uvod u trgovacko pravo 1

Download Uvod u Trgovacko Pravo 1

If you can't read please download the document

Post on 22-Nov-2015

123 views

Category:

Documents

31 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UVOD U TRGOVAKO PRAVO

  Prof. dr. sc. Hana Horak

  Dr. sc. Kosjenka Dumani

  Mr. sc. Barbara Prelonjak

  Zvonimir afranko, mag. iur.

  Zagreb, 2011.

 • Izdava:

  HDK i partneri j.t.d.

  Zagreb, Primorska 14

  Urednici:

  Prof. dr. sc. Hana Horak

  Zvonimir afranko, mag. iur.

  Recenzenti:

  Prof. dr. sc. Nada Bodiroga-Vukobrat

  Prof. dr. sc. Sofija Marui

  ISBN 978-953-56898-0-5

  Knjiga je objavljena uz novanu potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta.

 • 3

  Predgovor

  Trgovako pravo zasigurno predstavlja jednu od najdinaminijih pravnih grana.

  Ubrzani razvoj znanja i tehnologija uope, a osobito u gospodarskim aktivnostima, neizbjeno

  dovodi do nastanka novih privatnopravnih odnosa u gospodarstvu te prilagoavanja starih

  odnosa suvremenim tekovinama. U tom se smislu i trgovako pravo, kao regulator navedenih

  odnosa, mora neprestano mijenjati, zadovoljavajui zahtjeve suvremenosti.

  K tome valja nadodati i neprestano unapreivanje te unificiranje materije trgovakog

  prava na europskoj razini. Republika Hrvatska, kao pristupnica Europskoj uniji, duna je svoje

  nacionalno trgovako pravo usklaivati s europskom regulativom. Posljedica je toga,

  kontinuirano noveliranje domaih propisa koji reguliraju kako trgovake odnose tako i ostale

  pravne odnose. Dobar dio postignua u trgovakom pravu Europske unije ve je

  implementiran u hrvatsko pravo, emu svjedoe propisi poput Zakona o obveznim odnosima i

  Zakona o trgovakim drutvima, dok e neka od njih tek zaivjeti u trenutku pristupanja

  Republike Hrvatske Europskoj uniji.

  Knjigom Uvod u trgovako pravo eljeli smo pribliiti opsenu i nepreglednu

  materiju trgovakog prava studentima nepravnicima te je ona nastala prvenstveno na poticaj

  brojnih generacija studenata koji upisuju kolegij Trgovako pravo na Ekonomskom fakultetu

  i Fakultetu elektrotehnike i raunarstva.

  U radu sa studentima pokazala se potreba za objedinjavanjem materije trgovakog

  ugovornog prava i prava drutava na jednom mjestu. Budui knjiga nije namijenjena

  prvenstveno pravnikoj populaciji, bilo je neophodno dirnuti i u materiju ope teorije prava i

  drave kako bi se itatelji upoznali s temeljnim pojmovima pravne znanosti. Slijedei tu

  logiku knjiga je razdijeljena u etiri tematske cjeline: I. O dravi i pravnom sustavu (gdje se

  itatelj upoznaje s temeljnim pojmovima i naelima pravne nauke), II. Trgovako pravo (gdje

  se itatelj uvodi u opu povijest trgovakog prava te izvore trgovakog prava), III. Trgovako

  ugovorno pravo (gdje se obrauju ugovori kao najei temelj trgovakih odnosa) i IV. Pravo

  trgovakih drutava (gdje se prikazuju temeljni oblici subjekata trgovakog prava).

  Cilj nam je prije svega bio na sustavan i obuhvatan nain prikazati materiju trgovakog

  prava, ne ulazei pretjerano u dubinsko razraivanje ove problematike. Knjiga bi prije svega

  trebala posluiti kao izvor osnovnih informacija o temeljnim institutima trgovakog prava,

  kako ugovornog tako i prava drutava, te kao podloga za dublje izuavanje navedene materije.

  U svakom sluaju, knjiga predstavlja temelj pravne kulture i znanja koje bi trebao usvojiti

 • 4

  svaki poduzetnik, a upravo su studenti ekonomskih i tehnikih znanosti budui poduzetnici na

  tritu. Knjiga Uvod u trgovako pravo je stoga namijenjena upravo njima buduim

  poduzetnicima kako bi im se pribliile zakonitosti poslovanja na tritu, te ih se osposobilo da

  na tom tritu djeluju u skladu sa temeljnim propisima i standardima.

  Trgovako ugovorno pravo i pravo trgovakih drutava obuhvaa iznimno opsenu

  materiju koju postaje sve tee obuhvatiti, protumaiti i prenijeti poduzetnicima i studentima.

  Radi toga, vodei se zahtjevima aktivne i fokusirane nastave autori su odluili materiju

  trgovakog prava na ovaj nain pribliiti studentima. elja nam je bila da sastavimo pregledan

  slijed najvanijih pitanja i putokaz za daljnja produbljena istraivanja.

  Autori

  U Zagrebu, prosinac 2011.

 • 5

  Sadraj

  Predgovor ................................................................................................................................... 3

  Sadraj ........................................................................................................................................ 5

  Glava I. O DRAVI I PRAVNOM SUSTAVU .................................................................. 19

  1. Sustav dravne vlasti ....................................................................................................... 21

  1.1. Openito o sustavu i diobi dravne vlasti .................................................................. 21

  1.2. Zakonodavstvo .......................................................................................................... 22

  1.3. Sudstvo ...................................................................................................................... 25

  1.3.1. Imenovanje, razrjeenje i stegovna odgovornost sudaca ................................... 26

  1.3.2. Stalnost sudake dunosti .................................................................................. 26

  1.3.3. Sudaki imunitet ................................................................................................ 27

  1.3.4. Preduvjeti za uinkovito funkcioniranje ............................................................ 27

  1.3.5. Ostale pravosudne djelatnosti u republici hrvatskoj .......................................... 28

  1.3.6. Postupci pred sudom .......................................................................................... 29

  1.3.6.1. Graanski parnini postupak ..................................................................... 30

  1.3.6.2. Izvanparnini postupci ............................................................................... 30

  1.3.6.3. Ovrni postupak ......................................................................................... 31

  1.3.6.4. Steajni postupak ....................................................................................... 32

  1.3.7. Alternativno rjeavanje sporova ........................................................................ 33

  1.3.7.1. Arbitraa .................................................................................................... 33

  1.3.7.2. Mirenje ...................................................................................................... 34

  1.4. Izvrna (upravna) vlast .............................................................................................. 35

  1.4.1. Predsjednik republike hrvatske .......................................................................... 36

  1.4.2. Vlada republike hrvatske ................................................................................... 37

  1.4.3. Dravna uprava .................................................................................................. 38

  2. Pravni sustav .................................................................................................................... 41

  2.1. Pravna norma (pravno pravilo) .................................................................................. 41

  2.1.1. Pravne norme s obzirom na donositelja ............................................................. 42

  2.1.2. Pravne norme s obzirom pravne subjekte kojima su upuene ........................... 43

  2.1.3. Pravne norme s obzirom na sadraj ................................................................... 43

 • 6

  2.1.4. Pravne norme s obzirom na teritorijalno vaenje .............................................. 43

  2.1.5. Pravne norme s obzirom na intenzitet ............................................................... 44

  2.2. Pravni institut ............................................................................................................. 45

  2.3. Grane prava................................................................................................................ 45

  2.4. Grupe prava ............................................................................................................... 46

  2.4.1. Materijalno i formalno (procesno) pravo........................................................... 46

  2.4.2. Javno i privatno pravo ....................................................................................... 47

  2.4.3. Pravna grupa unutranjeg (internog) i meunarodnog prava ............................ 47

  2.5. Pozitivno pravo .......................................................................................................... 48

  2.6. Pravo u objektivnom i pravo u subjektivnom smislu ............................................... 48

  Glava II. TRGOVAKO PRAVO ....................................................................................... 51

  1. Pojam i subjekti trgovakog prava ................................................................................ 53

  2. Pregled razvoja trgovakog prava ................................................................................. 54

  3. Pravne grane povezane s trgovakim pravom .............................................................. 56

  3.1. Trgovako pravo i ustavno pravo .............................................................................. 56

  3.2. Trgovako pravo i graansko pravo .......................................................................... 56

  3.3. Trgovako pravo i ra