srk pravilnik 2019 novo srijeda - web.hks.hr

Click here to load reader

Post on 07-Nov-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

srk pravilnik 2019 novo srijeda.inddFCI PRAVILNIK za provoenje meunarodnih ispita
za sportske radne pse i meunarodnog ispita za pse tragae
Pravilnik su prema nalogu Komisije za sportske radne pse FCI-ja izradili:
Wilfried Schäpermeier (D) Günther Diegel (D)
Robert Markschläger (A) Heinz Gerdes (D) Hari Aron (Sl)
Clemente Grosso (It) Frans Jansen (Nl)
Ovaj je Pravilnik na snazi od 01.01.2019. godine
PREDGOVOR
Poštovani!
Donošenjem i objavljivanjem novog FCI pravilnika za provoenje meunarodnih ispita za sportske radne pse, koji je stupio na snagu 01.01.2019. godine, pred Povjerenstvom za rad sportskih pasmina pasa HKS-a postavio se zadatak prevoenja navedenog Pravilnika sa slubenog njemakog na hrvatski jezik, kako bi se njime mogli sluiti vodii pasa, voditelji teaja za školovanje pasa, markiranti i suci za ocjenjivanje rada sportskih pasa.
U odnosu na sada ve stari Pravilnik, novi donosi novi naziv programa. Tako se IPO mijenja u IGP (INTERNATIONALE GEBRAUSHUNDE PRÜFUNGSORDNUG) i nove programe IBGH 1, 2 i 3 i izmjene u sadraju programa IGP 1 i 2, kao i izmjene u tragakim disciplinama i novi program IFH-V. Zbog svega navedenog korisnici Pravilnika trebaju ga dobro proitati i usvojiti kako ne bi bilo zabuna u primjeni odredbi.
Povjerenstvo za rad sportskih pasmina pasa ovim inom nastavlja kontinuitet objavljivanja FCI pravilnika u svrhu omoguavanja razvoja sportske radne kinologije u našoj zemlji. Povjerenstvo je ovoga puta angairalo aktivne športske radne kinologe na poslovima prevoenja Pravilnika. Ovom prilikom svima im zahvaljujem. Najvei dio posla obavili su gospoa Nada Makar i Nenad Novak. Zato i njima iskrena zahvala. Nastojali smo u Pravilniku zadrati duh hrvatskog jezika i uobiajene govorne prakse koja se uklopila u postavljene jezine norme.
U ime Povjerenstva za RSPP svima koji su dali svoj doprinos najtoplije zahvaljujem. Siguran sam kako e ova knjiica postati neophodna i vrijedna struna literatura svima onima koji se bave sportskom radnom kinologijom.
ZDRAVKO KLIEK predsjednik Povjerenstva za RSPP
4
Nadzor nad ispitom
Anti doping propisi i propisi o cijepljenju
Socijalna snošljivost
Brnjica
Odgovornost
Cijepljenje
Zapovjedi
Svjetsko i europsko prvenstvo
Proba naravi
Kontrola identiteta
Ispit za psa pratitelja s testom ponašanja u prometu (BH/VT)
Ispit za psa pratitelja na poligonu
Ispit za psa pratitelja u prometu
IGP predispit (IGP-V)
IGP- V, disciplina C-obrana
Ispit uzgojne uporabljivosti, IGP-ZTP
IGP-ZTP, disciplina A - trag
IGP-ZTP, disciplina B- poslušnost
IGP-ZTP, disciplina C- obrana
IGP-1, disciplina A – trag
Meunarodni ispit za sportske radne pse IGP-2
IGP-2, disciplina A-trag
IGP-2, disciplina B-poslušnost
IGP-3, disciplina A-trag
IGP-3, disciplina B-poslušnost
IGP-3, disciplina C-obrana
Program IFH-V
Program IFH-1
Program IFH-2
Ispit za sportske radne pse, trag FPr 1-3
Ispit za sportske radne pse, poslušnost UPr 1-3
Ispit za sportske radne pse, obrana SPr 1-3
Pretraivaki ispiti (StPr 1-3)
OPE ODREDBE
Valjanost Ovaj Pravilnik razradila je Komisija za športske radne pse FCI-a, a prihvatio Generalni komitet FCI-a u 2018. godine. Pravilnik stupa na snagu 1. sijenja 2019. godine i zamjenjuje sve odredbe dosadašnjih pravilnika.
Komisija je Pravilnik raspravila i razradila na njemakom jeziku. U spornim sluajevima, osobito pri prijevodima na druge jezike, mjerodavan je njemaki tekst. Pravilnik vrijedi za sve zemlje lanice FCI-a.
Openito Ispitne priredbe i natjecanja trebaju sluiti dvama ciljevima. 1. Utvrditi sposobnost pasa za pojedinu uporabnu svrhu 2. Ouvanju i unapreivanju zdravlja i radne sposobnosti pasa
Nacionalnim kinološkim savezima (NKS) preporuuje se unapreivanje IGP. Posebno bi meunarodna natjecanja trebala biti organizirana prema IGP-u. Sve ispitne priredbe i natjecanja, kada je rije o njihovom provoenju i ponašanju sudionika, podlijeu naelima športskog ponašanja. Odredbe u ovom Pravilniku obve zu jue su za sve sudionike. Svi natjecatelji moraju ispuniti jednake radne zahtjeve. Radne priredbe javnog su karaktera, a mjesto i poetak odravanja treba biti javno obznanjeno svim lanovima.
Ispitne priredbe i natjecanja moraju odgovarati kompletnim ispitnim stupnjevima ili pojedinim kompletnim disciplinama dotinih ispitnih stupnjeva. Uspješno poloen kompletni ispitni stupanj, u okviru neke priredbe, uvijek se priznaje kao stupanj školovanosti psa. Postignuti ispitni stupanj školovanosti psa moraju priznati sve lanice FCI-a. U zemljama u kojima je zabranjen test optereenja palicom, taj dio ispita moe se izostaviti.
Svaki ispitni stupanj moe se po volji više puta ponoviti. Ispitni stupanj polae se po redu (stupanj 1,2,3). Na sljedei viši ispitni stupanj psa se moe predvesti tek nakon poloenog nieg ispitnog stupnja. Pas se uvijek mora privesti na najviše poloeni ispitni stupanj, osim kada ispit nije vezan za redoslijed ili kvalifi kaciju (ponovno polaganje ispita radi boljeg rezultata).
Ispitna sezona Ispitne se priredbe mogu provoditi tijekom cijele godine ako vremenske prilike to dopuštaju te ako sigurnost i zdravlje ovjeka i psa nisu ugroeni. U protivnom se od provoenja ispitne priredbe treba odustati. Odluku o tome donosi ispitni sudac. NKS moe ograniiti sezonu na podruju koje je pod njegovom nadlenošu.
9
PRAVILNICI ŠPORTSKE RADNE KINOLOGIJE
Ispitni dani a) Ispit subotom i nedjeljom U pravilu se ispiti odravaju ili krajem tjedna, ili za dravne praznike. Ispiti za psa pratitelja mogu se odravati takoer u ispitne dane. Mogue je poloiti ispit za psa pratitelja i IGP-1 ili FH-1 tijekom dvodnevnog ispita (petak/subota ili subota/ nedjelja), pri emu je po danu mogu samo jedan nastup. Izmeu ispita za psa pratitelja i IGP-1, IGP-V, FPr, UPr, SPr, AD, IFH-V, IFH-1, IGP- FH, IGP- ZTP, IBGH-1 i StPr-1 ispita, ne postoji vrijeme ekanja. Na primjer, ispit za psa pratitelja odrat e se u subotu, a IGP-1 ili IFH-1 odrat e se u nedjelju.
b) Ispit petkom Ispitna priredba petkom smije se odrati samo zajedno sa subotom.
Napomena: Ispitne priredbe petkom smiju se odrati samo ako je za subotu prijavljeno više pasa nego što je ih mogue ocijeniti. Poetak ispitne priredbe petkom ne smije biti prije 12 sati. Ispit IGP-FH koji je zapoeo u petak moe biti završen samo u subotu. Psi pojedine programe mogu završiti u petak.
Iznimka: Ako sudionici polau ispit za psa pratitelja, onda mogu startati takoer u petak ako u subotu trebaju polagati IGP-1 ili IFH-1.
c) Pravila za praznik Na dane praznika postupa se jednako kao i u ispitne dane. Iznimka: Treba uzeti u obzir pravila ili posebne odredbe koje vrijede za praznike svake pojedinane zemlje. Za ispite se ne moe koristiti pola dana prije praznika, ako oni padaju unutar tjedna.
Organizacija ispita i voditelj ispita Za organizacijski dio ispitne priredbe odgovoran je voditelj ispita. On obavlja i nadzire sve potrebne poslove za pripremu i provoenje ispitne priredbe. Mora jamiti propisani tijek ispitne priredbe te ispitnim sucima stajati na raspolaganju cijelo vrijeme trajanja ispitne priredbe. Voditelj ispita ne smije predvesti nijednog psa ili preuzeti neke druge funkcije.
Voditelj ispita duan je: a) pribaviti potrebna odobrenja za provoenje priredbe b) osigurati odgovarajui teren za trag za sve ispitne stupnjeve c) postignuti dogovor s vlasnicima terena i lokalnim lovakim društvima za terene, na kojima se postavljaju tragovi d) osigurati struni pomoni kadar (markirante za disciplinu obrane, tragopolagae, grupu ljudi itd.) e) dogovoriti termin ispitne priredbe f) osigurati potrebna pomagala za provoenje ispita g) pripremiti dokumentaciju kao što su sudake i ocjenske liste za sve ispitne stupnjeve, izvješe o ispitu, utakmici h) voditi brigu o radnim knjiicama, rodovnicama, potvrdama o cijepljenju i ako je potrebno o potvrdama obveznog osiguranja.
10
PRAVILNICI ŠPORTSKE RADNE KINOLOGIJE
Voditelj ispita mora najmanje tri dana prije priredbe obavijestiti ispitnog suca o mjestu i poetku ispitne priredbe, nainu dolaska (opis puta), vrsti ispita i broju prijavljenih pasa. Ako to propusti, ispitni sudac ima pravo odustati od svoje obveze. Prije poetka ispita ispitnom sucu treba pokazati odobrenje za provoenje priredbe.
Nadzor nad ispitom NKS moe organizirati nadzor nad ispitom. Struna osoba, koju ovlasti NKS, kontrolira propisno provoenje ispita u skladu s odredbama ovog Pravilnika i Pravilnika o kontroli ispita NKS. Tijela koja daju dozvolu za provoenje nekog ispita takoer mogu zatraiti nadzor nad ispitom.
Ispitni suci Organizator na priredbama moe sam kontaktirati ispitne suce koji imaju li cen cu za suenje na ispitima IGP. NKS daje suglasnost za ispitne suce, tragopolagae i markirante.
Ispitne suce, koji e suditi na svjetskim prvenstvima, imenuje Komisija za športske radne pse FCI-a uz suglasnost organizatora. Koliko e se sudaca pozvati prepušta se organizatoru. Ipak, jedan ispitni sudac dnev no smije suditi najviše 36 disciplina. Kod svjetskih ili nacionalnih prvenstava taj se broj uz suglasnost organizatora moe i poveati.
Ispitni sudac ne smije suditi: a) pse koji su u njegovom vlasništvu ili iji je dratelj b) pse iji vlasnik ili dratelj ivi s njim u istom kuanstvu c) pse koje predvode osobe koje ive s njim u istom kuanstvu.
Ispitni sudac ne smije: a) na ispitu na kojem sudi sam voditi nekog psa b) svojim ponašanjem ometati ili utjecati na rad psa.
On je odgovoran za pri dra vanje i korektnu primjenu odredbi vaeeg Pravilnika i ima pravo prekinuti ispit u sluaju nepoštovanja Pravilnika i njegovih odredbi.
Odredbe o dozvoli za pristupanje ispitu Na dan ispita pas mora imati navršenu propisanu dob. Iznimke nisu dozvoljene. Uvjet za pristupanje ispitu poloen je ispit za psa pratitelja (BH/VT) prema odredbama Pravilnika za pristupanje ispitima nacionalnog kinološkog saveza. Starosna dob za pristupanje BH/VT ispitu moe svaki NKS sam odrediti, ali ne smije biti prije navršenih 12 mjeseci ivota.
Na ispitima mogu sudjelovati svi psi, bez obzira na veliinu, pasminu ili rodovnicu. Ispitni sudac odluuje moe li pas ispuniti sve zahtjeve IGP ispita.
11
PRAVILNICI ŠPORTSKE RADNE KINOLOGIJE
en kama u tjeranju dozvoljeno je sudjelovanje na ispitnim priredbama, ali ih se mora drati odvojeno od ostalih sudionika. U disciplini A navedene se enke ispituju prema planiranoj satnici, dok se u ostalim disciplinama ispituju kao posljednje, na kraju priredbe. Vidljivo skotne enke, enke koje doje ili enke u pratnji svoje štenadi kao i bolesni psi i psi na koje se sumnja da su zaraeni, ne smiju pristupiti priredbi.
U sluaju dvojbe odluku donosi veterinar. O danima kada nastupa zabrana sudjelovanja na ispitnim priredbama kod skotnih enki i enki koje doje, odluku donosi FCI, odnosno NKS.
Kratica za ispit Preduvjet Starost u mjesecima
BH/VT - 12 FPr stupanj 1 – 3 BH/VT 15 UPr stupanj 1 – 3 BH/VT 15 SPr stupanj 1 – 3 BH/VT 18 GPr stupanj 1-3 BH/VT 15
IBGH -1 BH/VT 15 IBGH-2 IBGH -1 15 IBGH-3 IBGH-2, OBID. 1 ili IGP-1 15 IGP-V BH/VT 15
IGP-ZTP BH/VT 18 IGP-1 BH/VT 18 IGP-2 IGP-1 19 IGP- 3 IGP-2 20 IFH-V BH/VT 15
IFH- 1 BH/VT 18 IFH - 2 IFH- 1 19 IGP -FH BH/VT 20 StPr 1 BH/VT 15 StPr 2 StPr 1 15 StPr 3 StPr 2 15
AD BH/VT 16
Pod kraticom FPr 1-3 podrazumijevaju se vjebe na tragu navedene u IGP-1 do IGP-3
Pod kraticom UPr 1-3 podrazumijevaju se vjebe poslušnosti navedene u IGP-1 do IGP-3
Pod kraticom SPr 1-3 podrazumijevaju se vjebe obrane navedene u IGP-1 do IGP-3
Pod kraticom GPr 1-3 podrazumijevaju se vjebe u disciplini B i C navedene u IGP-1 do IGP-3
12
PRAVILNICI ŠPORTSKE RADNE KINOLOGIJE
Navedeni se programi mogu polagati kao pojedinane discipline, ali se ne ocjenjuju. Priredbe samo s disciplinom C- obrana ne mogu se odravati. Vodi moe odluiti kojem ispitnom stupnju e pristupiti, bez da prije toga pristupi nekom niem stupnju.
Anti-doping propisi i propisi o cijepljenju Pas prijavljen i doveden na natjecanje ne smije na dan natjecanja u svom tkivu i tjelesnim tekuinama imati bilo kakve zabranjene supstance navedene na FCI-listi. O provedenim kontrolama i moguim sankcijama zbog kršenja pravila FCI izvješuje svoje lanice. Nacionalni savezi mogu te propise uz vlastitu odgovornost još proširiti. Pas mora imati vaeu potvrdu o cijepljenju protiv bjesnoe, što dokazuje knjiicom o cijepljenju.
Socijalna snošljivost
Pas koji bilo kada za vrijeme, prije ili poslije natjecanja ugrize ili pokuša ugristi ili napasti drugog psa ili osobu, odmah se diskvalifi cira. Poništavaju se svi bodovi i onda ako je priredba ve završena. Kod dvodnevne manifestacije diskvalifi kacija vrijedi i za drugi dan, odnosno pas se više ne moe natjecati. Kod diskvalifi kacije radi socijalne nesnošljivosti, vodi takvog psa mora kod sljedeeg nastupa priloiti dokaz da je s tim psom ponovno uspješno poloio BH ispit s probom naravi.
Napomena: Ponovni ispit ne moe se polagati kod suca kod kojeg se polagao prvi puta BH-ispit s testom naravi. Diskvalifi kacija se upisuje u radnu knjiicu na sljedei nain: Diskvalifi kacija zbog nedostatka socijalne snošljivosti. Pas mora ponovno poloiti BH-ispit s testom naravi.
13
FPr stupanj 1 – 3 tragaki ispit po jedna disciplina
UPr stupanj 1 – 3 ispit poslušnost po jedna disciplina
SPr stupanj 1 – 3 ispit obrane po jedna disciplina
GPr stupanj 1-3 ispit poslušnosti i obrana dvije discipline
IBGH 1- 3 ispit poslušnost po jedna disciplina
BH/VT ispit za psa pratitelja + ispit strunosti tri discipline
BH ispit za psa pratitelja dvije discipline
IGP-V predispit dvije discipline
IGP-ZTP meunarodni ispit uzgojne sposobnosti tri discipline
IGP 1 – 3 meunarodni ispit za športske radne pse po tri discipline
IFH-V tragaki ispit po jedna disciplina
IFH 1 – 2 tragaki ispit po tri discipline
IGP -FH meunarodni tragaki ispit po tri discipline
StPr 1 -3 pretraivaki ispit po jedna disciplina
AD ispit izdrljivosti po jedna disciplina
Za velike priredbe koje organizira nacionalni kinološki savez, mogu se odrediti posebna pravila.
14
PRAVILNICI ŠPORTSKE RADNE KINOLOGIJE
Sudionici ispita Sudionici ispita moraju poštovati rok za prijavu. Predajom prijavnice, sudionik se obvezuje na plaanje upisnine. Ako je neki sudionik sprijeen pristupiti ispitu, mora o tome odmah obavijestiti voditelja priredbe.
Sudionik se mora pridravati veterinarskih odredbi te odredbi o zaštiti ivotinja koje su na snazi na podruju odravanja ispitne priredbe. Sudionik mora slušati upute ispitnog suca i voditelja ispita te mora svog psa voditi športski besprijekorno. Bez obzira na rezultat u nekoj disciplini, sa psom mora nastupiti u svim disciplinama prijavljenog ispita. Ispitna priredba poinje preuzimanjem radnih knjiica sudionika, a završava objavom rezultata i predajom ispitnih knjiica. Najmanji broj sudionika utvren je sa etiri vodia po danu. Najmanji broj sudionika smije biti manji iskljuivo kod BH/VT ispita, ako ti psi na istoj priredbi polau drugi dan, još neki ispit. Pojedinani ispit nije dozvoljen. Vodi smije s istim psom sudjelovati samo na jednoj priredbi (dvodnevni ispiti smatraju se kao jedna priredba). Vodi smije na ispit voditi najviše dva psa. Pas smije unutar jednog ispita dobiti samo jednu ocjenu.
Iznimka: BH/VT spojen s nekim drugim ispitom 1. stupnja. U sluaju kada se na isti stupanj prijavi više vodia, redoslijed nastupa odreuje se izvlaenjem brojeva.
Uvjet za polaganje ispita je da su vlasnik i vodi psa lanovi NKS-a, priznatom od FCI. Iznimke moe odrediti NKS iskljuivo za BH/VT ispite.
Sudionici s tjelesnim manama Vodii s tjelesnim manama zbog kojih psa ne mogu voditi s lijeve strane, psa mogu voditi s desne strane. U tom sluaju vrijede ista pravila o voenju psa. Prije poetka ispita to se mora prijaviti ispitnom sucu. NKS moe dozvoliti i druge iznimke.
Ogrlica i voenje na povodniku Iz sigurnosnih i pravnih razloga vodi mora za vrijeme cijelog ispita nositi povodnik koji je obješen ili nošen tako da ga pas ne vidi. Pas stalno mora nositi ogrlicu s dugakim karikama. Ispitni sudac u svim razredima treba obratiti posebnu pozornost na nošenje ogrlica. Kod polaganja ispita za psa pratitelja s testom ponašanja (BH/VT) dozvoljeno je nošenje sintetikih, konih, platnenih i sl. ogrlica ili prsnih oprsnica. Na ispitima IBGH 1 - 3 mogu se koristiti iste ogrlice kao na BH/VT ispitu, osim prsnih oprsnica. Ogrlica ne smije imati bodlje ili druge kuke te mora biti labava oko vrata. Prije pristupanja ispitu treba skinuti ogrlicu protiv nametnika. Pri sumnji na manipulaciju ispitni sudac moe zatraiti zamjenu ogrlice. Zamjena treba uslijediti prije poetka ispita u pojedinim razredima. Pri sumnji na namjernu prijevaru (sakrivene bodlje i sl.) sudac mora diskvalifi cirati sudionika s daljnjeg ispita Pri radu na tragu, uz lananu ogrlicu, moe se dodatno staviti orma. Ako se pas za vrijeme ispita ozlijedi ili je njegova uinkovitost ograniena, sudac mora, bez suglasnosti vodia, prekinuti ispit za toga psa.
15
PRAVILNICI ŠPORTSKE RADNE KINOLOGIJE
Brnjica Treba obratiti pozornost na propise pojedinih zemalja koji se odnose na voenje pasa u javnosti. Vodii na koje se ta pravila odnose mogu tijekom ispita za psa pratitelja (BH/VT), u prometnom dijelu ispita, voditi svoga psa i s brnjicom.
Odgovornost Vlasnik psa snosi troškove za svaku štetu koju poini njegov pas osobama ili stvarima. Kao dratelj psa mora biti osiguran od posljedica. Za eventualne nezgode tijekom ispita vodi snosi odgovornost za sebe i za svoga psa. Upute koje daje ispitni sudac, odnosno organizator, vodi dobrovoljno prihvaa i izvršava ih na vlastiti rizik.
Cijepljenje Dokaz o cijepljenju koja su propisala dravna tijela (knjiicu o cijepljenju) na zahtjev se predouje ispitnom sucu, odnosno voditelju ispita prije poetka ispita.
Proglašenje pobjednika, podjela nagrada Pobjednike treba proglasiti odvojeno prema vrsti ispita IGP 1-3, IFH-1, IFH-2, IGP-FH, BH/VT, IBGH 1-3.
Pri jednakom broju bodova po stupnju IGP 1 – 3, odluujui je rezultat discipline C. Ako je i tu isti broj bodova, odluuje broj bodova discipline B.
Pri jednakom broju bodova u sve tri discipline dodjeljuju se isti plasmani. U tom sluaju ne dodjeljuje se slijedei plasman. Kod jednakog broja bodova u programu IGP-FH prednost se daje veim pojedinanim bodovima, a kod istog broja bodova u oba nastupa dodjeljuje se isti plasman. Na proglašenju pobjednika sudjeluju svi sudionici ispita. Ispit završava proglašenjem pobjednika i podjelom ispitne dokumentacije.
Naslovi Naslov meunarodni prvak u radu (CACIT), FCI dodjeljuje na temelju zahtjeva koji vodi upuuje nacionalnom kinološkom savezu.
Dodjela CACIT-a i R. CACIT-a provodi se na natjecanjima koja su dobila odobrenje od FCI-a i na kojima su psi predvedeni u najvišem ispitnom stupnju (IGP-3, IGP- FH ). Na jednom natjecanju moe se dodijeliti samo jedan CACIT i jedan R CACIT. Na CACIT priredbu moraju biti pozvani svi nacionalni savezi FCI-a. Na priredbu se moraju pozvati najmanje dva ispitna suca, od toga barem jedan ispitni sudac mora biti iz nekog drugog NKS-a. CACIT se dodjeljuje na prijedlog ispitnog suca. CACIT, odnosno R. CACIT, mogu dobiti samo psi: a) koji su na izlobi dobili najmanje ocjenu oblika, vrlo dobar b) koji su na ispitu u radu dobili najmanje ocjenu vrlo dobar. Dodjela CACIT-a nije izravno vezana za postignuti rang c) koji prema nomenklaturi FCI-a pripadaju skupini 1, 2 i 3 te podlijeu radnom ispitu (športski radni psi i psi tragai).
Uvjete za naslov nacionalni prvak u radu, odreuje NKS.
16
PRAVILNICI ŠPORTSKE RADNE KINOLOGIJE
Radna knjiica Radna knjiica obvezna je za svakog psa koji sudjeluje na ispitnoj priredbi. Radnu knjiicu izdaje NKS nadlean za vlasnika. Evidenciju izdanih radnih knjiica vodi NKS. Rezultati ispita trebaju se uvijek upisati u radnu knjiicu, koju treba kontrolirati i potpisati ispitni sudac, a ako je pred vi eno, i voditelj ispita.
U radnu knjiicu obavezno se upisuje broj radne knjiice ime i pasmina psa, identifi kacija psa (tetovirani broj, broj ipa), ime i adresa, eventualno broj lanske iskaznice vlasnika psa i broj lanske iskaznice vodia, datum i mjesto odravanja ispita, naziv ispita, bodovi u disciplina A, B i C, TSB ocjena, ukupan broj bodova, redoslijed, ime suca i potpis suca.
Ocjenjivanje TSB-a disciplina C (vrijedi za sve ispitne stupnjeve) Ocjenjivanjem TSB-a opisuju se priroene karakterne osobine psa s obzirom na korištenje u uzgoju. TSB ocjena nema nikakvog utjecaja na rezultat ispita ili na završni poredak. TSB ocjena poinje vjebom zaustavljanje i oblajavanje.
Pridjevima: izraen - ausgeprägt (a), prisutan - vorhanden (vh) i nedovoljan - nicht genügend (ng) ocjenjuju se sljedee osobine:
priroeni nagon (Triebveranlagung) samopouzda nje (Selbstsicherheit) optereenje (Belastbarkeit).
Ocjenu TSB-a izraen (a) dobiva pas koji pokazuje veliku elju za radom i jasno uoljive nagone, koji ciljano izvrši osnovnu namjeru vjebe, ima samouvjeren nastup, potpunu pozornost i iznadprosjenu sposobnost za izdra va njem opte- re enja. Ocjenu TSB-a prisutan (vh) dobiva pas s ogranienom voljom za rad, ogranienim nagonskim ponašanjem, samopouzdanošu, pozor noš u i optereenjem. Ocjenu TSB-a nedovoljan (ng) dobiva pas koji ne pokazuje zanimanje za rad, koji ima manjak priroenog nagona, manjak samouvjerenosti i nedovoljnu sposobnost za izdravanjem optereenja.
Zapovijedi Zapovijedi se izgovaraju normalnim tonom i za jednu radnju moraju biti uvijek iste. Kod poziva moe se umjesto doi upotrijebiti ime psa.…