srijeda, 19. decembar 2012. broj 13.008 godina lxx cijena ... dnevni list republike srpske, bawaluka...

Click here to load reader

Post on 26-Feb-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • www.glassrpske.com DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE, BAWALUKA

  Cijena 0.80 KM

  na{e je BOQESrijeda, 19. decembar 2012. Broj 13.008 Godina LXX

  Srpska okovana snijegom

  странa 9

  Ban ke sve ~e{ }e akti vi ra ju hi po te ke

  странa 13

  Pje snik Bla go je Ba ko vi},

  do bi tnik "Zla tnog vi te za"

  Pe sni ~ko vi te{ tvo mo ̀ e bi ti zla tno

  странa 25

  Vi{e op{tina bez struje

  Problemati~na otplata

  kredita u Srpskoj

  Proizvedeno U SRPSKOJ

  HRONIKAVIJESTI

  странa

  SRBIJA

  странa 17странa 2

  VIJESTI HRONIKA Uhap{eni poreski in spe kto ri uze li 15.000 ma ra ka mi ta

  странa 15

  DRU[TVO Po slo vi u {umarstvu se na mje {ta ju fir ma ma iz FBiH

  странa 7странa 4

  U Srebrenici ni je bi lo udru ̀ e nog zlo ~i na ~kog po du hva ta

  Po vri je |e no 37 stu de na ta u pre vrtawu

  auto bu sa

  STU DEN TI I U^E NI CI IZ BAWALU KE DO @I VJE LI

  SAO BRA]AJ NU NE SRE ]U NA AUTO PU TU U HRVAT SKOJ

  PO 58. PUT IZABRAN NAJBOQI SPORTISTA

  REPUBLIKE SRPSKE U ORGANIZACIJI "GLASA SRPSKE"

  странe 59, 60 i 61

  najboqa u Srpskoj

  Pre sre }na sam,

  jer je ovo kru na

  mo je do sa da{we

  ka ri je re.

  Na da la sam se

  vi so kom

  pla sma nu, ali

  ni sam vje ro va la

  da }u bi ti

  naj boqa, re kla

  Iva na Nin ko vi}

  странa 2

  Svjet ska ban ka obja vi la iz vje {taj o

  stawu u eko no mi ja ma ze maqa regiona

  Ras te re }ewe pri vre de

  kqu~ za no va ra dna mjes ta

  Te ̀ e po vri je |e ni stu den ti Ar hi te kton sko-gra |e vin skog fa kul te ta Tawa

  Gla mo ~ak, Ni na Kon di} i Ma ri ja Dro bac, ali su van `i vo tne opa snos ti

  странa 3

  F O

  T O

  : V . T

  R I

  P I

  ]

  Deset najboqih

  sportista

 • 2 srijeda, 19. dece mbar 2012. GLAS SRPSKE

  Vijesti dana

  www.glassrpske.com Ta ko je to kad je pred sje da va ju }i Ni je mac. [ta

  dru go o~e ki va ti? A ko je po bio Srbe oko Sre bre -

  ni ce? Po {to je Na ser Ori} oslo bo |en, ispa da

  da su Srbi sa mi se be po bi li. Sra mo ta. Ali, tre -

  ba se upi ta ti {ta je RS u~i ni la za svo je ge ne ra le

  ko ji su u Ha gu. Ni {ta. A vi di te {ta pa re ura di {e

  u slu ~a ju Go to vi na i Mar ka~. ^u do. Ne ka ̀ e na -

  rod yaba: "Pa ra vrti gdje bur gi ja ne }e". Sve su te

  su di je u Ha gu "{upqe ispod pa zu ha", a zna te {ta to

  zna ~i. Ka kva prav da i ne bu lo ze.

  Ne ven ka Ju ri {i}

  Pred sta vni ~ki dom Par la men ta BiH

  Skre sa ti buxete, uki nu ti agen ci je

  SA RA JE VO - Po sla ni ci Pred sta vni ~kog do ma Par la men - ta BiH, to kom ju ~e ra{we ras pra ve o vi {e od 70 re vi zor skih iz vje {ta ja in sti tu ci ja BiH za 2011. go di nu, na gla si li su da se ras tro {nost ko ju su evi den ti ra li re vi zo ri, vi {e ne mo ̀ e to- le ri sa ti i po zva li na uki dawe ne po tre bnih agen ci ja.

  [ef klu ba SNSD-a Dra go Ka la bi} ka zao je da u po - tro{wi buyet skog nov ca u in sti tu ci ja ma BiH vri je di ona na ro dna "ne zna li je va {ta ra di de sna".

  - RS ne smi je `mu re }i pla }a ti to li ke agen ci je za ko je ni ko ne zna {ta ra de. Ako bi pi ta li wiho ve di re kto re da opi {u dje- lo krug svo ga ra da ne bi zna li. Tre ba je dnom sti snu ti petqu i skre sa ti buyet za 300 mi li ona, a de set agen ci ja spo ji ti u je dnu. Ovo ra si pni{ tvo ni ko ne mo ̀ e iz dr`a ti - ka zao je Ka la bi}.

  Po sla nik SDS-a Dar ko Ba baq ka zao je da su sje dni ci tre- ba lo da pri sus tvu ju pred sta vni ci Tu ̀ i la{ tva, Su da i Agen- ci je za is tra ge i za {ti tu BiH, na gla siv {i da od go vor ne za ne ga ti vne iz vje {ta je ko na ~no tre ba pro ce su ira ti.

  @. D.

  Vje ko slav Be van da o 2012. go di ni

  Ni je stvo re na ni mar ka du ga u buxetu

  SA RA JE VO - Pred sje da va ju }i Sa vje ta mi nis ta ra BiH Vje- ko slav Be van da re kao je ju ~e, su mi ra ju }i re zul ta te ra da te in- sti tu ci je u 2012. go di ni da su i po red ~iweni ce da dio go di ne ni su ra di li u pu nom sas ta vu iz vr{i li sve pla ni ra ne oba ve ze.

  Be van da je re kao da }e buyet BiH na kra ju go di ne bi ti u su- fi ci tu bez mar ke du ga, na gla siv {i da se sred stva za fi nan si- rawe in sti tu ci ja do 2015. go di ne ne }e po ve }a va ti s ob zi rom na ma kro eko nom ske po ka za teqe. Be van da je is ta kao da su za kon- ski pro je kti ko je su usa gla si li SNSD i SDP, a pri hva ti le os ta le stran ke vla da ju }e {es tor ke, dos tavqeni Sa vje tu mi nis- ta ra i da }e na wima ra di ti re sor na mi nis tar stva i pre dlo - `i ti ih kao za ko ne. Go vo re }i o ispuwavawu oba ve za na evrop skom pu tu, Be van da je ka zao da je od 26 za da ta ka os ta lo jo{ da se usa gla se me ha ni zam ko or di na ci je i pri mje na odlu ke u "slu ~a ju Sej di}-Fin ci".

  @. D.

  SA RA JE VO - Mi nis tar bez- bje dnos ti BiH Fa hru din Ra - don ~i} po ru ~io je da }e osno vni za da tak mi nis tar- stva na ~i jem je ~e lu bi ti bor ba pro tiv sis tem ske ko- rup ci je i kri mi na la.

  - Rje {a vawe slu ~a je va po- li ti ~kih ubis ta va je dan je od kqu ~nih za da ta ka na pu -

  tu BiH ka EU - re kao je Ra - don ~i} za fe de ral ne me di - je i do dao da je Srbi ja na pra vi la ve li ki is ko rak ot kri }em ubi ca Iva na Stam bo li }a.

  Ra don ~i} je is ta kao da ne - ma ra zlo ga da ne bu du ot kri- ve ne ubi ce Jo ze Le uta ra i Neyada Ugqena.

  Fa hru din Ra don ~i}

  Pri ori tet ne ri je {e na po li ti ~ka ubis tva

  PI [E: GO RAN OBRA DO VI] go ra [email protected] glas srpske.com

  KU TI NA - Auto bus pun stu de na ta i u~e ni ka iz Bawalu ke sle tio je ju ~e oko dva ~a sa sa auto pu ta u bli zi - ni Ku ti ne u Hrvat skoj i pre- vrnuo se, a u ne sre }i je po vri je |e no 37 oso ba, me |u ko- ji ma tri te ̀ e.

  Po vri je |e ni

  Te ̀ e su po vri je |e ni stu- den ti Ar hi te kton sko-gra |e - vin skog fa kul te ta Tawa Gla mo ~ak, Ni na Kon di} i Ma - ri ja Dro bac. Gla mo ~a ko va i Kon di }e va su za dr`a ne na li - je ~ewu u si sa ~koj bol ni ci i na la ze se van `i vo tne opa s- nos ti. Dro p~e va je pre ba ~e na u Uni ver zi tet ski kli ni ~ki cen tar Bawalu ka, gdje je ju ~e pod vrgnu ta ope ra ci ji na dla k- ti ce.

  Pre ma ri je ~i ma de ̀ ur nog qeka ra Kli ni ke za tra uma to - lo gi ju Zo ra na Bje lo grli }a ona je primqena sa te {kom po vre- dom la kta, ko ji je odmah ope ra- ti vno zbri nut.

  - Ope ra ti vni za hvat je tra- jao vi {e od dva ~a sa. Pa ci jent ni je vi tal no ugro ̀ en i wego - vo zdrav stve no stawe je sta- bil no. Sve daqe pro gno ze u smi slu re ha bi li ta ci je su pre - urawene - is ta kao je Bje lo- grli}.

  Mi nis tar pros vje te i kul- tu re RS An ton Ka si po vi}, ko - ji je po sje tio Dro p~e vu, re kao je da }e i Gla mo ~a ko va i Kon - di }e va bi ti pre mje {te ne u Bawalu ku ka da to ne bu de ri - zi ~no po wiho vo zdravqe.

  Hi tna po mo} je pre ve zla 27 oso ba u si sa ~ku bol ni cu, a de set je odve ze no u bol ni cu u No voj Gra di {ci. Svi la k{e po vri je |e ni su po sli je uka za ne po mo }i pu {te ni ku }i.

  U auto bu su la kta {ke fir - me "Te {a turs" bi lo je 55 stu- de na ta i u~e ni ka ko ji su se vra }a li sa stu dij skog pu to- vawa iz aus trij skog Gra ca. Ne - sre }a se do go di la na auto pu tu ne ko li ko ki lo me ta ra pri je izlas ka na put za Ku ti nu. Pre - tpos tavqa se da je uzrok bi la kli za va sao bra }aj ni ca, ali se ne iskqu~u je ni mo gu }nost da je vo za~ za spao.

  Por tpa rol po li ci je Si sa - ~ko-mo sla va ~ke `u pa ni je Na- ta li ja Me zak-Do len ~i} re kla je da }e pro tiv vo za ~a bi ti po dne se na kri vi ~na pri ja va zbog iza zi vawa sao bra }aj ne ne sre }e.

  Akci ja

  spa sa vawa

  Na mjes to ne sre }e prvi su sti gli va tro gas ci i izvu kli po vri je |e ne ko ji su bi li pri k- li je {te ni u auto bu su.

  - Uz mno go te {ko }a oslo- bo di li smo ~e ti ri pu tni ka iz zgu ̀ va nog di je la auto bu sa. Bi - lo je an ga ̀ o va no vi {e vo zi la Hi tne po mo }i ko ja su pre vo zi - la po vri je |e ne u bol ni cu - ka - zao je ko man dir va tro ga snog dru{ tva Bran ko Ti{qar.

  U iz vla ~ewu po vri je |e nih iz pre vrnu tog auto bu sa u~es - tvo va li su i stu den ti iz dru-

  gog auto bu sa, me |u ko ji ma je bi - lo i stu de na ta Me di cin skog fa kul te ta iz Bawalu ke, ko ji su im odmah pru ̀ i li prvu po mo}.

  Stu dent Ar hi te kton sko- gra |e vin skog fa kul te ta Bawalu ka i vo |a pu ta Bo ri voj Obra do vi} is pri ~ao je "Gla su Srpske" da su stu den ti ovog i dru gih fa kul te ta i u~e ni ci bawalu ~ke Gi mna zi je u dva au- to bu sa i{li u obi la zak Te hno - lo {kog fa kul te ta u Gra cu.

  - Bio sam u prvom auto bu su, a dru gi se na la zio pet mi nu ta iza nas. Pri mi li smo po ziv da se de si la ne sre }a. Ni ko ni je pa ni ~io. Pri je ne go {to su va tro gas ci sti gli po mo gli smo u iz vla ~ewu stu de na ta iz pre vrnu tog auto bu sa. Ne ko li ko ih je bi lo za robqeno u auto bu - su oko ~e trde se tak mi nu ta - re - kao je Obra do vi} i do dao da je u Aus tri ju pu to va lo oko 130 stu de na ta i u~e ni ka.

  Je dna od pu tni ca is pri ~a - la je da su ne ki pu tni ci spa va - li, dok su dru gi raz go va ra li.

  - U je dnom tre nut ku osje - ti la sam da auto bus na glo skre }e, a za tim se pre vrnuo i po ~eo da kli zi bo ~nom stra- nom po bla tu. Mi smo le tje li auto bu som kao igra ~ke, ~u li su se kri ci, za po ma gawe... Sre - }om ni ko od mo jih ko le ga ni je