vodič za nastavnike graĐansko vaspitanje za 2. razred ... · republika srbija ministarstvo...

of 157/157
Republika Srbija Ministarstvo prosvete i sporta Vodič za nastavnike GRAĐANSKO VASPITANJEza 2. razred srednje škole Beograd, 2002.

Post on 29-Aug-2019

17 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Republika Srbija

  Ministarstvo prosvete i sporta

  Vodi za nastavnike

  GRAANSKO VASPITANJE

  za 2. razred srednje kole

  Beograd, 2002.

 • 2

  Vodi za nastavnike priredili i adaptirali za

  nastavni program graansko vaspitanje:

  Pei, prof. dr Mirjana

  Dejanovi Vesna

  Popadi, prof. dr Dragan

  Kijevanin Slavica

  Radulovi, mr Lidija

  Mre, mr Snjeana

  Petrovi, mr Danijela

  Vukovi ahovi, dr Ne-

  vena

 • Sadraj

  UVODNI DEO

  Uputstvo za primenu Vodia za

  nastavnike

  7

  O graanskom vaspitanju 9

  Nastavni program za prvi i drugi

  razred

  12

  LJudska prava i prava deteta

  19

  Radioniarski pristup

  26

  Evaluacija 30

  RADIONICE

  OSNOVNI POJMOVI

  Potrebe i prava 39

  Prava i pravila u uionici I

  43

  Prava i zakoni 45

  Meunarodni dokumenti o zatiti prava

  50

  Prava i vrednosti 51

  VRSTE PRAVA I ODNOSI MEU PRAVIMA

  Vrste prava 55

  Odnosi meu pravima 65

  Sukob prava 69

  Deja i ljudska prava 74

  PRAVA I ODGOVORNOSTI

  Odgovornosti odraslih I i II 79

  Odgovornosti dece i mladih

  83

  KRENJE I ZATITA PRAVA

  Krenje prava deteta 89

  Zatita prava deteta 92

  PLANIRANJE I IZVOENJE AKCIJA U KORIST PRAVA

  Sagledavanje promena 99

  Participacija u koli I i II 101

  Izbor problema I 104

  Izbor problema II 105

 • 4

  Kako reiti problem I i II 108

  Izrada plana akcije I i II 111

  Analiza moguih efekata akcije 115

  Prikaz i analiza planova akcija 117

  Analiza i evaluacija 119

 • 5

  UVODNI DEO

 • 6

 • 7

  UPUTSTVO ZA PRIMENU VODIA ZA NASTAVNIKE

  Struktura Vodia za nastavnike

  Vodi ine dve osnovne celine: Uvodni deo i Radionice.

  Uvodni deo ukratko obrauje etiri teme od znaaja ne sa-

  mo za neposrednu realizaciju asova/radionica, ve i za

  sagledavanje nastavnog programa kao celine. Prvo

  poglavlje, "O graanskom vaspitanju", daje osnovne

  informacije o sadraju i moguim pristupima obrazovanju

  za demokratiju i graansko drutvo i nastavnom predmetu

  graansko vaspitanje. Potom su navedeni zvanini program

  i plan za oba predmeta: graansko vaspitanje 1, za prvi

  razred i graansko vaspitanje 2, za drugi razred srednje

  kole. U drugom poglavlju "LJudska prava i prava deteta",

  dati su osnovne informacije nastavniku o problematici

  ljudskih prava, sa posebnim osvrtom na prava deteta.

  Poglavlje ''Radioniarski pristup'' na saet nain obje-

  dinjava najvanije karakteristike samog metoda rada na

  kome se zasniva ovaj nastavni predmet. U poglavlju

  ''Evaluacija'' govori se, ne samo o znaaju praenja,

  opisa i primene evaluacije ve se izlau i konkretna,

  praktina uputstva za njihovu realizaciju. Poglavlje

  ''LJudska prava i prava deteta'' prua neophodne informa-

  cije i teorijsku podlogu za izvoenje dela programa kojim

  se obrauju sadraji vezani za oblast prava deteta.

  Drugi deo (Radionice) ine detaljna uputstva scenariji

  za realizaciju svake nastavne jedinice, tj. asa. Sve ra-

  dionice imaju standardnu i prepoznatljivu strukturu to

  olakava planiranje i izvoenje nastave, a nju ine:

  - naziv radionice;

  - cilj i zadaci;

  - spisak materijala za rad na asu (to mogu biti, npr. papiri, flomasteri, hameri i sl., ali i

  materijali koji su neposredno vezani za odreenu

  radionicu i koji su dodatno priloeni i posebno

  obeleeni);

  - spisak priloga koje uenici dobijaju na kraju asa kao rezime, kljune poruke ili, ponekad,

  dodatne informacije vezane za temu. U nekim

  radionicama predvieni su prilozi i za nastavnika

  kao dodatni izvor saznanja o odreenom, za

  radionicu vezanom, sadraju;

  - opis aktivnosti - detaljan opis postupaka (koraka) povremeno praenih napomenama i/ili

 • 8

  komentarima kojima se nastavniku posebno skree

  panja na vanost nekih nekih faza, odluka,

  zakljuaka i slino.

  Svaki scenario slede uzorci materijala za rad na asu i

  priloga.

  Pojedini asovi dati su sa slobodnijom strukturom (tako

  da ih nastavnici mogu planirati u formi radionice,

  predavanja ili razgovora) ili ine zadatke za vebanje i

  prikaz samostalnog rada uenika.

  Praktina uputstva

  Priprema za as

  Pre svakog asa nastavnik treba da pripremi sav neophodan

  materijal za rad na asu onako kako je navedeno u samom

  scenariju. Koliina i vrsta materijala zavisi od same ra-

  dionice, broja uenika, odnosno broja malih grupa, i zato

  je vano voditi rauna o tome da se ne bi remetila dina-

  mika rada ili gubilo vreme na naknadno pribavljanje ili

  traganje za improvizovanim reenjima.

  Prostorna i vremenska organizacija

  Obzirom na prirodu samog metoda rada, neophodno je da u

  uionici/prostoriji u kojoj se odvija as, postoji

  mogunost pomeranja klupa i stolica. Takoe, mora se

  predvideti i slobodna povrina na zidu/kolskom tabli na

  koju e se povremeno (u zavisnosti od zahteva radionice)

  kaiti papiri/posteri nastali kao rezultat rada na asu.

  Sve nastavne jedinice prilagoene su trajanju jednog

  kolskog asa. Nastavnik ima slobodu da organizuje nasta-

  vu i u formi dvoasa, to je generalno, a kod pojedinih

  tematskih celina naroito, preporuljivo (naroito u pos-

  lednjem bloku ''kola kao zajednica'').

  Izvoenje radionice

  Svaki scenario nudi detaljan i precizan opis postupaka

  (koraka) koje je potrebno slediti.

  Veina instrukcija za nastavnika dana je opisno, dok su

  pojedina uputstva istaknuta znacima navoda. To je uinje-

  no u svim onim situacijama kada je procenjeno da je po-

  sebno vano ne dozvoliti mogunost nehotinog isputanja

  znaajnih momenata u pojedinim uputstvima, uvodnim in-

  strukcijama ili zakljucima.

 • 9

  Pojedine radionice zavravaju se preporukama za dalji

  rad. One imaju funkciju podsticanja uenika na dalje i

  produbljenije bavljenje odreenim temama, to predstavlja

  i neku vrstu evaluacije. Nastavnik ima slobodu da sam

  odlui (u zavisnosti od zainteresovanosti uenika, ali i

  raspoloivog vremena) da li e inicirati njihovu realiza-

  ciju.

  Prilagoavanje/skraivanje programa

  Prilikom izvoenja pojedinanih radionica ne preporuuje

  se izostavljanje predvienih koraka jer se time moe bit-

  no naruiti uspenost ostvarivanja cilja ne samo pojedine

  radionice, ve i programske (pod)celine. U situacijama

  kada nastavnik proceni da nee biti dovoljno vremena za

  finalizaciju svih predvienih koraka, mogue je pojedine,

  najee zavrne, zahteve (naroito one koji se tiu rada

  u malim grupama) preformulisati u (zajedniki) domai za-

  datak. U takvim sluajevima je neophodno na poetku

  sledeeg asa obezbediti vreme za izvetaje grupa da bi

  se na odgovarajui nain 'zaokruila' celina.

  Ukoliko se nastavnik nae u situaciji da je prinuen na

  skraivanja ili prilagoavanja programa, najbolje je da

  to uradi uz konsultacije s autorima programa.

 • 10

  O GRAANSKOM VASPITANJU

  Francuski knjievnik i sociolog arl Monteskje je jo

  poetkom 18. veka zapisao: "Dobro je stvoriti demokratiju

  za narod. Ali postoji neto jo bolje i znaajnije:

  odgojiti narod za demokratiju." I zaista, ivot u

  demokratskom graanskom drutvu prua ljudima niz

  prednosti, prava i sloboda koje im ivot u autoritarnim,

  nedemokratskim reimima i diktaturama uskrauje. Ali,

  nema velike koristi od tih mogunosti ako graani ne

  umeju da iskoriste sve prednosti koje im takav drutveni

  poredak nudi, ili ako nisu spremni da zatite demokratski

  poredak i slobodu ako nekad budu ugroeni.

  Kada govorimo o graanima, graanskom drutvu i

  graanskom vaspitanju, pod reju "graanin" mislimo na

  status koji ima svako ko ivi u demokratskoj dravi. Svi

  mi koji ivimo u Republici Srbiji smo graani Srbije. I u

  Ustavu Srbije, ve u prvom lanu, kae se da je Republika

  Srbija "demokratska drava svih graana koji u njoj

  ive", i da je naa drava "zasnovana na slobodama i

  pravima oveka i graanina". Na status graanina se

  posebno naglaava lanom 13: "Graani su jednaki u

  pravima i dunostima i imaju jednaku zatitu pred

  dravnim i drugim organima bez obzira na rasu, pol,

  roenje, jezik, nacionalnu pripadnost, veroispovest,

  politiko ili drugo uverenje, obrazovanje, socijalno

  poreklo, imovno stanje ili koje lino svojstvo".

  Dakle, kada kaemo da smo mi graani, to znai da ivimo

  u dravi u kojoj svi imamo jednaka prava bez obzira na

  klasnu ili nacionalnu pripadnost, pol ili bilo koje druge

  razlike, a takvo drutvo zove se graansko drutvo.

  Graansko vaspitanje je duboko ukorenjeno u ideji Evrope

  posle Drugog svetskog rata. Najvanije promene do kojih

  je dolo u Evropi od poetka poslednje decenije 20. veka

  dovele su do novih i sloenih izazova, kako u ve

  uvedenim tako i u novim demokratijama. Dok se zemlje

  Zapadne Evrope suoavaju sa ubrzanim ekonomskim,

  drutvenim i politikim promenama, zemlje Centralne i

  Istone Evrope ele da konsoliduju svoje

  novouspostavljene politike i ekonomske poretke, da

  prevaziu naslee prolosti, da razviju novu politiku

  kulturu i da u svoje graane usade ideje demokratije,

  ljudskih prava i vladavine zakona.

  Graansko vaspitanje, iji je cilj da stvara odgovorne i

  informisane graane, u dananje vreme se iroko sprovodi

 • 11

  u celoj Evropi. Pored toga to prua graanima znanje i

  strunost potrebne za aktivno uee u demokratskom

  graanskom drutvu, graansko obrazovanje razvija svest o

  vanosti aktivnog uea graana u procesima donoenja

  odluka i njihove odgovornosti za budunost graanskog

  drutva.

  Principi efikasnosti graanskog obrazovanja obuhvataju:

  - Objanjavanje funkcionisanja demokratije i demokratskih insti-tucija;

  - Shvatanje vladavine prava i ljudskih prava koja se odraavaju u meunarodnim konvencijama i

  drugim sporazumima;

  - Jaanje participatornih sposobnosti koje daju mogunost uenicima da se bave problemima u

  drutvu;

  - iroko korienje interaktivnih metoda nastave i uenja usredsreenog na uenike; i

  - Jaanje kulture demokratije i mira u koli i u svim aspektima drutva.

  Da bi to postigao, proces graanskog obrazovanja ima tri

  dimenzije:

  - Kognitivnu dimenziju (prihvatanje ideja, koncepcija, sistema)

  - Socijalnu dimenziju (sposobnost da se demokratija sprovodi u raznim oblicima i u svim

  oblastima i fazama ivota - u detinjstvu,

  mladosti i u zrelo doba, u koli, na strunoj

  obuci, na visokim studijama, na radnom mestu i u

  dobrovoljnim udruenjima)

  - Afektivnu dimenziju - prepoznavanje i prihvatanje demokrat-skih vrednosti.

  Vaan element graanskog vaspitanja je obrazovanje za

  ljudska prava. Cilj obrazovanja za ljudska prava je

  jaanje individualne i grupne svesti o univerzalnosti,

  nedeljivosti i neotuivosti ljudskih prava i sloboda i

  pomaganje graanima da se suprotstave nejednakostima

  zasnovanim na polu, etnikom poreklu, jeziku, veri,

  drutvenom statusu, ili na drugim diskriminatornim

  osobinama. Zato ono obuhvata ne samo poznavanje injenica

  o ljudskim pravima ukljuujui tu i poznavanje

  meunarodnih i regionalnih instrumenata, nego i

  poznavanje postupaka i znanja za unapreenje i zatitu

  ljudskih prava na lokalnom, nacionalnom i meuanrodnom

  nivou. Ukratko, moemo govoriti o tri dimenzije nastave i

  uenja o ljudskim pravima:

 • 12

  - sticanje znanja o ljudskim pravima;

  - sticanje stavova i znanja za unapreenje i zatitu ljudskih prava;

  - razvoj sredine koja e jaati uenje i nastavu u oblasti ljudskih prava.

  Graansko vaspitanje se u dananje vreme iroko sprovodi

  u Evropi kako u formalnom obrazovanju kao poseban kolski

  predmet ili predmet koji proima itav nastavni plan tako

  i u neformalnim programima. Postoji iroka lepeza

  elemenata formalnog nastavnog plana i programa za

  graansko vaspitanje u Evropi. Preovlauju sledei

  modeli:

  - Graansko vaspitanje se ui u okviru posebnog predmeta (Albanija, Hrvatska, Letonija, Rumunija,

  Slovaka)

  - Graansko vaspitanje se ui kroz integrisane programe ili teme zastupljene u vie nastavnih

  planova i programa (Finska, Maarska, Irska,

  portugalija, vedska, vajcarska)

  - Formalni nastavni plan i program za graansko vaspitanje ukljuuje kombinaciju dva modela, kroz

  posebne predmete plus integrisane programe i

  sadraj koji je zastupljen u vie nastavnih

  planova i programa (Austrija, Bugarska,

  Francuska, Nemaka, Grka, Italija, panija,

  Ukrajina)

  Tamo gde se radi o posebnom predmetu, taj predmet se

  sree pod razliitim imenima, da spomenemo samo neka:

  graansko vaspitanje (eng. civic education), graanska problematika, drutvene vetine, ljudska prava i

  graansko obrazovanje, drutvene studije, ovek i

  drutvo, itd. I uzrasti na kojima se ovakva nastava

  odvija takoe variraju: negde se nastava graanskog

  vaspitanja odvija tokom srednjokolskog kolovanja, a

  negde obuhvata i neke razrede osnovne kole.

  Nastavni program graansko vaspitanje za I razred srednje

  kole, koji je usvojen i primenjen kao fakultativni

  predmet tokom 2001/2. godine, proistekao je najveim

  delom iz programa ''Uionica dobre volje'' (Grupa MOST,

  Beograd) i ''Kako moemo zajedno'' (Jugoslovenski centar

  za prava deteta, Beograd). Pored toga, u njegovom

  stvaranju koriena su i saznanja samih autora/autorki

  koja su neposredno iznikla iz iskustava u njihovoj

  dosadanjoj primeni. Oba programa nastala su pre nekoliko

  godina kao odgovor na potrebe naeg socio-kulturalnog,

 • 13

  drutvenog i istorijskog konteksta. Primenjivani su u

  kolama, ustanovama, ali i kao sastavni deo aktivnosti

  pojedinih nevladinih organizacija, klubova, dejih i

  omladinskih kampova. Rezultati evaluacije ovih programa,

  ukljuujui ne samo sadraj i metod, ve i posredne i

  neposredne efekte koje su proizveli, opredelili su nas u

  uverenju da prilikom kreiranja novog nastavnog

  fakultativnog predmeta, treba da na najbolji mogui nain

  iskoristimo ba ta ve postojea ''domaa' iskustva.

  kolske 2002/3. godine, predmet graansko vaspitanje

  uveden je kao izborni u I razred srednje kole, a sam

  program razraen u dva nastavna predmeta: graansko

  vaspitanje 1, za prvi razred srednje kole i graansko

  vaspitanje 2, za drugi razred srednje kole.

  Program graanskog vaspitanja 1 bavi se pitanjima prirode

  i naina regulisanja odnosa u grupi/zajednici, stavova

  koje imamo prema drugim ljudima i grupama, nainima

  izraavanja sopstvenog miljenja i optenja sa drugim

  ljudima i posebno obuava nenasilnoj komunikaciji i

  tehnikama miroljubivog reavanja sukoba. Program

  graanskog vaspitanja 2 upoznaje uenike sa problematikom

  ljudskih prava i prava deteta i prtiprema ih i podstie

  na potovanje i zatitu kako svojih tako i prava drugih.

 • 14

  NASTAVNI PROGRAM

  GRAANSKO VASPITANJE 1

  Prvi razred srednje kole

  (1 as nedeljno, 35 asova godinje)

  Cilj i zadaci:

  Opti cilj predmeta je da uenici srednjih kola steknu

  saznanja, razviju sposobnosti i vetine i usvoje

  vrednosti koje su pretpostavke za celovit razvoj linosti

  i za kompetentan, odgovoran i angaovan ivot u

  savremenom graanskom drutvu u duhu potovanja ljudskih

  prava i osnovnih sloboda, mira, tolerancije,

  ravnopravnosti polova, razumevanja i prijateljstva meu

  narodima, etnikim, nacionalnim i verskim grupama.

  Zadaci nastave predmeta su:

  - da se kod uenika razvija samopotovanje, oseanje linog i grupnog identiteta;

  - da kod uenika razvija sposobnost razumevanja razlika meu ljudima i spremnost da se razlike

  potuju i uvaavaju

  - da kod uenika razvija komunikacijske vetine koje su neophodne za saradniko ponaanje i

  konstruktivno reavanje sukoba: argumentovano

  izlaganje sopstvenog miljenja, aktivno sluanje,

  pregovaranje;

  - da kod uenika razvija sposobnost kritikog rasuivanja i odgovornog odluivanja i delanja;

  - da uenici razumeju prirodu i mogue uzroke sukoba i podstaknu na saradnju i miroljubivo

  reavanje sukoba

  - uenici razumeju prirodu i nain uspostavljanja drutvenih, etikih i pravnih normi i pravila i

  njihovu vanost za zajedniki ivot;

  - da se uenici obue tehnikama grupnog rada i grupnog odluivanja;

  - da se izborom sadraja i ukupnim nainom rada u okviru ovog predmeta potuju i praktikuju

  osnovne demokratske vrednosti i podstakne njihovo

  prisvajanje.

 • 15

  SADRAJI PROGRAMA

  Uvod: Meusobno upoznavanje, upoznavanje uenika sa

  programom i nainom rada.

  1. Ja, mi i drugi (6)

  Ova tematska celina obuhvata pitanja stavova koje

  imamo prema sebi drugim ljudima i grupama, linog i

  grupnih identiteta, razvijanja samopotovanja i

  razumevanja i uvaavanja drugih.

  - Lini identitet. Izraujui "lini grb" ili meusobnim poreenjem, uenici jaaju

  samopotovanje, bolje se upoznaju i i podstiu

  da prepoznaju i cene svoje pozitivne osobine.

  - Otkrivanje i uvaavanje razlika. Kroz aktivnosti poreenja po razliitim kriterijuma

  uenicima se omoguava da upoznaju sebe i druge,

  otkriju i prihvate postojee slinosti i razlike,

  kao i da sagledaju sloenost i meusobna

  preklapanja vlastitih i grupnih identiteta.

  - Grupna pripadnost. Kroz izradu i poreenje "porodinih stabala" ili porodinih albuma i

  diskusiju o razliitim grupama/udruenjima kojima

  uenici pripadaju uenici se uvode u problematiku

  linog i grupnog identiteta i njihovih meusobnih

  odnosa.

  - Stereotipi i predrasude. Na osnovu opisa vlastite i tue grupe otkrivaju se i analiziraju

  tendencije uproenog opaanja i favorizovanja

  vlastite grupe, kao i neopravdanog negativnog

  opaanja tuih grupa.

  - Tolerancija i diskriminacija. Pomou igre uloga demonstrira se da su predrasude i

  stereotipi koje imamo prema pojedinim grupama

  ljudi jedan od uzroka diskriminatorskog ponaanja

  i da tolerancija nije uvek pozitivna.

 • 16

  Zadaci za vebanje: Uenici nalaze primere stereotipa,

  predrasuda i diskriminatorskog ponaanja u koli,

  uxbenikoj i drugoj literaturi, tampi, na TV i radiju i

  prikazuju ih na asu.

  2. Komunikacija u grupi (8)

  Ova tematska celina bavi se nainima izraavanja i

  saoptavanja miljenja i komunikacijom sa drugima:

  posebno postupcima i vetinama nenasilne komunikacije.

  - Samopouzdano reagovanje. Uenicima se predoava vanost zastupanja vlastitih potreba i prava na

  jasan i neagresivan nain. U malim grupama

  uenici isprobavaju ovakav samopouzdan nain

  reagovanja u nekoliko svakodnevnih situacija.

  - Glasine. Kroz zadatak serijske reprodukcije, gde se jedna informacija lanano prenosi od

  jednog do drugog uenika, demonstriraju se naini

  iskrivljavanja poruka, tj. umovi u komunikaciji

  i ukazuje na vanost dobre komunikacije za

  meusobno razumevanje.

  - Nesluanje. Radei u parovima uenici prolaze kroz iskustvo loe komunikacije izazvane

  nesluanjem, sagledavaju razloge koji mogu

  stajati u osnovi nesluanja, a zatim govore o

  primerima dobrog i loeg sporazumavanja iz

  vlastitog iskustva.

  - Aktivno sluanje. Uenici se upoznaju sa razliitim tehnikama aktivnog sluanja kao

  nainima na koji se moe poboljati uzajamna

  komunikacija i te tehnike isprobavaju u kraim

  simulacijama.

  - Neoptuujue poruke. Uenicima se demonstriraju efekti optuujuih i neoptuujuih poruka i

  vanost zastupanja vlastitih potreba i prava na

  jasan i neagresivan nain a zatim se model

  neoptuujuih poruka uvebava kroz primenu na

  situacije iz vlastitog ivota.

  - Izraavanje miljenja. Nastavljajui zapoet dijalog suprot-stavljenih miljenja na primerima

  situacija iz porodinog i kolskog ivota,

  uenici stiu znanja o pravu na slobodno

  izraavanje miljenja i vebaju da svoje

  miljenje obrazloe.

  - Voenje debate i dijaloga (2 asa). Poto se suprotstave karakteristike dijaloga i debate kao

  razliitih komunikacijskih obrazaca, uenici se

  upoznaju sa uobiajenom procedurom pripremanja za

  debatu i izvode debatu na neku temu vezanu za

  komunikaciju u njihovom iskustvu.

 • 17

  3. Odnosi u grupi/zajednici (20)

  Ova tematska celina bavi se problematikom dva osnovna

  tipa odnosa u ljudskim grupama i zajednicama: saradnjom i

  sukobima, odnosno razvijanjem sposobnosti, vetina i

  izgraivanjem saznanja i stavova koji vode ostvarivanju

  solidarnosti, zajednita, razumevanja, saradnje i mira

  meu pojedincima, grupama i zajednicama ljudi, s jedne

  strane i smanjenju nasilja, izbegavanju i nenasilnom

  reavanju sukoba i nesporazuma meu ljudima, s druge

  strane.

  Saradnja i zajednitvo (5)

  - Saradnja. Na primerima grupnog crtanja i analize onog to vole da rade, uenici uviaju

  line i drutvene razloge za saradnju i

  zajednitvo i razmatraju pretpostavke za

  ostvarivanje saradnje.

  - Grupni rad. Na zadatim primerima i na osnovu iskustva u radu na prethodnim asovima, uenici

  se upoznaju sa odlikama timskog rada i

  analiziraju uloge koje su imali u grupnom radu.

  - Grupno odluivanje. Uenici se upoznaju sa razliitim nainima donoenja odluka u grupi i

  analiziraju njihove pred-nosti i nedostatke

  - Uee mladih: "Lestvica participacije". Uenici se upoznaju sa razliitim moguim

  stepenima uea dece u akcijama ili aktivnostima

  (od "kvaziuea" do dejeg samostalnog izbora i

  izvoenja akcija), analiziraju faktore od kojih

  zavisi mogui stepen aktivne participacije i

  znaaj koji ona ima za razvoj linosti i

  ostvarivanje prava.

  - Raditi zajedno. Na primeru simulacije jedne kolske situacije uenici se vebaju u

  saradnikom ponaanju, toleranciji i preuzimanju

  odgovornosti.

  Reavanje sukoba (8)

  - Dinamika i ishodi sukoba. Veba u kojoj uenici prolaze kroz iskustvo konflikta treba da poslui

  kao podloga za razgovor o ulozi pretpostavki i

  oekivanju u situaciji sukoba, dinamici konflikta

  i njegovim moguim ishodima.

  - Stilovi postupanja u konfliktima. Poto dobiju krai opis uzrasno prilagoene situacije

  konflikta, uenici u malim grupama razmatraju

 • 18

  mogue postupke strana u konfliktu i diskutuju od

  ega zavisi kako e se postupati u konfliktu.

  - Sagledavanje problema iz razliitih uglova. Uenicima se predoavaju primeri razliitih

  konfliktnih situacija, a njihov zadatak je da

  kroz zauzimanje pozicije svake od strana u

  konfliktu i zamiljanje njihovih potreba

  sagledaju kako izgleda konflikt posmatran iz

  razliitih perspektiva.

  - Nalaenje reenja. Analizirajui konflikte predoene u priama uenici se vebaju u

  nalaenju integrativnih reenja, u kojima nema

  pobednika i poraenih ve sve strane u konfliktu

  uspevaju da zadovolje svoje potrebe.

  - Postizanje dogovora. Kroz simulaciju konflikta izmeu dve grupe od uenika se trai da putem

  pregovaranja postignu dogovor koristei prethodno

  steena znanja i vetine.

  - Izvini. Kroz itanje pria i igranje uloga uenici se ue da se pruanjem i prihvatanjem

  izvinjenja moe izbei da nesporazumi prerastu u

  sukobe.

  - Posredovanje. Uenici se upoznaju sa osnovnim idejama, svrhom i postupkom posredovanja u

  sukobima i nesporazumima i isprobavaju steena

  znanja u jednoj situaciji simulirane svae meu

  drugovima.

  Nasilje i mir (6)

  - Nasilje u naoj okolini. Kroz razgovor i analizu i razvrstavanje prikupljenih primera (iz

  tampe, TV emisija, filmova) uenici uoavaju

  razliite vrste nasilja (kako one vidljive tako i

  prikrivene), stiu svest da nasilje postoji u

  svim sferama drutva i da u svesti veine

  postoje stereotipi o tome ko su nasilnici.

  - Vrnjako nasilje. Kroz analizu razliitih situacija uenici razvijaju osetljivost za

  prepoznavanje nasilja meu vrnjacima, oseanje

  line odgovornosti i spremnost na pruanje pomoi

  rtvi nasilja.

  - Nasilje u koli. Kroz analizu tipinih sluajeva iz svakodnevnog ivota u koli

  (verbalna agresija uenika, omalovaavanje

  uenika...) uenici se dovode do saznanja da oni

  mogu da budu: i rtve nasilja i nasilnici ali i

  borci protiv nasilja u koli.

  - Postizanje mira. Na osnovu analize miljenja naunika o nasilju i ljudskoj prirodi ("Seviljska

  izjava "), misli o miru mislilaca iz razliitih

 • 19

  kultura i prikaza likova nekih od dosadanjih

  dobitnika Nobelove nagrade za mir, uenici

  produbljuju svoje razumevanje mira i pretpostavki

  za ouvanje i postizanje mira.

  Zavrni as: ta nosim sa sobom. Razgovor o iskustvima i

  evaluacija nastave celog predmeta: uenici sami

  procenjuju koja do sada steena znanja i vetine smatraju

  korisnim i upotrebljivim van uionice.

 • 20

  GRAANSKO VASPITANJE 2 Drugi razred srednje kole

  (1 as nedeljno, 35 asova godinje)

  Cilj i zadaci:

  Opti cilj predmeta je da uenici srednjih kola steknu

  saznanja, razviju sposobnosti i vetine i usvoje

  vrednosti koje su pretpostavke za celovit razvoj linosti

  i za kompetentan, odgovoran i angaovan ivot u

  savremenom graanskom drutvu u duhu potovanja ljudskih

  prava i osnovnih sloboda, mira, tolerancije,

  ravnopravnosti polova, razumevanja i prijateljstva meu

  narodima, etnikim, nacionalnim i verskim grupama.

  Zadaci nastave predmeta su:

  - da uenici razumeju prirodu i nain uspostavljanja drutvenih, etikih i pravnih

  normi i pravila i njihovu vanost za zajedni-ki

  ivot;

  - da se uenici uvedu u razumevanje pojma prava i upoznaju sa Konvencijom o pravima deteta i

  drugim meunarodnim dokumentima koja se bave

  ljudskim pravima

  - da uenici naue vrste prava i razumeju odnose meu pravima i uzajamnost prava i

  odgovornosti;

  - da se kod uenika razvije osetljivost za krenje prava, spremnost za zatitu sopstvenih i

  prava drugih i naue tehnike zalaganja za

  ostvarivanje prava deteta;

  - da se uenici podstaknu i osposobe za aktivnu participaciju u ivotu kole;

  - da se uenici obue tehnikama grupnog rada i grupnog odlui-vanja;

  - da kod uenika razvija sposobnost kritikog rasuivanja i odgovornog odluivanja i delanja;

  - da se uenici obue efikasnom planiranju zajednikih akcija i projekata

  - da se izborom sadraja i ukupnim nainom rada u okviru ovog predmeta potuju i praktikuju

  osnovne demokratske vrednosti i podstakne njihovo

  prisvajanje.

  SADRAJI PROGRAMA

 • 21

  Uvodni as. Upoznavanje sa sadrajem predmeta i

  nainom rada.

  Prava i odgovornosti (16)

  Ova tematska celina uvodi uenike u poznavanje i

  razumevanje problematike prava i odgovornosti i razvija

  sposobnosti, stavove i postupke koji vode zatiti i

  ostvarivanju prava.

  1. Osnovni pojmovi (5)

  - Potrebe i prava. Kroz razlikovanje bazinih ljudskih potreba od elja i prohteva uenici se

  uvode u pojam prava.

  - Prava i pravila u uionici Kroz definisanje prava, duno-sti i pravila za rad u uionici,

  uenici dolaze do uvida u njihovu meusobnu

  povezanost i razvijaju oseaj "vlasnitva" na

  demo-kratski dogovorenim pravilima.

  - Prava i zakoni. Na osnovu izrade ugovora sa zadatim elemen-tima, uenici se upoznaju sa

  sutinom ugovornog odnosa kao saglasnosti volja

  i potrebom zakonskog regulisanja prava i

  obaveza.

  - Meunarodni dokumenti o zatiti prava: Univerzalna de-klaracija o ljudskim pravima i

  Konvencija o pravima deteta... Uenici se

  upoznaju sa istorijatom nastanka, prirodom i

  sadrajem meunarodnih dokumenata koji se tiu

  ljudskih i prava deteta.

  - Prava i vrednosti. Na osnovu situacije pravljenja izbora, hijerarhije i poreenja

  ponuenih vrednosti, uenici stiu uvid u vezu

  izmeu prava i vrednosti i upoznaju se sa

  univerzalno prihvaenim vrednostima koje su u

  temelju ljudskih prava.

  2. Vrste prava i odnosi meu pravima (5)

  - Vrste prava. Razvrstavanjem kartica na kojima su ispisana pojedina prava deteta u zadate

  kategorije, uenici se upoznaju sa sadrajem

  Konvencije i vrstama prava.

  - Odnosi meu pravima. Uenici se upoznaju sa osnovnim principima Konvencije i uvode u

  produbljeniju analizu i razume-vanja meusobne

  povezanosti i nedeljivosti prava.

  - Sukob prava. Na primeru dovravanja zapoetih stripova uenici stiu uvid da sukobljena prava

  mogu da budu izvor konflikata i da je za

 • 22

  ostvarivanje suprotstavljenih prava potreb-no

  pronai konstruktivna reenja.

  - Deja i ljudska prava . Analiza Univerzalne

  deklaraci-je/kategorija ljudskih prava i poreenje sa pravima deteta.

  Zadaci za vebanje: Poznavanje Konvencije i zastupljenost

  prava tampi. Uenici obavljaju ispitivanja poznatih

  osoba (roake, prijatelje, druge uenike) o tome koliko

  poznaju Konvenciju i istrauju da li je i na koji nain

  tematika prava zastupljena u dnevnoj i omladinskoj tampi

  i prikazuju svoje nalaze na asu.

  3. Prava i odgovornosti (4)

  - Odgovornosti odraslih 1. i 2. Razmatrajui uloge i obaveze roditelja i nastavnika u

  ostvarivanju pojedinih prava uenici stiu uvid u

  odnos izmeu prava i odgovornosti. U nastavku

  rada na ovoj temi, uenici se upoznaju sa

  dravnim i munarodnim obavezama u oblasti

  ostvarivanja i zatite prava deteta.

  - Odgovornosti dece. Kroz aktivnost uparivanja prava i obaveza deteta uenici razvijaju svest o

  linoj odgovornosti za ostvarivanje svojih i

  potovanja tuih prava.

  Zadaci za vebanje: Prava i pravila u uionici 2. Na

  osnovu steenih znanja i uvida uenici ponovo razmatraju,

  dopunjuju i prerauju "pravila u uionici", koja su

  izradili na prvom asu sa tom temom.

  4. Krenje i zatita prava (2)

  - Krenje prava deteta. Analizom zadatih pria uenici se pod-stiu da prepoznaju i razviju

  osetljivost za situacije krenja prava deteta.

  - Zatita prava deteta. Polazei od zadatih konkretnih situa-cija krenja pojedinih prava,

  uenici iznalaze i razmatraju naine delovanja u

  takvim situacijama i upoznaju se sa slubama i

  organizacijama kojima mogu da se obrate za pomo

  u zati-ti/odbrani svojih prava.

  Planiranje i izvoenje akcija u korist prava (16)

  Ova tematska celina priprema i podstie uenike na

  aktivno uee u ivotu kole i zajednice i omoguava

  sistematizaciju i praktinu primenu nauenog u ovom

  predmetu. Uenici identifikuju probleme vezane za deja

  prava u koli i sredini, izrauju plan akcije kojom bi te

 • 23

  probleme mogli da reavaju i izvode akciju u koli ili

  lokalnoj sredini:

  - Sagledavanje promena. Razmatrajui razliite mogue tokove budunosti, uenici analiziraju od

  ega sve zavise budui dogaaji, kakva je uloga

  svakog pojedinca u sledu drutvenih dogaaja,

  osveuju linu odgovornost i preispituju

  spremnost da se angauju u reavanju problema

  dece i mladih.

  - Participacija u koli 1. i 2. Uenici razmatraju i diskutuju razliite sfere kolskog

  ivota i rada u kojima smatraju da bi trebalo da

  uestvuju u odluivanju i one u kojima su spremni

  da aktivno uestvuju i dele odgovornost.

  - Izbor problema 1. i 2. Radei u manjim grupama, uenici prvo identifikuju probleme mladih/uenika

  u svojoj sredini (koli ili zajednici) a potom ih

  analiziraju sa stanovita prava koja su

  prekrena. Na osnovu prikaza grupnih predloga i

  diskusije vri se izbor onih problema za dalji

  rad, na ijem reavanju uenici realno mogu neto

  da urade.

  - Kako reiti problem 1. i 2. Uenici se upoznaju sa razliitim vrstama akcija u prilog zatite i

  ostvarivanja prava, razmatraju i vre izbor tipa

  akcije koja bi mogla da vodi reenju problema

  identifikovanih u prethodnoj aktivnosti.

  - Izrada plana akcije 1. i 2. Uz pomo pisane instrukcije o tome ta sve dobar plan akcije

  treba da sadri, uenici izrauju grupne planove

  za svoje akcije.

  - Analiza moguih efekata akcije. Uenici razmatraju mogue efekte planiranih akcija na

  razliite grupe ljudi i uz nove uvide doteruju

  svoje planove akcija.

  - Prikaz i analiza grupnih radova. Grupe prikazuju svoje planove i kroz argumentovanu

  diskusiju zajedniki procenjuju koliko su planovi

  realni i ostvarivi. Takoe osveuju kakva je

  njihova uloga u akciji i, analizirajui planove

  akcija, ponavljaju saznanja problematike predmeta

  graansko vaspitanje I i II. Zatim biraju akciju

  ili akcije koje e izvoditi i dogovaraju se o

  daljem izvoenju akcije.

  - Planiranje i izvoenje akcije akcija po izboru uenika. Ovaj deo programa uenici izvode

  nezavisno od rasporeda asova i izlazei iz

  uionice. Polazei od analiza akcija, uenici

  doteruju svoje planove akcija i izvode akciju u

 • 24

  korist dejih prava u koli ili sredini ili

  planiraju nove akcije. Nastavnik je uesnik kao

  deo tima i-ili konsultant.

  Analiza i evaluacija. Zavrni analiza akcija/planova i

  rezimiranje i evaluacija nastave celog predmeta.

 • 25

  LJUDSKA PRAVA I PRAVA DETETA

  LJudska prava1

  LJudska prava su, pre svega, prava prirodnog, moralnog

  porekla, to znai da su da postoje nezavisno od toga da

  li ih je drava u kojoj ovek ivi priznala i propisala.

  Ona se jednako priznaju svim ljudskim biima, bez obzira

  na njihovo poreklo, pol, veroispovest ili neku drugu

  pripadnost ili svojstvo. U idealnoj situaciji, ljudska

  prava su priznata zakonima i drugim pravnim aktima a

  njihovo ostvarivanje se odvija u pravom ustanovljenim

  okvirima drave.

  Ako bi samo od drave, odnosno njenih organa, zavisilo

  koja e ljudska prava biti priznata, onda o pravim

  ljudskim pravima ne bi ni moglo da se govori. Zato

  obaveznost potovanja ljudskih prava proizilazi za svaku

  dravu iz unutranjeg prava, ali i iz meunarodnog prava

  koje je iznad drava . Danas vie ni jedna drava ne moe

  da tvrdi da su ljudska prava u njenoj iskljuivoj

  nadlenosti, te da moe da iz prizna, ne prizna ili kri.

  Neka ljudska prava koja su priznata meunarodnim

  ugovorima, kao, na primer, pravo na ivot, pravo na

  slobodno izraavanje, pravo na pravino suenje,

  obavezuju ak i drave koje nisu ratifikovale te ugovore.

  Najvei broj ljudskih prava usmeren je prema dravi i to

  ih razlikuje od drugih prava moralnog porekla. Drava ima

  obavezu da se uzdrava od krenja ljudskih prava, da

  sprei i kanjava krenje prava a takoe i da stvori

  uslove za njihovo uivanje.

  Dakle, da bi se bolje razumelo ta su ljudska prava,

  trebalo bi napomenuti da nije svako pravo osnovno,

  najvanije ljudsko pravo. Pre svega, postoje objektivna i

  subjektivna prava. Objektivna prava su skup pravila koje

  donosi zakonodavac, na nacionalnom ili meunarodnom nivou

  i to su razni zakoni, uredbe, odluke ili neke meunarodne

  konvencije. Subjektivna prava imaju subjekti prava,

  odnosno fizika i pravna lica. Na jezik ne razlikuje ove

  pojmove ali, na primer, objektivna prava su u engleskom

  jeziku law a subjektivna rights.

  1 O ljudskim pravima najbolje je itati u uxbeniku: Dimitrijevi, Vojin; Paunovi, Milan; eri, Vladimir: LJudska prava, Beogradski

  Centar za ljudska prava, Beograd, 1997. Ovaj uxbenik je posluio kao

  idejna osnova za pisanje ovog teksta.

 • 26

  Subjektivna prava poivaju na normama objektivnog prava i

  mogu da budu razliita od drave do drave ( na primer,

  razna prava koja proizilaze iz braka, iz posedovanja im-

  ovine, iz statusa itd.). Ova prava se ne odnose na sve

  ljude podjednako. Potiu od zakonodavca jedne drave i

  zavise od njegove volje. U civilizovanoj dravi nije doz-

  voljeno samovoljno manipulisanje subjektivnim pravima,

  to znai, potuje se naelo pravne sigurnosti.

  Nisu sva subjektivna prava ljudska prava. LJudska prava

  su ona subjektivna prava koja ljudsko bie ne duguje

  dravi i njenoj volji, ve ih ima samim tim to je

  ljudsko bie. LJudska prava imaju moralno poreklo, dakle

  jaa su od volje drave, posebno u situacijama kada se

  postojei zakoni kre, ne primenjuju ili ne postoje.

  Danas, zahvaljujui razvoju meunarodnog i nacionalnih

  prava, postoji katalog ljudskih prava, to se takoe

  odnosi i na prava deteta. Znai, znamo da su pravo na

  ivot ili pravo na udruivanje ili izraavanje miljenja

  ljudska prava; ak i kada (ako) tako nije utvreno

  domaim zakonom, ljudsko pravo postoji a drava koja ga

  ne priznaje svom graaninu moe da snosi posledice.

  Najzad, nije sve to je lepo, poeljno, ispravno i

  pravino samo po sebi pravo. Jedno je neto priznavati

  kao vrednost kojoj treba teiti a drugo je tvrditi da se

  ima pravo na tu vrednost. Postoje poeljna i cenjena

  dobra i vrednosti kojima ljudi tee ali se ne sme pasti u

  zamku nemogunosti razlikovanja elja od prava, te teiti

  hiperinflaciji ljudskih prava (pravo na turizam, pravo na

  odlazak kod frizera, itd). Na ovaj nain se doprinosi

  obezvreivanju postojeeg sistema ljudskih prava i dovodi

  u pitanje autoritet tog sistema.

  Razvoj ljudskih prava

  LJudska prava su u drugoj polovini XX veka doivela

  procvat i potpuno meunarodno priznanje. Naalost, u

  mnogim dravama jo uvek se sistematski kre i ljudska i

  prava deteta.

  Obino se kao prvi znaajan dokument u vezi sa ljudskim

  pravima pominje Velika povelja o slobodama (Magna Carta

  Libertatum) od 1215. godine. Ovaj dokument je znaajan

  jer njime jedan srednjevekovni monarh, kralj Don,

  priznaje izvesne privilegije niima od sebe. Znaajan je

  jer sputava vlast kralja u odnosu na posebne kategorije

  stanovnitva. Meutim, ovo nije dokument o ljudskim

  pravima jer ne garantuje prava svima, bez razlike. Slino

  je sa Duanovim zakonikom od 1349. godine, u kome se

 • 27

  ograniava apsolutna mo vladara a sve u nameri da se

  vlada pravedno. Takva ogranienja ne ukljuuju

  priznavanje prava svim ljudima nezavisno od suverene

  volje vladara. Kasnije, engleski Zakon o pravima (Bill of

  Rights) od 1689. godine, predstavlja napredak jer

  uspostavlja ustavnu monarhiju i prenosi vlast na

  parlament. Ipak, ovim dokumentom se ne priznaju prava

  svim podanicima.

  Prvi akti kojim su priznata ljudska prava u savremenom

  smislu su amerika Deklaracija nezavisnosti od 1776. i

  francuska Deklaracija prava oveka i graanina od 1789.

  godine.

  Prvi put su ljudska prava uneta ustav jedne drave 1791.

  godine, kada su usvojeni amandmani na Ustav SAD.

  U decenijama koje su sledile, mnoge drave su prolazile

  slian proces sazrevanja u pogledu ljudskih prava. Poelo

  je i zakljuivanje meunarodnih ugovora kojima su se

  titila pojedina prava pojedinih kategorija ljudi

  (radnici, pre svega) a i osnivanje meunarodnih

  organizacija koje su usvajale meunarodne dokumente o

  ljudskim pravima.

  Tek nakon Drugog svetskog rata, posle surovog

  istrebljivanja i obespravljivanja ljudi u nacistikim i

  faistikim dravama, voene razlozima humanosti, drave

  proklamuju kao svoj osnovni cilj (lan 1. Povelje

  Ujedinjenih nacija) unapreivanje i podsticanje ljudskih

  prava.

  Prvi poseban meunarodni dokument o ljudskim pravima

  Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, usvojila je

  Generalna skuptina Ujedinjenih nacija 1948. godine.

  - Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima Ovaj meunarodni dokument proglaava kao

  svoj cilj: Opti ideal koji treba da

  postignu svi narodi i sve nacije. Iako,

  formalno gledano, pravno neobavezujueg

  karaktera, ovaj dokument je osnova za

  mnoge kasnije usvojene konvencije kojima

  se ureuju pitanja zatite ljudskih prava.

  Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima

  je, kako je neki autori nazivaju, prvi

  opti katalog ljudskih prava u istoriji, u

  kome su proklamovani i definisani sadraji

  ljudskih prava i sloboda za sve ljude na

  svetu, bez diskriminacije.

 • 28

  - Paktovi o ljudskim pravima Izrada ovih meunarodnih ugovora trajala

  je skoro dvadeset godina: 1966. godine

  usvojeni su Meunarodni pakt o ekonomskim,

  socijalnim i kulturnim pravima i

  Meunarodni pakt o graanskim i politikim

  pravima, prva dva meunarodna ugovora koji

  obavezuju drave koje ih ratifikuju i

  sadre opiran spisak ljudskih prava.

  Zajedno s Univerzalnom deklaracijom o

  ljudskim pravima, ovi dokumenti se

  nazivaju Povelja o ljudskim pravima.

  LJudska prava definisana u paktovima

  posluila su kao osnova za razradu drugim

  meunarodnih ugovora o ljudskim pravima i

  uticala na razvoj prakse u ovoj oblasti,

  irom sveta.

  - Drugi meunarodni dokumenti o ljudskim pravima Za ljudska prava su znaajne konvencije

  Meunarodne organizacije rada, koje se

  bave pravima koja su vezana za rad, zatim

  Konvencija o eliminaciji svih oblika

  diskriminacije prema enama, Konvencija

  protiv muenja i svih drugih okrutnih,

  neovenih i poniavajuih postupaka ili

  kanjavanja, Konvencija o eliminaciji svih

  oblika rasne diskriminacije, Evropska

  konvencija za zatitu ljudskih prava i

  osnovnih sloboda, Konvencija Unesco protiv

  diskriminacije u obrazovanju, Konvencija o

  pravima deteta i mnoge druge.

  I pored brojnih postojeih meunarodnih ugovora i nacio-

  nalnih zakona, razvoj ljudskih prava nije okonan. Ustva-

  ri, re je o dinaminoj pojavi koja je vezana za razvoj

  civilizacije. Zato se pojavljuju i pojavljivae se (doda-

  vati uz postojei katalog) nova ljudska prava. Vano je

  napomenuti da nova ljudska prava ne mogu i ne treba da

  ukinu ve priznata prava. S tim u vezi, vano je napome-

  nuti da jedna ljudska prava ne treba da se razvijaju na

  raun drugih niti da se stavljaju u hijerarhijski odnos.

  LJudska prava su nedeljiva.

 • 29

  Prava deteta2

  Konvencijom o pravima deteta i drugim meunarodnim

  dokumentima o ljudskim pravima, normativno su uobliena

  prava deteta i univerzalno prihvaena. Prava deteta su

  priznata i u dravama i idealno je kada su u potpunosti i

  precizno definisana u unutranjem pravu drava. I pored

  toga, u teoriji ali i praksi, teza da deca imaju prava i

  dalje nailazi na oprene rekcije. Jedni smatraju da je to

  radikalan pomak unapred dok drugi poriu prava deteta.

  Ovi drugi svoje poricanje zasnivaju na premisi da e

  priznavanje prava detetu izazvati sukob interesa, pre

  svega u okviru porodice. Ukoliko bi se prihvatila ovakva

  argumentacija kada su u pitanju prava deteta, moglo bi da

  se tvrdi i da priznavanje ljudskih prava izaziva sukobe

  interesa.

  Sa promenom poimanja detinjstva, menja se i odnos prema

  detetu, odnosno uvodi se pojam prava deteta. Sve do

  skoro, ak i kada se govorilo o detetu, tema je uvek bila

  smetana u kontekst porodice, a sa zatitnikih pozicija.

  Dete je, sa stanovita ljudskih prava, bilo zatieno u

  okviru postojeih sistema prava i prakse, kako na

  unutranjem, tako i na meunarodnom planu. Iako je jo

  pre stotinak godina uoena i iskazana potreba da se dete

  zatiti putem posebnih propisa, ukljuujui i meunarodne

  konvencije, duh usvojenih normi je odraavo shvatanje o

  detetu kao slabom, nejakom i nezrelom ljudskom biu, kome

  su potrebni posebna zatita i nega, to samo odrasli mogu

  da obezbede, na nain koji oni procene kao najbolji.

  Tek posle drugog svetskog rata poinje da se uobliava

  ideja o izdvajanju posebnih prava deteta i promeni

  stava u odnosu na same nosioce tih prava. Konvencijom o

  pravima deteta usvojenom 1989. godine, ustanovljen je

  katalog prava a njen sadraj odraava upravo ona

  shvatanja po kojima je dete nosilac prava a samim tim i

  nosilac zahteva. Dete ulazi u centar sviih zbivanja koja

  se njega tiu i u njima uestvuje aktivno, izraavajui

  svoje miljenje. Pravo deteta da izrazi miljenje se

  ustanovljava kao jedan od najvanijih principa u oblasti

  prava deteta a obaveza da se izraeno miljenje saslua i

  uvai, uzdie se sa nivoa dobre volje do norme

  meunarodnog prava.

  2 O pravima deteta najbolje je itati u: Vukovi ahovi, Nevena:

  Prava deteta i meunarodno pravo, Jugoslovenski centar za prava dete-

  ta, Beograd 2000. i u: Vukovi ahovi, Nevena (ur.): Prava deteta i

  Konvencija o pravima deteta, Jugoslovenski centar za prava deteta,

  Beograd, 2001. Navedene knjige posluile su kao osnova za pisanje de-

  la teksta o pravima deteta.

 • 30

  Ve smo videli da su prava deteta jo relativno skoro,

  uglavnom postojala u sferi morala, na nivou u kome se

  pretpostavljaju ljubav, panja, briga i usmeravanje

  deteta. Meutim, osim u tragovima, teko da bi se, do pre

  dvadesetak godina, moglo nai neko teorijsko uporite za

  priznavanje prava detetu u onom smislu kako ih danas

  shvatamo. Priznati detetu pravo da tui sopstvene

  roditelje zbog zlostavljanja ili zanemarivanja, pravo da

  se udrui radi ostvarivanja nekog cilja, pravo da javno

  izraava svoje miljenje ili pravo da zna ko su mu

  roditelji, bilo je ravno besmislici. Ovo se posebno

  odnosi na pravo deteta da uestvuje u utvrivanju svog

  najboljeg interesa. Dobrobit i zatita su bile osnove na

  kojima se formirala misao o pravima deteta i sa kojih

  dugo nije mogla da se pomakne. Ipak, do pomaka dolazi i

  u svetlu navedenih teorija, stvara se pogodno tle za

  stupanje na scenu pozitivistike faze u oblasti prava

  deteta, oliene u usvajanju Konvencije o pravima deteta.

  Zahtevi koji su proizilazili iz prirodnog prava, nali su

  uporite u liberalno orijentisanim teorijama, iji su

  predstavnici bili, pre svega, psiholozi. Svoje shvatanje

  da deci treba piznati prava, zasnovali su na istraivanju

  razvojnih mogunosti deteta i na kategorizaciji

  karakteristika svojstvenih detetu, odnosno odrasloj

  osobi. Rezultati tih razmiljanja doveli su do promene

  stava u odnosu na dete kao ljudsko bie koje ima pravo na

  jednakost, pre svega, a da to pravo moe da ostvari

  aktivnim ueem u ivotu. Znai, dete se vie ne

  posmatra kao pasivno bie, kao objekat zatite ve kao

  lice koje moe da ima autonomiju, u zavisnosti od

  razvojnih mogunosti.

  Otar odgovor na ovakva shvatanja doao je, pre svega,

  kao posledica straha od mogue ugroenosti u porodinoj

  sferi. Svako osnaivanje deteta budi strah od naruavanja

  autoriteta odrasle osobe, a pre svega roditelja. Meutim,

  nije li tako poeo i proces priznavanja prava ena? Strah

  pater familias-a i strah drutva od promena u okviru

  porodice bio je prepreka za priznavanje prava enama na

  jednakost. Ekonomska emancipacija ena, koja je bitno

  doprinela podizanju glasa u korist njihovih prava

  pogodovala je i shvatanju o pravima deteta.

  Postojeim normama o pravima deteta se drave obavezuju

  da sprovode odredbe ovog meunarodnnog ugovora esto mimo

  obiaja i morala drutva. Konvencija ima za cilj da, pre

  svega, menja mentalitet u odnosu na prihvatanje deteta

  kao jednakog ljudskog bia. Tim pre, za uenje je

  injenica da je 191(od 193) drava ratifikovala

  Konvenciju o pravima deteta. Da li su stvarno spremne da

 • 31

  obezbede ostvarivanje prava deteta ili nisu shvatile da

  se pred njih postavlja kao prvenstven zahtev da ne

  dozvole diskriminaciju deteta kao ljudskog bia i kao

  pripadnika grupe nedovrenih ljudi.

  Iako ljudsko pravo (pravo deteta) ne podrazumeva analognu

  obavezu nosioca, ono moe da trpi ogranienja. Primena

  ljudskih prava nikako nije apsolutna jer bi u protivnom

  znaila njihovu pravnu i faktiku negaciju. Kako ljudska

  prava, tako i sva prava deteta nisu apsolutna ve pod

  odreenim uslovima mogu biti ograniena ili ukinuta. Na

  primer, pravo deteta na mirno okupljanje i udruivanje

  moe biti ogranieno potrebom drave da odrava javni red

  i mir.

  Konvencija o pravima deteta

  Konvencija o pravima deteta (Konvencija) je, kao to je

  ranije napomenuto, usvojena pod okriljem Ujedinjenih

  nacija 1989. godine. Njeno usvajanje je rezultat dugog

  procesa, koji je poeo pola stolea pre nego ro je

  predlog za sastavljanje ovog meunarodnog instumenta o

  pravima deteta zvanino podnet 1979. godine. Taj proces

  je zasnovan na koincidenciji razvoja stavova u odnosu na

  decu i detinjstvo i postepenoj konsolidaciji meunarodnog

  prava ljudskih prava.

  Konvencija predstavlja znaajno dostugnue u pogledu

  razvoja i jaanja meunarodnog prava u oblasti prava

  deteta. U ovom dokumentu su, na jednom mestu, obuhvaena

  sva ljudska prava koja se priznaju nekoj posebnoj grupi,

  to je novina u meunarodnom pravu koje se stvara pod

  okriljem UN. Zahvaljujui tome, Konvencija je postala

  najvaniji meunarodni ugovor o pravima deteta, a svi

  drugi meunarodni ugovori o ljudskim pravima, ije

  pojedine odredbe su posveene pravima deteta, su

  subsidijarni oslonac. ak i kada se, zahvaljujui boljim

  nadzornim mehanizmima, zatita trai preko ugovora kao

  to su Pakt o graanskim i politikim pravima ili

  Evropska konvencija o ljudskim pravima, na odredbe

  Konvencije se pozivaju i Evropski sud za ljudska prava i

  Evropska Komisija za ljudska prava ili, pak, Komitet za

  ljudska prava. Jednom reju, Konvencija je postala

  najvii autoritet u oblasti meunarodnog prava deteta.

  U mnogo emu, Konvencija je meunarodni ugovor koji ima

  drukiji ivot od drugih meunarodnih konvencija o

  ljudskim pravima:

 • 32

  - U tom dokumentu se, pre svega, po prvi put utvruje iniverzalno prihvaena definicija raznih

  osnovnih prava deteta.

  - Zatim, Konvencija je ugovor o ljudskim pravima sa najvie ratifikacija. Do 1. januara 1999.

  godine, 191 vlada je ratifikovala Konvenciju,

  jedna (SAD) je samo potpisala, a samo jedna

  (Somalija) nije ni ratifikovala ni potpisala.3

  - Konvencija je prvi meunarodni dokument u oblasti ljudskih prva koji u potpunosti obuhvata

  glavne tradicionalne grupe ljudskih prava:

  ekonomska, socijalna, kulturna, politika i

  graanska.

  - Konvencija je, dalje, inventivan dokument zato to priznaje nova i izazovna ljudska prava, kao

  to su, na primer, pravo deteta na slobodno

  izraavanje miljenja po svim pitanjima koja se

  tiu deteta, ili, pravo deteta rtve bilo kog

  oblika zlostavljanja, zloupotrebe ili

  eksploatacije na fiziki i psihiki oporavak i

  reintegraciju.

  - Konvencija je prvi meunarodni ugovor o ljudskim pravima koji implicitno priznaje ulogu

  nevladinih organizacija u postupku ostvarivanja

  prava deteta.

  - Najzad, Konvencija je moan instrument za delovanje u oblasti prava deteta. I na

  meunarodnim i na nacionalnom planu, ovaj ugovor

  prestavlja okvir za unapreenje i ostvarivanje

  prava deteta.

  Konvencija je podeljena na preambulu i tri dela.

  Preambula podsea na osnovne principe Ujedinjenih nacija

  i posebne odredbe odreenih, relevantnih instrumenata o

  ljudskim pravima. Ona potvruje da je deci, usled njihove

  osetljivosti, potrebna posebna zatita i briga a u tome

  istie primarnu ulogu porodice. U preambuli se reafirmiu

  neophodnost pravne i druge zatite deteta, pre i posle

  roenja, vanost potovanja kulturnih vrednosti zajednice

  iz koje dete potie i vitalna uloga meunarodne saradnje

  u zatiti prava deteta.

  Prvi deo Konvencije sadri katalog prava koja se priznaju

  detetu ali i nekoliko odredbi kojima se stranama

  3 Status ostalih glavnih ugovora u oblasti ljudskih prava je

  (zakljuno s 1996. godinom) sledei: Pakt o graanskim i politikim

  pravima 134 ratifikacije, Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim

  pravima - 134, Konvencija o eliminaciji svih oblika rasne diskrimina-

  cije 147, Konvencija protiv muenja i drugih svirepih, nehumanih i

  poniavajuih kazni i postupaka 98, Konvencija o eliminaciiji svih

  oblika diskriminacije prema enama 153.

 • 33

  ugovornicama nalae preduzimanje svih mera za

  ostvarivanje prava iz Konvencije i potovanje najviih

  standarda u ovoj oblasti, kako na meunarodnom, tako i na

  nacionalnom nivou.

  Drugi deo sadri odredbe kojim se dalje razrauju obaveze

  strana ugovornica i ureuju osnivanje i rad posebnog

  nadzornog tela Komiteta za prava deteta.

  Odredbe iz treeg dela Konvencije reguliu pitanja

  potpisivanja, ratifikacije, pristupanja, stupanja na

  snagu, stavljanja rezervi, izmena, otkazivanja i

  deponovanja ovog meunarodnog ugovora.

  Obaveze drava

  Prava u Konvenciji predstavljaju vie od kataloga prava;

  ona su odraz obaveza koje su drave spremne da preuzmu u

  odnosu na decu. Spremnost se iskazuje inom potpisivanja

  a preuzimanje obaveza ratifikacijom. Univerzalnom ratifi-

  kaciijom, (skoro) sve drave sveta su preuzele obavezu da

  prava priznata

  Obaveze strana ugovornica su propisane i posebnom odred-

  bom Konvencije (lan 4) kojom se nalae da drave preduz-

  mu sve potrebne zakonodavne, administrativne i ostale

  mere za ostvarivanje prava priznatih u ovom meunarodnom

  ugovoru.

  Savezna Republika Jugoslavija je 1991. godine ratifikova-

  la Konvenciju o pravima deteta, ime je ovaj meunarodni

  ugovor postao sastavni deo naeg pravnog poretka. Time se

  naa drava obavezala da e ugraditi u zakonodavstvo i

  potovati sva prava deteta sadrana u Konvenciji.

  Uloge u ostvarivanje prava deteta u nekoj dravi (pa i

  naoj) imaju:

  - nadlena ministarstva sa svojim slubama i pravosudni prgani

  - posebna ministarstva ili dravne agencije za decu (jo nema kod nas)

  - ombudsman za ljudska prava /prava deteta (jo nema kod nas)

  - kole i druga mesta u kojima deca provode dosta vremena (domovi, bolnice)

  - nevladine organizacije

  - verske zajednice

  - sredstva javnog informisanja

  - komercijalni sektor

  - pojedinci

 • 34

  Drava i njeni organi imaju obavezu da omogue ostvari-

  vanje Konvencije ali isto tako i svi mi moemo da dopri-

  nesemo da se prava deteta uivaju na najboljem moguem

  nivou.

 • 35

  RADIONIARSKI PRISTUP

  Vrste radionica

  Re radionica po pravilu je asocijacija za neku

  proizvodnu radionicu kojoj je cilj stvaranje konkretnog,

  materijalnog produkta. Ovde je, meutim, re o

  radionicama koje imaju svoje produkte (plakati, crtei,

  sheme, liste, zakljuci), ali koji su samo u slubi samog

  procesa i naina rada i predstavljaju kljunu dobit za

  same uesnike.

  Radionice se meusobno razlikuju po svom sadraju, cilju

  i uzrastu kome su namenjene, i shodno tome se mogu

  klasifikovati. Najee i najjasnije grupisanje radionica

  vri se u odnosu na njihovu svrhu, odnosno cilj. Kao i

  svaka klafisikacija, i ova koju emo vam predstaviti,

  samo je okvirna, ali verujemo da odraava sutinu i na

  najbolji mogui nain nas uvodi u predmet naeg rada.

  Razlikujemo dve osnovne grupe radionica:

  1. Kreativne radionice iji je osnovni cilj podsticanje i razvijanje divergentnog miljenja i

  izraavanja (podsticanje viestrukog, slobodnog i

  lino obojenog traganja za reenjem). To su, na

  primer, dramske, pesnike, likovne i druge radionice.

  2. Edukativne radionice iji je osnovni cilj sticanje saznanja u irokom smislu rei. U okviru ove

  grupe razlikujemo:

  - Preventivne radionice koje su ''psiholoke'' u pravom smislu rei, usmerene na razvoj

  linosti, identiteta, i sl., a cilj im je

  primarna prevencija. Spadaju u grupu edukativnih

  radionica zato to im je cilj i sticanje nekih

  znanja i uvida (saznanja o sebi, drugima i sl.);

  - Kognitivne radionice kojima je cilj sticanje konkretnih znanja i vetina, a takoe i

  podsticanje nekih kognitivnih procesa

  (planiranja, strategije uenja, rasuivanja i

  sl.).

  Neki autori u podgrupu edukativnih radionica svrstavaju i

  radionice kojima je cilj razvijanje nekih socijalnih

  vetina (razreavanje konflikata, upravljanje grupom), a

  koje kombinuju karakteristike preventivnih i kognitivnih

  radionica.

 • 36

  Bez obzira na to koliko i kako se radionice meusobno

  razlikuju, one ipak imaju i neke svoje zajednike

  karakteristike (principe, strukturu, oblik rada).

  Preporuljiv broj uesnika jedne radionice kree se

  izmeu 15 i 25.

  Radionica kao oblik uenja

  S obzirom na to da je cilj edukativne radionice sticanje

  nekog saznanja, jasno je da se tu radi zapravo o uenju.

  U zavisnosti od konkretnog cilja, odnosno scenarija, u

  radionicama mogu da se kombinuju razliiti oblici uenja.

  Zajedno sa aktivnim metodom (koji podrazumeva mentalnu i

  motoriku aktivnost uesnika tokom rada), u radionicama

  se primenjuje i metod iskustvenog uenja. Kada govorimo o

  toj vrsti uenja, ne mislimo samo na uspostavljanje veza

  izmeu uzroka i posledica, ve i na uobliavanje linog

  doivljaja (iskustva) u svetlu nekog novog sadraja. To

  uobliavanje linog iskustva se vri kroz razmenu s

  drugim uesnicima i voditeljem grupe, tako da govorimo i

  o kooperativnom uenju. U radionicama se susreemo i sa

  uenjem po modelu, jer su uesnici u prilici da

  posmatraju ostale uesnike (ali i voditelja) u razliitim

  situacijama i ulogama, i na takav nain se stvara dobra

  pretpostavka za korigovanje vlastitog ponaanja.

  Radioniarske aktivnosti najee predstavljaju i

  reavanje nekog problema (bez obzira da li je on

  kognitivni, emocionalni ili socijalni), pri emu se

  kombinuje konvergentno (uenje eljenog reenja) i

  divergentnog uenja (podsticanje na traganje za

  razliitim nainima - putevima dolaska do reenja).

  Jedna radionica, koju ini nekoliko aktivnosti (uvodna,

  centralna i zavrna), obino traje jedan i po do dva

  sata. U ovom programu radionice su adaptirane da mogu da

  se odvijaju u okviru jednog kolskog asa.

  Osnovni principi radioniarskog postupka

  Svaka radionica ima vrlo jasno i unapred definisan plan

  scenario, od ijeg kvaliteta, u velikoj meri, zavisi njen

  uspeh.

  Sutinu scenarija ine strukturirane aktivnosti koje

  nastaju kao rezultat konkretnog zahteva koji uvodi

  voditelj radionice, a objedinjene su oko jedne teme.

  Jednu strukturiranu aktivnost, najee oblikuje vie

  konkretnih zahteva koji se meusobno objedinjuju.

 • 37

  Na primer, nakon kraeg uvodnog izlaganja koje otvara

  temu, uesnicima se upuuje zahtev: ''sada se podelite u

  manje grupe od po troje''. Kada su se uesnici podelili u

  grupe, voditelj daje svakoj grupi unapred pripremljen

  tekst i upuuje zahtev: ''proitajte paljivo tekst,

  razmislite i prodiskutujte to vie reenja kojima

  biste mogli reiti tu situaciju''. Uesnicima se

  saoptava vreme koje je predvieno za to, a po isteku

  vremena, sledi novi zahtev: ''izaberite jedno reenje

  koje je, po vaem miljenju, najbolje i predstavnik grupe

  koga izaberete, predstavie ga ostalim uesnicima''.

  Nakon predvienog vremena, sledi razmena i diskusija.

  Manje ili vie tako (ili slino) strukturiranih

  aktivnosti ine scenario jedne radionice.

  Dobar scenario podstie kooperaciju, a ne takmienje i

  diskriminaciju.

  Svaka radionica prolazi i kroz nekoliko osnovnih faza:

  a) Izazivanje i uobliavanje linog doivljaja to u

  kontekstu kogni-tivnih radionica znai proivljavanje

  novog sadraja kroz vlastito iskustvo.

  Na primer, ''pokuajte da se setite to vie situacija

  kada je vama lino bilo vano da vae miljenje bude

  sasluano''. Dakle, zahtevom neposredno izazivamo

  doivljaj koji uobliavamo kroz rei, pri emu moemo

  koristiti i neke druge simbolike forme (crte, pokret);

  b) Razmena sledi nakon uobliavanja i ima funkciju

  obogaivanja vlastitog iskustva, a moe da se odvija u

  paru, u manjoj grupi ili u krugu (celoj grupi).

  Na primer, ''iznesite to meusobno lanovima svoje

  grupe'';

  v) Obrada je poslednja faza u kojoj se razmenjen i obogaen doivljaj pretvara u saznanje. Uloga

  voditelja je ovde naroito znaajna jer on smisleno

  povezuje sve to se dogodilo tokom rada, saima,

  uoptava i ''vraa'' to uesnicima (uz otvoren

  prostor za njihov komentar).

  Radioniarske tehnike

  Scenariom radionice treba uvek precizno naznaiti koji su

  oblici grupnog rada, tj. tehnika predvieni.

  Najee primenjivane tehnike

  Razmena u celoj grupi je osnovni oblik rada kojim poinje

  i zavrava svaka radionica. Bez obzira koji od oblika

  razmene u celoj grupi se primenjuje, po pravilu voditelj

  na kraju sumira razgovor.

 • 38

  Najee se primenjuju sledei oblici:

  - Razgovor u krug strukturirana razmena u kojoj uesnici govore po redu sedenja;

  - Grupna diskusija manje strukturirana razmena u kojoj je vrlo vano obezbediti da to vei broj

  uesnika bude ukljuen, da se meusobno sluaju i

  da se ne skree sa osnovne teme;

  - Mozgalica je najkreativniji oblik razmene u kojoj uesnici slobodno asociraju na zadatu temu.

  Voditelj podstie na iznoenje to vie deja koje

  belei na pano ili tablu bez selekcije i

  vrednovanja Ovo je dinamina i esto buna

  tehnika koja po pravilu, kako predvieno vreme

  odmie, rezultira sve origi-nalnijim i novojim

  sadrajima. Poslednja faza je organizacija i

  obrada onoga to je produkovano.

  1. Najbolje je koristiti ''otvorena'' pitanja (kako? zato?) koja razvijaju komunikaciju;

  2. Uvek treba biti svestan svoje reakcije na miljenja uesnika i obezbediti da sva razliita iskustva budu

  jednako prihvaena (''U redu'', ''Dobro'');

  3. Potrebno je podsticati nove ideje i drugaija miljenja (''Ima li neko drugaije miljenje?'', ''Da li neko eli

  jo neto da doda?'').

  Simultana individualna aktivnost nakon konkretnog

  zahteva, koji moe biti usmeren na unutranje angaovanje

  (priseanje, razmiljanje o neemu i sl.), ili na

  vidljivo (pokret ili stvaranje nekog produkta, npr.

  crte), svi uesnici su angaovani, ali svako za sebe.

  Savet

  - Ohrabriti pasivne i nezainteresovane lanove!

  - Istai da u radionici nema vrednovanja tanih i pogrenih reenja!

  Rad u parovima ili malim grupama najei je nain

  kojim se organizuje razmena u radionici. Nekada je

  poeljno, a nekada nije, da se lanovi male grupe

  meusobno dobro poznaju, to e zavisiti od sadraja same

  aktivnosti.

  Savet

  - Voditi rauna da grupe u toku rada ne ometaju jedna drugu!

  - Najoptimalniji rad se obezbeuje kada mala grupa ima tri-pet lanova!

 • 39

  Igranje uloga tehnika koja omoguava sagledavanje

  situacije iz druge perspektive, Uesnici ''odigravaju''

  razliite uloge i situacije i na takav nain usvajaju

  nove vetine.

  Savet

  - Situacije koje su predmet odigravanja treba da budu realne i smislene za uesnike, jer je njihov

  efekat tada bolji!

  Uvodne i zavrne igre mogu se koristiti nezavisno od

  samog programa radionica, to se naroito odnosi na

  zavrne igre. NJima se zaokruuje dinamika grupe i ne

  moraju tematski biti vezane za cilj radionice. Uvodne

  igre ''otvaraju'' sadraj, odnosno uvode u doivljaj koji

  je predmet radionice.

  Savet

  - Prilikom izbora igara voditi rauna o uzrastu uesnika!

  - Iako to nije predvieno scenarijem, neku od igara moemo da uvedemo kada ocenimo da je opala

  koncentracija i zainteresovanost uesnika. U

  takvim situacijama, igre ''bude'' i podiu

  raspolo-enje.

  Radioniarska pravila

  U svakom grupnom radu nuna su pravila jer obezbeuju

  stabilnost. Karakteristika radioniarskih pravila je da

  ona nisu nepromenljiva, ali isto tako i, kada se u

  dogovoru sa lanovima grupe uvedu, moraju biti potovana.

  Pravila se uvode na poetku rada grupe i ona postaju

  pravila svih lanova. Voditelj i uesnici se pozivaju na

  njih uvek kada se prekre.

  Osim osnovnih pravila, s kojima voditelj upoznaje

  uesnike, mogu se uvesti i dodatna pravila, u zavisnosti

  od ciljeva i sadraja svake konkretne radionice.

  1. Svi uestvuju, nema posmatraa, mada svako ima pravo da zadri za sebe neki svoj doivljaj (pravilo

  ''dalje'');

  2. Svi uesnici imaju jednaku ansu da budu sasluani, a dok jedan od uesnika govori, ostali ga ne ometaju;

  3. Svako miljenje je dragoceno, bez obzira koliko se razlikuje od ostalih. Vano je samo da bude izreeno na

  nain koji ne vrea druge;

  4. Na poetku radionice uesnici sede u velikom krugu ili u manjim grupama, to je preduslov njihove

 • 40

  ravnopravnosti. Svi se obraaju svima i svi se vide.

 • 41

  EVALUACIJA

  Uvoenje jednog novog programa/nastavnog predmeta, metoda

  ili naina rada u postojei sistem obrazovanja (kolu),

  uvek pokree niz pitanja na koja tek briljivo i

  sitematski izvedena evaluaciona istraivanja mogu da daju

  pouzdane odgovore. Takva pitanja su na primer: da li je

  samo uvoenje novog predmeta dobra strategija za

  ostvarivanje eljenog cilja (na primer, jaanje vaspitne

  funkcije kole, zadovoljavanje potreba uenika i sl. ) -

  evaluacija strategije; zatim, da li je sam ponueni

  program "dobar": dovoljno razraen, primenljiv u

  praksi...- evaluacija programa kao modela i da li se

  primenom tog programa u praksi stvarno postiu eljeni

  ciljevi - evaluacija prakse ili evaluacija primene

  programa.

  Zadatak nastavnika koji izvode jedan takav, novi predmet,

  nije da odgovore na sva ova pitanja, iako ih i oni sami

  sebi postavljaju. Za to je potrebno, planirati i obaviti

  jedno dugotrajnije i sistematsko istraivanje. Uloga onih

  koji neposredno uestvuju u praksi, pre svega nastavnika

  ali i uenika, u takvoj sistematskoj evaluaciji je nuna

  i dragocena. Praenje, opis i evaluaciju primene programa

  mogu da obave samo oni koji taj programa izvode. Bez

  poznavanja ostvarenog programa (svaki, ma kako razraen

  program u praksi neminovno trpi neke izmene i

  prilagoavanja), ne moemo da znamo ta je proizvelo

  utvrene efekte.

  Nastavnici, takoe imaju neposredan uvid u efekte koje

  program ima na uenike ali i na njih same, i to kako one

  koji su planirani ciljevima programa, tako i one

  neplanirane pa ak i neeljene efekte.

  Pored toga to prua neophodan materijal za evaluaciju

  celog programa graanskog vaspitanja, evaluacija primene

  programa moe da bude korisna i za same nastavnike: da im

  pomogne u izvoenju nastave ali i da im prui mogunost

  za sopstveni struni razvoj i usavravanje.

  Namena ovog poglavlja je da podstakne nastavnike da

  evaluiraju nastavu ovog predmeta i da im pomogne u

  planiranju i izvoenju te evaluacije.

  Evaluacija radionica i njihovih efekata

 • 42

  Detaljnim analiziranjem izvedenih radionica, na primer,

  biemo u mogunosti da ustanovimo:

  - u kojoj meri su se radionice odvijale na oekivani nain - EVALUACIJA PROCESA, i

  - kakvi su njihovi efekti u poreenju s postavljenjim ciljevima - EVALUACIJA EFEKATA.

  Bez obzira koliko iskustava imamo u organizovanju i

  voenju radionica, evaluacija je neophodna. Ona je

  naroito korisna za one voditelje koji su na poetku

  svoje "radioniarske karijere", bez obzira da li govorimo

  o praenju samog toka odvijanja radionice ili o njenim

  efektima.

  Kao to je u prethodnom tekstu reeno, svaka radionica

  ima unapred osmiljen i definisan scenario. To, meutim,

  ne znai da on nije podloan izmenama, ukoliko se pokae

  kao nedovoljno dobar. S druge strane, i neka provereno

  dobra radionica, ne mora izazvati podjednako dobre

  efekte kod razliitih uesnika.

  Evaluacija procesa

  Osnovni cilj evaluacije procesa (deskriptivna evaluacija)

  je da opie sam proces izvoenja aktivnosti, kao i da ga

  uporedi sa predvienim planom. Voditelj radionice, dakle,

  posmatra ta se zaista deavalo, odnosno ta je dovelo

  do efekata, bilo da su oni dobri ili loi.

  Osim to sami prikupljaju podatke o procesu izvoenja

  aktivnosti, jedan deo podataka voditelji dobijaju i od

  samih uesnika.

  Najbolji nain prikupljanja podataka je da se nakon svake

  radionice piu beleke (vidi prilog - dnevnik rada

  voditelja). To moe izgledati kao dodatno i nepotrebno

  optereenje, ali kada se beleenje ustanovi kao stalna

  navika, bie koristan izvor informacija. ak i one

  podatke (kao npr. broj uesnika radionice) koji nam se

  tog momenta ine nebitnim, ili pretpostavljamo da emo ih

  kasnije upamtiti i kasnije zabeleiti, ne treba

  ispustiti. Na ta treba obratiti panju:

  - Evidencija o uesnicima. Osim toga to beleimo broj uesnika i njihovu aktivnost, treba

  da obratimo panju i na to ko odustaje. Na takav

  nain emo saznati ko je vie ili manje

  zainteresovan za ovakav nain rada, odnosno, za

  sadraje kojima se bavimo.

 • 43

  - Odstupanja od predvienog programa, odnosno scenarija radionice - ma koliko nam se ini da je

  plan radionice bio dobar (ak i kad je prethodno

  testiran i ustanovljen kao takav), na praktinom

  nivou moe se desiti da doe do potekoa. Na

  primer, predvieno vreme za obavljanje neke

  aktivnosti je bilo nedovoljno, zahtevi

  postavljeni pred uenike su bili preobimni i sl.

  Ovakvi podaci su dobra osnova za korekcije koje

  emo uneti u na rad.

  - Reakcije uesnika na pojedine aktivnosti - relativno su lako vidljiva ponaanja koja

  odraavaju zainteresovanost ili

  nezainteresovanost za pojedine elemente. Ukoliko

  ustanovimo na primer, da je aktivnost uesnika

  opala, da se vrpolje i da nisu koncentrisani,

  treba to da zabeleimo. Osim zamora izazvanog

  preambicioznim programom, to moe biti i

  posledica sadraja koji dovoljno ne motivie

  uesnike.

  - Atmosfera u grupi - esto je vrlo dobar pokazatelj (ne)uspenosti neke radionice.

  Pored posmatranja, evaluacija procesa zasniva se i na

  podacima dobijenim od samih uesnika. Osim

  najjednostavnije mogunosti da daju verbalnu ocenu

  prethodne radionice (bilo usmeno, kroz razgovor ili

  pismeno, odgovarajui na upitnik) preporuuju se i neke

  druge forme koje sarde i karakteristike igre. Ovakve

  tehnike vrlo su stimulativne, i osim to nam daju korisne

  podatke, pozitivno utiu i na raspoloenje uesnika i

  optu atmosferu u grupi. Na primer, od uesnika se moe

  traiti da odreenim simbolima (crteom) daju svoju ocenu

  i da to usmeno i obrazloe; na velikom listu papira moe

  se nacrtati linija na kojoj uesnici stepenuju svoje

  zadovoljstvo nekom aktivnou i slino.

  Evaluacija efekata

  Svrha svake radionice, dela programa ili celog programa

  predmeta graansko vaspitanje je, u krajnjoj liniji, da

  se kod uenika postignu postavljeni ciljevi. Da li su ti

  ciljevi ostvareni, moemo da znamo tek posle izvoenja

  radionica ("delovanja" programa), na osnovu ispitivanja

  promena kod uenika i njihovim poreenjem sa ciljevima.

  Utvrivanje promena (u znanju, sposobnostima, stavovima

  uenika) nije ni malo jednostavan zadatak. On prvo

  pretpostavlja da imamo snimljeno poetno stanje (pre

 • 44

  primene programa, izvoenja radionice) i stanje na kraju

  (odnosno posle delovanja programa/izvoenja radionice),

  da bi mogli da "izmerimo" promenu. Sledei zahtev je da

  imamo neki pouzdan nain za ispitivanje uenika i

  utvrivanje promene. ak i kad su u pitanju znanja, takvi

  pouzdani instrumenti (testovi znanja) nisu uvek na

  raspolaganju nastavnicima a esto je teko, ako ne i

  nemogue, napraviti objektivne merne instrumente tipa

  testova. Konano, poseban problem je pripisivanje

  utvrenih promena ili pak njihovog odsustva, delovanju

  programa. Utvreni efekti (promene) mogu biti rezultat

  delovanja nekih drugih faktora isto kao to odsustvo

  ispitivanih efekata u datom trenutku ne mora da znai da

  se oni kasnije nee javiti.

  Sve ove tekoe, meutim, ne znae da od evaluacije

  efekata pojedinih radionica, odnosno od praenja, opisa i

  procene efekata ukupne nastave ovog predmeta, treba

  odustati. Objektivno utvrivanje (merenje) efekata moe

  da bude predmet spoljanje, strune evaluacije programa,

  koja se izvodi u vidu posebnog istraivanja, ali su i

  pored toga procene efekata koje daju nastavnici i sami

  uenici, i pored toga to su verovatno manje pouzdani i

  objektivni, veoma dragoceni za dobijanje potpunije slike.

  Nastavnikove procene efekata bie utoliko korisnije i

  vrednije ukoliko su date opisno, sa konkretnim primerima,

  a ne kao globalne ocene (na primer, "uenici su postali

  tolerantniji" je globalna ocena koja ne govori mnogo, za

  razliku od opisa promenna ponaanja uenika u konkretnim

  situacijama: "uenici tokom asova sada ree prekidaju

  jedni druge, spremni su da sasluaju do kraja onoga koji

  govori"...).

  Jedan nain procenjivanja efekata radionice je

  prikupljanje izjava uesnika o tome kakve efekte oni sami

  primeuju, odnosno da li je to iskustvo bilo za njih

  korisno, da li su neto novo saznali, kako je to uticalo

  na njih itd. Ovakve izjave su pokazatelj promena, koje

  poredimo sa kriterijumima, koje izvodimo iz ciljeva

  radionice.

  Osim grupnog razgovora na kraju, koji sam po sebi moe

  predstavljati samostalnu zavrnu radionicu, moemo

  koristiti i upitnike (vidi prilog - primeri evaluacionih

  tehnika). Upitnik moe predstavljati i uvod u razgovor.

  Na takav nain voditelj dobija niz relevantnih podataka,

  a sami uesnici imaju mogunost da izraze svoje miljenje

  i da tako zaokrue svoju aktivnu ulogu u radionici kao

  metodu u kojem nema posmatraa.

 • 45

  Prilog: DNEVNIK RADA NASTAVNIKA

  Naziv radionice

  Prisutnost uenika

  Tok odvijanja radionice (uz poseban osvrt na odstupanja

  od predvienog scenarija: skraivanja/produenja aktiv-

  nosti; izostavljanja/dodavanje aktivnosti i sl.)

  Karakteristine reakcije uenika (ne/zainteresovanost,

  umor, komentari u odnosu na specifinu aktivnost i sl.)

  Opta atmosfera (raspoloenje, komunikacija uenik-uenik

  i nastavnik-uenik)

 • 46

  Ostalo (zapaanja, komentari)

 • 47

  Prilog: PRIMERI EVALUACIONIH TEHNIKA

  Prvi primer

  1 2 3 4

  5

  Atmosfera je bila

  Teme su bile

  Nain rada je bio

  Drugi primer

  Najvie mi se dopalo:

  Najkorisnije je bilo:

  Rado bih promenio/la:

  Jo bih eleo/la da nauim:

  Trei primer

  PROCEDURA:

  1. traiti od uenika da list papira A4 presaviju na 4 jednaka dela;

  2. u tri dela treba da nacrtaju pozitivna oseanja vezana za radionicu/blok/program, a u etvrtom delu

  treba da budu predstavljena negativna oseanja;

  3. pojedinano objanjavanje crtea (u krug);

  4. simbolina eliminacija negativnih oseanja traiti od uenika da etvrti deo papira iscepaju i bace na

 • 48

  zajedniku hrpu u sredini kruga.

 • 49

  RADIONICE

 • 50

 • 51

  OSNOVNI POJMOVI

 • 52

 • 53

  Radionica: POTREBE I PRAVA

  CILJ:

  Cilj ove radionice je da pomogne uenicima da razlikuju

  potrebe od elja i da ih uvede u pojam prava.

  ZADACI:

  - uoavanje razlike izmeu potreba, elja i prava;

  - sticanje uvida da su prava vezana za bazine potrebe;

  - sticanje znanja o tome da su prava ono to svako ima pravo da ima ili da radi;

  - razvijanje osetljivosti za potrebe i elje drugih lanova grupe.

  Materijal za rad:

  - komplet kartica Zahtevi i makaze za svaku grupu.

  Prilog:

  - ta su to prava, za svakog uenika.

  OPIS AKTIVNOSTI:

  Prvi korak:

  Uenici su podeljeni u manje grupe. Nastavnik daje uvodnu

  instrukciju: ''Grupa roditelja i mladih se sastala sa

  ciljem da prodiskutuju postojee programe i aktivnosti

  namenjene deci i mladima. Doli su do zakljuka da ti

  programi nisu dovoljno dobri. Zato su odluili da naprave

  jedinstvenu listu zahteva sa idejom da je dostave vladi

  njihove zemlje. Ova grupa roditelja i mladih smatra da

  vlada treba da vodi rauna o tome da njihovi zahtevi budu

  zadovoljeni kada god se planiraju neke akcije, projekti

  ili programi za decu i mlade. Vlada je formirala posebnu

  ekspertsku grupu koja treba da razmotri tu listu zahteva

  i da da struno miljenje.''

  Svaka grupa dobija primerak kartica ''Zahtevi'' uz

  objanjenje da su oni sada u ulozi ekspertske grupe i da

  za poetak treba paljivo da proitaju materijal.

  Drugi korak:

  Kada su uenici proitali kartice, nastavnik daje novu

  instrukciju: ''Polazimo od toga da vi, kao lanovi eks-

  pertske grupe smatrate da je potpuno opravdano voditi

  rauna o zahtevima roditelja i mladih, ali da je lista

 • 54

  koju su sainili preobimna, tj. da nisu svi zahtevi pod-

  jednako opravdani. Zato je potrebno da eliminiete 6

  stavki koje po vaem miljenju nije neophodno uzeti u ob-

  zir.''

  Eliminisane stavke uenici izdvajaju u poseban niz koji

  je jasno odvojen od preostalih kartica.

  Trei korak:

  Nastavnik uvodi novu instrukciju: ''Vlada je prihvatila

  vae miljenje kao lanova ekspertske grupe i novu,

  saetu listu koju predlaete. Namera vlade je da trai od

  ministarstava, lokalne zajednice, raznih ustanova i

  institucija da prilikom kreiranja programa za decu i

  mlade vode rauna o tim zahtevima. Meutim, realno je za

  oekivati da nee svi biti u mogunosti da ispune sve

  uslove iz liste, tako da je Vlada zatraila od ekspertske

  grupe da ponude jo jednu krau listu.''

  Uenici imaju zadatak da izdvoje jo 6 stavki u poseban,

  novi niz. Na takav nain se formira konana lista sa 12

  minimalnih zahteva koje treba zadovoljiti i dva posebna

  niza stavki eliminisanih u prvom i drugom krugu.

  etvrti korak:

  Predstavnici grupa saoptavaju ta su eliminisali u

  prvom, a ta u drugom krugu. Voditelj belei odgovore

  grupa.

  Peti korak:

  Diskusija:

  - Koja stvari (kartice) ste lake eliminisali? Zato?

  - Koji krug eliminacije je bio tei? Zato?

  - Kako bi nazvali stvari koje ste lake odbacili? A kako one koje ste tee odbacili? (Napomena za

  nastavnika ako uenici imaju tekoa u

  imenovanju ili se u njihovim odgovorima ne pojave

  pojmovi potreba i elja, nastavnik ih usmerava u

  tom pravcu.)

  - Kakva je razlika izmeu potreba i elja? Koje kartice predstavljaju potrebe, a koje elje?

  - Da li se elje i potrebe razlikuju kod raznih ljudi? Da li se razlikuju kod dece i kod

  odraslih? Zato?

  - Da li postoji razlika izmeu potreba i prava? Koje kartice predstavljaju potrebe, a koje prava?

  Napomena:

  Pomoi uenicima da dou do zakljuka da se ''prava

  zasnivaju na potrebama i da se ona mogu definisati kao

 • 55

  ono to je pravedno i ispravno da svako ima ili da moe

  da radi. Neka prava odnose se na slobodu da neto inimo,

  a neka na slobodu od nekog ugroavanja''.

  Na kraju radionice svaki uenik dobija primerak priloga

  ''ta su to prava''.

 • 56

  Materijal za rad:

  Kartice: ZAHTEVI

  bombone

  pijaa voda

  televizor

  roleri

  besplatna zdravstvena

  nega

  mogunost da se izrazi

  sopstveno miljenje

  zdrava hrana

  deja soba

  obrazovanje

  kompjuter

  ist vazduh

  letovanje na moru

  zatita od

  diskriminacije

  siguran krov nad glavom

  odea po poslednjoj

  modi

  zatita od nasilja i

  zlostavljanja

  zatita od droga

  sopstveni deparac

  vokmen

  igralita

 • 57

  Prilog:

  TA SU TO PRAVA?

  LJudi mogu eleti razliite stvari. Ostvarenje njihovih

  elja moe biti korisno za njihov razvoj, moe im doneti

  zadovoljstvo.. Ali, isto tako, ono ne mora uopte da

  utie na njihov razvoj, ne mora ga pomagati, ili mu ak

  moe koditi.

  Za razliku od toga, ljudi mogu biti svesni ili ne svojih

  potreba, ali njihovo zadovoljenje neophodno je da bi oni

  mogli da ive i da se razvijaju.

  Prava obuhvataju najosnovnije ljudske potrebe. To je ono

  to je potrebno da svako moe da ima ili da ini da bi

  mogao da ivi i da se razvija kao ovek.

  Potrebe mogu biti materijalne prirode (ne moe se iveti

  bez hrane, npr.), ili pak duhovne prirode (ne moe se

  razvijati kao ovek bez sigurnosti, igre,

  obrazovanja...). Onemoguavanje ostvarivanja osnovnih

  potreba ne bi bilo pravedno i znailo bi ugroavanje

  prava.

  Neka ljudska prava podrazumevaju da je neophodno

  zatititi oveka od neega to ga ugroava. Tako je

  pravedno da ovek ne bude zlostavljan, muen,

  eksploatisan...Takoe je pravedno da bude zatien od

  gladi, siromatva, bolesti, zagaenja sredine...Ova vrsta

  prava je zasnovana na zatiti, na ovekovoj SLOBODI OD

  diskriminacije, nasilja, ugnjetavanja i iskoriavanja.

  Druga ljudska prava podrazumevaju da je potrebno oveku

  omoguiti da neto ini, da obavlja one aktivnosti koje

  mu omoguavaju da ivi i da se razvija kao ljudsko bie.

  Zato je oveku neophodno obrazovanje, pravo da bira i da

  po sopstvenim uverenjima praktikuje religiju, razvija se

  u skladu sa kulturom svoje porodice i menja kulturu, da

  misli i izraava svoje miljenje, informie se... Ova

  vrsta prava zasnovana je na ovekovoj SLOBODI DA dela.

 • 58

  Radionica: PRAVA I PRAVILA U UIONICI4 - I

  CILJ:

  Cilj ove radionice je da se uenici upoznaju sa nainom

  rada u ovom predmetu i uvedu u problematiku prava i

  odgovornosti.

  ZADACI:

  - uvoenje uenika u grupni rad;

  - uvianje meusobne povezanosti prava, obaveza i pravila;

  - upoznavanje sa elementima demokratskog odluivanja (glasanjem).

  Materijal:

  - po 1 list A3 papira ili po 3 A4 lista za svaku grupu;

  - 1 poster papir ili papir A3 formata.

  OPIS AKTIVNOSTI:

  Prvi korak:

  Koristei neku igru (ili prosto prebrojavanje od 1 do 5)

  formirati 3, 6 ili 9 grupa u razredu, tako da svaka grupa

  (ne vie od 5 lanova) nosi oznaku A, B, ili V. Svaka

  grupa treba da izabere jednog izvetaa.

  Diskusija:

  - Kako ste izabrali svog izvetaa? (svaka grupa kratko daje opis postupka)

  Drugi korak:

  Grupe dobijaju jedan list papira podeljen na tri dela. Na

  gornjoj treini lista treba da upiu ono to smatraju da

  su prava svakog pojedinca (ukljuujui nastavnika) u

  njihovom razredu. Pojasnite da navode prava (ono to

  svako treba da ima ili da moe da radi) a ne elje ili

  prohteve. Treba zabeleiti svaki predlog i oznaiti ga

  brojem.

  Diskusija:

  - Kako ste obavili zadatak?

  4 : Gollob, R., Lehmann, H.,Krapf, P.: Postupci za uenje o demo-

  kratskom pravu graanstva, Savet Evrope, Projekat za Bosnu i Herce-

  govinu, Strazbur, 2000.

 • 59

  - Da li ste svi uestvovali?

  - Da li ste se dogovarali oko predloga, raspravljali...?

  - Da li su svi predlozi zabeleeni?

  Trei korak:

  Uesnici sada svoje liste sa predlozima prava u uionici

  daju sledeoj grupi: grupa A grupi B, grupa B grupi V a

  grupa V grupi A. Svaka grupa treba da razmotri dobijenu

  listu prava i da nae i zabelei (na drugom delu

  papira/listu) pod istim rednim brojevima obaveze koje

  stoje u vezi sa s tim pravima: "ta moramo da ispunimo,

  uradimo, kako da se ponaamo da bi ta prava bila

  potovana?" (Na primer: "Svako ima pravo da bude sasluan

  -duni smo da jedni druge sasluamo")

  etvrti korak:

  Grupe ponovo u krug zamenjuju papire sa predlozima prava

  i obaveza i treba dobro da proue sve predloge koje su

  dobili. Na osnovu razmatranja dobijenog materijala, grupe

  se dogovaraju i treba da formiliu najvie 5 pravila

  ponaanja u njihovoj uionici, koja slede iz datih prava

  i obaveza i da ih napiu velikim slovima na treem

  delu/listu papira.

  Pravila treba da budu jasna i precizna i da opisuju

  eljeno ponaanje. Na primer: "pravo da se bude sasluan,

  obaveza da sasluamo jedni druge - pravilo: NE GOVORI DOK

  DRUGI GOVORE".

  Peti korak:

  Analiza pravila - Grupe sada zakae svoje liste na

  zid/tablu i izvetai grupa obrazlau liste pravila koje

  je njihova grupa sainila. Posle svakog izlaganja nastav-

  nik podstie diskusiju o predloenim pravilima: da li je

  dato pravilo ve predloeno ili je formulacija bolja od

  prethodne, ili se novo pravilo ve sadri u nekom ra