supliment reumatologie & recuperare medicala

of 32 /32
MEDICAL Market Market Supliment Editura REUMATOLOGIE ªI RECUPERARE MEDICALÃ 2010 - 2011 Actualit/[i Articole de specialitate Centre medicale de profil

Author: duongcong

Post on 31-Dec-2016

276 views

Category:

Documents


13 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Supliment REUMATOLOGIE & RECUPERARE MEDICALA

MMEEDDIICCAALLMarketMarket

SSuupplliimmeenntt

EEddiittuurraa

REUMATOLOGIEªI RECUPERARE

MEDICALÃ2010 - 2011

� Actualit/[i � Articole de specialitate� Centre medicale de profil

Page 2: Supliment REUMATOLOGIE & RECUPERARE MEDICALA
Page 3: Supliment REUMATOLOGIE & RECUPERARE MEDICALA

CUPRINS

ARTICOLE DE SPECIALITATE

� Ergonomia locului de munc/ 4

asigur/ prevenirea îmboln/virilor

� Omega-3 ]i durerile reumatice 6

� Eficacitatea Wobenzym în maladiile 10

reumatice

� Tratamentul remisiv în 12

Lupusul Eritematos Sistemic

� Tehnici optimizate de ortezare 14

a hemiplegicilor

� Fibromialgia 15

� Centrul de Artroplastie 16

CLINICCO Bra]ov

� Autohemotransfuzia cu ozon, 18

nutri[ia parenteral/ ]i evaluarea

calorimetric/ a metabolismului bazal

� Artrisalm - Un remediu ayurvedic de 19

n/dejde \mpotriva suferin[elor reumatice

SPITALE }I UNIT?{I PRIVATE CARE OFER? 20

SERVICII DE RECUPERARE

MEDICAL? }I REUMATOLOGIE

FINWATCH

Aleea Negru Vodã nr.6, bl. C3,sc. 3, parter, 030775, sector 3,BucureºtiTel: 021.321.61.23Fax: [email protected]. Box 4-124, 030775

TTiippaarr::Monitorul Oficial

EDITOR

MMEEDDIICCAALLMarketMarket

SSuupplliimmeenntt

EEddiittuurraa

REUMATOLOGIEªI RECUPERARE

MEDICALÃ2010 - 2011

� Actualit/[i � Articole de specialitate� Centre medicale de profil

Page 4: Supliment REUMATOLOGIE & RECUPERARE MEDICALA

ARTICOLE DE SPECIALITATE

4 Supliment Medical Market - REUMATOLOGIE ªI RECUPERARE MEDICALÃ

În afarã de disciplina în sine, termenul ergonomieeste folosit în general pentru a defini ergonomiafizicã în cadrul locului de muncã (cum ar fi scau-

ne ergonomice ºi tastaturi ergonomice). Ergonomiaîn cadrul locului de muncã are, în mare parte de aface ºi cu siguranþa angajaþilor, atât pe termen scurtcât ºi pe termen lung. Dupã cum afirmã specialiºtiiîn domeniu, locurile de muncã pot lua o abordareproactivã sau reactivã când se aplicã practici ergo-nomice. Ergonomia reactivã este atunci când seaplicã acþiunea corectivã dacã ceva trebuie reparat.Prin ergonomia proactivã se înþelege procesul de gã-sire a locurilor care pot fi îmbunãtãþite ºi reparate/soluþionate înainte ca ele sã devinã o problemã. Pro-blemele pot fi reparate/soluþionate prin designulechipamentului, structurarea/configurarea sarcini-lor sau designul mediului. Designul echipamentuluischimbã fizic aparatele utilizate. Structurarea/con-figurarea sarcinilor schimbã modul în care oameniifolosesc echipamentul. Designul mediului schimbãmediul în care oamenii lucreazã, dar nu ºi echipa-mentul fizic cu care lucreazã.

Ergonomia locului de munc/asigur/ prevenirea îmboln/virilor

Speciali]tii \n domeniu definescergonomia ca reprezent`nd studiulmuncii \n scopul amelior/rii sale ]i alprevenirii \mboln/virilor. DocumenteleOrganiza[iei Interna[ionale a Munciiarat/ faptul c/ ergonomia este apli-carea ]tiin[elor biologice, umane, \ncorela[ie cu ]tiin[ele tehnice, pentrua ajunge la o adaptare reciproc/optim/ \ntre om ]i munca sa, rezultatele fiind m/surate \n indici de eficien[/ ]i men[inerea st/rii des/n/tate a omului. Altfel spus,ergonomia se preocup/ pentru apotrivi oamenii cu locul lor demunc/, ia \n considerare abilit/[ile ]ilimit/rile angajatului, c/ut`nd s/ seasigure c/ sarcinile, echipamentul,informa[iile ]i mediul de lucru sepotrivesc fiec/rui angajat. Ergonomiase bazeaz/ pe o serie de discipline \nstudiul oamenilor ]i mediului lor, precum antropometria, biomecanica, ingineria mecanic/,ingineria industrial/, designul industrial, fiziologia ]i psihologia.

Dr. Tache Georgiana-Ozana, Medic primar recuperaremedical/,Doctor în }tiin[e medicale0723.626.289

Page 5: Supliment REUMATOLOGIE & RECUPERARE MEDICALA

5

ARTICOLE DE SPECIALITATE

2010 - 2011

Una dintre principalele probleme ale organizãriiergonomice a muncii, cu o puternicã influenþã asu-pra capacitãþii de muncã ºi asupra eficienþei acti-vitãþii desfãºurate la birou, o constituie poziþia co-rectã a corpului din timpul lucrului. Stabilirea uneipoziþii corecte de muncã înseamnã, pentru personaluldin birouri, adoptarea unei poziþii cât mai aproape depoziþia naturalã a corpului în poziþia aºezat. Aceastãpoziþie se caracterizeazã prin menþinerea echilibru-lui natural sau relativ al corpului, rezultat din anta-gonismul mai multor forþe externe ºi interne care ac-þioneazã asupra sa, dupã cum afirmã specialiºtii.

Studiile efectuate subliniazã faptul cã poziþiaaºezat este mai puþin obositoare decât cea ortosta-ticã, din mai multe motive: suprafaþa de sprijin estemai mare, centrul de greutate al corpului este maiaproape de suprafaþa de sprijin sau de baza de sus-þinere ºi este proiectat cãtre limita posterioarã a aces-tuia, solicitarea energeticã este mai redusã, activita-tea aparatului cardiovascular este mai uºoarã, efor-tul muscular pentru menþinerea stabilitãþii corpuluisau echilibrului este mai mic. Cu toate acestea,munca de duratã efectuatã în poziþia aºezat are ºiunele inconveniente, cum ar fi: slãbirea tonusuluimuscular, cu implicaþii asupra aparatului locomotor,deoarece coloana vertebralã are tendinþa spre po-ziþii dezaliniate, care conduc la modificarea staticiiorganismului, o presiune mare asupra unor organeinterne datã de aplecarea în faþã a trunchiului, du-reri de ceafã ºi de umeri, dureri de spate, dureri ira-diate în braþe.

Specialiºtii vã asigurã de faptul cã folosirea co-rectã a scaunelor ergonomice poate duce la elimi-narea unor dificultãþi dintre cele menþio-nate. Totuºi, în afara utilizãrii unor scau-ne ergonomice este necesar sã se þinãseama ºi de o serie de indicaþii gene-rale, cum ar fi: evitarea poziþiilor nenatu-rale ale corpului, încordate sau prea dez-lânate (poziþia uºor înclinatã frontal so-licitã cel mai mic efort de susþinere ºieste cea mai comodã), evitarea înclinaþi-ilor laterale ale trunchiului ºi ale capului,evitarea menþinerii braþului din poziþiaîntinsã, suspendat frontal sau lateral,deoarece aceste poziþii obosesc, reducprecizia ºi dexteritatea braþelor ºi a mâi-nilor, poziþia corpului la masa de lucrusau la calculator trebuie sã fie cu spa-tele drept, capul ridicat, umerii relaxaþi ºiuºor coborâtã.

Chiar dacã poziþia corpului din timpul lucruluieste corectã, menþinutã un timp îndelungat, ea pro-duce în mod inevitabil o senzaþie de obosealã. Deaceea, se recomandã întreruperea periodicã a lucru-lui prin pauze care impun miºcãri mai active, execu-tarea unor exerciþii de gimnasticã corectivã (celpuþin 10 minute), miºcãri de relaxare a degetelor ºiîncheieturilor (în special cei care lucreazã la calcula-tor), precum ºi relaxarea ochilor, privind la distanþã.

Page 6: Supliment REUMATOLOGIE & RECUPERARE MEDICALA

6

ARTICOLE DE SPECIALITATE

Supliment Medical Market - REUMATOLOGIE ªI RECUPERARE MEDICALÃ

Termenul rreeuummaattiissmm desemneazã multe afecþiunidureroase ale articulaþiilor, diferenþiate astfel:

� cu proces articular inflamator - reumatism arti-cular acut, artrita reumatoidã, poliartrita reumatoidã,spondilita anchilozantã,

� cu proces articular degenerativ - reumatism de-generativ sau artrozã.

PPeessttee 5500%% ddiinnttrree rroommâânnii ssuuffeerrãã ddee cceell ppuuþþiinn ooffoorrmmãã ddee rreeuummaattiissmm..

Bolile reumatice sunt reprezentate de peste 200afecþiuni, afecteazã peste 100 milioane persoane dinEuropa, conform statisticilor Organizaþiei Mondiale aSãnãtãþii, fiind o gravã problemã de sãnãtate.

AArrttrriittaa rreeuummaattooiiddãã este o suferinþã articularã de-terminatã de un proces inflamator, atât dinspre sino-vialã cât ºi dinspre os (osteoporoza), cu erodarea lui.Inflamaþia sinovialã ºi procesul de decalcifiere duc latulburarea procesului de nutriþie a cartilajului, defor-mãri ºi durere.

CCaauuzzaa bboolliiii nu a fost stabilitã precis - se considerãcã existã factori favorizanþi care pot declanºa boala:� o serie de infecþii virale ce pot produce dereglareimunitarã; � antecedentele familiale, � tulburãri me-tabolice (acid uric crescut în sânge), � lipsa antrena-mentului fizic, � traumatismele, � obezitatea/greu-tatea excesivã, � defectele congenitale articulare;� fumatul induce modificãri la nivelul plãmânului, înurma cãrora sistemul imunitar reacþioneazã excesiv,� factorii meteorologici agraveazã boala (nori, ploaie,vânt, umezeala, frig).

Artrita nu apare doar la persoane de vârsta mediesau înaintatã, ci ºi la copii ºi adolescenþi,

1% din populaþie suferã de aceastã boalã.Artritele se pot asocia ºi cu unele boli intestinale,

pancreatice, hepatite acute, hepatitã cronicã activã,infecþii enterice acute. Intestinul inflamat este frecventincriminat în unele boli reumatice.

AAlliimmeennttaaþþiiaa iinnfflluueennþþeeaazzãã mmaajjoorr ssttaarreeaa ddee ssããnnããttaattee-- ddiieettaa ppooaattee iinntteennssiiffiiccaa ssaauu ppooaattee rreedduuccee ssiimmppttoommeelleeaarrttrriitteeii rreeuummaattooiiddee,, pprreeccuumm iinnffllaammaarreeaa aarrttiiccuullaaþþiiiilloorr..

„În unele cazuri, alimentaþia poate agrava simpto-mele, fiind vorba de produsele procesate, care conþinun numãr mare de chimicale/E-uri, alimente grase,carne roºie sau lactate,“ explicã dr. Tracey Robinson,profesor dr. reumatolog la Universitatea din California.

Ameliorarea se poate obþine cu ajutorul unormedicamente, dar ºi prin schimbãri în stilul de viaþã -exerciþii fizice moderate ºi aalliimmeennttaaþþiiee bbooggaattãã îînnaannuummiiþþii nnuuttrriieennþþii::

� UUlleeii ddee ppeeººttee - sursã bogatã de aacciizzii ggrraaººiiOOmmeeggaa--33,, ccuu eeffeecctt aannttiiiinnffllaammaattoorr, reduc rigiditatea ºidurerile la nivelul articulaþiilor.

AAcciizziiii ggrraaººii OOmmeeggaa--33 nu vindecã boala, dar ame-lioreazã simptomele dureroase.

Consumul de Omega-3 este benefic pentru orga-nism, dar importantã este ºi evitarea excesului unoruleiuri vegetale care conþin acizi graºi Omega-6, deoa-rece Omega-6 pot agrava inflamaþiile ºi durerea.

RRaappoorrttuull iiddeeaall OOmmeeggaa--33 // OOmmeeggaa--66 eessttee ddee 11::11!!� SSeelleenniiuull ººii vviittaammiinnaa E - protejeazã articulaþiile,

reducând inflamaþiile ºi durerea;� GGhhiimmbbiirr ººii ccuurrccuummaa -- curcuma amelioreazã

inflamaþiile articulaþiilor; ghimbirul reduce durerile ºi ri-giditatea în cazul artritei;

� VViittaammiinnaa CC ajutã la formarea colagenului,important în funcþionarea corectã a articulaþiilor; ajutãºi la eliminarea radicalilor liberi din organism, aceºtiafiind distrugãtori pentru articulaþii;

� VViittaammiinnaa DD -- cei care suferã de artritã au ºideficienþã de vitamina D, mai ales în cazul osteo-artritei;

� VViittaammiinnaa EE,, ca ºi vitamina C, protejeazã orga-nismul de efectele dãunãtoare ale radicalilor liberi;

� VViittaammiinnaa BB - se numãrã printre nutrienþii carelipsesc la persoanele bolnave de artritã;

� CCaallcciiuu -- prea puþin calciu mãreºte riscul de os-teoporozã, care se agraveazã dacã ai artritã reuma-toidã.

UUlleeiiuull ddee ppeeººttee OOmmeeggaa--33 eessttee ssuurrssaa iiddeeaallãã ddeeOOmmeeggaa--33 ++vviittaammiinnaa EE,, ccuu eeffeeccttee bbeenneeffiiccee mmaajjoorree îînnrreedduucceerreeaa rreeddoorriiii mmaattiinnaallee..

UUlleeiiuull ddiinn ffiiccaatt ddee ccoodd ccoonnþþiinnee OOmmeeggaa--33 ++vviittaammiinnaaEE ººii aarree îînn pplluuss vviittaammiinnaa DD..

Omega-3 ]i durerile reumatice

SSaaggaa SSããnnããttaattee SSRRLL,, BBuuccuurreeººttiiTel: 0722 810 692; 021 330 3117www.sagasanatate.ro www.lysi.eu

Page 7: Supliment REUMATOLOGIE & RECUPERARE MEDICALA
Page 8: Supliment REUMATOLOGIE & RECUPERARE MEDICALA
Page 9: Supliment REUMATOLOGIE & RECUPERARE MEDICALA
Page 10: Supliment REUMATOLOGIE & RECUPERARE MEDICALA

10

ARTICOLE DE SPECIALITATE

Supliment Medical Market - REUMATOLOGIE ªI RECUPERARE MEDICALÃ

Eficacitatea Wobenzym în maladiile reumatice

Enzimele (fermenþii) se aflã la baza activitãþii orga-nismului ºi participã practic în toate procesele biologice.Scãderea activitãþii enzimelor duce deseori la apariþiabolilor acute ºi cronice.

WWoobbeennzzyymm este o combinaþie de enzime naturaleatât animale cât ºi vegetale.

Pãtrunzând în organism, enzimele se absorb dinintestinul subþire prin resorbþia moleculelor intacte ºilegându-se cu proteinele de transport nimeresc în circu-laþia sangvinã ºi migrând prin reþeaua vascularã se acu-muleazã în zona procesului patologic. Totodatã en-zimele acþioneazã complex asupra proceselor pa-tofiziologice prin efect imunomodulator, antiinflamator,fibrinolitic, antiagregant, antiedematos ºi secundarefect analgezic.

WWoobbeennzzyymm are efect pozitiv asupra evoluþiei procesu-lui inflamator, scade manifestãrile patologice ale pro-ceselor autoimune, acþioneazã pozitiv asupra indiciloractivitãþii imunologice a organismului. Contribuie lastimularea ºi reglarea nivelului activitãþii funcþionale amonocitelor ºi macrofagilor, celulelor T-killer, stimuleazãimunitatea anticanceroasã, T-limfocitelor, activitateafagocitarã a celulelor.

WWoobbeennzzyymm o experienþã mondialã de administraremai mult de 30 ani. Studiile clinice multiple au de-monstrat eficienþa,inofensivitatea ºi compatibili-tatea cu altesubstanþem e d i c a -mentoase.

Bolile reumatice ocupã un loc important printre bolileterapeutice datoritã rãspândirii largi, evoluþiei progre-sive ºi dezvoltãrii complicaþiilor grave, la fel ºi datoritãdificultãþilor în alegerea tacticii de tratament.

E bine cunoscut cã medicamentele administratepacienþilor cu boli reumatice, paralel cu efectele cura-tive au ºi o mulþime de efecte nefavorabile asupraorganismului, ceea ce deseori duce la îngustarea spec-trului de întrebuinþare.

Datoritã acestui fapt se efectuazã o continuã cer-cetare pentru a gãsi medicamente ºi metode noi ºi efec-tive care ar avea efecte adverse minime. Una din aces-te metode este metoda Enzimoterapiei sistemice, baza-tã pe întrebuinþarea amestecului de enzime hidroliticenaturale (vegetale ºi animale) special pregãtit pentruredresarea proceselor biologice cheie ale organismului.Preparatele de bazã ale enzimoterapiei sistemice suntWWoobbeennzzyymm ºi PPhhllooggeennzzyymm.

Capacitatea preparatelor enzimatice de a dizolvacomplexele imune patogene, care stau la baza dez-voltãrii bolilor reumatice ºi de a accelera eliminarea lordin organism devine indicaþia de bazã pentru adminis-trarea preparatelor WWoobbeennzzyymm ºi PPhhllooggeennzzyymm. Totodatã,prin multiple studii clinice s-a demonstrat efectul imu-nomodulator, antiinflamator, fibrinolitic, antiagregant,

antiedematos ºi efectul secundaranalgezic al enzimoterapiei sis-temice.

E important de menþionat cãodatã cu administrarea prepara-telor enzimatice se observã o efi-cacitate mai înaltã ºi toleranþãmai bunã a altor preparate anti-reumatice, la fel ºi posibilitatea

de a micºora doza acestor preparate.Tratamentul este acompaniat de scãderea acti-

vitãþii bolii ºi ameliorarea semnificativã a stãrii generalea pacientului. Lipsa efectelor adverse a enzimoterapiei

„Enzimele contribuie nu doar la men[inerea sãnãtã[iici ]i la prelungirea vie[ii.“

Prof. Karl Ransberger

Page 11: Supliment REUMATOLOGIE & RECUPERARE MEDICALA

11

ARTICOLE DE SPECIALITATE

2010 - 2011

sistemice va permite de a folosi metoda datã pe par-cursul unui timp îndelungat.

ARTRITA REUMATOIDÃAdministrarea preparatelor enzimoterapiei sistemice

la pacienþii cu artritã reumatoidã permite de a îmbu-nãtãþi semnificativ rezultatele tratamentului. Aºadar,tratamentul complex cu administrarea WWoobbeennzzyymmuulluuiiduce la diminuarea semnificativã a durerilor în articu-laþii, a duratei redorii matinale, la fel ºi normalizarea indi-cilor de laborator ai activitãþii bolii (VSH, proteinei C-reac-tive, Hemoglobinei, leucocitelor º.a.). Se observã oscãdere stabilã a lichidului sinovial.

Scãderea activitãþii inflamatorii se observã la a 5-7 zide tratament, ceea ce duce la posibilitatea micºorãriipeste 2 sãptãmâni cu 50-70 % a dozei de remedii anti-inflamatorii nesteroidiene (RAINS), ca rezultat avem oscãderea semnificativã a riscului de apariþie a gas-tropatiei provocate de RAINS.

SScchheemmaa rreeccoommaannddaattãã ddee aaddmmiinniissttrraarree::WWoobbeennzzyymm în dozã de 8-10 drajeuri de 3 ori în zi timp

de 2 sãptãmâni, apoi doza se micºoreazã la 7 drajeuride 3 ori în zi (2 sãptãmâni) cu o trecere ulterioarã ladoza de menþine de 5 drajeuri de 3 ori în zi timp de una– douã luni. Dupã scãderea activitãþii bolii ºi stabilizãriitabloului clinic WWoobbeennzzyymm se administreazã câte 3 dra-jeuri de 3 ori în zi.

Luând în calcul calitãþile de baza durata tratamentu-lui cu WWoobbeennzzyymm este determinatã de medicul curant ºiare o duratã de la 6 luni pânã la 1 an .

ARTRITA REACTIVÃ Artritele reactive prezintã o problemã socialã impor-

tantã cu afectarea frecventã a persoanelor apte demuncã ºi cu dificultãþi de diagnostic ºi tratament.

Datoritã acestui fapt administrarea preparatelor enzi-moterapiei sistemice în aceastã patologie trebuie efec-tuatã cât mai precoce. E demonstrat faptul cã adminis-trarea concomitentã a preparatelor antibacteriene cuWWoobbeennzzyymm contribuie la mãrirea semnificativã a eficac-itãþii tratamentului antibacterian ºi îmbunãtãþireaevoluþiei bolii. Mai mult ca atât, întrebuinþarea enzi-moterapiei sistemice în combinaþie cu alte substanþemedicamentoase este recomandatã la pacienþii cuforma cronicã de evoluþie a bolii, la fel ca metodã deelecþie în caz de intoleranþã sau ineficienþã a remediilorantiinflamatoare nesteroidiene sau cele citostatice.Administrarea WWoobbeennzzyymmuulluuii preîntâmpinã dezvoltarea

procesului imuno-patologic ºi trecerea bolii într-o formãcronicã.

WWoobbeennzzyymm se administreazã în dozã de 7-10 drajeuride 3 ori în zi timp de 2 sãptãmâni apoi doza se scadepânã la doza de menþinere: 5 drajeuri de 3 ori în zi timpde2-3 luni. În caz de administrare a antibioticelorWWoobbeennzzyymm se foloseºte pe toatã durata administrãriiantibioticului ºi 2 sãptãmâni dupã sfârºitul antibioti-coterapiei. La o administrare de lungã duratã e posibilãadministrarea preparatului PPhhllooggeennzzyymm 2 drajeuri de3 ori în zi.

OSTEOARTROZABoala este caracterizatã de o evoluþie cronicã, progre-

sivã cu afectarea cartilajului articular ºi a þesutului osos.De obicei se dezvoltã la persoanele vârstei a treia ºi încaz de lipsã a unui tratament adecvat duce la inva-lidizare. Schemele moderne de tratament a bolnavilorcu osteoartrozã includ câteva grupe de preparate – con-droprotectorii, preparate care îmbunãtãþesc structuracartilajului, antiinflamatoare ºi preparate simptomatice.Preparatele enzimoterapiei sistemice posedã efect anti-dolor,antiinflamator, antiedematos, ºi imunomodulatorceea ce mãreºte semnificativ eficienþa tratamentuluiadministrat. Mai mult ca atât, pe fond de tratament cuWWoobbeennzzyymm se amelioreazã semnificativ microcirculaþiaîn zona afectatã ºi ca rezultat contribuie la cuparearapidã a procesului inflamator în articulaþia afectatã.

SScchheemmaa rreeccoommaannddaattãã ddee aaddmmiinniissttrraarree::WWoobbeennzzyymm în dozã de 5 drajeuri de 3 ori în zi timp de

3 luni de 2-3 ori pe an.WWoobbeennzzyymm ºi PPhhllooggeennzzyymm mãresc eficacitatea antibi-

oticelor ºi scad efectele adverse ale antibioticoterapiei(dizbacterioza º.a.)

MMoodduull ddee aaddmmiinniissttrraarreeComprimatele se administreazã cu 30-40 minute

înainte de masã sau peste 2 ore dupã masã. Compri-matele se beau cu apã (150-200ml) ºi nu se fãrâ-miþeazã.

Experienþa internationala îndelungatã de utilizare aWWoobbeennzzyymm a demonstrat o eficienþã înaltã a prepara-tului, o toleranþã bunã ºi inofensivitate, precum ºi com-patibilitatea cu alte substanþe medicamentoase.

Liliana LevitchiiMedic Primar

IEnzymedwww.ienzymed.ro

Tel: 021. 232.86.99

Page 12: Supliment REUMATOLOGIE & RECUPERARE MEDICALA

12 Supliment Medical Market - REUMATOLOGIE ªI RECUPERARE MEDICALÃ

Pentru cã evoluþia acestei boli recunoaºte gra-de diferite de severitate, perioade de relativã acal-mie ºi perioade de acutizare, caracterizate princreºteri ale titrurilor autoanticorpilor serici, urmatede afectarea unor organe (tegument, rinichi, sis-tem nervos etc.), tratamentul va fi individualizat.

Astfel, într-un puseu de boalã, vor fi folositemedicamente în doze mari pe o perioadã de timprelativ scurtã, capabile sã inducã remisiunea, ur-mând ca acestea sã fie scãzute treptat pânã la odozã minimã capabilã sã menþinã remisiunea. Deasemenea, nu trebuie uitate medicamentele careminimizeazã efectele adverse ale terapiilor remi-sive sau medicamentele care trateazã comorbidi-tãþile.

Odatã pus diagnosticul de LES, pacientultrebuie instruit cu privire la câteva mãsuri generalede tratament: interzicerea expunerii la soare, pur-tarea unor pãlãrii de soare cu boruri largi în ano-timpul cald, folosirea articolelor de îmbrãcãmintecu mânecã lungã sau folosirea cremelor de protec-þie solarã cu factor de protecþie minim 50, evitareaunor medicamente (psoralen, tetracicline, anticon-cepþionale orale care conþin estrogeni), evitareaunor vaccinuri. De asemenea, pacientele trebuiesfãtuite cu privire la mãsurile contraceptive de alesîn situaþia unei boli active, pentru cã o sarcinã înaceastã perioadã prezintã un risc crescut în spe-cial pentru mamã, dar si pentru fãt.

Tratamentul medicamentos trebuie sãþinteascã diferitele mecanisme patogeneticecare induc manifestãrile clinice ale bolii: cu-tanate, musculoscheletale, hematologice,renale, cardiopulmonare, neurologice.

Boala beneficiazã de medicamenteclasice, piatra de temelie fiind în continuarecorticosteroizii, sau de terapii noi, inovatoa-re, aºa-numitele terapii biologice, care dinpãcate nu au rezultate la fel de spectacu-loase ca în Poliartrita Reumatoidã sau suntîn curs de cercetare.

Corticosteroizii se pot folosi pentru indu-cerea remisiunii singuri sau cel mai frecventîn asociere cu alt medicament, sub formã depulse-terapie: 0,6- 2 mg/kg/zi, în medie

Tratamentul remisivîn Lupusul Eritematos Sistemic

ARTICOLE DE SPECIALITATE

Lupusul Eritematos Sistemic (LES) define]teo maladie complex/, caracterizat/ prin

apari[ia unei game largi de autoanticorpi(anticorpi \ndrepta[i \mpotriva unor structuriproprii organismului uman) responsabili de

afect/rile multiorganice \nt`lnite \naceast/ boal/.

Page 13: Supliment REUMATOLOGIE & RECUPERARE MEDICALA

13

ARTICOLE DE SPECIALITATE

2010 - 2011

1g/zi, timp de 3-5 zile, urmate de doze mici: 0,1-0,2 mg/kg/zi, în medie 10 mg echivalent pred-nison/zi timp îndelungat (ani). Se folosesc datoritãproprietãþilor lor imunosupresoare ºi antiinflama-toare, dar nu trebuie uitate efectele adverse aleglucocorticoizilor: infecþii, osteoporozã, diabet,hipertensiune, cataractã, aterosclerozã accele-ratã, sindrom Cushing. Astfel, nu trebuie uitate su-plimentele de calciu, vitamina D, potasiu.

Ciclofosfamida reprezintã standardul terapieiLES sever, cu afectãri organice. Se foloseºte subforma de pulse-terapie, în dozã de 0,75g/m2/lunã,timp de 6 luni, urmatã de consolidarea remisiunii0,75g/m2/3 luni, timp de 1 an. Terapia oralã zil-nicã este mai puþin folositã în ultimul timp. Dintreefectele adverse trebuie menþionate: mielosupre-sia, cistita hemoragicã, toxicitatea ovarianã, limfo-proliferarea.

Antimalaricele de sintezã – Hidroxicloroquina -au printre efecte creºterea producþiei de oxid nitriccu rol hipolipeminat, efect modulator asupra atero-sclerozei accelerate, scad producþia de anticorpianticardiolipinã ºi inhibã agregarea plachetarã. In-teracþiunea medicamentului cu melanina scadesensibilitatea pielii la razele UV, medicamentulfiind folosit în special în formele uºoare de boalã,cu manifestãri cutanate ºi musculoscheletale. Suntsigure, bine tolerate, dar necesitã supraveghereoftalmologicã bianualã din cauza retinopatiei.

Azathioprina-Imuranul reprezintã o alternativãla ciclofosfamidã în formele medii ºi severe deboalã ºi, de asemenea, în menþinerea remisiuniibolii. Se poate folosi cu prudenþã în sarcinã, în ca-zul în care cortizonul singur nu controleazã boala.Ca reacþie adversã întalnim mielosupresia.

Mycophenolate-Mofetil este un imunosupresorcare ºi-a dovedit eficacitatea în tratamentulnefritei lupice, mai ales în faza de consolidare aremisiei.

Methotrexatul, Ciclosporina A, Dapsona, Thali-domida reprezintã un alt grup de medicamente, cuindicaþii limitate în unele afectãri din LES.

În ceea ce priveºte terapiile noi, menþionez Ri-tuximabul, un anticorp monoclonal care duce ladepleþia populaþiei de limfocite B. Folosit cu suc-ces în tratamentul limfomului non-Hodgkin ºi alPoliartritei Reumatoide rezistente la tratamentulanti-TNF, se aflã încã în studiu pentru tratamentulLES cu activitate medie-severã.

Alte terapii aflate în faza de studii clinice includEpratuzumab, Abetimus sodium, Belimumab.

Mai sus am enumerat succint medicamentelefolosite în tratamentul actual al LES.

În ceea ce priveºte schemele de tratamentpentru fiecare afectare organicã în parte, s-a în-cercat elaborarea unor protocoale de tratament(protocol pentru Nefrita lupicã, protocol pentruafectarea SNC), elaborate de diverse grupuri delucru, europene sau americane, existând astfelmici diferenþe între ele. Aceste protocoale nu facsubiectul prezentului articol.

În încheiere trebuie menþionatã importanþarelaþiei dintre medic ºi pacient în tratamentulacestei boli. Având în vedere gravitatea bolii, du-rata lungã a terapiei (uneori toata viaþa), apariþiape parcursul bolii a diferitelor complicaþii legate deboalã sau de reacþiile adverse ale tratamentului,trebuie dezvoltatã o relaþie deschisã, bazatã pe în-credere ºi comunicare.

� Dr. Simona Libianu medic specialist reumatolog

Centrul Medical Doctor Luca - Pite]tiwww.drluca.ro

Page 14: Supliment REUMATOLOGIE & RECUPERARE MEDICALA

14 Supliment Medical Market - REUMATOLOGIE ªI RECUPERARE MEDICALÃ

ARTICOLE DE SPECIALITATE

Mersul este modul obiºnuit de locomoþie spreun obiectiv sau dinspre acesta, cu scopuridiferite, toate urmãrind adaptarea la cerin-

þele de mediu ºi la cele de rãspuns faþã de acesta.Important de reþinut este cã locomoþia se realizeazãprin miºcãrile tuturor pãrþilor corpului omenesc (cap,gât, trunchi, bazin, membrele inferioare ºi superioa-re) ºi se constituie ca o alternanþã a miºcãrilor cupoziþiile de sprijin (la care participã segmentele maisus amintite).

În cazul piciorului cãzut, se recomandã purtareaunei orteze de gleznã-picior fixã (AFO), confecþionatãdin material plastic termoformabil, care înconjoarãpartea posterioarã a gambei, încastreazã calcaneul,se prelungeºte plantar pânã la linia MT I - MT V,cãptuºitã la interior. Prinderea se face cu benzi velcro.

În timpul flexiei dorsale cresc exagerat presiu-nile plantare, apar fricþiuni în zona benzii de prinde-re de la nivelul gleznei, iar antepiciorul nu este sus-þinut. Este greu de adaptat în pantofi obiºnuiþi. De-getele nu mai pot descãrca greutatea în mod fizio-logic. Aria acoperitã de material plastic este mare ºiconduce la creºterea temperaturii locale. Nu se re-comandã utilizarea în contact direct cu pielea.

O alternativã bine toleratã de pacienþi estegheata ortopedicã. Este confecþionatã doar din ma-teriale naturale, cu îmbinãri netede, prin coasere ºi/sau lipire, talpa din microporos, uºor, cu pãrþile late-rale întãrite, cu deschidere amplã, bombeu înalt,pelota de picior anterior poziþionatã sã prindã cape-tele proximale ale falangelor ºi arc metalic inserat.Talonul calcanean cu înãlþime de maximum 10 mmlimiteazã extensia genunchiului contracarând genurecurvatum. Postureazã fiziologic piciorul ºi limi-teazã toate miºcãrile patologice ale acestuia. În ge-neral, aceºti pacienþi, în marea lor majoritate vârst-nici, prezintã patologii ale piciorului apãrute înainteaAVC (hallux valgus, picior plat valg etc.) ºi patologiiasociate diabetului (neuropatie). Gheata ortopedicãîi asigurã confort maxim pacientului prin diminuareariscului de apariþie a leziunilor tegumentare prin ero-ziune (volum generos în zona degetelor) ºi, nu în ulti-

mul rând, independenþa. Existã posibilitatea analizã-rii vizuale a modului de posturare, piciorul “respirã”în timpul mersului ºi prinderea poate fi ajustatã pen-tru prevenþia congestiei.

Pentru a preveni ºi a trata subluxaþia de umãr,dupã un accident vascular cerebral, se folosescuzual orteze tip eºarfã.

La Congresul Internaþional de Protezare ºi Orte-zare, Leipzig 2010, a fost prezentatã orteza OmoNeurexa. Este un dispozitiv de descãrcare a sarciniidin umãrul afectat ce asigurã atenuarea durerii, îm-bunãtãþeºte postura ºi patternul de mers. Are douãcomponente, una de umãr ºi alta de antebraþ, uniteprin douã benzi. Componenta de umãr prezintã oprelungire toracicã cu prindere subaxilarã contrala-teralã. Prima poziþioneazã ºi menþine capul humeralîn articulaþie, a doua postureazã membrul superiorîntr-o uºoarã rotaþie externã care contracareazã pos-tura spasticã de flexie asociatã cu rotaþie internã.Este confecþionatã din material textil termoregulatorcare permite utilizarea în contact direct cu pielea,pentru perioade de timp lungi. Opþional se pot ataºapaduri de stimulare muscularã în aria M. romboid,secþiunea inferioarã a M. trapez sau în secþiuneasuperioarã a M. marele dorsal.

Aºa cum planul de recuperare trebuie persona-lizat, aºa ºi aceste dispozitive medicale fie trebuieproiectate ºi confecþionate pe mãsura individualã,fie adaptate la nevoile fiecãrui pacient. Adaptarealor pe pacient se face numai de fiziokinetoterapeutsau CPO (clinical prothesist/orthesist).

�� ing. Mihaela BuzatuInginerie Medical/&Clinic/, Master of Science

Specializare: protezare-ortezare

Tehnici optimizatede ortezare

a hemiplegicilor

Page 15: Supliment REUMATOLOGIE & RECUPERARE MEDICALA

15

ARTICOLE DE SPECIALITATE

2010 - 2011

Tabloul cinic al bolii este alcãtuit din celetrei simptome principale (dureri musculare,obosealã cronicã, tulburãri de somn) la

care, în unele cazuri, se adaugã ºi dureri de cap,ameþeli (vertij), zgomote în urechi (acufene), anxie-tate, tulburãri digestive sau tulburãri menstruale.

Fibromialgia este o boalã cronicã ce poate de-veni supãrãtoare, ducând câteodatã la întrerupereaactivitãþiilor zilnice ale pacientului. Simptomele fi-bromialgiei nu se manifestã permanent ºi pot fiameliorate prin tratamente specifice.

Debutul fibromialgiei poate apare dupã o infec-þie puternicã, o perioadã de stres intens sau un trau-matism, pe fondul unui organism slãbit. Durerile cu-prind spatele, gâtul, umerii ºi articulaþiile membre-lor, devenind permanente ºi foarte greu de suportat.Se poate vorbi de fibromialgie când durerile difuzepersistã mai mult de 3 luni.

Cauzele apariþiei acestei boli nu pot fi stabilitecu precizie. Neuropsihiatrii, în apariþia bolii, dau vinape modificãrile apãrute la nivelul neurotransmiþãto-rilor, iar alþi cercetãtori pe anomaliile ce apar lanivelul muºchilor ºi tendoanelor. Cu siguranþã se

poate spune cã pacienþii cu fibromialgie sunt maisensibili la durere decât alþii ºi cã aceastã boalãeste mai frecventã în rândul membrilor unei familii.

Pentru ca tratamentul sã aibã success, fibromi-algia trebuie diagnosticatã corect. Diagnosticul sebazeazã pe simptome subiective, pe relatãrile pa-cientului ºi pe un examen clinic amãnunþit. Datoritãprogresului medicinei, s-a demonstrat cã durerilepot fi asociate cu modificãri observate prin investi-gaþii imagistice de rezonanþã magneticã nuclearã(RMN).

Tratamentul medicamentos poate include:� antialgice pentru scãderea durerii musculare

ºi articulare � medicamente de somn ca antidepresivele tri-

ciclice� miorelaxante.Tratamentul fizical-kinetic se va efectua în ca-

drul serviciului de recuperare medicalã. Astfel dupãevaluarea medicului specialist, acesta va prescrieun program personalizat, în care se poate folosi ma-saj, electroterapie, crioterapie, termoterapie ºi kine-toterapie. Kinetoterapia nu trebuie sã lipseascã dinacest program, exerciþiie fizice fiind un bun remediupentru scãderea durerilor, îmbunãtãþirea stãrii despirit, amobilitãþii articulare ºi forþei musculare.Fibromialgia fiind o boalã cronicã, din programul zil-nic al pacientului nu trebuie sã lipseascã exerciþiilefizice.

�� Centrul Medical Bio Terra Medwww.bioterramed.ro

Fibromialgia

Fibromialgia este o boal/ atipic/,ce se manifest/ cu dureri \n totcorpul asociate cu oboseal/, tulbur/ri de somn. 70% din cazurilede fibromialgie sunt depistate lafemei ]i afecteaz/ \ntre 2% ]i 5%din popula[ie.

Page 16: Supliment REUMATOLOGIE & RECUPERARE MEDICALA

16

ARTICOLE DE SPECIALITATE

Supliment Medical Market - REUMATOLOGIE ªI RECUPERARE MEDICALÃ

AArrttrrooppllaassttiiiillee ddee ººoolldd ººii ddee ggeennuunncchhii, atât pri-mare cât ºi de revizie, constituie activitateacentralã a echipei de medici ortopezi a spitalu-

lui CLINICCO din Braºov, proceduri pe care le efec-tuãm zilnic. Corpul medical al clinicii este format dinspecialiºti experimentaþi ºi rodaþi în timp, fapt ex-trem de important având în vedere cã o intervenþiecomplexã (cum este artroplastia) impune o abordarede echipã. Experienþa acumulatã pe parcursul tim-pului de echipa noastrã – prin implantarea a peste12.500 proteze de ºold ºi genunchi – asigurã ungrad mare de standardizare a procedurii chirurgi-cale, precum ºi reducerea timpului operator (40 deminute în medie per intervenþie), cu multiple efectebenefice pentru pacient ºi pentru reuºita operaþiei.

Protezarea articulaþiilor mari (ºold, genunchi)este extrem de eficientã ºi datoritã iimmppllaannttuurriilloorr ddeeuullttiimmãã ggeenneerraaþþiiee pe care le folosim, precum ºi tehni-cilor moderne de anestezie epiduralã combinatã cuanestezie generalã practicate (având ca efect scã-derea durerii postoperatorii cu reducerea la mini-mum a medicaþiei analgezice), care ajutã la recupe-rarea rapidã a pacienþilor.

În clinica noastrã folosim implanturi realizatedin materiale speciale biocompatibile, extrem de re-zistente la stres ºi uzurã. Protezele sunt realizate încondiþii tehnice impecabile, de firme certificate in-ternaþional, fiind utilizate în clinici de renume de pecinci continente ale lumii. Un concept avansat dedi-cat artroplastiei de genunchi, proteza totalã de ge-nunchi cu platou mobil, de exemplu, permite reface-rea capabilitãþilor fiziologice ale articulaþiei genun-chiului afectate de gonartrozã. Soluþia platoului mo-bil asigurã atât creºterea duratei de viaþã a protezei,cât ºi recâºtigarea mobilitãþii naturale pe toate axelede rotaþie ale articulaþiei.

De asemenea, datoritã pprroocceeddeeeelloorr cchhiirruurrggiiccaalleeººii ddee aanneesstteezziiee mmooddeerrnnee, reducem mult pierdereade sânge în timpul intervenþiei, iar în cazul bolnavilorcare necesitã totuºi administrarea, utilizãm sistemede autotransfuzie a sângelui (sângele pierdut de pa-cient este recuperat, filtrat ºi procesat, apoi trans-fuzat). Sistemul prezintã ca beneficiu nu numai ungrad ideal de compatibilitate cu organismul primitor,ci ºi reducerea riscurilor posttransfuzionale, cum arfi infecþii virale (HIV, virusul hepatic tip B, C), infecþiibacteriene, sindromul de insuficienþã respiratorieacutã, reacþii alergice ºi imunologice, transmitereaunor boli.

Spitalul nostru este organizat în baza experien-þei internaþionale a echipei medicale, iar asigurareassttaannddaarrddeelloorr ddee ccaalliittaattee este periodic evaluatã prin-tr-un program complex de audit intern. Astfel, regu-lile de asepsie ºi antisepsie – o condiþie esenþialãpentru o intervenþie chirurgicalã reuºitã – sunt res-pectate cu stricteþe în CLINICCO. Întreg blocul ope-rator este dotat cu sistem de climatizare cu instalaþiide flux laminar pentru filtrarea aerului. În plus, per-sonalul de îngrijire depune toate eforturile pentruconfortul ºi binele pacienþilor, cazaþi în condiþii hote-liere deosebite. Saloanele au 1-2 paturi, fiind echi-pate cu mobilier ergonomic, televizor ºi acces la in-ternet. Fiecare pat este dotat cu sistem de reglareautomatã ºi buton de avertizare sonorã a personalu-lui medical.

Postoperator, durata de spitalizare este cu-prinsã între 7 ºi 9 zile, în funcþie de evoluþia pacien-tului. În acest interval, asigurãm rreeccuuppeerraarreeaa bboollnnaa--vviilloorr cu ajutorul dispozitivelor pentru miºcare conti-nuã pasivã, precum ºi al unui plan de tratament spe-cific pus în practicã de un specialist kinetoterapeut.Ulterior externãrii, durata de recuperare este cuprin-sã între 3 ºi 6 luni, aceastã etapã fiind extrem de im-portantã. Calitatea recuperãrii influenþeazã drama-tic rezultatul artroplastiei, iar din acest punct de ve-dere colaborarea dintre medicul ortoped, mediculde recuperare fizicã ºi pacient este cheia reuºitei.Pentru a ne asigura de evoluþia pozitivã a bolnavilor,avem colaborãri de duratã cu specialiºti în recupe-rare fizicã. Aceºtia îi învaþã pe pacienþi, încã dinprimele zile postoperatorii, ce miºcãri sau activitãþisunt recomandate sau nu, ajutându-i sã-ºi foloseas-cã noua articulaþie ºi sã-ºi reia activitatea cotidianãîn condiþii de siguranþã.

Centrul de Artroplastie CLINICCO Bra]ovDr. Andor Balint-Ciugudean}ef al Clinicii de Ortopedie-Traumatologie,doctor \n ]tiin[e medicale,medic primar, format \n Clinica deOrtopedie a Universit/[ii deMedicin/ ]i Farmacie dinT`rgu-Mure]Telefon: +40 733 008 200

Page 17: Supliment REUMATOLOGIE & RECUPERARE MEDICALA
Page 18: Supliment REUMATOLOGIE & RECUPERARE MEDICALA

18

ARTICOLE DE SPECIALITATE

Supliment Medical Market - REUMATOLOGIE ªI RECUPERARE MEDICALÃ

Aplicaþiile ozonoterapiei ºi mecanismele de ac-þiune fiziologice prin care acestea opereazã pot ficuantificate în urmãtoarele indicaþii terapeutice:

� afecþiuni inflamatorii: artroza genunchiului,gonartroza, afecþiuni articulare de etiologie trau-maticã, prin efect antiinflamator datorat activãrii en-zimelor antioxidative ºi stimulãrii efectului de ani-hilare a radicalilor liberi, responsabili de stresul oxi-dativ la nivel celular. Efectul antiinflamator indus deozon se datoreazã de asemenea activãrii celulelorimunocompetente ºi cartilaginoase, cu eliberareade TGF-beta (transforming growth factor), proteinãce controleazã proliferarea ºi diferenþierea celularã.

� în deficite imunitare, cum ar fi cele din artritareumatoidã, hepatitele virale cronice de tip B ºi C, lapacienþii oncologici care urmeazã protocoale dechimio- ºi radioterapie, beneficiile autohemotransfu-ziei cu ozon constau în activarea celulelor imuno-competente cu creºterea eliberãrii de citokine (cumar fi interferonul, TNF-alpha ºi interleukinele), modu-larea sistemului imunitar, stimularea capacitãþii an-tioxidative prin activarea antioxidanþilor biologici.

� în afecþiuni circulatorii arteriale: activareametabolismului eritrocitar cu îmbunãtãþirea eliberã-rii de oxigen ºi oxihemoglobinã, precum ºi activareade ROS (specii reactive de oxigen) ºi antiradicali.

Este de menþionat ºi faptul cã ozonul accele-reazã ciclul acidului citric, care este principalul pro-ces prin care se elibereazã energie din zaharuri, faptcare stimuleazã metabolismul bazal ºi, de aseme-nea, contribuie la descompunerea proteinelor, car-bohidraþilor ºi grãsimilor în entitãþi biochimiceconvertibile în energie.

Prin augmentarea efectelor benefice ale ozo-noterapiei cu un tratament adecvat de susþinere aconstantelor biologice prin nutriþie parenteralã (acizigraºi, oligoelemente, minerale, vitamine lipo- ºi hidro-solubile, electroliþi etc.), prin supravegherea clinicãpermanentã ºi prin monitorizarea continuã a rateimetabolice bazale, prin intermediul unor metodeprecise de evaluare bazate pe principii calorimetriceindirecte, capabile sã defineascã „profilul meta-bolic” al fiecãrui pacient, Clinica PureMedicine areuºit sã adreseze cu succes patologii foarte variate:

� patologie artrozicã, lombosciaticã ºi herniidiscale

� patologii autoimune: poliartrita reumatoidã,lupus eritematos sistemic, scleroza multiplã

� regenerare nervoasã - recuperare posttrau-maticã ºi post AVC

� arteritã, claudicaþie intermitentã� îmbãtrânire - efect antiaging� artroze (de coloanã, genunchi, ºold, pumn,

cot etc.)� lombosciaticã ºi hernii de disc fãrã indicaþii

chirurgicale� sindrom de fatigabilitate, mialgii, artralgii de

etiologii variate.Promovând o viziune integratã ºi unitarã asupra

medicinei, adoptând atât metodele devenite dejaconvenþionale, dar ºi domenii de avangardã, ClinicaPureMedicine se adreseazã pacientului nu doar caunui subiect clinic, ci ºi ca unui partener în demer-sul restabilirii stãrii lui de sãnãtate, dar ºi în conser-varea preventivã a unei sãnãtãþi încã nedeteriorate.

�� Lect. univ. dr. Miclea Ciprian

Autohemotransfuzia cu ozon, nutri[ia parenteral/ ]i evaluarea calorimetric/

a metabolismului bazal

În cadrul protocoalelor terapeuticepracticate de Clinica PureMedicinese utilizeaz/ \n mod complementar ]isinergic autohemotransfuzia cu ozon(AHT-O3) ]i sus[inerea biologic/ prinnutri[ie parenteral/.

Page 19: Supliment REUMATOLOGIE & RECUPERARE MEDICALA

19

ARTICOLE DE SPECIALITATE

2010 - 2011

Bolile reumatice constituie un adevãrat complexde entitãþi nosologice care au determinat genezaunei specialitãþi medicale, rreeuummaattoollooggiiaa. În pofidaacestei diversitãþi, patologia reumatismalã are canumitor comun douã simptome care constituie ºi prin-cipala sursã de suferinþe pentru bolnavul reumatic:ffeennoommeenneellee iinnffllaammaattooaarree ale sistemului locomotorºi, în conjuncþie cu acestea, ffeennoommeenneellee dduurreerrooaassee

(algezice).AArrttrriissaallmm este un remediu natural obþinut din

factorii bioactivi extraºi pe cale nneeddiissttrruuccttiivvãã dinplante medicinale aparþinând florei medicinale aIndiei. Principalii factori antiinflamatori ºi antidu-reroºi din acest remediu sunt: aacciidduull bboosswweelllliicc obþi-nut din planta BBoosswweelllliiaa sseerrrraattaa ºiccuurrccuummiinnaa ºi alþi derivaþi ai sãi ceprovin din specia indianã CCuurrccuummaa

lloonnggaa, specie larg rãspânditã în India.Lucrãri ºtiinþifice de notorietate publi-cate în prestigioasele reviste RReevviissttaa

IInnddiiaannãã ddee CCeerrcceettããrrii MMeeddiiccaallee (75,1982) ºi PPllaannttaa MMeeddiiccaa (49, 1984)atestã efectele antiinflamatoare ºirespectiv antibacteriene, deci antiin-fecþioase, ale principiilor bioactive dinCCuurrccuummaa lloonnggaa.

În afara efectelor medicinalemenþionate mai sus, AArrttrriissaallmmuull, careconþine ºi molecule bioactive din alteºase specii de plante din patrimoniulbotanic medical al Indiei, exercitã ºialte efecte medicinale, cum ar fi:

� Efectul reconfortant, tonifiantîn combaterea efectelor stresului psi-hic ºi/sau fizic, a efectelor unor diverse suprasoli-citãri exprimate prin stãri generale de disconfort,diferite nevroze reactive, surmenaj, dezadaptare;

� Efect benefic în colite cronice dureroase,spastice ºi în Boala Crohn;

� Efect antitoxic, hepato-protector, efect anti-emetic, acþiune antihelminticã;

� Efecte imunostimulatoare, antihistaminice ºiantialergice.

Aceste acþiuni medicinale adiacente sunt pro-movate de ccoonncceeppþþiiaa ssooffiiaattrriiccãã aayyuurrvveeddiiccãã hhoolliissttãã a

AAyyuurrvveeddeeii, sistemul de medicinã tradiþional din In-dia, care, considerând organismul ca un tot unitar(“holos” = întreg), preconizeazã ºi tratamente carefavorizeazã în ansamblul sãu “starea de sãnãtate” aorganismului.

De reþinut: efectul antireumatic se bazeazãîndeosebi pe importantele calitãþi ale extractuluiobþinut de la planta deosebit de valoroasã BBoosswweelllliiaa

sseerrrraattaa:A fost eficace ºi în tratamentul antireumatic al

unor pacienþi care nu au rãspuns la tratamenteleantireumatice convenþionale (chimioterapeutice) –este vorba de un numãr de 260 de pacienþi cuprinºiîn 11 programe de cercetare clinicã care s-au

desfãºurat în Germania.Nu a fost însoþit de nici unul din-

tre efectele secundare adverse (în-deosebi la nivelul tractului digestiv)produse de antiinflamatoarele custructurã molecularã steroidicã saunesteroidicã.

Nu a determinat nici deteriorareacartilagiilor articulare, nici la nivel mo-lecular al colagenului.

A avut un bun efect asupra re-doarei (rigiditãþii) matinale a pacien-þilor suferinzi de poliartritã cronicãevolutivã.

Este eficace ºi în reumatismulabarticular care afecteazã sistemulmusculo-tendinos (miozite, tendinite,sinovite etc.).

Toate produsele firmei STAR INTER-NATIONAL MED sunt obþinute dinplante medicinale native din India, cul-tivate în condiþii ecologice ºi prelucrate

prin procedee tehnologice netermice, la standardeinternaþionale de calitate (ISO), fiind avizate de I.B.A.

PPRROODDUUSSEELLEE SSEE GGÃÃSSEESSCC ÎÎNN TTOOAATTEE FFAARRMMAACCIIIILLEE ªªIIUUNNIITTÃÃÞÞIILLEE PPLLAAFFAARR DDIINN BBUUCCUURREEªªTTII ªªII DDIINN ÞÞAARRÃÃ

SSAAUU ÎÎNN MMAAGGAAZZIINNUULL PPRROOPPRRIIUU DDIINN BBDD.. CCAARROOLL II NNRR.. 4466((VVIISS--AA--VVIISS DDEE BBIISSEERRIICCAA AARRMMEENNEEAASSCCÃÃ))

Star International Medwww.ayurmed.ro

[email protected]./Fax: 021.313.94.81

021.303.80.44; 021.311.33.11

Artrisalm - Un remediu ayurvedic de n/dejde\mpotriva suferin[elor reumatice

Page 20: Supliment REUMATOLOGIE & RECUPERARE MEDICALA

20

SPITALE CARE OFER? SERVICII DE REUMATOLOGIE

Supliment Medical Market - REUMATOLOGIE ªI RECUPERARE MEDICALÃ

SSPPIITTAALLEE CCAARREE OOFFEERRÃà SSEERRVVIICCIIII DDEE RREEUUMMAATTOOLLOOGGIIEE -- BBUUCCUURREEªªTTII

CCEENNTTRRUULL DDEE BBOOLLII RREEUUMMAATTIISSMMAALLEE DDRR IIOONN SSTTOOIIAA BBUUCCUURREESSTTII

Str. Thomas Masaryk nr. 5, sector 2, BucurestiTelefon: 021/211.68.48Tel. birou de internari / programari :021/317.50.25; 021/211.68.48 - int.219Fax: 021/211.26.45Email: [email protected]

Manager: Cãtãlin Codreanu - m. pr. reumatolog, dr.in st. med.Director Medical: Dr. Camelia Magdalena Enache -m. pr. reumatologDirector Financiar-Contabil: Ec. Carmen Popa -economist Dotare generala unitate: unitate spitaliceasca cupaturi, cu internari in regim continuu -106 paturi- sispitalizare de zi -20 paturi- cu ambulatoriu integrat.

SECTIA I REUMATOLOGIE Sef sectie Dr. Emilia Maria Georgescu - m. pr. reu-matologie si balneofizioterapieDr. Bogdan Horia Chicos - m. pr. reumatologie, m.pr. medicina internaDr. Carmen Adine Petcu - m. pr. reumatologieDotari: 27 paturiServicii: diagnosticul si tratamentul bolilor reumati-ce, inclusiv cu corticosteroizi, tratamentul bolilorreumatice cu produse biologice etc.-investigatii suplimentare pentru afectiuni asociatediagnosticul si tratamentul osteoporozei recuperare medicala in bolile reumatice.

SECTIA II REUMATOLOGIE Sef sectie Dr. Carmen Michaela Zainea - m. pr. reu-matologie si balneofizioterapieDr. Florin Radulescu - m. pr. reumatologieDr. Denis Demira Marculescu - m. pr. reumatologieDotari: 27 paturiServicii: diagnosticul si tratamentul bolilor reumati-ce, inclusiv cu corticosteroizi, tratamentul bolilorreumatice cu produse biologice etc.-investigatii suplimentare pentru afectiuni asociatediagnosticul si tratamentul osteoporozei recuperare medicala in bolile reumatice.

SECTIA III REUMATOLOGIE Sef sectie: Dr. Catalin Codreanu - m. pr. reumatolo-gie, dr. in st. med.Dr. Ileana Ganea - m. pr. reumatologie si balneofi-zioterapie, inlocuitor sef sectie

Dr. Camelia Magdalena Enache - m. pr. reumatolo-gieDr. Rodica Stefania Daia - m. pr. reumatologieDr. Alina Radulescu - m. pr. reumatologieDotari: 52 paturiServicii: diagnosticul si tratamentul bolilor reumati-ce, inclusiv cu corticosteroizi, tratamentul bolilorreumatice cu produse biologice etc.-investigatii suplimentare pentru afectiuni asociatediagnosticul si tratamentul osteoporozei recuperare medicala in bolile reumatice.

SERVICIUL SPITALIZÃRI DE ZI Dotari: compartiment cu 20 paturi; baza proprie defizioterapie si kinetoterapie; laborator radiologie,laborator analize medicale, osteodensitometrie siECG comune cu ale spitaluluiServicii: internari de zi pentru: monitorizareapacientilor cu reumatisme de tip inflamator; recu-perare medicala a pacientilor cu reumatisme de tipinflamator si degenerativ; tratament ambulatoriucu medicatie biologica

SSPPIITTAALLUULL CCLLIINNIICC CCOOLLEENNTTIINNAA

Str. Stefan cel Mare nr. 19 - 21, sector 2, BucurestiTelefon: 021.317.32.45 021.317.47.85Fax: 021.316.55.12Manager, Cosareanu Petre CorneliuDirector Adj Med., Ionescu Dana GabrielaDirector Financiar Contabil, Dinescu MariaSectie Reumatologie Medici: ªef secþie: Dr. Magda Pârvu, medic primarmedicina internã; medic specialist reumatolog; doc-tor în ºtiinþe medicale; competenþã în capilarosco-pie ºi densitometrie clinicã.Dr. Sava Cristina: medic primar medicina internã;medic specialist reumatolog, doctorand.Dr. Ghiþã Monica: medic specialist reumatolog.Capacitate secþie: 25 de paturiSecþia se aflã la etajul 2 în Pavilionul Dermatologie. Contact: Pentru programãri vã rugãm sã ne contac-taþi prin:Telefon: +4 021 317.32.45 / interioare 5608 /5609 sau puteþi sã ne scrieþi la urmãtoarea adresãde e-mail: [email protected]

SSPPIITTAALLUULL CCLLIINNIICC DDRR.. IIOOAANN CCAANNTTAACCUUZZIINNOO

Str. Ioan Movila nr. 5-7, sector 2, cod 70266,BucurestiTelefon: 021.210.71.00 021.210.64.55Fax: 021.210.64.35Manager: CONF. DR. BREZEAN IULIANDirector medical: CONF. DR. BOJINCA MIHAIDirector Financiar-Contabil: EC. BUZASU VALENTINA

Page 21: Supliment REUMATOLOGIE & RECUPERARE MEDICALA
Page 22: Supliment REUMATOLOGIE & RECUPERARE MEDICALA

22

SPITALE CARE OFER? SERVICII DE REUMATOLOGIE

Supliment Medical Market - REUMATOLOGIE ªI RECUPERARE MEDICALÃ

Sectia clinica de medicina interna IICompartiment Reumatologie Telefon: 210.71.13; 210.71.00 int. 215Sef sectie: Prof. Univ. dr. Victor Stoica, m. pr. medic-ina interna si gastroenterologie, dr. in st. med.,supraspecializare in managementul serviciilor desanatate, competenta in conducerea serviciilormedicale sau sociale.Dr. Mariana Sasu, m. pr. medicina interna, m. sp.reumatologie, drd. ; As. Univ. dr. Carmen MarianaMihai, m. pr. reumatologie, dr. in st. med. ; As. Univ.dr. Claudia Ciofu, m. sp. reumatologieDotari: 19 paturi Laborator de imunologie cu profilreumatologic, Cabinet de fizioterapie, Sala kinetote-rapie, Osteodensitometru cu ultrasunete, Laser demica putereServicii: Diagnosticul si tratamentul bolilor reumati-ce, Artrocenteza cu rol dignostic si terapeutic,Echografie articulara, Densitometrie cu ultrasune-te, Capilaroscopie, Fizioterapie, Terapie cu laser demica putere, Gimastica medicala

Clinica medicala Dr. Liviu Macovei, m. pr. reumatologie, c. st.; drd.Dr. Fulvia Stefanescu, m. pr. reumatologie, c. st.;drd.

SSPPIITTAALLUULL CCLLIINNIICC SSFF.. MMAARRIIAA

Bd. Ion Mihalache 37-39, sector 1Telefon: 021.222.35.50; 021.222.35.53Fax: 021.222.39.60Web: www.hospitals.roManager : Dr. Narcis Copca - 0722532525, narcis-copca@ xnet.ro Director General Adjunct Medical : Dr. ConstantinCatalin Pivniceru Pavel - 0724.849.635c.pivniceru@ yahoo.com.Director Administrativ : C.J.Ancuta ComaniciDirector financiar contabil: Ec.Octavia Dinu -0730099040

Sectia Reumatologie Sef sectie: Conf. Dr. Denisa Predeteanu, medic pr.medicina interna si reumatologie - Conf. UMF CarolDavila BucurestiDr. Mihai Abobului, medic pr. medicina interna Dr. Violeta Vlad, medic pr. medicina interna si reu-matologieDr. Grigore Balosin, medic pr. medicina interna sicardiologieDr. Florin Berghea, medic spec. reumatologie -Asist.univ. UMF Carol DavilaDotari: 45 paturi

SSPPIITTAALLUULL DDEE UURRGGEENNÞÞÃà „„PPRROOFF.. DDRR.. DDIIMMIITTRRIIEE GGEERROOTTAA““ BBUUCCUURREEªªTTII

Bd. Ferdinand nr. 50, sector 2, BucureºtiTelefon: 021/252.33.34-secretariat ;021/252.31.10- dispeceratFax: 021/252.28.29; Adresa email – [email protected] general – Dr. Teodor Bãdescu – m.pr.medicinã internã, m. pr. gastroenterologie, dr. ºt.med.; Director general adjunct medical – dr. LuminitaRotaru, m.pr. cardiologie, drd.Director general adjunct economico-administrativ –Viorel-Petre Mihaita

Secþia Medicinã internãTelefon: 021/303.70.80, int- 28108Medicinã internã cu compartimente de reumatolo-gie, hematologie, nefrologie, boli nutriþie ºi metabo-lismEchipa medicalã : Dr. Silvia Militaru, ªef secþie, m.pr. medicinã inter-nã, m.pr. hematologie clinica, competenþã ecogra-fie generalã, dr. ºt. med.;Dr. Balbaie Andrei, m.pr. medicinã internã; Dr.Marilena Stanciu, m.pr. medicinã internã, medicsp. nefrologie, competenþã echografie generalã,drd.; Dr. Monica Capraru, m.pr. reumatologie, com-petenþã echografie generalã ºi biostimulare culase, dr. ºt. med.;

Dotare: Aparat EKG fix ºi portabil, Defibrilator;Ecograf cu sonde pentru abdomen ºi pelvis, cord,vase, parti moi; Bicicleta ergonomica pentru testECG de efort; Spirometru; Ace de biopsie osoasa;Saloane dotate modern cu televizor, frigider, aerconditionat, sursã de oxigen la fiecare pat;

Servicii:Diagnosticul ºi tratamentul: durerii toraciceanterioare ( „chest pain „); HTA; hipertensiunii pul-monare primare ºi secundare; afecþiunilor renale:hipertensiunea reno-vascularã, afecþiunilor reuma-tologice; bolilor alergice ºi imunologice; afecþiunilorhematologice; diabetului zaharat tip I ºi II ºi a com-plicatiilor cronice ale acestora;.Boli vasculare periferice;Experienta în: diagnosticul ºi tratamentulpacienþilor cu sindrom inflamator de etiologieaparent neprecizata; profilaxia, diagnosticul ºitratamentul curativ din trombofilie; terapia profilac-tica ºi curativa anticoagulanta; abordarea integra-tivã, multidisciplinarã a pacienþilor cu patologiecomplexã; terapia imunosupresivã; terapia moder-

Page 23: Supliment REUMATOLOGIE & RECUPERARE MEDICALA

23

UNIT?{I MEDICALE PRIVATE CARE OFER?SERVICII DE REUMATOLOGIE

2010 - 2011

na (biologicã) – anticorpi monoclonali;Studii clinice ( faza II ºi III ) cu cele mai noi produseterapeutice în: boli autoimune (lupus eritematossistemic, poliartrita reumatoida), boli renale, HTA,dislipidemii, tromboze, boli hematologice.Explorãri: Echografie abdominalã, pelvina,Echografie parti moi ( tiroida, articulare, muscu-loscheletale), Paracenteze, toracocentezeexploratorii, EKG de repaus ºi efort, Punctii aspira-torii ºi bioptice osoase pentru diagnosticul afecþiu-nilor hematologice sau excluderea loc.

SSPPIITTAALLUULL UUNNIIVVEERRSSIITTAARR DDEE UURRGGEENNTTAA MMIILLIITTAARR CCEENNTTRRAALL „„DDRR.. CCAARROOLL DDAAVVIILLAA““

Str. Mircea Vulcanescu nr. 88, Bucureºti, sector 1,CP 010825Tel.: 021 319 30 51, Fax: 021 319 30 30Comandant Director General: Colonel medic dr.Aurelian-Emil RANETTILocþiitor al comandantului Director General adjunctcu Cercetarea – Dezvoltarea: Colonel medic dr.Ionel OPREALocþiitor al comandantului Director General adjunctmedical: Colonel medic dr. Ovidiu NICODIN Director administrativ: Lt. Col. Bogdan VASILESCUContabil ªef: Col. drd. Gheorghe DUMITRESCUDirector îngrijiri medicale: Plutonier adjutant princi-pal Giorgeta GROSU

Secþia Recuperare Reumatologicã ºi PostTraumaticãªef secþie: Lt. col. dr. Gigi Teodoru, medic primarrecuperare, medicinã fizicã ºi balneologie Dr. Marilena Ghizari, medic primar recuperare,medicinã fizicã ºi balneologie

UUNNIITTÃÃÞÞII MMEEDDIICCAALLEE PPRRIIVVAATTEE CCAARREE OOFFEERRÃà SSEERRVVIICCIIII DDEE RREEUUMMAATTOOLLOOGGIIEE -- BBUUCCUURREEªªTTII

CCMMII DDRR.. VVAASSIILLEESSCCUU AAUURREELLIIAA MMIIRREELLAA -- RREEUUMMAATTOOLLOOGGIIEE

Strada Suzana, nr. 7, Sector 5, [email protected]

CCMMII DDRR.. SSAARRBBUU DDOOIINNIITTAA -- RREEUUMMAATTOOLLOOGGIIEE,, MMEEDDIICCIINNAA DDEE IINNTTRREEPPRRIINNDDEERREE

Bulevardul Nicolae Grigorescu, nr. 41Sector 3, [email protected]

CCMMII DDRR.. SSEERRBBAANN CCAARRMMEENN DDOOIINNAARREEUUMMAATTOOLLOOGGIIEE,, EECCOOGGRRAAFFIIEE GGEENNEERRAALLAA

Bulevardul Nicolae Grigorescu, nr. 41Sector 3, [email protected]

CCMMII DDRR.. TTEEOODDOOSSIIUU MMAARRIINNEELLAA -- RREEUUMMAATTOOLLOOGGIIEE,,AACCUUPPUUNNCCTTUURRAA

Calea Dudesti, nr. 104-122, et. 5Sector 3, [email protected]

CCMMII DDRR.. IILLIIAASS VVLLAADD TTEEOODDOORR -- RREEUUMMAATTOOLLOOGGIIEE

Strada Ion Voda Viteazul, nr. 15Sector 4, [email protected]

CCOOMMPPLLEEXX RREEUUMMAATTOOLLOOGGIIEE DDRR.. FFUULLVVIIAA SSTTEEFFAANNEESSCCUU

Strada Mozart, nr. 7, et. 1, ap. 26Sector 2, [email protected]

CCMMII DDRR.. NNEEAAMMTTUU FFLLOORREENNTTIINNAA MMIIRREELLAA -- RREEUUMMAATTOOLLOOGGIIEE

Strada Panduri, nr. 20Sector 5, [email protected]

RREEUUMMAATTOOLLOOGGIIEE RREECCUUPPEERRAARREE DDRR..SSTTRROOEESSCCUU

Cal. Serban Voda 99 Ej1 Ap2TTeell:: 4101283

AAPPOOLLOO -- CCEENNTTRRUU MMEEDDIICCAALL

Bucuresti, Sect. 5, Str. Coriolan Caius Marcius Nr. 41Tel: [email protected]

BBIIOO TTEERRRRAA MMEEDD

Bucuresti Calea Grivitei Nr. 3, Sector 1; Pictor IonNegulici Nr. 27, Sector 1Tel: 319,65,78/319,65,78; 315,15,93/315,15,[email protected]

CCEENNTTRRUULL MMEEDDIICCAALL SSAANNAADDOORR

1- Clinica Medicala Decebal - B-Dul Decebal Nr.1,Sector 3.; 2- Clinica Medicala Victoriei : Str. Dr.Dimitrie Sergiu, Nr.26-28, Sector 1.Call Center 021,[email protected]

DDIIAAGGNNOOSSIISS CCEENNTTRRUU MMEEDDIICCAALL

Calea Floreasca, Nr.60, Sector 1Tel: 021-231.67.41 / 231.67.42 / 0742.062.834 /0723.399.766

Page 24: Supliment REUMATOLOGIE & RECUPERARE MEDICALA

24

SPITALE CARE OFER? SERVICII DE RECUPERARE MEDICAL?

Supliment Medical Market - REUMATOLOGIE ªI RECUPERARE MEDICALÃ

Fax: [email protected]

LLIIFFEE--MMEEDD

Bucuresti, Sect. 4 , Str. 11 Iunie Nr. 77, Corp 3Tel: 021-330.39.42

LLOOTTUUSS MMEEDDIICCAA CCEENNTTRRUULL MMEEDDIICCAALL

Sos. Oltenitei, Nr.105, Bloc Intec, Et.2, Sector 4Tel: 332.31.41, 332.27.89, 332.63.75, [email protected]

MMEEDDIICCAALL CCIITTYY BBLLUUEE

Popa Savu, Nr. 16, Sector 1Tel: 021.222.17.70/[email protected]

SSAANNAA MMEEDDIICCAALL OORRGGAANNIISSAATTIIOONN

Bucuresti, Sect. 1 , Str. Dr. Sergiu Dumitru Nr. 3Tel: 021-212.81.63

SSPPIITTAALLEE CCAARREE OOFFEERRÃà SSEERRVVIICCIIII DDEE RREECCUUPPEERRAARREE MMEEDDIICCAALLÃà -- BBUUCCUURREEªªTTII

IINNSSTTIITTUUTTUULL NNAAÞÞIIOONNAALL DDEE GGEERROONNTTOOLLOOGGIIEEªªII GGEERRIIAATTRRIIEE AANNAA AASSLLAANN

Sediul Central: Bucureºti, Str. Mãnãstirea Cãldãruºani nr. 9, sector 1Tel: 0318059301; 0318059302; 0318059303;0318059304; 0318059305; Fax: 021 [email protected]; [email protected]

LLaabboorraattoorr rreeccuuppeerraarree mmeeddiicciinnãã ffiizziiccãã ººii bbaallnneeoollooggiiee Paul Nimereanu, prof. principal CFMBoruzescu Elena Daniela, prof. principal CFMCioroiu Rãzvan, kinetoterapeut debutant

LLaabboorraattoorr rreeccuuppeerraarree,, mmeeddiicciinnãã ffiizziiccãã ººii bbaallnneeoollooggiieeOOttooppeennii Str.Calea Bucureºtilor, Nr.307, OtopeniTel: 0318059401;0318059402;0318059403;0318059404; 0318059405Dr. Simona Ghiorghe, m.spec. recuperare medicala,medicinã fizicã, ºi balneologieDr. Levodeanschi Jana, m.spec. recuperare med-icala, medicinã fizicã ºi balneologieDr. Angela Munteanu, m.spec. recuperare med-icala, medicinã fizicã, ºi balneologieMariana Grigoruþã, profesor pr.CFMGheorghe Manciu, profesor pr.CFMElena Andrei, kinetoterapeut pr

IINNSSTTIITTUUTTUULL NNAAÞÞIIOONNAALL DDEE MMEEDDIICCIINNÃÃ SSPPOORRTTIIVVÃÃB-dul Basarabia nr.37-39, sector 2, Bucureºti, cod022103Tel: 318.47.04, 318.47.05, 318.47.06; Fax:318.47.[email protected]ããllii ddee kkiinneettootteerraappiiee

IINNSSTTIITTUUTTUULL NNAAÞÞIIOONNAALL DDEE RREECCUUPPEERRAARREE,, MMEEDDIICCIINNÃà FFIIZZIICCÃà ªªII BBAALLNNEEOOCCLLIIMMAATTOOLLOOGGIIEE

Str. Sf. Dumitru nr.2, sector 3, BucureºtiTel: 021.318.64.85 021.311.22.05Fax: 021.318.64.85 [email protected]

SSeeccþþiiaa CClliinniiccãã RReeccuuppeerraarree,, MMeeddiicciinnãã FFiizziiccãã ººiiBBaallnneeoollooggiiee II ªef secþie: Dr. Iaroslav KISSDotãri: 70 paturiSSeeccþþiiaa CClliinniiccãã RReeccuuppeerraarree,, MMeeddiicciinnãã FFiizziiccãã ººiiBBaallnneeoollooggiiee IIII ªef secþie: Dr. Rodica SCARLETDotãri: 70 paturiSSeeccþþiiaa CClliinniiccãã RReeccuuppeerraarree,, MMeeddiicciinnãã FFiizziiccãã ººiiBBaallnneeoollooggiiee IIIIII Bd Ion Mihalache nr.11A, sector 1Tel: +(4021) 2115349ªef secþie: Prof. Dr. Adriana Sarah NICA

IINNSSTTIITTUUTTUULL PPEENNTTRRUU OOCCRROOTTIIRREEAA MMAAMMEEII ªªII CCOOPPIILLUULLUUII AALLFFRREEDD DD.. RRUUSSEESSCCUU

Bd.Lacul Tei nr.120, Sector 2, BucureºtiTel: 021 [email protected]þþiiaa VV RReeccuuppeerraarree NNuuttrriiþþiioonnaallãã PPeeddiiaattrriiccãã ªef secþie Dr.Ardeleanu Ioana, m.pr.ped.,dr.inst.med

SSPPIITTAALLUULL CCLLIINNIICC CC..FF.. NNRR.. 22 BBUUCCUURREEªªTTII

Bd. Mãrãºti nr. 63, sector 1, BucureºtiTel: 021.316.25.23, 021.316.25.32,021.316.25.33; 021.316.25.38 021.316.49.01Fax: 021.316.49.01

SSeeccþþiiaa MMeeddiicciinnãã FFiizziiccãã ººii RReeccuuppeerraattoorriiee ªef secþie: Dr. Cãlin Carmen Elena: m. pr. recuper-are, medicinã fizicã ºi balneologie, m. spec. reuma-tologie, supraspecializare în reumatologie ºi cardi-ologie, dr. în ºt. med.Dr. Simona Paraschiv, m. pr. recuperare, medicinãfizicã ºi balneologie, specialitatea reumatologieDotãri: aparat biostimulare cu LASER de puteremicã, aparat diadinamice, aparat diatermie cumicrounde pulsatile, aparat magnetodiaflux MDF,

Page 25: Supliment REUMATOLOGIE & RECUPERARE MEDICALA

25

SPITALE CARE OFER? SERVICII DE RECUPERARE MEDICAL?

2010 - 2011

aparat masaj UISELLE cu infraroºu, aparat ultra-scurte KW-4, aparate de ionizare, aparate de ultra-sunete, aparate de unde scurte Siemens,aparaturã hidrotermoterapie, aparaturã kinetoter-apie, aparaturã pentru electroterapie de joasã,medie ºi înaltã frecvenþa, aparat aplicaþii crioter-apie, ecograf

SSPPIITTAALLUULL CCLLIINNIICC CCOOLLEENNTTIINNAA

Str. ªtefan cel Mare nr. 19 - 21, sector 2, BucureºtiTel: 021.317.32.45 021.317.47.85Fax: 021.316.55.12

SSeeccþþiiaa RReeccuuppeerraarree MMeeddiiccaallãã --nneeuurroommoottoorriiee oorrttooppee--ddiiee ººii ttrraauummaattoollooggiiee ccaarrddiioo--vvaassccuullaarrãã ªef secþie: Dr. Irina Gordon, m. pr. medicinã fizicã,balneologie ºi recuperare medicalã; Dr. Diana-LidiaTache-Codreanu, m. sp. medicinã fizicã, balneolo-gie ºi recuperare medicalã; Dr. Silvia Sandu, m. sp.medicinã fizicã, balneologie ºi recuperare medi-calã; Dr. Coman Mihaela, m. sp. medicinã fizicã,balneologie ºi recuperare medicalãDotãri: 45 paturi

SSPPIITTAALLUULL CCLLIINNIICC DDEE NNEEFFRROOLLOOGGIIEE DDRR.. CCAARROOLL DDAAVVIILLAA

Calea Griviþei nr. 4, sector 1, cod 010731,BucureºtiTel: 021 318.91.84 312,92.26; Fax: 021312,92.26

CCaabbiinneettuull ddee FFiizziiootteerraappiiee Dotãri: aparat magnetodiaflux MDF 5, aparatmasaj UISELLE cu infraroºu, aparat ultrascurte KW-4. aparat diadinamice, lampa infraroºu -Solux cufiltru roºu-, lampã Solux, aparat camp magnetic,aparat diadinamic-electrostimulare, aparat fizioter-apie unde scurte cu 2 electroziServicii: Magnetoterapie. Curenþi diadinamici,ionoterapie -ionizãri cu algocalmin, xilinã, calciu-.Fototerapie - bãi de luminã parþialã, totalã. Aplicaþiiultraviolete parþiale, totale. Masaje cu dispozitiveinfraroºu

SSPPIITTAALLUULL CCLLIINNIICC DDEE OORRTTOOPPEEDDIIEE -- TTRRAAUUMMAATTOOLLOOGGIIEE ªªII TTBBCC OOSSTTEEOOAARRTTIICCUULLAARR FFOOIISSOORR

Bd. Ferdinand nr. 35-37, sector 2, BucureºtiTel: 021.252.00.57 021.252.13.87Fax: 021.252.13.87; [email protected]

CCoommppaarrttiimmeenntt FFiizziiootteerraappiiee ººii RReeccuuppeerraarree MMeeddiiccaallãã Simona Stanciu, prof. CFM, Florin Paunescu, prof.

CFM, Monica Drãgãnescu, prof. CFMDotãri: aparaturã pentru electroterapie de joasã,medie ºi înaltã frecvenþã, ultrasonoterapie, salãtratament kineticLLaabboorraattoorr RRaaddiioollooggiiee ººii IImmaaggiissttiiccaa MMeeddiiccaallãã ªef compartiment: As. Univ. Dr. Indra Mihaiþã, m.pr. RadiologieDotãri: aparat radiologic digital cu telecomandã ºimasa rabatabila PHILIPS

SSPPIITTAALLUULL CCLLIINNIICC DDEE UURRGGEENNÞÞÃÃ BBAAGGDDAASSAARR--AARRSSEENNII

ªos. Berceni 10-12, Sector 4, Bucureºti, cod041915Tel: 021.334.30.25, 021.334.30.26,021.334.30.27 021.334.30.54Fax: 021.334.73.50, [email protected]; [email protected]

DDeeppaarrttaammeennttuull ddee cceerrcceettaarree aall CClliinniicciiii ddeeRReeccuuppeerraarree,, MMeeddiicciinnãã ffiizziiccãã ººii BBaallnneeoollooggiiee Prof. Dr. Gelu Onose, cercet.st. principal gr. IServicii: aferent activitãþii respectivului departa-ment de cercetare ºi clinicii R.M.F.B. se aflã înderulare-câºtigate în cadrul competiþiilor naþionalela programele: Viasan, Relansin ºi cercetarea deexcelenta-CEEX-cinci proiecte complexe, con-sorþiale, cu deschidere spre Programul-cadru decercetare europeanã, FP6, vizând optimizarea pro-cesului recuparator ºi calitatea vieþii la bolnavii par-alizaþi sau/ºi vârstnici, sever dizabilitãþi

SSeeccþþiiaa cclliinniiccãã ddee rreeccuuppeerraarree,, mmeeddiicciinnãã ffiizziiccãã ººii bbaall--nneeoollooggiiee ªef secþie clinicã - Prof.Dr. Gelu OnoseDotãri: Numãr paturi: 70Servicii: Clinica de referinta la nivel naþional pentruRecuperare Neurologica -patologie subacuta, sub-cronica ºi sechelara dupa traumatisme sau/siinterventii neurochirurgicale la nivel vertebromedu-lar/cerebral, accidente vasculare cerebrale, afectiu-ni neurologice degenerative sau inflamatorii- struc-turata în 2 compartimente: RecuperareNeurologica 50 paturi ºi Recuperare locomotorieposttraumatica cardiovasculara geriatrica -20paturi. Clinica desfasoara activitati complexe ºiintegrate de diagnostic ºi evaluare clinica function-ala, profilaxie, tratament, nursing + inclusiv reabil-itare + ºi recuperare functionala prin electro-masoºi kinetoterapie, consiliere psihologica, socioterapieºi reinsertie sociala, precum ºi programe struc-turate de invatamant ºi cercetare biomedicala

Page 26: Supliment REUMATOLOGIE & RECUPERARE MEDICALA

26

SPITALE CARE OFER? SERVICII DE RECUPERARE MEDICAL?

Supliment Medical Market - REUMATOLOGIE ªI RECUPERARE MEDICALÃ

SSPPIITTAALLUULL CCLLIINNIICC DDEE UURRGGEENNÞÞÃà BBUUCCUURREEªªTTII

Calea Floreasca nr. 8, sector 1, Bucureºti, cod014461Tel: 021.599.23.00; [email protected] ddee FFiizziiootteerraappiiee ººii ddee RReeccuuppeerraarree MMeeddiiccaallaa Sef serviciu: Sef lucrari Dr. Georgiana-Ozana Tache,m. pr. recuperare, medicinã fizicã ºi balneologie,competenta homeopatie, drd

SSPPIITTAALLUULL CCLLIINNIICC DDEE UURRGGEENNÞÞÃÃ MMIILLIITTAARR CCEENNTTRRAALLDDRR.. CCAARROOLL DDAAVVIILLAA

Mircea Vulcãnescu nr. 88, Bucureºti, sector 1, CP010825Tel: 021 319 30 52 / 53

SSeeccþþiiaa RReeccuuppeerraarree MMeeddiiccaallãã NNeeuurroollooggiiccaa ªef secþie: Lt. col. dr. Aurel Iliuta- medic primarrecuperare, medicinã fizicã ºi balneologie - Dr.Paulina Vintila, medic primar recuperare, medicinãfizicã ºi balneologie- Dr. Simona lonescu, medic specialist recuperare,medicinã fizicã ºi balneologieDotãri: aparat diadi-namice - aparat magnetodiaflux MDF - aparat ultra-scurte KW - 4 - aparat de ultrasonoterapie - aparatdiatermie cu unde scurte ºi microunde pulsatile -aparate de unde scurte - aparatura hidrotermoter-apie - aparatura kinetoterapie - aparatura pentruelectroterapie de joasa, medie ºi inalta frecventa -aparat aplicatii crioterapie - baza de tratamentfizioterapeutic - bazin trefla pentru hidroterapie -instalatie de bai galvanice ºi dusuri subacvale -instalatie de fototerapie SiemensServicii: recuperare locomotorie în afectiuni reuma-tismale degenerative ºi inflamatorii, post-traumat-ice -fracturi, luxatii, entorse- - recuperare locomoto-rie postartro-plastii totale ºi partiale de sold ºigenunchi - recuperare neuromotorie dupa acci-dente vasculare cerebrale - recuperare neuromoto-rie postoperator pentru cei operati cranian ºimedular, afectiuni ale nervilor periferici, boli cron-ice cu restant functional - tratament complex aldurerii

SSeeccþþiiaa RReeccuuppeerraarree RReeuummaattoollooggiiccaa ººii PPoossttTTrraauummaattiiccãã ªef secþie: Lt. col. dr. Gigi Teodoru, medic primarrecuperare, medicinã fizicã ºi balneologie - Dr.Marilena Ghizari, medic primar recuperare, medi-cinã fizicã ºi balneologie

SSPPIITTAALLUULL CCLLIINNIICC DDEE UURRGGEENNÞÞÃÃ,, DDEE CCHHIIRRUURRGGIIEEPPLLAASSTTIICCÃÃ,, RREEPPAARRAATTOORRIIEE ªªII AARRSSUURRII

Bucureºti, Calea Grivitei nr. 218 Sector 1Tel: 021 224.09.46; Fax: 021 [email protected]

RReeccuuppeerraarree,, mmeeddiicciinnãã ffiizziiccãã ººii bbaallnneeoollooggiiee Ilie Nicoleta-kinetoterapeut ; Dr Bulandra Tatiana-m.pr. medicina interna; Paduraru Manuela Cristina-psiholog

SSPPIITTAALLUULL CCLLIINNIICC NNRR..11 CCÃÃII FFEERRAATTEE WWIITTIINNGG

Calea Plevnei ,nr. 142- 144, Sector 6, Bucureºti;Tel: 021 317.62.80, 317.62.68Fax: 021 317.60.17

SSEECCÞÞIIAA BBAALLNNEEOOFFIIZZIIOOTTEERRAAPPIIEE ªef secþie Dr. Mihai Patachia - Medic primar recu-perare , medicinã fizicã ºi balneologie* Moraru Gabriela, Kinetoterapeut principal *Gheorghisor Laurentiu, Profesor C.F.M. * BichisAndrei, Kinetoterapeut principal * Croitoru Anca,KinetoterapeutDotãri: Aparat bai galvanice - Aparat diadinamice -Aparat masaj UISELLE cu infraroºu - Aparat ultra-scurte KW4 - Aparate de ultrasunete - Aparate deunde scurte SIEMENS - Aparate pentru electrop-unctura tip Zepter - Baza de tratament fizioterapeu-tic - hidroterapie, electroterapie - Instalatie de baigalvanice - Instalatie pentru termoterapie - parafi-na, bai de luminaServicii: Bai galvanice - Diatermie cu unde scurte ºimicrounde pulsatile - Electropunctura - Gimnasticade intretinere - Imachetari cu parafina - termoter-apie - Infiltratii intraarticuloare ºi locoregionale -Proceduri de fizioterapie - Recuperare locomotorieîn afectiuni reumatismale degenerative ºi inflama-torii, post-traumatice - Terapie cu curenti defrecventa medie, în aplicatii bi- ºi cvadripolare-curenti de inalta frecventa: Ultrasunete, Ultrascurte- Terapie cu curenti de joasa frecventa - ionogalva-nizari, curenti diadinamici - Tratament complex aldurerii

SSPPIITTAALLUULL CCLLIINNIICC PPRROOFF.. DDRR.. CCOONNSSTTAANNTTIINN AANNGGEELLEESSCCUU

Aleea Cãuzaºi, nr. 49 - 51, sector 3, BucureºtiTel: 021.323.30.40, 021.323.30.41;021.323.30.42, 021.323.30.43, 021.323.30.44Fax: 021.323.30.24spitalul_angelescu@yahoo.comCCoommppaarrttiimmeenntt ddee rreeccuuppeerraarree ffiizziiccãã mmeeddiiccaallãã Dr. Anghel Cristian, m.sp. medicinã fizicã ºi recu-perare

Page 27: Supliment REUMATOLOGIE & RECUPERARE MEDICALA

27

SPITALE CARE OFER? SERVICII DE RECUPERARE MEDICAL?

2010 - 2011

SSPPIITTAALLUULL DDEE BBOOLLNNAAVVII CCRROONNIICCII ªªII GGEERRIIAATTRRIIEE SSFF.. LLUUCCAA

ªos. Berceni nr. 12, sector 4, BucureºtiTel: 021.334.30.10; 021.334.30.11;021.334.30.12 021.334.30.14; Fax:[email protected]þþiiaa RReeccuuppeerraarree nneeuurroollooggiiee ccrroonniicc ªef secþie: Dr.Cristina Burghina, medic primar neu-rologie, competenta homeopatie,Dr. Dan Teofil DUMITRU, medic primar medicinagenerala, medic primar neurologie, supraspe-cializari neurologie, EEG, doctor în stiinte medicaleDotãri: Capacitate 56 de paturi- personal specializat în recuperare neuromotorie; -3 sali de gimnastica, dotate corespunzator, aerconditionat, profesori CFM ; - unitate pentru recu-perare, masaj ºi fizioterapieServicii: Se interneaza bolnavi pentru o duratamedie de internare de 12 zile, conform reglemen-tarilor C.N.A.S., cu afectiuni neurologice: - în fazapost-acuta pentru recuperare neuromotorie; -sechelari pentru tratament de intretinere sau eval-uare neurologica pentru Comisia de ExpertizaMedicala ºi Recuperare a Capacitatii de muncaInvestigatii practicate: - analize biochimice -in labo-ratorul spitalului-; - examen LCR;- examen EEG -prin trimitere la Institutul de BoliCerebro-Vasculare sau Spitalul Clinic de UrgentaBagdasar-Arseni-; - exemene radiologice -in servici-ul de radiologie din spital— examen de Fund deOchi -FO- - efectuat de medicii sectieiSSeeccþþiiaa RReeccuuppeerraarree,, mmeeddiicciinnãã ffiizziiccãã ººii bbaallnneeoollooggiieeccrroonniiccii Dr. Adina DRAGOMIR, medic primar recuperare,medicinã fizicã ºi balneologie, competentaechografie generalaDotãri: Capacitate 25 de paturi, Compartiment electroterapie: - aparat de diadinam-ice;- aparat de diatermie; unde scurte ºimicrounde;- aparat magnetodiaflux;- aparat deultrasunete;- solux cu filtru rosu, albastru;- lampainfrarosie;- parafina;- hidroterapie regionala -comp-rese, masaj cu gheata- ; Compartiment masaj- doua asistente de masajCompartiment Kinetoterapie - trei sali de gimnasti-ca; - profesori CFM: Dan PANDEAMircea SLAVILA,drd. ; - aparat multiplex pentru toni-fiere musculara ºi intretinere -fitness-; - spaliere; -saltele; - bicicleta ergometrica; - scripeti, - covorrulantServicii: Tratamente specifice pentru o durata

medie de spitalizare de 12 zile, conform reglemen-tarilor C.N.A.S. 1. Electroterapie -si stimulari elec-trice- 2. Hidrotermoterapie -comprese, crioterapie-3. Masaj 4. Kinetoterapie 5. Psihoterapie 6. Seasigura tratamente ºi pentru afectiunile asociate -doua-trei mai importante- 7. Se asigura consultinterdisciplinar pentru celelalte sectii din spital.In coordonarea sectiei se afla ºi baza de balne-ofizioterapie ºi recuperare: - recuperare locomoto-rie în afectiuni reumatismale degenerative ºiinflamatorii, post-traumatice -fracturi, luxatii,entorse-; - recuperare locomotorie post-artroplastiitotale ºi partiale de sold ºi genunchi ºi post alteinterventii operatorii ortopedice: osteosinteze,emondaje, artroscopii etc.; - recuperare neuromoto-rie dupa accidente vasculare cerebrale; - recuper-are în afectiuni ale nervilor periferici ºi radacinilornervoase -hernia de disc, boli conice cu restantfunctional-; - tratamentul complex al dureriiCompartiment electroterapie - aparat de diadinam-ice; - aparat de diatermie; unde scurte ºimicrounde; - aparat magnetodiaflux; - aparat deultrasunete;- solux cu filtru rosu, albastru; - lampainfrarosie; - parafina; - hidroterapie regionala -com-prese, masaj cu gheata-

SSPPIITTAALLUULL DDEE UURRGGEENNÞÞÃà PPRROOFF.. DDRR.. DDIIMMIITTRRIIEE GGEERROOTTÃà BBUUCCUURREEªªTTII

Bd. Ferdinand nr. 50, sector 2, BucureºtiTel: 021 252.33.34; 252.31.10Fax: 021 [email protected]

SSPPIITTAALLUULL UUNNIIVVEERRSSIITTAARR DDEE UURRGGEENNÞÞAA BBUUCCUURREEªªTTII

Splaiul Independentei nr. 169, sectr 5, Bucureºti,Tel: 021.3180522; [email protected] BBaallnneeffiizziitteerraappiiee ººii RReeccuuppeerraarree MMeeddiiccaallaa Servicii: curenti de jasa, medie ºi inalta frecventa -inizari, diadinamice, medie frecventa, U-sunet,unde scurte laser-; gimnastica aerbica ºi fitness;hidrtermterapie -parafina, baie galvanica, dus sub-acval-; kinetterapie de recuperare; masaj -terapeu-tic ºi de intretinere-

SSPPIITTAALLUULL UUNNIIVVEERRSSIITTAARR DDEE UURRGGEENNÞÞÃÃ EELLIIAASS

Bld. Mãrãºti nr. 17, sector 1, BucureºtiTel: 021.316.16.00; 021.316.16.01Fax: 021.316.16.02CClliinniiccaa ddee RReeccuuppeerraarree MMeeddiiccaallaa Director Medical: Prof. Univ. Dr. Mihai Berteanu,medic pr. recuperare, medicinã fizicã ºi balneolo-

Page 28: Supliment REUMATOLOGIE & RECUPERARE MEDICALA

28

UNIT?{I MEDICALE PRIVATE CARE OFER?SERVICII DE RECUPERARE MEDICAL?

Supliment Medical Market - REUMATOLOGIE ªI RECUPERARE MEDICALÃ

gie, dr. în St. medicale, competenta în terapiadurerii, managementul spitalicesc ºi al serviciilorde sanatate, homeopatie, electromiografie, blocuride nervi periferici - ªef secþie cu delegatie: Asist.Univ. Dr. Luminita Dumitru, medic pr. recuperare,medicinã fizicã ºi balneologie - Dr. LiviuDumitrescu, medic pr. recuperare, medicinã fizicãºi balneologie - Dr. Horatiu Dinu, medic spec. recu-perare, medicinã fizicã ºi balneologie - Dr. ClaudiaMaria Toma, medic spec. recuperare, medicinã fiz-icã ºi balneologie cercetator Stiintific - Dr. IuliaRuxandra Badea, medic spec. recuperare, medi-cinã fizicã ºi balneologie cercet. Stiintific - Asist.Univ. FKT Alina Uiescu

UUNNIITTÃÃÞÞII MMEEDDIICCAALLEE PPRRIIVVAATTEE CCAARREE OOFFEERRÃà SSEERRVVIICCIIII DDEE RREECCUUPPEERRAARREE MMEEDDIICCAALLÃà -- BBUUCCUURREEªªTTII

AAPPOOLLOO -- CCEENNTTRRUU MMEEDDIICCAALL

Str. Coriolan Caius Marcius nr. 41, sect. 5,BucurestiTel: [email protected]

BBIIOO TTEERRRRAA MMEEDD

•Calea Grivitei Nr. 3, sector 1, BucurestiTel: 021 3151593 / 021 [email protected]; www.bioter-ramed.ro•Pictor Ion Negulici Nr. 27, sector 1, BucureºtiTel: 021 3151593 / 021 [email protected]; www.bioter-ramed.ro

BBIIOODDEERRMM MMEEDDIICCAALL CCEENNTTEERR

Calea Floreasca nr. 46, sect.1, BucureºtiTel: 021-312.45.23; www.bioderm.ro

CC..MM.. AACCUUPPUUNNCCTTUURRÃà ªªII FFIITTOOTTEERRAAPPIIEE

ªos. ªtefan Cel Mare 240 Bl.59a Sc.A Et.1 Ap.4Sect.2Tel: 021 6191117 0745 430351

CC..MM..II.. DDRR.. MMIIHHEEÞÞ GGHHEERRGGHHIINNAA

Str. Pajura Nr. 15 Sect.1, BucureºtiTel: 021 6674042 / 23

CC..MM..II..DDRR.. PPRRIISSEECCAARRUU VVIIOORRIICCAA

Calea Cãlãraºilor Nr. 178, Bl. 60, Sc. 1, Ap. 1,Sect.3, Tel: 021 320.78.04

CCEENNTTRRUULL MMEEDDIICCAALL RREECCUUMMEEDD

Str. Grigore Alexandrescu, nr. 33 Sect.1, BucureºtiTel: 021 319.34.30; Fax: 021 319.32.34Terapia durerii; Recuperare medicala;ReumatologieOrtopedie; Endocrinologie – Nutriþie; AcupuncturãMedicina Muncii

CC..MM..II.. DDRR.. SSTTOOIICCIIUU GGHHEEOORRGGHHEE CCRRIISSTTIIAANN

ªos. Iancului Nr.3, Sect.2,, Bucureºti; Tel: 021250.33.33

CC..MM..II..DDRR.. TTEEOODDOORRUU GGIIGGII

Bd. Regina Elisabeta Nr.28, Ap.1, Sect.5,, BucureºtiTel: 021 313.74.66

CCAABBII FFAAMM

Str. Clopotarii Vechi, nr. 12, sector 1, BucureºtiTel: 021 312.08.68;[email protected]; www.cabifam.ro

CCEEDDRRUU -- SSAANN

ªos. ªtefan Cel Mare, nr. 240, bl.59A, et.1, ap.4,sector 2Tel: 021 619 1117, 021 619 [email protected]; www.pirasan.ro

CCEENNTTRRUULL DDEE RREECCUUPPEERRAARREE ªªII RREEIINNTTEEGGRRAARREE SSOOCCIIAALLÃÃ.. AASSOOCCIIAAÞÞIIAA HHAANNDDIICCAAPPAAÞÞIILLOORR SSOOMMAATTIICCII DDIINN RROOMMÂÂNNIIAA

Calea Mosilor 113 Sc. D Et.2 Sect. 2, BucurestiTel: 021 3159589/90

CCEENNTTRRUULL DDEE SSÃÃNNÃÃTTAATTEE CCLLAARR

Str. Turda 118 Bl.37 Sc.C Ap.80 Sect.1, BucureºtiTel: 021 6657420

CCEENNTTRRUULL MMEEDDIICCAALL SSAANNAADDOORR

Str. Dr. Dimitrie Sergiu, nr.26-28, sector 1.,BucureºtiCall Center [email protected]; www.sanador.ro

CCHHIIRRIIAACC OOVVIIDDIIUU CCRRIISSTTIIAANN FFIIZZIIOO KKIINNEETTOOTTEERRAAPPIIEE

Calea Victoriei Nr. 112 Sect. 1, BucureºtiTel: 0722 232557

CCLLIINNIICCAA MMEEMMEENNTTOO--MMEEDD

Str. Brãiliþa, nr. 1, bl. V17, sc. 1, ap. 1, int. 1CTel: 021.326.00.81 / [email protected]; www.clinicamemento.3x.ro

Page 29: Supliment REUMATOLOGIE & RECUPERARE MEDICALA

29

UNIT?{I MEDICALE PRIVATE CARE OFER?SERVICII DE RECUPERARE MEDICAL?

2010 - 2011

CCLLIINNIICCAA RROOMMGGEERRMMEEDD SS..DD.. 22000000

ªoseaua Olteniþei, nr.48-50, sector 4, BucureºtiTel: 021.332 [email protected]

CCLLIINNIIQQUUEE PPLLUUSS

Str. Mihai Eminescu, nr. 260, sector 2, BucureºtiTel: 021 610 60 53, 021 610 60 [email protected]; www.cliniqueplus.ro

CCOORRPPOORREESS SSAANNAA MMEEDDIICCAALL SS..RR..LL..

Str. Grigore Cantilli Nr.10, Sect.1, BucureºtiTel: 021 2119039

DDEELLTTAA MMEEDDIICCAALL CCEENNTTEERR

Calea 13 Septembrie nr. 226, Bl V54, Sc.1, Et.2, Ap.2, sect. 5, BucureºtiTel: [email protected]; www.deltaco.ro

DDIIAA LLIIFFEE MMEEDDIICCAALL CCEENNTTEERR

B-dul Iuliu Maniu nr.73, Bl.3, Sc.8, Parter, Ap.347,sect. 6, Tel: [email protected]; www.dialife-medical.ro

DDIIAAGGNNOOSSIISS CCEENNTTRRUU MMEEDDIICCAALL

Calea Floreasca, nr.60, sector 1, BucureºtiTel: 021-231.67.41 / 231.67.42 / [email protected]; www.diagnosis.ro

GGEERROONNTTOO LLIIFFEE MMEEDD

Str. Ciacova, nr.9, sector 1, BucureºtiTel: 021 667.40.60; www.gerontolifemed.ro

HHAANNYY MMEEDD SSRRLL

Bd. Ferdinand I Nr 135, Sector 2, BucureºtiTel: 021 2525158

HHIIPPOOCCRRAATTEE 22000000 CCLLIINNIICCAA MMEEDDIICCAALLAA

Bd. Chiºinãu, nr. 16, bl. m7, sc. 1, ap. 1, sector 2,BucureºtiTel: 255.51.78; 255.20.75/0721.287.310/[email protected]; www.hipocrat2000.ro

LLAARRYYMMEEDD CCEENNTTRRUULL MMEEDDIICCAALL

Str. Aviator Nicolae Drossu nr. 26, sector 1,BucureºtiTel: 260.12.52; 0722.141.263; [email protected]

Page 30: Supliment REUMATOLOGIE & RECUPERARE MEDICALA

30

UNIT?{I MEDICALE PRIVATE CARE OFER?SERVICII DE RECUPERARE MEDICAL?

Supliment Medical Market - REUMATOLOGIE ªI RECUPERARE MEDICALÃ

LLEEOOMMEEDDIICCAA

B-dul Iuliu Maniu nr. 160, Bl. I, Sc.3, Et.1, Ap.77,sect. 6Tel: [email protected]; www.leomedica.uv.ro

LLOOTTUUSS MMEEDDIICCAA CCEENNTTRRUULL MMEEDDIICCAALL

ªos. Olteniþei, nr.105, bloc intec, et.2, sector 4,BucureºtiTel: 021 332.31.41, 021 332.27.89, 021332.63.75, 021 [email protected]

MMEEDDIICCAALL CCAARREE -- CCEENNTTRRUU DDEE RREECCUUPPEERRAARREEMMEEDDIICCAALLÃÃ

Intr. Tudor ªtefan nr. 42-44 (Dorobanþi), sect. 1,BucureºtiTel: 021-233.97.27; 0723.626.289contact@ medicalcare.ro; www.medicalcare.roMMeeddiicciinnãã FFiizziiccãã ººii ddee rreeccuuppeerraarree mmeeddiiccaallããLLaasseerrtteerraappiiee;; MMaassaajj tteerraappeeuuttiicc ººii ddee rreellaaxxaarreeGGiimmnnaassttiiccãã mmeeddiiccaallãã,, FFiittnneessss tteerraappeeuuttiicc;;KKiinneettootteerraappiiee

MMEEDD NNEEWW LLIIFFEE CCEENNTTRRUU MMEEDDIICCAALL

Str. Romulus, nr. 57, sector 3, BucureºtiTel: 021 326.39.99, 021 326.39.98, [email protected]

MMEEDDIICCAALL CCIITTYY BBLLUUEE

Popa Savu, nr. 16, sector 1, BucureºtiTel: 021.222.17.70/[email protected]; www.medicalcity.ro

MMEEDDIICCAALL FFLLOORR SSRRLL

Intr. Popa Nan Nr.7,Sect.2,, BucureºtiTel: 021 642.28.87

MMEEDDIICCLLUUBB SSRRLL

Bd. Chiºinãu Nr. 6 8, Sect.2, BucureºtiTel: 021 255.04.36

MMEEDDIISSPPOORRTT

Str. Constantin Noica 140, Corp D, Sector 6,BucureºtiTel: 021 2066041, 0723573027

MMEEDDIISSPPOORRTT SSEERRVV

Str. Gabriela Szabo nr.3-11, sect. 6, , BucureºtiTel: [email protected]; www.medisport.ro

MMOOBBIILL MMEEDD

Str. Modoran Ene, Nr.7, Bl.M92, Sc. 2, Ap.53,BucureºtiTel: 021 423.02.74

PPHHIIZZIICCAA MMEEDDIICCAA SS..RR..LL..

Str. Popa Nan Nr.187, Sector 3,, Bucureºti; Tel: 021 3264794

PPOOEEMMEEDDIICCAA

Blv. 1 Mai -Compozitorilor-,nr. 25, bl. C6, sc. 1, ap.3, sector 6, BucureºtiTel: 021 413.93.87; [email protected]

PPRRAAXXIISS MMEEDD SSRRLL

ªos Mihai Bravu Nr. 124, Bl. D26, Sc. A, Ap. 20,BucureºtiTel: 021 2529520

RREEMMEEDD CCLLIINNIICC SS..RR..LL..

Bd Timiºoara Nr.27, Bl.G, Ap.10, BucureºtiTel: 021 7251555

RROOMMGGEERRMMEEDD

B-dul Drumul Taberei nr. 12 Bl. A2, Sc. 2, Ap. 23-24, sect. 6, BucureºtiTel: [email protected]

SSIILLUUTTEENN DDOORRIISS CCOOMMPPAANNYY

B-dul IULIU MANIU nr. 11, sect. 6, BucureºtiTel: 0740.354.051; 021-319.1[email protected];[email protected]

SSOOLLAAMMAARR IIMMPPEEXX

Calea Dorobanþilor nr. 168 Bl. 15, Sc.C, Ap.77,sect. 1, Tel: 021-324.03.05

VVIILLLLAAGGEE MMEEDDIICCAALL CCLLIINNIICC

ªos. Nordului 119, sector 1, BucureºtiTel: (021)232.35.80; (021)232.35.81;(0723)343219; (0722)[email protected]; www.villagemedical.ro

Page 31: Supliment REUMATOLOGIE & RECUPERARE MEDICALA

MEDICAL MARKETCD bazã de date!

BBaazzaa ddee ddaattee mmeeddiiccaallãã ccoonnþþiinnee::�� spitale (date contact, lista medici, dotãri, servicii medicale prestate)

�� centre ºi cabinete medicale private

�� medici de familie

�� stomatologii

�� farmacii

�� furnizori de aparatur㠺i consumabile medicale

�� selecþiile se pot face dupã tipul unitãþii medicale, specialitate medicalã,judeþ, denumire serviciu medical prestat, denumire aparat/instrument me-dical, nume sau/ºi prenume medic, cuvânt cheie aflat în denumireaunitãþilor medicale sau în textul prezentãrilor acestora

�� selecþiile pot fi salvate în formate compatibile Word sau Excel.

CCoommeennzzii llaa 002211//332211..6611..2233,,

rreeddaaccttiiee@@ffiinnwwaattcchh..rroo

C DC D

bazã de dat

bazã de date e

Page 32: Supliment REUMATOLOGIE & RECUPERARE MEDICALA