srijeda - gkbm.hr

Click here to load reader

Post on 29-Nov-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Kralja Tomislava 2
31300 Beli Manastir
[email protected] – Posudbeni odjel
RH
knjiniarka
Bojana Teši, lan,
Renata Beni, lan
knjinica Maara u RH, kao jedina narodna
knjinica na podruju Baranje, svoje usluge je
pruala stanovnicima grada Belog Manastira,
pripadajuih prigradskih naselja (Šumarina,
Svojim radom i uslugama omoguila je:
neposredan pristup svim vrstama
korisnika (predškolci, uenici, studenti,
potrebama),
ponudom reprezentativne literature,
djece od najranije dobi bogatom
ponudom djeje literature i
organiziranjem kreativnih i drugih
suradnju sa osnovnim i srednjim
školama te predškolskim ustanovama
na podruju cijele Baranje,
kulturne razliitosti na podruju
Hrvatskoj te regionalnim Društvom
knjiniara Slavonije i Baranje
kontinuiranu meunarodnu suradnju s
knjinicama izvan granice Hrvatske.
predano kroz mnogobrojne programe,
svim odjelima i segmentima rada.
U Knjinici je tijekom 2015. godine bilo
zaposleno 7 radnika na odgovarajuim radnim
mjestima.
Centru za kulturu Grada Belog Manastira, a pola
radnog vremena poslove obavljaju za Knjinicu.
Odobrenim sredstvima za rad u 2015. godini
raspolagalo se racionalno i vrlo štedljivo, a
obveze ustanove redovito su podmirivane.
Nastojali
3
razliite korisnike skupine i njihove potrebe te
smo nastavili sa posjetima Domu za stare i
nemone osobe u Belom Manastiru,
bibliomobilskom slubom, a posebna se
pozornost posvetila radu s djecom
osnovnoškolske i vrtike dobi.
Dardi rezultirala je velikim pripremama u prvom
tromjeseju godine, no zbog razliitih stajališta
do otvaranja Ogranka ipak nije došlo. Pet tisua
jedinica knjinine grae koje su bile
pripremljene za potrebe ogranka vraene su u
ukupni fond Knjinice, natjeaj za radno mjesto
je poništen, a sredstva dobivena od
Ministarstva kulture RH za kupovinu
informatike opreme iskorištena su za
uneprijeenje knjininog poslovanja. Sve
Opina Darda.
22.844 korisnika prilikom posudbe i vraanja
knjiga, korištenja ostalih knjininih usluga te
dolazaka na organizirane aktivnosti i programe.
Ukupno je proitano 20.311 jedinica knjinine
grae.
pa knjinini fond na dan 31. prosinca 2015.
godine iznosi 54.786 jedinica.
mogunostima, najnovije i najprodavanije
djeji odjel gdje, osim slikovnica za najmlae,
lektirnih naslova i djejih enciklopedija nudi i
mnoštvo knjiga za mlade koje su trenutni hit.
Knjinica je aktivni sudionik kulturnog i
obrazovnog ivota grada Belog Manastira te
samostalno i u suradnji sa školama, vrti ima i
kulturnim ustanovama organizira predavanja,
Statistiki pokazatelji navedeni u izvješu kao i
svakodnevna vidljiva prisutnost naših korisnika
u prostorima Knjinice, dokazuju interes i
potrebu za knjigom, informacijom i ostalim
knjininim uslugama.
svima koji su podrali njen rad i djelovanje na
promociji kulture itanje i širenje pismenosti od
korisnika, volontera, izdavaa do lokalnih
medija.
4
osiguravanje slubi i usluga koje e omoguiti i
potaknuti korištenje knjinine grae. Gradska
knjinica Beli Manastir prikuplja raznoliku grau
i otvorena je svim slojevima društva.
Svojim slubama i uslugama potie i širi ope
obrazovanje, struni i znanstveni rad, a
posebno se zalae za to da svi slojevi društva
steknu naviku itanja i korištenja raznolikih
knjininih usluga. Svoju djelatnost temelji na
meunarodnim propisima, nacionalnim
vezanim za knjiniarsku struku kao što su:
UNESCO-v Manifest za narodne knjinice
(1994.) ,
(2011.),
Glasgowska deklaracija o knjinicama,
informacijskim slubama i intelektualnoj
2000.) ,
Republici Hrvatskoj.
statistici, zabiljeen sveukupan broj od 22.844
korisnika, što je za 26 korisnika više nego u
2014. godini.
Iz grafa je vidljivo, kao i prethodnih godina,
kako je najvea frekvencija korisnika upravo za
vrijeme trajanja školske godine. Razlog veem
broju korisnika je i injenica
5
i dravnoj razini organiziraju u mjesecima dok
traje školska godina pa sve do poetka ljetnih
godišnjih odmora i praznika.
Manastir evidentirano je sveukupno 5.218
lanova, od ega je u 2015. godini upisano
960 lanova.
Na grafu upisa lanova u 2015. godini vidljivo
je kako je najviše upisa bilo u poetnim i
završnim mjesecima u godini. Izuzetak je
veljaa kada je zbog kvara na serveru
kompletna evidencija o poslovanju na odjelu
posudbe obavljena runo. Za knjinine usluge
u tom su mjesecu korišteni blok rauni. Obnove
lanstva i upisi korisnika iz veljae evidentirani
su u raunalo od 9. do 11. oujka nakon
popravka servera.
puškarci, a 59% ine ene. U odnosu na
prethodne godine, u 2015. godini se uoava
poveanje upisa djece vrtike dobi. Tijekom
cijele godine godišnja lanarina za korištenje
knjininih slubi i usluga iznosila je 60 kn.
Sveukupno je besplatnih upisa bilo 363.
Knjinica je zadrala model besplatnog
ulanjenja za socijalno ugroeno stanovništvo
uz predoenje potvrde Centra za scojalnu skrb
(41 osoba), te mjere poticanja itanja:
besplatno ulanjenje za uenike prvih razreda
osnovnih i srednjih škola s podruja grada
Belog Manastira, te nagradna ulanjenja
(pobjednici foto-natjeaja i najitatelji).
u škole upisuje manji broj djece, u 2015. godini
i u Knjinicu je upisano manje lanova, a
posebno se to vidi na broju besplatnih upisa,
koji su npr. 2011. godine brojali 691 osobu, a u
2015. godini 363.
mjesena statistika o vrsti posuene grae, a
podaci prikazuju sveukupno 20.311 posuenih
jedinica knjinine grae što je za 243 jedinice
više nego u 2014. godini. Od spomenutog broja
14.032 jedinice posuene su s odjela za
odrasle, 3.833 jedinice s djejeg odjela, 92
jedinice s odjela medijateke, a 2.354 razliitih
jedinica periodike i referentne knjinine grae
koristilo se u prostoru za itanje dnevnog tiska
na posudbenom odjelu.
Odjel za odrasle
nudi knjinine usluge odraslima, studentima,
srednjoškolcima i umirovljenicima. Pristup
što znai da traeni naslov korisnik moe
samostalno pronai na policama. Na policama u
slobodnom pristupu smještena je sva
beletristika rasporeena u knjievnosti
strune skupine, na polici su poredane prema
abecednom redu prezimena autora. Ostali dio
knjininog fonda nalazi se u zatvorenom
spremištu, a korisnicima je dostupan na upit.
Posebno mjesto zauzimaju tri posebne zbirke
koje nisu u slobodnom pristupu, a to su:
zaviajna zbirka,
formata.
mrenom katalogu Knjinice.
ukupno 14.032 jedinice knjine grae.
7
struna, znanstvena i popularno-
14%,
beletristika - 10.610 jedinica ili 76%.
Sveukupna posudba knjine grae za odrasle
po mjesecima u 2015. godini prikazana je
tablicom:
2015.
godina
Struna
najviše posuuje domaa i strana beletristika,
zatim struna literatura te lektirni naslovi.
Od strune i popularno-znanstvene literature za
odrasle najviše su se posuivali naslovi s
podruja psihologije i f ilozofije te društvenih
znanosti kao što su ekonomija, sociologija,
pravo, odgoj i obrazovanje i sl., a u manjoj
mjeri umjetnost, prirodne znanosti, lingvistika i
teorija knjievnosti.
0
informacijsko-referalne usluge pri izradi
korisnika.
Medijateka
Manastir na kojem se mogu pronai glazba,
film i drugi sadraji (raunalne igrice,
edukativni cd romovi). Nabavom audiovizualne
grae posebna se pozornost posveuje izgradnji
i njegovanju kvalitetne glazbene i f ilmske
umjetnosti. U 2015. godini su sveukupno
posuene 92 jedinice audiovizualne grae:
8
sadraja na DVD-u – 41 ili 44%,
edukativnih sadraja na CD ROM-u – 7 ili
8%,
Broj posuene grae je manji u odnosu na
2014. godinu, a razlog tomu je sve manja
ponuda naslova i velika dostupnost sadraja na
internetu.
godini prikazana je grafom:
itaonica dnevnog tiska u kojoj su dostupni
naslovi - Veernji list, Jutarnji list, Glas
Slavonije, tjednici Új Magyar Képes Újság i
Horvátországi Magyar Napló te se mogu koristiti
i enciklopedije, rjenici i leksikoni iz referentne
zbirke.
novina. Korisnici itaonice dnevnog tiska nisu
nuno i lanovi knjinice.
najviše itao:
referentna i druga knjina graa - 314
ili 13%
odrasli i uenici osnovnih i srednjih škola.
Struktura korisnika koja je tijekom godine
koristila knjininu grau u prostoru itaonice je
sljedea:
s pristupom internetu. U 2015. godini je putem
obrasca za korištenje osobnog raunala i
interneta evidentirano 63 korisnika. Raunalo
se koristilo prvenstveno u svrhu dobivanja
nekih opih informacija preko interneta (30),
zatim za društvene mree (14), za strune i
obrazovne potrebe (11), za zabavu (6), a
najmanje se koristilo za pregledavanje
elektronike pošte (2).
osnovnoškolskog uzrasta i mladima, roditeljima,
onima koji rade s djecom, ali i svima koji vole
zaviriti u arobni svijet mašte i razigranog
stvaralaštva. Knjinina graa koja se posuuje
su:
pria…),
stripovi,
popularno-znanstvena literatura za
djecu i mlade.
lektire, slikovnice i stripove, djeci je na
raspolaganju i referentna zbirka. Suraujemo s
vrtiima, školama i nakladnicima te
organiziramo razliite aktivnosti tijekom godine,
a to su:
prigodne radionice za djecu,
izlobe djejih radova.
sveukupno 3.833 jedinice knjine grae.
Knjina graa koja se posuivala s djejeg
odjela je sljedea:
ili 8%
djeja i omladinska knjievnost – 1.534
jedinica ili 40%
djeje knjige – 1.884 jedinica
slikovnice – 826 jedinica
je u tablici:
D J E
Vidljivo je kako u posudbi djeje strune
literature nema nekih veih oscilacija tijekom
godine. Lektirni naslovi se najviše posuuju za
vrijeme trajanja školske godine, dok se u
ljetnim mjesecima posuuju novi i ve
popularni naslovi iz domae i strane djeje
knjievnosti i knjievnosti za mlade.
10
te potrebe za usavršavanjem naših korisnika,
Knjinica organizira posudbu grae iz drugih
knjinica, ukoliko traenu jedinicu grae ne
posjeduje u svom fondu. Takva se
meuknjinina posudba provodi u suradn ji s
hrvatskim knjinicama. U 2015. godini se
meuknjinina posudba odvijala na
sveuilišnom knjinicom u Osijeku te je
zaprimljen i realiziran 1 zahtjev od strane naših
lanova.
Manastir predstavlja dostavu knjiga na kunu
adresu, a namijenjena je osobama tree ivotne
dobi i osobama s invaliditetom, s prebivalištem
na podruju Baranje koji zbog ograniene ili
onemoguene pokretljivosti ne mogu
samostalno dolaziti u Knjinicu.
Društvena iskljuenost pojedinih ugroenih
pristupu knjigama i itanju iz uitka ili iz elje
za novim znanjima. Stoga, cilj ove usluge je
omoguiti svim graanima, a osobito onima koji
su u opasnosti od marginalizacije ili
iskljuenosti iz uobiajenih društvenih procesa,
osjeaj prihvaenosti, pristup izvorima
cilj je osnaivanje njihovih osobnih interesa i
sudjelovanje u društvenom ivotu zajednice.
Knjiniari se brinu o zadovoljavanju njihovih
itateljskih ukusa i iskazanim potrebama za
odreenim sadrajima, autorima, anrovima te
posebnim eljama kao što je veliina fonta,
teina knjige i sl. Knjiniari slubenim
knjininim vozilom dostavljaju knjige na kune
adrese korisnika jednom tjedno, a knjige se
naruuju telefonskim pozivom. Ovom uslugom
elimo primijeniti temeljno naelo i zadau
javnih knjinica: svim graanima omoguiti
jednak pristup knjininim uslugama. Tijekom
2015. godine imali smo 64 zahtjeva za
dostavom i 137 dostavljenih knjiga.
11
poslove odabira i nabave, klasifikacije,
katalogizacije, signiranja i predmetne obrade,
inventarizacije i tehnike obrade grae.
Poslovanje se obavlja u raunalnom programu
Metelwin, a sva obraena knjinina graa dana
je na korištenje i posudbu lanovima.
Gradska knjinica Beli Manastir je i tijekom
2015. godine nastavila s provoenjem
zadovoljavanja informacijskih, obrazovnih i
redovitu djelatnost provodila je planiranjem i
realizacijom redovite godišnje nabave
postojei fond kupovinom, otkupom
knjininu grau.
prosinca 2015. iznosio je 54.786 jedinica.
Naslova je ukupno 42.644 (39.623 knjiga +
2.973 audiovizualne grae + 48 asopisa).
Osnovno je naelo u sustavnoj i planskoj
izgradnji postojeeg fonda osigurati knjininu
grau sukladno propisima, potrebama korisnika
i financijskim mogunostima.
knjinica Beli Manastir u 2015. godini nabavila
je sveukupno 2.677 jedinica knjinine grae,
koje su uvrštene u knjinini fond, i 4 naslova
dnevnog tiska u godišnjoj pretplati u
sveukupnoj vrijednosti od 279.139,16 kn na
sljedee naine:
2015. godini iznosio je 185.291,67 kn i to za:
knjinu grau 184.151,52 kn
neknjinu grau 1.140,15 kn
do 2015. godine. Poveanje godišnjeg iznosa za
kupovinu i poveanje broja kupljenih jedinica
knjinine grae vidljivo je u 2015. godini, a
razlog tomu je poveanje odobrenih sredstava
iz prorauna Grada Belog Manastira te
osigurana sredstva dobivena putem natjeaja iz
fonda „Betlen Gábor Alapitvány“ iz Republike
Maarske.
uvršteno 1708 razliitih jedinica knjinine
grae, u pet etapa kupovine.
Iznos Izvor sredstava
a
a
a
a
a
grau podmirila:
korištenju sredstava Ministarstva kulture
neknjine grae u 2015. godinu u iznosu
od 86.000,00 kn,
2.000,00 kn,
kn,
7.044,03 kn,
od 10.247,64 kn.
Glavne
UDK
skupine
Sadraj
Broj
knjinine
grae
0
2 Religija. Teologija 37
9 Arheologija. Geografija. Biografije.
DVD – igrani, dokumentarni i
1708
Kupovinom su najviše nabavljena djela lijepe
knjievnosti.
kupljeno s podruja primijenjenih i društvenih
znanosti. Za potrebe djejeg odjela kupljene su
slikovnice i knjige iz djeje knjievnosti te
knjige za mlade.
posebnih zbirki ušlo je:
(Bibliotekarstvo-Dokumentacija-
Informacija),
je za 15 jedinica u sveukupnoj vrijednosti od
1.140,15 kn, od toga audiovizualnu grau ini
14 jedinica, a 1 jedinica je društvena igra.
Prema vrsti neknjine grae nabavljeni su:
DVD f ilmovi 13
mjeri, jer je ponuda sve slabija, a internet
omoguuje lakšu dostupnost raznovrsnom
sadraju (filmovima, glazbi, raunalnim
godine primala je knjige i asopise koje je
otkupilo Ministarstvo kulture RH te je na taj
nain nabavljeno 375 jedinica knjinine grae
u sveukupnoj vrijednosti od 46.583,21 kn.
Godišnji otkup prikazan je u sljedeoj tablici:
14
OTKUP 2015. IZNOS KOLIINA
oujak 7.830,05 kn 69
lipanj 9.578,83 kn 73
rujan 13.687,55 kn 105
studeni 15.486,78 kn 128
SVEUKUPNO 46.583,21 kn 375
Struno su se obradile i uvrstile u fond i knjige i
asopisi iz otkupa za 2014. godinu koje su
zaprimljene u 2015. godini u sveukupnoj
vrijednosti od 2.328,29 kn (26 jedinica).
Dar
jedinicom knjinine grae na hrvatskom,
maarskom jeziku i romskom jeziku koje su dar
Osnivaa Knjinice, korisnika i drugih
pojedinaca i institucija u sveukupnoj vrijednosti
od 38.845,70 kn. Osniva Grad Beli Manastir
darovao je Knjinici knjige za otvaranje Romske
police u iznosu od 5.000,00 kn. Darovane
knjige struno su obraene i uvrštene u
cjelokupan fond Gradske knjinice Beli
Manastir.
Nadoknada
posuenu knjigu iz knjininog fonda
(izgubljena, uništena graa), nadoknaeno je 7
jedinica knjinine grae u vrijednosti od
446,69 kn.
asopisa u sveukupnoj vrijednosti od 5.643,60
kn, a to su:
Jutarnji list (1.405,60 kn)
Veernji list (1.470,00 kn)
Glas Slavonije (1.470,00 kn)
Kao dar primamo i 2 tjednika na maarskom
jeziku, a to su:
knjinice ve se s njima postupa sukladno
odredbama Standarda za narodne knjinice RH.
Otkupom Ministarstva kulture RH Knjinica
dobiva i odreeni broj naslova knjievnih i
drugih asopisa. U 2015. godini je na taj nain
za našu Knjinicu otkupljeno 80 naslova, a
krajem protekle godine zapoela je i raunalna
obrada asopisa. Za asopise (se rijske
publikacije) otvorena je zasebna knjiga
inventara kojoj smo dodijelili slovo P, a polju
ID (identifikatoru serijske publikacije) slovo S.
Sveukupna nabava knjinine grae u 2015.
godini prikazana je u tablici:
VRSTA NABAVE IZNOS
otkup Ministarstva
Grada Belog Manastira te realizacijom Programa
javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture RH
i Osjeko-baranjske upanije, cjelokupna
godina.
15
godini
provodila otpis grae iz fonda po kriterijima
dotrajalosti i uništenosti u skladu s lankom 6.
Pravilnika o reviziji i otpisu knjinine grae,
Odluke o provoenju redovitog godišnjeg otpisa
knjinine grae i Plana godišnjeg otpisa
knjinine grae.
provodio se u Gradskoj knjinici Beli Manastir u
razdoblju od 15. do 25. prosinca 2015. godine.
U Povjerenstvo za provoenje godišnjeg otpisa
knjinine grae u 2015. godini imenovani su:
1. Renata Beni, predsjednik
2. Ksenija Kovaevi, lan
3. Krunoslav Mijatov, lan
dotrajalu knjinu i neknjinu grau. Otpis
knjinine grae provodio se
sljedeih kategorija:
nije vraena niti nadoknaena drugom
jedinicom grae od strane korisnika –
uništena graa
korisnika zamijenjena istom ili slinom
graom – uništena graa
je iz cjelokupnoga fonda te joj je utvreno
stvarno stanje i materijalna vrijednost. Nakon toga sastavljeni su Zapisnik o otpisu i
Prijedlog otpisa s popisom grae za otpis.
Rekapitulacija otpisane knjinine grae u
razdoblju od 1. sijenja 2015. do 31.prosinca
2015. iznosi sveukupno 23 jedinice knjinine
grae (knjina graa: 12 jedinica ; neknjina
graa: 11 jedinica) u sveukupnoj vrijednosti od
2.745,32 kn.
matinoj slubi u Osijek koja ih dalje
prosljeuje Nacionalnoj i sveuilišnoj knjinici u
Zagreb.
Prijedlog o nainu postupanja s otpisanom
graom.
16
dogaanja i aktivnosti.
sveukupnom strunom radu Knjinice,
sastancima kolektiva. U protekloj su godini
takvi sastanci bili vrlo kreativnog karaktera jer
je zbog smanjenih materijalnih mogunosti bilo
potrebno puno mašte i osobnog angamana u
realizaciji kulturnih dogaanja.
na taj smo nain pridonijeli kulturnom ivotu
grada Beloga Manastira.
Manastira, organizirali smo predstavljanje
monarhija 1618. - 1815."
godine, a u predstavljanju knjige sudjelovali su:
dr. Gojko Miškovi, Branislav Hadi Bojani,
prof. dr. Zlata ivakovi Kere te ore Neši.
Ova je knjiga od iznimne vanosti jer se u
sadraju osporava uobiajena predodba o
dravi Habzburga i njenom društvu kao
netipino zaostala. Pri tome djelo ostaje sve
vrijeme otvoreno prema razvoju prilika u
kulturi, uz svijest o znaaju ekonomskih tokova.
Dr. Gojko Miškovi preveo je ovu knjigu te je na
taj nain uinio dostupnom svim
zainteresiranim ljubiteljima povijesti,
19
godine na proljetni ekvinocij. Diljem svijeta se
pripovijedaju i slušaju prie na brojnim jezicima
i na brojnim mjestima, tijekom dana i noi.
Sudionici dijele svoje prie i nadahnua, uei
jedni od drugih i stvarajui meusobne
kontakte.
oblik 2003. godine, od kada se obiljeava u više
od 25 zemalja na svim kontinentima. Svake se
godine, u dogovoru sa sudionicima, odabire
tematski okvir pria.
knjinica Maara u RH i ove je godine
sudjelovala u ovoj manifestaciji, a obiljeila ju
je 20. oujka. Na taj dan su nas posjetila djeca
iz vrtia "Cvrak" iz Belo g Manastira, a bili smo
i u gostima, naime posjetili smo knjinini
stacionar u Zmajevcu, gdje smo s
osnovnoškolcima takoer uz prigodne prie
obiljeili ovaj dan.
Zagorki
Manastira organizirali smo ciklus predavanja o
Mariji Juri Zagorki, a predavanja je odravala
Ana Marija Posavec.
opsena i nemogue je u kratkom vremenu rei
sve ono bitno o njoj, predavanja su osmišljena
kao set od šest predavanja svake zadnje srijede
u mjesecu.
smo upoznati sa Zagorkinim knjievnim
djelovanjem. Drugo predavanje bilo je 29.
travnja s motivom goticizma u Zagorkinim
romanima. 27. svibnja odrano je tree
predavanje s temom Zagorke i feminizma.
Tijekom ljetnih mjeseci napravljena je stanka, a
nastavak je uslijedio 30. rujna s predavanjem
na temu Zagorke i krimia. 28. listopada
nazoni na predavanju mogli su uti o
Zagorkinom odnosu s klerom. Zadnje je
predavanje odrano 2. prosinca, a tema
zadnjeg predavanja bili su domoljubni motivi u
Zagorkinim romanima.
Marije Juri Zagorke, sadrajem njenih romana,
a oni koji su dolazili na predavanja, motivirani
su za itanje njenih dijela.
22
projekta Gradske knjinice Beli Manastir,
Središnje knjinice Maara u RH, Gradske
knjinice i kulturnog centra „Ady Endre“ iz Baje
i Gradske knjinice „Mohácsi Jen“ iz Mohácsa.
Primarni cilj projekta je razmjena knjiniara i
rad s djecom pripadnicima manjinskih zajednica
u obje drave (Hrvati u Maarskoj i Maari u
Hrvatskoj), igra i uenje te stvaranje novih
prijateljstava i širenje suradnje. Projekt se
provodi u osnovnim školama u kojima se
nastava izvodi na maarskom jeziku ili postoji
program njegovanja materinjeg jezika
kao i u školama koja pohaaju hrvatska djeca
na podruju Maarske, te u knjinicama i
kulturnim ustanovama u obje drave.
Program razmjene u 2015. godini zapoeo je
11. svibnja radionicama u osnovnim školama u
Lugu i Novom Bezdanu, gdje su gostovali
kolege knjiniari iz Mohácsa. Nastavak je
uslijedio 21. svibnja, radionicom za djecu
hrvatske nacionalne manjine u Gradskoj
knjinici „Mohácsi Jen“ u Mohácsu. Gradska
knjinica i kulturni centar „Ady Endre“ iz Baje
bila je domain jesenskog dijela programa,
kada je u njihovim prostorima odrana
radionica za hrvatsku djecu.
s desetak škola iz Hrvatske i Maarske. Ukupan
broj sudionika procjenjuje se na 150 uenika,
10 nastavnika i 6 knjiniara.
Ovaj program je i dosad nailazio na pozitivne
reakcije kako od strane uenika i nastavnika,
tako i od strane ukljuenih partnerskih
knjinica, stoga nema sumnje kako e i u
budunosti biti jedan od stupova suradnje
knjinica i obrazovnih ustanova.
karakteristian za prostor na kojem djelujemo,
poticajno je djelovao pri zaetku ideje koja je
rezultirala potpisanim sporazumom s Gradskom
knjinicom Subotica, koja e od 2016. godine
postati partner, te na taj nain u projekt
ukljuiti i srpsku nacionalnu manjinu.
Od poetka njegovog izvoenja (2007. godine),
program je u veini sluajeva imao f inancijsku
potporu Ministarstva kulture RH. S obzirom na
širenje, korisnost i prepoznatljivost programa
koji e od 2016. godine ukljuivati sudionike iz
tri drave (Hrvatska, Maarska i Srbija), gdje
ove tri manjinske skupine imaju znaajnu
zastupljenost i ulogu, ostaje nada kako e
navedena potpora biti prisutna i u budunosti.
23
i pismu
manjinskih jezika – u govoru i pismu" projekt je
Opine Kneevi Vinogradi, koji zajedno provodi
s Vijeem maarske nacionalne manjine i
Vijeem srpske nacionalne manjine.
osnaivanje jezika i kulturnog identiteta
nacionalnih manjina Opine Kneevi Vinogradi,
kroz prevoenje internet stranice Opine na
manjinske jezike – maarski, srpski i njemaki
te kroz aktivnosti u zaštiti kulture – popisivanje
i kategorizacija raspoloivih knjiga na podruju
Opine, a koje su u vlasništvu manjinskih
udruga i vijea nacionalnih manjina, te
stvaranje online baze podataka prikupljenih
knjiga. Vrijednost projekta je 20.000,00 eura, u
emu Opina sudjeluje s udjelom od 10…