university of floridaufdcimages.uflib.ufl.edu/uf/00/10/14/47/15064/12-11-1987.pdf · p amigoe...

of 16/16
p Amigoe VANDAAG , NED.ANTILLEN -■oÊb)m\0Êb) m \L < ARUBA « 'oncls-ontvanger p.3 WM ÏL * Palm Village noar rechter p.5 sport wfrm INTERNATIONAAL ' Havelange: Aanpak vandalisme fijfe^jH.- * Peru rouwt om Alianza p.12 taak overheid p.9 wattyvd^ * Documenten oorlogsmisdadi- Vaker vliegtuigrampen met wam vvz ger verdwenen p.12 .. sportlieden p.B ...zaak... 1046 JAARGANG NO.: 287 <vc Zou dat * reclamebord soms meeverhuizen? Amigoe f VRIJDAG 11D6C6MB6R 1987 Nieuws in vogelvlucht yjA^LUS—Israëlische militairen 'iirf vandaag het vuur geopend »lu t ns een demonstratie in het e "telingen- kamp Balata, op de l> ai lijke Jordaanoever. Minstens 3 0-®?tiJnen werden doodgeschoten, geii Personen liepen verwondin- ***** , «OTTERDAM De bergings- be- jJVen SmitTaken Wijsmulier gaan tnif" et onder Panamese vlag va- 0p ? e vrachtschip Cason bergen dat Vj,/? r°tsen is gelopen in de buurt l «e Spaanse kaap Finisterre. Aan Hg*? yan hetschipvinden met regel- tje explosies plaats omdat chemi- *at»n 'n aanraking komen met zee- volk- r' *n verband hiermee is de be- King van vier nabijgelegen dor- vannacht geëvacueerd. ***** JOHANNESBURG - Blanke ZA Men hebben donderdag met wa- (3>eweld een einde gemaakt aan p 0 j*uiterij van een 60- tal zwarte j, 'tle agenten, die weigerden ge- bl r te geven aan een bevel van een van coramandant voor het houden ?6nren voertuigen- inspectie. Ne- W ! en agenten werden gearres- vlu k' e overige muiters zijn ge- blg ?*■ zwarte agenten en een at>ke raakten gewond. ***** *-__?tHANNESBURG —^ heeft de AMr van de onlangs vrijgelaten „Jt,- veteraan Mbeki beperkt. Hij gel8 Port Elizabeth niet verlaten, e -*n interviews meer geven en geen "e ö publikaties openbaar maken. ***** j^EOUL—EenZuidkoreaansestu- isdonderdagindestadChu- aan woensdag zelf toe- Eich'^te brandwonden. Hij had teg e J?!' '1 brand gestoken uit protest 8itio ' 'interne geruziebij de oppo- Ve r j. ln. verband met de presidents- 'ezingen V an volgende week. ***** B an 5 A, KA De regering van la>iS au h heeft donderdag de 2 te- We '8te ''PP08'1'6- leiders en 17 v et -/ei^ vrijgelaten om te trachten 8^én_pin6S" besprekingen met pre- Opp .^shad op gang te brengen. De earnt> voert sinds 10 november "W; agne om Ershad tot aftreden te ""gen. j ***** l>kocJP ESTER ~ Een gekaapte he- 'S donQerdag geland op het *a ai. l'eterrein van een zwaarbe- Sni ~ gevar »genis in Groot- Brit- Ven 611 heeft 2 "gevaarlijke" ge- opg| r? en onder wie een moordenaar P'kt en meegenomen. v*nPr f ?^ ~~ *n de gevangenis ' "len riazi Jn donderdag opnieuw ''"g n en' 6 ZWarten en een kleur- W^lrPgehangen wegens moord. \m a S waren ook al 7 mensen te- ntgesteld. ***** P°8t- o v n een kolenmijn in de 'j e en se Provincie Anhui zijn 0|nhet | gasexplosie 31 mijnwerkers % vew en gekomen. Dertien wor- S e>> vo I8t en H mijnwerkers lie- 8t »an»u W. oningen op. In de stad _?e"8en jWerden donderdag 11 Vi e ,I* der de voet gelopen en ge- «e tt v " 'b gewond, toen een menigte n 8do n rp0"t °Pstr°omde die uren- °°r mist was opgehouden. , SEotir ***** AUie heefï 7 Een VS marine- vlieg- "dam donderdag in de zee van *aa rs . K ai1 'er hoogte van Burma % de 7Jn ->k restanten gevonden tOD2Q Uldkoreaanse Boeing 707 VI,, ovember verdween tijdens uc ht van Baghdad naar Seoul. %Je-1 0BI Etiopië heeft het ko- V°edseik a[ tehoefte aan 1,32 min ton _aiï>Pzai " P' nog meer dantijdens de 5Dati je h°ngersnood van 1984- ? r 8 a nf c? nclusievan deFAO, de ai>dhfi„ Satie voor voedsel en «oouwvandeVN. SDI Gorbatsjov herhaalde voor zijn vertrek evenwel nog eens dat de Sovjetunie een verklaard tegenstander van het Ameri- kaanse SDI- onderzoek blijft. Re- agan op zijn beurt benadrukte het voortzetten van het SDI- on- derzoek. Onlangs gaf de Sovjet- partijleider impliciet toe dat ook zijn land een dergelijk onderzoek uitvoert. De "historische" topbij- eenkomst heeft ons niet verder weg gebracht van een wapen- wedloop in de ruimte, aldus Gor- batsjov. Gorbatsjov liet zich positief uit over het resultaat van de to- pontmoeting. "Wij hebben zake- lijke en openhartige discussies gevoerd over de voornaamste problemen in de Sovjet- Ameri- kaanse betrekkingen en over be- langrijke aspecten van de huidi- ge situatie in de wereld,", zo zei hij. Net als Reagan prees Gor- batsjov het verdrag over de ver- nietiging van de INF- wapens als "een ongekende stap in de ge- schiedenis van de nucleaire we- reld". Hij zei te hopen dat de ver- nietigingvan een hele categorie kernwapens een proces van nu- cleaire ontwapening in de hele wereld in gang zal zetten. Na klachten bij minister: Onderzoek tarieven haven Curaçao WILLEMSTAD Minister drs Marco de Castro van Han- del, Industrie en Werkgele- genheid heeft zijn departe- ment opdracht gegeven om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden voor verlagingen van de tarieven die door Curacao Port Servi- ces, CPS, in de haven worden gerekend. Hij heeft dit ge- daan naar aanleiding van klachten, die hij van het be- drijfsleven en dehandel heeft ontvangen. Het onderzoek dient ook ge- zien te worden "in het licht van het beleid van het eilandgebied Curacao om de haven zo concur- rerend mogelijk te maken en in het licht van het beleid van de regering om dekosten van leven- sonderhoud omlaag te brengen (hoge havenkosten drukken ui- teindelijk op het budget van de consument)". "Na de sanering en de reorga- nisatie in de haven van enige ja- ren terug, welke.nu vruchten lijkt af te werpen, lijkt de finan- ciële situatievan de CPS een ta- riefsverlaging niet in de weg te zullen staan", zo schrijft de mi- nister aan CPS. Hij eindigt de brief: "Ik verzoek u het departe- ment alle medewerking te verle- nen bij dit onderzoek". H. (Rolie) Perret-Gentil van CPS is duidelijk 'aangeslagen' door de brief van de minister: "Na zes jaar saneren en keihard werken zijn we er eindelijk in ge- slaagd quitte te spelen. Kenne- lijk mag de haven geen geld ver- dienen. Waar moet datnaartoe? ". Perret-Gentil geeft wel toe, dat de tarieven in de haven 'aan de hoge kant' zijn, maar, zegt hij: "We hebben in 1983 de tarieven al met vijftig procent verlaagd. We kunnen niet bezig blijven on- ze nek uit te steken". Koersval dollar na record handelstekort WASHINGTON Een re- cord handelstekort van 17,63 miljard dollar over de maand oktober in de VS heeft meteen tot een scherpe daling van de dollarkoers geleid en tot lage- re koersen op de internatio- nale effectenbeurzen. Het handelstekort was veel gro- ter dan verwacht. Opmerkin- gen eerder deze week van Alan Greenspan, voorzitter van het Centrale Bankensys- teem in de VS, dat niet zoveel waarde gehecht moest wor- den aan de handelstekorten mochten nietbaten. In september bedroeg het han- delstekort 14,08 miljard dollar en het vorige recordtekort da- teert van juli dit jaarmet 16,47 miljard dollar. De VS importeer- denin oktober voor het recordbe- drag van 39,38 miljard dollar en ze exporteerden voor 21,75 mil- jard dollar. De export was wel groter dan in de voorgaande maand (20,99 miljard dollar), maar de koersdaling van de dol- lar, waardoor de Amerikaanse producten in het buitenland goedkoper worden, heeft de han- delsbalans van de VS tot nu toe nog maar weinig goeds gedaan. TWIJFELS De tekorten van de VS, zowel op de handelsbalans als op de begroting zorgen op definanciële markten al lange tijd voor twij- fels over de gezondheid van de Amerikaanse economie. De be- kendmaking van de tegenval- -1 -ide handelscijfers in oktober leverde een bijdrage aan de "zwarte maandag", de dag waar- op de aandelenkoersen op de beurs van New York een re- corddaling beleefden. Een recorddaling bleef giste- ren en vandaag uit, maar op de beurzen moest wel een flinke veer gelaten worden. De Dow Jo- nes Index eindigde na een grillig koersverloop 47 punten lager op 1855,44 punten. Aanvankelijk leek Wall Street het recordte- kort op de handelbalans vrij la- koniek te verwerken maar toen bleek dat de dollar begon te dalen en een na- oorlogs dieptepunt van 1,8365 Nederlandse gulden noteerde, namen de verkopen toe. In het laatste halfuur van de handel drukten verkooporders de Dow Jones vervolgens diep in de min. TOKYO In het Verre Oosten volgden de beurzen vandaag het New Yorkse voorbeeld. De Nikkei- index van de 225 fondsen op de beurs van Tokyo sloot met 23.035,81 punten 245,03 punten lager dan donderdag. In Hongkong zakte de beurs direct na de opening al fors in met een daling van de Hang Deng- index van bijna 75 punten. Uiteinde- lijk sloot de index op 1989,58 punten, wat een verlies beteken- de van 38,09 punten ten opzichte van de voorgaande dag. AMSTERDAM De Amsterdamse beurs was vanmorgen overwegend prijs- houdend. De belangrijkste aan- delen openden wat lager, maar in een zeer ongeanimeerde markt werden mondjesmaat be- dragen aan de koers toegevoegd, zodat tegen het middaguur nage- noeg het niveau van donderdag werd bereikt. De dollar liet het wel afweten. De munt noteerde in Amsterdam rond het midda- guur een koers van 1,8335 gul- den nog lager dan de slotkoers gisteren in New York. Tegeno- ver de Japanse yen werd een na- oorlogs dieptepunt geregi- streerd 128,75 yen, interventies van de Centrale Bank van Japan voorkwamen erger. Tegen de Duitse Mark moest de dollarhet ook afleggen. De munt noteerde 1.6305 mark. MENINGSVERSCHIL OVER REGIONALE KWESTIES BLIJFT BESTAAN Verdrag over strategische kernwapens dichterbij INF-akkoord enige hoogtepunt van Top WASHINGTON "Ik ben büj te kunnen meedelen dat deze topontmoeting nu wij ons werk hebben beëindigd een duidelijk succes is geweest", zo zei president Ronald Reagan donderdag tijdens een plechtigheid in de tuin van het Witte Huis. Met een korte bijeenkomst werd de drie dagen durende Top met Sovjetleider Michail Gorbatsjov afgesloten. Terwijl Gorbatsjov glimlachend toehoorde, zei Reagan dat er "enige vooruitgang is geboekt" in de richting van de strategische kernraketten. De president maakte echter duidelijkdat de be- sprekingen op het gebied van deregionale conflicten, zoals de kwestie Aghanistan, weinighebben opgeleverd. Volgens Rea- gan hebben beide partijen hun standpunten echter duidelijk uiteen gezet en staat de deur voor verdere onderhandelingen open. In principe komen beide leiders in het voorjaar van 1988 voor een vierde top bijeen. De Amerikaanse president Ronald Reagan en de Sovjetrus- sische partijleider Michail Gor- batsjov hebben hun geschil over de interpretatie van het ABM- verdrag uit 1972, dat beperkin- gen stelt aan het onderzoek naar defensie- systemen in deruimte, voorlopig opgeschort. In een ge- zamenlijke verklaring na afloop van de driedaagse topbijeen- komst in Washington stellen beide partijen voor zich voorlo- pig niet uit het ABM- verdrag te- rug te trekken. Onderzoek, ont- wikkeling en proeven kunnen echter "zoals vereist" voortgang vinden. Hiermee is een van de belangrijkste obstakels voor een overeenkomst over strategische kernwapens voor de lange af- stand (START) uit de weg ge- ruimd. Tijdens zijn persconferentie in de Soyjetrussische ambassade in Washington zei Gorbatsjov dat geen "vertraging" mag optreden in de onderhandelingen over de strategische wapens. Een ak- koord daarover kan wat hem be- treft in de eerste helft van vol- gend jaar worden getekend "tij- dens het bezoek van de president van de VS aan Moskou." MENINGSVERSCHIL President Reagan en Sovjet- leider Gorbatsjov hebben toege- geven dat nog altijdernstigever- schillen van mening bestaan over "regionale kwesties" zoals Afghanistan, de oorlog tussen Iran en Iraq, het Midden- Oos- ten, Kampuchea, zuidelijk Afri- ka en Midden- Amerika. Niette- min zijn beide leiders het erover eens datzij hun pogingen dienen voort te zetten om tot een oplos- sing van deze conflicten te komen. Waarnemers hadden de sterke verwachting dat Gorbatsjov zich bereid zou verklaren de naar Westerse schatting 115.000 Sov- jet- militairen uit Afghanistan terug te trekken. De Sovjetleider zei hiertoe inderdaad bereid te zijn, maar dat in dat geval een einde moet komen aan de mili- taire hulp die de VS geven aan het islamitische verzet in Afgha- nistan, "vanaf de eerste dag waarop de Sovjetunie een datum voor de terugtocht be- kendmaakt". OPENHARTIG De gesprekken in de drie da- gen die de topbijeenkomst heeft geduurd, zijn volgens Reagan en Gorbatsjov "openhartig en con- structief" geweest. Me- ningsverschillen tussen de twee partijen blijven bestaan, maar deze vormen geen "onoverkome- lijke obstakels" op gebieden van wederzijds belang. Daarnaast onderstrepen beide leiders dat noch de VS noch de Sovjetunie op zoek zijn naar "mi- litaire superioriteit". Over de mensenrechten is de gezamenlij- ke verklaring kort. "De leiders hielden een diepgaande en open- hartige discussie over de men- senrechten en over humanitaire kwesties en hun plaats in de dia- loog tussen de VS en de Sovjetu- nie", zo meldt de gemeenschap- pelijke tekst. Beide leiders beschouwen de topbijeenkomst als hetbegin van een nieuwe tijdperk in debetrek- kingen tussen de twee supermo- gendheden. Gorbatsjov sprak van een "nieuwe fase" waarin de "confrontatie" een gepasseerd station is. "We hebben meer ver- trouwen in elkaar", zo zei presi- dent Reagan. Vandaag zal Gor- batsjov zijnbondgenoten van het Warschau Pact in Oost- Berlijn over de topbijeenkomst in- lichten. De Amerikaanse minis- ter van Buitenlandse Zaken Ge- orge Shultz gaat met soortgelij- ke bedoelingen naar Brussel waar hij vertegenwoordiger! van de NAVO- bondgenoten za treffen. Lions boos op LVV Geharrewar rond 'Bon Bini'-bord WILLEMSTAD Het bord Bon Bini, dat bij Hato is ge- plaatst door de Lions Club Curacao ter verwelkoming van uitstappende passagiers kan op 15 decemberniet over- handigd worden aan de ge- zaghebber, aangezien de be- planting er omheen nog niet is aangebracht. Het comité Sign Bon Bini van de Lions Club Curacao heeft dit bord reeds in augustus neerge- zet. Volgens woordvoerder Piet Eddine zijn hieraan maanden- lange voorbereidingen vooraf gegaan. Een plan moest worden opgesteld en de benodigde mate- rialen moesten uit het buiten- land worden aangevoerd. Dankzij de inspanningen van het comité kon dit bord bij Hato geplaatst worden vóór de aan- vang van het hoogseizoen op 15 december. Op vier mei reeds is een brief gestuurd aan de gezag- hebber met het verzoek dit bord van verlichting te voorzien en ter versiering enige bloemen en planten er omheen aan te brengen. ...deßonßini-signopHatodiede toeristen een 'warm welkom'moet bieden. Helaas doet de achtergrond enigszins kouwelijk aan, een woestijn is er niets bij vergeleken... TALUD Ook deAmigoe slaagde er niet in contact te krijgen met het hoofd van LVV, maar Spencer van de Plantendienst bleek be- reid meer informatie over deze kwestie te geven. Volgens Spen- cer heeft het geen zin om bloe- men en planten rond het bord aan te brengen, als deze nietver- zorgd kunnen worden. LVV is van plan het hele talud voor het vliegveld in natuurlijke vorm te beplanten. Hiervoor is de samen- werking met de Dienst Openba- re Werken nodig, die voor de no- dige graafwerkzaamheden moet zorgen. "Normaal is het zo dat LW een plan voor beplanting opstelt en dit ter goedkeuring overlegt aan hetBestuurscollege. Pas na- dathet Bestuurscollege toestem- ming heeft verleend, wordt met de uitvoer van de werkzaamhe- den begonnen", aldus Spencer. Op de vraag of er al een plan voor de beplanting van het talud bij Hato naar het Bestuurscollege was gestuurd, antwoordde Spen- cer ontkennend. TOEZEGGING Bovendien heeft de gezagheb- ber aan het comité de mondelin- ge toezegging gedaan het bord namens de bevolking van Cura- gao in ontvangst te zullen ne- men. De officiële in ontvangst- neming was gepland op 15 de- cember met het ingaan van het toeristische hoogseizoen. De Dienst Openbare Werken heeft inmiddels wel de verlichting aangebracht, maar met de aan- vang van de beplanting door de Dienst Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) moet nog begon- nen worden. Daardoor kan de of- ficiële in ontvangst-neming door de gezaghebber op 15 december niet plaats vinden en moet deze voor onbepaalde tijd uitgesteld worden. Het Comité Sign Bon Bini is hierover zeer teleurgesteld en uitte zijn ongenoegen hierover bij monde van Piet Eddine tegen- over de Amigoe: "Als wij in drie maanden dit enorme bord kun- nen plaatsen, begrijp ik niet, waaromLVV er zo lang over doet voor de nodige beplanting te zor- gen. We hebben geprobeerd hier- over contact op te nemen met het LW, maar de betrokken perso- nen zijn voor ons onbereikbaar", aldus Piet Eddine. Containers met aceton van Aruba verdwenen ORANJESTAD Met het schip «Hybur Intredid» zijn gisteravond de vier contai- ners met het gevaarlijke spul Aceton uit de haven van Oranjestad vertrokken. Hier- mede is een eind gekomen aan de opslag van deze contai- ners, die ook voor de haven van Oranjestad bijzonder ge- vaarlijk waren. Herhaalde malen werden hierover aanvallen op de rege- ring gedaan dat een dergelijke lading, die onder meer gebruikt wordt voor de bereiding van ver- dovende middelen, in de Aru- baanse haven werd opgeslagen. Tijdens de gisteren gehouden persconferentie verklaarde mi- nister Watty Vos, dat op 6 okto- ber in aanwezigheid van de Pro- cureur Generaal met betrokken instanties over deze containers werd vergaderd. Nadat een rap- port was uitgebracht, werd de ei- genaar opdracht gegeven deze zonder uitstel uit de haven te verwijderen aangezien anders de regering wettelijke maatre- gelen zou nemen om de contai- ners te verwijderen. Zover heeft het niet behoeven te komen, om- dat de eigenaar gisteren de con- tainers liet vervoeren. Waar- heen is niet bekend. ZELFHELPEN Bovendien was bij LVV niet bekend dat er haast was met het aanbrengen van de beplanting en evenmin dat er een officiële overhandiging zou plaatsvinden op 15 december: "Waarom is er niet gevraagd wat er aan de hand is? Waarom heeft het comité niet telefonisch contact opgenomen en gevraagd of het comité misschien zou kunnen helpen?", vroeg Spencer zich af. Piet Eddi- ne antwoordde hierop, dat het co- mité inderdaad geen contact had opgenomen met de dienst LW, maar uitsluitend via de gezag- hebber had geprobeerd de be- planting rondom het bord in orde te krijgen. ***** al gehoord van; Champagne Party ( met Buffet 0p 31 december 5*00 uur in < 'kandia Busi-J" ' ness Centre. !

Post on 16-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • p Amigoe VANDAAG ,NED.ANTILLEN -■oÊb)m\0Êb)m\L< ARUBA

  « 'oncls-ontvanger p.3 WM ÏL * Palm Village noar rechter p.5

  sport wfrm INTERNATIONAAL' Havelange: Aanpak vandalisme fijfe^jH.- * Peru rouwt om Alianza p.12taak overheid p.9 wattyvd^ * Documenten oorlogsmisdadi-Vaker vliegtuigrampen met wam vvz gerverdwenen p.12.. sportlieden p.B ...zaak...1046 JAARGANG — NO.: 287

  kocJPESTER~ Een gekaapte he-'S donQerdag geland op het

  *aai. l'eterrein van een zwaarbe-Sni ~ gevar»genis in Groot- Brit-Ven611 heeft 2 "gevaarlijke" ge-opg| r? en onderwieeen moordenaarP'kt en meegenomen.v*nPr f ?^ ~~ *n de gevangenis' "len riazi Jn donderdagopnieuw''"g n en' 6 ZWarten en een kleur-W^lrPgehangen wegens moord.\m aS warenook al 7 mensen te-ntgesteld.

  *****P°8t- ov — neenkolenmijn in de'j een se Provincie Anhui zijn0|nhet |gasexplosie 31 mijnwerkers% vewen gekomen.Dertien wor-Se>> vo I8t en H mijnwerkers lie-8t»an»uW.oningen op. In de stad_?e"8en jWerden donderdag 11Vie„ ,I*der de voetgelopenen ge-«ett v " 'b gewond, toeneen menigten8donrp0"t °Pstr°omde die uren-°°r mist was opgehouden., SEotir *****AUie heefï7Een VS marine- vlieg-"dam donderdag in de zee van*aars.Kai1 'er hoogte van Burma% de 7Jn ->k restanten gevondentOD2Q Uldkoreaanse Boeing 707

  VI,, iüovemberverdweentijdensuchtvan Baghdad naar Seoul.%Je-10BI — Etiopië heeft het ko-V°edseika[tehoefteaan 1,32 minton_aiï>Pzai " P'nogmeer dantijdens de5Dati je h°ngersnood van 1984-?r8 a nf c?nclusievan deFAO, deai>dhfi„ Satie voor voedsel en«oouwvandeVN.

  SDIGorbatsjov herhaalde voor

  zijn vertrek evenwel nog eensdat de Sovjetunie een verklaardtegenstander van het Ameri-

  kaanse SDI-onderzoek blijft.Re-agan op zijn beurt benadruktehet voortzetten van het SDI- on-

  derzoek. Onlangs gaf de Sovjet-partijleider impliciet toe dat ookzijn landeendergelijkonderzoekuitvoert. De "historische"topbij-eenkomst heeft ons niet verderweg gebracht van een wapen-wedloop in deruimte, aldus Gor-batsjov.

  Gorbatsjovliet zichpositief uitover het resultaat van de to-pontmoeting. "Wij hebben zake-lijke en openhartige discussiesgevoerd over de voornaamsteproblemen in de Sovjet- Ameri-kaansebetrekkingen enover be-langrijke aspectenvan de huidi-ge situatie in de wereld,", zo zeihij. Net alsReagan prees Gor-

  batsjov het verdrag over de ver-nietigingvan de INF-wapensals"een ongekende stap in de ge-schiedenisvan de nucleairewe-reld". Hij zei te hopen dat dever-nietigingvan een helecategoriekernwapens een proces van nu-cleaire ontwapening in de helewereld in gang zal zetten.

  Na klachten bij minister:

  Onderzoek tarievenhaven Curaçao

  WILLEMSTAD — MinisterdrsMarco deCastrovan Han-del, Industrie en Werkgele-genheid heeft zijn departe-ment opdracht gegeven omeen onderzoek in te stellennaar de mogelijkheden voorverlagingenvan de tarievendie door Curacao Port Servi-ces, CPS, in dehavenwordengerekend. Hij heeft dit ge-daan naar aanleiding vanklachten, die hij van het be-drijfsleven en dehandelheeftontvangen.

  Het onderzoek dient ook ge-zien te worden "in het licht vanhet beleid van het eilandgebiedCuracao om dehaven zo concur-rerend mogelijk te maken en inhet licht van het beleid van deregering om dekosten van leven-sonderhoud omlaag te brengen(hoge havenkosten drukken ui-teindelijk op het budget van deconsument)".

  "Na de saneringen de reorga-nisatiein dehaven van enige ja-ren terug, welke.nu vruchtenlijkt af te werpen, lijkt de finan-ciële situatievan deCPS een ta-riefsverlaging niet in de weg tezullen staan", zo schrijft de mi-nister aan CPS. Hij eindigt debrief: "Ik verzoek u het departe-ment alle medewerking teverle-nen bij ditonderzoek".

  H. (Rolie) Perret-Gentil vanCPS is duidelijk 'aangeslagen'door de brief van de minister:"Na zes jaarsaneren en keihardwerkenzijnwe ereindelijkin ge-slaagd quitte te spelen. Kenne-lijk mag dehaven geen geld ver-dienen. Waar moet datnaartoe?". Perret-Gentil geeftwel toe, datde tarieven in de haven 'aan dehoge kant' zijn, maar, zegt hij:"We hebben in 1983 de tarievenal met vijftig procent verlaagd.We kunnen nietbezigblijven on-ze nekuit te steken".

  Koersval dollar narecord handelstekort

  WASHINGTON — Een re-cord handelstekort van 17,63miljard dollar over demaandoktober in deVSheeftmeteentot een scherpe daling van dedollarkoersgeleid entot lage-re koersen op de internatio-nale effectenbeurzen. Hethandelstekort was veel gro-ter danverwacht. Opmerkin-gen eerder deze week vanAlan Greenspan, voorzittervan het Centrale Bankensys-teem in deVS, datnietzoveelwaarde gehecht moest wor-den aan de handelstekortenmochten nietbaten.

  In september bedroeg hethan-delstekort 14,08 miljard dollaren het vorige recordtekort da-teert van juli dit jaarmet 16,47miljard dollar.De VS importeer-denin oktobervoor hetrecordbe-dragvan 39,38 miljard dollarenze exporteerden voor 21,75 mil-jard dollar. De export was welgroter dan in de voorgaandemaand (20,99 miljard dollar),maar de koersdaling van de dol-lar, waardoor de Amerikaanseproducten in het buitenlandgoedkoper worden, heeft de han-delsbalans van de VS tot nu toenogmaar weinig goeds gedaan.

  TWIJFELSDe tekorten van de VS, zowel

  op de handelsbalans als op debegroting zorgenop definanciëlemarkten al lange tijd voor twij-fels over de gezondheid van deAmerikaanse economie. De be-kendmaking van de tegenval--1 -ide handelscijfers in oktober

  leverde een bijdrage aan de"zwartemaandag", dedagwaar-op de aandelenkoersen op debeurs van New York een re-corddalingbeleefden.

  Een recorddaling bleef giste-ren en vandaag uit, maar op debeurzen moest wel een flinkeveer gelatenworden. De Dow Jo-nes Index eindigde na een grilligkoersverloop 47 punten lager op1855,44 punten. Aanvankelijkleek Wall Street het recordte-kort op de handelbalans vrij la-koniek te verwerken maar toenbleekdatde dollarbegon te dalenen een na- oorlogs dieptepuntvan 1,8365 Nederlandse guldennoteerde, namen de verkopentoe. In het laatstehalfuurvan dehandel drukten verkoopordersdeDow Jonesvervolgens diep indemin.

  TOKYOInhet VerreOostenvolgden de

  beurzen vandaag het NewYorkse voorbeeld. De Nikkei-index van de 225 fondsen op debeurs van Tokyo sloot met23.035,81 punten 245,03puntenlager dan donderdag. InHongkong zakte de beurs directna de opening alfors in met eendalingvan deHang Deng- indexvan bijna 75 punten. Uiteinde-lijk sloot de index op 1989,58punten, wat een verlies beteken-devan 38,09 punten tenopzichtevan devoorgaande dag.

  AMSTERDAMDe Amsterdamse beurs was

  vanmorgen overwegend prijs-

  houdend. De belangrijkste aan-delen openden wat lager, maarin een zeer ongeanimeerdemarkt werden mondjesmaat be-dragen aan dekoers toegevoegd,zodattegenhet middaguurnage-noeg het niveau van donderdagwerd bereikt. De dollar liet hetwel afweten. De munt noteerdein Amsterdam rond het midda-guur een koers van 1,8335 gul-den nog lager dan de slotkoersgisteren in New York. Tegeno-ver de Japanse yen werd een na-oorlogs dieptepunt geregi-streerd 128,75 yen, interventiesvan deCentrale Bankvan Japanvoorkwamen erger. Tegen deDuitse Mark moest de dollarhetook afleggen. De munt noteerde1.6305 mark.

  MENINGSVERSCHIL OVER REGIONALE KWESTIES BLIJFT BESTAANVerdrag over strategische kernwapens dichterbij

  INF-akkoord enigehoogtepunt van Top

  WASHINGTON— "Ik ben büj tekunnen meedelen datdezetopontmoeting — nu wij ons werk hebbenbeëindigd — eenduidelijk succes is geweest", zo zei presidentRonald Reagandonderdag tijdens een plechtigheid in de tuin van het WitteHuis.Met een korte bijeenkomst werd dedrie dagen durendeTop met Sovjetleider Michail Gorbatsjov afgesloten. TerwijlGorbatsjov glimlachend toehoorde, zei Reagan dat er "enigevooruitgang is geboekt" in derichting van de strategischekernraketten. De president maakteechterduidelijkdat debe-sprekingen op hetgebiedvan deregionale conflicten, zoals dekwestie Aghanistan, weinighebben opgeleverd. VolgensRea-gan hebben beide partijen hun standpunten echter duidelijkuiteen gezet en staat de deurvoor verdere onderhandelingenopen. Inprincipekomen beide leiders inhetvoorjaarvan 1988voor een vierde top bijeen.

  De Amerikaanse presidentRonald Reagan en de Sovjetrus-sische partijleider Michail Gor-batsjov hebben hun geschil overde interpretatie van het ABM-verdrag uit 1972, dat beperkin-gen stelt aanhet onderzoeknaardefensie- systemen in deruimte,voorlopig opgeschort. In een ge-zamenlijke verklaring na afloopvan de driedaagse topbijeen-komst in Washington stellenbeide partijen voor zich voorlo-pig niet uithetABM- verdrag te-rug te trekken. Onderzoek, ont-wikkeling en proevenkunnenechter "zoals vereist" voortgangvinden. Hiermee is een van debelangrijkste obstakelsvoor eenovereenkomst over strategischekernwapens voor de lange af-stand (START) uit de weg ge-ruimd.

  Tijdens zijnpersconferentie inde Soyjetrussische ambassade inWashington zei Gorbatsjov datgeen"vertraging" mag optredenin de onderhandelingenover destrategische wapens. Een ak-koord daaroverkan wat hem be-treft in de eerste helft van vol-gend jaarworden getekend "tij-denshetbezoekvan depresidentvan de VS aan Moskou."

  MENINGSVERSCHILPresident Reagan en Sovjet-

  leider Gorbatsjov hebben toege-gevendatnogaltijdernstigever-schillen van mening bestaanover "regionale kwesties" zoalsAfghanistan, de oorlog tussenIran en Iraq, het Midden- Oos-ten, Kampuchea, zuidelijk Afri-ka en Midden- Amerika. Niette-min zijn beide leiders heterovereens datzij hunpogingendienenvoort te zetten om tot een oplos-sing van deze conflicten tekomen.

  Waarnemers hadden de sterkeverwachting datGorbatsjovzichbereid zou verklaren de naarWesterse schatting 115.000Sov-jet- militairen uit Afghanistanterugtetrekken.DeSovjetleiderzei hiertoe inderdaad bereid tezijn, maar dat in datgeval eeneinde moet komen aan de mili-taire hulp die de VS geven aanhet islamitische verzet in Afgha-nistan, "vanaf de eerste dagwaarop deSovjetunie een datumvoor de terugtocht be-kendmaakt".

  OPENHARTIGDe gesprekken in de drie da-

  gen die de topbijeenkomst heeftgeduurd, zijnvolgensReagan enGorbatsjov "openhartig en con-structief" geweest. Me-ningsverschillen tussen de tweepartijen blijven bestaan, maardezevormen geen "onoverkome-lijke obstakels" op gebiedenvanwederzijdsbelang.

  Daarnaastonderstrepen beideleiders dat noch de VS noch deSovjetunieop zoekzijnnaar "mi-litaire superioriteit". Over demensenrechten is de gezamenlij-ke verklaring kort. "De leidershieldeneen diepgaande en open-hartige discussie over de men-senrechten en over humanitairekwesties en hun plaats inde dia-loog tussen de VS en de Sovjetu-nie", zo meldt de gemeenschap-pelijketekst.

  Beide leiders beschouwen detopbijeenkomstalshetbegin vaneen nieuwetijdperkin debetrek-kingen tussen de twee supermo-gendheden. Gorbatsjov sprakvan een "nieuwefase" waarinde"confrontatie" een gepasseerdstationis. "Wehebben meerver-trouwen in elkaar", zo zeipresi-dentReagan. Vandaag zal Gor-batsjov zijnbondgenotenvanhetWarschau Pact in Oost- Berlijnover de topbijeenkomst in-lichten.De Amerikaanse minis-ter van Buitenlandse Zaken Ge-orge Shultz gaat met soortgelij-ke bedoelingen naar Brusselwaar hij vertegenwoordiger!van de NAVO- bondgenoten zatreffen.

  Lions boos opLVV

  Geharrewar rond'Bon Bini'-bord

  WILLEMSTAD — Het bordBon Bini, dat bij Hato is ge-plaatst door de Lions ClubCuracao ter verwelkomingvan uitstappende passagierskan op 15 decembernietover-handigd worden aan de ge-zaghebber, aangezien de be-plantingeromheen nognietisaangebracht.

  Het comité Sign Bon Bini vande Lions Club Curacao heeft ditbord reeds in augustus neerge-zet. Volgens woordvoerder PietEddine zijn hieraan maanden-lange voorbereidingen voorafgegaan. Een plan moest wordenopgesteld en debenodigde mate-rialen moesten uit het buiten-land worden aangevoerd.Dankzij de inspanningen vanhet comité kon dit bord bij Hatogeplaatst worden vóór de aan-vang van het hoogseizoen op 15december. Op vier mei reeds iseen brief gestuurdaan de gezag-hebber met het verzoek ditbordvanverlichting tevoorzien en terversiering enige bloemen enplanten er omheen aan tebrengen.

  ...deßonßini-signopHatodiedetoeristeneen 'warm welkom'moetbieden. Helaas doet de

  achtergrondenigszinskouwelijkaan, een woestijn is er niets bijvergeleken...

  TALUDOok deAmigoe slaagdeer niet

  in contact te krijgen met hethoofd van LVV, maar Spencervan de Plantendienst bleek be-reid meer informatie over dezekwestie te geven. Volgens Spen-cer heeft het geen zin om bloe-men en planten rond het bordaan te brengen,als deze nietver-zorgd kunnen worden. LVV isvan plan het heletalud voor hetvliegveld in natuurlijke vorm tebeplanten. Hiervoor isde samen-werking met de Dienst Openba-re Werken nodig, dievoor de no-dige graafwerkzaamhedenmoetzorgen.

  "Normaal is het zo dat LWeen plan voor beplanting opstelten dit ter goedkeuring overlegtaan hetBestuurscollege. Pas na-dathetBestuurscollege toestem-ming heeft verleend, wordt metde uitvoer van de werkzaamhe-den begonnen", aldus Spencer.Op devraagofer aleenplan voorde beplanting van het talud bijHato naar het Bestuurscollegewasgestuurd, antwoorddeSpen-cer ontkennend.

  TOEZEGGINGBovendien heeft de gezagheb-

  ber aan het comité de mondelin-ge toezegging gedaan het bordnamens de bevolking van Cura-gao in ontvangst te zullen ne-men. De officiële in ontvangst-neming was gepland op 15 de-cember met het ingaan van hettoeristische hoogseizoen. DeDienst Openbare Werken heeftinmiddels wel de verlichtingaangebracht, maar met de aan-vang van de beplanting door deDienst Landbouw Veeteelt enVisserij (LVV) moet nog begon-nen worden. Daardoorkan deof-

  ficiële in ontvangst-neming doorde gezaghebber op 15 decemberniet plaats vinden en moet dezevoor onbepaalde tijd uitgesteldworden.

  Het Comité Sign Bon Bini ishierover zeer teleurgesteld enuitte zijn ongenoegen hieroverbijmonde van PietEddine tegen-over de Amigoe: "Als wij in driemaanden dit enorme bord kun-nen plaatsen, begrijp ik niet,waaromLVVer zo langover doetvoor denodigebeplanting te zor-gen.Wehebbengeprobeerdhier-over contact opte nemen met hetLW, maar debetrokken perso-nen zijn voor ons onbereikbaar",aldusPietEddine.

  Containers met acetonvan Aruba verdwenen

  ORANJESTAD — Met hetschip «Hybur Intredid» zijngisteravond de vier contai-ners met het gevaarlijke spulAceton uit de haven vanOranjestadvertrokken. Hier-mede is eeneindgekomenaande opslag van deze contai-ners, die ook voor de havenvan Oranjestad bijzonder ge-vaarlijkwaren.

  Herhaalde malen werden

  hierover aanvallen op de rege-ring gedaan dat een dergelijkelading, die onder meer gebruiktwordt voor debereiding vanver-dovende middelen, in de Aru-baanse haven werd opgeslagen.Tijdens de gisteren gehoudenpersconferentie verklaarde mi-nisterWatty Vos, dat op 6 okto-ber in aanwezigheid van de Pro-cureur Generaal metbetrokkeninstanties over deze containers

  werd vergaderd. Nadat een rap-port was uitgebracht,werd de ei-genaar opdracht gegeven dezezonder uitstel uit de haven teverwijderen aangezien andersde regering wettelijke maatre-gelen zou nemen om de contai-ners te verwijderen. Zover heefthet nietbehoeven tekomen, om-dat de eigenaar gisteren de con-tainers liet vervoeren. Waar-heen is niet bekend.

  ZELFHELPENBovendien was bij LVV niet

  bekend dater haast was met hetaanbrengen van de beplantingen evenmin dat er een officiëleoverhandigingzou plaatsvindenop 15 december: "Waarom is ernietgevraagd wateraan dehandis?Waaromheeft hetcomité niettelefonisch contact opgenomenen gevraagd of het comitémisschien zoukunnen helpen?",vroeg Spencer zich af.Piet Eddi-ne antwoordde hierop, dathetco-mité inderdaad geen contact hadopgenomen met de dienst LW,maar uitsluitend via de gezag-hebber had geprobeerd de be-plantingrondom hetbord inordete krijgen.

  *****al gehoord van;

  Champagne Party (met Buffet

  0p 31 december5*00 uur in

 • Mensen

  Tijdens een bijzonder geani-meerde coctailparty in het Sea-quarium werd gisteren het feitgevierd 'dat MR DAISY MOE-NIR ALAM, echtgenote van hetMAN- eilandsraadslid ir.lrvingMoenir Alam, beëdigd is en zaltoetreden tot het advocatenkan-toor Moenir-Alam.

  Een inIndia levendeapensoort isop grote schaal besmet met eenAIDSACHTIG virus. Die ont-dekkingisgedaan doorhet insti-tuut voor immunologie in NewDelhi. Het hoofd van het insti-tuut, G.P.Talvar, verklaardedateen aanzienlijk aantal apen inIndia besmet is met hetvirus Si-mian Immunodeficiency.De die-ren blijken er zelf geen hindervan te ondervinden. Talvar zeidat de besmette apen goededienstenkunnen bewijzenbijhetzoeken naar een medicijn tegenaids.

  Ronald en Michailzullen nu hetINF akkoord ondertekend is alsbroeders duor het leven gaan.Daarvoor zorgde ht-t Sovjetrus-sische Echtpaar Galina enVjatsjeslav Sacharov die hun op8 december geboren tweelingvan jongetjesRONALD en MI-CHAIL hebben genoemd. De ou-ders, beiden tandarts, hebben te-legrammen gestuurd aan hetWitte Huis en aan de Sovjetam-bassade in Washington. Ter erevan de historische gebeurtenisvan de ondertekening van hetverdragover deraketten voor demiddellangeafstand, hebbenwijbesloten henRonald en Michailte noemen. "Wij zijn ervan over-tuigd dat onze kinderen ondereen vreedzaam gesternte zullenleven", aldus de tekst van de te-legrammen.

  RAISA GORBATSJOV,krachtig voorstandster van ge-lijkekansen voor haareigen sek-se, heeft donderdag in Was-hington geslaagdeAmerikaansevrouwen ontmoet op de laatstedagvan haarkorte blik in het le-ven in Amerika. Raisa Gro-batsjov begaf zich naar het wel-gestelde stadsdeel Georgetownvan Washington, voor een vrou-wenkoffie op uitnodiging vanPamela Harriman, weduwe vandevoormaligeAmerikaanse am-bassadeur in Moskou en 'ElderStatesman' Averell Harriman.Van deacht vrouwen die warenuitgenodigd hebben de meestenop eigen kracht bereikt wat zijbereikt hebben: Barbara Mi-kulski, een Democrate uitMary-land, en Nancy Kassabaum, Re-publikeinse uit Kansas, die de

  enige tweevrouwen in deSenaatzijn, opperrechter Sandra DayO'Connor, Katherine Graham,presidente van de WashingtonPost en Hanna Gray, presidentevan deUniversiteitvan Chicago.VerderwasaanwezigLjanaDoe-binin, vrouwvan dehuidige Sov-jetambassadeurin Washington.

  Donderdag heeft de comman-dant van het schip H.M. PietHein, luitenant ter zee D. WEE-KENSTRO een beleefdheidsbe-zoek gebracht aan gezaghebberRonny Casseres. De comman-dant overhandigdede gezagheb-ber hierbij een cadeau. DeH.M.Piet Hein heeft deH.M.BloysvanTreslong afgelostals stationsschip. Laatstge-noemd schip isvertrokken naarNederland waar men op 22 de-cember hoopt aan tekomen. Netop tijd om Kerst weer thuis tevieren.

  De Westduitse ministervan De-fensie, ManfredWorner, gedood-verfd als de volgende secretaris-generaal van de NAVO heeftzich nu al de naam op de hals ge-haaldvan iemand die zijn woordniet houdt. Worner had in 1983in de Bondsdag gezegd dathij opzijnKNIEËN van Bonn naarzijnkiesdistrict in het zuiden van deBondsrepubliek zou kruipen-een afstand van 400 km- alsMoskou ooitzou instemmen methet schrappen van zijn SS-20's.Dinsdag ging de Sovjetunie inWashington in hetkader van hetINF- verdrag uitgerekend daar-toe over. Maar Worners ministe-rie liet donderdag weten dat deministerhet te drukhadom doorde knieën te gaan.

  De vroegste nog bestaande ver-sie van Albert Einsteins RELA-TIVITEITS- THEORIE, een do-cument dat de fameuze formuleE = MC 2bevat, is op een veilingin New York verkocht voor1.155.000 dollar. De koperwenste anoniem te blijven. Het72 pagina's tellende manuscriptschreefEinstein in 1912. Hij pu-bliceerde zijn natuurkundigetheorie die een omwenteling inde fysica veroorzaakte in 1917.Het manuscript waarinEinsteinveel correcties, diagrammen enformules neerpende, gafhij wegaan vrienden. In de geveildever-sie is de formule E = MC2 nogEL = MC 2. De 'L' een extraalgebraïsche constante, was la-ter doorEinstein doorgestreept.

 • MEDEWERKERS VAN NEDERLANDSE POSTBANK LICHTEN GIRODIENST DOOR

  Kritiek op interne organisatieGirodienst loskoppelenvan eilandsontvangerWILLEMSTAD—De GirodienstmoeteenzelfstandigbedrijfX^den en nietlanger een onderdeel vormen van hetkantoorJj^andsontvanger.Alleen danishetmogelijkom hetgrote ge-*ek aan liquide middelen waar deGirodienstnu meekampt,

  Tteheffeneneen eigenwerkkapitaal tecreëren.In dehuidigef'hiatie kan dat niet omdat al hetgeld dat bij de giro binnen-rjjïtot, doorstroomtnaar dekas van deeilandsontvanger. Datrjto debelangrijkste aanbevelingenvan eenrapport datdoor£fee Nederlandse experts van de Postbank NV werd opges-*'d op verzoek van de Curacaose overheid. In hetrapportï?rdt ookkritiek geuit op dehuidige staf van de Girodienst.Jjiezougereoganiseerd moeten worden.Verder isautomatise-

  noodzakelijk en technische bijstand uit hetbuitenland.

  ■"e Girodienst op Curacaoal jarenlang met proble-??en, hetgeen voor het Be-

  vuürscollege aanleidingwas omJNederlandse Postbank NYvan de Neder-j^ndse Girodienst en dej'J*spostspaarbank) te vragen® Girodienst door te lichten enj*öadvies uit te brengen over

  , ö eventuele reorganisatie zo-at deze beter in het binnen-

  landse betalingsverkeer kanfunctioneren.

  REORGANISATIEDe heren Van de Burg en

  Luchtenbergkwamen voorruimtwee wekennaar Curacao om desituatiebij deGirodienst te eva-lueren en aanbevelingen te doenvoor een eventuelereorganisatiezodat de Girodienst beter kangaanfunctioneren inhet binnen-

  landse betalingsverkeer. De he-ren hebben zich niet alleenop dehoogte gesteldvan de situatiebijde Girodienst, maar hebben ookgesprekken gevoerd met deCentralebank, deSociale Verze-kerings Bank (SVB), het depar-tement van Sociale Zakenen hetBestuurscollege. Aan de handvan alle vergaarde informatie, isinmiddels een rapport gemaaktdateerderdeze weekaanhetBe-stuurscollege werd overhan-digd.

  Een van de voornaamsteconclusies inhetrapport isdatdeGirodienst niet goed kan functi-oneren, omdat al het geld datbijde giro binnenkomt onmiddel-lijkgestortwordt in dekasvan deEilandsontvanger. Daardoorheeft de Giro nooit werkkapi-taal.

  WERKKAPITAALDe Girodienst Curacao is, in

  tegenstelling tot deNederlandsePostbank, geen zelfstandig be-drijf, maar vormt een onderdeelvan de Eilandsontvanger. Leve-ranciersvan goederenaanhetei-landgebied worden betaald meteen girocheque. Dat geld wordtgestortbij de giro en vrijwel me-teen contant opgenomen. Ookambtenaren wordenbetaald meteen girocheque. De meeste men-sen die hun salaris via de girokrijgen uitbetaald,hebbendege-woontehet totale bedrag meteenop te nemen. Dit geld zou eigen-lijkbij deGirodienstmoeten blij-ven om op die manier eenwerkkapitaal te creëren, waar-mee geïnvesteerdkan worden,aldus hetrapport.

  Kritiek is er ook op de interneorganisatie van de Girodienst.Volgens hetrapport is dezeslecht. Reorganisatie binnen destaf wordt sterk aanbevolen. Detaakomschrijvingvan deeenen-dertig werknemers is evenminduidelijk vastgelegd.

  Als Toeristenbureau gaat verhuizenHalfvergaan reclamebordWordt vandaag verwijderd

  WILLEMSTAD — "EénJjag later had de Amigoedie foto niet meer kunnen{öaken", zei een verbolgenEUo Romijn van het Cura-Saose Toeristenbureau in""eactie opdefoto die giste-ren op de voorpagina vande Amigoe prijkte van eenhalf- vergaanreclamebord?aast hef toeristenbureaum de binnenstad. Dat hetbord er zo al maandenlangoyhangt, erkende Romijn:'Ikheb ookalmaanden ge-leden opdracht gegevenhet te verwijderen."

  Romijn legdeuit dathet be-drijf Marco NV belast is methet bevestigen en verwijde-*en van de borden voor deoverheid.Maanden geleden iseral een briefaan Marco NVÉ&stuurd met deopdracht hetreclamebord dat inderdaadeen slechte indruk geeft, te

  Dat datnooitge-beurd is, betreurtRomijn.Vanmiddag zal het bordVerdwijnen, zo zei Romijn°yertuigd. Dan gaat het Toe-ristenbureau namelijk ver-guizen naar één van de Wa-terfortbogen verderop omdat

  hethuidige onderkomen ge-restaureerd moet worden. Te-gelijkertijd met het verwijde-ren van hetaanhangbordvanhetToeristenbureau, zal danook het restje reclamebordverdwijnen.

  Dat Romijn een fout heeftgemaakt door Marco NV erniet al veel eerder op te at-tenderen dat er nog werk tedoen was, erkende hij. Op devraag of personeel van hetToeristenbureau het bordniet even zelf van de muurhad kunnen halen,antwoordde Romijn evenwelontkennend. "Dat is veel tegevaarlijk. Bovendien heb-ben we geen middelen om hetbord te verwijderen." Datdaar slechts een trap en eenvrijwilligervoor nodig is, gafRomijn toe, maar... "een traphebbenwe alvast niet."

  Bovendien voorzagRomijn"grote gevaren" bij de hande-ling: "Het bord kan door dewind meegevoerd worden entegen een voorbijganger aan-waaien", aldus de kennelijkvan een positieve leven-sinstelling voorzieneRomijn.

  CONCURRERENDe Girodienst heeft volgens

  hetrapport duidelijk behoefteaan hulpvanbuitenaf. Automa-tiseringzou deefficiëntievan hetbedrrjf zeker ten goede komen.Daarnaast zou de Girodiensteenbeter produktenpakket moetenverzorgen. Door zich actiever tebegeven in hetbinnenlandse be-talingsverkeerzou deGirodienstkunnen concurreren metdeban-ken. Voorbinnenlandse betalin-gen zijn de banken volgens hetrapport niet alleen traag, maarookduur.Voor elkegeldtransac-tie vragen zij een relatief hoogbedrag. De Girodienst zou dezetransacties veel goedkoperkun-nen doen. Een giroboekje metcheques bijvoorbeeld kostslechtséén gulden.

  De Centralebank zou het eenszijn met de bevindingen vanLuchtenberg en Van de Burg.Ookzij vinden dathetgeldvar. degironietnaar deEilandsontvan-ger overgeheveld moet worden,

  maarbinnen deGirodienstmoetblijven circuleren. Het Be-stuurscollege moet zich in deko-mendetijd over hetrapport bui-gen en met de betrokkendiensten besluiten welke stap-pengenomen moetenworden omdereorganisatie- plannen tenuitvoer te brengen.

  WILLEMSTAD-Eendelega-tie van de Staten bracht onlangseen bezoek aan deAntillliaanseLuchtvaartMaatschappij(ALM)om zichpersoonlijk van de situa-tie aldaarop dehoogte te stellen.

  Gedurende ditbezoek, waarbijook leden van deRaad van Com-missarissen van deALMaanwe-zig waren, gaf de directie uitlegover deontwikkelingen van hetbedrijf en de toekomst- plannen.De delegatie bracht ook bezoekenaan de technische dienst, de ad-ministratie en decatering- afde-ling.

  De Statenleden waren erg on-der de indruk van deprestatiesdie geleverd worden door deALM- werknemers, vaak onderverre van ideale omstandig-heden.

  Aan het eind van het bezoek,overhandigde de president- di-recteur van de ALM, KitlandChong, een cadeau aan Staten-voorzitterOnofre Bikker, ter her-inneringaan hetwerkbezoek.

  Foto: dechefvan de Technischedienst, Piet Clement, geeft eenuitleg over het functioneren vanzijn dienstaan de damesen herenparlementsleden.

  Feestelijkeactiviteitenvan BloempotShopping Center

  WILLEMSTAD - Bloempotbhopping Centrum organiseertvrijdagavond een modeshow ophetparkeer- terreinvan hetwin-kelcentrum. Twintig modellen■ van Junior Rodrigo laten denieuwste modellen zien tijdenseen vier uur durende show geti-teld "ShoppingEveningFashionShow . Een DJzorgt voor demu-zikale omlijsting. De toegang isgeheelgratis.

  Op 18 december organiseertBloempot Shopping Centrumeen culturele manifestatie, geti-teld"Dit is Curagao". Tijdens de-ze cultureel/folkloristische ma-nifestatie is er onder andere een"kaha diorgel",ritmische poëzieen een optreden van VivienFrans. De manifestatie begintom zeven uur 's avonds. De toe-gang isgratis.

  Benzineprijsweer omlaag

  WILLEMSTAD— Debenzineisvanafvandaagweer inprijsge-daald. Voormix-benzine moetopBonaire 76,6 cent worden be-taalden opCuragao78,6cent. Desuper-benzine kost op Bonaire79.3 cent en op Curagao 81,3cent. Kerosine kost op beide ei-landen 28,6 cent en de gasoliekost met ingang van vandaag30.4 cent.

  Tienda di leygeslotenWil LEMSTAD —ln verband

  met dekomende feestdagen is ervanafvandaag tot en met 11 ja-nuari geen spreekuur in deTien-da diLey.

  Vuilstorten opopenbare weg

  WILLEMSTAD—Een40 jari-geman heeft gistereneen bekeu-ring in ontvangst mogen nemennadat hij het vuil, dat hij naarlandfill had moeten brengen, opdeopenbare weg had gestort. Hijmoest het vuil weer in de wagenladen en alsnog het rondjelandfill maken.

  Hijkomt zeker op vergaderingClaude Wathey verbaasd over agendapuntvertrouwensbasis voor coalitieberaadWILLEMSTAD -Terwijlin politieke kringen op Cura-

  cao hardnekkige geruchtenderonde doen dat aan DP StMaartenbij hetkomende coa-litieberaad te kennen gege-ven zal worden datde anderepartijenniet langer prijs stel-len op een samenwerking,toonde Claude Wathey zichverbaasd over het agenda-punt "vertrouwensbasis vande coalitie" voor het beraadopzondag. Hij schijntnietbe-reid te zijn uit de coalitie tetreden. Indiende andere par-tijen dat willen, zullen ze DPSt Maarten eruit moetenzetten.

  Vooraanstaandezondagiswe-

  derom een coalitieberaad be-legd, omdat DP St Maarten eer-derdezeweeknietbij devergade-ring aanwezig was. De uitnodi-ging voor aanstaande zondag,werddoorDon Martinapersoon-lijk aan Claude Wathey ge-stuurd. Deze liet op St Maartenweten, zeker naarCuracao teko-men voor hetberaad.

  Op de agenda prijken tweepunten: de begroting voor 1988die volgende week in de Statenwordtbehandelden "de vertrou-wensbasis van de coalitie". Devoordrachtvan Louis Gumbs alsnieuwe minister, wordt niet ge-noemdmaarheeft weldirectver-band met die vertrouwensrela-

  tie. De coalitie- partijen zijnnamelijk van mening dat devoordracht, die in feite onaan-vaardbaar is gezienhet verledenvan Gumbs, een "wraakactie" isvan Claude Wathey. Veel ver-trouwen is er niet meer in dezecoalitie- genoot.

  Wathey lietop St Maartenwe-ten nietop de hoogte te zijn vaneen vertrouwens- crisis. Als dieer al is, dan is die evenwel nietdoor zijn partij veroorzaakt, zogafde politicus tekennen. "DonMartina is driedagen op mijn ei-land geweest en heeft niet eensde moeite genomen om mij optebellen omtehoren hoehet gaat",aldusWathey diezich verbolgentoonde over hetfeit datMartinawelmetveleanderepolitici heeftgesproken maar nietmet hem.

  Opzienbarend op St Maartenwaren gisteren de uitlatingenvan een jongerepoliticus binnendeDP, DennisPantophlet, die ineen radio- interview liet wetendat dehuidigeruziebinnen de co-alitie depolitiek in hetalgemeenen die op St Maarten in net bij-zonder, geen goed doet. Hetres-pectvan degemeenschap voor depolitici, krijgt hierdoor een flin-ke knauw, zo vreest Pantophlet.Hy deedhetvoorstel om terug tegaannaar het 'nulpunt' en even-tueel Leo Chance opnieuw alsminister tebenoemen als dat deproblemen op zou lossen.

  Of Chance daar zelf iets voorvoelt, is evenwel nogeen tweede.Deze heeft inmiddels zijn oude'vak' van stuurman weer opge-pakt, zieter zeerbruin en gezonduit,loopt vrolijkrond op StMaar-ten en is zo te zien zeer 'happy*met zijnhuidige baan.

  VBC klaagt bijBestuurscollege:Curoil maakt zich schuldigaan ordinair machtsmisbruik

  WILLEMSTAD-De Vere-nigingBedrijfslevenCuracao(VBC) kan niet begrijpenwaarom de staats- maat-schappij Curoil koste watkost debenzinepompstation-beheerders wil verplichtenom alleen de Curoil- produc-ten te verkopen, terwijl ande-re merken producten, eldersvrijelijk verkrijgbaar zijn."Moeten slechts vanwegeverkoop technische redenenvan de zijde van Curoil debenzinepompstation- beheer-ders de dupe worden?",vraagt deVBC zich af.

  In een telex aan het Be-stuurscollege metcopieënaan deminister- president, de ministervan Arbeid en Sociale Zaken ende minister van Handel, Indus-trie en Werkgelegenheid, uit deVBC haar ongenoegen over dezegang van zaken. Curoil is mo-menteelweer in onderhandelingmet een aantal beheerders vanpompstations en die zijn ver-plicht de verkoop van anderemerk producten te stoppen. In-

  dien datniet gebeurt, wil Curoilhet contract nietverlengen.

  "Hetvalt tenzeerste te betreu-ren dat Curoil, bij monde vanhaar president commissaris ge-meend heeft benzinepompstati-on beheerders te moeten dwin-gen om alleen Curoil productente verkopen, op straffe van hetniet geleverd krijgen van benzi-ne door Curoil." Het uitvoerenvan dit dreigement kan er vol-gens de VBC toe leiden dat ar-beidsplaatsen verloren gaan."Voorts zal er sprake zijn vanverdergaande overheids- be-moeienis in het economisch ge-beuren." De VBC noemt dit een"hoogst onverantwoorde ont-wikkeling" die bovendien instrijd is met heteigenbeleid vande overheid.

  De VBC voert ookaan dat hetniet aanvaardbaar is dat eenstaatsmaatschappij een dergelij-ke chantage methode toepast."Hier is sprake van bruutmachtsvertoon en ordinairmachtsmisbruik." Daar is vol-gens de VBC in onze samenle-vinggeenruimtevoor en devere-niging doeteen dringendberoepop hetbestuurscollege om Curoiltot de orde teroepen en dekwes-tie langs de beproefde weg vanonderhandelingenaf te ronden.

  Totslotvan detelex vraagt deVBC zich afofhetnietdeprimai-re taak is van Curoil omtegen demeest gunstigevoorwaarden ga-soline, kerosine en gasoil voorCuracao en Bonaire in tekopen."Vanwaar het streven naar eenmonopolie positie van de ver-koop van zogenaamde packedproducts?". De VBC laat wetenbereid te zijn nadere toelichtingte geven en te helpen om tot op-lossingen tekomen.

  Show di ArteWILLEMSTAD — Morge-nochtend om tien uur vindt in

  Otrobanda dezesde 'Show diAr-te Lokal' plaats waar verschil-lende lokale kunstwerken te be-zichtigen en te koop zijn. Morge-nochtend zal mevrouw Lewis-Nieuw dekunst van het grave-ren van glas tonen door eenachterruit van een auto te be-werken. De heet Xavier Henri-quez heeft hiervoor zijn auto be-schikbaar gesteld. Het is voorhet eerst dat mevrouw Lewis-Nieuw ter plekke een autoruitgraveert. Het graveren vindtplaats in deBreedestraat.

  - €IK€ ZATERDAGAVOND -******************************

  1Vanaf 19.30 uur kunt Uop hetBelle Terrace Restaurantgenieten van onze:— Barbeque en Salad-Bar— Live - muziek—Romantische sfeer— Zicht op zee***************Reserveer nu Uw tafel bij ons!sokken, riemen, schoe-

  femnen en blazer-sets

  **V^L\v Wij nemen ook■9*l bonnen aann«unr\.om/terdom /lore

  Curacao ArubaGomezpleinl4 Nassaustraat 10

  «Breedestraat 29 Nassaustraat 50

  3AMIGOEfeflGllD€C€M߀Rl9B7

  IOSSEHAAS I■ 3 saté's van ossehaas 9 I* /__^3vers gebakken aardappelen _"A_. JBhFunchi, heel luchtig en knapperig gebakken-~ÊT^ __P^-**_L_^__fl"Coleslaw" ____*feI én nogeen gratis Pepsi erbij, dé BMIkampioen van defrisdranken. f y^\

  Ja, U leesthet goed OSSEHAAS! 'A'MEj [ARl._.. ...' 1 Nietéén,niettweemaar3voMesaté's,plus "* *"^BIP^Vh__e| vers gebakken aardappelen, plus ******_._.H __\ 0fncncil heerlijke funchi _mtK' IIJ__JJtHJ en nog coleslaw.En dat allemaal voor’.9.95! A_L.B__5_________

  B ___________________■■_■■■■■■■_■■■■■■■_—_.——......=======^ naast Pizza HuL M

  Z- \ ' ;—; " —n.v.

  i I^BRlETSBETER

 • VRUDAGIID€C€MB€RI9B7

  QAAHP QTADE - activiteiten van bedoeld insti- ; Niercunus imbmg vumHony< vondreeds plaats. Heeft U niet gewonnen l _/ * wËI *V tuut voor dit jaar.De avond be- ;,' Fergusonstraat - iei.:_:i4AJ-_:-:,540!; U blijft meedoen aan de: !; cl ÉS_^_SWelkom belangstel" Ls^^^>^

  Grote Trekking: .* TRADE.||| TRADE-IN TRADE-IN Jts^^o^^ \ 8 januari 19Ö8

 • ARUBA AGENDAAMIGOE: 08.00-12.00/

  'W-17.30 uur; zaterdag gesloten.'eiefoon: 24333.,??' spoedgevallen na kantoortijd: 21639,r3*50en22316.

  027-849.nr. 10.815.445Banco di Caribe.

  115.

  WEERTJES verschijnen op dinsdag enI2ivi9en kunnen iedere dagtussen 08.00--■OO/14 00-i700 uurworden opgegeven;

  "alve op zaterdag. Alleen zoekertjes, diejj'maandagen donderdag voor 10.00 uurdinw" 2i)n' kunnen de dag daarop (dusMag en vrijdag) verschijnen.EOSCOPENULEVARD THEATERÖ-l 15uur Meatballs 111 (18 jr.); 24.00 uurDriuc UurRuMess People (18 jr.).jr) E",N:20.30:20.30+24.00 uurStakeOut (18

  N(Ü5ELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;J0": tel.: 23425;Santa Cruz en Paradera:47ri,°288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:toa 8301; San N'colas: tel.:45906; Da--100?) : 29008(wiJk9ebouw), 24444(kan-e °r brandgevallen, ongelukken ofjh"of ander ongeluk gelieve*n»centrale op tebellen, tel.: 115)

  Jelearuba'HljdAG: 18 00 Shera Princess of Po-, en 18 30 CNN international news;'■30 Cocktailmusical; 20.00 Telenoti-,'fs: 20.30 Movie of the week: «My two£*s»; 22.03 Larry King show; 22.53rt? al,h week (CNN); 23.15 Showbiz to-aaV(CNN); 23.30 Sluiting.?ATERDAG: 18.00 Style with Elsapensen (CNN); 18.20 Science ande»nology (CNN); 18.40 Those ama-"% animals; 19.30 CedeAruba; 19.35°|9 story (CNN); 20.00 Telenoticias;g'3o|n-Top;2l.ooEstreno>CityGirl.>;Downtown; 23.00Sluiting.

  SRSENt 'vjHT INFORMATION CFNTER: dage-Uur i ?opendvan 07.00-20.00 uur;na 20.00ln'ormatiesvia verkeerstoren.$*? SERVICE CENTER (Oranjestad):ten v Uurperdag ge°Pend (alleen geslo-te*n 'ondag 20.00uur tot maandagmor-"""7.00 uur).Ta_"Ter horaciooduber HOSPI-/Is\ (,el :24300):bezoekuren 15.00-15.45jONINgin WILHELMINA FONDS (tel.:*0052/22817): informatiecentrump^nsdag geopend van 08.30-12.00 uur -"^denbaaistraat 8(boven).£RSTCONCERT: 20.00uur met Orkesta[nomca Arubano, diverse ensembles,%d van de Protestantse kerk en orga-k' - auditorium Dr. Horaciooer hospitaal.ARyBt7-°ouurr N TENNIS BOND (ALTB):~es club- kampioenschappeni.ol9d don?" '2a30uurPrijsuitreiking, ge-ar|bor0 T gen een non-s,°P disco"

  Thema studiedag:

  Alcoholisme inwerksituatie

  ORANJESTAD — Met alsthema «Alcoholisme in dewerksituatie» wordt zater-dagmorgendoor de stichtingBestrijding Alcoholmisbruik

  een studie- bijeenkomst opAruba gehouden.

  Na een openingswoord doorvoorzitter dr. Oswald Weverspreekt dr. N.Kruijerover "Opjegezondheid" waarvan een videowordt vertoond. Dr. R. van derWal spreekt vervolgens over"Ervaringen metalcoholisten opde bedrijfs- geneeskundigedienst". Tijdens de daarop vol-gendekoffiepauze bieden de zus-ters van het convent een bedragaan van tien mille voor het pro-ject Mini Halfway-house, dataan heteindvan de studiedagalsprojectdossier aan de aanwezi-gen wordt gepresenteerd.

  Na de pauze spreekt TheofiloTromp over ervaringen van eenAA-lid, gevolgddoor voorzitterdr. Oswald Wever, diedepsychi-atrische en neurologische aspec-ten zal belichten. Het geheelwordt meteenkorte discussiebe-sloten.

  ORANJESTAD - Reedstwintig achtereenvolgende jarenbrengenIreneKarvas en Floren-ce Tasolides uitBrooklyn hun va-kantie op Aruba door. Dat wasook de reden dat Myrna Jansenvan het Toeristenbureaunaar hetConcorde Hotel kwam om beidedames het «goodwil»- ambassa-deurschap van Aruba uit te rei-ken (zie foto). Voorts werd hetechtpaar Howie enKitty Seiden-berg uitScarsdale gehuldigd alsgewaardeerde gasten in het bij-zijn vanfront office managerJeffLyman enpr- managervan Con-corde,Rosita Laclé.

  Onroerendgoed-verkoop

  Meryll Lynch-groepvol lof

  over ArubaORANJESTAD — Eengroep van honderdenveertig

  vertegenwoordigers van demaatschappij Meryll Lynchheeft deafgelopen dagen eenbezoek aan Aruba gebracht.De maatschappij had afgelo-pen jaar de grootste omzetwat verkoop van onroerendgoedbetrof.

  Gezien het belang van dezegroep voor het land Aruba orga-niseerde deregering een ont-vangst ten huizevan gouverneuren mevrouw Tromp.Tijdens dezeontvangst gaf de directeur vande Arubaanse Investe-ringsbank, Mehran, een uiteen-zetting over hoe Aruba werktaan herstel van de economischesituatievan het land.

  De directeur van de MeryllLynch- groep uitte zijn waarde-ring voor de gastvrije ontvangstop Aruba. Hij wees erop, dat degastvrijheid en hartelijkheidvan de bevolking samen met derust die er heerst, bijzonderattractief zijn. Hij merktetenslotte op vele mogelijkhedenvoor Aruba in de toekomst tezien.

  Gaitero-muziekop Bonbini-festival

  ORANJESTAD— In hetFortZoutman wordt dinsdagavondweer een Bonbini Festival ge-houden, dat ditmaal geheel inhet teken zal staan van de gaite-ro- traditie. Medewerking wordtverleend — het festival begintom halfzeven— doorTipicoKri-oyo onder leiding van BoysieCroes, de Gaitero- traditieonderleiding van Üscar Vidal, Teatrodi Danza Arubano onder leidingvan Diana Antonette en het duoKenneth i Olga.

  TAV bezig met tachtigkamers grootproject

  Voormalig ziekenhuisspoedig verpleeghuisÜJkeI^ESTAD-DeTijde-(ÏAvT- s Voorziening

  rk» ls begonnen metUjali«;aimneden in het voor-Vanov an Pedro hospitaalVrH njestad-Een gedeelte

 • Wegens noemen naam mr Gonzalez in verband drugszaak

  Statenvoorzitter spant zaakaan tegen mr Pieternella

  ORANJES iaju — MinisterWatty Vos van Justitie heefttijdens zijn verbüjf in Neder-land een gesprek gehad metdeAntilliaanse advocaat mr.Pieternella, diezoals bekendwerd aangehouden en ineerste instantie werd veroor-deeldvanwege handel in ver-dovende middelen. Zijn zaakgaat nu in hoger beroepdienen

  Zoals bekend werd door mr.Pieternella de goede naam vanzijn collega — thans ArubaansStaten- voorzitter —mr. HectorGonzalez in diskredietgebracht,zoalshij ditook metanderecolle-ga's in Nederland deed. Bij be-handeling van zijnzaak zou mr.Pieternella de namen van colle-ga's hebben genoemd.

  Minister Vosvertelde de persgistermiddag, dat mr. HectorGonzalez inmiddels een zaak te-genmr. Pieternella heeft aange-spannen, omdat alles wat deze

  verklaarde op onwaarheden be-rust. Minister Vos wilde gister-middag op het gesprek met mr.Pieternella niet dieper ingaan,omdat dit een vertrouwelijk ge-sprek was geweest. Wel heefthijzijn mening over deze aangele-genheidennamelijk dat mr. Pie-ternella zonder uitstel met eenverklaring dient te komen naaraanleiding van zijnuitlatingen,die in de Nederlandse pers zijnverschenen. Met nadrukhadmr.Pieternella tegenover ministerVos gezegd, dathij geen momentde naam van dehuidige Staten-voorzitter mr. Hector Gonzalezhad genoemd en dat hij een ver-klaring hadgetekend dathijzichin die richting niet heeft uitge-laten.

  ANDERE MENINGVolgens minister Vos heeft

  mr. Gonzalez aan de advocaatvan mr.Pieternella eenbriefge-schreven om nadere inlichtin-genover een en andertekrijgen.

  Voortswordt eenzaak tegen mr.Pieternella aangespannen. Mi-nister Vos verklaarde dat mr.Pieternella debriefvanmr.Gon-zalez had ontvangen, maar dat'hijvan meningisdatmr. Gonza-lez niet een zaak tegen hem,maartegen deofficier van Justi-tie zal moeten inspannen. Mr.Gonzalez is in deze een anderemeningtoegedaan. Nu eenmaalzijnnaam is genoemd meent mr.Gonzalez dat mr. PieternelUmet een verklaring dient te ko-men datdit geheelonjuist was.

  Totslotvan ditonderwerpver-telde ministerWatty Vos depersgistermiddag nog eens met na-druk dat mr. Pieternella had ge-stelddathij gedwongenwerdeenverklaringtegenmr. Gonzalez tetekenen doch hij wilde daarbijniet noemen wie dit geweest is-Onder andere omstandigheden,aldus ministerVoszo verklaardePieternella tegen hem, had hijeen dergelijke verklaring zekerniet getekend.

  Den Haag inprincipe akkoord

  Bij gevangenis komtafdeling Psychiatrie

  ORANJESTAD — Ministerdrs. Jan de Koning van Ne-derlandsAntilliaanseenAru-baanse Zaken is akkoord ge-gaanmet een voorstel van deArubaanseminister van Jus-titie, Watty Vos, om geduren-de deeerstefase van debouwvanhet Huis van Bewaring alte beginnen aan de tweedefase.

  Deze tweede fase houdt hetbouwen van deafdelingPsychia-trie in. MinisterVosverklaardedat de bouw van een nieuwevleugelvoordeafdelingPsychia-triebroodnodig isnuArubageenpatiënten met geestelijke pro-blemen meer naar Curacaokansturen en dezepatiënten opAru-

  bamoetenblijven.Ook de Nederlandse minister

  van Justitie, de staatssecretarisvan Gevangeniswezen en deandere personen, die over dezeaangelegenheid advies moetengeven,zoals deheerGreven,heb-ben in principe hun medewer-king toegezegd. Aan de architectzal nu worden gevraagd om methet ontwerp te beginnen voor depsychiatrie- afdeling en dit inja-

  nuari aanstaandeaan tebieden.Minister Vos verklaarde ver-

  der drie Nederlandse experts tehebben aantrokken om Arubatechnisch bij te staan op het ge-bied van de wetgeving. Het be-treftjiier mr. Clement en mr.Van de Vlier voor de directieWetgeving, en mr. De Vries, diezal adviseren over Onderwijs-wetgeving en Arbeidswetge-ving.

  Moet nu andere leden beëdigenLachmon beëdigd als voorzitterSurinaamse Nationale Assemblee

  DEN HAAG/PARAMARI-BO—JaggernathLachmon isals oudst gekozen lid van denationale Assemblee beëdigdals fungerend voorzitter vandit staatscollege. Lachmon,die leider is van de Hindus-taansepartij VHPdiedeeluit-maaktvan hetFront voor de-mocratie en ontwikkeling(FDO), heeft tot taak deande-re gekozen leden van devolksvertegen- woordiging tebeëdigen. Lachmon legdedonderdagmiddag de eed aftegenover waarnemend pre-sidentFred Ramdat Misier.

  Bij de beëdiging waren ook deleden van het militair gezag endelegerleiding, van deminister-raad en van hetcorps diplomati-queaanwezig. Debelangstellingvan aanhangers van het Frontvoor democratie en ontwikke-ling was groot.

  De voorzitter van het militairgezag, luitenant- kolonel DesiBouterse, heeft Lachmon na-mens de leger- leiding steun toe-gezegdbij deuitoefening vanzijntaak. Bouterse sprak van een"historisch moment" omdat hetdeeerstekeer was dathet oudstelid in jarenvan de nationaleAs-

  semblee is beëdigd op basis vaDde grondwet dieeind oktober ditjaarin werking trad. Het is ove-rigens ook voor het eerst sindstienjaardater weereen gekozenvolksvertegen- woordiging aan-treedt. In de parlementaire ge-schiedenis van Suriname heeftLachmon altijd een zeer voorna-mepositie ingenomen.

  Lachmon heeft de andere ge-kozen leden van de Assembleeopgeroepen voor hun beëdigingDeze plechtige zittingwordtvrij-dag gehouden. Maandag zulleode geloofsbrieven van de ledenworden bestudeerd, waarna de-genenvanwie de documenten J*lorde bevonden zijn, zullen wor-dentoegelatentot deAssemblee-

  In kringen rond de voorzitteris vernomen dathet Front, datover meer dantwee derdevan dezetels beschikt, geenbezwaar zalmaken tegen detoelatingvan detien vertegenwoordigers van «eoorlogs- gebieden. De uitslagvan de verkiezingen in de^e ge'bieden werd door hetonafhanke-lijk hofnietbindend verklaard.

  Verwacht wordt dat de nieu^geïnstalleerde nationale As-semblee als eerste taak zal heb-ben een president en een vice-president tekiezen.

  - ' —■■mn i. ■ *-»-----■---"--■-—«-._-»«_i-_^,x7:^^_»-, Voorkomen _^^ 1Ik^tE-T kan Im.^^enezen

  é VERGUNNINGS-VERORDENINGDe Ministervan Justitie en Volksgezondheid maakt bekend, dateen ingediend verzoek metbijlagen voor hetverkrijgen van eenvergunning ingevolge de Hinderverordening tot het oprichtenvaneen vriescel eneenkoelcel in een perceel gelegente Oranjes-tad, Havenstraat 16,gedurende dertig(30) dagen na hedenbijhet CentraalBureau JuridischeenAlgemeneZaken, aan deSmithBlvd. 76ter inzageligt. Gedurendedezetermijnheeft een iederhetrecht mondelingof schriftelijkbezwaren tegenbedoeld verzoekinte dienen.

  Bij exploit van mij, NORMAN E. HART, deurwaarderbij het Gerecht opArubavan de 9dedecember 1987- waarvaneenafschrift isgelatenaan deE.A. Heer Officier van Justitie op Aruba, die het origineel voor GEZIENheeft getekend, is aan: INEZ IMELDA ELIZJA TEARR, zonder bekendewoon- of verblijfplaats opAruba of elders;

  BETEKEND:een grosse van het vonnis van 11 november 1987, waarbij ten verzoekevan: WENTWORTH ETIENNE ARRINDELL, wonende op Aruba -, deechtscheiding is uitgesproken,tussenpartijenop 26januari 1971op Aruba- metelkandergehuwd.

  N.E. Hart, deurwaarder.

  VRUDfIGIID€C€MB€RI9B7AMIGOE6

  Voor dekomende feestdagen de nieuwste haar trend

  \ CLIPSY CLASSIC en IP^lflk.^M CLIPSY MANDY >Jlmili" Zullen vast en zeker uwsukses zijn en passen bij uwkleding (__ ..fflfrwl 1)1 en persoonlijkheid. iw/„ss

  -ImilÊMu\ Binnen een paar minuten heeft u een kompleet ander \ , |Jl\Mü

  MIBm Vraa9 uw kapper naar de CLIPSY mode!!!! fWv^ibs" Harms Hair Studio tlf. 48859Hilda Cosmetica n.v. tlf. 46980

  Ci^^^TX oo provecha diJt^jLé qisCUENTONANl/S llTl^CrV Ademas |y^-rV* v»\J bo ULTIMO CHENS digana fIfTUk \r\l/--NIANr PREMIONAN CASH di B.M.A. _S_L_L_ÏÏSS

  *^* 19 diDecember 1987Via Canal 90 F.N. 11:30 -12:00 di maintaNOS TA SERA FOR Dl DIA 21 Dl DECEMBER

  Nos lo ta na bo servicio atrobeDIA 6 Dl JANUARII9BB

  FEUZ V PROSPERO ANJA—m—»—ma_———————^2^^::::": ■■■ '\ ■'■; ■ :■'■'^^^": "''''y-^j'''':'y"'''■ ' .^'■:,:>-x>-x:-':«——————±———■:■: :■:":"■»■■:■: :■:: ■■"":■:■:■:■ ■:■-■■■:-■■■■:■ ■:■:-

  £ now it's your chanceZ Nov. 16-Dec. 31, 1987 S\ ON ALL THESE MODELS THATARE IN STOCK:

  YOUR BEST PLACE FOR PARTS& SERVICE!

  LG. SMITH BLVD. 114 TEL. 24455 %^

  ARUBA DAILYENTERTAINMENT

  f^fsÈlmjfZf- Zondag van 3- 6l-yjtfj'-Vf'p? kindermodeshow Jayceesy^(*f' Na 6 uur£ J2/ grupo Los Guacos uit Maracaibo

  _a.smithßivd. Go/pare PïS-EAn£££ TAKEAWAY 33541 *«*«wAr-ba Geopend van 11.00a.m. tot06.00 a.m.

  ©A-^gSXH-* Een 9°cd verzorgdeRESORT&CASINO CATERINGFANDANGO NIGHTCLUB „__„ ,„-i|,« „«l~„«-

  -proudiyprasentt: voor w©lke gelegen-prouaryprwen».The fabulous bel 24544

  INKSPOT review p»©» M» «-A! daily curtain time 10.30 p.m. *2m*Wi_Jl tUexcept Mondays Restaurant

  ciub openfrom 8:00 p.m. tin200a.m. Wij geven U gaarne eenCover charge show-time$7.50 min.2 drinks wriihliiu_nH_ -ff_rt_

  Forreservations please call33555 vriJßllJvenaeOnene.'Detijdbreektweeraan.dat RESTAURANTI U gezellig metpersoneel of TVM /""?j gezin wilt gaan dinneren. - \ *i Doe het dan in degezellige /rni(Mir_f_B Jlsfeer met uitstekende service inWij verzorgen ook Uwcatering. - Tel. 22977 en 27833

  Boulevard TheatreTODAY Tl" TODAYJL 8:15 p.m. II at 8:45 p.m.

  Rudy struck out r-~Mvr-—■Qi'st.^HThis is his summer to score. jßm I f/V~si J_S_3

  MbOTbaos £3mMRudy's Big Challenge! ■■■ r\^' ïïmSt^&SCl|l y ' l#f :-%t RUTH-LESS

  COMEDY 18 yrs. PEOPLEtoday DrivP - Inat 12:00 p.m. UIWV in

  ITODAY

  at 8:30 & 12:00 p.m.SUNDAY at 9:00 p.m.

  IF>Z(> ' Êm\\ ' '■' '____b__■

  VH mm*B' M

  cocooccccöccamuxxxmxxxaxccSTAKE OUT

  axxcaxxxcaxxxxxxxxxxxxaxxaxSEX-MOVIE 18yrs. COMEDY-ACTION 18 yrs.

  __eu__ Vsr

  SUNDAY K^Bat 6:00 p.m. EM wÊJÈ

  ALL AGES mÊ■ ****** * »»««ll«^l«««l««««

 • Vrachtvervoer neemtafMaatregel CPS brengtPerry in problemen

  WILLEMSTAD — De hoe-veelheidvracht uitVenezuelaJet de Ferry is drastisch ge-baald nadat de Curacao PortServices denormale tarieven'sgaan berekenen voor hetla-den en lossen van de contai-ners. Deze verandering heeftnu alvoor financiëletegensla-gen gezorgdbij deFerrys delLaribe en de maatschappijvraagt zich af hoelang zij hunVaarten op deze manier kun-den voortzetten. Dat maaktemaatschappij gisteren be-kend op een persconferentie.

  Met ingang van 1 novemberdit jaarisdeFerry denorma-jetarieven gaan betalen voor het'aden en lossen. Voor dietijd ge-

  jioot de maatschappij een voor-beurs- behandeling en kondende reizigers en zakenlieden te-gen lage prijzen naar deoverigeAntilliaanse eilanden en naarVenezuela.

  VOORKEUROmdathet contract metde Cu-racao Port Services eind oktoberafliep, heeft Ferrys del Caribe

  een verzoek ingediend de voor-keurs- behandeling voort te zet-

  ten. Zijkregen nu oprekwest me-deomdat de Olaf, een vrachtbootdie ook op Venezuela vaart hadgedreigd een rechtszaak te be-ginnen wegens discriminatie.

  De tarieven van de Ferry zijndaarom met ingang van vorigemaand enorm omhoog gegaan.Directeur van Ferrys del Caribevertelde gistermiddag dat eenzakenman moet betalen voor deservicevan deCPS waar hij ove-rigens geen gebruik van maakt.Omdat decontainersop deFerrydoor dechauffeurs zelf op en vanhet schip worden gereden, is dehulp van CPS personeel niet no-dig. Ook maken de zakenliedendiehunvracht met deFerry krij-gen geen gebruik van de kraanvan de CPS, maar moeten daartoch voor betalen.

  KADEVoor een container van 40 ft

  betaaltdezakenman nu 500 gul-den. Daarkomt nogeens 500 gul-den bij voor afhandelingskosten.Ook moet de zakenman 15 gul-den betalenvoor hetgebruikvande kade. Moet de container de-zelfde dag nog terug naar hetland ofeilandvan herkomst, be-taalt dezakenman intotaal 2000gulden.

  Het wordt voor veel zakenlie-den te duuromhunvracht met deFerry naar Curagao te laten ko-men en Ferrys del Caribe heeftdan ook een duidelijkedalingge-constateerd in de hoeveelheidvracht die vanaf' november metde Ferry wordtvervoerd.

  Man gevangengehouden

  tWILLEMSTAD — Een weekKeieden werd bijdepol itieopspo-

  -1-|nK verzocht van de 46 jarigeJü-n dieniet thuis wasgekomen,"nlangs verscheen de man zeil!jan de wacht waai- hij verklaar-jj° dat drie onbekende mannen"SBi bij een bushalte haddeningesproken en hem met eenvUurwapen hadden gedwongen'n hun wagente stappen. Ze had-

  hem mee genomen naar eenu'gelegen plek waar ze hem eenjjantail dagen vast hebben gehou-Nadat ze 150 gulden van"cm hadden afgenomen, hebben** mannen hem laten gaan. Dérecherche heeft dezaak in onder-zoek.

  AFHANKELIJKDe Ferry die zich in de begin

  jaren alleen richtte op de Vene-zolaanse toerist met zijn auto, isna de devaluatievan de Bolivarafhankelijk geworden van hetvrachtvervoer. Tijdens depersconferentie zei de directeurvan de maatschappij dat demaatregelen van de CPS desa-streus zijn voor zijn maatschap-pij en als de zaken zo doorgaan,en er van overheids wegen geensubsidiekomt om hetreizen metdeFerry nog rendabel te maken,de Ferry begin volgend jaarzijnvaarten moet stopzetten.

  *****ANTANANARIVO — Op deComoren,een eilandengroepin deIn-dische Oceaan ter hoogte van hetnoordenvan Mogambique,zijn zeker7 mensen omgekomen bij een mis-lukte couppoging tegen de rechtseregering van president Abdallah.Dat gebeurde op 30 november zowerd vernomen van reizigers die inMadagascar arriveerden.

  ZARAGOZA — Een bomaanslagop een kazerne van de Guardia Civilin de Spaanse stad Zaragoza heeftvandaag aan 6 mensen onder wie 4kinderen het leven gekost. Minstens30 mensen raakten gewond,van wieenkelenernstig. Aangenomen wordtdatdeaanslaghetwerk isvan deBas-kische afscheidings- bewegingETA.

  CuraçaoscheCourant175 jaar

  VANDAAÜ BESTAAT deUi'agaosche Courant 175

  "!aar. Ter gelegenheidvan dit"jubileum zijn diverse feeste-'i.lkheden georganiseerd voorde werknemers van het be-kijf zelf. maar ook voor ver-j^'nillende gasten die uit hetbuitenland komen om heteest mee te vieren.

  De eerste krantop Curagaoop 11 decemberl°l2. Het blad werd samen-Sesteld door de uit Caracassaar Curagao gekomen

  Schotse emigrant WilliamMie. De toen 26-jarige Leevas in Venezuela in politiekeP-'oblemen geraakt en daar-. Ni naar Curagao uitgewe-ken, dattoenonderEngels be-vmd stond. Nederland was inple tijd bezet door deFransen.j~as in 1816 kwam Curagao.a de Conventie van Londen,""eer onder Nederlands be-stuur.

  De komst van William Leejjjet een handpers en enkeleherbakken kwam goed vanPas- Het Nederlands raaktede oS?ruik omdat het Engels°*ficiële taal wasgeworden" William Lee werd door deerheid ingeschakeld omb erneids- mededelingen enklekendmakingen te pu-"Hceren.i J-Je drukkerij was gevestigdde Heerenstraat. Aanvan-do u Was het bladvooral be"eld als nieuws- en adver-

  Nieuws bereiktejUragao pas vaak na maan-srK 6n dat nieuws kwam viaa

  "epen die de haven aande-"■ De mensen van Curagao, rnamen het nieuws al vane schepelingen en haddenet veel belangstelling vooren krant. Daarbij konden

  weinigmensen lezen.W(p Curagaosche Courantst

  r d steeds meer eene atsblad en steeds minderWa n,!euwsblad. Tenslottestal , et alleen nog eentoeatsblad-Dat bleef het ookte ]n na de introductie van dee het nieuwsCuragao/oerbereikte en er andere

  kwamen. Hetrn; nUL een financieel- econo-misch weekblad met handha-,ng van de functie vanacaatscourant.Bi *er gelegenheidvan dit ju-''eum worden door de poste-jen twee postzegels uitgege-en en ook de Theaterstraat,isaar de drukkerij gevestigdp> zal Kaya CuragaoscheU^nt êaan heten, zo heefti^tBC besloten.

  Velen voor vredein Midden Amerikaverantwoordelijk

  GUATEMALASTAD —Volgens president Oscar Ari-as Sanchez van Costa Ricahangt de vrede in MiddenAmerika "van velen" af. Hijonderbrak zijnreis naar Zwe-den voor eenkort bezoekaanGuatemala.

  De Costaricaanse presidentgafbij die gelegenheidzijn me-ningover de stand van zaken inMidden Amerika. De Nobel-prijswinnaar voor de vrede voor1987 stelde daarbij vast dat er"velen verantwoordelijk zijnvoor hetbereikenvan devrede inMidden Amerika". Hij doeldedaarbij op de Verenigde Statenen deSocialistischewereld.

  President Arias hadeerder inEl Salvador een kort oponthoudgehad voor een gesprek met zijnSalvadoraanse collega José Na-poleonDuarte.

  Filmweekvan start

  WILLEMSTAD - Gistera-vond is deCuracaose Internatio-naleFilmweek geopenddoor ini-tiatief-nemer Richard Hart. Hijheette deaanwezigenwelkomenhij sprak dehoopuit, datheteve-nement tot iets groots zal uit-groeien.

  GezaghebberRonald Casseresginguitvoeriginopde ontwikke-ling binnen de film-industrie.Ook Casseres ziet het belang invan een dergelijke filmweek. Deopzet is om de komende jaren degebeurtenis uitte breidentoteen'festival. dat ook uit deregio en'uit de hele wereld' belangstel-lingzal trekken.

  De openings-filmwas 'DeAan-slag , gemaakt naar een boekvan Harry Mullisch. De schrij-ver waszelf ookaanwezig.Hij zalhier ongeveer een week blijven.Mulhsch zal op scholen lezingenhouden.

  Regisseur Paul Verhoevenvan 'Robocop' is gisteravond ookop ons eiland aangekomen. Hijheeft gedurende drie dagen zijnkassucces in Caracas publici-tair 'verkocht. Curagao krijgt depremière voor het Caribisch ge-bied.

  Vanmorgen vroeg is ook deNederlandse film-regisseur1'rans Weisz op Curagao aange-komen om de Filmweek luisterbij te zetten.

  Tijdens deze unieke film-gebeurtenis worden tal vannieuwe films vertoond in DeTempel. Vanavond wordt 'DeAanslag' gedraaid.

  WILLEMSTAD — Het comitéOtrobanda overhandigde gister-middageenplakkaat aan deMa-duro & Curiei's Bank als dankvoor de bijdrage die deze lokalebank heeft gegeven voor het be-houd van denationalecultuurinOtrobanda.Zoals bekend heeft deM& CBankvooralfinanciëlebij-dragen gegeven, bijvoorbeeld bijde restauratie van historischepandenin Otrobanda.Dit heefterinmiddelsaltoegeleid, daterver-schillende punten in de bin-nenstad weer 'opleven.

  Foto: het moment waarop di-recteurLio Capriles hetplakkaatin ontvangst neemt.

  Na gijzeling honderd mensen in Brazilië

  Bankovervallersontkomen politieLONDRINA—Bij een over-

  val op een bank in deBrazili-aanse stad Londrina zijn ineerste instantie ongeveerhonderd gijzelaars gemaakt.De bende van zeven eiste eenlosgeld, twee minibusjes eneen vliegtuig.Bij deoverval isgeschoten, waarbij gewon-den vielen. De bende heeftkans gezien met 450.000 dol-laren twaalfgijzelaars te ont-komen.

  In de op 950 kilometer tenzuidwesten van Rio de Janeiro

  gelegen stadLondrina kwam debende tegen het middaguur inactie. Men bestormde het in hetcentrum gelegen filiaal van deBank van Parana. Op datogenblik was het erg druk in debank. Londrina teltzo'n 350.000inwoners.De overval alszodanigis eigenlijk mislukt en draaideuit opeenbeleg waarbij depolitieom het gebouw een cordon troken de overvallers ongeveer hon-derd mensen gijzelden.Bij hetvuurgevecht met de politie zou-der er verschillende mensen ge-

  wond geraakt zijn.Politie, journalistenen geeste-

  lijken zijn daarop in overleg ge-tredenmet deovervallersover devrijlating van de gijzelaars. Ditleidde er toe dat de overvallersmet 450.000 dollar aan losgelden twaalf gijzelaars als bescher-minghet gebouw mochtenverla-ten. De politie is toen het busjemet de rovers en gijzelaars algauwuit het oogverloren. Onderde gijzelaars bevinden zich driehoge politie- officieren, een jour-nalist en een priester.

  Doorrechtse ondernemers met legerPresident Guatemala:staatsgreep voorkomen

  GUATEMALASTAD —Een poging tot eenstaatsgreep in Guatemala isop het laatste ogenblik verij-deld. Voor deze staats- greepwas in ondernemers- kringentachtig miljoen dollar bijeengebracht. De initiatief- ne-mers onderhielden "nauwecontacten" met het leger.

  Het oprollen van het complotwerd onthuld door de christen-democratischepresident VinicioCerezoArevalo dieaan demachtkwam na een dertig- jarig mili-

  tair bewind. Volgens de presi-dent zaten achter het complot"mensen uit zeer conservatievekringen van particuliere onder-nemers". De bedoeling was ge-weest vandaag(vrijdag) derege-ring aan dekant teschuiven. Hetscenarioomvatte ondermeereenaanslag op depresident.

  FINANCIERINGPresident Cerezo verklaarde

  dat er sprake was van nauwecontacten met het leger. De mi-nister van Buitenlandse zaken

  Alfonso Cabreramaakte bekenddateen "klein aantal" Guatema-lanen" zon tachtig miljoen dol-lar had ingezameld voor de fi-nancieringvan de staatsgreep.

  Het was debedoeling geweestdat de president vandaag naarWashingtonzou afreizen. Overi-gens is de verhouding tussenWashington en Guatemalastaderg koel. President Cerezo steltzich namelijk enigszins onaf-hankelijk op tegenover Was-hington, ook wat deverhoudingmet Nicaraguabetreft.

  AMIGOEVRUDAGII D€C€MB€RI9B7 7

  I -1988 -1988 -1988 ■ 1988 IP $~bt\ Pas ontvangen I|\^/ keurcollectie 1988kunstkalenders. V 'mll

  Bjj: ï**m,9é*I Bloempot's Book - Toy & Giftshop [ II a.s. Zondag; 13 dec, geopendvan 10 ■ 14.00uur. [

  .^r -:*;;";::":-:*:^":-:*:*:*itie^;";i:-:*:-Trif-c-::i>:i:-:-:-:"::..."'""■'"■"■" ""'.^"'T'T-*llWATERFORT- jMOTRABANDA \ \ Vrijdag

  Pij MADURO & CURIEUS BANK NV.fe?_3| Uw vertrouwensbank met vestigingen over heel®_^__J Curasao.

  -—>]

 • Vliegtuigrampenmet sportliedenLlMA—Sedert 1949heb-

  ben zich verschillende on-gelukken met vliegtuigenvoorgedaan waarbijsportclubs ofsportploegengetroffen werden.

  Op 4 mei 1949kwamen devoetballers van Torino in Ita-lië zo om het leven. Daarbijvielen 22 doden. Op6februari1958 verongelukte bij Mu-enchenhet vliegtuig met aanboord hetelftal van Manches-ter United. Er vielen toen ze-ven doden. Een Egyptischeschermploeg van zes mankwam om bij een ongeluk op14 augustus 1958.

  In 1960verongelukten spe-lers van de Amerikaansevoetbalclub CalPoly. In 1961kwamen achttien spelers vande Amerikaanse hockey-ploeg om het levenbij een on-geluk in de omgeving vanBrussel. In hetzelfde jaarvie-lenerzestien dodenbij een on-gelukinChili metdeChileen-

  se voetbalclub Green Cross.In 1969 deedzich het ongelukvoor dat de Strongest trof. In1970vielener veertien dodenbij een ongeluk in Coloradowaarbij de Amerikaansevoetbalclub Wichita betrok-ken was; in hetzelfde jaarwaser wederom in de VerenigdeStaten en ongeluk, ditmaalmet 44 doden waaronder devoetbalploeg van Marshall.In 1972kwam derugbyploegvan Uruguayom bij eenonge-luk in Chili; er waren toendertig mensen- levens te be-treuren. Zestien mensenoverleefden het ongeluk. In1977was debasketbal-ploegvan Evansvile in de VS hetslachtoffer van een ongelukmet een vliegtuig. Daarbijvielen toen vijftien doden.Op14 mei 1980 tenslotte kwa-men Amerikaanse boksersom toen hun vliegtuig in Po-len verongelukte met als ge-volg 22 doden.

  AVB bedankt voor inzet voor sport

  RCA en Estrella winnenvoetbaltoernooi freresSAN NICOLAS— RCA (ju-nioren) en Estrella (eredivi-

  sie) hebben het voetbaltoer-nooigewonnen tererevan het

  gouden jubileumfrères De laSalie.

  RCA juniors won gisteravondmet 1-0 van Bubali juniors enwerd hiermee kampioen. In deeredivisieeindigde dereglemen-taire negentig minuten tussenEstrellaenLaFama met de gelij-ke stand 1-1. Het nemen vanstrafschoppen moest de beslis-singbrengen. Estrellatrok hier-uithetmeeste profijt en wonmet3-2. Na afloop had in Joey'sDri-ve-inn de prijsuitreiking plaatsaan dekampioenen en subkam-Dioenen.

  Namens defrères overhandig-defrère Fredericus een plakkaatvan waardering aan de Aru-baanse Voetbalbond(AVB), diemedewerkingverleende doorhettoernooi te organiseren op ver-zoek van de commissie GoudenJubileum. De plakkaat werd inontvangst genomen door AVB-secretaris Wichi Croes. Namensde AVB sprak voorzitter FransFigaroa woorden van dank uitaan allen die geholpen hebbenmet het toernooi en had hij eenspeciale dankvoor defrères voorhun bijdragevan vele jarenaandesport—vooral devoetbalsport—opAruba.IndelingAntillenWKvoetbal 1990ZURICH — De voet-balploeg van de Nederlandse

  Antillen is voor de loting vanhetkwalificatie- toernooi omdewereldtitel voetbal in 1990in Italië ingedeeld bij Anti-gua, Guyana, Jamaica, Puer-to Rico en Trinidad en To-bago.

  In deMidden- en Noordameri-kaanse zone hebben 15 landenzich aangemeld,diein twee groe-pen zijn ingedeeld. Suriname isdaar niet bij. De wedstrijdenwordenvia hetK.O.- systeem ge-speeld. Vijf landenkomen in deeerste kwalificatie- ronde niet inactie.

  Canada, Mexico, El Salvador,de Verenigde Staten en Hondu-ras zijn vrijgesteld en spelen la-ter tegen de winnaars uit deeerste ronde. Uiteindelijk plaat-sen twee landen zich voor hetevenement in Italië.

  De indeling voor de loting isalsvolgt:

  Groep A: Antigua, Guyana,Jamaica, Nederlandse Antillen,PuertoRico, TrinidadenTobago.

  Groep B: Costa Rica, Cuba,Guatemala, Panama.

  Vrijgesteldin deeerste ronde:Cananda, Mexico, Panama,Honduras en El Salvador.

  Tennis-toernooivoor de jeugd

  WILLEMSTAD —Van 19 de-cember toten met9 januariorga-niseertdeCountry Club op de ba-nen van RCC, CSC en Asientoeen tennis- toernooi voor dejeugdin de leeftijds- groepen 14en 16 jaar.

  Hettoernooi wordt gesponsorddoor de Longwood TennisAcade-my teFlorida.

  De bekende Julio Moros, ex-managervan deNick BollettieriTennisAcademy teFlor idaen te-genwoordig directeur en eige-naar van de Longwood TennisAcademy zal op 9 januari per-soonlijk detrofeeën uitreiken.

  Er isvoor dittoernooi geen in-schrijfgeld vereist. Inschrijf- for-mulierenzijnbij alle lokaleclubsverkrijgbaar. De sluitingsda-tum is 14 december om 18.00uur. Schema's zijn op 17 decem-berna 17.00uur verkrijgbaarbijAsiento, RCC, Julianadorp enCSC.

  VOETBAL/MADRID — RealMadridheeft zich geplaatst voordetweederondevan hetSpaansebekertoernooi. De club van deNederlandse trainer Leo Been-hakkerwon detweede wedstrijdtegen Sestao met 3-0. In heteerste duel, waarbij Real-spitsSanchez werd geraakt door eenvolle champagnefles, werd nietgescoord.

  0-0-0-0-0VOETBAL/LONDEN — DeSchotse voetbalbond heeft ge'dreigdzijnnationaleteamniettelaten deelnemen aan het traditi-onele toernooi om de StanleyRous Cup, indien de organisatieUruguay accepteert als derdedeelnemer. De Schotten hebbenslechte herinneringen aan delaatste wedstrijd tegen deZuida-merikaanse kampioen, vorigjaartijdens de wereldtitelstrijdin Mexico. Uruguay speeldezeerhard. De Engelse voetbalbond,organisatorvan het toernooi tus-sen dedrie landenteams, heeft deSchotse collega's gevraagd hunmening te herzien.

  0-0-0-0-0VOETBAL/LONDEN — ZesEngelse 'Hooligans' zijn zwaargestraftnaar aanleiding van deongeregeldheden op deveerboottussen Hoek van Holland enHarwich, waarbij grote vernie-lingen ter waarde van ongeveer65.000 gulden werden aange-richt. Er werden gevangenis-straffenvanvier totacht jaaruit-gedeeld.

  0-0-0-0-0VOETBAIVMUNCHEN—Bay-ern München wil begin volgendjaarmet Barcelona gaanprate 11over een definitieve transfervanMark Hughes. De Engelse svüf.speelt sindskort ophuurbasis bijde Westduitse landskampioen-De tijdelijke versterking bevaltdermate goed, dat manager UilHoeness zijn zinnen heeft gezetophetkopenvan Hughes.Eerdermeldden zich Manchester Uni-ted en Tottenham Hotspur voorde international, dietot 1994on-der contract staat bij de Cata-laanse club.

  0-0-0-0-0

  VOETBAL/WEST-BERLIJN—De Sovjetunieen Zweden nemendeelaanhet vier-landen voetbal-toernooi, dat van 30 maart tot 2april in West-Berlijn wordt ge-houden. West-Duitsland en we-reldkampioen Argentinië ston-den al geboekt als deelnemer.Zweden vervangt Frankrijk, datzich heeft afgemeld.

  0-0-0-0-0VOETBAL/MOSKOU—De be-kende Sovjetrussische internati-onal Oleg Blochin (35) heeftru-ziemet zijn traineren wil als ge'volg daarvan naar het buiten-land.Dat blijkt uiteen interviewvan Blochin, dat in Komso-molskaja Pravda verscheen. Deaanvallerklaagt dat trainerLo"banovski van DinamoKiev hemteveelop dereservebank laat zit-ten, ofschoon de spits nog altijdgoedin vorm is.

  0-0-0-0-0VOETBAL /HAMBURG — £>eonderhandelingenvan Hambur-ger SV in Warschau over eencontract-verlengingvan dePool"se internationalMirosla vOkonski zijn mislukt. De final 1'ciële eisen (1,65 miljoengulden'waren te hoog. De verbinten lSmet Okonski loopt aan het emdcvan het seizoen af.

  0-0-0-0-0

  ATLETIEK /TIBERIAS — DJSchot Lindsay Robertson hee>voor de derde keer de marathonrond het MeervanTiberias in Is-rael gewonnen. Hij had voor dklassieke afstand 2 uur, 16 j 0nuten en 9 seconden nodig- Z\Plandgenoot JimDougwerdtwee-de in 2.17,07. Bij de dames zege-vierde de Finse Maija Vuorinei1in 2.45,15 voor deIsraëlische /*'hava Shmueli (2.43,54).

  0-0-0-0-0

  BOKSEN/NEWYORK—UoydHoneyghan, voormalig «^reldkampioenvandeWßCmnweltergewicht, heeft beslote»zijnprofessionele loopbaanvoote zetten. Nadathij op 28-Mob»zijn titel verrassend had verren in het gevecht tegen deMe*icaan Jorge Vaca, kondigde nuzijn afscheid aan. De 27^arigHoneyghan verklaarde dat n«jzich wilderevancheren.

  0-0-0-0-0 _ _VOETBAL/ ÜBERLANDIAHet Braziliaanse voetbalelrwheeft een vriendschappe «*wedstrijd tegenhet nationalewamvan Chili met 2-1 gewonnen-Martinez zette de Chilenen Wvoorsprong na 36 minuten, grust beslisten Valdo (46) en Ke-nato (53) het duelin Braziliaanvoordeel.

  0-0-0-0-0 -TENNIS/LONDEN —De UU"choslowaak IvanLendl is dooruinternationale tennisfederat(ITF) gekozen tot de officie^wereldkampioen. Een Pane' p 0staande uit de oud-kampioen*Fred Perry, Tony Trabert *Frank Sedgman, was unaniein het oordeel. Het is de deruachtereenvolgende keef ,Lendl tot 'wereldkampioeiwerd gekozen.

  I MDEBLESKENNEDY'S 1Uw exclusieve

  __ Wki3s; BVerrijk Uw interieur door het

  kopen van kwaliteitsmeubelen.M f Schottegatweg Aa% lif Bi i/£ÈiÈi £ ïï% 1/#dP Tel.: 84639 Ljy > '337 /yy y oL C o ilCfflfC 4/ 7 * 84837 k

  Een paar voorbeelden uit onze nieuwekollektieexclusieve modellen;

  __^__IB ■__■

  Ontvangen voor dekomende feestdagennieuwekollektie meubels|^~^^^^ van prima kwaliteit.

  4^*__^^B Komlangs en reserveer!

  ft $®i^WË^£^^ fi'^lï^lfST^f///ill \ \T\\\ |S^=sf/^___vT léC^\ Ur^lflir" \\ 'l PA GALLON l.«?r

  tLv\\vx ui).;, //_E-_-^^-^_-\ iir " l *"«*' JrtC/’_*-cciA\ ■ - H§S—c=7—ir» £*~ T»!KU GARANTIA"!! Üiü 6'B*a,) ^.m KrS^rnG^!"E£i«o

 • JOAO HAVELANGE VINDT VOETBAL GEZOND”Voetbalbestuurders geenpolitiemannen”Aanpak voetbalvandalismeeen taak van de overheidZURICH—"De aanpak van hetvoetbalvandalisme isvooral

  zaak van deoverheid. Declubs, nationale bonden en inter-nationale organisatiesmoeten er welvoor zorgen, dathet com-l?1"*en deveiligheid in enrond stadionszo grootmogelijk zijn.J^arvoetbalbestuurders zijn geenpolitiemannen." Dat stelt*°orzitter JoaoHavelangevan dewereldvoetbalfederatie (Fi-fa>aan devooravond van de lotingvoor devoorrondenvan het°ernooi om het wereldkampioenschap 1990. De eindstrijd*°rdtin Italië gehouden.

  "Je loting is zaterdag in Zurich, 1 twee uur durende bijeen-vornst,waarvan de 71-jarigeHa-ll ft.n,? e noSe verwachtingen"Het voetbal staat er in deereld immers goed voor",

  v cent de Braziliaan, die in juniarM? gJaar aan ziJn derdealsFifa-voorzitter

  's begonnen. Havelange, in 1974alsopvolgervan dever-aarde Sir Stanley Rous, zegtfarlijks ruim 300.000kilometerReizen. Hij heeft zon beetje al-tenden van de wereld bezochtn]s bevriend met of heeft ten

  sJnste kennis aan beroemde"De meeste men--1 yragen mij, waarom het we-

  t "-kampioenschap uiet om ecc in plaats van de vier jaarl7rdt gehouden", stelt Have-

  VOETBAL IS GEZONDv ondanks het wijd verspreidej^alisme vindt Havelange,at het voetbal gezond is. "Er is31enorme belangstelling voor

  sport. Voorbeeld: de lotingOn°Ü 'n meer an dertig landenP de televisie vertoond. Het ge-

  k'« komt voort uit sociale,chtergronden in bepaalde lan-enen behoort niet tothetwezenan de sport."tfavelange gelooft datvoetbal0Populair isdatalle landen,on-j?eacht hun politieke, econo-jpscheofsocialestatuszich er injannen thuis voelen. Zo heeft

  er absoluutgeenspijtjan.dat de eindronde vorig jaar? Mexico is gehouden, het Mid-ielamerikaanse land dat aane 'herstellen was van een ver-schrikkelijke aardbeving.t^ooitzal ik deblijdschap verge--1 van de tienduizenden, zichtoeslCiplineerd gedragendeenth uwers ' die a*le P,oegen_/ °Usiast ondersteunden. Als

  ik hetover zou moeten doen, zouik zeker het zelfde doen."

  Het enige dat Havelange be-treurt, is de aanwezigheid vanslechts 24 van de 47 Afrikaanselandenbij de loting. In internati-onale voetbalkringenbestond deindruk, dat de Fifa enkele Afri-kaanse landen die in financiëleproblemen verkeerden, had ge-schorst. Havelange: "Dit is eenhardnekkig misverstand. Wijhebben de Afrikanen niet be-straft. Er is een reglement, datdoor alle leden moet worden ge-respecteerd. Als er landen zijn,die zich niet aan het reglementhouden, kunnen zij niet in Fifa-verband uitkomen. De Afri-kaanse Confederatie zou haarle-denmoetenverplichten uit teko-men in de kwalificatie-rondenvoor het wereldkampioenschapen daartoe mogelijkheden moe-ten scheppen. Het isfeitelijkeeninterne zaak." Verder gaat Ha-velange, diedoor sommige voet-balbestuurders als een dictatorwordt omschreven, niet op dezeaffaire in. "Trouwens, ik bergeon alleenheerser. Ik respec-teer deregels en de statuten."

  WK 1990IN ITALIEIn plaats van te discussiëren

  over zwakke broedersbinnen deFifa,kijkt Havelangeveel lievernaar het toernooi van 1990.

  "Daarover ben ik optimis-tisch. Het Italiaans organisatie-comité heeft nu al prima werkverricht. Op verzoek van Italiëmaken wevan delotingeen fees-telijke gebeurtenis inplaats vande zaak af te raffelen in twintigminuten. Dit past in de ont-wikkeling, dat het voetbal goedaan de man moet worden ge-bracht. Wat de accomodaties inItaliëbetreft: slechtstwee van detwaalf stadions moeten nog een'face-lift' ondergaan, derest ver-

  keert reeds in goede staat. Hettoernooi begint 9 juniin MilaanofRome en eindigt 8 juli in eenvan deze steden. De Italiaanseoverheid stelt $400 miljoen be-schikbaar. Mede hierdoor heeftItalië de capaciteit een perfectecompetitie te organiseren."

  Gevraagd naar het land vanzijnvoorkeurvoor 1994, laat Ha-velange zijn diplomatie even va-ren. Er zijn drie kandidaten: deVerenigde Staten, Marokko enBrazilië, Havelange's vader-land. VoordeFifa-voorzitter zijnmogelijke speculaties voor hemals speldeprikken op gevoeligeplekjes. "Ik ben Braziliaan inharten nierenenzou het natuur-lijk leuk vinden als mijn landwordt uitverkoren." Pele heeftinmiddels duidelijk laten wetenBrazilië niet in staat te achteneen wereldtoernooi te organise-ren. "Dat is zijnpersoonlijke me-ning. Hij hoort niet bij de Fifa,vertegenwoordigt geen land",zegt Havelange gedecideerd.

  NEUTRAAL OPSTELLENDan maakt de emotie weer

  plaats voor de vertrouwde hou-ding: "Maarikmoet mij neutraalopstellen. Ik heb niet te makenmet de- selectie. Daartoe be-noemt de Fifa een onafhankelij-ke commissie, die in een langdu-rige procedure alle voors en te-gensvaneenkandidaat afweegt.Het iswaar dat ik hebgesprokenmet de president van Brazilië.Maar ik ben ook bij de koningvan Marokko geweest en on-langs nog bij Ronald Reagan inWashington.

  De vijf leden tellendecommis-sie begint in het voorjaar van1988met de werkzaamheden. Injanuari staat een bezoek aanBrazilië op het programma,daarna volgen Marokko (maart)en de Verenigde Staten (april).Havelange: "Het uitvoerend co-mité van de Fifa, bestaande uit21 leden die alle werelddelenvertegenwoordigen, beslist 30juni volgend jaar. Als Braziliëdan nog op de kandidatenlijststaat en het tot een stemmingkomt, draag ik het voorzit-terschap over aan mijn vervan-ger, de ler Harry Cavan, en ver-laat ik de vergaderzaal."

  Over de kansen van de Vere-nigde Staten merkt Havelangeop: "De Noordamerikanen zijnserieus in hunkandidatuur. Datheb ik in november gemerkt tij-dens mijn bezoek aan Reagan.De president heeft mij gezegd,dat het hem en zijn landgenotenveel plezier zou doen als Ameri-ka de eindronde in huiszou kun-nen halen. Ik hebhem uiteraardgeen toezegging gedaan."

  Voor allerlei typen zeilbotenZeilclubAsiento organiseert

  ditjaar weer 'Sail-In'— Zeilclub

  da e"to organiseert op zon-uitf decemberweer de tra-w"one}e 'Sail-In'. Deze zeil-(d„ str*Jd, vroeger altijd opce

  vhrUe) Statuutdag (15 de-

  ecm*er* Seorganiseerd, >sa Zo PoPulair gebleken,Slento de taak °P zich

  striiri genomen deze zeilwed-oou~l.te0ou~l.te blijven organiseren,«dit jaarweer.Sba! znn zeilwedstrijden op hetHTTWater waaraan allebe"b ot e [_en minder bekende) typehet v Unnen meedoen. Wel isdat deminder be-

  kende type boten van te vorenevencontact opnemenmet deor-ganisatie.

  Elkebootdiezich voor dezera-ce inschrijft krijgt een eigenstarttijd. Deze is zodanig geko-zen dat de langzaamsteboten alseerste starten en de wat snellereboten erna starten. Elke bootkrijgt een denkbeeldigetijd toe-gemeten waarin het volgens deorganisatie zou moeten kunnenfinishen. De snellereboten moe-ten voor definish de langzamereboten zien in te halen.Er wordtnamelijk niet met een handicapgezeild. Die zit verwerkt in destarttijd. Het grote voordeelhiervan is datelke zeiler tijdensderace precieskan zienop welkeplaats hij ligt.

  Er zijn tweeraces. De eerste isom 10.00 uur en de tweede om14.00 uur. Opgavevoor de 'Sail-In' is mogelijk op de jachthavenvan Asiento te Brakkeput tot20december09.45 uur. In principewordtaan devolgende boottypengedacht: Vrijheid - Centaur -Pampus - Stern - Sunfish - Stur-dyenYngling. Echter, ookande-re typen boot zijnvan harte wel-kom. Wel even contact opnemenmet Alex Roose, tel. 83233.

  'ONTWIKKELINGSWERK'Voorzichtig laat Havelange

  doorschemeren, dat hij met deFifa best aan 'ontwikke-lingswerk' wil doen. "Voor 1998heb ik nog geen idee, maar voor2002 moeten we echt gaan den-ken aan JapanofChina. In Aziëligt een enorme markt. Volgendjaar zijn daar de OlympischeSpelen. De wereldtitelstrijd is

  voor de voetballerij echter veelbelangrijker."

  Het typeert Havelange, dathijzover vooruit denkt. Als de Fifahem ook na 1990 nogalsvoorzit-ter wil, zal hij aanblijven. "Danmoet mijn gezondheid wel zogoed blijven als nu. Daar doe ikmoeitevoor, ik zwem entrim da-gelijks, drink en rook niet. Eenandere voorwaarde is, dat ik metruime voorsprong op een tegen-kandidaaat wordt herkozen. Isde stemverhouding fifty-fifty,dan stap ik op. Ik heb nog nietaan een opvolger gedacht, maarweet nu al datdieaan twee voor-waarden zal moeten voldoen: hetmoet een jonge man zijn, onge-veereenjaarofvijftigenhij moetbezeten zijn van sport enwerken."

  ...RINUSMICHELS: "doorzijngrotebuitenlandse ervaring is hijnatuurlijkeen waardevollecoachvoor de groep", volgensRuud

  Gullit...

  MALTA AMSTELSPORTAGENDA

  t>iiveg*Cor B °wling Club, Chuchu-van l'790Só'idn6n: maandag t/m donderdagJan 16 0n 00 uur; vrijdag en zaterdag3°ouur tot na °200uur;zonda9vanaf(M*dtKnV_,RENIGING CURAQAO'edere m laza)Ssnheirtwnda9avond °" 20.00 uur gele-aiot schaken.'S&RENIGINGJANWE6'ke*° dl>rioJanwe)fChaakieÜ 9 Van 09-00-13.00 uur uur23 jaar 6n ",rainin9 voorde jeugdvanaf 7

  '«te^-Corsow.)- Scherpenheuvel.

  rf&22oCnKBOXING?°V Marti Tr lntr°ductie- cursus (spr. dr.*%o na' ' gymnastiekzaal Martinus§"■pirifelMariePafnP°en:«Vh9dalena vsßoca.

  ndo°Nnh Scherpenheuvel:"dovs Jandoret -Suftisantstadion.

  I 5 °0 (üu?"c deSradatie-wedstrijd)S|in

  ur vs Amstel - HofiPVh lkl

  S vsUR?6.mikokvs Marie Pampoen;Skita Magdalena-SC&VSDominguito;lavsßoca-Sutfisantstadion.

  WK-lotingNederland wordt

  niet geplaatstZURICH — Nederland zalbij de zaterdag in Zurich te

  verrichten loting voor dekwalificaties voor het we-reldkampioenschap voetbal1990 niet worden geplaatst.

  De zeven landen dieelkaarin ieder geval niet in de voor-ronden kunnen treffen omdatze groepsaanvoerder worden,zijn: West-Duitsland, Dene-marken, Beignë, Spanje,Engeland, Sovjetunie enFrankrijk. Dat heeft de voor-zitter van het organisatie-comité, de Westduitser Her-mann Neuberger, in Zurichmeegedeeld. Organisator Ita-lië en wereldkampioen Ar-gentinië zijn van het spelenvan kwalificaties vrijgesteld.

  STANDEN UITSLAGENIn devier groepen om hetclnb-

  kampioenschap ismomenteel destandalsvolgt:Groep A:1. Smith 3 uit 42. Bet 2,suit3(lafg)3. VanLoon 2,5 uit44. Richardson 0 uit 2(1 afg)5. Rosaria 0 uit3Groep B:1-Wagenaar 4 uit 52. Zonenschain 2,5 uit4(1 afg)3. De Castro Sr 2,5 uit 4■f- Jong 2 uit 45. Blanken luit 3(1 afg)6. Cardoze 0 uit 4Groep C:1. Houtman 3 uit32. De Castro Jr 2uit43. Moron 2 uit 44. Thomas 2 uit 4s.Daou ouit3GroepD:(Aantal wedstrijden niet ver-meld):1.Roose 3,5

  2. E. de Castro 2,53. Zalm 24. Barkmeijer 15. Klok 1

  Eindstand Charles FernanMemorial-toernooi:1. Smith (6,58); 2. Chin ALien(6);3.Roose (4, SB); 4.Moesker(4); 5. Wolf (4); 6. Richardson(2); 7. Nicastia (1,5); 8. Mirza(0,5).

  De uitslag van het NASB-snelschaak- kampioenschap(5 minuten) is:1.Smith (10,5); 2. Roose (8,5); 3.ChinALien (7,5); 4. Houtman(7, SB); 5. Capella (7); 6. E. deCastro (6); 7. Pelgrim(5,5); 8. 1.Moron (3,5);9. Sewrajsingh(3,SB); 10. R. Moron (3); 11. DeCastro Sr (3); 12. Palacios(1,5).

  0-0-0-0-0WIELRENNEN/PARIJS— DePDM-ploeg met kopman GregLemond neemt in februari alsenigeNederlandse wielerforma-tie dccl aan deRonde van Noord-en Zuid-Amerika. Voor de prof-koers hebben zich nog vierprofploegen aangemeld: Syste-meÜ, 7-Èleven,Bianchi enKei-me. De ronde start op 9februariin Valencia (Venezuela) en ein-digtnegen dagen later in de om-geving van Miami(Vst).

  Ruud Gullit over Oranje:”Eindelijk weer eens eengroot toernooi gehaald”AMSTERDAM —Ruud Gullit verzuchtte na afloop vanhet duel tegen Cyprus een aantal mijmeringenover Oranje

  voor zich uit: "Eindelijk een groottoernooi gehaald. Ik heber vier jaar op gewacht en West-Duitsland is niet gek. Ikdenk dat daar wel wat zal gebeuren, er zal in ieder gevalsfeer en stemming zijn, want daarkomen heel wat mensenopvoetbal af.""Wij zijnnu eenjaarofvijfmet ditelftal bezig eneigenlijkhebbenwij al dietijd best goed gevoetbald. Maarer kwam altijdwat tus-sen. Eenkleinigheidje waar jewel wat aankon doen, ofzelfhele-maal niets. De kans dat het tegenwoordig door eigen schuldmiszou gaan,is veelkleiner geworden. Wijhebbengeleerd, wij hebbenveel meer ervaring,vooral internationaal."

  "Na dewedstrijdtegen Griekenland,waarin hetniet goed ging,hebben wij gedacht dat het aan de taktiek lag, maar datwas nietzo.De video-beeldenhebbenhetons geleerd. Het warenonze eigenfouten. Toen was hetnog mogelijk datwij ons onvoldoende instel-den op de tegenstander. Ik denk dat zoiets niet meer voorkomt.TegenCyprus in iedergevalniet. Jemoeter gewoonrekening meehouden dater ooknog een andereploeg op hetveldstaat. Zelfs alsjebeterbent, moetjealleen maarom hetresultaat voetballen.Eenwedstrijd is pasgoed geweest, als je gewonnenhebt, nietwanneerjemooi voetbal hebt gespeeld."

  "Wij zijnnuafvan dieschlemieligegoalsdiewijtegenkregen, erheersteen stemminginhetelftal datdeploegnietmeerkapotkan.DatisnaNederland-Griekenland gekomen. Waardoor?Daarzijneen massa redenen voor. Er is bijvoorbeeld een periode geweestdatdeAjacieden wildenvoetballen, zoalsAjax doet.Maar datkanniet in het Nederlandselftal, daarhebjeheel andere spelers. Mi-chels heeft een eind gemaakt aan die gedachte. Door zijn grotebuitenlandse ervaring is hij natuurlijk een waardevolle coachvoor de groep."

  "De spelers zelfhebben veel geleerd. PSV en Ajax spelen Euro-pees, een aantal voetballers is naar het buitenland gegaan. Dathelpt. Die doen andere ervaringen op en praten daar over. Ik hebbijvoorbeeld in Italië geleerd hoe waardevol dood-spelsituatieskunnen zijn. In Nederland geloofden wij daar niet zo in. Op detrainingen werd het altijd een beetje lacherigafgedaan. Dat is nuvoorbij. We hebben geleerd dat je niet te veel moet proberen tevoetballen, maar dathetdoelalleen is: winnen.We hebben tevaakmooi willenvoetballen, maar daarvoorkoopje niets.Wat mindermooi spelen, maar voorkomen datje doorkleine dingetjes debootin gaat, isveel belangrijker."

  "TegenCyprus hebbenwij datgoed gedaan. Jeweetdatjealleenmaar kunt winnen, je moet het alleen nog even doen. Voor rusthebben wij hetgedaan. In detweedehelftniet meer. Hetwas afge-lopen. Als zij die bal zo graag in de verdediging willen houden,moeten zij datmaar doen. Wij hadden ons doelbereikt."

  "De enige diezich erechtaanergerde was de scheidsrechter.Diewerder verschrikkelijkboos om. Hijnoemdehetanti-voetbal, nietpassend bij een landenwedstrijd in eenEuropees kampioenschap.Wij hebben tegenhem gezegd, laatmaargaan. We hebbenernietsaan, alszij worden gestraften wij ook niet."

  Schaakvereniging Curaçao erg actiefAlvin Smith winnaar Charles Fernan-toernooi

  en NASB-snelschaaktitelWILLEMSTAD—Het club-kampioenschap schaken van

  schaakvereniging Curacaoheeft inmiddels weereen aan-tal ronden achter derug. Deledenzijn in vier groepenver-deeld, die worden aange-voerd door Smith, Wagenaar,Houtman enRoose.

  Alvin Smith, een van debetere schakers op Curacao,heeft in zijn prijzenkastweertwee nieuwe trofeeënkunnenbijzetten. Alhoewel hij in hetCharles Fernan Memorial-toernooi in punten gelijk ein-digde met Chin A Lien (6)werd hij met toepassing vanhet SB-systeem winnaar.Alex Roose eindigde met 4punten op de derde plaats.

  De anderetrofee in deprijzen-kast van Smithis aan hem uitge-reikt na het snelschaakkampi-oenschap van de NASB (Neder-lands Antilliaanse Schaak-bond). Hij bleef in deze 5 minu-ten-wedstrijden tegen deklok deconcurrentie twee punten voor(10,5). Alex Roose werd tweedemet8,5. Chin ALien derde(7,5).

  De club organiseert maandag14 december een snelschaak-kampioenschap Gong 1987. Menhanteert hierbij het Zwitserssysteem(7 ronden). Een week la-ter volgt dan de Kerstbouten-wedstrijden, waarbij voor de

  deelnemers aardige prijzen zijntewinnen. Op maandag 4 janua-ri komen de leden weer bij el-kaar. Men houdt dan deAlgeme-ne ledenvergadering van declub. Daarna zal nog wel evenmenigpartijtjeworden gespeeld.

  VOETBAL/WINTERSLAG —De Belgische eersteklasserWin-terslag heeft Ernst Kunneckevoor anderhalfjaar aangesteldals hoofdtrainer. De 49-jarigeWestduitser isdit seizoende der-de oefenmeester van Win-terslag. Hij werd vooraf gegaandoor Briganti en Bers. Win-terslag staat laatste in de Bel-gischecompetitie.

  GEEN ONDERSCHEIDSamaranch zei voorts, dat er

  met betrekking tot de voorge-stelde bestraffing geen onder-scheid zal worden gemaakt tus-sen een betrekkelijk klein landof een wereldmacht. "De Sovje-tunie heeft, net als de VerenigdeStaten, het recht onze uitnodi-gingte accepteren of afte slaan.

  Maar als men eenmaal jazegt,dan is deelnemen aan de Spelenook verplicht", aldus de Spanj-aard. "Hetzouunfair zijnten op-zichte van de organisatoren alsze hun veel geld en tijd vergendevoorbereidingen overschaduwdzagen door een boycot."

  Het lOC wees in 1981 de Spe-lenvan 1988toe aanZuid-Korea.Twee jaargeleden vroeg Noord-Korea om erkenning als mede-gastheer, waarbij het argumentwerd gebruikt dat een evene-ment als de Olympische Spelenvan alleKoreanen diende te zijn.In vier gespreksrondenkwam ereindelijk een aanbod van hetlOC aan Noord-Korea om vijfprogrammapunten in Pyongy-angonder tebrengen. De Noord-koreanen vonden dat voorstelechter onvoldoende en wildenmeer. Volgens SamaranchheeftNoord-Korea dekans op een 'his-torisch' aanbod voorbij latengaan. "Het gaat er niet om hoe-veel evenementen aan Noord-Korea worden toegewezen", al-dus Samaranch. "Het be-langrijkste in deze zaak is, datNoord-Korea een aanbodLeeftlaten lopen, datzijnweerga in deOlympische historie niet kent."

  0-0-0-0-0BOKSEN/PORT OF SPAIN —De Canadese bokser Donny La-londe heeft in Port of Spain (Tri-nidad) de wereldtitel in hethalfzwaargewicht (WBC-versie)veroverd. De 27-jarige Lalondevloerde in de tweede ronde vanhet gevecht zijn 36-jarige te-genstander Eddy Davis uit deVerenigde Staten. Het gevechtwasoptwaalfronden afgesloten.

  0-0-0-0-0

  BridgetoernooiAsiento

  Echtpaar Watermanswint vierde ronde

  WILLEMSTAD — Hetechtpaar Watermans heeftdevierde ronde van hetkerstboutentoernooi vanbridgeclub Asiento ge-wonnen.

  Het was de verrassingvan deavond. Op dinsdag 15 decemberwordt de vijfde en voorlaatsteronde gespeeld op Rust enBurgh. Aanvang is 19.30 uur.

  Slechts 7 van de 17 deelne-mende paren haalden een scoreboven de50%.Dat waren:1. Echtpaar Watermans:65,18%; 2.Ds. Geenen -DeVries:62,20%; 3. Echtpaar Berenos:62,14%; 4. Ds. Bongers - Sie-mens: 61,79%; 5. Echtpaar VandenEnde: 52,08%;6. Hn. Swart-Loeliger: 51,79%; 7. EchtpaarEngelman: 50,89%.

  IOC-praeses Samaranch dreigt:

  Boycotlanden uitgeslotenvan deelname OS in 1992

  LAUSANNE — Het twaalfleden tellend hoofdbestuurvan het lOC