kratko o posebnoj srednjoj školi 2013...engleski, estetska djelatnost, historija, fi zičko i...

of 12 /12
Kratko o posebnoj srednjoj školi 2013 KORT OM GYMNASIESÄRSKOLAN PÅ BOSNISKA, KROATISKA, SERBISKA

Author: others

Post on 23-Feb-2021

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Kratko o posebnoj srednjoj školi 2013

  KORT OM GYMNASIESÄRSKOLAN PÅ BOSNISKA, KROATISKA, SERBISKA

 • 2

  U posebnoj srednjoj školi (gymnasiesärskolan) učenicima sa smetnjama u razvoju se daje jedna dobra osnova da bi nastavili svoje obrazovanje i da mogu aktivno da učestvuju i društvenom životu. Osim toga posebna srednja škola stvara mogućnost za osobni razvoj.

  Obrazovanje treba stimulirati socijalno jedinstvo i razvijati sposobnost učenika da samostalno i zajedno s drugima pris-voje, zadube i primjenjuju znanja. Zbog toga posebna srednja škola je mnogo fl eksibilna da bi učenici imali što veći razvoj prema ciljevima školovanja.

 • 3

  Programi posebne srednje školePosebna srednja škola se sačinjava od državnih i individualnih programa. Državni programi su

  Program za administraciju, trgovinu o rukovanje sa robomUčenicima se daju osnovna znanja o administraciji, trgovini i rukovanju sa robom. . Obrazovanje priprema učenike da bi radili sa n.pr. jednostavnijim administrativnim radnim zadacima, praktičnim marketingom i jednostavnijom dokumentacijom. U toku obrazovanja učenici će također razvijati jedan uslužno orijentiran pristup i sposobnost da komuniciraju i uzajamno djeluju sa kupcima.

  Program za estetske djelatnosti Učenicima se daju osnovna znanja o estetskim djelatnostima i izražajnim oblici-ma. Na programu učenicima se daje mogućnost da probaju komunicirati sa slika-ma, tekstom i zvucima. Obrazovanje na programu nema neko izrazito stručno usmjeravanje ali treba voditi do toga da učenik bude u stanju da učestvuje u raznim umjetničkim projektima i da nastavi školovanje ili da radi u estetskom području. Znanja mogu isto tako biti korisna u predškolskoj djelatnosti i u raznim djelatnostima slobodnog vremena za djecu.

  Program za objekte, zemljišne građevine i građevinarstvoUčenicima se daju osnovna znanja o objektima i građevinarstvu. Obrazovanje priprema učenike da bi n.pr. mogli raditi sa popravkama i izdržavanjem objekata ili zemljišnim radovima i izdržavanjem parkovnih sredina.

  Program za zbrinjavanje vozila i rukovanje sa robomUčenicima se daju osnovna znanja o zbrinjavanju vozila i rukovanju sa robom. Obrazovanje priprema učenike da bi n.pr. mogli popraviti vozila i mašine, prati i rekondicionirati auta ili voziti vozila za transport u lokalima. U toku obrazovanja učenici će također razvijati jedan uslužno orijentiran pristup i sposobnost da ko-municiraju i uzajamno djeluju sa kupcima.

 • 4

  Program za zanatstvo i proizvodnjuUčenicima se daju osnovna znanja o historiji zanatstva, tehnologiji zanatstva i proizvodnji. U toku obrazovanja učenici uče da se isto tako barataju alatima i metodama proizvodnje i da razviju znanja o materialima koji se upotrebljavaju u stručnim pordučjima programa.

  Program za hoteljerstvo, restorane i pekarstvoUčenicima se daju osnovna znanja o hoteljerstvu, restoranima i pekarstvu. Obra-zovanje priprema učenike da bi mogli raditi sa n.pr. pekarskom i slastičarnom robom, sa prehrambenom higijenom, postavljanjem stolova, gotvenjem hrane i hotelskim servisom. U toku obrazovanja učenici će također razvijati jedan uslužno orijentiran pristup i sposobnost da komuniciraju i uzajamno djeluju sa kupcima.

  Program za zdravlje, njegu i zbrinjavanjeUčenicima se daju osnovna znanja o uslugama i zbrinjavanju u sektoru slobod-nog vremena i zdravstvene zaštite. Obrazovanje priprema učenike da bi mogli raditi sa n.pr. hranom i zdravljem, sa radovima zbrinjavanja i njege. U toku obra-zovanja učenici će također razvijati jedan uslužno orijentiran pristup i sposobnost da komuniciraju i uzajamno djeluju sa drugim ljudima.

  Program za društvo, prirodu i jezikeProgram daje obrazovanje učenicima prije svega u područjima društvenih nauka i jezika. Osim toga postoji mogućnost za produbljavanja ili za proširenje znanja o medijima i životnoj sredini.

  Program za šumarstvo, zemljišta i životinjeUčenicima se daju osnovna znanja o prirodi, životnoj sredini i tehnologiji korišćenja prirode. Obrazovanje priprema učenike da bi radili sa n.pr. zemljišnim i vanjskim životnim sredinama, biljkama, biljnim sredinama i životinjama. U toku obrazovanja učenici će također razvijati jedan uslužno orijentiran pristup i sposobnost da komuniciraju i uzajamno djeluju sa drugim ljudima.

 • 5

  Predmeti U jednom punom državnom programu učenici uče po 2 500 bodova u raznim predmetima. Neki se predmeti uče od svih učenika posebne srednje škole. Oni su Engleski, estetska djelatnost, historija, fi zičko i zdravstveno vaspitanje, matema-tika, poznavanje prirode, vjeronauka, poznavanje društva i Švedski ili Švedski kao drugi jezik.

  Osim zajedničkih predmeta svaki program ima jedan određeni broj programsko-zajedničkih predmeta, koji se uče od strane svih učenika na određenom progra-mu. Oni određuju karakter tog programa. Osim toga na svakom programu ima raznih kurseva programskog produbljavanja. Misao sa programskim produblja-vanjem je da se učenicima da da uče više o nekoj struci ili predmetu.

  Svi predmeti i posebnoj srednjoj školi imaju po jedan predmetni plan (ämne-splan). Predmetni plan opisuje sadržaj predmeta i kurseva i šta učenici trebaju da znaju nakon završavanja tog predmeta.U obrazovanju postoji također i individualni izbor. Škola je ona koja odlučuje koji kursevi se mogu odabrati od učenika u individualnom izboru, ali svi imaju pravo da uče po jedan kurs od fi zičkog i zdravstvenog vaspitanja i po jedan kurs domaćinstva i potrošačkog znanja.

 • 6

  Skala ocjenjivanja Na državnim programima se daju ocjene za svaki završeni kurs. Ko je završio sa uspjehom dobiva ocjenu E, D, C, B ili A. Najveća ocjena je A i najniža je E.

  Ako nisu ispunjeni uslovi za ocjenu E, tada se ne daje nikakva ocjena.

  Završni rad posebne srednje škole pokazuje dali je učenik u stanju obaviti obične radne zadatkeSvi učenici na državnim programima obavljaju po jedan završni rad posebne srednje škole (gymnasiesärskolearbete). Rad treba da se poklapa sa programskim ciljevima i obrazovanjem učenika.

  Završni rad posebne srednje škole treba pokazati dali su učenici u stanju obaviti obične radne zadatke u određenom stručnom području. Zbog toga završni rad posebne srednje škole se obavlja na kraju obrazovanja.

  Nastavnik procjenjuje završni rad posebne srednje škole i odlučuje da li ze završen s uspjehom ili ne. Uspješno obavljen završni rad dobiva ocjenu E. Uko-liko učenik nije dostigao ciljeve nastavnik neće staviti ocjenu.

 • 7

  Obrazovanje na radnom mjestuObrazovanje smješteno na radnom mjestu (arbetsplatsförlagt lärande - APL) znači da učenici uče na radnom mjestu van škole. Učenik na APL-u stiče stručna znanja, upućuje se u stručnoj kulturi i uključuje se u zajedništvo radnog mjesta. Zbog toga je obrazovanje smješteno na radnom mjestu jedan centralan dio obra-zovanja na svim državnim programima. Svi učenici na državnim programima trebaju biti na radnnim mjestima najmanje 22 nedjelja.

  Šegrtsko obrazovanje Na državnim programima postoji mogućnost šegrtskog obrazovanja. Tada je učenik smješten na jednom radnom mjestu ili više njih namjanje u toku polovine obrazovanja. Šegrtsko obrazovanje je istovrijedno sa odgovarajućim obrazovan-jem u školskim lokalima.

 • 8

  Individualni programiUčenici koji nisu u stanju da učestvuju u nekom državnom programu trebaju ići na individualnom programu. Individualni programi se sačinjavaju od ovih pred-metnih područja (ämnesområden):• estetska djelatnost • domaćinstvo i potrošačko znanje• fi zičko i zdravstveno vaspitanje• priroda i sredina• pojedinac i društvo• jezik i komunikacija.

  Osim toga učenik može da ima praksu ako je to dobro za učenika.

  Jedno predmetno područje može da se sačinjava od više od jednog predmeta. Za svako predmetno područje postoji jedan plan predmetnog područja (ämnesom-rådesplan). On opisuje namjeru sa nastavom i ciljeve o tome šta trebaju učenici da nauče.

  Umjesto ocjena nastavnik vrši procjene i vrednovanja znanja učenika na osnovu uslova za osnovna znanja i za produbljena znanja. Na taj način nastavnik može da prilagodi uslove mogućnostima svakog učenika.

  Na individualnom programu se mogu kombinirati predmeti državnih programa i predmetnih područja. Direktor škole odlučuje šta se može kombinirati.

  Po jedan nastavni plan za svaki učenikSvi učenici u posebnoj srednjoj školi imaju po jedan vlastiti nastavni plan. U njemu ima podataka o

  • programu na kojem učenik ide

  • kursevima ili predmetnim područjima koje učenik treba da prati

  • tome da li je program potpun, redukovan ili proširen

  • kursevima koji ulaze u potpuni program

  • kursevima koji se nalaze van potpunog programa

  • kursevima od kojih se sačinjava potpuni program i kursevima koji su odstranjeni.

 • 9

  Uvjerenje posebne srednje škole Nakon obrazovanja na državnim i individualnim programima učenicima se daje po jedno uvjerenje posebne srednje škole. Tu se opisuju znanja i iskustva učenika od posebne srednje škoke i ima podataka o • programu • predmetnim područjima ili kursevima koje je učenik pratio• ocjenama • nastavi na radnom mjestu ili praksi• završnom radu posebne srednje škole.

 • 10

  Uvodni program srednje škole (IM)Učenici koji su završili posebnu osnovnu školu mogu da nastave obrazovanje na nekom od uvodnih programa, stručna introdukcija, individualna alternativa i jezička introdukcija. Uvodni programi trebaju stvoriti nove mogućnosti za učenike bez kvalifi kacije.

  Stručna introdukcija Stručna introdukcija je za zve mlade koji nemaju dovoljne ocjene da bi se kvali-fi kovali za neki stručni program. Učenicima se daje stručno usmjereno obrazo-vanje koje olakšava njima da se uključe u radnom tržištu ili koji vode do obrazo-vanja na nekom stručnom programu.

  Individualna alternativa Individualna alternativa priprema učenike za neko drugo obrazovanje ili za radno tržište. Obrazovanje se oblikuje po svakom učeniku i obraća se mladima koji nisu kvalifi kovani za neki državni stručni program.

  Jezička introdukcijaJezička introdukcija je jedno obrazovanje gdje ima mnogo nastave Švedskog jezika za mlade koji su skoro došli u Švedskoj. Nakon jezičke introdukcije učenici mogu da nastave nadalje na drugom obrazovanju, na primjer na nekom drugom uvodnom programu.

 • 11

  Učenici sa smetnjama u razvoju ili sa moždanim povredama Obrazovanje u posebnoj srednjoj školi je za mlade koji su završili osnovnu školu ili posebnu osnovnu školu i koji nisu u stanju da ispune uslove srednje škole o znanju zbog poremećaja u razvoju ili moždane povrede.

  Da bi se odredilo dali jedan učenik pripada ciljnoj grupi opština u kojoj učenik živi vrši jednu pedagošku, psihološku, medicinsku i socialnu procjenu. To ispitivanje se uzima kao osnova za odluku opštine o tome da li učenik pripada ciljnoj grupi ili ne.

  Učenicima u posebnoj srednjoj školi se daje nastava sa naj-manje 3 600 nastavnih časova po 60 minuta raspodijeljeno na četiri školskim godinama. Stranka nadležna za školu (opština ili pojedinac) odlučuje o broju nastavnih časova za svaki kurs i za svako predmetno područje.

 • ISBN: 978-91-87115-93-6 Foto: Michael McLain