isbn 978-86-7408-026-9 - · pdf filepri ruČ nik sa radionicama za građansko vaspitanje u...

of 110/110
PRI RUČ NIK sa radionicama za Građansko vaspitanje u srednjim školama

Post on 06-Feb-2018

223 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PRiRuniks a r a d ionic ama za Graansko vaspitanje u srednjim kolama

  ISBN 978-86-7408-026-9

 • PRiRuniks a r a d i o n i c a m a za Graansko vaspitanje u srednjim kolama

 • 2

  Izdava: Graanske inicijative

  Za izdavaa: Miljenko Dereta

  Ureivaki tim: Ivana Ili underi, Branka Pavlovi, Dragana uri, Milka Mihailovi

  Izvrna urednica: Nataa urii

  Prelom i tampa: YU TOPag

  CIP - ,

  371.3::172(035)

  PRIRUNIK sa radionicama za graansko vaspitanje u srednjim kolama / [ureivaki tim Ivana Ili underi... et al.]. - Beograd : Graanske inicijative, 2008 (Novi Sad : yu TOP ag). - 110 str.; 20 cm

  Tira 500.

  ISBN 978-86-7408-026-9

  1. -, ) - - -

  COBISS.SR-ID 229531655

 • 3

  SADRAJ

  Uvod ....................................................................................................................................................................................................... 5

  I modul GRAANSTVO U MODERNIM DRUTVIMA ......................................................................................................................... 7

  Participativna prava uenika/ca u koli (dvoas) ............................................................................................................ 7

  Informisanost uenika/ca o njihovim pravima i odgovornostima u koli ............................................................. 11

  Analiza zainteresovanih grupa u pripremi kolske akcije ............................................................................................14

  Analiza ciljeva ocenjivanja .....................................................................................................................................................17

  Poveanje ukljuenosti srednjokolaca/ki u rad akog parlamenta ....................................................................19

  II modul GRAANSTVO I DRAVA ..........................................................................................................................................................21

  Ko je graanin/graanka? ......................................................................................................................................................21

  Ko je graanin/graanka? .......................................................................................................................................................23

  III modul LJUDSKA PRAVA ..........................................................................................................................................................................26

  Krenje prava ................................................................................................................................................................................26

  Obrazovanje, kola i prava deteta ........................................................................................................................................32

  Humanitarno pravo ...................................................................................................................................................................34

  Graanska neposlunost .........................................................................................................................................................36

  IV modul MEDIJI .............................................................................................................................................................................................43

  Ekonomska propaganda u medijima reklame .............................................................................................................43

  Medijski uzori mladih ................................................................................................................................................................45

  Nasilje u medijima i mladi .......................................................................................................................................................47

  Deca u medijima .........................................................................................................................................................................51

 • 4

  V modul SOCIJALNA POLITIKA ................................................................................................................................................................53

  Lokalna socijalna politika za mlade aktivno uee srednjokolaca ..................................................................53

  Uee porodice u radu srednje kole mogunosti i izazovi ..................................................................................55

  Volonterske aktivnosti u lokalnoj zajednici .....................................................................................................................59

  Vrnjako nasilje u koli ............................................................................................................................................................61

  Vrnjako nasilje u koli uee srednjokolaca u prevenciji ..................................................................................63

  VI modul KULTURNE I MORALNE PRETPOSTAVKE GRAANSTVA ................................................................................................67

  Govor mrnje ...............................................................................................................................................................................67

  Kakav/a treba da bude idealan/a politiar/ka? ................................................................................................................69

  ivotni stil kojem mladi tee i vrednosti koje zastupaju ..............................................................................................71

  VII modul EKONOMSKA POLITIKA ............................................................................................................................................................73

  Ekonomska politika i demokratija iz aspekta deijeg rada .........................................................................................73

  Od ideje do biznisa ....................................................................................................................................................................76

  Moj lini poslovni plan kako vidim sebe u profesionalnom smislu za 10 godina ...........................................78

  Zato bi mladi ostali da ive i rade u svom mestu? ........................................................................................................80

  VIII modul EVROPSKE INTEGRACIJE ...........................................................................................................................................................81

  Moja Evropa ..................................................................................................................................................................................81

  Uimo o EU ..................................................................................................................................................................................83

  Prednosti i izazovi lanstva u EU za mene kao pojedinca/ku ....................................................................................84

  POJMOVNIK ..................................................................................................................................................................................85

  TEHNIKE RADIONIARSKOG RADA ......................................................................................................................................95

  Biografije nastavnika/ca autora/ki radionica u okviru Specijalistikog pilot-programa za nastavnike/ce Graanskog vaspitanja u srednjim kolama ............................................................................... 103

  Literatura za nastavnike/ce tokom Specijalistikog pilot-programa za nastavnike/ce GV ......................... 107

 • 5

  Ovaj prirunik je jedan od rezultata rada u toku Specijalistikog programa za nastavnike/ce Gra-anskog vaspitanja u srednjoj koli. Ideja o organi-zovanju Specijalistikog programa za nastavnike/ce Graanskog vaspitanja nastala je kao rezultat iskustva koje su Graanske inicijative stekle tokom sprovoenja obuka trenera/ica i nastavnika/ca GV, kao i razvijanja programa i pisanja priruni-ka iz Graanskog vaspitanja (V, VI razred osnovne kole i III i IV razred srednje). Uoeno je da je na-stavnicima/cama Graanskog vaspitanja potrebna dodatna edukacija iz oblasti obrazovanja za demo-kratiju i graansko drutvo, kao i iz vetina radio-niarskog rada.

  Sadraj pilot-programa sainjen je na osnovu pret-hodnih iskustava iz raznih aktivnosti sprovoe-nih u okviru Programa graanskog obrazovanja Graanskih inicijativa, saradnje sa nastavnicima/cama Graanskog vaspitanja i sa brojnim saradni-cima/cama Graanskih inicijativa strunjacima za razne oblasti drutvenog ivota. Krajem 2005. zapoeti su pregovori izmeu Graanskih inicija-tiva i Fakulteta politikih nauka o razvijanju pilot-programa za nastavnike/ce Graanskog vaspitanja u cilju institucionalizacije ovog predmeta. Usta-novljen je tim eksperata iz oblasti politikih nauka, psihologije i sociologije koji je razvio nastavni pro-gram Specijalistikog pilot-programa.

  Opti cilj specijalistikog kursa je poboljanje kva-liteta izvoenja nastave Graanskog vaspitanja u srednjim kolama kroz unapreenje profesional-nih kompetencija nastavnika/ca ovog predmeta.

  Specifini ciljevi su:1. Poveanje nivoa znanja n