zdravstveno vaspitanje 1

of 32/32
radna sveska uz uybenik Svet oko nas za prvi razred osnovne {kole Zdravstveno vaspitawe

Post on 16-Apr-2015

179 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

knjige pdf

TRANSCRIPT

Zdravstveno vaspitaweradna sveska uz uybenik Svet oko nas za prvi razred osnovne {kole

VODI^OVO SAM JA Moja porodica i ja 3 Rastem 4 [ta sve mogu, {ta sve umem 5 Moje novo dru{tvo 6 BRINEM O ZDRAVQU Moje zdravqe 7 Dom zdravqa 8-9 Ko se sve brine o meni 10 Opasnosti 11 Ko se pravilno obukao 12 HIGIJENA ^isto}a je pola zdravqa 13 Kako se peru zubi 14-15 Moja soba 16 Moja u~ionica 17 ZDRAVA HRANA Jedi pametno 18 Zdrava hrana 19 Idemo u prodavnicu 20-21 Sastavi svoj jelovnik za jedan dan 22 Zajedno za stolom 23 Igrica 24-25 IGRAM SE I RASTEM Jedan moj dan 26 Uredi svoj prostor za u~ewe 27 Volim da se igram 28-29 Ve`be za dobro jutro 30 Zdrava diploma 31

zadatak

crtamo i bojimo

pi{emo

razgovaramo

doma}i zadatak

re{avamo

istra`ujemo

smisli i napi{i

M OJA PORODICA I JA

OVO JA

SAM

Va`no je da se ~lanovi porodice vole i brinu jedni o drugima.

Nacrtaj sebe i svoju porodicu.3

AM OS OV A J

RASTEM

Pogledaj slike i ispri~aj kako se Toma mewao od ro|ewa do polaska u {kolu. Zamoli nekoga iz porodice da ovde opi{e dan kada su te iz porodili{ta doveli ku}i.

Kada sam se rodio imao sam Bio sam duga~ak4

kilograma.

cm.

[ TA SVE MOGU, [TA SVE UMEM

OVO OVO S AM JA SAM A J

Pove`i linijama Sawu, Mi{u i Maju sa stvarima koje im pripadaju. Objasni {ta ume da uradi svako od wih.5

AM OS OV A J

M OJE NOVO DRU[TVO

Posmatraj u~ionicu i |ake u woj. Ispri~aj kako se oni dru`e i {ta sve u~e u {koli. Objasni za{to je va`no imati dobrog druga ili drugaricu.6

MOJE ZDRAVQE

BRI O Z NEM DRA VQU

Pogledaj slike i ispri~aj {ta dete radi kada je zdravo, a {ta kada je bolesno.

I ti mo`e{ ne{to da u~ini{ za svoje zdravqe. Potrudi se: da pere{ ruke vodom i sapunom da pere{ zube posle jela da se obu~e{ i obuje{ u skladu s vremenskim prilikama da jede{ zdravu hranu i pije{ dovoqno te~nosti da dovoqno vremena provodi{ u prirodi i da se odmara{7

M INE QU BR AV DR OZ

DOM ZDRAVQAOdgovaraju}a visina i te`ina pokazuju da raste{ zdravo i da se pravilno razvija{. Ako ima{ ravna stopala, postoje ve`be koje ti mogu pomo}i

8

Seti se jednog sistematskog pregleda na kojem si bio u domu zdravqa. Kako je izgledao taj pregled? Pog;edaj slike i ispri~aj {ta sve na wima vidi{.

Da bi ki~ma bila prava va`no je da pravilno sedi{ i hoda{

Ako ne vidi{ dobro nao~are }e ti pomio}ida vidi{ boqe.

Vakcina te {titi od raznih bolesti.

Proteza mo`e da ti pomogne ako ti zubi nepravilno rastu.

9

M INE QU BR AV DR OZ

Kada te ne{to boli, kada se ose}a{ lo{e ili se brine{ zbog nekog problema, obavezno se obrati nekom odraslom i zatra`i pomo}.

KO SE SVE BRINE O MENIMi te najvi{e volimo i brinemo o tebi. Kada su tata i mama zauzeti, do|i kod nas. Kada si u {koli, za svaki problem obrati se meni.

Kod mene dolazi{ na sistematski pregled.

Do|i kod mene kada te zaboli zub.

Ako ne zna{ da pliva{, ja sam tu da ti pomognem.

Kada ti je potrebna pomo} na ulici, obrati se meni.

Ako primeti{ vatru ili dim, pozovi mene.

Svaki problem }e{ lak{e re{iti uz ne~iju pomo}.

Pove`i strelicama osobe sa slike sa re~enicama koje izgovaraju.10

Izbegavaj opasne situacije. Ako je neko drugi u opasnosti potrudi se damu pomogne{

O

PASNOSTI

BRI O Z NEM DRA VQU

Pogledaj ove slike i za svaku re~enicu upi{i u kvadrati} sa strane (T) ta~no ili (N) neta~no. Stara napu{tena zgrada nije sigurno mesto za igru.

Mo`e{ da pegla{ kada ti roditeqi nisu kod ku}e.

Igrawe {ibicama i petardama mo`e da bude opasno. Utika~i za struju nisu opasni.

Ulicu ne treba prelaziti kada je upaqeno crveno svetlo na semaforu.

Ovde upi{i va`ne brojeve telefona. Neka ti u~iteqica pomogne u tome.

11

M INE QU BR AV DR OZ

KO SE PRAVILNO OBUKAO

Nekada i ti zaboravi{ da skine{ jaknu kada je vru}ina ili da stavi{ kapu kada duva vetar. Trudi se da pre nego {to iza|e{ napoqe pogleda{ kakvo je vreme i pravilno se obu~e{.

Proveri da li su se Ma{a, Sa{a i Steva pravilno obukli za izlazak napoqe. Pogledaj slike i ispri~aj {ta je svako od wih zaboravio kod ku}e.12

^ISTO]A JE POLA ZDRAVQAOboj kru`i}e pored odgovora za koje misli{ da su ta~ni. Proveri sa u~iteqicom svoja re{ewa. Ruke treba prati pre i posle jela posle odlaska u toalet posle igrawa sa ku}nim qubimcem samo pre spavawa

HI

GIJ ENA

Zube treba prati posle jela ujutru i uve~e pre odlaska kod zubara jednom nedeqno

Treba se umivati svakog jutra i ve~eri samo kada po|em u goste kada mi je vru}ina kad me mama podseti

Treba se tu{irati svake ve~eri leti kada su velike vru}ine samo za ro|endan jednom nedeqno

Nemoj da gricka{ nokte zato {to se ispod wih skupqa prqav{tina. Ako se unese u telo mo`e da izazove boledsti13

G HI

I

N JE

A

K

AKO SE PERU ZUBIi de~ju .

Potrudi se da pere{ zube posle svakog jela. Va`no je da koristi{ svoju

Da bi tvoji

bili zdravi i jaki redovno uzimaj tablete fluora.

se peru pokretima ki{a pada i trava raste.

Pastu za zube nanesi na ~etkicu.

Gorwe zube peri sa obe strane pokretom ~etkice nadole.

Dowe zube peri sa obe strane pokretom ~etkice nagore.

Gorwu povr{inu zuba peri pokretom napred nazad.

Isperi usta vodom.

Operi ~etkicu.

14

Obavezno operi zube ujutru i uve~e Redovno pose}uj zubara Jedi puno vo}a i povr}a i ne preteruj sa slatki{ima Trudi se da hrana koju jede{ ne bude ni previ{e vru}a ni previ{e hladna

HIUpi{i znak (+) u kvadrati} ispod povr}a i slatki{a koje voli{ da jede{, a znak (-) ispod povr}a i slatki{a koje ne voli{ da jede{. Saberi broj pluseva za povr}e i za slatki{e.

GIJ ENA

Povr}e je dobilo Slatki{i su dobili

pluseva. pluseva.

Ako ima{ vi{e pluseva za povr}e svaka ~ast, odli~no se hrani{ i ima}e{ zdrave zube! Ako ima{ vi{e pluseva za slatki{e tvoji zubi mogu brzo da se pokvare zato poseti zubara {to pre.

Prona|i u osmosmerci re~i koje stoje ispod slika.

zubi

pasta

P R O T E Z A L

A Q F D U L E M

S I V B E P I }

T Q A J O T A O

A R W S A X | Z

@ ^ M A D E N U

^ E T K I C A B

H J E R D N A I

lep osmeh

~etkica

proteza15

zubar

G HI

I

N JE

A

MOJA SOBA

[ta u ovoj sobi nije na svom mestu? Opi{i kako treba da izgleda uredna soba. Da li ti sam sre|uje{ svoju sobu? Opi{i kako to radi{. Ako nema{ svoju sobu da li poma`e{ u sre|ivawu neke druge?16

MOJA U^IONICA

HI

GIJ ENA

Pogledaj sliku i ispri~aj po ~emu se vidi da su u ovoj u~ionici neka deca neuredna. Ispri~aj koji je zadatak redara. Kako bi im ti pomogao?17

A AN R SH I

Raznovrsna ishrana je neophodna za pravilan rast i razvoj. Zbog toga je va`no da svakog dana pojede{ neku od namirnica iz svake grupe sa ovog tawira.

RAZNOVRSNA HRANA

Ne quti se na svoje roditeqe zbog toga {to te ponekad teraju da jede{ i ono {to ne voli{ a zdravo je. Seti se da je to va`no za tvoje zdravqe.

Oboj zelenom bojom tablu pored grupe hrane koju naj~e{}e jede{, a crvenom bojom ono {to bi misli{ da bi trebalo da jede{ ~e{}e.18

Zdrava hrana poma`e da tvoje telo bude zdravo, da ima{ dovoqno snage za igru i u~ewe, da se dobro ose}a{ i lepo izgleda{.

Z

ISH

DRAVA HRANAOvo je zdrava hrana koju bi trebalo da jede{ svakog dana.

RAN

A

Ova hrana nije tako zdrava i treba je jesti umereno.

Izbegavaj ovu hranu, jer ona nije zdrava.

Va`no je da u toku dana doru~kuje{, ru~a{, ve~era{ i dva puta u`ina{. Ne preska~i obroke i trudi se da jede{ u pribli`no isto vreme.19

A AN R SH I

IDEMO U PRODAVNICU2 1

JA MESO, RIBA I JA

MLEKO I MLE^NI PROIZVODI

U prodavnicu su stigle sve`e namirnice i treba ih smestiti u odgovaraju}e police. Oboj namirnice i u prazne kru`i}e upi{i broj police u koju bi tu namirnicu smestio.20

ISH

RAN

A

3

4

5

@ITARICE

VO]E I POVR

]E

21

A AN R SH I

OJ JELOVNIK MZA JEDAN DAN

Zamisli da si {ef kuhiwe u ovom restoranu. Izaberi zdravu hranu sa stola i sastavi jelovnik za jedan dan (upi{i ili nacrtaj ono {to izabere{).22

Z

ISH

AJEDNO ZA STOLOM

RAN

A

Va`no je da dobro sa`va}e{ hranu zbog lak{eg varewa i pravilnog razvoja vilice i zuba.

Nacrtaj posu|e i pribor za jelo. Smisli i nacrtaj {ta ova porodica jede za ru~ak.23

A AN R SH I

IGRICA7. ^okolada za u`inu! U`as! Vrati se 1 poqe nazad.

10. Vodi{ ra~una o higijeni. Bravo! Idi na slede}e poqe.

12. Nepravilno sedi{. Vrlo lo{e! Vrati se kod lekara po savet.

2. Zdrav doru~ak daje ti snagu. Idi 2 poqa napred.

15. Odli~an izbor za ru~ak! Idi 3 poqa napred

Za igru su potrebni: kockica, pioni i dva igra~a.24

5. Pa`qivo pro~itaj {ta ti lekar savetuje zdravqe 5+ zdrava hrana higijena odmor i u~ewe 16. Lo{e odabran ru~ak! igra i ve`bawe Vrati se 3 poqa nazad. pravilno dr`awe + osmeh zdravo odrastawe

24. Ceo dan igra{ igrice! Brzo tr~i napoqe! Vrati se 2 poqa nazad.

26. Pokvaren zub! Vrati se kod zubara po pomo} i savet.

22. Igra{ se napoqu! Odli~no se ose}a{. i ska~e{ 3 poqa napred.

28. Zdrava u`ina poma`e da brzo uradi{ doma}i Idi 2 poqa napred. 19. Pa`qivo pro~itaj {ta ti savetuje zubar zdravi zubi mekana ~etkica de~ja pasta zdrava hrana do|i na kontrolu za lep osmeh

33. Spasonosno prawe zuba pred spavawe. Idi 2 poqa napred. 31. Kasno odlazi{ na spavawe! Vrati se 4 poqa nazad i dobro se naspavaj.25

E MS A IGR STEM I RA

JEDAN MOJ DAN

Va`no je da pravilno rasporedi{ vreme za sve svoje obaveze u toku dana.

Pre nego {to ode{ na spavawe spakuj kwige za {kolu. Neka te probude malo ranije pa }e{ imati dovoqno vremena da se spremi{. Kada ustane{, uradi nekoliko ve`bi. One }e ti pomo}i da se rasani{ (na strani 31 pogledaj kako se rade neke jutarwe ve`be).

Razmisli i po redu upi{i brojeve u ku}ice pored slika. Ispri~aj {ta ti jo{ radi{ u toku dana.26

U

REDI SVOJ PROSTOR ZA U^EWE

IGR I RA AM SE STE M

Radni sto i stolica treba da odgovaraju tvojoj visini. Prozor i lampa treba da budu sa tvoje leve strane ukoliko pi{e{ desnom rukom (a sa desne strane ako pi{e{ levom rukom). Kad u~i{ ili radi{ doma}i zadatak, ne treba da te ometaju televizor ili preglasna muzika.

Sedi pravilno ispravi le|a i nasloni se. Stopala celom du`inom osloni na pod. Ruke osloni na sto.

Ispri~aj kako izgleda tvoj prostor za u~ewe.27

E MS A IGR STEM I RA

VOLIM DA SE IGRAM

Igrawe je zabavno i neophodno da bi se tvoje telo pravilno razvijalo.

Ispri~aj koju igru ti najvi{e voli{ da igra{. Objasni kako se igra ta igra.28

IGR I RA AM SE STE MAko trenira{ neki sport, uvek ve`baj u prisustvu trenera ili instruktora.

29

E MS A IGR STEM I RA

[email protected] ZA DOBRO JUTRO1. Lezite na le|a, okrenite glavu na desnu stranu i levom rukom blago pritisnite bradu uz rame. Zadr`ite se tako pet sekundi, a zatim se vratite u po~etni polo`aj. Isto uradite na levu stranu. Ponovite ve`bu dva puta na obe strane. 2. Sedite na ivicu kreveta, prepletite prste i ruke polo`i na teme. Izdi`ite glavu pritiskaju}i je rukama, tako da osetite otpor. Zadr`ite se u ovom polo`aju pet sekundi. Ponovite ve`bu dva puta. 3. Sedite na krevet, stavite ruke na ramena i kru`ite laktovima napred-gorenazad-dole. Ponovite ve`bu tri puta. Isto uradite i u suprotnom smeru. 4. Ustanite, prepletite prste i ruke stavite na teme. Sa izdahom ispru`ite ruke kao na slici i {to vi{e se istegnite. Ponovite ve`bu tri puta.

5. Stanite uza zid. Polako se spu{tajte u ~u~aw, a zatim se podignite, nastoje}i da se {to vi{e istegnete uvis. Neka glava i le|a stalno dodiruju zid. Ponovite ve`bu tri puta.

6. Ustanite, lagano se spu{tajte u vise}i polo`aj, kao na slici. Najpre spustite glavu, zatim vrat i ramena, pa gorwi i dowi deo le|a. Ostanite u tom polo`aju tri do pet sekundi, a potom se spustite u ~u~aw. Iz ~u~wa se vratite u stoje}i polo`aj. Ponovite ve`bu tri puta.

30

* Preuzeto iz kwige Vedrane Kurjan Manestar [email protected] ZAJEDNO, priru~nik za fizi~ku kulturu, Kreativni centar, Beograd 2005.

Diplomu dodequje u~iteq na kraju godine.

31

ZDRAVSTVENO VASPITAWEza prvi razred osnovne {koleprvo izdawe autori Jelena Ili} An|elka Ru`i} Du{an ^e`ek Prof. dr Gorica Sbutega Milo{evi}, Medicinski fakultet u Beogradu Vesna Joci}, profesor fizi~ke kulture, O[ Mladost na Novom Beogradu Mr Aleksandra Markovi} Jelena Reqi} Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 Slavica Markovi} Mr Qiqana Marinkovi} Publikum

ilustrovao recenzenti

lektor likovni urednik izdava~

urednik za izdava~a {tampa