bosanski, hrvatski, srpski jezik i knjiŽevnost · pdf file1. uvod ... romantizam u evropskoj...

of 72 /72
BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Predmetna komisija Doc.dr. Edina Murtić Aida Bešlagić Jašarević Lejla Tuce Sarajevo, mart 2017. KATALOG PITANJA za eksternu maturu – srednja škola 0

Author: lytruc

Post on 01-Feb-2018

254 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  Predmetna komisija

  Doc.dr. Edina Murti

  Aida Belagi Jaarevi

  Lejla Tuce

  Sarajevo, mart 2017.

  KATALOG PITANJA za eksternu maturu srednja kola

  0

 • SADRAJ

  1. UVOD....................................................................................................................................3

  2. OPI CILJEVI ISPITA I ISHODI........................................................................................ 3

  A) KNJIEVNOST ...........................................................................................................3

  B) JEZIK ...........................................................................................................................4

  3. VRSTE ZADATAKA I OCJENJIVANJE............................................................................5

  4. UPUTSTVA ZA TESTIRANJE............................................................................................5

  5. KATALOG SA PITANJIMA................................................................................................7

  TEORIJA KNJIEVNOSTI...............................................................................................7

  ANTIKA KNJIEVNOST.............................................................................................11

  STARE ISTONJAKE KNJIEVNOSTI.....................................................................13

  SREDNJOVJEKOVNA KNJIEVNOST BOSNE I HERCEGOVINE..........................14

  HUMANIZAM I RENESANSA......................................................................................15

  USMENA NARODNA KNJIEVNOST.........................................................................17

  KNJIEVNOST NA ORIJENTALNIM JEZICIMA.......................................................19

  BAROK I MANIRIZAM..................................................................................................20

  KLASICIZAM, RACIONALIZAM I PROSVJETITELJSTVO U EVROPSKOJ

  KNJIEVNOSTI..............................................................................................................20

  ROMANTIZAM U EVROPSKOJ KNJIEVNOSTI......................................................21

  ROMANTIZAM U KNJIEVNOSTI JUNOSLAVENSKIH NARODA.....................22

  REALIZAM U EVROPI...................................................................................................24

  REALIZAM KOD JUNOSLAVENSKIH NARODA...................................................26

  MODERNA U SVJETSKOJ KNJIEVNOSTI...............................................................28

  MODERNA U JUNOSLAVENSKIM KNJIEVNOSTIMA.......................................29

  KNJIEVNOST IZMEU DVA SVJETSKA RATA U EVROPI..................................30

  JUNOSLAVENSKE KNJIEVNOSTI IZMEU DVA SVJETSKA RATA...............30

  SAVREMENA SVJETSKA KNJIEVNOST.................................................................31

  SAVREMENA KNJIEVNOST U JUNOSLAVENSKIM KNJIEVNOSTIMA......33

  POSTMODERNA U SVJETSKOJ KNJIEVNOSTI.....................................................35

  POSTMODERNA U BOSANSKOHERCEGOVAKOJ KNJIEVNOSTI..................36

  1

 • PRAVOPIS...................................................................................................................37

  FONETIKA I FONOLOGIJA......................................................................................39

  MORFOLOGIJA..........................................................................................................40

  SINTAKSA..................................................................................................................43

  SEMANTIKA..............................................................................................................44

  ZADACI POVEZIVANJA..........................................................................................44

  RJEENJA ZADATAKA............................................................................................47

  PRIMJERI URAENIH TESTOVA...........................................................................59

  LITERATURA ............................................................................................................71

  2

 • 1. UVOD

  Bosanski, hrvatski, srpski jezik i knjievnost je obavezan predmet na eksternoj maturi u

  Kantonu Sarajevo. Uenici nakon zavrene srednje kole (etverogodinje obrazovanje)

  polau eksternu maturu. Eksternom maturom se provjeravaju znanja, sposobnosti i vjetine

  steene tokom srednjeg etverogodinjeg obrazovanja u srednjim strunim kolama (I, II, III i

  IV razred, dva asa sedmino). S tim u vezi izraen je Katalog zadataka za polaganje ispita

  eksterne mature iz predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik i knjievnost koji obuhvata

  najvanije programske sadraje iz maternjeg jezika i knjievnosti, to e posluiti uenicima

  kao kvalitetna osnova za pripremanje ispita. Katalog zadataka za polaganje eksterne mature

  temeljni je dokument ispita u kojem su navedeni opi ciljevi ispita, struktura testa zasnovana

  na kompetencijama definisanim Nastavnim planom i programom za srednje strune kole,

  pravila izrade testa, literatura i zadaci kao i oznaeni brojevi rjeenja zadataka.

  2. OPI CILJEVI I ISHODI

  Eksterna matura je ispit kojim se eli provjeriti nivo usvojenih znanja i stepen sposobnosti

  koje su uenici razvili u toku srednjeg strunog obrazovanja, a u skladu s ciljevima i zadacima

  postavljenim kada je u pitanju prouavanje maternjeg jezika i knjievnosti, prema Nastavnom

  planu i programu srednjeg strunog obrazovanja.

  Pri izradi kataloga za eksternu maturu za Bosanski, hrvatski, srpski jezik i knjievnost uzeti su

  u obzir i ishodi znanja navedeni u Zajednikoj jezgri Nastavnih planova i programa (ZJNPP),

  a koji podrazumijevaju kompetencije: komunikacijska kompetencija, informatika pismenost,

  uiti kako se ui, drutvena i graanska kompetencija, samoinicijativa i poduzetnika

  kompetencija, kulturna svijest i kreativno produktivna kompetencija (Agencija za

  predkolsko, osnovno i srednjokolsko obrazovanje, Mostar, 2013.), u ishode znanja koji e se

  provjeravati eksternom maturom uvrteni su i sljedei:

  A. KNJIEVNOST

  U oblasti knjievnosti uenici / uenice bi trebali / trebale:

  razlikovati narodu / usmenu od umjetnike / pisane knjievnosti;

  prepoznavati vrste i obiljeja narodnih/usmenih pjesama;

  poznavati formalne i sutinske osobenosti knjievnih rodova;

  poznavati nazive knjievnih vrsta;

  3

 • definirati knjievne vrste;

  prepoznaje i objanjava kljune ideje teksta i njihovih razrada; rezimira kljune ideje

  na osnovu detalja koji ih dokazuju;

  analizira likove, dogaaje i ideje, njihove meuodnose u tekstu;

  utvruje kako taka gledita ili namjera utjee na oblikovanje sadraja i naina pisanja

  teksta;

  prepoznavati osjeanja izraena u lirskoj pjesmi,

  uoavati i odreivati stilska izraajna sredstva;

  prepoznati vrstu pjesme prema motivu;

  primjenjivati znanja o organizaciji strofe i stiha;

  prepoznavati i odreivati vrstu pjesme prema obliku;

  prepoznavati naslov djela, ime autora i vrstu knjievnog djela na osnovu datog

  odlomka;

  povezivati naziv djela i ime autora;

  povezivati vrstu i naziv knjievnog djela;

  povezivati knjievni period i autora knjievnog djela;

  povezivati likove i knjievno djelo;

  definisati pojam epskih vrsta razliitog porijekla;

  prepoznavati motive i kompoziciju;

  karakterizirati lik na osnovu datog odlomka;

  razlikovati pojedine dramske vrste;

  prepoznavati sutinu dramske radnje, dramskog sukoba, odlike damskog govora

  (monolog i dijalog);

  odrediti kompoziciju dramskog djela;

  poznavati odreene pojmove iz medijske kulture (televizija, tampa, snimanje filma,

  strip).

  B. JEZIK

  U oblasti jezika uenici / uenice bi trebali / trebale:

  poznavati historijski razvoj maternjeg jezika;

  poznavati razvoj i vrste pisma;

  definisati pojam jezika kao sredstva za sporazumijevanje, pojam standardnoga jezika;

  definisati i razlikovati jezike jedinice;

  4

 • prepoznavati, razlikovati, tumaiti i primjenjivati glasovne promjene i odstupanja;

  poznavati osnovna pravila akcentovanja (vrste akcenta / naglaska, mjesto akcenatske

  cjeline;

  akcenat / naglasak u rijei, naglaene / akcentirane i nenaglaene / neakcentirane rijei;

  poznavati i razlikovati vrste rijei i znati njihove morfoloke osobine (znaenja,

  promjene, gramatike kategorije i leksike osobine);

  prepoznavati tvorbu rijei (prefiks, sufiks, korijen rijei, naini tvorbe rijei);

  poznavati i razlikovati slubu/funkciju rijei u reenici;

  razumjeti i primjenjivati naine sklapanja jednostavnih reenica u sloenu;

  razumjeti i prepoznavati odnose meu klauzama u sloenoj reenici;

  prepoznavati vrste nezavisnosloenih reenica i znati tipine veznike

  prepoznavati vrste zavisnosloenih reenica;

  poznavati i primjenjivati osnovna pravopisna pravila (upotreba velikog i ma