zjnpp-a za bosanski jezik, hrvatski jezik i · pdf file2 zjnpp-а za bosanski jezik, hrvatski...

of 47 /47
ZJNPP-a ZA BOSANSKI JEZIK, HRVATSKI JEZIK I SRPSKI JEZIK DEFINISANA NA ISHODIMA UČENJA Mostar, 2013. godina BOSNA I HERCEGOVINA Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Агенција за предшколско, основно и средње образовање

Author: lamnhan

Post on 06-Feb-2018

236 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  ZJNPP-a ZA BOSANSKI JEZIK, HRVATSKI JEZIK I SRPSKI

  JEZIK

  DEFINISANA NA ISHODIMA UENJA

  Mostar, 2013. godina

  BOSNA I HERCEGOVINA

  Agencija za predkolsko, osnovno

  i srednje obrazovanje

  ,

 • 2

  ZJNPP- za bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik definisan na ishodima uenja

  Voditeljica Projekta:

  mr. sc. Marija Naletili

  Konsultantice:

  Miske Witt & Associates Inc., Shoreview, MN USA Miske Witt, via konsultantica dr. Nancy Clair and Dr. Jan Westrick with Sarah Koehler, asistentice na Projektu, dr. Shirley Miske, predsjednica

  Projektni tim:

  Maja Stojki, direktorica Agencije za predkolsko, osnovno i srednje obrazovanje

  Marija Naletili, efica Odjeljenja za ZJNPP-a

  Jasminka Nalo, zamjenica voditeljice, struna savjetnica za maternji jezik

  Haima urak, struna savjetnica za predkolski odgoj i obrazovanje

  Radmila Jakovljevi, struna savjetnica za ZJNPP-a

  Danica Vasilj, struna savjetnica za razrednu nastavu

  Mate ivkovi, struni savjetnik za predmetnu nastavu

  Stojan Ljolje, vii struni saradnik za saradnju sa kolama i partnerskim institucijama i koordinaciju rada radnih

  grupa i drugih tijela

  Branko Slivar, Zavod Republike Slovenije za kolstvo

  Radna grupa:

  mr. sc. Marija Naletili, Danica Vasilj, dr. sc. Mate ivkovi, Stojan Ljolje, Mubera ajo, Jasminka Nalo, mr. sc.

  aneta Dumhur, Haima urak, Branka Popi, Radmila Jakovljevi, mr. sc. Meliha Spahi, Ana avar, Slaven Ljubi,

  mr. sc. Ivica Augustinovi, Greta Kuna, Lidija Mustapi, dr. sc. Katica Krei, mr. sc. Vesna Varunek, Maja Zeli,

  Vladimir Radii, Indira Buljubai, Andrea Pehar, Ejub Alagi, Bosiljka Spremo, mr. sc. Nijaz Zorlak, mr. sc. Ranko

  Nestorovi, Enisa Mehi, Ankica Grgi Mikovi, Dina Borovina

  Napomena: Projekt podrao UNICEF

  Izrazi koji su napisani samo u jednom gramatikom rodu odnose se jednako na enski i muki rod.

 • 3

  SADRAJ

  Uvod 5

  Zajednika jezgra nastavnih planova i programa za bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik definisana na ishodima uenja 5

  Ishodi uenja za jezik Bosna i Hercegovina 8

  Oblasti, komponente i ishodi uenja jezik u Bosni i Hercegovini 36

  Shematski prikaz oblasti i komponenti za bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik

  u Bosni Hercegovini 39

  Definicije i legenda za proimajue pokazatelje 40

  Principi definisanja ishoda uenja 42

  Leksikon kljunih termina 45

  Shematski prikaz plana aktivnosti razvoja ishoda uenja u 21. vijeku 46

  Literatura 47

 • 4

 • 5

  UVOD

  Danas na poetku 21. vijeka, ivimo u drutvu obiljeenom promjenama, ali i izloenom tehnolokim uticajima i informacionim tehnologijama. Snaga ovih promjena utie na promjene odgojno-obrazovnog sistema u cilju pripreme uenika za ivot i rad. Kompletan proces drutvenih promjena pomjerio je granice znanja te je neosporno kako promjene u drutvu imaju uticaj na reformu odgojno-obrazovnog sistema baziranog na kompetencijskom sistemu i ishodima uenja. Bosna i Hercegovina prepoznala je potrebe za izmjenama odgojno-obrazovnog sistema vodei se novim zahtjevima vremena.

  Do 2004. godine bio je na snazi osmogodinji sistem obrazovanja za koji je utvrena 2003. godine Zajednika jezgra nastavnih planova i programa (ZJNPP-a) koja sadri programske sadraje i spiskove nastavnih predmeta u postojeim nastavnim planovima i programima (NPP-i) osnovnih kola i gimnazija. Postojea ZJNPP-a ne odgovara potrebama trenutno vaeeg devetogodinjeg sistema obrazovanja, jer je ZJNPP-a utvrena za osnovnu osmogodinju kolu samo prenumerisana za novi devetogodinji sistem obrazovanja tako to je prvi razred prenumerisan u drugi, drugi razred u trei i tako redom do devetog razreda devetogodinje osnovne kole.

  Dokument je definisan na osnovu ishoda uenja za bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik i nastao je unutar reformskog procesa u Bosni i Hercegovini pratei meunarodne edukacijske standarde u svrhu osiguranja koherentnosti i kompatibilnosti odgojno-obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini, kao i u odnosu prema Evropskoj uniji, pa i ire.

  Agencija za predkolsko, osnovno i srednje obrazovanje, u skladu sa zakonskom nadlenosti, radi na razvoju ZJNPP-a, a u svrhu ostvarenja ciljeva zacrtanih Stratekim planom 2012. 2016. godine iz kojih se izdvajaju:

  1. Razvoj Zajednikog jezgra cjelovitih razvojnih programa za predkolski odgoj i obrazovanje i razvoj ZJNPP-a za osnovno i srednje obrazovanje u Bosni i Hercegovini.

  2. Uspostavljanje standarda kvaliteta rada, kao i standarda uenikih postignua u predkolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju.

  Zajednika jezgra nastavnih planova i

  programa (ZJNPP-a) za bosanski jezik, hrvatski

  jezik i srpski jezik definisana na ishodima

  uenja

 • 6

  Prvi poduzeti korak Agencije bio je definisanje osam odgojno-obrazovnih podruja: jeziko- komunikacijsko, matematiko, podruje prirodnih nauka, drutveno-humanistiko, tehnika i informatike tehnologije, umjetniko, tjelesno i zdravstveno podruje i kroskurikularno i meupredmetno podruje.

  Polazna taka pri definisanju odgojno-obrazovnih podruja bio je Evropski okvir kljunih kompetencija i kljune kompetencije i ivotne vjetine u BiH, analiza vaeih NPP-a u Bosni i Hercegovini, kao i analiza kurikuluma Hrvatske, Slovenije, Kosova* i Crne Gore.

  ZJNPP-a definisana na osnovu ishoda uenja za bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik sastoji se od oblasti, komponenti, definisanih ishoda uenja1 i indikatora u skladu sa razvojnim uzrastom djeteta na kraju predkolskog odgoja i obrazovanja (uzrast od 5/6 godina), na kraju treeg razreda (uzrast od 8/9 godina), na kraju estog razreda (uzrast od 11/12 godina) i na kraju devetog razreda devetegodinjeg odgoja i obrazovanja (uzrast od 14/15 godina) te na kraju srednjokolskog obrazovanja (uzrast od 18/19 godina). ZJNPP- a definisana na osnovu ishoda uenja za bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik je polazite revizije postojeih NPP-a u Bosni i Hercegovini.

  Cilj jeziko-komunikacijskog podruja je sticanje jeziko-komunikacijske kompetencije. Jeziko-komunikacijska komptencija obuhvata jeziku, drutveno-jeziku i upotrebnu kompetenciju. Uenici prema dobi i predznanju treba da stiu znanja, razvijaju vjetine i sposobnosti usmenog, pisanog i vizualnog komuniciranja u meusobnim i meukulturalnim situacijama privatnog i javnog ivota. To znai da treba da usvoje i razviju leksika, fonetska i gramatika znanja i vjetine primjenjujui ih u podrujima sluanja, itanja i usmenog izraavanja i pisanja u neposrednoj (npr. jeziko posredovanje) i posrednoj komunikaciji (npr. mediji). Takoe e usvojiti znanja i razviti analitike, interpretativne, ocjenjivake i kreativne vjetine, razviti italake potrebe i stvoriti italake navike, razviti pozitivan stav prema knjievnosti i kulturi odreenog jezika, usvojiti znanja i razviti analitike, interpretativne, ocjenjivake i kreativne vjetine prikladne govornim i govorno-vizualnim medijima kao sredstvima umjetnikog izraza i javnog saopavanja i sporazumijevanja, te kulturi svakodnevnog ivota (tampa, radio, film, televizija, internet...). Uenici e u skladu sa svojim stepenom jezikog razvoja i opeg razvoja na odreenom jeziku znati izdvojiti bitne obavijesti i podatke, prepoznati suodnose u tekstu, poznavati vrste teksta i jezike stilove, poznavati jezike i zakonitosti odreenih medijskih te umjetnikih vrsta i oblika, samostalno se koristiti raznim medijima i izvorima podataka,odnosno obavijestima, procijeniti sadraj i namjeru napisanog ili izgovorenog. Moi e da usmeno i pisano izraze svoje namjere, misli, stavove i osjeaje razumljivo i uvjerljivo, moi e da sastave usmene i pisane tekstove u skladu sa sadrajno-formalnim zakonitostima pojedine vrste teksta te uz odabir odgovarajueg jezikog stila. Primijenit e komunikacijske strategije primjerene situaciji i namjeri (npr. u raspravi traiti objanjenje, uzeti rije, zastupati stav), prikazat e sluaocima odreeni sadraj, kao i svjesno primijeniti odgovarajue strategije uenja.

  Osnovni ciljevi nastave bosanskog jezika, hrvatskog jezika i srpskog jezika omoguit e uenicima da na odabranim temama steknu znanje, sposobnosti, vjetine, stavove i vrijednosti kao temelj za uenje tokom cijelog ivota, to znai vladanje maternjim standardnim jezikom, razvoj jezikih komunikacijskih sposobnosti i vjetina, odnosno razvijanje jezikih sposobnosti u govornoj i pisanoj upotrebi jezika u svim funkcionalnim stilovima. Cilj je i razvijanje literarnih sposobnosti, interesa za itanje, razvijanje interesa i potreba za sadrajima medijske kulture, osvjeivanje znaaja znanja bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika razvijanjem potivanja i ljubavi prema njima, njihovim knjievnostima i kulturama te potivanje prema bosanskom jeziku, hrvatskom jeziku i srpskom jeziku, kao slubenim jezicima u Bosni i Hercegovini.

  *Nalazi se pod rezolucijom UN-a o Kosovu 1 Vidjeti Oblasti, komponente i ishodi uenja za jezik u BiH (str. 34), zatim vidjeti Shematski prikaz oblasti i

  komponenti za jezik u Bosni i Hercegovini (str. 37)

 • 7

  Agencija je uradila ZJNPP-a za bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik definisanu na osnovu ishoda uenja, a cilj je u 2013. godini zavriti i ZJNPP-a za strane jezike. Po zavretku izrade Dokumenta predvieno je da ministri obrazovanja usvoje Dokument to e biti polazite za reviziju postojeih NPP-a.

  Donesena je odluka o parcijalnom pristupu, tj. o izradi ZJNPP-a za pojedine nastavne predmete unutar odreenog podruja kako bi se, u to kraem roku, uradila revizija NPP-a koja podrazumijeva ukljuivanje ZJNPP-a u sve postojee NPP-e u Bosni i Herce