pengurusan bilik-darjah

29
PENGURUSAN BILIK DARJAH Secara amnya,bila kita menyebut soal bilik darjah ramai antara kita yang menyempitkan skop bilik darjah hanyalah sesuatu ruang yang berdinding dan beratap,mempunyai meja,papan hitam dan sedikit alat perabot seperti almari buku. Tanggapan ini adalah bukannya tidak benar,tetapi jika ditinjau dalam konteks yang sebenar bilik darjah mempunyai konsep yang sangat luas. Dengan kata kunci tempat berlangsungnya proses pengajaran dan pembelajaran,maka bilik darjah boleh didefinisikan ataupun diterjemahkan sebagai mana-mana tempat yang berlakunya proses memberi dan menerima maklumat dan ilmu pengetahuan. Beberapa kajian menunjukkan bahawa konsep bilik darjah sentiasa mengalami perkembangan dan perubahan dari semasa ke semasa mengikut zaman dan masa serta perkembangan sistem pendidikan dalam tempoh masa tertentu. Bagaimanakah perkembangan yang berlaku terhadap konsep bilik darjah?. Jawapannya ialah, cuba kita kembali menyingkap sejarah silam perkembangan sistem pendidikan Negara,pada zaman dahulu,terdapat lima hingga tujuh orang pelajar berada di bawah sebatang pokok besar dan mendengar ajaran dari seorang mahaguru dan ini pada dasarnya sudahpun dianggap sebagai bilik darjah kerana di situ berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran begitu juga sebelum kedatangan British,surau atau pondok dijadikan sebagai tempat kanak-

Upload: pensil-dan-pemadam

Post on 24-May-2015

5.873 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Pengurusan bilik-darjah

PENGURUSAN BILIK DARJAH

Secara amnya,bila kita menyebut soal bilik darjah ramai antara kita yang

menyempitkan skop bilik darjah hanyalah sesuatu ruang yang berdinding dan

beratap,mempunyai meja,papan hitam dan sedikit alat perabot seperti almari

buku. Tanggapan ini adalah bukannya tidak benar,tetapi jika ditinjau dalam

konteks yang sebenar bilik darjah mempunyai konsep yang sangat luas. Dengan

kata kunci tempat berlangsungnya proses pengajaran dan pembelajaran,maka

bilik darjah boleh didefinisikan ataupun diterjemahkan sebagai mana-mana

tempat yang berlakunya proses memberi dan menerima maklumat dan ilmu

pengetahuan. Beberapa kajian menunjukkan bahawa konsep bilik darjah

sentiasa mengalami perkembangan dan perubahan dari semasa ke semasa

mengikut zaman dan masa serta perkembangan sistem pendidikan dalam

tempoh masa tertentu.

Bagaimanakah perkembangan yang berlaku terhadap konsep bilik darjah?.

Jawapannya ialah, cuba kita kembali menyingkap sejarah silam perkembangan

sistem pendidikan Negara,pada zaman dahulu,terdapat lima hingga tujuh orang

pelajar berada di bawah sebatang pokok besar dan mendengar ajaran dari

seorang mahaguru dan ini pada dasarnya sudahpun dianggap sebagai bilik

darjah kerana di situ berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran begitu

juga sebelum kedatangan British,surau atau pondok dijadikan sebagai tempat

kanak-kanak melayu mengaji ayat-ayat al-quran daripada imam. Situasi ini juga

boleh dianggap sebagai bilik darjah. Justeru,tidak kira dimana sekalipun asalkan

berlakunya atau berlangsungnya proses memberi dan menerima maklumat dan

ilmu pengetahuan ia boleh disifatkan dan dikategorikan sebagai bilik darjah

sekalipun ia berlaku di sebuah padang pasir yang luas sebagaimana di negara-

negara luar seperti Iraq dan Afghanistan.

Tetapi,pada hari ini konsep bilik darjah biasanya ditafsirkan berdasarkan fungsi

pendidikan atau penyusunan fizikal. Secara kasarnya jelas bahawa tempat

seperti sebuah ruang bilik yang mengandungi sekumpulan pelajar di bawah

pengawasan seorang guru dan dilengkapi dengan kemudahan seperti

Page 2: Pengurusan bilik-darjah

kerusi,meja,meja guru dan papan hitam yang disusun mengikut piawaian

memang dianggap sebagai sebuah bilik darjah tetapi, bagaimana pula dengan

sebuah padang yang digunakan untuk pendidikan jasmani,sekumpulan pelajar

yang sedang menjalankan uji kaji di sebuah makmal sians dan sekumpulan

pelajar yang sedang menonton program tv pendidkan di pusat sumber?. Adalah

ia boleh digolongkan di bawah konsep bilik darjah ataupun sebaliknya?. Bilik

darjah merupakan satu organisasi yang sangat mudah yang terdiri daripada guru

dan sekumpulan pelajar dalam lingkungan umur yang sama dan mempunyai

matlamat dan harapan yang sama. Pada hari ini bilik darjah merupakan satu unit

sosial dalam sebuah organisasi sekolah dan telah menjadi semakin kompleks.

Kebanyakannya melibatkan beberapa orang tertentu seperti pengetua,ibu bapa

dan pengurusan sekolah yang berperanan memberi sokongan selain dari bentuk

pengajian seperti menetapkan matlamat,memperuntukkan sumber dan

mengarah tujuan.

Manakala pengurusan bilik darajah pula merujuk kepada set tingkah laku

guru yang meliputi pelbagai aspek di mana guru akan membentuk dan

menngekalkan kondisi pembelajaran seperti diharapkan. Lemlech (1988),

mengibaratkan pengurusan bilik darjah sebagai okestra dalam kehidupan di bilik

darjah yang memerlukan pembentukan kurikulum,penyelenggaraan prosedur

dan sumber pengajaran. Beliau juga menekankan tenteng pentingnya

penyusunan suasana bilik darjah bagi memaksimakan

keberkesanan,pemantauan perkembangan pelajar serta tanggungjawab guru

dalam memikirkan terlebih dahulu masalah-masalah yang mungkin akan timbul.

Hall (2000), pengurusan bilik darjah yang berkesan adalah satu usaha yang

berterusan dan menjadi proses orientasi penyelenggaraan. Ianya melibatkan

aspek memotivasikan pelajar untuk belajar,menyediakan arahan dan maklumat

yang bersesuaian dan menguruskan kerja pelajar. Menurut beliau

juga,pengurusan bilik darjah yang efektif haruslah bersifat proaktif,responsive

dan menyokong.

Menurut Levin dan Nolan (2004), lebih mudah bagi kita untuk

membezakan anatara dimensi arahan dan pengurusan dalam pengajaran dan

Page 3: Pengurusan bilik-darjah

membezakan tumpuan kepada pentingnya aspek keberkesanan dalam

pengurusan bilik darjah itu sendiri.menurut kedua-dua pakar ini, mereka

berpendapat bahawa kedua-dua aspek arahan dan pengurusan merupakan

proses yang mempunyai tujuan di mana tindakan dan sikap guru itu bertindak

untuk memudahkan objektif yang ingin dicapai oleh guru itu sendiri dalam

pengajaran dan pembelajaran.

JENIS-JENIS BILIK DARJAH

Sejajar dengan perkembangan sistem,terdapat beberapa jenis bilik darjah

pada masa kini dan diklasifikasikan mengikut perbezaan ciri dan fungsinya.

Antara jenis bilik darjah yang telah dikenal pasti ialah bilik darjah tradisi,bilik

darjah KBSR dan KBSM,bilik darjah mata pelajaran khas dan bilik darjah

terbuka.

Bilik darjah tradisi

Bilik darjah jenis ini telah lama digunakan di Negara kita untuk mendidik

murid di bawah kurikulum lama iaitu KLSM dan KLSR iaitu sebelum KBSR dan

KBSM diperkenalkan. Bilik darjah tradisi ini merupakan satu tempat bagi

sekumpulan pelajar mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh guru

menggunakan kaedah keseluruhan kelas. Di dalam bilik darjah jenis ini biasanya

pelajar duduk mengikut susunan kerusi dan meja sebaris demi sebaris. Guru

lazimnya berdiri di hadapan bilik darjah dan meyampaikan pengajaran

menggunakan kaedah dan strategi tertentu. Terdapat juga kerusi dan meja guru

serta papan hitam yang digantung dihadapan kelas.

Ciri-ciri bilik darjah tradisi:

1) Kerusi dan meja disusun mengikut baris demi baris

2) Pelajar yang rendah.bertubuh kecil dan kurang pengelihatan dan

pendengaran ditempatkan di hadapan

3) Kerusi dan meja pelajar disusun sesuai dengan kaedah pengajaran yang lebih

berpusat pada guru.

4) Cara pengajaran keseluruhan kelas merupakan kaedah mengajar utama di

dalam bilik darjah.

5) Jarang mempraktikkan aktiviti berkumpulan

Page 4: Pengurusan bilik-darjah

6) Pelajar berada dalam keadaan pasif dan menerima apa sahaja yang

disampaikan oleh guru.

Bilik darjah KBSR dan KBSM

Bilik darjah KBSR telah diperkenalkan di Negara kita pada tahun 1982 di

beberapa buah sekolah rendah sebagai percubaan manakala bilik darajah KBSM

pula diperkenalkan apabila pelajar dari sekolah rendah tadi meneruskan

pengajian ke sekolah menengah pada tahun 1988. Bilik darjah jenis ini

mempunyai perbezaan yang begitu ketara jika dibandingkan dengan bilik darjah

tradisi.

Dari segi susunan fizikal,kerusi dan meja pelajar disusun mengikut kaedah

kumpulan. Ini kerana program KBSR menekankan aktiviti pembelajaran secara

berkumpulan dan interaksi antara guru dengan pelajar serta pelajar dengan

pelajar sangat ditekankan. Dari segi strategi pengajaran,pendekatan yang

digunakan lebih bersifat berpusatkan pelajar dan pengelibatan mereka secara

aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran amat digalakkan.

Dari segi bentuk dan kemudahan,di dalam bilik darjah KBSR dan KBSM

disediakan ruang pembelajaran untuk memudahkan pelajar menjalankan aktiviti

pembelajaran. Selain itu bahan pengajaran dan hasil pembelajran juga

diletakkan di ruang tersebut. Hal ini menimbulkan suasan bilik darjah yang

menarik dan merangsang proses pengajran dan pembelajaran

Ciri-ciri bilik darjah KBSR dan KBSM

1) Kerusi dan meja pelajar disusun mengikut kumpulan

2) Pelajar dibahagikan mengikut kumpulan tertentu berdasarkan kobolehan

tersendiri

3) Menggalakkan pengelibatan pelajar secara aktif

4) Menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar

5) Kerap melaksanakan interaksi antara guru dengan pelajar dan pelajar dengan

pelajar

Page 5: Pengurusan bilik-darjah

6) Hasil kerja yang dipamerkan memperlihatkan suasan pembelajaran yang

kondusif

7) Pelajar sentiasa berada dalam keadaan aktif.

Bilik darjah mata pelajaran khas

Dalam KBSM,beberapa bilik darjah mata pelajaran khas juga disediakan.

Antaranya ialah makmal sains,bilik ekonomi rumah tangga,bilik seni

perusahaan,pusat sumber dan sebgainya. Bilik darjah mata pelajaran khas ini

dilengkapi dengan pelbagai jenis alatan yang membolehkan guru membuat

demonstrasi serta memberi peluang kepada pelajar menggunakannya dalam

amali. Bentuk meja dan kerusi diubahsuai untuk memudahkan peljar

menjalankan kerja amali. Selain itu,dalam bilik darjah ini juga dilengkapkan

dengan alatan perabot seperti almari untuk menyimpan bahan-bahan specimen

dan alatan-alatan malahan sinki dan paip air juga disediakan lebih-lebih lagi

dalam makmal sains dan bilik kemahiran hidup.

Bilik darjah terbuka

Bilik darjah terbuka wujud hasil daripada konsep pendidikan terbuka

R.S Barth ada menyatakan bahawa konsep pendidikan terbuka sebagai suatu

‘pendekatan pengajaran dan pembelajaran,ruang-ruang pembelajaran bahan-

bahan pelajaran serta pengelibatan pelajar dalam membuat pemilihan daripada

pendekatan dan strategi pembelajaran’.

Jelasnya,dalam sistem pendidikan terbuka,pelajat diberi peluang untuk

merancang aktiviti pembelajaran sendiri dan pengajaran guru dikurangkan ke

peringkat minimum. Guru hanya berperanan sebagai penasihat sebagai

pembimbing dan memilih bahan pengajaran dan aktiviti pengajaran samada

secara berkumpulan atau individu.

Biasanya,pendekatan pengajaran secara berpasukan yang melibatkan beberapa

Page 6: Pengurusan bilik-darjah

orang guru terlatih dalam pelbagai bidang pengajaran digunakan untuk

membimbing pelajar dalam bilik darjah terbuka. Situasi pengajaran di bilik darjah

terbuka ini diubahsuai agar pelajar senang bergerak dari satu tempat ke satu

tempat untuk memilih bahan pengajaran yang diminati dan menjalankan aktiviti

pelajaran selepas berbincang dengan guru.

Ciri-ciri bilik darjah terbuka:

1) Pengajaran biasanya dijalankan dalam kumpulan kecil atau individu

2) Pelbagai aktiviti dilaksanakan dan jadual mudah diubah.

3) Kaya dengan bahan dan peralatan mengajar.

4) Tiada kurikulum dihadkan. Pelbagai mata pelajran diintegrasiakn

5) Pelajar bebas bergerak dan memilih bahan yang diminati

6) Kumpulan pelajar dibentuk berdasarkan akedami dan minat

7) Mempunyai suasana saling mempercayai dan menghormati perbezaan

8) Ujian dan peperiksaan dikurangkan begitu juga dengan pembahgian gred.

9) Perhubungan antara guru dengan pelajar dan pelajar denagn pelajar secara

terbuka dan jujur.

Dari segi ciri bilik darjah terbuka,kita dapati bahawa guru dalam bilik

darjah hanya berperanan sebagai pembimbing,pengurus

pembelajaran,kaunselor,pemudah cara atau fasilitator. Ini jelas berbeza dengan

bilik darjah biasa yang menekankan aspek kawalan kelas. Implikasi daripada ini

ialah pelajar diberi peluang untuk membentuk disiplinnya sendiri. Suasana

berlumba-lumba untuk memperoleh markah tertinggi,ujian dan tekanan dari luar

untuk menghabiskan sukatan pelajaran tidak berlaku.

Sesetengah guru khususnya yang tidak terlatih menganggap bahawa bilik darjah

terbuka ini akan menimbulkan pelbagai masalah kepada guru. Antara masalah

yang dijangkakan timbul seperti menyusun ruang dan mewujudkan persekitaran

pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Penyediaan bahan juga akan

menimbulkan masalah bagi guru yang tidak terlatih.

Page 7: Pengurusan bilik-darjah

MASALAH-MASALAH UTAMA DALAM PENGURUSAN BILIK DARJAH

Sebagai seorang guru yang mengajar pelajar,semestinya menyimpan

matlamat yang tersendiri selain daripada objektif yang tertulis dalam buku

rancangan pengajaran. Sebagai contoh,seorang guru yang bersifat pendidik

mesti mempunyai azam mendidik pelajar-pelajarnya menjadi manusia yang

berguna,boleh memberi sumbangan kepada masyarakat

sekeliling,memanfaatkan ilmu yang di sampaikan kepada orang lain. Matlamat-

matlamat ini tidak pernah termaktub di dalam buku rancanag pengajaran. Tetapi

adakalanya proses pengajaran dan pembelajaran yang merupakan salah satu

wasilah untuk merealisasikan objektif dan matlamat tersebut tidak berjaya

sebagaimana yang diharapkan. Kegagalan ini berpunca dari beberapa masalah

yang timbul sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung.

Masalah-masalah telahpun dikenalpasti sebagai masalah yang sering dihadapi

oleh kebanyakan guru. Antara masalah-masalah tersebut ialah:

1 )Masalah komunikasi

Komunikasi ialah merupakan medium untuk seorang guru menyampaikan ilmu

pengetahuan dan maklumat kepada pelajar-pelajarnya dalam sesuatu proses

pengajaran dan pembelajaran samada secara langsung atau secara tidak

langsung. Komunikasi dalam konteks pendidikan boleh diklasifikasikan kepada

dua kategori iaitu komunikasi secra lisan atau dikenali juga sebagai komunikasi

“verbal” dan yang ke dua ialah komunikasi secara bukan lisan atau “non verbal”.

Komunikasi secara lisan melibatkan proses pemindahan maklumat ataupun idea

secara lisan daripada seorang individu iatu guru kepada sekumpulan pendengar

atau pelajar. Komunikasi secara lisan ini hanya berkesan sekiranya idea atau

maklumat diterima oleh pelajar-pelajar dengan jelas dan mudah difahami.

Manakala komunikasi bukan secara lisan pula ialah penyampaian maklumat

melalui gerak isyarat seperti isyarat tangan,gerak kepala,ungkapan muka dan

sebagainya. Misalnya mengangguk kepala boleh diertikan sebagai bersetuju

Page 8: Pengurusan bilik-darjah

atau menerima,senyuman bererti memberi galakan. Berdasarkan rujukan dan

kajian yang telah saya jalankan dapat saya spesifikkan masalah komunikasi ini

kepada beberapa sebab iaitu:

a) Masalah bahasa - proses komunikasi menggunakan bahasa sebagai media

yang menghubungkan antara dua pihak. Selalunya masalah dalam komunikasi

ialah berpunca dari bahasa samada bahasa yang salah atau bahasa yang

kurang jelas.Sekiranya menggunakan bahasa yang sama pun boleh mengalami

masalah apatah lagi pendenagar dan penutur merupakan dua individu yang

menggunakan bahasa yang berbeza. Sebagai contoh seorang guru yang tidak

pernah lekang dari menggunakan loghat daerah sedangkan pelajarnya adalah

individu yang menggunakan loghat yang berlainan. Apatah lagi bagi guru yang

sudah terbiasa menggunakan bahasa campuran melayu inggeris dalam subjek

yang tidak berkaitan seperti sejarah dan moral. Hal ini menarik perhatian Ketua

Eksekutif Yayasan Karyawan, Dato’ Dr Hassan Ahmad di dalam akhbar Utusan

Malaysia yang bertarikh 22 februari 2008 yang menekankan bahawa loghat

daerah punca bahasa melayu lemah. Ironi daripada petikan ini guru mestilah

pandai menggunakan bahasa bersesuaian mengikut topik yang diajar.Situasi ini

membawa implikasi yang sangat bahaya iaitu meyebabkan pelajar tidak

memahami isi pengajaran yang disamapaikan walaupun guru tersebut

menganggap penyampaiannya adalah yang terbaik.

b) Ketidak jelasan suara guru - salah satu faktor yang menyumbang kepada

masalah dalam berkomunikasi juga ialah ketidakjelasan suara guru.

Sebagaimana yang diketahui umum bahawa suara seorang guru guru adalah

sangat penting kerana ia adalah alat perantara dalam proses komunikasi.

Ketidakjelasan suara guru boleh membuatkan proses komunikasi dalam

penyampaian maklumat dan ilmu pengetahuan terhalang atau boleh

menimbulkan kekeliruan. Tidak kira apa kaedah yang dijalankan oleh seseorang

guru tersebut suara guru mesti lantang serta mampu didengari oleh semua

pelajar dan guru perlu bijak berintonasi kerana suara guru yang hanya mendatar

dari awal pengajaran sampai ke akhir pengajaran akan membuatkan pelajar

Page 9: Pengurusan bilik-darjah

cepat bosan. Guru juga perlu pandai menggunakan kemudahan yand disediakan

oleh pihak pengurusan, sebagai contoh,untuk kelas yang begitu ramai dan dalam

ruang yang sangat luas guru mestilah menggunakan pembesar suara.

c) Keegoaan dan autokratik - sikap guru yang ego dan menganggap pelajar perlu

menerima sebulat suara apa yang disampaikan dan keautokratikan guru yang

tidak memberi ruang dan peluang kepada pelajar untuk bersuara menyebabkan

terjadinya komunikasi sehala yang sekaligus akan menjejaskan keberkesanan

dalam proses menyampai dan menerima maklumat. Ini kerana guru hanyalah

manusia biasa yang sekali sakala tidak dapat memerdekakan diri dari salah

menaympaikan dan silap menganggap.

d) Kegagalan mengawal emosi - emosi atau perasaan boleh mempengaruhi

seseorang ketika berkomunikasi. Guru yang dalam keadaan marah ada kalanya

menjadi tidak rasional. Tidak sepatutnya sebagai seorang guru tidak mampu

mengatasi masalah yang selalu bertapak dalam hidup manusia normal,justeru

guru mestilah bijak mengawal emosi agar penyampaian yang dilakukan dibalas

dengan penerimaan yang baik oleh pelajar. Pelajar sepatutnya menerima

pelajaran dalam kedaan hormat kepada guru bukannya dalam ketakutan dan

terpaksa.

e) Gangguan di luar bilik darjah - sekalipun guru mampu mengawal keadaan

dalam bilik darjah dari kebisingan dan kebingitan pelajar tetapi bagaimana

sekiranya gangguan itu berpunca dari luar seperti berhampiran bilik darjah itu

adanya pembinaan bangunan atau aktiviti luar bilik darjah bagi kelas lain?.

Kebiasaannya pelajar akan tertarik kepada apa yang berlaku diluar bilik darjah.

Hal ini mengimpakkan peyampaian guru terjejas dek ketidaktumpuan pelajar

terhadap proses pengajaran yang berlaku dalam bilik darjah. Sebagai guru,kita

mestilah bijak menangani masalah sedemikian dengan kreatif samada

mengambil inisiatif lain. Sekiranya guru dapat mengatasi masalah ini saya yakin

proses pengajaran akan menjadi lebih berkesan.

1) Masalah disiplin

Di dalam bilik darjah,pelajar-pelajar yang berdisiplin adalah penting untuk

menghasilkan pencapaian objektif pelajaran yang berkesan. Disiplin bilik darjah

Page 10: Pengurusan bilik-darjah

yang baik bermakna suasana sosioemosi bilik darjah adalah kondusif dan

harmonis. Dengan ini segala aktivit pengajaran dan pembelajaran dapat

dilaksanakan secara sistematik,teratur dan licin. Tetapi salah satu masalah yang

sering dihadapi oleh guru ialah masalah disiplin. Ini bermakna segala apa yang

dijelaskan di atas menjadi sebaliknya.

Secara am,disiplin ialah peraturan-peraturan yang dipersetujui sesuatu

kelompok bagi mewujudkan tingkahlaku yang baik. Selain itu,disiplin juga boleh

disifatkan sebagai pemikiran cara berfikir tersusun yang seterusnya membawa

kepada sifat rasional dan keyakinan diri.

Dalam konteks pendidikan,disiplin seorang pelajar bukan sahaja

dipengaruhi oleh sekolah malah,pembentukan disiplin pelajar juga sering

diopengaruhi oleh persekitaran dan masyarakat di luar sekolah. Selain itu,disiplin

pelajar juga dipengaruhi oleh sikap dan tingkah laku rakan sebaya dan orang

dewasa seperti ayah dan ibu,guru dan pemimpin masyarakat.

Zaman berubah bererti membawa perubahan kepada pemikiran

seseorang terutama pelajar. Kemasukan anasir-anasir laur yang tidak

sepatutnya telah banyak menyumbang kepada pertambahan masalah disiplin

pelajar. Individu yang sentiasa berhadapan dengan cabaran ini ialah guru yang

boleh diibaratkan sebatang lilin.

Untuk menerengkan lagi masalah berkaitan disiplin dalam pengurusan

bilik darjah ini saya bawakan satu situasi iaitu Abu,Kim Seng dan Muthu adalah

kawan karib di dalam tingkatan 5 cempaka,mereka sering tidak hadir ke sekolah.

Apabila mereka disoal oleh guru,mereka hanya menjawab mereka sakit tanpa

membawa surat perakuan doktor. Situasi ini adalah satu bentuk masalah disiplin

yang kerap dihadapi oleh guru.

2)Kesihatan murid

Kesihatan murid juga merupakan salah satu masalah yang sering

dihadapi oleh guru dalam pengurusan bilik darjah. Bertitik tolak dari cogan kata

‘badan sihat otak cergas’ membuktikan bahawa hanya pelajar-pelajar yang sihat

sahaja dapat memberiakan tumpuan yang sepenuhnya terhadap pengajaran

guru. Bagaimana pula dengan keadaan pelajar yang tidak mendapat rehat dan

Page 11: Pengurusan bilik-darjah

tidur yang cukup seperti pelajar yang berkerja sambilan di malam hari sehingga

lewat malam?.

Sudah pasti pelajar ini tidak dapat memberi tumpuan kepada sesi

pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung,mereka sering berasa gelisah

malah terdetik di hati mereka lambatnya guru ini hendak menghentikan

pengajaran dan tidak kurang juga ada yang curi-curi tidur sehingga betul-betul

terlena. Keadaan seperti ini membawa masalah dan mengganggu keberkesanan

pengajaran dan pembelajaran sedangkan,dalam prinsip pembelajaran

menekankan apsek persediaan pelajar untuk menerima pengajaran dan

pengelibatan pelajar yang aktif.

3)Susun atur dan peralatan

Masalah susun atur dan peralatan yang tidak cukup atau pun telah rosak juga

akan memberi impak kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Dari aspek

susun atur sebuah bilk darjah,guru seringkali berhadapan dengan kematian

punca untuk mengatur kedudukan meja dan kerusi pelajar-pelajar malah meja

dan kerusi guru itu sendiri juga. Hal ini mungkin disebabkan dua faktor yang

utama iaitu bilangan pelajar yang begitu ramai dalam satu bilik darjah dan yang

ke duanya ditambah pula dengan ruang bilik darjah yang begitu terhad. Situasi

ini berlaku kepada guru yang mengajar di sekolah harian. Bagi sekolah

berasrama penuh seperti MRSM dan SMKA saya rasa rasa ia bukanlah suatu

masalah kerana bilangan pelajar denagn ruangan bilik darjag memanag

terpiawai.Menurut Savage (1999), menyusun atur persekitaran fizikal bukan

sahaja akan mempengaru tingkah laku pelajar malah ia juga boleh

mempengaruhi sikap pelajar dan penyumbangan kepada akademi pelajar.

Di sini jelas menunjukkan bahawa sekiranya susun atur yang dibuat sebaik

mungkin maka hasilnya adalah positif sekiranya tidak maka hasilnya adalah

negatif. Saya yakin sebagai seorang guru sememangnya mahukan sesuatu yang

baik,sempurna dan positif dalam setiap perangkaan yang dibuat tetapi

adakalanya apa yang dibuat itu terpaksa mengalami kegagalan di sebabkan

masalah-masalah yang di dapat dielakkan. Seperti masalah yang saya nyatakan

di atas memenag adalah suatu masalah yang pada mata kasarnya tiada

Page 12: Pengurusan bilik-darjah

penyelesaiannya kerana bilanagn pelajar dan ruang bilik darjah memang tetap

dan tidak boleh diubah-ubah.

Ditinjau dari aspek peralatan pula,selalunya bukanlah peralatan yang disediakan

itu tidak mencukupi tetapi selalunya peralatan itu tidak boleh berfungsi atau

dengan kata lain rosak. Sebagai contoh antara alatan-alatan yang selalu mudah

rosak samada rosak atau dirosakkan pelajar ialah pemadam papan

hitam,penyapu,peralatan di ruangan belajar seperti almari malahan kadang-

kadang papan hitam dan meja serta kerusi pun turut rosak atau dirosakkan.

Peralatan-peralatan seperti ini memeang tidak dapat dinafiakan bantuannya

dalam proses pengajran dan pembelajaran yang berkesan telah pun disediakan

oleh pihak pengurusan tetapi pengedarannya secara berkala seperti papan hitam

mungkin dua atau tiga tahun sekali. Di sini jelas menunjukkan masalah yang

guru dan bakal guru akan hadapi. Walau bagaimanapun ia tidak boleh dijadikan

alasan untuk melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran seperti

melepaskan batuk di tangga.

Cadangan-cadangan dalam penambahbaikkan bilik darjah supaya boleh

diurus dengan efisyen

Pengurusan bilik darjah yang berkesan sebenarnya melibatkan ciri-ciri

seorang guru,iklim bilik darjah dan kaitan antara pengurusan dan pengajaran.

Untuk menjadikan bilik darjah lebih efisyen dan dapat diurus dengan berkesan

guru hendaklah mempunyai sifat-sifat seorang pengurus yang baik seperti

tegas,demokratik pengasih dan prihatin. Sebagai pengurus yang baik tugas guru

bukan hanya tertumpu kepada proses pengajaran semata-mata tanpa

mengambil kira iklim dan persekitaran serta masalah-masalah semasa pelajar

tetapi juga berusaha untuk mewujudkan iklim bilik darjah yang kondusif,sihat dan

positif untuk menggalakkan pembelajaran.

Gaya kepimpinan guru dalam mengurus bilik darjah akan memberi kesan

kepada iklim dan suasana persekitaran bilik darjah. Pengurusan yang berkesan

akan memfokuskan kepada aspek-aspek seperti kemajuan pelajaran,interaksi

Page 13: Pengurusan bilik-darjah

dan pengelibatan pelajar yang aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Untuk memastikan segala objektif dan matlamat yang ingin dicapai tercapai,

seorang guru wajib mengetahui prinsip-prinsip pengurusan bilik darjah. Prinsip-

prinsip ini adalah rangkuman daripada sikap guru,iklim bilik darjah dan

pengurusan yang mengutamakan pengajaran. Antara prinsip-prinsip tersebut

adalah seperti berikut :

1)Hubungan baik antara guru dan pelajar.

Oleh kerana pelajar dan guru yang berada dalam bilik satu bili darjah

mempunyai objektif yang sama dalam proses pengajaran dan pembelajaran

maka,kedua-dua belah pihak perlu bekerjasama. Hubungan yang baik antara

guru dan pelajar perlu diwujudkan agar guru dapat menghormati pelajar sebagai

individu yang memerlukan pertolongan dan pelajar dapat menghormati guru

debagai orang yang akan membantunya.

2)Sikap guru yang optimis.

Guru sebagai pengurus perlu yakin akan keupayaan mengendalikan

kelasnya. Pelajar akan memberikan kerjasama dan bantuan sekiranya guru

memperlihatkan kesungguhannya dalam menjalankan tugas tersebut.

3)Bersikap positif kepada semua pelajar.

Kerjasama antara guru dan pelajar sangatlah penting dalam pengurusan

bilik darjah yang berkesan dan efisyen,untuk mendapatkan kerjasama daripada

pelajar termasuk pelajar yang kerapa membuat masalah,guru mestilah bersikap

positif terhadap semua pejalar. Pelajar yang bermasalah perlu diberi lebih

perhatian. Tunjukkan kepada mereka bahawa sikap mereka yang tidak

digemari,bukannya diri mereka. Biasanay apabila mereka sedar bahawa guru

mengambil berat tentang mereka,mereka akan lebih bersifat terbuka,berkongsi

dan sedia mengubah perlakuan mereka yang negatif.

4)Mencegah lebih baik dari merawat.

Pepatah inggeris ada menyebut “prevention is better than cure”. Pepatah

ini boleh diadaptasikan dalam pengurusan bilik darjah. Bagi seorang

guru,mencegah perlakuan negatif pelajar adalah lebih baik dari mengambil

tindakan untuk merawat atau mengawalnya. Sikap proaktif guru dalam

Page 14: Pengurusan bilik-darjah

mewujudkan suasana yang kondusif di bilik darjah,menghalang pelakuan negatif

pelajarnya.

5)Prosedur pengurusan yang tegas.

Untuk menjadi pengurus bilik darjah yang berkesan,guru perlu tegas

dalam melaksanakan segala peraturan dan rutin yang telah ditetapkan. Pelajar

yang melanggar rutin perlu dihukum mengikut prosedur yang ditetapkan.

Kelonggaran atau kelemahan melaksanakan segala peraturan rutin ini akan

mengurangkan rasa hormat pelajar terhadap guru.

6)Memberi dorongan yang positif.

Pelajar adalah manusia yang jiwanya bergelojak setiap masa,sebagai

pengurus guru perlu memberi dorongan kepada pelajar setiap masa. Pelakuan

positif yang mereka perlihatkan walaupun kecil perlu diberi pujian yang

sewajarnya kerana pelakuan yang positif itu apabila diberi pujian akan meningkat

kekerapannya.

Selain mengetahui dan memahami serta mampu mengamalkan prinsip-prinsip

pengurusan bilik,guru juga perlu meneliti faktor-faktor lain dalam pengurusan bilik

darjah yang efisyen. Terdapat pelbagai faktor yang perlu diambilkira oleh

seorang guru sebagai pengurus. Antara yang utama ialah pengurusan fizikal

yang cekap,komunikasi yang berkesan dan pengurusan disiplin yang mantap.

1)Pengurusan fizikal

Salah satu cara untuk memperbaiki suasana pembelajaran yang

menggalakan adalah dengan cara menyusun persekitaran fizikalnya. Menurut

Savage (1999), susun atur fizikal bukan sahaja dapat mempengaruhi sikap

pelajar malah juga sikap guru dan ini dapat menyumbangkan kepada

peningkatan akademik serta memperelokkan tingkah laku pelajar. Suasana bilik

darjah yang positif bukan sahaja akan menggalakkan pembelajaran yang

menyeronokkan tetapi juga memberi ruang kepada pelajar untuk lebih mudah

dan cepat memahami pelajaran dengan cara yang lebih efektif. Susun atur

suasana fizikal memainkan peranan penting dan guru haruslah memainkan

peranan,berusaha sebaik mungkin untuk penambahbaikkan daya tarikan bilik

darjah tersebut. Sekiranya susunan dalam bilik darjah tidak dapat diatur seperti

Page 15: Pengurusan bilik-darjah

mana yang dirancangkan,maka ianya akan menghadkan apa dan bagaimana

cara sepatutnya pembelajran iti harus dijalankan.

Menurut MacAulay (1990), bilik darjah sebaiknya diatur agar ianya dapat

menmpung aktivit-aktiviti yang pelbagai sepanjang hari bagi memenuhi matlamat

arahan yang ingin disampaikan oleh guru. Susun atur ini seumpama pentas,guru

dapat menguruskan kperluan akademik,social dan juga emosi pelajar. Antara

fungsi penting susun atur :

1) Untuk memaksimakan cara di mana guru berupaya untuk melihat serta dilihat

oleh pelajar.

2) Ruang yang mencukupi untuk memudahkan pergerakan pelajar dan guru di

dalam bilik darjah.

3) Mengurangkan segala gangguan supaya pelajar dapat terlibat secara aktif

dalam pembelajaran.

4) Memastikan guru dan pelajar masing-masing merasa selesa.

Dalam pengurusan fizikal saya fokuskan kepada dua komponen utama iaitu pola

kedudukan pelajar dan peralatan yang lengkap.

A) Pola kedudukan pelajar

Berdasrkan susunan fizikal,kedudukan pelajar juga mempunyai pengaruh yang

dominan ke atas suasana pembelajaran pelajar. Guru haruslah bijak dalam

menyusun kedudukan kerusi dan meja agar semua pelajar merasa selesa

semasa pengajaran dijalankan. Ketentuan ruang untuk pergerakan bergantung

kepada jumlah pelajar dan berapa luas bilik darjah tersebut.

Sekiranya pelajar duduk dalam kumpulan empat atau enam orang,ini dapat

memudahkan lagi perbincanagn dikalangan mereka dan dengan ini juga mereka

dapat membantu di antara satu sama lain. Guru lebih mudah juga memberikan

kerja berkumpulan atau berpasangan dengan kedudukan pelajar yang demikian.

Susunan kedudukan pelajar banyak bergantung kepada keparluan serta

kefahaman guru tentang apa yang ingin dicapai di akhir pengajaran. Ada juga

antara guru yang tidak mahu peljarnya asyik berbingcang atau berbual dengan

rakan-rakan yang lain maka,setiap pelajar akan duduk berasingan ataupun

bersendirian seorang pelajar satu meja dan satu kerusi dan semuanya

Page 16: Pengurusan bilik-darjah

menghadap ke hadapan kelas.

Walaubagaimanapun,situasi di atas adalah untuk bilangan peljarnya yang

normal. Sekiranya bilik darjah harus menampung ramai pelajar,maka sering

didapati guru sukar untuk berjalan dari satu meja ke satu meja pelajar yang lain

dan hal ini bukan sahaja menyukarkan guru tetapi juga pelajar tidak akan dapat

belajar dengan baik dalam bilik darjah yang sempit. Interaksi antara guru dengan

pelajar juga terhambat kerana guru sukar untuk bergerak dan meninjau maslah

pelajar.

Dalam keadaan seperti ini memang guru tidak mempunyai pilihan atau

inisiatif lain lg tetapi masih boleh cuba untuk menyusun denagn sebaiknya.

Menurut Wolfgang (1996), semua pelajar digalakkan melihat guru mereka

dengan baik dan begitu juga guru. Meja guru haruslah sentiasa berada

berdekatan pelajar yang sering memerlukan perhatian yang lebih umapamanya

mereka yang berkeperluan khas atau lebih bermasalah dalam pembeljaran.

Susunan yang baik dan rasional seperti yang berbadan besar dan tinggi di

belakang manakal yang kecil di hadapan perlu juga diambil kira oleh guru.

B) Peralatan yang lengkap

Sumber yang sedia ada serta perkakas peralatan yang disediakan oleh

pihak sekolah juga akan mempengaruhi guru dalam menyusun suasan fizikal

bilik darjah tersebut. Memang pihak pengurusan sekolah menyediakan peralatan

asas seperti papan hitam,almari,alat-alat membersih teapi yang menjadi

masalahnya peralatan yang disediakan itu diagihkan secara berkala seperti

setahun atau enam atau setiap pertengahan tahun. Malangnya sebelum tempoh

jangkaan tersebut peralatan itu sudah rosak,hilang dan sebagainya.Apabila

alatan atau perkakas yang dapat disediakan adalah terhadad dan terbatas,guru

mesti menggunakan cara lain untuk memperoleh alatan atau perkakas tersebut

seperti mengutip derma atau sumbangan tajaan terutamanya daripada ibu bapa

pelajar yang berkemampuan.

Guru juga perlu kreatif memperlibatkan sama pelajar dalam menyelesaikan

maslah-masalah seperti ini. Menyuruh mereka cuba membuat dengan tangan

Page 17: Pengurusan bilik-darjah

mereka kalau pelajar tersebut dari tingkatan yang tinggi seperti tingkatan tiga

dan ke atas,menganjurkan gotong royong kelas untuk mengumpul alatan-alatan

tersebut,setiap pelajar bawa satu alatan contonhya. Dengan ini,ianya bukan

sahaja emnggalakkan pengelibatan pelajar tetapi juga menyemai kemesraan di

antara guru dengan pelajar,pelajar dengan pelajarWalaubagaimanapun,segala

aktiviti seperti ini mestilah mendapat kebenaran dan kelulusan pihak pengurusan

sekolah terlebih dahulu.

Konklusinya,walaupun dengan peralatan yang agak terbatas,banyak cara atau

kaedah yang boleh diambil oleh guru untuk menyediakan suasana yang

menyeronokkan yang dapat menjadikan pengurusan bilik darjah yang efisyen

dekaligus dapat meningkatkan lagi pengajaran serta pembelajaran di kalangan

pelajar. Apabila guru berfikiran kreatif serta inovatif,tentunya pelajar-pelajar akan

memeperoleh banyak manfaat dengan belajar dalam bilik darjah yang

ceria,selesa dan sihat.

2 )Komunikasi yang berkesan.

Sekiranya kita membuat tinjauan, kita akan dapati bahawa komunikasi

merupakan sesuatu yang komplek. Menurut Verdeeber dan Verderber ( 2002),

komukasi merupakan proses untuk membina atau mengongsi makna dalam

perbualan yang informal, interaksi dalam kumpulan atau syarahan. Proses ini

melibatkan peserta,konteks,mesej,wujud atau tidak sebarang gangguan dan

maklum balas yang diterima. Dengan ini,komunikasi digambarkan dalam bentuk

strategi arahan yang perlu dalam penyampaian ilmu kepada pelajar.

Komunikasi sering kali menjadi masalah utama kepada guru dalam penyampaian

ilmu. Pada hakikatnya tidak perlu semua guru untuk menjadi guru bahasa

tetapi,biarlah penggunaan bahsa guru itu sesuai dengan keperluan dan

kebolehan pelajar bagi setiap mata pelajaran. Guru haruslah menggunakan

kefahaman dalam komunikasi samada komunikasi itu dalam bentuk lisan

ataupun bukan lisan. Motley (1990), telah menetapkan cirri-ciri yang harus ada

dalam komunikasi iaitu :

1) Adanya pertukaran informasi

2) Proses berlaku dalam system komunikasi

Page 18: Pengurusan bilik-darjah

3) Penyampai dan penerima terlibat secara aktif.

4) Kualiti dalam komunikasi itu berbeza.

Pengajaran dan pembelajaran banyak melibatkan komunikasi antara guru

dan pelajar serta dikalangan pelajar juga. Komunikasi yang berlaku antara guru

dengan pelajar banyak dalam bentuk lisan selain dalam tulisan dan bahsa

isyarat. Oleh itu,kemahiran berkomunikasi adalah sangat penting bagi seorang

guru. Kecekapan berkomunikasi akan meningkatkan keberkesanan pengajaran.

Antara ciri-ciri yang perlu ada pada seseorang guru untuk memperbaiki

kemahiran berkomunikasi di bilik darjah ialah :

1) Mengamalkan demokrasi dalam komunikasi

Kewujudan amalan demokrasi di dalam bilik darjah akan melahirkan

suasana yang kondusif dan harmoni. Pelajar tidak berasa takut atau tertekan

untuk menyuarakan pendapat mereka. Mereka bebas menyuaraka pandangan

walaupun pandangan itu tidak disenangi samada oleh guru atau pelajar lain.

2) Menggunakan bahasa yang berkesan.

Sebagai seorang guru,bahasa adalah media terpenting dalam

menyampaikan ilmu. Dalam proses penyampaian ilmu itu,guru mestilah

menggunakan bahasa yang berkesan iaitu tepat,jelas dan ringkas. Penggunaan

bahasa yang panjang dan meleret-leret akan menyukarkan pemahaman pelajar

malah mungkin boleh membawa kepada salah tafsir pelajar.

3) Menyesuaikan dengan situasi.

Memang tidak dapat dinafikan bahawa terdapat perbezaan individu

pelajar di dalam sesebuah bilik darjah. Guru pula perlu bijak menyesuaikan cara

berkomunikasi antara setiap pelajar yang berbeza tersebut. Sebagai contoh,jika

berkomunikasi denagn pelajar yang lemah kognitifnya maka guru perlulah

menggunakan aras komunikasi yang rendah dan begitulah sebaliknya.

3)Menangani disiplin bilik darjah.

Disiplin bilik darjah juga adalah satu masalah utama yang sering dihadapi

oleh guru terumanya guru yang baru menyandang jawatan. Bagi guru yang baru

Page 19: Pengurusan bilik-darjah

menyandang jawatan, mereka memang menghadapi kesukaran menjayakan

peranan sebagai pembentuk disiplin pelajar. Mereka tidak mempunyai

pengalaman sebenar bilik darjah sebelum ini dan pengurusan ini tidak cukup

dengan hanya teori-teori yang dipelajari di universiti. Walaubagaimanapun ini

bukan suatu penghalang yang sangat dasyat kepada guru baru kerana mereka

boleh belajar menimba pengalaman secara berperingkat. Terdapat banyak cara

untuk mengurus disiplin agar bilik darjah menjadi aman,sihat,kondusif dan

efisyen.

Guru yang efektif akan menguruskan supaya pelajar dapat menggunakan

masa dengan lebih produktif. Punca guru tidak dapat menggunakan masa

dengan sebaiknya adalah berpunca dari salah laku pelajar. Tidak kira samada

salah laku tersebuat adalah ringan atau lebih serius. Sebagai contoh semasa

guru sedang mengajar seorang pelajar mengganggu pelajar yang lain maka,di

sini guru tersebut perlu mengambil sedikit masa untuk menegur atau membuat

dendaan kepada pelajar tersebut. Sebagai guru yang baik merangkap pengurus

sesebuah bilik darjah guru mestilah mengaplikasikan pepatah inggeris yang

menyatakan ‘prevention is better than cure’. Dari situlah sekiranya guru berjaya

mencegah salah laku pelajar tersebut maka masa yang guru ada dapat

dugunakan dengan lebih efisyen dan sebaiknya.

Bagi mengelak masalah tingkah laku pelajar di bilik darjah,guru juga perlu

menyediakan pelan pengajaran yang baik agar produktiviti pelajar dapat

ditingkatkan. Dalam bilik darjah yang diurus dengan baik,pelajar tidak akan

merasa bosan dan masa tidak terbuang. Selain itu juga,guru haruslah sentiasa

memberi perangsang kepada pelajar dengan menunjukkan sikap dan sifat yang

baik agar merangsang mereka untuk tidak melakukan masalah dan

mengamalkan sifat dan sikap yang baik sekaligus menghapuskan masalah

tingkah laku atau disiplin pelajar dalam bilik darjah. Langkah-langkah di atas

adalah cadangan-cadangan untuk penambahbaikkan bilik darjah agar ianya

dapat diurus dengan efisyen selari dengan hasrat kerajaan untuk merealisasikan

pendidikan yang berkesan kepada rakyat.

Page 20: Pengurusan bilik-darjah

BIBILIOGRAFI

1) Lemlech, J.K. (1988). Classroom management: methods and techniques for

elementary and secondry teachers (2nd edition). New York:Longman Inc.

2) Levin,J.& Nolan,J.F. (2004). Principle of classroom management: a

professional decision-making model. USA:Allyn&Bacon.

3) Hall,C. (2000). Growing safe schools-it takes a community! University of

Akron.

4) Henley,M. (2006). Classroom Menagement: A proactive approach. New

Jersey: Pearson Prantice Hall.

5) Savage,T. V. (1999). Teaching Self-Control Through Management and

Discipline. Boston:Allyn and Bacon.

6) Verderber, R. F., & Verderber, K. S. (2002). Communicate! (10th ed.). USA:

Clark Baxter.