bosanski, hrvatski, srpski jezik i knjiŽevnost …

of 38 /38
BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST [EKSTERNA PROCJENA] KATALOG ISPITNIH ZADATAKA (EKSTERNA EVALUACIJA NA KRAJU VI RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE) BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Autorice: Igbala Mehanić Lejla Bešović Adila Salibašić Kanton Sarajevo Page 1

Author: others

Post on 16-Oct-2021

13 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KATALOG ISPITNIH ZADATAKA
BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST
Autorice: Igbala Mehani
SADRAJ
I. UVOD............................................................................................................................................................... 2
II.4.b. Pribor ...................................................................................................................................................... 8
I. UVOD
Bosanski, hrvatski, srpski jezik i knjievnost je obavezan predmet na eksternoj evaluaciji u
Kantonu Sarajevo. Stoga, ispitni katalog za eksternu evaluaciju znanja iz Bosanskog, hrvatskog,
srpskog jezika i knjievnosti predstavlja temeljni dokument ispita u kojem su navedeni i
objašnjeni ciljevi eksterne evaluacije, sadraji koji se ispituju, tipovi zadataka i vrednovanja istih
u školskoj 2017./2018. godini.
Eksternom evaluacijom iz Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i knjievnosti eli se provjeriti
nivo usvojenih znanja i vještina koje su uenici razvili u toku druge trijade obrazovanja u
osnovnim školama na podruju Kantona Sarajevo.
Ovaj ispitni katalog namijenjen je uenicima i nastavnicima šestih razreda osnovne škole koji e
u junu 2018. godine pristupiti ispitu eksterne provjere znanja u Kanton Sarajevo.
Svi sadraji navedeni u Katalogu temeljeni su na Nastavnim planovima i programima za osnovne
škole Kantona Sarajevo, kao i na sadrajima udbenika koje je odobrilo Federalno ministarstvo
obrazovanja i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.
Ispitni katalog je podijeljen u tri poglavlja: Uvod, Ispit i Katalog zadataka. U uvodu je naznaen
zakonski okvir dok je cjelokupni ispit na eksternoj maturi opisan u drugom poglavlju, i to u pet
segmenata:
1. Podruja ispitivanja – navedena su podruja za koja se provjeravaju znanja i ispitne cjeline 2. Struktura ispita – dat je opis ispita, sadraji ispitivanja, ciljevi i zadaci 3. Ciljevi eksterne mature – u ovom dijelu precizirana su znanja i vještine koje je uenik trebao
savladati tokom druge trijade školovanja u okviru devetogodišnjeg obrazovanja 4. Tehniki opis testa i trajanje – navedene su tehnike pojedinosti poput vremena trajanja
ispita, pribor kojim se uenik moe sluiti na ispitu, nain bodovanja, te opis i nain rješavanja
testnih zadataka 5. Vrste zadataka – navedeni su primjeri tipova zadataka koji e se nai u testu, kao i ishodi
znanja koji se tim zadacima provjeravaju.
U Katalogu, u dijelu Primjeri zadataka, Katalog zadataka i Primjer testa imena pisaca navedena
su i fonetski.
Izrazi koji su radi preglednosti dati u jednom gramatikom rodu bez diskriminacije se u ovom
Katalogu odnose i na uenike i na uenice.
Kanton Sarajevo Page 3
II. ISPIT
Nain provjeravanja znanja
Ueniko znanje steeno tokom druge trijade vrednovat e se iskljuivo putem testa s pitanjima
objektivnog tipa. Test se sastoji od najmanje deset (10) a najviše dvadeset (20) pitanja
vrednovanih jednim ili s pola boda. Uenik na testu iz predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik i
knjievnost moe osvojiti maksimalno deset (10) bodova.
Tok ispita
Ispit iz predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik i knjievnost odrat e se u isto vrijeme, pod
jednakim uvjetima i na isti nain za sve uenike koji pristupe eksternoj maturi.
Ispit traje 60 minuta i piše se iskljuivo hemijskom olovkom, crnom ili plavom. Hemijske olovke
ija se tinta moe brisati nije dozvoljeno upotrebljavati.
Na ispitu nije dozvoljeno:
U sluaju nepridravanja uputa, nakon upozorenja deurnog profesora, uenik e biti upuen da
napusti ispit, a njegov ispit ocijenjen nulom.
Zadatak e se vrednovati s 0 bodova ako je:
• netaan • uenik nije postupio u skladu s uputom datom na poetku zadatka, npr. zaokrueno je više
ponuenih odgovora, a trai se samo jedan taan odgovor • ispravke koje je uenik napravio tokom rada na ispitu nisu potvreni potpisom deurnog
profesora • neitko i nejasno napisan • korišten neadekvatan pribor za pisanje.
Kanton Sarajevo Page 4
II.1. Podruja ispitivanja
Na kraju šestog (VI) razredu devetogodišnjeg obrazovanja od uenika se oekuje da su usvojili
znanja iz sljedeih oblasti:
Knjievno-teorijski pojmovi: usmena knjievnost, stalni epiteti, epski deseterac, epska i lirska
pjesma u usmenoj knjievnosti, fantastini elementi u bajci, likovi i motivi u bajci, basna, likovi u
basni, preneseni smisao basne, pouka basne, umjetnika knjievnost, lirska pjesma, pjesnike
slike, motiv kao najmanja tematska jedinica lirske pjesme, vrsta stiha, rima ili srok, ritam,
usvajanje osnovnih pojmova na nivou stilskih figura (izraajnih sredstava): epitet,
personifikacija, poreenje, onomatopeja, inverzija; vrste lirskog pjesništva: ljubavna,
deskriptivna, domovinska / patriotska / zaviajno-rodoljubiva), umjetnika proza, novela, crtica,
pripovijetka (knjievno-teorijski pojmovi: fabula, kompozicija, tematsko-idejna osnova, likovi
(glavni i sporedni), karakterizacija likova, naini pripovijedanja, roman (vrste: avanturistiki,
humoristiki, nauno-fantastini, dramski igrokaz);
Medijska kultura: razlikovati vrste medija, upoznati najvanije karakteristike filmskih vrsta,
navedenih televizijskih i radijskih emisija; upoznati se s mjesnim, dnevnim i sedminim
asopisima; poznavati karakteristike stripa;
Gramatika: razlikovanje osnovnog i prenesenog znaenja poznatih rijei; primjeniti nekoliko
višeznanih rijei; zapaanje, imenovanje poznate promjenjive i nepromjenjive rijei;
razumijevanje temeljne uloge promjenjivih i nepromjenjivih rijei, deklinacija imenskih rijei,
prepoznavanje priloga, estih prijedloga, estica da, ne, li, veznika i usklika u reenici;
Pravopis: Pravilno pisti veliko slovo u imenima kontinenata, drava, naseljenih mjesta, mora,
okeana, jezera, pravilno pisanje upravnog govora, pisanje superlativa pridjeva, pisanje brojeva,
pisanje prisvojnih pridjeva izvedenih od vlastitih imenica;
Historija jezika: razvoj pismenosti na podruju Bosne i Hercegovine, pisma, najstariji pisani
spomenici.
II.2. Struktura ispita
Ispit se sastoji od 18 zadataka, i to pitanja višestrukog izbora (VIZ) – 16 zadataka (ili 89%)i
pitanja povezivanja (POV) – 2 zadataka (ili 11%).
Pri izradi testnih zadataka (pitanja) komisija se koristila revidiranom Bloomovom
taksonomijom. Svi ispitni zadaci pravljeni su u tri nivoa: nii nivo (znanje i razumijevanje),
srednji nivo (primjena) i viši nivo (analiza). U jednom ispitnom testu zastupljenost zadataka po
nivoima je sljedei:
primjena – 50 % ili 9 zadataka
analiza 22 % ili 4 zadatka.
Testni zadaci su bodovani na sljedei nain:
pitanja VIZ su bodovani sa 0,5 boda

pitanja POV bodovana na nain da su 2 tana odgovora bodovana sa 0,5 boda, a sva 4
tana odgovora 1 bod. Ukoliko uenik/ca ima samo jedan taan odgovor, zadatak se
boduje sa 0 bodova, a ukoliko ima tri tana odgovora, zadatak se boduje sa 0,5 boda.
Test ima ukupno 10 bodova.
II.3. Obrazovni ishodi
S obzirom na to da su pri izradi kataloga za eksternu evaluaciju za Bosanski, hrvatski, srpski
jezik i knjievnost uzeti u obzir i ishodi znanja navedeni u Zajednikoj jezgri nastavnih planova i
programa (ZJNPP), a koji podrazumijevaju kompetencije: komunikacijska kompetencija,
informatika pismenost, uiti kako se ui, društvena i graanska kompetencija, samoinicijativa i
poduzetnika kompetencija, kulturna svijest i kreativno-produktivna kompetencija (Agencija za
predškolsko, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, Mostar 2013.), u ishode znanja koji e se
provjeravati eksternom maturom uvršteni su i sljedei u onolikoj mjeri koliko je to u ovom
trenutku mogue:
A. Ishodi uenja za itanje (knjievnost) – Kljune ideje i detalji
B. Ishodi uenja za itanje (knjievnost) – Vještina i struktura
C. Ishodi uenja za itanje (knjievnost) – Usvajanje i korištenje rjenika
Kanton Sarajevo Page 6
D. Ishodi uenja za itanje (knjievnost) – Integracija znanja i ideja
E. Ishodi uenja za itanje (knjievnost) – Opseg i nivo sloenosti teksta
F. Ishodi uenja za pisanje – Vrste i namjena teksta
G. Ishodi uenja za pisanje – Poznavanje jezika
U navedene ishode znanja uvršteni su samo oni koji su primjenjivani u dosadašnjem radu sa
uenicima, te djelimino ili u potpunosti navedeni u NPP kao opi i specifini ciljevi nastave
Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i knjievnosti. Navedeni ishodi znanja su precizni,
razumljivi i mjerljivi, te kao takvi predstavljaju pomo uenicima, nastavnicima i roditeljima u
boljem razumijevanju naina provjere uenikog znanja i vještina.
II.4. Tehniki opis ispita i trajanje
Ispit iz Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i knjievnosti sastoji se iz najmanje deset a najviše
dvadeset zadataka koji su vrednovani jednim (1 bod) ili s pola boda (0,5 boda).
Ispit traje 60 minuta.
Detaljniji opis bodovanja naveden je u potpoglavlju II.2. Struktura ispita i II.5. Opis bodovanja.
Vrijeme provoenja eksterne evaluacije znanja bit e objavljeno putem škola, sredstava javnog
informiranja, kao i na stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
(http://mon.ks.gov.ba/ ).
II.4.a. Izgled ispita i nain rješavanja
Uenik e na poetku dobiti knjiicu sa zadacima i uputama. Nakon usmenog obraanja
deurnog profesora i davanja detaljnijih uputa, svi uenici u isto vrijeme pristupaju rješavanju zadataka. Svi zadaci u testu su zadaci objektivnog tipa.
Od uenika se oekuje da paljivo proita uputu i pitanje datu na poetku svakog zadatka te
odgovori u skladu s traenim. Ovaj Katalog sadri i stotinu testnih pitanja koji nastavnicima i uenicima moe sluiti kao
pomono sredstvo rada u nastavi (Poglavlje: III. Katalog zadataka).
Kanton Sarajevo Page 7
II.4.b. Pribor
Pribor kojim se dopušteno sluiti tokom pisanja testa iz predmeta Bosanski, hrvatski, srpski
jezik i knjievnost je hemijska olovka kojom se piše plavom ili crnom bojom. Hemijske olovke
ija se tinta moe brisati, kao i nalivpera nisu dozvoljena.
II.5. Opis bodovanja
Ispit se sastoji od najmanje deset a najviše dvadeset pitanja, vrednovanih jednim ili s pola
boda što ukupno iznosi deset (10) bodova.
Pitanja POV bodovana na nain da su 2 tana odgovora bodovana sa 0,5 boda, a sva 4 tana
odgovora 1 bod. Ukoliko uenik/ca ima samo jedan taan odgovor, zadatak se boduje sa 0
bodova, a ukoliko ima tri tana odgovora, zadatak se boduje sa 0,5 boda.
Kanton Sarajevo Page 8
III. KATALOG ZADATAKA
1. KNJIEVNOST
1. Koju je od navedenih pjesama napisao Jovan Dui? Obiljei slovo ispred tanog
odgovora.
a) „Harfa“ b) „List na putu“ c) „Selo“ d) „ist zrak“
2. Ko je napisao djelo „Patuljak vam pria“? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) Šukrija Pando b) Branko opi c) Ahmet Hromadi d) Isak Samokovlija
3. Koje je od navedenih djela napisao Skender Kulenovi? Obiljei slovo ispred
tanog odgovora.
a) „Djeak Aron“ b) „Cvjetko“ c) „Gromovo ule“ d) „Otac“
4. Koji je od navedenih pisaca autor pjesme „List na putu“? Obiljei slovo ispred
tanog odgovora.
a) Ismet Bekri b) Skender Kulenovi c) Šukrija Pando d) Mirsad Beirbaši
Kanton Sarajevo Page 9
SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST [EKSTERNA PROCJENA]
5. Paljivo proitaj dio iz pripovijetke „Djeak Aron“ i odgovori na pitanje.
„Godine 1940. Aron je pošao na obuarski zanat. Prije toga je završio etiri razreda osnovne
škole. Jednog je dana, vraajuu se s posla, zauo pasje cviljenje. Spustivši se oprezno s mee na
put i pošto proe nekoliko koraaja naprijed, ugleda s druge strane puta, do same ograde, malo
bijelo kudravo paše.“
U kojem licu pripovijeda narator? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) u treem licu b) u drugom licu c) u prvom licu d) bezlina forma
6. Paljivo proitaj dio iz pripovijetke „Bure“ i odgovori na pitanje.
„Toga dana sam se uselila u bure. Prvo sam unela malu stoliicu i nad njom razapela stari neki
izbeljeni kišobran s kojim su mlai išli u jesen da pazare. Pa onda sam dovukla svu moju bašticu u
loncima, izmeu ostaloga, i dva lepa visoka fikusa koji su u buretu izgledali kao palme.“
(„Bure“, Isidora Sekuli)
U kojem licu pripovijeda narator? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) u prvom licu b) u drugom licu c) u treem licu d) bezlina forma
7. U kojem je knjievnom tekstu jedan od likova pas Bucko? Obiljei slovo
ispred tanog odgovora.
a) „Djeak Aron“, Isak Samokovlija b) „Cvjetko“, Šimo Eši c) „Bure“, Isidora Sekuli d) „Gromovo ule“, Skender Kulenovi
Kanton Sarajevo Page 10
SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST [EKSTERNA PROCJENA]
8. Paljivo proitaj odlomak iz basne „Lisica i gavran“ i odgovori na pitanje.
„Pravila lisica objed, pa e pozvati gavrana na objed:
- Kume gavrane, lijep sam objed pripravila, doi mi u društvo.
- Hou – odgovori gavran – kad me tako od srca zoveš.“ („Lisica
i gavran“, narodna basna)
Ko su junaci ove basne? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) udovišta b) ivotinje c) ljudi d) biljke
9. Paljivo proitaj odlomak i odgovori na pitanje.
„Samo šjutra!“ Tre se Lujo kao iz sna, zbaci sa sebe haljinicu, a oi mu sijevnuše od
uzbuenja. Ustade, prie baku, pa ga stade milovati, maziti i tepati mu: „Dobro se ti, Jabo,
narucaj. Rucaj, bate, koliko ti dusa podnosi... Samo šjutra! Roeni moj, mili moj, dragi
moj Jabo – samo šjutra!“
tanog odgovora.
a) „Selo“ Jovan Dui b) „Otac“ Boidar Prosenjak c) „Bure“ Isidora Sekuli d) „Jablan“ Petar Koi
10. U kojoj lirskoj pjesmi pjesnik Duško Trifunovi izraava ljubav i poštovanje
prema bratu? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) „Selo“ b) „Harfa“ c) „ist zrak“ d) „List na putu“
Kanton Sarajevo Page 11
11. Paljivo proitaj navedeni odlomak i odgovori na pitanje.
„Kad doe ljetna oluja, gromovi kao krakati svijetli divovi skau po tim planininama, sablje
njihovih munja i tutanj njihovih tabana utjeruju sve ivo u kasabi u kue, štale i umeze, i
pozatvaraju u njoj sva vrata i prozore.“
Kojem knjievnom djelu pripada navedeni odlomak? Obiljei slovo ispred
tanog odgovora.
a) „Jablan“, Petar Koi b) „U noi“, Svetozar orovi c) „Djeak Aron“, Isak Samokovlija d) „Gromovo ule“, Skender Kulenovi
12. U kojem se od navedenih knjievnih djela govori o djeci koja ele spasiti
umiljato tele? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) „Slavuj“, Hans Kristijan Andersen b) „Pjesma“, Ivica Vanja Rori c) „Cvjetko“, Šimo Eši d) „Jablan“, Petar Koi
13. Koja je osobina zajednika djeacima Aronu i Luji? Obiljei slovo ispred
tanog odgovora.
a) ljubav prema domovini b) ljubav prema ivotinjama c) ljubav prema cvijeu d) ljubav prema bratu
14. Koji se lik pojavljuje u pripovijetki „Djeak Aron“ i u pripovijetki „Gromovo ule“? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) otac b) majka c) brat d) pas
Kanton Sarajevo Page 12
SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST [EKSTERNA PROCJENA]
15. Zbog ega djeak Lujo eli da njegov bik Jablan pobijedi bika Rudonju?
Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) eli da se dokazuje b) eli uti aplauz gledalaca c) eli da odbrani ast i ponos d) eli da dobije medalju
16. Zbog ega djeak Triša u pripovijetki Svetozara orovia „U noi“ osjea strah?
Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) zbog grmljavine i oluje b) zbog majstorovih grubih rijei c) zbog izgubljene borbe d) zbog runog sna
2. TEORIJA KNJIEVNOSTI
17. Kako se naziva strofa od etiri stiha? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) distih b) tercina c) katren d) pentina
18. Kako se naziva dramski tekst koji se prireuje za djecu? Obiljei slovo ispred
tanog odgovora.
a) basna b) bajka c) igrokaz d) anegdota
19. Kako se naziva vrsta lirske pjesme u kojoj pjesnik izraava ljubav prema
rodnom kraju? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) opisna / deskriptivna b) patriotska / rodoljubiva / domoljubna c) misaona / refleksivna d) ljubavna
Kanton Sarajevo Page 13
SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST [EKSTERNA PROCJENA]
20. Kako se naziva strofa od dva stiha? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) katren b) tercina c) distih d) pentina
21. Paljivo proitaj dio iz igrokaza „Plava boja snijega“ i odgovori na pitanje.
„KRALJ KARASLAV: Izvedite optuenog
(straari dovode svezana Kalopera)
uj me, narode!
ujte me, ljudi!...“
(„Plava boja snijega“, Grigor Vitez)
Kako se naziva istaknuti dio teksta? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) dijalog b) didaskalija c) opis d) monolog
22. Koja je stilska figura upotrijebljena u sljedeem stihu? Obiljei slovo ispred tanog
odgovora.
(„Na brdu iznad grada“, Ismet Bekri)
a) epitet b) onomatopeja c) poreenje d) personifikacija
Kanton Sarajevo Page 14
SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST [EKSTERNA PROCJENA]
23. Paljivo proitaj odlomak iz knjievnog djela „Jablan“ i odgovori na pitanje.
„Samo šjutra!“ Tre se Lujo kao iz sna, zbaci sa sebe haljinicu, a oi mu sijevnuše od
uzbuenja. Ustade, prie baku, pa ga stade milovati, maziti i tepati mu: „Dobro se ti, Jabo,
narucaj. Rucaj, bate, koliko ti dusa podnosi... Samo šjutra! Roeni moj, mili moj, dragi
moj Jabo – samo šjutra!“
(„Jablan“, Petar Koi)
Kojoj vrsti knjievnog djela pripada ovaj odlomak? Obiljei slovo ispred tanog
odgovora.
a) bajka b) basna c) pripovijetka d) roman
24. Paljivo proitaj odlomak iz narodne anegdote i odgovori na pitanje.
„ - Ma, hodo, šta radiš u mom bostanu? - Ma, bostandijo, vjetar me donio. - Ako te vjetar donio, što driš dinju u ruci? – upita bostandija. - Drim da me dalje ne odnese – veli hoda.“
(„Nasrudin u bostanu“, narodna anegdota)
Koji oblik kazivanja prepoznaješ u ovom odlomku? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) pripovijedanje b) monolog c) opis d) dijalog
Kanton Sarajevo Page 15
SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST [EKSTERNA PROCJENA]
25. Paljivo proitaj strofu iz pjesme „Na brdu iznad grada“ i odgovori na pitanje.
„Stojim na brdu, naslonjen na drvo, proljee mi rukom pokazuje grad i balkon na kojem izniknue prvo
jedan djeji osmijeh i cvijet jedan mlad.“ („Na brdu iznad grada“, Ismet Bekri)
Koja je rima zastupljena u navedenoj strofi? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) obgrljena b) parna c) ukrštena d) nagomilana
26. Paljivo proitaj strofu iz pjesme „Selo“ i odgovori na pitanje.
„Vitorog se mesec zapleo u granju Starih kestenova; no svetla i plava.
Ko nemirna savest što prvi put spava Tako spava more u nemom blistanju.“
(„Selo“, Jovan Dui)
Koja je rima zastupljena u navedenoj strofi? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) ukrštena b) parna c) obgrljena d) nagomilana
27. Paljivo proitaj stihove pjesme „Ah, evo opet“ i odgovori na pitanje.
„Ah, evo opet dooh u naš kraj, U naše mile, bregovite strane, Gdje arko sunce jae sipa sjaj Na njive, vode i usjeve rane.“
( „Ah, evo opet“, Antun Branko Šimi)
Koja je rima zastupljena u navedenoj strofi? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) parna b) ukrštena c) obgrljena d) isprekidana
Kanton Sarajevo Page 16
SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST [EKSTERNA PROCJENA]
28. Paljivo proitaj stihove pjesme „Srebrena esma“ i odgovori na pitanje.
„Pod orahom, nakraj avlije, Slap iz duga grla lije.
Niko ko ona ne dariva. Grle je bršljan i kopriva.“
( „Srebrena esma“, Demaludin Lati)
Koja je rima zastupljena u navedenoj strofi? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) parna b) ukrštena c) obgrljena d) isprekidana
3. JEZIK
29. Uz koju vrstu rijei stoje pridjevi? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) uz glagole b) uz prijedloge c) uz priloge d) uz imenice
30. Uz koju vrstu rijei stoje prilozi? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) uz glagole b) uz zamjenice c) uz pridjeve d) uz imenice
31. Koju funkciju / slubu u reenici ima rije u akuzativu bez prijedloga?
Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) subjekta b) blieg objekta c) priloške odredbe d) atributa
Kanton Sarajevo Page 17
SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST [EKSTERNA PROCJENA]
32. Koju funkciju / slubu u reenici ima rije u nominativu? Obiljei slovo
ispred tanog odgovora.
a) blieg objekta b) subjekta c) daljeg objekta d) atributa
33. Kako se naziva promjena rijei po padeima? Obiljei slovo ispred
tanog odgovora.
a) sibilarizacija b) komparacija c) deklinacija d) konjugacija
34. Kojoj vrsti rijei pripadaju istaknute rijei u navedenoj reenici? Obiljei slovo
ispred tanog odgovora.
Brat i sestra su otišli u pozorište.
a) prisvojni pridjevi b) line zamjenice c) zajednike imenice d) vlastite imenice
35. Šta oznaava lokativ? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) namjenu b) imenovanje c) društvo d) mjesto
36. Koju slubu / funkciju u navedenoj reenici imaju istaknuti pridjevi? Obiljei slovo
ispred tanog odgovora.
Kanton Sarajevo Page 18
SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST [EKSTERNA PROCJENA]
37. Kako se pišu višelani nazivi naseljenih mjesta? Obiljei slovo ispred
tanog odgovora.
a) sve rijei u nazivu pišu se velikim poetnim slovom b) prva rije u nazivu piše se velikim slovom, a sve ostale malim c) sve rijei u nazivu pišu se malim poetnim slovom d) prva rije piše se malim slovom, a sve ostale velikim
38. Kako se pišu višelani nazivi jezera, mora i okeana? Obiljei slovo
ispred tanog odgovora.
a) sve rijei u nazivu pišu se velikim poetnim slovom b) prva rije u nazivu piše se velikim slovom, a ostale malim c) sve rijei u nazivu pišu se malim poetnim slovom d) prva rije piše se malim slovom, a ostale velikim
39. Kako se pišu višelani nazivi drava? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) sve rijei u nazivu pišu se velikim poetnim slovom b) prva rije u nazivu piše se velikim slovom, a sve ostale malim c) sve rijei u nazivu pišu se malim poetnim slovom d) prva rije piše se malim slovom, a sve ostale velikim
40. Kako se pišu višelani nazivi jezera i mora? Obiljei slovo ispred
tanog odgovora.
a) sve rijei u nazivu pišu se velikim poetnim slovom b) prva rije u nazivu piše se velikim slovom, a ostale malim c) sve rijei u nazivu pišu se malim poetnim slovom d) prva rije piše se malim slovom, a ostale velikim
41. Ko je tvorac prvog slavenskog pisma? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) Kulin ban b) Kliment Ohridski c) Konstantin irilo d) Tvrtko I
Kanton Sarajevo Page 19
SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST [EKSTERNA PROCJENA]
42. U kojem je stoljeu / vijeku napisana Povelja Kulina bana? Obiljei slovo
ispred tanog odgovora.
a) 10. stoljeu / vijeku b) 11. stoljeu / vijeku c) 12. stoljeu / vijeku d) 13. stoljeu / vijeku
43. Koje je prvo slavensko pismo? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) irilica b) arebica c) latinica d) glagoljica
44. Šta je bosanica? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) varijanta latinice b) varijanta arebice c) varijanta irilice d) varijanta glagoljice
45. Koja je rije pravilno napisana? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) najtvri b) naj tvrdi c) naj tvri d) najtvrdi
46. Koja je rije pravilno napisana? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) najjai b) naj jai c) naj jai d) najai
47. Koja je reenica pravilno napisana? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) Skender Kulenovi roen je 2 septembra 1910. godine. b) Skender Kulenovi roen je 2. septembra 1910 godine. c) Skender Kulenovi roen je 2. septembra 1910. godine. d) Skender Kulenovi roen je 2 septembra 1910 godine.
Kanton Sarajevo Page 20
SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST [EKSTERNA PROCJENA]
48. Koja je reenica pravilno napisana? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) To se desilo 25 juna 2015. godine. b) To se desilo 25. juna 2015 godine. c) To se desilo 25. juna 2015. godine. d) To se desilo 25 juna 2015 godine.
49. Koji je niz rijei pravilno napisan? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) Hercegovaki, Majin, bratov b) tuzlanski, Amirov, sestrin c) Edinov, Bosanski, nanin d) Banjaluki, jasnin, djedov
50. Koji je niz rijei pravilno napisan? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) cvjeti, bijel b) rijeica, djete c) snjeg, dijeca d) cvjet, mijesto
51. Koja je rije pravilno napisana? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) naj slae b) najslade c) naj slade d) najslae
52. Koji je niz rijei pravilno napisan? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) Mostar, Jablaniko Jezero, Dolac-Malta b) Mostar, Jablaniko jezero, Dolac malta c) Mostar, Jablaniko jezero, Dolac-Malta d) Mostar, jablaniko jezero, Dolac Malta
53. Koji je niz rijei pravilno napisan? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) rije, rjenik, snijeg, zvjezda b) rje, rjenik, snjeg, zvijezda c) rije, rjenik, snijeg, zvijezda d) rje, rijenik, snijeg, zvijezda
Kanton Sarajevo Page 21
SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST [EKSTERNA PROCJENA]
54. Koji je niz rijei pravilno napisan? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) Bosanski, Ivanov, bratov b) zeniki, Amelin, sestrin c) Emirov, Norveški, nanin d) Bihaki, senadin, djedov
55. Uzimajui u obzir pravopisno pravilo pisanja upravnog govora, koja je od
navedenih reenica pravilno napisana? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) „Mama mi je rekla: Moeš ii u kino kada uradiš zadau.“ b) Mama mi je rekla: „Moeš ii u kino kada uradiš zadau.“ c) „Mama mi je rekla“: Moeš ii u kino kada uradiš zadau. d) Mama mi je rekla: „moeš ii u kino kada uradiš zadau.“
56. Uzimajui u obzir pravopisno pravilo pisanja upravnog govora, koja je od
navedenih reenica pravilno napisana? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) Drug mi je rekao: „sutra idem na izlet.“ b) „Drug mi je rekao: Sutra idem na izlet.“ c) „Drug mi je rekao“: Sutra idem u kino. d) Drug mi je rekao: „Sutra idem u kino.“
57. Kakvi su bili prvi filmovi brae Limijer? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) igrani i nijemi b) igrani i zvuni c) dokumentarni i nijemi d) dokumentarni i zvuni
58. U kojem je gradu prikazan prvi film? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) u Holivudu b) u Kanu c) u Parizu d) u Londonu
Kanton Sarajevo Page 22
SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST [EKSTERNA PROCJENA]
59. Koji je od navedenih filmova djeiji film? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) „Ulazak voza u stanicu“ b) „Niija zemlja“ c) „Pustolovine Toma Sojera“ d) „Grbavica“
60. Koji je od navedenih filmova crtani / animirani? Obiljei slovo ispred
tanog odgovora.
a) „Ulazak voza u stanicu“ b) „Snjeguljica i sedam patuljaka“ c) „Niija zemlja“ d) „Grbavica“
61. Koji je od navedenih filmova dokumentarni film? Obiljei slovo ispred
tanog odgovora. a) „Ulazak voza u stanicu“ b) „Snjeguljica i sedam patuljaka“ c) „Niija zemlja“ d) „Grbavica“
62. U kojoj vrsti filma nema glume, umjetnikog dekora, kostimografije, igre svjetlima i filmskih trikova? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) igrani film b) dokumentarni film c) lutkarski film d) animirani film
63. Ko su tvorci filma? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) Amerikanci b) Englezi c) Francuzi d) Talijani
Kanton Sarajevo Page 23
SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST [EKSTERNA PROCJENA]
64. U kojoj su vrsti filma likovi nacrtani i oivljeni? Obiljei slovo ispred tanog
odgovora.
a) igrani film b) dokumentarni film c) nijemi film d) animirani film
65. U kojem je rodu, broju i padeu navedena podvuena zamjenica u
sljedeoj reenici? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
Razgovarali su o njemu.
a) muški rod, jednina, lokativ b) srednji rod, mnoina, lokativ c) muški rod, jednina, dativ d) srednji rod, jednina, dativ
66. U kojem je rodu, broju i padeu naveden podvueni pridjev u sljedeoj
reenici? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
Maja je proitala zanimljivu knjigu.
a) enski rod, jednina, akuzativ b) muški rod, mnoina, akuzativ c) srednji rod, jednina, nominativ d) enski rod, jednina, dativ
67. U kojem su padeu navedene i koju funkciju obavljaju podvuene rijei u
navedenoj reenici? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
Mama je kupila voe i povre na pijaci.
a) akuzativ, blii objekat
b) genitiv, blii objekat
c) akuzativ, dalji objekat
d) genitiv, dalji objekat
Kanton Sarajevo Page 24
SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST [EKSTERNA PROCJENA]
68. U kojem je padeu i koju funkciju obavlja podvuena rije u navedenoj reenici?
Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
Djeak tri prema igralištu.
a) dativ, blii objekat b) dativ, priloška odredba c) lokativ, dalji objekat d) lokativ, priloška odredba
69. Paljivo proitaj sljedei primjer i odgovori na pitanje.
“U ime oca i sina i svetog duha. Ja, ban bosanski Kulin, obeavam Tebi knee Krvašu i svim graanima Dubrovanima pravim Vam prijateljem biti od sada i dovijeka. I pravicu drati sa Vama i pravo povjerenje, dokle budem iv.”
Koji historijski spomenik poinje ovim odlomkom? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) natpis na ploi b) darovnica c) povelja d) natpis na steku
70. Sa kojeg je historijskog spomenika sljedei natpis? Obiljei slovo ispred tanog
odgovora.
A se lei Ljuben Dragota na svojini na plemenitoj...
a) natpis na crkvi b) natpis na mostu c) natpis na steku d) natpis na zgradi
71. Sa kojeg je historijskog spomenika sljedei natpis? Obiljei slovo ispred tanog
odgovora.
A se lei Diodrag Gojak, na svojini, na plemenitoj...
a) natpis na crkvi b) natpis na mostu c) natpis na steku d) natpis na zgradi
Kanton Sarajevo Page 25
SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST [EKSTERNA PROCJENA]
72. S kim je Kulin ban postigao trgovaki ugovor naveden u „Povelji Kulina
bana“? Obiljei slovo ispred tanog odgovora.
a) s Mostarcima b) s Rusima c) s Francuzima d) s Dubrovanima
II. ZADACI POVEZIVANJA
1. KNJIEVNOST
73. Povei ime lika sa nazivom knjievnog djela na nain da dodaš odgovarajue
slovo na liniji ispred odgovarajueg naziva djela.
a) Otac __b__ „Djeak Aron“, Isak Samokovlija
b) Buena __d__ „Robinzon Kruso“, Danijel Defo
c) Tom Sojer __a__ „Divlji konj“, Boidar Prosenjak
d) Petko __c__ „Pustolovine Haklberi Fina“, Mark Tven
74. Povei ime lika / likova sa nazivom knjievnog djela na nain da dodaš
odgovarajue slovo na liniji ispred odgovarajueg naziva djela.
a) Triša __b__ „Vlak u snijegu“, Mato Lovrak
b) Ljuban __d__ „Kroz pustinju i prašumu“, Henrik Sjenkjevi
c) Jovane __a__ „U noi“, Svetozar orovi
d) Stasio i Nela __c__ „Orlovi rano lete“, Branko opi
75. Povei naziv knjievnog djela i ime pisca na nain da dodaš odgovarajue slovo
na liniji ispred odgovarajueg imena pisca.
a) „U noi“ __d__ Petar Koi
b) „Bure“ __c__ Isak Samokovlija
c) „Djeak Aron“ __b__ Isidora Sekuli
d) „Jablan“ __a__ Svetozar orovi 76. Povei naziv knjievnog djela i ime pisca na nain da dodaš odgovarajue slovo
na liniji ispred odgovarajueg imena.
a) „Robinzon Kruso“ __b__ Branko opi
b) „Orlovi rano lete“ __d__ Mark Tven
c) „Cvjetko“ __a__ Danijel Defo
d) „Pustolovine Toma Sojera“ __c__ Šimo Eši
Kanton Sarajevo Page 26
SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST [EKSTERNA PROCJENA]
77. Povei lik iz djela sa njegovim postupkom na nain da dodaš odgovarajue slovo
na liniji ispred navedenog postupka.
a) Majka – „Gromovo ule“ b) Lujo – „Jablan“ c) Aron – „Djeak Aron“ d) Triša – „U noi“
__d__ sjeanjima na svoj dom pokušava otjerati strahove
__c__ odluan da se brine o psu __a__ eli da zaštiti dom i porodicu
__b__ njean i brian prema biku
78. Povei lik iz djela sa njegovom karakteristikom na nain da dodaš
odgovarajue slovo na liniji ispred navedene karakteristike.
a) Robinzon Kruso __d__ snani bik o kome brine Lujo
b) Tom Sojer __c__ usamljeni i uplašeni djeak
c) Triša __a__ ovjek koji je preivio brodlom
d) Jablan __b__ nestašan i pustolovnog duha
79. Povei temu i naziv knjievnog djela na nain da dodaš odgovarajue slovo na
liniji ispred odgovarajueg naslova djela.
a) ljubav prema rodnom kraju b) tuga djevojice za opalim listom c) ljubav i poštovanje prema bratu d) djeija elja da spase umiljto tele
__b__ „List na putu“ Šukrija Pando
__d__ „Cvjetko“ Šimo Eši __a__ „Ah, evo opet“ Antun Branko Šimi
__c__ „ist zrak“ Duško Trifunovi
80. Povei lik iz djela sa njegovom karakteristikom na nain da dodaš
odgovarajue slovo na liniji ispred navedene karakteristike.
a) Petko __d__ zaljubljeni pastir
b) Poli __c__ Jablanov protivnik
c) Rudonja __a__ Robinzonov prijatelj
d) Kaloper __b__ Tomova tetka
2. TEORIJA KNJIEVNOSTI
81. Povei stilsku figuru s navedenim prmjerom na nain da dodaš odgovarajue
slovo na liniji ispred navedenog primjera.
a) epitet __d__ napolju zvidi vjetar
b) poreenje __c__ gromovi skau
c) personifikacija __b__ gromovi kao krakati svijetli divovi
d) onomatopeja __a__ tanki dronjavi pokriva
Kanton Sarajevo Page 27
SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST [EKSTERNA PROCJENA]
82. Povei naslov knjievnog djela s vrstom knjievnog djela na nain da dodaš
odgovarajue slovo na liniji ispred odgovarajueg naslova djela.
a) lirska pjesma __d__ „Orlovi rano lete“, Branko opi
b) basna __c__ „U noi“, Svetozar orovi
c) pripovijetka __b__ „Lisica i gavran“
d) roman __a__ „U oima ptice ute“, Ibrahim Kajan
83. Povei naziv djela s vrstom knjievnog djela na nain da dodaš odgovarajue slovo
na liniji ispred odgovarajueg naslova djela.
a) lirska pjesma __c__ „Robinzon Kruso“, Danijel Defo
b) pripovijetka __d__ „Plava boja snijega“, Grigor Vitez
c) roman __b__ „Gromovo ule“, Skender Kulenovi
d) igrokaz __a__ „ist zrak“, Duško Trifunovi
84. Povei stilsku figuru s navedenim prmjerom na nain da dodaš odgovarajue
slovo na liniji ispred navedenog primjera.
a) epitet __d__ zašuškao list
b) poreenje __c__ spava more
c) personifikacija __b__ pazi ga kao oi u glavi
d) onomatopeja __a__ vlana trava
3. JEZIK
85. Povei vrstu rijei s navedenim primjerom na nain da dodaš odgovarajue
slovo na liniji ispred navedenog primjera.
a) prijedlog __d__ ali
b) uzvik __a__ na
c) rijeca __b__ jao
d) veznik __c__ da
86. Povei vrstu rijei s navedenim primjerom na nain da dodaš odgovarajue
slovo na liniji ispred navedenog primjera.
a) prijedlog __d__ a
b) uzvik __a__ uz
c) rijeca __b__ eh
d) veznik __c__ zar
Kanton Sarajevo Page 28
SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST [EKSTERNA PROCJENA]
87. Povei funkciju / slubu rijei s navedenim rijeima iz reenice na nain da dodaš
odgovarajue slovo na liniji ispred odgovarajue rijei/odgovarajuih rijei.
Gavran je ponio sir u gnijezdo.
a) predikat __b__ gavran
b) subjekat __a__ je ponio
c) priloška odredba __d__ sir
d) objekat __c__ u gnijezdo
88. Povei funkciju / slubu rijei s navedenim rijeima iz reenice na nain da dodaš
odgovarajue slovo na liniji ispred odgovarajue rijei/odgovarajuih rijei.
Nestašni Irfan, moj brat, je vrijedan.
a) predikat __c__ nestašni
b) subjekat __b__ Irfan
c) atribut __d__ moj brat
d) apozicija __a__ je vrijedan
89. Povei vrstu zamjenice s navedenim primjerima na nain da dodaš
odgovarajue slovo na liniji ispred odgovarajueg primjera.
a) lina zamjenica __c__ takav
b) prisvojna zamjenica __d__ neko
c) pokazna zamjenica __a__ tebi
d) neodreena zamjenica __b__ naše
90. Povei vrstu zamjenice s navedenim primjerima na nain da dodaš
odgovarajue slovo na liniji ispred odgovarajueg primjera.
a) lina zamjenica __c__ taj
b) prisvojna zamjenica __d__ nekakav
c) pokazna zamjenica __a__ njemu
d) neodreena zamjenica __b__ moje
Kanton Sarajevo Page 29
SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST [EKSTERNA PROCJENA]
91. Povei istaknutu rije u reenici s odgovarajuim padeom tako da upišeš slovo
ispred odgovarajueg padea.
a) Ivan prilazi stolici. b) Merima sjedi na stolici. c) Dijete se penje na stolicu. d) Odmakao se od stolice.
__d__ genitiv __c__ akuzativ __a__ dativ __b__ lokativ
92. Povei funkciju / slubu rijei s navedenim rijeima iz reenice na nain da dodaš
odgovarajue slovo na liniji ispred odgovarajue rijei/odgovarajuih rijei.
Aron je pronašao kudravo paše.
a) predikat __b__ Aron
c) objekat __d__ kudravo
d) atribut __c__ paše
93. Povei navedene primjere rijei s vrstom rijei kojoj pripadaju na nain da
dodaš odgovarajue slovo na liniji ispred odgovarajue vrste rijei.
Kudravo paše je tuno gledalo.
a) kudravo __d__ prilog
b) paše __a__ pridjev
d) tuno __c__ glagol
94. Povei vrstu rijei s navedenim primjerima na nain da dodaš odgovarajue
slovo na liniji ispred navedenih primjera.
a) prijedlog __d__ ali, i, a
b) uzvik __a__ za, u, po
c) prilog __b__ eh, ah, uh
d) veznik __c__ brzo, ovdje
Kanton Sarajevo Page 30
SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST [EKSTERNA PROCJENA]
95. Povei funkciju / slubu rijei s navedenim primjerima na nain da
dodaš odgovarajue slovo na liniji ispred odgovarajueg primjera.
Nebom plove plaviasti oblaci.
a) predikat __c__ nebom
b) subjekat __a__ plove
d) atribut __b__ oblaci
96. Povei vrstu rijei s navedenim primjerom na nain da dodaš odgovarajue
slovo na liniji ispred odgovarajueg primjera.
Nestašni djeaci spretno plešu.
a) glagol __c__ nestašni
b) prilog __d__ djeaci
c) pridjev __b__ spretno
d) imenica __a__ plešu
97. Povei rijei s navedenim pravopisnim pravilom na nain da dodaš
odgovarajue slovo na liniji ispred odgovarajeeg pravila.
a) sarajevski __c__ velikim poetnim slovom pišu se nazivi planeta
b) najmanji __a__ prisvojni pridjevi na –ski, -ški, -ki, -ki pišu se malim slovom
c) Sunce __d__ nazivi kontinenata pišu se velikim poetnim slovom
d) Azija __b__ prefiks naj u superlativu pridjeva piše se sastavljeno
98. Povei rijei s navedenim pravopisnim pravilom na nain da dodaš
odgovarajue slovo na liniji ispred odgovarajeeg pravila.
a) hercegovaki __c__ velikim poetnim slovom pišu se nazivi planeta
b) najljepši __a__ prisvojni pridjevi na –ski, -ški, -ki, -ki pišu se malim slovom
c) Jupiter __d__ nazivi kontinenata pišu se velikim poetnim slovom
d) Evropa __b__ prefiks naj u superlativu pridjeva piše se sastavljeno
99. Povei rijei s navedenim pravopisnim pravilom na nain da dodaš
odgovarajue slovo na liniji ispred odgovarajeeg pravila.
a) bihaki __c__ velikim poetnim slovom pišu se nazivi planeta
b) najbolji __a__ prisvojni pridjevi na –ski, -ški, -ki, -ki pišu se malim slovom
c) Mars __d__ nazivi kontinenata pišu se velikim poetnim slovom
d) Afrika __b__ prefiks naj u superlativu pridjeva piše se sastavljeno
Kanton Sarajevo Page 31
SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST [EKSTERNA PROCJENA]
100. Povei rijei s navedenim pravopisnim pravilom na nain da dodaš
odgovarajue slovo na liniji ispred odgovarajeeg pravila.
a) travniki __c__ velikim poetnim slovom pišu se nazivi planeta
b) najtiši __a__ prisvojni pridjevi na –ski, -ški, -ki, -ki pišu se malim slovom
c) Venera __d__ nazivi kontinenata pišu se velikim poetnim slovom
d) Evropa __b__ prefiks naj u superlativu pridjeva piše se sastavljeno
Kanton Sarajevo Page 32
III.1. Primjer testa
M a
ks i
m a
la n
br o
jb o
do va
O st
va r
en i
br oj b
od ov a
1. U kojem je knjievnom tekstu jedan od likova pas Bucko?
a) „Djeak Aron“, Isak Samokovlija 0,5
b) „Cvjetko“, Šimo Eši boda
c) „Bure“, Isidora Sekuli
d) „Gromovo ule“, Skender Kulenovi
2. Paljivo proitaj dio iz pripovijetke „Bure“ i odgovori na pitanje.
„Toga dana sam se uselila u bure. Prvo sam unela malu stoliicu i nad njom razapela stari neki
izbeljeni kišobran s kojim su mlai išli u jesen da pazare. Pa onda sam dovukla svu moju
bašticu u loncima, izmeu ostaloga, i dva lepa visoka fikusa koji su u buretu izgledali kao
palme.“ 0,5
a) u prvom licu
b) u drugom licu
c) u treem licu
d) bezlina forma
3. Koji se lik pojavljuje u pripovijetki „Djeak Aron“ i u pripovijetki „Gromovo
ule“? 0,5
b) majka
c) brat
d) pas
4. Kako se naziva vrsta lirske pjesme u kojoj pjesnik izraava ljubav prema
rodnom kraju?
SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST [EKSTERNA PROCJENA]
5. Paljivo proitaj odlomak iz igrokaza „Plava boja snijega“ i odgovori na
pitanje.
uj me, narode!
Kako se naziva istaknuti dio teksta?
a) dijalog
b) didaskalija
c) opis
d) monolog
6. Paljivo proitaj odlomak iz narodne anegdote i odgovori na pitanje.
„ - Ma, hodo, šta radiš u mom bostanu?
- Ma, bostandijo, vjetar me donio.
- Ako te vjetar donio, što driš dinju u ruci? – upita bostandija.
- Drim da me dalje ne odnese – veli hoda.“ 0,5
(„Nasrudin u bostanu“, narodna anegdota) boda
Koji oblik kazivanja prepoznaješ u ovom odlomku?
a) pripovijedanje
b) monolog
c) opis
d) dijalog
7. Koju funkciju / slubu u reenici ima rije u nominativu?
a) blieg objekta 0,5
8. Kojoj vrsti zamjenica pripada podvuena zamjenica u sljedeoj reenici?
U naš grad stigao je neki ovjek. 0,5
a) lina zamjenica boda
SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST [EKSTERNA PROCJENA]
9. U kojem je padeu navedena podvuena rije u sljedeoj reenici?
Dijete se penje na stolicu. 0,5
a) genitiv boda
b) dativ
c) akuzativ
d) lokativ
10. U kojem je rodu, broju i padeu naveden podvueni pridjev u sljedeoj
reenici? Maja je proitala zanimljivu knjigu.
a) enski rod, jednina, akuzativ 0,5
b) muški rod, mnoina, akuzativ boda
c) srednji rod, jednina, nominativ
d) enski rod, jednina, dativ
11. Kako se pišu višelani nazivi naseljenih mjesta?
a) Prva rije u nazivu piše se velikim slovom, a sve ostale malim osim veznika i
prijedloga. 0,5
b) Sve rijei u nazivu pišu se malim poetnim slovom osim veznika i prijedloga. boda
c) Sve rijei u nazivu pišu se velikim poetnim slovom osim veznika i prijedloga.
d) Prva rije piše se malim slovom, a sve ostale velikim osim veznika i prijedloga.
12. Koji je niz rijei pravilno napisan?
a) Mostar, Jablaniko Jezero, Dolac-Malta
b) Mostar, Jablaniko jezero, Dolac malta 0,5
c) Mostar, Jablaniko jezero, Dolac-Malta boda
d) Mostar, jablaniko jezero, Dolac Malta
13. Koje je pravopisno pravilo upotrijebljeno u sljedeoj reenici?
Posjetili smo Dvor na Uni. 0,5
a) pisanje višelanih naziva rijeka
b) pisanje jednolanih naziva rijeka boda
c) pisanje višelanih naziva drava
d) pisanje višelanih naziva naselja
14. Uzimajui u obzir pravopisno pravilo pisanja upravnog govora, koja je od
navedenih reenica pravilno napisana?
a) „Mama mi je rekla: Moeš ii u kino kad uradiš zadau.“
0,5 boda
b) Mama mi je rekla: „moeš ii u kino kad uradiš zadau.“
c) Mama mi je rekla: „Moeš ii u kino kad uradiš zadau.“
d) „Mama mi je rekla“: Moeš ii u kino kad uradiš zadau.
Kanton Sarajevo Page 35
15. Ko je tvorac prvog slavenskog pisma?
a) Kulin ban 0,5
b) Kliment Ohridski boda
c) Konstantin irilo
d) Tvrtko I
16. U kojoj vrsti filma nema glume, umjetnikog dekora, kostimografije, igre
svjetlima i filmskih trikova?
a) igrani film 0,5
b) dokumentarni film boda
c) lutkarski film
d) animirani film
ZADACI POVEZIVANJA – Upiši slova odabranih odgovora na praznu liniju i na
M ak
si m
al an
br oj
bo d
ov a
Os tv
ar en
ib ro
jb od
ov a
1. Povei naziv knjievnog djela i ime pisca.
a) „Robinzon Kruso“ ____ Branko opi
b) „Orlovi rano lete“ ____ Mato Lovrak 2x0,5
boda
2. Povei funkciju / slubu rijei s navedenim primjerima.
Nebom plove plaviasti oblaci.
RJEŠENJE
2. a) prvom licu
5. b) didaskalija
6. d) dijalog
7. b) subjekta
10. a) enski rod, jednina, akuzativ
11. c) Sve rijei u nazivu pišu se velikim poetnim slovom osim veznika i prijedloga.
12. c) Mostar, Jablaniko jezero, Dolac-Malta
13. d) pisanje višelanih naziva naselja
14. c) Mama mi je rekla: „Moeš ii u kino kada uradiš zadau.“
15. c) Konstantin irilo
16. b) dokumentarni film
b) „Orlovi rano lete“ __d__ Mato Lovrak
c) „Cvjetko“ ___a_ Danijel Defo
d) „Vlak u snijegu“ ___c_ Šimo Eši
2.
d) atribut __b__ oblaci
Kanton Sarajevo Page 37
Kanton Sarajevo Page 38