničar (Jedinstveno stručno zvanje sa izbornim područjima: WEBdizajner, grafička dorada, grafička priprema, štampa-tisak, fotograf za medije, multimedijalni sadržaji, grafičko- komercijalno područje)

  5 140

  25 Srednja škola za okoliš i drvni dizajn

  Tehničar za obradu drveta (GTZ)Šumarski tehničar (EU VET)Ekološki tehničar (EU VET)Tehničar hortikulture (EU VET)

  Stolar (EU VET)Tapetar – dekorater (GTZ)Lugar (EU VET)Rasadničar(EU VET)

  11111111

  2828282826262626

  U K U P N O : 8 216

 • 26 Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti

  Poljoprivredni tehničarPrehrambeni tehničarVeterinarski tehničarKozmetičarski tehničar

  PekarMesarPrerađivač mlijekaVoćar – vinogradar-vinar Cvjećar - vrtlar Frizer

  12211

  ½½½½2

  28565628261313131352

  U K U P N O : 11 29827 Srednja škola za

  tekstil, kožu i dizajnTekstilni tehn. modelar-konstruktorTekstilni tehničar konfekcionar Tekstilni tehničar mehaničkog smjera Tekst. tehn. hemijsko-oplemenjiv.smj.

  KrojačHemijski čistačObućar (EU VET)

  21

  ½½111

  86281414262626

  U K U P N O : 7 19028 Srednja

  ugostiteljsko- turistička škola

  Turistički tehničarUgostiteljski tehničar

  KonobarKuharPoslastičar

  212

  1½½

  5628523913

  U K U P N O : 7 18829 Srednja trgovačka

  školaPoslovno-pravni tehničarTrgovački tehničarAranžer

  Trgovac

  2112

  56282852

  U K U P N O : 6 16430 Srednjoškolski

  centar VogošćaEkonomski tehničarMašinski tehničar konstruktor na računaru Zavarivač

  AutomehaničarAutolimarBravarInstalater centralnog grijanjaProdavač

  22

  1/32/31/31/31/3

  2

  5656

  918

  988

  52U K U P N O : 8 216

  31 Srednjoškolski centar Hadžići

  GimnazijaGrađevinski tehničarArhitektonski tehničar Mašinski tehn. konstruktor na računMašinski tehničar za kompjutersko upravljanje mašinama Automehaničar

  Plinski i vodoinstalaterBravarStolarProdavačKrojačFrizer-vlasuljar

  21111

  ½½½½1

  ½½

  562828282813131313261313

  U K U P N O : 10 272

 • 32 Srednjoškolski centar Ilijaš

  GimnazijaMašinski tehničarMašinski tehn. konstruktor na računaru Automehaničar

  AutolimarZavarivačBravarInstalater vodovoda i kanalizacijaInstalater za plinske instalac. i uređFrizer-vlasuljarProdavač

  211

  1/31/31/31/31/31/3

  11

  562828

  998899

  2626

  U K U P N O : 8 21633 Persijsko-Bosanski

  KoledžGimnazija 2 48

  34 Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje

  Pomoćni: autolakirer, autolimar, moler-farbar, tapetar, knjigovezac, Kuhar, cvjećar, konfekcionar takstila - krojač, operater za unos podataka, obućar, keramičar, bravar.

  4 Prema broju

  prijavljenih

  učenik(48)

  35 Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu

  Fizioterapeutski tehničarTelefonski operaterPoslovni tajnik

  Fizioterapeutski tehničarPoslovni tajnik, telefonski operaterProizvođač gume i plastikeTelefonistaPaker proizvoda

  2 Prema broju

  prijavljenih

  učenik(24)

  36 Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju

  Tekstilni tehničar modelar-konstruk Krojač, Autolimar, Limar, Metalostrugar, Bravar, Plinski i vodoinstalater, Tapetar,Fotograf, Knjigovezac, Frizer,

  2 Prema broju

  prijavljenih

  učenik(24)

  UKUPNO SREDNJE ŠKOLE

  STRUČNO ZVANJE ZANIMANJE 225 6009

  Radi ličnog informisanja učenika i njihovih roditelja u prilogu je Pregled broja nezaposlenih lica najbrojnijih zanimanja prema završenoj školi–struci na dan 31.03.2011. god. (Podaci Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo)ZANIMANJA /STRUČNA ZVANJA Broj

  nezaposlenih licaZANIMANJA /STRUČNA ZVANJA Broj

  nezaposlenih lica

  Maturant gimnazije 3809 Frizer i Frizer vlasuljar 1392Prodavač 3750 Administrativna struka 1013Zdavstvena struka 2856 Vozač motornih vozila 1007Ekonomska struka 2339 Automehaničar 991Ugostiteljsko-turistička struka 1603

  M I N I S T A R

  Dr. Emir Suljagić

  e-mail: [email protected], www.monks.baTel: + 387 (0) 33 562-128, Fax: + 387 (0) 33 562-218

  Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

  mailto:[email protected]

  VRSTA ŠKOLE-STRUKAUTORAKK O N K U R S