pengurusan bilik darjah; interaksi dan komunikasi dalam bilik darjah

Upload: gengkapak

Post on 30-May-2018

342 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

 • 8/14/2019 Pengurusan Bilik Darjah; Interaksi dan Komunikasi Dalam Bilik Darjah

  1/27

  5.1 MAKSUD PENGURUSAN BILIK DARJAH

  Satu proses yang melibatkan penyusunan fizikal sesebuah bilik darjah,

  serta galakan komunikasi dan interaksi antara murid.

  Melibatkan penyediaan persekitaran sosiomosi yang sihat.

  5.1.1 KONSEP BILIK DARJAH

  Tempat di mana proses pengajaran dan pembelajaran yang

  berlaku.secara rasmi

  Bilik darjah ditakrifkan sebagai sebuah bilik di mana sekumpulan murid diajar

  oleh seorang guru.

  MArland (1975), suasana fizikal bilik darjah mungkin merupakan kawan atau

  musuh dalam pengajaran.

  5.1.2 KONSEP PELAJAR ATAU MURID

  Akta Pendidikan - pelajar atau murid merupakan seseorang yang menerima

  pendidikan atau latihan.

  5.1.3 KONSEP GURU

  - seorang yang mengajar murid-murid di sekolah atau institusi pendidikan,

  atau

  - menyediakan bahan pelajaran atau menanda skrip jawapan di sesebuah

  sekolah gaya pos.

 • 8/14/2019 Pengurusan Bilik Darjah; Interaksi dan Komunikasi Dalam Bilik Darjah

  2/27

  5.2 JENIS-JENIS BILIK DARJAH, PENYUSUNAN

  FIZIKAL DAN ORGANISASI SUMBER

  PEMBELAJARAN

  5.2.1 BILIK DARJAH TRADISI

  Diwujudkan sebelum KBSR dan KBSM

  Kerusi dan meja disusun mengikut baris demi baris

  Setiap baris murid duduk bersebelahan

  Susunan fizikal agak rigid.

  Bersesuaian dengan pendekatan pengajaran yang berpusatkan guru, iaitu

  penglibatan

  murid dalam aktiviti pengajaran-pembelajaran tidak digalakkan.

  Dinding bilik darjah jarang dihiasi dengan hasil kerja murid atau bahan

  pengajaran-pembelajaran yang lain.

  Suasana ini tidak mendorongkan proses pengajaran-pembelajaran.

  5.2.2 BILIK DARJAH KBSR

  KBSR menekankan pendekatan pengajaran berpusatkan murid.-penyertaan

  murid-murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah amat

  digalakkan.

  Program pendidikan pemulihan diperkenalkan bagi membantu murid-murid

  lemah dan program pengayaan bagi mengembangkan lagi kebolehan murid-

  murid.

  Susunan kerusi dan meja adalah mengikut kumpulan.

  Saiz kerusi dan meja perlulah sesuai dengan ketinggian murid-murid.

  Bentuk meja segi empat diubah menjadi bentuk trapezium.

 • 8/14/2019 Pengurusan Bilik Darjah; Interaksi dan Komunikasi Dalam Bilik Darjah

  3/27

  Ruang-ruang pembelajaran jenis ini amat digalakkkan.

  5.2.3 Bilik darjah KBSM

  Untuk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu

  supaya

  menjadi insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi

  dan jasmani, suasana bilik darjah KBSM yang menggalakkan murid yang

  aktif serta kerap berinteraksi antara meja dan kerusi..

  Susunan meja dan kerusi hendaklah berbentuk kumpulan.

  Kumpulan-kumpulan seperti ini memudahkan guru membantu murid yang

  lemah

  dalam pelajaran.

  5.2.4 BILIK DARJAH TERBUKA

  Suasana bilik darjah dan pengajaran secara seluruh kelas adalah pada

  peringkat

  minimum, murid-murid dibenarkan untuk mengkaji sesuatu mengikut minat

  masing-masing.

  Murid-murid digalakkan untuk merancang sebahagian pembelajaran mereka

  yang

  berkaitan dengan pengajaran berpasukan dan pelan terbuka.

  5.2.5 BILIK DARJAH PRASEKOLAH

  Reka bentuk bilik darjah prasekolah perlu selesa, menjamin keselamatan

  serta merangsangkan kanak-kanak.Suasana yang memudahkan pembentukan hubungan mesra antara guru

  dengan kanak-kanak.

  Terdapat dua jenis bangunan prasekolah

  a) Bilik-bilik serba lengkap atau self-contained di mana melengkapi pelbagai

  jenis peralatan pembelajaran.

 • 8/14/2019 Pengurusan Bilik Darjah; Interaksi dan Komunikasi Dalam Bilik Darjah

  4/27

  b) Corak terbuka di mana kanak-kanak mengajar di ruang-ruang

  pembelajaran

  tertentu.

  5.3 FAKTOR FIZIKAL, KEMANUSIAAN DAN TEKNIKAL

  YANG MEMPENGARUHI PENGURUSAN BILIK DARJAH

  5.3.1 FAKTOR FIZIKAL

  a) SAIZ BILIK DARJAH

  Ukuran bilik darjah yang dianggap sesuai untuk menampung 40 orang

  murid-murid adalah 7 x 9 meter atau diperbesar lagi.

  a) SUASANA AM BILIK DARJAH

  Bilik darjah dihias, ruang-ruang pembelajaran disediakan untuk

  mempamerkan hasil-hasil kerja murid, alat bantu mengajar, carta, keping

  gambar yang berwarna-warni,l model dan objek yang lain.

  Papan kenyataan serta almari juga disediakan.

  C) PERALATAN

  Kerusi dan meja murid-murid, kerusi dan meja guru, papan kenyataan,

  juga rak-rak buku, almari dan bahan pengajaran dan pembelajaran.

  D) KEADAAN CAHAYA DAN UDARA BILIK DARJAH

  Mempunyai tingkap dan pintu yang mencukupi untuk membolehkan

  pengedaran udara yang secukupnya di dalam bilik darjah.

  Cahaya yang cukup supaya tidak menjejaskan penglihatan murid-murid

  dan tidak menyebabkan mereka cepat berasa letih dan mengantuk.

  5.3.2 FAKTOR KEMANUSIAN

 • 8/14/2019 Pengurusan Bilik Darjah; Interaksi dan Komunikasi Dalam Bilik Darjah

  5/27

  A) KASIH SAYANG

  guru perlu menyayangi kanak-kanak.

  B) KEADILAN

  Bersikap adil dan tidak pilih kasih. Semua murid dilayan secara

  saksama

  b) DEMOKRASI

  Guru tidak melantik ketua darjah tetapi meminta murid-murid memilihnya.

  Guru sanggup mendengar serta menerima pendapat yang baik daripada

  murid-murid.

  c) BERTIMBANG RASA

  Dapat membentuk murid yang bersikap sedemikian terhadap kawan-

  kawan mereka.

  d) KELUCUAN

  Guru yang bergurau dari semasa ke semasa dapat menghilangkan

  kebosanan murid.

  Guru tidak boleh menggunakan sindiran terhadap murid-muridnya. Ini

  akan menyebabkan murid-murid berasa rendah diri atau terhina.

  5.3.3 FAKTOR TEKNIKAL

  Perkara yang terlibat adalah seperti kemahiran guru, computer, projector

  overhed, transparensi, slaid, pita rakaman dan sebagainya. Guru harus

  meningkatkan lagi kemahirannya.

  Alat Bantu mengajar yang digunakan secara berkesan akan

  menyebabkan pengajaran-pembelajaran lebih bermakna, berkesan serta

  menarik.

  5.4 RUTIN BILIK DARJAH

 • 8/14/2019 Pengurusan Bilik Darjah; Interaksi dan Komunikasi Dalam Bilik Darjah

  6/27

  Rutin merupakan satu cara tetap untuk menjalankan aktiviti bilik darjah

  setiap hari atau prosedur tetap menjalankan aktiviti harian bilik darjah.

  Penggunaan rutin di dalam bilik darjah akan menjamin kelancaran aktiviti-

  aktiviti.

  Guru sebagai pentadbir menjalankan rutin seperti menanda jadual

  kedatangan, menyemak keadaan fizikal bilik darjah, mengeluar dan

  menyimpan bahan-bahan seperti buku cerita, berus, menyemak dan

  memulangkan buku latihan, mengutip yuran dan lain-lain.

  Murid-murid pula boleh menjalankan rutin seperti membersihkan bilik darjah,

  membuka tingkap dan pintu, membersihkan papan hitam, mengedar dan

  menghantar buku latihan, menyusun meja dan kerusi, menghias bilik darjah

  dan mengemas kini bahan-bahan pada papan kenyataan.

  5.5 DISIPLIN

  5.5.1 Konsep

  Peraturan-peraturan yang dipersetujui sesuatu kelompok masyarakat bagi

  mewujudkan tingkah laku yang baik demi kesempurnaan kehidupan

  masyarakat itu. Merujuk kepada cara berfikir tersusun yang seterusnya

  membawa kepada sifat

  rasional serta keyakinan diri seseorang.

  Berkaitan dengan tatatertib, tatasusila, kesopanan dan akhlak.

  Disiplin membawa erti bukan sahaja mempunyai dan menghayati

  perlakuan yang diharapkan oleh masyarakat, tetapi juga sanggup taat

  dan setia kepada sekolah, negeri dan negara.

  5.5.2 KEPENTINGAN DISIPLINA) Pengajaran dapat dijalankan secara licin dan teratur

  B) Pembelajaran dapat dilangsungkan dalam suasana yang tenang dan

  teratur.

  C) Keberkesanan pengajaran-pembelajaran akan dapat dipertingkatkan lagi

  D) Murid-murid menjadi lebih produktif

 • 8/14/2019 Pengurusan Bilik Darjah; Interaksi dan Komunikasi Dalam Bilik Darjah

  7/27

  E) Keselamatan murid-murid terjamin

  F) Tugasan dapat disiapkan dalam tempoh masa yang lebih singkat.

  G) Murid-murid dapat dibesarkan menjadi warganegara yang berguna dan

  berdisiplin.

  H) Nilai-nilai moral seperti tanggungjawab, tolong-menolong, ketekunan,

  kerjasama, rendah hati, kebersihan dapat dipupuk.

  5.5.3 Jenis-jenis disiplin

  Terdapat empat jenis utama disiplin mengikut Lindgren, 1972

  I) DISIPLIN ARAHAN GURU

  Mewujudkan struktur serta mewajibkan murid-murid mematuhi

  peraturan

  Guru yang berkesan akan membenarkan kebebasan murid-murid

  berkembang secara semula jadi serta spontan dan bersedia

  mengenakan batasan bagi satu-satu tingkah laku yang kurang

  diingini.

  Guru harus memberi inisiatif mengadakan struktur dan

  pertimbangan.

  Inisiatif mengadakan struktur merujuk kepada aktiviti-aktiviti

  seperti mengarah, mengawal, menghukum, mengenakan

  batasan, memberi ganjaran, pengelolaan, menyusun jadual

  kerja, mengekalkan standard dan sebagainya,

  Pertimbangan kepada tingkah laku perlu dilakukan seperti

  memberi simpati serta kefahaman, mengadakan kompromi,

  menolong, menggalakkan penyertaan ahli-ahli kumpulan dan

  bersedia memberi sokongan.

  II) DISIPLIN ARAHAN KERJA

 • 8/14/2019 Pengurusan Bilik Darjah; Interaksi dan Komunikasi Dalam Bilik Darjah

  8/27

  Merujuk kepada disiplin yang diwujudkan oleh tugasan yang

  perlu diselesaikan oleh seseorang itu.

  Setiap tugasan mempunyai disiplin yang tersendiri, sama ada

  mengumpul dan mengasingkan setem, kira-mengira, bekerja

  dalam sesuatu projek dan sebagainya. Semakin matang

  seseorang itu semakin mudah baginya untuk mematuhi harapan

  sesuatu tugasan.

  Disiplin ini berlandaskan kepada motivasi positif.

  III) DISIPLIN ARAHAN KUMPULAN

  Disiplin ini hasil daripada kawalan rakan-rakan sebaya.

  Murid-murid yang enggan mengikut kehendak kumpulan akan

  dipulaukan.

  Dalam aktiviti pembelajaran, ahli-ahli kumpulan yang dibentuk

  hendaklah mengikut arahan kumpulan

  IV) DISIPLIN ARAHAN KENDIRI

  Disiplin ini bersifat motivasi dalaman.

  Kebolehan membuat kompromi disebut disiplin arahan diri.

  5.5.4 PUNCA-PUNCA MASALAH DISIPLIN

  a) DIRI MURID

  Personaliti seseorang murid adalah berbeza

  Murid kurang yakin dan mempunyai konsep kendiri akademik yang

  rendah

  b) KAEDAH SERTA BAHAN PENGAJARAN YANG TIDAK SESUAI

 • 8/14/2019 Pengurusan Bilik Darjah; Interaksi dan Komunikasi Dalam Bilik Darjah

  9/27

  Kebosanan disebabakan kegagalan guru menjadikan sesuatu aktiviti

  pembelajaran itu menarik, bersesuaian dengan masa, mencabar dan

  berkaitan.

  c) KEADAAN FIZIKAL BILIK DARJAH

  Bilik yang terlalu panas atau terlalu sesak, gelap atau cahaya yang tidak

  mencukupi, kerusi dan meja yang kurang sesuai akan mewujudkan

  masalah disiplin.

  Bilik darjah tidak kondusif untuk proses pengajaran dan pembelajaran

  d) SUASANA SOSIOEMOSI YANG KURANG SIHAT

  Guru autokratik dan dominant akan mengakibatkan murid-muridnya

  sentiasa berada dalam keadaan emosi yang tertekan, bimbang serta

  takut pada gurunya.

  Guru perlu menjejaskan keupayaan murid untuk menerima pelajaran

  yang disampaikan.

  Corak persahabatan di kalangan murid tidak sihat maka wujudlah

  kelompok tertutup, pengasing, murid yang tersingkir dan sebagainya.

  e) KESIHATAN MURID

  Badan sihat otak cergas maka dapat memberi tumpuan penuh terhadap

  pengajaran guru.

  Gangguan emosi, tidak cukup rehat akan menyebabkan murid berasa

  gelisah atau rimas.

  f) KUALITI GURU

  Guru yang berinisiatif serta kreatif, bahan serta alat bantuan mengajar

  akan menarik minat kanak-kanak.

  Guru yang kurang tegas serta tidak tetap pendiriannya sukar mendapat

  penghormatan murid-murid.

 • 8/14/2019 Pengurusan Bilik Darjah; Interaksi dan Komunikasi Dalam Bilik Darjah

  10/27

  g) PERSEKITARAN SEKOLAH

  Bilangan murid yang ramai merumitkan guru mengawal disiplin murid-

  murid.

  Kesannya - setengah-setengah murid tidak dilayani oleh guru.

  Pihak sekolah yang amat menekankan peperiksaan, bentuk dan struktur

  ganjaran dan hukuman, sikap dan harapan guru, kesemuanya akan

  menggalakkan masalah disiplin di kalangan murid-murid yang lemah dari

  segi akademik.

  h) KELUARGA

  Ibubapa yang sibuk mengejar kekayaan, menghadiri majlis dan aktiviti

  sosial menyebabkan ibubapa tidak dapat memberikan perhatian yang

  sewajarnya kepada anak-anak mereka.

  i) RAKAN SEBAYA

  Interaksi rakan sebaya akan terbawa-bawa ke dalam bilik darjah.

  Contoh, sifat-sifat social positif rakan sebaya juga akan menghasilkan

  seorang individu yang amat menekankan nilai moral dalam satu-satu

  masyarakat.

  5.5.5 CADANGAN-CADANGAN MENGATASI MASALAH DISIPLIN

  Memastikan semua murid sentiasa memenuhi masa mereka dengan

  tugasan yang berfaedah.

  Mewujudkan suasana sosioemosi yang sihat supaya proses pengajaran

  dan pembelajaran dapat berjalan dengan licin. Mempelbagaikan kaedah pengajaran serta banyak menggunakan alat

  bantu mengajar.

  Menghormati murid-murid seperti manuasia biasa. Layanan baik yang

  diberikan akan merapatkan hubungan guru dan murid.

 • 8/14/2019 Pengurusan Bilik Darjah; Interaksi dan Komunikasi Dalam Bilik Darjah

  11/27

  Memberi perhatian terhadap perbezaan individu.

  Memberi pujian kepada murid yang menyiapkan tugasan dengan baik.

  Perasaan Berjaya dan diiktirafkan akan mengurangkan masalah disiplin.

  Bersifat adil, tegas dan tekal ketika menyelesaikan masalah disiplin. Gurutidak harus menggunakan ugutan.

  Berjenaka pada masa yang sesuai.

  Teknik pengajaran yang berpusatkan guru perlu berubahkepada teknik

  berpusatkan murid-murid agar keperluan mereka dapat dilayani. Aktiviti

  yang dirancangkan hendaklah menarik minat serta menyeronokkan

  mereka.

  Bahan pengajaran yang disediakan oleh guru perlulah sesuai dengan

  kebolehan murid-murid, tidak terlalu susah sehingga dengga

  mengecewakan mereka dan tidak terlalu mudah sehingga tidak mencabar

  langsung.

  Penggunaan alat bantu mengajar perlu digiatkan oleh guru.

  Bilangan pelajar harus dikekalkan kepada 35 orang dalam satu kelas.

  Aras aspirasi bagi setiap murid perlulah realistik. Murid-murid berbeza

  dari segi kebolehan, minat dan bakat. Oleh itu, guru perlu menggalakkan

  murid-murid agar bersaing dengan dirinya sendiri dan bukan dengan

  murid-murid yang lain.

  Hukuman dera tidak seharusnya digunakan.

  Cuba meluangkan masa untuk mendengar masalah murid. Sesi

  kaunseling harus dijalankan.

  Keadaan fizikal bilik darjah yang sesuai patut diwujudkan.

 • 8/14/2019 Pengurusan Bilik Darjah; Interaksi dan Komunikasi Dalam Bilik Darjah

  12/27

  BAB 6: INTERAKSI DALAM BILIK DARJAH

  6.1 Definisi

  Interaksi ~ satu process saling bertindak antara individu dengan pihak

  atau individu lain dengan pihak atau individu lan dengan alam sekitarnya.

  Bilik darjah ~ tempat process pengajaran dan pembelanjaran berlaku.

  6.2 CONTOH-CONTOH INTERAKSI

  Contohcontoh interaksi yang boleh berlaku dalam bilik darjah ialah sepertiberikut:

  (i) Apabila guru bercakap dengan murid-muridnya.

  (ii) Apabila murid-murid bercakap antara satu sama lain.

  (iii) Apabila murid-murid membuat soalan daripada buku kerja mereka.

  (iv) Apabila seorang murid membuat pembentangan projek sejarahnya

  melalui satu persembahan Power Point.

  Menurut Flander(1970), terdapat tigajenis interaksi dalam bilik darjah iaitu:

  (a) interaksi di antara individu

  (b) interaksi di antara dengan alam sekitar.

  Interaksi di antara individ dalam bilik darjah boleh dibahagikan kepada tiga Jenis

  iaitu:-

  (b)PERCAKAPAN MURID (c) KESENYAPAN(a) PERCAKAPAAN GURU

  INTERAKSI

  DALAM

 • 8/14/2019 Pengurusan Bilik Darjah; Interaksi dan Komunikasi Dalam Bilik Darjah

  13/27

  Rajah 1: Jenis interaksi dalam bilik darjah

  Jadual 1: Teknik dan ciri jenis interaksi

  6.3 JENIS JENIS INTERAKSI DAN KEPENTINGANNYA

  Terdapat beberapajenis interaksi dalam bilik darjah, iaitu:-

  I) Interaksi sehala/interaksi tradisional

  II) Interaksi dua hala antara guru dan murid

  III) Interaksi dua hala antara murid dan murid

  IV) Interaksi pelbagai hala antara guru dengan murid dan murid

  dengan murid

  V) Interaksi berkomputer.

  6.3.1 INTERAKSI SEHALA/INTERAKSI TRADISIONAL

  Jenis interaksi Gaya Teknik & Ciri-ciri(a) Percakapan guru (i) Pengaruh

  langsung~ secara bersyarah (memberi arahan &

  mengkritik)~ adalah satu hala sahaja & penglibatan

  murid-murid adalah pada tahap minima.

  (ii) PengaruhTidaklangsung

  ~ Secara menyoal (menerima perasaan &memberikan dorongan)

  ~ untuk membina suasana interaksi yangpositif

  di dalam bilik darjah.

  (b) Percakapan

  murid

  Pelbagai

  hala

  ~ Terdiri daripada tndas balas & respon

  muriddi mana mereka mengambil inisiatif

  sendiriuntuk melibatkan diri dalam processpengajaran dan pembelanjaran.

  ~ Terdapat perbincangan sktif antara gurudengan murid & murid dengan murid.

  (c) Kesenyapan ~ Secara senyap (kerana kekeliruanberlaku diantara pihak guru dan murid)

  ~ Untuk memhentikan gangguan

  komunikasi diantara guru murid

 • 8/14/2019 Pengurusan Bilik Darjah; Interaksi dan Komunikasi Dalam Bilik Darjah

  14/27

  Berkait rapat dengan pendekatan/ teknik/ kaedah/ strategi yang

  digunakan oleh guru di dalam pengajarannya.

  Cth: Jika guru mengamalakan pendekatan berpusatkan guru, kaedah

  kelas, kaedah syarahan, kaedah bercerita atau kaedah demonstrasi,

  interaksi dalam bilik darjah akan menjadi sehala kerana guru yang

  mengawal segala aktiviti pembelajaran dan pengajaran yang berlaku di

  dalam bi;ik darjah.

  Ciri-ciri interaksi sehala:-

  I. Corak interaraksi bilik darjah ditentukan oleh guru kelas.

  II. Tiada interaksi yang berlaku antara murid dengan murid

  III. Murid-murid tidak terlibat dalam process pengajaran dan

  pembelanjaran secara aktif.

  Rajah 2: Corak Interaksi Sehala

  6.3.2 INTERAKSI DUA HALA DI ANTARA MURID DENGAN MURID

  Guru menggunakan pendekatan yang berlaianan seperti perbincanagn

  atau kaedah induktif, interaksi yang berlaku di dalam bilik darjah bertukar

  menjadi interaksi dua hala.

  Ciri-ciri interaksi Dua hala:-

  I. Aktiviti pengajaran dan pembelanjaran bercorak aktif.

  II. Perhubungan guru dengan murid menjadi rapat akibat komunikasi

  terbuka di dalam bilik darjah.

  III. Menggalakkan murid-murid untuk melibatkan diri dalam proces

  pengajaran dan pembelanjaran dengan menyoal dan meminta

  pendapat mereka.

  Guru Murid

 • 8/14/2019 Pengurusan Bilik Darjah; Interaksi dan Komunikasi Dalam Bilik Darjah

  15/27

  Rajah 3: Corak Interaksi Dua hala antara guru dengan murid

  6.3.3 INTERAKSI DUA HALA DI ANTARA MURID DENGAN MURID

  Guru menggunakan pendekatan kumpulan, kaedah projek, kaedah

  bermain, lakonan, sumbangsaran dan sosia grama sebagai aktiviti-aktiviti

  dalam process pengajaran dan pembelanjaran, interaksi antara murid

  dengan murid dapatmemikirkandengan lebih banyak lagi.

  Ciri- ciri Interaksi Dua hala di antara Murid dengan Murid

  I. Aktiviti pembelanjaran menjadi aktif dan dinamik.

  II. Perhubungan antara murid dengan murid dieratkan

  III. Interaksi guru dengan murid dihadkan kepada mengikut arahan guru

  sahaja.

  IV. Pembelajaran koperatif dan kolaboratif menjadi tnpuan guru.

  V. Interaksi antara murid-murid mewujudkan perasaan hormat-

  menghormati dan saling bantu membantu di kalangan mereka

  Guru Murid

 • 8/14/2019 Pengurusan Bilik Darjah; Interaksi dan Komunikasi Dalam Bilik Darjah

  16/27

  Rajah 4: Interaksi dua hala di antara murid dengan murid

  6.3.4 Interaksi Pelbagai Hala Antara Guru dengan Murid dan

  Murid dengan Murid.

  Guru menggunakan kaedah-kaedah dan teknik pengajaran seperti

  simulasi, main peranan, pendekatan kumpulan, kaedah perbincangan,

  ujikaji, kaedah penyelesaian masalah dan kaedah perbincangan, ia akan

  menggalakkan interaksi pelbagai hala antara guru dengan murid dan

  murid dengan murid-murid lain di dalam bilik darjah.

  Ciri-ciri penting:-

  (i) Komunikasi berkesan yang berlaku di antara guru dengan murid dan

  murid dengan murid.

  (ii) Penyertaan aktif murid dalam process pengajaran dan pembelajaran.

  (iii) Suasana yang kondusif untuk mengedalikan process pengajaran dan

  pembelajaran.

  Murid

  Murid

  Murid

  MuridMurid

 • 8/14/2019 Pengurusan Bilik Darjah; Interaksi dan Komunikasi Dalam Bilik Darjah

  17/27

  Rajah 5: Interaksi Pelbagai Hala Antara Guru dengan Murid dan Murid

  dengan Murid

  6.3.5 INTERAKSI BERKOMPUTER

  Proses pengajaran dan pembelajaran yang terkini ialah penggunaaan

  komputer dan internet serta aplikasi-aplikasinya.

  Kepentingan komputer semakin menyerah dalam proses pengajaran dan

  pembelajaran kerana ia dapat membantu dalam proces pendidikan dan

  mengurus pengajaran serta dapat membantu dalam proses penilaian.

  Kini - penggunaan komputer untuk pembinaan penilaian ujian iaitu sebagai

  bank item dan penjana item serta untuk menjalankan ujian ( computer

  adaptive testing CAT).

  Ciri-ciri:-

  A. Interaksi dalam bilik darjah menjadi lebih efesienuntuk guru menjalani

  ujian melalui komputer.

  B. Ujian CAT dapat menjimatkan masa guru.

  C. Interaksi murid dengan komputer membolehkan murid-murid

  mendapatkan maklum balas serta-merta mengenai tindak balas yang

  dipilih oleh mereka.

  Guru

  Murid

  Murid

  MuridMurid

 • 8/14/2019 Pengurusan Bilik Darjah; Interaksi dan Komunikasi Dalam Bilik Darjah

  18/27

  D. Guru dapat menyimpan rekod tentang keputuan murid murid secara

  tersusun dan sistematik.

  E. Interaksi di dalam bilik darjah terhad kepada murid dengan komputer,

  dengan peranan guru sebagai pemudahcara.

  6.4 KEPENTINGAN INTERAKSI DALAM PENGAJARAN DAN

  PEMBELAJARAN

  (i) Membolehkan guu memotivasi murid-murid supaya menimbulkan minat

  dan perhatian mereka terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran

  dalam bilik darjah.

  (ii) Aktiviti soal jawab dapat menggerakkan murid-murid berfikir

  memerlukan proses interaksi di antara guru dengan murid-muridnya.

  (iii) Interaksi mengeratkan perhubungan guru dengan murid-murud dalam

  bilik darjah. Perhubungan guru dan murid-muridnya yang mesra adalah

  syarat pentingbagi guru menyampai pelajaran dengan berkesan.

  (iv) Interaksi dalam pengajaran dan pembelajaran adalah penting kerana

  interaksi merupakan proses utama bagi guru menyampaikan ilmu

  pengetahuan kepadamurid-muridnya.

  (v) Melalui interaksi, guru dapat melaksanakan rancangan mengajarnyamengikut objektif pelajar yang ditentukan.

  (vi) Melalui interaksi dengan bahan pelajaran, guru dapat menyampaikan

  pelajarannya dengan berkesan.

  (vii)Pertukaran maklumat atau idea di antara guru dengan murid

  memerlukan interaksi dua hala.

  (viii)Aktiviti kumpulan, khasnya aktiviti perbincangan, hanya dapat dijalnkan

  melalui interaksi di antara murid dalam kumpulan.

  (ix) Interaksi berkomputer membolehkan murid-murid memperoleh ilmu dan

  kemahiran terkini yang sukar didapati daripada buku-buku atau media

  bercetak yang sedia ada.

 • 8/14/2019 Pengurusan Bilik Darjah; Interaksi dan Komunikasi Dalam Bilik Darjah

  19/27

  6.5 CARA MEWUJUDKAN INTERAKSI YANG BERKESAN

  DALAM BILIK DARJAH

  Cara-cara yang boleh digunakan untuk mewujudkan interaksi yang berkesan

  dalam bilik darjah iaitu;- Mengadakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang

  menggalakkan interaksi dua hala.

  Menggunakkan strategi pengajaran koperatif dan kolaboratif.

  Memastikan yang penglibatan murid sangat tinggi dalam setiap

  aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

  Menggunakan banyak alat bantuan mengajar yang menarik dan

  canggih. Memberikan ganjaran atau peneguhan mengajar yang menarik dan

  canggih.

  Memberikan ganjaran atau peneguhan positif jika murid melibatkan

  diri secara aktif dalam process pengajaran dan pembelajaran.

  Menunjukkan gaya kepimpinan yang bercorak demokratik dalam

  pengurusan dalam bilik darjahnya dimana terdapat suasana sesio-

  emosi yang sihat serta perhubungan yang rapat antara guru danmurid-murid.

  Pendengar yang baik dan mengelakkan daripada menonjolkan

  pandanagn kendiri.

  Bersifat peramah dan mengaplikasikan konsep peneguhan positif di

  dalam bilik darjah.

  Memikirkan strategi pengajaran yang kreatif dan inovatif untuk

  meningkatkan lagi interaksi murid-murid di dalam bilik darjah.

  6.6 KOMUNIKASI DALAM BILIK DARJAH

 • 8/14/2019 Pengurusan Bilik Darjah; Interaksi dan Komunikasi Dalam Bilik Darjah

  20/27

  Ditakrifkan sebagai satu process yang melibatkan penghantaran dan

  penerima maklumat (mesej) di antara dua pihak iaitu pengahntar dan

  penerima.

  Satu proses penyampaian maklumat dari satu pihak (penyampai) kepada

  satu pihak yang lain(penerima).

  merupakan perhubungan dan penerima di antara dua pihak, iaitu guru

  dengan murid atau murid dengan murid yang berlaku dalam bentuk

  percakapan atau gerak-geri.

  Komunkasi antara manusia berlaku bila seorang itu bertindak balas (respon)

  kepada symbol atau isyarat.

  Manusia selalu lupa lupa bahawa perbuatan dan tingkah lakunya merupakan

  mesej yang paling berkesan.

  Sesuatu mesej yang dihantar kepada penerima tidak akan terhenti disitu

  saja, sebaliknya proses ini terus berlaku ia melibatkan elemen-elemen lain

  seperti keyakinana diri, pengalaman lalu, kebimbangan, keupayaan diri,

  jangkaan, kehendak dan keperluan manusia.

  6.6.1 JENIS-JENIS KOMUNIKASI

  Rajah 6: Jenis-jenis komunikasi

  6.6.1.1 CIRI-CIRI KOMUNIKASI VERBAL:

  1. Komunikasi berbentuk lisan.

  2. Secara langsung di antara dua orang.

  3. Melibatkan penggunaan bahasa.

  Komunikasi

  (i) Komunikasi secara lisan (Verbal)

  (ii) Komunikasi secara bukan lisan (Non-Verbal)

 • 8/14/2019 Pengurusan Bilik Darjah; Interaksi dan Komunikasi Dalam Bilik Darjah

  21/27

  4. Proses pemindahan maklumat atau idea secara lisan dihantar

  daripada seorang individu kepada seorang atau sekumpulan

  pendengar.

  5. Idea yang disampaikan oleh guru dalam komunikasi verbal mestilah

  jelas dan mudah difahami.

  Guru banyak menggunakan komunikasi verbak dalam bilik darjah.

  6.6.1.2 CIRI-CIRIKOMUNIKASI BUKAN VERBAL:-

  1. Komunikasi bukan verbal terdiri daipada semua jenis bentuk tingkah

  laku yang bukan lisan dan tudak bertulis.

  2. Terdiri daripada, gerakan anggota badan, mimic muka, atau sebaran

  komunikasi yang dibuat tanpa suara.

  3. Terdiri daripada gerak isyarat seperti isyarat tangan, gerak kepala

  atau ungkap mata. Sebagai contoh, guru hanya perlu meletakkan jari

  di bibirnya apabila dia kehendaki murid-muridnya untuk berdiam.

  4. Guru boleh menggunakan gerak isyarat positif atau negatif dalam bilik

  darjah.

  5. Contoh gerak isyarat positif yang guru boleh memaparkan dalam bilikdarjah ialah dengan menggangguk kepala dan bersenyum.

  6. Contoh gerak isyarat negative yang guru boleh menunjukkan dalam

  bilik darjah ialah menggeleng kepala dan menuding jari kepada

  murid-muridnya sebagai satu bentuk peneguhan negatif.

  6.6.2 MODEL-MODEL KOMUNIKASI

 • 8/14/2019 Pengurusan Bilik Darjah; Interaksi dan Komunikasi Dalam Bilik Darjah

  22/27

  Rajah 7: Model komunikasi asas

  a) MODEL CLAUDE SHANNON DAN WARREN WEAVER

  Menegaskan bagaimana satu konsep matematik dapat disampaikan

  daripada guru kepada murid.

  Sumber maklumat yang disimpan dalam ingatan sipenyampai (guru) akan

  dihantar melalui satu pesanan/isyarat menggunakan alat pemancar(suara)

  dan isyarat mesej hendaklah sampai kepada otak penerima (murid)

  melalui telinganya.

  Kadangkala, terdapat gangguan kepada pesanan yang menghalang

  mesej dihantar kepada penerima.

  Rajah 8: Model komunikasi Claude Shanaan dan Warren Wearen

  Model ini syorkan yang semua jenis komunikasi mempunyai enamjenis elemen:

  A. Punca makumat

  B. Pemancar

  C. Pesanan

  Empat

  modelkomunika

  si asas

  Model Claude Shannon dan Warren

  Model Wilbur Schramm I

  Model Wilbur Schramm III

  Model Wilbur Schramm II

  Isyarat Isyarat

  mesejMaklumat Suara TelingaOtak

  Pesanan

  Gangguan

 • 8/14/2019 Pengurusan Bilik Darjah; Interaksi dan Komunikasi Dalam Bilik Darjah

  23/27

  D. Dstinasi

  E. Penerima

  F. Isyarat mesej

  Dikenali sebagai model transmisi dan resepsi maklumat.

  Mengikut model ini, keberkesanan proses penghantaran dan penerimaan

  pesanan bergantung kepada sumber gangguan yang boleh menjadi

  penghalang kepada komunikasi asas ini.

  Contoh sumber gangguannya: Kebisingan yang berlaku dalam bilik

  darjah. Kesannya pesanan atau isyarat yang guru ingin sampaikan dan

  isyarat mesej yang diterima oleh murid mungkin tidak sama.

  b) MODEL WILBUR SCHRAMM I

  Satu sumber rangsangan mesti dienkodkan sebagai satu isyarat atau

  mesej oleh penyampainya.

  Penerima (destinasi) yang menerima pesanan ini perlu dekod mesej

  tersebut (mentafsir pesanan ini).

  Rajah 9: Model Komunikasi Wilbur Schramm1

  Model ini syorkan yang semua jenis komunikasi mempunyai lima jenis

  elemen:

  1) Punca

  2) Enkoder (pemerosesan secara mental pesanan yang dikeluarkan dari

  punca/sumber)

  3) Isyarat/mesej

  4) Decoder (memproses semula mesej supaya dapat difahami dan diterima.

  5) Destinasi (penerima mesej)

  Puncarangsangan Enkoder IsyaratMese Enkoder Destinasi

 • 8/14/2019 Pengurusan Bilik Darjah; Interaksi dan Komunikasi Dalam Bilik Darjah

  24/27

  Setiap pesanan bermula denagan rangsangan yang dikenali sebagai punca

  yang akan dienkod iaitumentafsir sumber yang hendak disampaikan.

  Diikuti dengan penghantaran pesanan itu dalam bentuk isyarat, sama ada

  secara lisan atau bukan lisan.

  Bila isyarat ini diterima oleh penerima, ia akan dekodkan isyarat tersebut

  untuk memahami pesanan yang dihanter kepadanya.

  Mengikut Schramm, keberkesanan komunikasi di dalam bilik darjah banyak

  bergantung dalam ketepatan sesuatu sumber rangsangan dienkod oleh guru

  dan bagaimana didekod oleh murid-muridnya.

  c) MODEL WILBUR SCHRAMM II

  Direkacipta berasaskan Model Schramm I.

  Satu lagi aspek dimasukkan iaitu bidang pengalaman (si penyampai

  pesanan) dan bidang pengalaman (si penerima pesanan).

  Rajah 10: Model Komunikasi Wilbur Schramm II

  Isyarat (mesej) yang akan diterima dengan jelas bila pengalaman kedua-dua

  s penyampai dan si penerima bertindih.

  Sumber(rangsangan)

  Isyarat

  MeseEn

  Sumber(rangsangan)

  Bidang Pengalaman

  (Penyampaian)

  Bidang Pengalaman

  (Penerima)

 • 8/14/2019 Pengurusan Bilik Darjah; Interaksi dan Komunikasi Dalam Bilik Darjah

  25/27

  Sebab - rangsangan yang dienkod dan mesej yang didekod adalah

  berdasarkan pengalaman bertindih yang terdapat di antara si penyampai dan

  si penerima.

  Komunikasi berkesan hanya berlaku apabila sumber yang dienkod adalah

  sama dengan mesej yang di dekod oleh sipenerima.

  Dalam sekolah pula, komunikasi yang berkesan hanya boleh berlaku di

  dalam bidang pengalaman bertindih di antara guru dan murid-murid.

  d) MODEL SCHRAMM III

  Dikembangkan daripada Model Schramm I dan II.

  Tiga pihak yang bertindak sebagai penyampai mesej; pengenkod, pentafsir,

  dan pendekod

  Pertukaran mesej atau pesanan bertukar-tukar di antara ketiga-tiga pihak ini.

  Mereka yang terlibat akan mengubah peranan mereka daripada pengengkod

  (penyampai), pendekod (penerima) dan pentafsir.

  Rajah 11: Model Komunikasi Wilbur Scramm III

  Model ini mementingkan aktiviti perbincangkan dan soal jawab di antara

  guru dan murid. Menegaskan bahwa kita bukan sahaja menerima pesanan tetapi juga

  mengintepretasikan dan mentafsir pesanan daripada pelbagai sumber.

  Membuat intepretasinya yang tersendiri terhadap setiap pesanan yang

  diterima.

  Pengenkod

  PentafsirPendekod

  Pengenkod

  PentafsirPendekod

  mese

  mese

 • 8/14/2019 Pengurusan Bilik Darjah; Interaksi dan Komunikasi Dalam Bilik Darjah

  26/27

  6.6.3 GANGGUAN DAN HALANGAN KOMUNIKASI

  Terdapat beberapa gangguan dan halangan dalam process komunikasi.

  Beberapa gangguan ini adalah seperti yang berikut:-

  a) Guru sukar berterus terang

  b) Emosi guru yang tidak terkawal

  c) Guru yang tidakmelayani maklum balas murid

  d) Kebisingan dalam bilik darjah

  e) Guru yang mempunyai pengalaman mengajar yang kurang

  f) Suasana bilik darjah yang kurang kondusif

  6.6.4 CARA MEWUJUDKAN KOMUNIKASI BERKESAN DALAM BILIK

  DARJAH

  Komunikasi yang berkesan d akan berlaku jika mesej yang disampaikan

  oleh si penyampai dapat diterima dan difahami oleh si penerima. dengan

  jelas.

  Berkesan apabila wujudnya persefahaman ynag mendorong meningkatkan

  hubungan yang baik di antara mereka yang terlibat.

  Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, guru perlu menggunakankedua-dua jenis komunikasi (verbal dan bukan verbal) dengan berkesan.

  Guru boleh memberikan peneguhan positif dalam bentuk verbal(Pujian) dan

  bukan Verbal (sentuhan dan Senyuman).

  Kecekapan komunikasi boleh dipelajari dan dilatih oleh guru dari semasa ke

  semasa.

  Murid mesti mendapat mesej/arahan yang ingin disampaikan oleh guru

  dengan tepat.

  6.6.4.1 Amalan-amalan komunikasi yang berkesan dalam bilik darjah

  Guru mesti mengendalikan strategi kumpulan di dalam bilik darjah.

 • 8/14/2019 Pengurusan Bilik Darjah; Interaksi dan Komunikasi Dalam Bilik Darjah

  27/27

  Menggunakan kaedah perbincangan, lakonan, main peranan dan sosia

  drama.

  Menggunakan alat Bantu mengajar yang akan membantunya

  menyampaikan konsep dengan lebih berkesan.

  Menyampaikan fakta dengan suara yang terang dan mempraktikkan

  kemahiran menyoal yang berkesan.

  Sekiranya maksud penyampai disalah tafsifkan oleh penerima, maka timbul

  konflik di antara kedua-dua pihak tersebut.

  Komunikasi berkesan penting bagi menjamin pengajaran dan pembelajaran

  yang efektif yang guru dapat berkomunikasi denagn berkesan, beliau perlu

  mempraktikkan prinsip-prinsip yang berikut:-

  i) Berusaha untuk mendengar cadangan murid-muridnya.

  ii) Memastikan bahawa tidak ada halanagn apabila guru

  menyampaikan pengajarannya.

  iii) Mesti menolong membuka minda murid-muridnya supaya mereka

  dapat berkomunikasi denagn lebih senang.