pengurusan bilik-darjah-

66
PENGURUSAN PENGURUSAN BILIK DARJAH BILIK DARJAH CIK ZAINAB HJ. NAWAB KHAN CIK ZAINAB HJ. NAWAB KHAN Jabatan Ilmu Pendidikan Jabatan Ilmu Pendidikan Maktab Perguruan Keningau Maktab Perguruan Keningau Sabah Sabah

Upload: pensil-dan-pemadam

Post on 20-Jun-2015

2.988 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: Pengurusan bilik-darjah-

PENGURUSAN PENGURUSAN BILIK DARJAH BILIK DARJAH

CIK ZAINAB HJ. NAWAB KHAN CIK ZAINAB HJ. NAWAB KHAN

Jabatan Ilmu Pendidikan Jabatan Ilmu Pendidikan

Maktab Perguruan Keningau Maktab Perguruan Keningau Sabah Sabah

Page 2: Pengurusan bilik-darjah-

PENGENALANPENGENALAN Bilik darjah adalah merupakan Bilik darjah adalah merupakan

tempat yang sangat penting bagi tempat yang sangat penting bagi guru dan pelajar. Tempat ini guru dan pelajar. Tempat ini bukan sahaja menjadi bumbung bukan sahaja menjadi bumbung kepada murid , kerusi untuk kepada murid , kerusi untuk duduk dan meja untuk menulis, duduk dan meja untuk menulis, malahan menjadi tunggak malahan menjadi tunggak proses pengajaran dan proses pengajaran dan pembelajaran sepanjang murid pembelajaran sepanjang murid berada di sekolahberada di sekolah . .

Page 3: Pengurusan bilik-darjah-

. . Pengurusan bilik darjah yang baik dan Pengurusan bilik darjah yang baik dan berkesan akan dapat melahirkan berkesan akan dapat melahirkan suasana kondusif yang meransang suasana kondusif yang meransang kepada kecemerlangan akademik. kepada kecemerlangan akademik.

Seorang guru memainkan peranan Seorang guru memainkan peranan yang banyak semasa ia berada yang banyak semasa ia berada didalam bilik darjah . Adalah menjadi didalam bilik darjah . Adalah menjadi impian setiap guru untuk menguasai impian setiap guru untuk menguasai dan mengawal setiap aspek bilik dan mengawal setiap aspek bilik darjah sepanjang proses darjah sepanjang proses pembelajaran berlaku . pembelajaran berlaku .

Page 4: Pengurusan bilik-darjah-

RASIONALRASIONAL

Dari aspek pedagogy Dari aspek pedagogy pembelajaran hanya boleh pembelajaran hanya boleh berlaku dengan berkesan berlaku dengan berkesan sekiranya bilik darjah berada sekiranya bilik darjah berada dalam keadaan yang terkawal dalam keadaan yang terkawal dan terancang ( Elliot et.al, dan terancang ( Elliot et.al, 2000) 2000)

Page 5: Pengurusan bilik-darjah-

. . Dalam bilik darjah murid mempunyai Dalam bilik darjah murid mempunyai jangkaan yang tinggi terhadap proses jangkaan yang tinggi terhadap proses pembelajaran . Seorang guru yang pembelajaran . Seorang guru yang masuk ke bilik darjah mempunyai masuk ke bilik darjah mempunyai tanggungjawab yang sangat besar dalam tanggungjawab yang sangat besar dalam menyediakan pengalaman dan aktiviti menyediakan pengalaman dan aktiviti pembelajaran yang bermakna. Pada pembelajaran yang bermakna. Pada peringkat sekolah rendah dan peringkat sekolah rendah dan prasekolah interaksi dan keberkesanan prasekolah interaksi dan keberkesanan pengurusan bilik darjah mempunyai pengurusan bilik darjah mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap guru dan pengaruh yang tinggi terhadap guru dan pelajar ( Elliot etpelajar ( Elliot et al, 2000). al, 2000).

Page 6: Pengurusan bilik-darjah-

KONSEPKONSEP • Bilik darjah merupakan Bilik darjah merupakan ruang yang ruang yang

mempunyai pelbagai kemudahan yang mempunyai pelbagai kemudahan yang bertujuan membantu guru dan pelajar bertujuan membantu guru dan pelajar dalam proses pembelajaran . dalam proses pembelajaran .

• Fungsi bilik darjah - proses Fungsi bilik darjah - proses pembelajaran , pembentukan disiplin pembelajaran , pembentukan disiplin positif , motivasi dan sosialisasi pelajar. positif , motivasi dan sosialisasi pelajar.

• Fungsi sekarang - telah bertambahFungsi sekarang - telah bertambah

• Peranan guru bertambahPeranan guru bertambah

Page 7: Pengurusan bilik-darjah-

TEORI TEORI

• Keberkesanan organisasi sekolah Keberkesanan organisasi sekolah dilihat dari sudut penekanan dan dilihat dari sudut penekanan dan pengaruh positif sekolah terhadap pengaruh positif sekolah terhadap pencapaian atau prestasi akademik pencapaian atau prestasi akademik dalam kemahiran , termasuk disiplin dalam kemahiran , termasuk disiplin dan kehadiran pelajar ke sekolah .dan kehadiran pelajar ke sekolah .

(Al Ramaiah , 1995)(Al Ramaiah , 1995)

Page 8: Pengurusan bilik-darjah-

Kriteria sekolah berkesan Martimore ( 1988) :Kriteria sekolah berkesan Martimore ( 1988) :• Kepimpinan pengetua yang berkesan Kepimpinan pengetua yang berkesan • Penglibatan penolong pengetuaPenglibatan penolong pengetua• Penglibatan guruPenglibatan guru• Pengajaran guru yang consistentPengajaran guru yang consistent• Pengajaran yang tersusunPengajaran yang tersusun• Pengajaran mencabarPengajaran mencabar• Persekitaran positifPersekitaran positif• Fokus matapelajaran terhad pada sesuatu Fokus matapelajaran terhad pada sesuatu

masamasa• Komunikasi maksima antara guru dan pelajarKomunikasi maksima antara guru dan pelajar• Menyimpan rekodMenyimpan rekod• Penglibatan ibu bapaPenglibatan ibu bapa• Iklim sekolah yang positifIklim sekolah yang positif

Page 9: Pengurusan bilik-darjah-

SKOP PENGURUSAN SKOP PENGURUSAN BILIK DARJAHBILIK DARJAH

1. pengurusan bilik darjah 1. pengurusan bilik darjah

2. pengurusan disiplin 2. pengurusan disiplin

3. rekod murid3. rekod murid

Page 10: Pengurusan bilik-darjah-

1. PENGURUSAN BILIK1. PENGURUSAN BILIK

Semua usaha guru mengekal dan Semua usaha guru mengekal dan menwujudkan persekitaran yang menwujudkan persekitaran yang membantu proses pengajaran dan membantu proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan . pembelajaran yang berkesan .

Rutin juga termasuk dalam aspek ini .Rutin juga termasuk dalam aspek ini .

Page 11: Pengurusan bilik-darjah-

BILIK DARJAH KBSRBILIK DARJAH KBSR

• kerusi dan meja pelajar disusun kerusi dan meja pelajar disusun mengikut kumpulanmengikut kumpulan

• pembahagian pelajar dalam pembahagian pelajar dalam kumpulan mengikut kebolehan kumpulan mengikut kebolehan

• pelajar menjadi aktif dalam sesi pelajar menjadi aktif dalam sesi pembelajaran – pelajar bergerak pembelajaran – pelajar bergerak secara aktif dalam aktiviti secara aktif dalam aktiviti pembelajaran pembelajaran

• berpusat pelajar – guru sebagai berpusat pelajar – guru sebagai fasilitator dan pembimbingfasilitator dan pembimbing

Page 12: Pengurusan bilik-darjah-

• galakan interaksi guru dan pelajar – galakan interaksi guru dan pelajar – interasksi 3 hala : guru- murid; muird – interasksi 3 hala : guru- murid; muird – guru dan murid – murid guru dan murid – murid

• penggunaan bahan bantu mengajar penggunaan bahan bantu mengajar yang berkesanyang berkesan

• ruang yang mencukupi – termasuk ruang yang mencukupi – termasuk pelbagai sudut mata pelajaranpelbagai sudut mata pelajaran

• pembelajaran secara kolaborasi – aktiviti pembelajaran secara kolaborasi – aktiviti kumpulan kumpulan

(Kamarudin dan Siti Hajar, 2003, m.s 333(Kamarudin dan Siti Hajar, 2003, m.s 333

Page 13: Pengurusan bilik-darjah-

• hasil kerja murid dipamer di dalam hasil kerja murid dipamer di dalam kelas kelas

(Shahabuddin,Dr.Rohizani dan Mohd. (Shahabuddin,Dr.Rohizani dan Mohd. Zohir , 2003) Zohir , 2003)

Page 14: Pengurusan bilik-darjah-

PERBINCANGAN PERBINCANGAN

•1.1 Susunan 1.1 Susunan

fizikal fizikal

•1.2 Aktiviti kelas1.2 Aktiviti kelas

•1.3 Rutin 1.3 Rutin

Page 15: Pengurusan bilik-darjah-

Cuba jawab soalan ini ……Adakah …Cuba jawab soalan ini ……Adakah …

• Susunan meja murid dalam barisan lurus ?Susunan meja murid dalam barisan lurus ?• Meja guru di hadapan kelas ?Meja guru di hadapan kelas ?• Guru selalu duduk di meja guru ?Guru selalu duduk di meja guru ?• Selalu mengajar mengadap murid depan kelas ?Selalu mengajar mengadap murid depan kelas ?• Hanya guru mempunyai bahan rujukan ?Hanya guru mempunyai bahan rujukan ?• Menekankan tugasan dalam lembaran kerja ?Menekankan tugasan dalam lembaran kerja ?• Matlamat untuk menghabiskan sukatan pelajaran ?Matlamat untuk menghabiskan sukatan pelajaran ?• Mempunyai peraturan disiplin yang ketat ?Mempunyai peraturan disiplin yang ketat ?• Murid selalu mengadu merasa bosan..dan jemu ?Murid selalu mengadu merasa bosan..dan jemu ?• Menegah murid berinteraksi dalam bilik darjah ?Menegah murid berinteraksi dalam bilik darjah ?• Guru menentukan susunan `perabut dalam kelas? Guru menentukan susunan `perabut dalam kelas?

Page 16: Pengurusan bilik-darjah-

• Jika kebanyakan daripada jawapan Jika kebanyakan daripada jawapan anda adalah ‘ya” maka anda anda adalah ‘ya” maka anda sebenarnya mempunyai pengajaran sebenarnya mempunyai pengajaran berpusat guru ….berpusat guru ….

Page 17: Pengurusan bilik-darjah-

1.1 SUSUNAN FIZIKAL 1.1 SUSUNAN FIZIKAL 1. 1.1 1. 1.1 Susunan kerusi meja Susunan kerusi meja

Meja murid Meja murid – susun kedudukan pelajar yang bermasalah susun kedudukan pelajar yang bermasalah

di depan meja guru untuk memudah di depan meja guru untuk memudah pengawasan semasa pengajaran dan pengawasan semasa pengajaran dan pembelajaran .pembelajaran .

– kumpulan mempunyai 6 – 8 orang kumpulan mempunyai 6 – 8 orang mengikut bilangan murid mengikut bilangan murid

– susunan perlu mengambil kira ruang untuk susunan perlu mengambil kira ruang untuk murid dan guru bergerak dengan bebas dan murid dan guru bergerak dengan bebas dan selesa.selesa.

Page 18: Pengurusan bilik-darjah-

– murid tidak duduk membelakang murid tidak duduk membelakang papan hijau papan hijau

– memilih cara yang sesuai dengan memilih cara yang sesuai dengan saiz bilik darjah dan bilangan murid.saiz bilik darjah dan bilangan murid.

– mencampuraduk kedudukan pelajar mencampuraduk kedudukan pelajar lelaki dan perempuan ( mengikut lelaki dan perempuan ( mengikut kesesuaian budaya setempat)kesesuaian budaya setempat)

– Pelajar disusun mengikut kebolehan Pelajar disusun mengikut kebolehan

Page 19: Pengurusan bilik-darjah-

Meja guru Meja guru

- dihadapan kelas - dihadapan kelas

Page 20: Pengurusan bilik-darjah-

1.1.2 PERABOT1.1.2 PERABOT

• perabot yang usang perlu diceriakanperabot yang usang perlu diceriakan , dicat , dicat atau dibalut dengan kertas warna .atau dibalut dengan kertas warna .

• disusun mengikut keutamaan penggunaan disusun mengikut keutamaan penggunaan pengajaran dan pembelajaran .pengajaran dan pembelajaran .

• perabut yang tidak digunakan semasa perabut yang tidak digunakan semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran aktiviti pengajaran dan pembelajaran dikeluarkan .dikeluarkan .

Page 21: Pengurusan bilik-darjah-

1.1.3 1.1.3 Keceriaan Keceriaan • bilik darjah dihias dengan pelbagai bilik darjah dihias dengan pelbagai

maklumat ( kertas atau polestrin)maklumat ( kertas atau polestrin)

• mural ( gambar atau kata-kata hikmat)mural ( gambar atau kata-kata hikmat)

• kata – kata hikmat kata – kata hikmat

• peraturan kelasperaturan kelas

• hiasan meja guru dan murid ( dibalut) hiasan meja guru dan murid ( dibalut)

• langsirlangsir

• pameran hasil kerja muridpameran hasil kerja murid

Page 22: Pengurusan bilik-darjah-

Sebelum Sebelum

Page 23: Pengurusan bilik-darjah-

SelepasSelepas

Page 24: Pengurusan bilik-darjah-

1.1.4 1.1.4 Kemudahan Kemudahan

•mempunyai keperluan minima – mempunyai keperluan minima – papan hijau / hitam , bakul papan hijau / hitam , bakul sampah , sampah ,

•papan kenyataan , kerusi , meja , papan kenyataan , kerusi , meja , tingkap , kipas angin dan lampu .tingkap , kipas angin dan lampu .

Page 25: Pengurusan bilik-darjah-

1.1.5 1.1.5 Iklim bilik darjahIklim bilik darjah

• suara guru kuat dan sesuai dengan suara guru kuat dan sesuai dengan bilangan murid.bilangan murid.

• guru sentiasa ceria dan bermotivasi guru sentiasa ceria dan bermotivasi

• murid tidak takut kepada guru - mesramurid tidak takut kepada guru - mesra

• sikap guru terbuka dan mudah didekati sikap guru terbuka dan mudah didekati pelajarpelajar

Page 26: Pengurusan bilik-darjah-

• tingkah laku dan mood guru adalah tingkah laku dan mood guru adalah consistentconsistent

• mempunyai karisma mengawal tingkah mempunyai karisma mengawal tingkah laku murid laku murid

• sentiasa menggunakan peneguhan poitif sentiasa menggunakan peneguhan poitif ( memuji , memberi galakan , hadiah ) ( memuji , memberi galakan , hadiah )

• murid berasa selesa semasa sesi murid berasa selesa semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berjalan.pengajaran dan pembelajaran berjalan.

Page 27: Pengurusan bilik-darjah-

1.2 AKTIVITI KELAS1.2 AKTIVITI KELAS

• Mengikut Berliner( 83) Mengikut Berliner( 83) ( dalam Elliot et al , 2000) , ( dalam Elliot et al , 2000) ,

terdapat sebelas aktiviti terdapat sebelas aktiviti yang perlu dilaksanakan yang perlu dilaksanakan secara konsisten dalam secara konsisten dalam bilik darjah .bilik darjah .

Page 28: Pengurusan bilik-darjah-

• Membaca ( reading circle) Membaca ( reading circle)

• Seatwork ( pembelajaran secara Seatwork ( pembelajaran secara individu & guru sebagai penyelia , individu & guru sebagai penyelia , pembelajaran sendiri tanpa diselia oleh pembelajaran sendiri tanpa diselia oleh guru ) guru )

• presentation ( secara sehala)presentation ( secara sehala)

• Presentation ( 2 hala)Presentation ( 2 hala)

Page 29: Pengurusan bilik-darjah-

• Penggunaan mediaPenggunaan media

• Pembacaan senyapPembacaan senyap

• ConstructionConstruction

• Permainan ( games) Permainan ( games)

• TransisiTransisi

• Pembersihan kelasPembersihan kelas

• Aktiviti belajar melalui Aktiviti belajar melalui bermain ( play)bermain ( play)

Page 30: Pengurusan bilik-darjah-

setiap aktiviti yang dijalankan setiap aktiviti yang dijalankan oleh guru perlulah mempunyai oleh guru perlulah mempunyai peraturan yang telah difahami peraturan yang telah difahami oleh murid. oleh murid. Ini adalah penting Ini adalah penting bagi memastikan semua murid bagi memastikan semua murid terlibat dengan aktiviti dengan terlibat dengan aktiviti dengan berkesan .berkesan .

Page 31: Pengurusan bilik-darjah-

1.3 RUTIN1.3 RUTIN

Mengikut Emmer, Evertson dan Anderson Mengikut Emmer, Evertson dan Anderson

( dalam Elliot et al, 2000) guru yang ( dalam Elliot et al, 2000) guru yang dapat mengendalikan aktiviti kelas dapat mengendalikan aktiviti kelas dengan berkesan adalah merupakan guru dengan berkesan adalah merupakan guru yang telah menyedian rutin (peraturan yang telah menyedian rutin (peraturan kelas) yang difahami oleh murid kelas) yang difahami oleh murid semenjak hari pertama mereka masuk semenjak hari pertama mereka masuk dalam bilik darjah . dalam bilik darjah .

Page 32: Pengurusan bilik-darjah-

Sulaiman ( 97) terdapat 7 Sulaiman ( 97) terdapat 7 aspek rutin bilik darjah aspek rutin bilik darjah iaituiaitu:: a) a) Rutin guru : Rutin guru : • memeriksa cahaya bilik darjah dan memeriksa cahaya bilik darjah dan

peredaran udaraperedaran udara• semua murid berada di tempat semua murid berada di tempat

duduk semasa guru masuk kelasduduk semasa guru masuk kelas• menyediakan alat p & p sebelum menyediakan alat p & p sebelum

memulakan pengajaranmemulakan pengajaran• bahan tambahan ditulis dalam papan bahan tambahan ditulis dalam papan

gulung / kertas mahjong / fotokopigulung / kertas mahjong / fotokopi

Page 33: Pengurusan bilik-darjah-

• mengambil kedatangan mengambil kedatangan

• membenarkan murid bergerak membenarkan murid bergerak secara bebas dalam bilik darjahsecara bebas dalam bilik darjah

• menggalakkan khidmat komuniti ( menggalakkan khidmat komuniti ( membersih papan hijau , membersih papan hijau , mengangkat meja kerusi , dll mengangkat meja kerusi , dll secara suka rela)secara suka rela)

Page 34: Pengurusan bilik-darjah-

b) b) Rutin pelajarRutin pelajar::

•bersedia semasa guru bersedia semasa guru masuk kelas.masuk kelas.

•membersihkan bilik darjah membersihkan bilik darjah sebelum mula belajarsebelum mula belajar

•mengemas pakaian dan mengemas pakaian dan mengurus dirimengurus diri

Page 35: Pengurusan bilik-darjah-

• mengeluarkan alat tulis sebelum mengeluarkan alat tulis sebelum guru masuk kelasguru masuk kelas

• berbaris sebelum ke aktiviti luarberbaris sebelum ke aktiviti luar

• meminta kebenaran sebelum meminta kebenaran sebelum keluar kelaskeluar kelas

Page 36: Pengurusan bilik-darjah-

TTambahan rutin ambahan rutin

• seperti bacaan doa sebelum seperti bacaan doa sebelum mula belajar ( muslim ) mula belajar ( muslim ) menyanyikan lagu patriotic , dan menyanyikan lagu patriotic , dan lain- lain yang difikirkan perlu lain- lain yang difikirkan perlu oleh guru .oleh guru .

Page 37: Pengurusan bilik-darjah-

2. DISIPLIN2. DISIPLIN

• Disiplin bermaksud latihan kearah Disiplin bermaksud latihan kearah pembentukan kawalan diri . setiap pembentukan kawalan diri . setiap guru dalam bilik darjah memerlukan guru dalam bilik darjah memerlukan kawalan disiplin yang sistematik kawalan disiplin yang sistematik untuk memastikan proses pengajaran untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan dan pembelajaran berjalan dengan berkesan. berkesan. ( Kamus Dewan ) ( Kamus Dewan )

Page 38: Pengurusan bilik-darjah-

Apakah masalah yang selalu anda hadapi Apakah masalah yang selalu anda hadapi dalam bilik darjah semasa p & p? dalam bilik darjah semasa p & p?

Page 39: Pengurusan bilik-darjah-

• Dalam senario yang biasa terdapat Dalam senario yang biasa terdapat beberapa sebab yang boleh dikaitkan beberapa sebab yang boleh dikaitkan dengan masalah disiplin dalam bilik dengan masalah disiplin dalam bilik

darjahdarjah : :

Page 40: Pengurusan bilik-darjah-

• guru tidak bersedia guru tidak bersedia mengajar dan mengajar dan menyebabkan murid menyebabkan murid merasa bosanmerasa bosan

• penyampaian yang tidak penyampaian yang tidak menarik dan hanya menarik dan hanya melibatkan minat dan melibatkan minat dan kebolehan segelintir kebolehan segelintir murid sahaja.murid sahaja.

• pembelajaran tidak aktifpembelajaran tidak aktif

Page 41: Pengurusan bilik-darjah-

• kurang kreativitikurang kreativiti

• bilik darjah yang tidak bilik darjah yang tidak kondusif kondusif

• murid tidak bersediamurid tidak bersedia

• guru tidak menguasai guru tidak menguasai kemahiran pedagogi kemahiran pedagogi

Page 42: Pengurusan bilik-darjah-

• Terdapat 2 matlamat yang hendak Terdapat 2 matlamat yang hendak dicapai melalui pembentukan dicapai melalui pembentukan disiplin murid iaitu :disiplin murid iaitu :

Page 43: Pengurusan bilik-darjah-

Matlamat jangkapendek Matlamat jangkapendek

• memastikan objektif p & p memastikan objektif p & p tercapai tercapai

• obejktif umum obejktif umum

• objektif khusus objektif khusus

• nilai murninilai murni

• kecerdasan pelbagai kecerdasan pelbagai

Page 44: Pengurusan bilik-darjah-

Matlamat jangkapanjangMatlamat jangkapanjang

• memastikan matlamat memastikan matlamat Falsafah Pendidikan Negara Falsafah Pendidikan Negara tercapai .tercapai .

• perkembangan jasmani perkembangan jasmani • rohani rohani • emosi emosi • kognitif ( intelektual)kognitif ( intelektual)

Page 45: Pengurusan bilik-darjah-

Langkah mengawal Langkah mengawal persekitaran bilik darjahpersekitaran bilik darjah

• Jangkaan guru Jangkaan guru

Guru mempunyai jangkaan yang Guru mempunyai jangkaan yang positif terhadap keupayaan dan positif terhadap keupayaan dan kebolehan muridkebolehan murid

Page 46: Pengurusan bilik-darjah-

• Peraturan yang jelasPeraturan yang jelas

Murid memahami tingkahlaku yang Murid memahami tingkahlaku yang

boleh dan tidak boleh dipamerkan boleh dan tidak boleh dipamerkan

dalam bilik darjah ( guru menjadi dalam bilik darjah ( guru menjadi

model tingkah laku positif dalam model tingkah laku positif dalam bilik bilik

darjah)darjah)

Page 47: Pengurusan bilik-darjah-

• Guru dan murid mempunyai Guru dan murid mempunyai persefahaman dalam bilik darjah persefahaman dalam bilik darjah

• Guru memahami apa yang diharap Guru memahami apa yang diharap dan dijangka oleh murid semasa dan dijangka oleh murid semasa sesi p & p sesi p & p

Page 48: Pengurusan bilik-darjah-

• Guru mengambil berat perasaan dan Guru mengambil berat perasaan dan perbezaan murid ( understanding)perbezaan murid ( understanding)

• Menjadikan pembelajaran bermakna Menjadikan pembelajaran bermakna

( kontekstual) ( kontekstual)

• Berusaha mengesan masalah dan Berusaha mengesan masalah dan mengatasi sebelum berleluasa mengatasi sebelum berleluasa

( withiness)( withiness)

Page 49: Pengurusan bilik-darjah-

• Pendekatan dan kaedah yang boleh Pendekatan dan kaedah yang boleh digunakan untuk mengawal tingkah digunakan untuk mengawal tingkah laku murid ialah modifikasi tingkah laku murid ialah modifikasi tingkah laku ( behavior modification – teknik laku ( behavior modification – teknik mengawal tingkah laku murid yang mengawal tingkah laku murid yang bermasalah berasaskan pendekatan bermasalah berasaskan pendekatan teori ) teori )

Page 50: Pengurusan bilik-darjah-

Peneguhan positif Peneguhan positif

•memberi pujian memberi pujian •hadiah hadiah •galakan dan dorongan galakan dan dorongan •dll.dll.

Page 51: Pengurusan bilik-darjah-

Token ekonomi Token ekonomi

• individu atau kumpulan memperolehi individu atau kumpulan memperolehi ‘mata’ / ‘poin’ terkumpul apabila ‘mata’ / ‘poin’ terkumpul apabila mempamerkan tingkah laku yang mempamerkan tingkah laku yang positif .positif .

• mata ini nanti boleh ditebus dengan mata ini nanti boleh ditebus dengan hadiah / ganjaran hadiah / ganjaran

• benda yang boleh dijadikan token ialah benda yang boleh dijadikan token ialah seperti ; stiker smiley ☺ ,manik , setem seperti ; stiker smiley ☺ ,manik , setem lama, kad yang dicop , kad berwarna , lama, kad yang dicop , kad berwarna , bentuk bintang dll bentuk bintang dll

Page 52: Pengurusan bilik-darjah-

ShapingShaping

• banyak digunakan bagi meningkatkan banyak digunakan bagi meningkatkan kemahiran bertutur dikalangan kemahiran bertutur dikalangan kanak-kanak-kanak kanak

• membantu murid melakukan tingkah membantu murid melakukan tingkah laku yang dikehendaki ( target behavior) laku yang dikehendaki ( target behavior) sehingga murid menguasainya.sehingga murid menguasainya.

• Cth mengajar murid membuka pintu dan Cth mengajar murid membuka pintu dan menutupnya dengan sopanmenutupnya dengan sopan

Page 53: Pengurusan bilik-darjah-

Dendaan Dendaan

• dendaan menyebabkan tingkah laku dendaan menyebabkan tingkah laku yang tidak diingini tidak diulangi lagi yang tidak diingini tidak diulangi lagi oleh murid di masa hadapan .oleh murid di masa hadapan .

• dilakukan serta merta apabila berlaku dilakukan serta merta apabila berlaku tingkah laku yang tidak diingini .tingkah laku yang tidak diingini .

• apa – apa tindakan yang dapat apa – apa tindakan yang dapat mengurangkan tingkah yang tidak mengurangkan tingkah yang tidak diingini diingini

Page 54: Pengurusan bilik-darjah-

Kolaborasi dengan ibu bapaKolaborasi dengan ibu bapa

TerapyTerapy

• perlu dirujuk kepada pakar untuk perlu dirujuk kepada pakar untuk mendapat rawatan mendapat rawatan

Page 55: Pengurusan bilik-darjah-

A PEOPLE PLACE If this is not a place where tears are understood ,

Where do i go to cry? If this is not a place where my spirits can take wing,

Where do i go to fly? If this is not a place where questions can be asked,

Where do i go to seek? If this is not a place where my feelings can be heard,

Where do i go to speak? If this is not a place where you will accept me as i

am , Where do i go to be?

If this is not a place where i can try to learn and grow,

Where can i just be me? If this is not a place where tears are understood,

Where can i go to cry? William j.

Crockett

Page 56: Pengurusan bilik-darjah-

3. Rekod Murid3. Rekod Murid

• Terdapat 3 rekod yang perlu Terdapat 3 rekod yang perlu dikendalikan bagi memastikan p & p dikendalikan bagi memastikan p & p dan bilik darjah dikendalikan dengan dan bilik darjah dikendalikan dengan baik . baik . Iaitu :Iaitu :

• rekod peribadi murid ( Kad 001R)rekod peribadi murid ( Kad 001R)• rekod kesihatan muridrekod kesihatan murid• rekod kemajuan murid / rekod kemajuan murid / • rekod kehadiran rekod kehadiran

Page 57: Pengurusan bilik-darjah-

• Langkah pengurusan rekod murid :Langkah pengurusan rekod murid : disimpan dengan teratur dan dilabel disimpan dengan teratur dan dilabel

mengikut nama murid mengikut nama murid • boleh dirujuk dengan mudah ( sistematik )boleh dirujuk dengan mudah ( sistematik )• kemas dan dikemas kini mengikut masa kemas dan dikemas kini mengikut masa

tertentu ( harian /minggu / bulan / tertentu ( harian /minggu / bulan / penggal )penggal )

• maklumat tepat dan bermaknamaklumat tepat dan bermakna• dianalisis dan mempunyai tindakan susulan dianalisis dan mempunyai tindakan susulan

Page 58: Pengurusan bilik-darjah-

PROFIL PENGURUSAN BILIK PROFIL PENGURUSAN BILIK

DARJAH DARJAH

1. Senarai semak bilik darjah 1. Senarai semak bilik darjah

( fizikal ) ( fizikal )

2. Senarai semak disiplin 2. Senarai semak disiplin

3. Senarai semak rekod3. Senarai semak rekod

Page 59: Pengurusan bilik-darjah-

PROSESPROSES

• Proses pengurusan bilik darjah boleh Proses pengurusan bilik darjah boleh dilaksanakan dalam dua pendekatan :dilaksanakan dalam dua pendekatan :

a. pemantauan sepanjang masaa. pemantauan sepanjang masa

b. program sokonganb. program sokongan

Page 60: Pengurusan bilik-darjah-

PROGRAM SOKONGANPROGRAM SOKONGAN

Murid Murid

• Pertandingan kelas tercantik ( bulanan)Pertandingan kelas tercantik ( bulanan)• Pertandingan sudut terbaik ( bulanan) Pertandingan sudut terbaik ( bulanan) • Pertandingan kelas terbersih (mingguan)Pertandingan kelas terbersih (mingguan)

Page 61: Pengurusan bilik-darjah-

Guru Guru

• Pertandingan guru kelas terbaik Pertandingan guru kelas terbaik

• Pertandingan guru kelas terajin Pertandingan guru kelas terajin

• Pertandingan guru kelas paling kreatifPertandingan guru kelas paling kreatif

• Pertandingan guru kelas perihatin Pertandingan guru kelas perihatin

Page 62: Pengurusan bilik-darjah-

PENUTUP PENUTUP

Guru yang berkesan adalah guru yang Guru yang berkesan adalah guru yang dapat mengurus bilik darjah dengan baik dapat mengurus bilik darjah dengan baik dan teratur . Murid yang cemerlang dan teratur . Murid yang cemerlang adalah murid yang berfungsi dengan adalah murid yang berfungsi dengan optima semasa berada dalam bililk optima semasa berada dalam bililk darjah .darjah .

Page 63: Pengurusan bilik-darjah-

TugasanTugasan

1.1. Merangka plan tindakan untuk Merangka plan tindakan untuk program sokongan di sekolah anda program sokongan di sekolah anda bagi tahun 2005 bagi tahun 2005

2.2. Merancang mengikut zon tempat Merancang mengikut zon tempat bertugasbertugas

3.3. Mendokumentasikan plan tindakan Mendokumentasikan plan tindakan untuk tindakan untuk tindakan

4.4. Pembentangan Pembentangan

Page 64: Pengurusan bilik-darjah-

Proses dan Kawalan Proses dan Kawalan (Deming)(Deming)

ORGANIZING PLANNING

1 2

CHECK DO

4 3

Page 65: Pengurusan bilik-darjah-

ALAT MENYELESAIKAN MASALAH ALAT MENYELESAIKAN MASALAH •BRAIN STORMINGBRAIN STORMING

•CARTA ALIRAN CARTA ALIRAN

•SENARAI SEMAK SENARAI SEMAK

•RAJAH SEBAB DAN AKIBAT ( FISH BONE)RAJAH SEBAB DAN AKIBAT ( FISH BONE)

•GRAFGRAF

•HISTOGRAM HISTOGRAM

•PLAN TINDAKAN PLAN TINDAKAN

•CONTROL CHARTCONTROL CHART

Page 66: Pengurusan bilik-darjah-

Sekian dan terima kasih