bilik darjah pbs

Upload: yuyu-liplap

Post on 06-Jul-2018

251 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Bilik Darjah Pbs

  1/21

  PORTFOLIO PBS(PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

  Meja

  tingkap

  pintu

  pintu

 • 8/17/2019 Bilik Darjah Pbs

  2/21

  PORTFOLIO PBS(PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

  PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

  Bil Perkara Catatan / Data

  1 Nama dan alamat sekolah Sekolah Kebangsaan Sembulan

  2 No. Telefon Sekolah 088-212669

  3 Alamat e-mail !eb

  Sekolah"eti su#at 1$0%Tan&ung A#u%89$'8 K.Kinabalu%Sabah

  $ (okasi )anda#  

  ' Nama *u#u )esa# "uan +a#ianah bt. +ohd ,usuf  

  6 Nama *"K1 "uan Nu#siah bt. inaat

  / Nama *"K + nik Aman )in ahilu

  8 Nama *"K Ko-ku#ikulum "uan 4osidah bt.Abdul +u#at

  9 Nama "enelia "etang "uan 5uin +aslinah bt.*olingan

  10 *#ed Sekolah A

  11 )ilangan *u#u(elaki 1'

  "e#em7uan $'

  12 Kelaakan "#ofesional *u#uSisaah

  )ukan Sisaah

  13 )ilangan Kelas 3' kelas

  1$ "u#ata Sai Kelas 30 o#ang

  1' umlah +u#id +elau ina :ndia (ain-lain

  (elaki

  "e#em7uan

  AKTIVITI PROFESIONAL

   A. "e#sekita#an Sekolah

 • 8/17/2019 Bilik Darjah Pbs

  3/21

  PORTFOLIO PBS(PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

  2.2 KEBERKESANAN BAHAN DAN SMBER PENGA!ARAN PEMBELA!ARAN

   "ANG DIPAMERKAN DI SETIAP BILIK DAR!AH .

  Setelah melakukan 7eme#hatian dan sesi temubual % saa telah mengetahui

  se&auh mana bahan dan sumbe# 7enga&a#an 7embela&a#an ang di7ame#kan di

  setia7 bilik da#&ah di sekolah te#sebut digunakan sea#a be#kesan . A7a ang saa

  da7ati se7an&ang men&alani "engalaman )e#asaskan Sekolah ;")S< te#sebut % saa

  melihat tidak semua bilik da#&ah mem7unai sumbe# 7enga&a#an dan 7embela&a#an

  ang sem7u#na . !alau bagaimana7un % dalam 7eme#hatian saa seaktu akti=iti

  sesi 7enga&a#an dan 7embela&a#an ang di&alankan oleh gu#u % saa da7ati sumbe# 

  7enga&a#an dan 7embela&a#an ang te#da7at dalam sesetengah kelas digunakan

  dengan sebaikna .

  Selain itu % sumbe# 7enga&a#an 7embela&a#an ang di7ame#kan di kelas

  te#sebut tu#ut digunakan oleh 7ela&a# bagi membantu me#eka membuat ulang ka&i

  seaktu ketiadaan gu#u di kelas te#utamana bagi mu#id-mu#id di kelas 7emulihan.

   A7a ang mena#ikna% bahan te#sebut me#u7akan hasil da#i7ada ke#&a atau7un

  akti=iti be#kum7ulan ang telah dilaksana oleh gu#u setia7 mata7ela&a#an itu sendi#i.

  Setelah dinilai maka hasil itu di7ame#kan di sudut sumbe#.

  2.# . !ENIS BAHAN DAN SMBER PENGA!ARAN PEMBELA!ARAN "ANG

  MDAH DIGNAKAN OLEH MRID .

   

  Te#da7at 7elbagai &enis bahan dan sumbe# 7enga&a#an ang mudah

  digunakan oleh mu#id te#sebut . Anta#ana >

  - "eta minda- ?@lash a#ds- *amba#-gamba# - Kom7ute#  - )uku-buku e#ita

  a< Sumbe# be#asaskan manusia B *u#u dan #akan sebaa

  b< )ahan be#etak - )uku teks% ensiklo7edia% kamus% su#at khaba# dan ma&alah

 • 8/17/2019 Bilik Darjah Pbs

  4/21

  PORTFOLIO PBS(PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

  < )ahan 7andang denga# B Cideo% #adio% tele=isen dan mik#ofon.

  d< Sumbe# be#asaskan kom7ute# B Disket% ake#a lase# dan inte#net

  -

 • 8/17/2019 Bilik Darjah Pbs

  5/21

  PORTFOLIO PBS(PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

  2.$ PENGALAMAN MRID MENGGNAKAN SMBER PEMBELA!ARAN

   "ANG BERASASKAN ICT .

    +u#id-mu#id di sekolah te#sebut ku#ang be#7eluang dalam

  menggunakan sumbe# 7embela&a#an ang be#asaskan :T . al ini ke#ana %

  7ihak sekolah tidak memiliki kemudahan kelengka7an :T ang lengka7 .

  ontohna 7e#alatan ? (D ? % kom7ute# dan lain-lain . ana sesetengah

  mu#id saha&a ang be#7eluang menggunakan :T untuk sumbe# 

  7embela&a#an me#eka . Kelebihan menggunakan :T lebih ke7ada mu#id-

  mu#id taha7 2 ang te#di#i da#i7ada da#&ah 6 . "enekanan dan 7enum7uan

   &atuh ke7ada 7a#a 7ela&a# tahun 6 saha&a ke#ana me#eka didedahkan dengan

  lebih lan&ut akan bagaimana menggunakan kom7ute#.

  "enga&a#an dan 7embela&a#an di sekolah te#sebut adalah se#atus 7e#atus

  be#gantung dengan gu#u ke#ana keadaan dan situasi sekolah ang tidak

  be#a7a kondusif ke#ana dalam 7#oses 7embinaan lagi.

  2.% GALAKAN MRID MELIBATKAN DIRI SECARA AKTIF DALAM

  SETIAP AKTIVITI PEMBELA!ARAN .

  Setelah melakukan 7eme#hatian dan temu bual % saa da7ati

  mu#id-mu#id sentiasa dibe#i galakan dan 7eluang untuk melibatkan di#i sea#a

  aktif dalam setia7 akti=iti 7embela&a#an . Setia7 gu#u ang mengadakan sesi

  7enga&a#an dan 7embela&a#an di dalam kelas sentiasa mengadakan 7elbagai

  akti=iti ang membolehkan mu#id-mu#id da7at men&adi aktif di dalam kelas .

  ontohna dengan membahagikan mu#id-mu#id dalam bebe#a7a kum7ulan

  dan membe#i sesuatu tugasan ke7ada setia7 kum7ulan .

  Tambahan lagi% mu#id bukan saha&a dibe#i galakan maka sememangna a7aang kita da7at lihat 7ada kanak-kanak aman ini me#eka sudah lebih aktif 

  dan akin dalam 7#oses "E".

  2.& CARA MRID'MRID DIBAHAGIKAN DALAM KMPLAN'

  KMPLAN TERTENT

    )e#dasa#kan temubual dan 7eme#hatian ang saa &alankan % saa

  da7ati kaedah gu#u-gu#u membahagikan mu#id-mu#id dalam kum7ulan

  te#tentu adalah dengan mengenal 7asti mu#id ang eme#lang dan lemah

 • 8/17/2019 Bilik Darjah Pbs

  6/21

  PORTFOLIO PBS(PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

  dalam 7ela&a#an te#lebih dahulu . Kemudian % me#eka akan membentuk satu

  kum7ulan mu#id dengan menam7u#kan mu#id ang eme#lang dan lemah

  dalam 7ela&a#an mengikut nisbah te#tentu .

 • 8/17/2019 Bilik Darjah Pbs

  7/21

  PORTFOLIO PBS(PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

 • 8/17/2019 Bilik Darjah Pbs

  8/21

  PORTFOLIO PBS(PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

 • 8/17/2019 Bilik Darjah Pbs

  9/21

  PORTFOLIO PBS(PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

 • 8/17/2019 Bilik Darjah Pbs

  10/21

  PORTFOLIO PBS(PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

 • 8/17/2019 Bilik Darjah Pbs

  11/21

  PORTFOLIO PBS(PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

  #.2 Senarai Se(ak Pen)*(+*lan Data

  )il "e#ka#a Ada Tiada

  1 Cisi Sekolah Ada

  2 +isi Sekolah Ada

  3 Dean Ada

  $ "e#7ustakaan Ada

  ' "adang Tiada

  6 )ilik kaunseling Ada

  / )ilik 7emulihan Ada

  8 Kantin Ada

  9 )ilik sains Tiada

  10 +akmal kom7ute# Ada

  11 )ilik kemahi#an hidu7 Tiada

  12 )ilik mesua#at Ada

  13 )ilik seni Tiada

  1$ )ilik audio =isual Ada

  1' )ilik etak Tiada

  16 )ilik agama Ada

  1/ Klinik 7e#gigian Ada

  18 )ilik sto# Ada

  19 "usat sumbe# Ada

  20 "usat Akses Ada

  21 "#asekolah Ada

  19 Su#au Ada

  20 Taman bunga Tiada

  21 Sudut baaan Ada

  22 Sudut linus Ada

  23 Telefon aam Tiada

 • 8/17/2019 Bilik Darjah Pbs

  12/21

  PORTFOLIO PBS(PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

  LAPORAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

  SK.SEMBLAN

  i, Se-el*( PBS

  "ada / +a 2013 % kami telah dibe#ikan sedikit taklimat mengenai

  "engalaman )e#asaskan Sekolah ang disam7aikan oleh akil unit "#aktikum iaitu

  nik Sed :smail Sed +usta7a dan nik Ng +eng Kheang . Sea#a &u&u#na% ini

  me#u7akan kali 7e#tama kami sebagai 7ela&a# tahun 7e#tama ":S+" untuk

  menghadi#i taklimat mengenai "engalaman )e#asaskan Sekolah.

  Da#i7ada taklimat ang di&alankan saa da7ati banak maklumat ang be#&aa

  di7e#oleh dan sekaligus membuka mata dan menia7kan mental untuk menghada7i

  dan menesuaikan di#i ke alam 7e#sekolahan.

  Saa &uga menatakan sedikit mengenai budaa sekolah ang be#kait #a7at

  dengan budaa masa#akat setem7at meski7un tiada dalam tugasan sebagai

  7enambah maklumat.

  Sebelum memulakan "engalaman )e#asaskan Sekolah;")S

 • 8/17/2019 Bilik Darjah Pbs

  13/21

  PORTFOLIO PBS(PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

  ii, Se(aa PBS

  a#i "e#tama

  "ada ha#i 7e#tama% saa telah be#ge#ak menu&u ke sekolah SK Sembulan

  7ada &am / 7agi. Setibana saa di situ% kelihatan gu#u-gu#u masih lagi ada ang

  tidak kelihatan dan 7e&abat belum lagi dibuka. Fleh itu% saa dibe#itahu bahaa

  aktu mula 7enga&a#an dan 7embela&a#an adalah 7ukul /.'0 7agi.

  Kami disambut mes#a oleh gu#u-gu#u ang ada 7ada ketika itu dan di7elaa

  untuk menghadi#i 7e#him7unan. Gntuk makluman semua% SK Sembulan telah

  mengalami 7#oses 7engubahsuaian bangunan be#ikutan dengan bangunan ang

  te#dahulu telah di#obohkan. "a#a 7ela&a# dan gu#u telah ditem7atkan di kabin-kabin

  buat sementa#a aktu. Fleh hal ang demikian % 7adang dan dean sememangna

  tiada. "ada 7agi itu% me#eka telah be#kum7ul di ou#t bola tam7a# D)KK ang mana

  di 7in&am buat sementa#a aktu .

  Sea#a &u&u#na % keadaan sekolah tidaklah membe#ansangkan% namun ini

  hanalah ke#ana keadaan sekolah tidak mengiinkan. Sete#usna% selesai saha&a7e#him7unan%saa mengambil kesem7atan untuk be#kenalan dengan gu#u-gu#u

  7#aktikum se#amai 8 o#ang. +e#eka semuana 7ela&a# sem ' da#i7ada :"* *aa.

  Saa sangat be#tuah ke#ana dibe#i kesem7atan untuk menimba ilmu da#i7ada

  me#eka semua. Saa &uga sem7at be#tana ke7ada me#eka a7akah ang saa 7atut

  lakukan untuk memastikan ")S ang di&alankan lana#.

  Setelah itu % kami dibaa te#us be#&um7a dengan *u#u )esa# SK Sembulan

  iaitu "uan +a#ianah . Ketika itu beliau mem7e#kenalkan di#i dan mene#itakan

  sedikit mengenai SK Sembulan. Selesai saha&a akti=iti be#inte#aksi dengan gu#u

  besa#% kami dibe#i 7eluang untuk melihat 7e#sekita#an SK.Sembulan. Tambahan lagi%

  kami &uga sudah mula boleh melaksanakan 7eme#hatian be#kaitan dengan sekolah

  te#sebut. Saa sangat be#te#ima kasih dengan sekolah te#sebut ke#ana tidak

  membebankan saa dan sangat memahami 7e#&alanan tugasan saa.

 • 8/17/2019 Bilik Darjah Pbs

  14/21

  PORTFOLIO PBS(PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

  Setelah itu% saa dahulukan akti=iti 7agi ha#i 7e#tama itu dengan mengenali

  kanak-kanak atau7un mu#id ang ada di SK.Sembulan. "ada ketika itu% saa telah

  mene#tai dan mengikuti gu#u 7#aktikum untuk menggantikan kelas gu#u ang tidak

  hadi#.

  Kelas 7e#tama ang saa masuk ialah kelas $ )esta#i. Kelas te#sebut

  diduduki oleh 33 o#ang mu#id ang #ata-#atana be#bangsa )umi7ute#a Sabah.

  Semua mu#id disusun mengikut dua o#ang dalam satu ba#is. Dan keselu#uhanna%

  te#da7at 3 kum7ulan ang te#di#i da#i7ada 1' o#ang satu kum7ulan. Di dalam kelasa

  itu% te#da7at 7elbagai ))+ ang telah dibuat oleh 7a#a mu#id.

  Sebelum 7ulang% te#da7at satu mesua#at khas ang dikendalikan oleh "uan

   Aishah )t amid be#kaitan dengan akti=iti ang akan dilakukan 7ada esok ha#i iaitu

  @i#ed#ill.

 • 8/17/2019 Bilik Darjah Pbs

  15/21

  PORTFOLIO PBS(PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

  A4: KDGA

  "ada ha#i kedua% saa be#sama gu#u 7#aktikum telah dibe#i tugasan telah

  dibe#i tugasan untuk membantu 7a#a gu#u bagi men&aakan 7#og#am fi#ed#ill. A7a

  ang telah dimaklumkan 7ada kami% fi#ed#ill akan dilakukan 7ada 7ukul 8.'0 7agi

  dan kami akan men&adi 7enun&uk a#ah buat mu#id-mu#id.

  Seaal /.30 7agi% saa dan gu#u 7#aktikum iaitu ik *#aie telah masuk ke

  kelas 6 Adil% be#ikutan gu#u ang se7atutna masuk tidak sihat. Sete#usna %saa

  men&alankan akti=iti tugasan iaitu "e#kembangan Kanak-Kanak dan membuat

  inte#aksi be#sama mu#id.

  Di dalam kelas te#sebut% saa da7at lihat bagaimana hasil ke#&a 7a#a mu#id

  di7ame#kan 7ada sudut atau7un #uangan akademik angbe#ada di belakang kelas.

  Kebanakan ke#&a adaah hasil tugasan ang di&alankan dalam kum7ulan oleh mu#id.

  Setelah itu% te7at &am 8.30 7agi %semua gu#u 7#aktikum dan saa mengambil

  tem7at untuk 7e#gi ke tem7at masing-masing. Saa ditugaskan untuk men&aga

  ba#isan kelas da#&ah ' . Te7at &am 8.'0 7agi% si#en keemasan mula dibunikan dan7a#a gu#u dan mu#id mula be#atu# dan be#ge#ak 7antas ke ta7ak 7e#him7unan. Di

  sana saa da7at lihat bagaimana 7entingna semua 7ihak ang be#ada di sekolah

  untuk memastikan keselamatan semua 7ihak seki#ana be#laku seba#ang

  keemasan.Setelah sam7ai di ta7ak 7e#him7unan % kehadi#an mu#id-mu#id akan

  diambil oleh gu#u kelas masing-masing dan akan mulana sesi e#amah be#kaitan

  keselamatan.

  abis saha&a 7#og#am fi#ed#ill % saa menin&au 7e#kembangan "usat Sumbe#.

   A7a ang mena#ikna% SK.Sembulan mem7unai satunadi 7engge#ak ilmu iaitu

  "usat Sumbe# ang begitu aktif. "elbagai sumbe# baaan ang boleh di7e#oleh dan

  7#og#am N:(A+ sangat dititikbe#atkan ke7ada semua mu#id.

 • 8/17/2019 Bilik Darjah Pbs

  16/21

  PORTFOLIO PBS(PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

  A4: KT:*A

  • "ada ha#i ketiga% saa telah meletakkan ob&ektif ang ha#us saa lakukan

  7ada ha#i ini adalah men&alankan akti=iti temubual be#sama mu#id.

  • Sekali lagi% saa mengikuti gu#u 7#aktikum untuk melihat 7e#sekita#an kelas $

  )esta#i .

  • Saa telah memilih bebe#a7a o#ang mu#id untuk di soal selidik.

  • +engeda#kan bo#ing soal selidik dengan mu#id-mu#id.

  • Saa mengambil seo#ang mu#id untuk di temubual. +engenai 7#oses "E" di

  kelas te#sebut.

  • +eluangkan masa dengan staf dan gu#u sekolah

 • 8/17/2019 Bilik Darjah Pbs

  17/21

  PORTFOLIO PBS(PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

  A4: K +"AT

  • +engambil kelas ganti ke#ana tugasan telah7un selesai.

  • Sementa#a tunggu kelas ganti % membuat soal selidik melalui bo#Ang ke7ada

  gu#u-gu#u SK.Sembulan.

  • +embuat temu bual dengan "K 1 % iaitu "uan No#siah mengenai &aatanna.

  • Sem7at mengisi dan membuat inte#aksi be#sama dengan gu#u sele7as tamat

  7enga&ian.

  • "engalaman menggantikan kelas ang 7enting untuk seo#ang gu#u ialah

  sebelum masuk tengok keadaan kelas% dan meminta mu#id-mu#id untuk

  menguti7 sam7ah seki#ana kelas koto#.

  A4: K (:+A

  • "ada ha#i te#akhi# saa di SK.Sembulan sekali lagi saa dibe#i tugasan untuk

  menga&a# dan menggantikan kelas .

  • Ketika itu% saa da7at melihat bagaimana sistem fail khas untuk gu#u ganti

  dilaksanakan.

  • Seki#ana gu#u te#sebut tidak hadi#% maka tugasan akan disediakan te#lebih

  dahulu untuk memastikan mu#id-mu#id tidak ditinggalkan begitu saha&a.

 • 8/17/2019 Bilik Darjah Pbs

  18/21

  PORTFOLIO PBS(PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

  iii< Sele7as ")S

  •  Alhamdulillah% selesai 7elaksanaan ")S @asa 1 % saa da7ati

  telah banak ang saa 7ela&a#i.

  • Saa telah menia7kan semua la7o#an ang dikehendaki di

  sam7ing semua as7ek bo#ang dan dokumen mengenai ")S.

  Bil Tarik Tin0akan

  1. 6 A7#il 2013   • +engum7ul semua da7atan untuk diasingkan

  mengikut ke7e#luan tugasan.

  • +enai7 teks temu#amah ang di7e#olehi

  2. / A7#il 2013   • +emilih gamba#-gamba# ang di7e#lukan sebagai

  #u&ukan

  • +engisi &adual data ang telah disediakan

  • +enai7 d#af dan mengum7ulkan #ekod-#ekod

  kolabo#asi

  • )e#binang be#sama #akan-#akan untuk tindakan

  selan&utna

  • +enalin semula #efleksi su7aa lebih kemas

  +enusun data da7atan ke dalam bentuk &adual1$ A7#il 2013   • +enusun dan mengemaskini maklumat

  • +enai7 tugasan

  •  +enetak bahan-bahan ang diambil sea#a ?soft-

  copy’ 

  • +enediakan 7enataan untuk gamba# 

  • +enai7 d#af lengka7 untuk tugasan

  • +enediakan muka de7an tugasan

  • +enggunting 7enataan gamba# 

  1' A7#il 2013   • +enemak kembali keku#angan 7ada tugasan

  • +embetulkan kesila7an ang telah dikenal7asti

  • +enediakan folio

  • +enetak tugasan ang telah disia7kan

  • +eneliti hasil tugasan

 • 8/17/2019 Bilik Darjah Pbs

  19/21

  PORTFOLIO PBS(PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

  ILM PENGETAHAN BAR

  i< "+4AT:AN

  • "ihak sekolah &uga ha#uslah menekankan as7ek kebe#sihan mu#id-mu#id%

  ke#ana 7ihak da#i abatan Kesihatan akan menilai bagaiamana kanak-kanak

  menui tangan % membe#us gigi dan men&aga kuku.

  • Da7at mengisi dan be#7eluang untuk melihat bagaiamana sistem fail khas

  buat semua gu#u SK.Sembulan seki#ana ada tugas untuk menggantikan

  kelas.

   

  • Da7at bela&a# bagaimana untuk 7unh a#d.

  • *u#u dalam sekolah tidak boleh lebih da#i7ada ' o#ang ang uti dalam

  seha#i. Seki#ana lebih % gu#u be#tugas dikehendaki membuat su#at tun&uk

  sebab.

  •  Akti=iti @i#ed#ill adalah satu akti=iti a&ib ang dikhususkan untuk 7ihak dan

  a#ga sekolah. "ihak )omba akan memantau se&auh mana akti=iti te#sebut

  da7at di&alankan dengan lana#. Fb&ektif ialah ' minit.

  ii< SNA4A: S+AK ;4GGK (A+":4AN 1<iii< T+G )GA( ;4GGK (A+":4AN 2<i=

 • 8/17/2019 Bilik Darjah Pbs

  20/21

  PORTFOLIO PBS(PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

  Temubual be#sama "enolong Kanan Akademik.

  "ua No#siah ;"K:<

  T*)a )*r* eka0ar (en)a-ikan *katan +ela1aran

  kg Selain menghabiskan sukatan 7ela&a#an% ada ke#&a lain. thna> tugas

  ke#ani% sia7kan fail% koku semua gu#u te#libat% 7e#mainan% kelab% banak

  tugasan le7as tu kena 7antau mu#id.

  A+a -1ekti3 )*r* (en)a1ar4

  kg +enghabiskan sukatan 7ela&a#. Selain itu% membimbing mu#id. Kdg2

  kalau mu#id kita selalu fokus 7ada "n"% me#eka akan bosan. Selain itu

  tu&uanna ialah su7aa mu#id2 be#&aa% 7andai mengu#uskan di#i%

  be#diika#i% boleh mendisi7linkan di#i. Kalau mu#id be#&aa% kite gembi#a. T7

  kalau mu#id lemah% seku#ang2na da7at baa% menulis.

  G*r* ar*la (en5e(ai ika+2 (*rni 0an etika tera0a+ 0iri en0iri

  terle-i 0a*l*.

  kg setu&u. Kalau kita tidak 7u7uk di#i kita dulu% &adi kite H &adikan di#i kite

  sbg #ole model k7d mu#id. Kita mesti &adi tun&uk atau ontoh ke7ada mu#id

  da#i segi sahsiah% komunikasi% disi7lin. Kalau kite dtg eat% Hkan kite nak

  ma#ah mu#id 7adahal kite leat. I boleh kannJkdg2 kite #okok% mu#id2

  7un me#okok gakk..Hleh kaann..kite mesti tun&uk sika72 ang 7ositif. +u#id

  akan 7andang kite dan ikut kita. +u#id sentiasa menilai gu#u.

  A+ala +en0a+at )*r*6 )*r* 5an) (en)a(alkan il(* akan entiaa

  (e(-eri *(-an)ann -er(akna4

  ikgu Kita sentiasa mengu7g#adekan di#i kita d#7d mu#id dengan ilmu

  dan a7a2 &ee% kom7ute#% a7a2 &ee% kita mesti u7g#ade di#i kita

 • 8/17/2019 Bilik Darjah Pbs

  21/21

  PORTFOLIO PBS(PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH