skripta za civilno pravo #1

of 113 /113
Civilno pravo, splošni del JAVNO IN ZASEBNO PRAVO DELITEV PRAVNEGA REDA NA JAVNO IN ZASEBNO PRAVO JAVNO PRAVO Javno pravo ureja razmerja med državo, kot nosilko oblasti in posameznikom. V javnopravnem razmerju ima država oblastni položaj nad posameznikom , država je imperium, nosilka oblasti, oblast izvršuje preko aparata represije (prisile). Tipične veje javnega prava so: upravno pravo, kazensko pravo, davčni predpisi, ustavno pravo, itd. V javnem pravu veljajo kogentna pravna pravila, ki prepovedujejo in zapovedujejo kako naj se pravni subjekti vedejo in ravnajo, teh pravil ni mogoče spreminjati in omejujejo avtonomijo strank. V javnem pravu se odloča v javnopravem postopku, ki steče neodvisno od oškodovančeve volje, saj javno pravo deluje v javnem interesu. Javni interes se lahko spreminja z dnevno politiko. ZASEBNO PRAVO Zasebno pravo je širši izraz kot civilno pravo. Ureja razmerja med posamezniki, nobena od strank nima oblastnega položaja (vendar pa gre večinoma samo za formalno prirejenost – en posameznik je ponavadi gospodarsko močnejši od drugega). Če v zasebnopravnem razmerju nastopa država, je država gestionis, ne nastopa kot nosilka oblasti, ampak kot posameznik, je enakopravna posamezniku in izgubi atribut oblasti. Tipične veje civilnega prava so: obligacijsko pravo, stvarno pravo, dedno pravo, pravo intelektualne lastnine, osebnostno pravo, družinsko pravo, delovno pravo, gospodarno pravo. V zasebnem pravu veljajo dispozitivna pravna pravila, ki so popustljiva in subsidiarna. Vedenje in ravnanje, ki ga predvidevajo dispozitivna pravna pravila zavezujejo le, če se stranke ne dogovorijo drugače. Ta pravila ne omejujejo volje strank, ampak jo dopolnjujejo in nadomeščajo. V zasebnem pravu se odloča v - 1 -

Author: lydang

Post on 31-Dec-2016

351 views

Category:

Documents


13 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

UVOD V CIVILNO PRAVO

Civilno pravo, sploni del

JAVNO IN ZASEBNO PRAVO

DELITEV PRAVNEGA REDA NA JAVNO IN ZASEBNO PRAVO

JAVNO PRAVO

Javno pravo ureja razmerja med dravo, kot nosilko oblasti in posameznikom. V javnopravnem razmerju ima drava oblastni poloaj nad posameznikom, drava je imperium, nosilka oblasti, oblast izvruje preko aparata represije (prisile). Tipine veje javnega prava so:

upravno pravo,

kazensko pravo,

davni predpisi,

ustavno pravo, itd.

V javnem pravu veljajo kogentna pravna pravila, ki prepovedujejo in zapovedujejo kako naj se pravni subjekti vedejo in ravnajo, teh pravil ni mogoe spreminjati in omejujejo avtonomijo strank. V javnem pravu se odloa v javnopravem postopku, ki stee neodvisno od okodovaneve volje, saj javno pravo deluje v javnem interesu. Javni interes se lahko spreminja z dnevno politiko.

ZASEBNO PRAVO

Zasebno pravo je iri izraz kot civilno pravo. Ureja razmerja med posamezniki, nobena od strank nima oblastnega poloaja (vendar pa gre veinoma samo za formalno prirejenost en posameznik je ponavadi gospodarsko moneji od drugega). e v zasebnopravnem razmerju nastopa drava, je drava gestionis, ne nastopa kot nosilka oblasti, ampak kot posameznik, je enakopravna posamezniku in izgubi atribut oblasti. Tipine veje civilnega prava so:

obligacijsko pravo,

stvarno pravo,

dedno pravo,

pravo intelektualne lastnine,

osebnostno pravo,

druinsko pravo,

delovno pravo,

gospodarno pravo.

V zasebnem pravu veljajo dispozitivna pravna pravila, ki so popustljiva in subsidiarna. Vedenje in ravnanje, ki ga predvidevajo dispozitivna pravna pravila zavezujejo le, e se stranke ne dogovorijo drugae. Ta pravila ne omejujejo volje strank, ampak jo dopolnjujejo in nadomeajo. V zasebnem pravu se odloa v civilnopravnih postopkih, ki steejo odvisno od okodovaneve volje, saj zasebno pravo deluje v zasebnem interesu.

ODNOS MED ZASEBNIM IN JAVNIM PRAVOM

Meja med civilnim in javnim pravom je pogosto zabrisana. Tudi civilno pravo je lahko v javnem interesu, javno pravo vedno bolj predpisuje in doloa mehanizme civilnega prava. V zvezi s tem so se razvile 4 teorije o odnosu med civilnim in javnim pravom:

1. Interesna teorija

To teorijo je vpeljal e Ulpijan. Po njej javno pravo ureja interes drave, zasebno pravo pa interes dravljanov. Slabost interesne teorije je, da dananji interesi niso takni, da bi jih lahko uvrstili v eno ali drugo sfero. Drava posega v civilnopravne dolobe in ne dovoli posameznikom da bi sami urejali zadeve, po drugi strani pa posamezniki posegajo v javno sfero. Veina nadaljnjih teorij temelji na nadgradnji te teorije.

2. Subjektivna teorija (teorija subjektov)

Po tej teoriji se razmejuje civilno in javno pravo glede na udeleence v pravnih razmerjih. Javnopravne so vse tiste zadeve, kjer je stranka drava, civilnopravne pa so zadeve med posamezniki. Kritika oz. nadgradnja te teorije je, da tudi drava lahko nastopa v civilnopravnih zadevah kot posameznik (npr. kupuje pisarniki material). Zato je potrebna veja natannost - za javno pravo gre samo takrat, ko drava nastopa kot nosilka oblasti, za zasebnopravna razmerja pa gre takrat, ko gre za razmerja med posamezniki in za razmerja, v katerih nastopa drava, ki tu ni nosilec oblasti.

3. Teorija pravnega varstva

Ta teorija razmejuje civilno in javno pravo glede na postopek varstva doloene pravice. e gre za pravdni, nepravdni, steajni ali izvrilni postopek je razmerje civilnopravne narave, e pa gre za javni, upravni ali kazenski postopek pa je razmerje javnopravne narave. Kritika te teorije je, da dejansko ne daje odgovora na vpraanje, kaj spada v doloeno sfero.

4. Teorija vsebine razmerja (integralna teorija)

Teorija vsebine razmerja analizira vsebino posameznega razmerja in ga opredeli kot javnopravno ali kot civilnopravno. Pri tem upoteva tako interes, subjekte, kot tudi pravno varstvo v posameznem primeru. Za civilnopravno (zasebnopravno) sfero je znailna enakopravnost subjektov, ki v razmerja vstopajo to pomeni da nobeden od subjektov nima pravno monejega poloaja. Ta pravna enakopravnost pa ne izkljuuje ekonomske neenakopravnosti. Ta teorija je integralna, ker povezuje vse teorije.

UVOD V CIVILNO PRAVO

ZNAILNOSTI CIVILNOPRAVNIH RAZMERIJ

Znailna je avtonomija volje (volja je tista, ki vzpostavlja civilnopravna razmerja). Avtonomija volje je omejena s kogentnimi predpisi javnega prava, ki doloajo okvir svobodnega delovanja strank v civilnopravnih razmerjih. Ta omejitev vzpostavlja ravnoteje med voljo in pravnim redom. Znailna so tudi dispozitivna pravna pravila to pomeni, da so pravila subsidiarna, zavezujejo le, e se stranke ne dogovorijo drugae, ne omejujejo volje strank, ampak jo dopolnjujejo in nadomeajo. Velja naelo enakopravnosti strank subjekti vstopajo v razmerje z enakimi monostmi za porazdelitev pravic. Pravni red omogoa varstvo civilnopravnih razmerij posameznik, ki je nosilec pravice, lahko uveljavlja svojo pravico, e zato izrazi ustrezno voljo (npr. z odkodninskim zahtevkom)

DELITEV ZASEBNEGA (CIVILNEGA) PRAVA

Delitev civilnega prava v Gajevih Institucijah: stvarno pravo, dedno pravo, obligacijsko pravo in rodbinsko pravo. Do danes sej marsikatera od teh pravnih panog osamosvojila in postala samostojna pravna panoga civilnega prava. Civilno pravo se danes deli na dve skupini in sicer na:

materialno zasebno pravo in

civilno procesno pravo.

1. Civilno materialno pravo

Gre za vsebinsko urejanje pravnih razmerij med posamezniki, tako da se doloijo njihove pravice in dolnosti v medsebojnih razmerjih. Sestavljajo ga:

1.1. Sploni del civilnega prava

Je najpomembneji skupni imenovalec vseh vej materialnega zasebnega prava. Vsebuje visoko abstraktne pravne norme s katerimi opredeljuje:

pravila, ki urejajo poloaj subjektov pravic in dolnosti (npr. pojmi fizine osebe, pravne osebe, sposobnosti, itd.),

pravila, ki urejajo poloaj objektov zasebnega (civilnega) prava (npr. premoenje),

pravila v zvezi z pravnimi posli (npr. veljavnost pravnih poslov, rok, pogoj, itd.),

pravila, ki materialnopravno doloajo vsebino civilnopravnih pravic in dolnosti (npr. zastaranje),

zdruevalna razmerja med subjekti,

temeljna naela (npr. naelo vestnosti in potenja).

1.2. Stvarno pravo

Stvarno pravo ureja:

odnos med subjekti, ki nastopajo kot nosilci pravic in dolnosti v razmerju do stvari,

oblast nad stvarjo v odnosu do drugih posameznikov,

nain pridobitve, prenehanje in varstvo stvarnih pravic v asu njihovega obstajanja.

Stvarne pravice so:

lastninska pravica: je dominantna stvarna pravica, imetniku pravice zagotavlja izvrevati oblast nad stvarjo, ta pravica je danes precej omejena z predpisi javnopravne narave, omejuje se jo javnem interesu

stvarne pravice na tuji stvari: slunost, zastavna pravica, stavbna pravica, zemljiki dolg, stvarno breme

Institut posesti: poseben institut, ki ni pravica, to je dejansko stanje, ki mu pravni red zagotavlja varstvo.

1.3. Obligacijsko pravo

Obligacijsko pravo ureja:

pravna razmerja med subjekti, kjer se vzpostavljajo pravice in dolnosti subjektov,

predvsem pogodbene pravne posle in iz njih izhajajoe pravne posle med dvema posameznikoma.

Delitev obligacijskega prava:

pogodbeno pravo: kontrakti in pogodbe; dolnik se zavee k nekemu ravnanju v korist upnika; pogodbe imajo ponavadi tudi stvarnopravne uinke (prenos stvarne pravice),

odkodninska razmerja: ob kritvi pravil civilnega prava nastane koda, okodovanec ima proti povzroitelju kode odkodninski zahtevek, kot osnovno oblika varstva v civilnem pravu; pogoj za uveljavitev odkodninskega zahtevka je, da koda nastane; odgovornost za kodo je lahko subjektivna ali objektivna,

povrailne oz. reparacijske obveznosti: do povrailne obveznosti pride, e ima nek pravni posel na zaetku pravno podlago, kasneje pa jo izgubi,

enostranski pravni posli: obligacija nastane na podlagi izjave volje ene stranke.

1.4. Dedno pravo ureja nain prehoda premoenja po smrti zapustnika na njegove dedie.

dedi stopi v celo vrsto zapustnikovih pravic in dolnosti. Deduje se lahko samo po fizini osebi, podeduje pa lahko fizina ali pravna oseba.

Posebno civilno (zasebno) pravo:

1.5. Druinsko pravo ureja razmerja med zakonci, zunajzakonskimi partnerji, odnos med stari in otroki, itd. Vpraanje je ali druinsko pravo e spada v podroje civilnega pravo, je e na meji z javnim pravom, ker drava posega v druinskopravna razmerja z javnimi, kogentnimi predpisi.

1.6. Gospodarsko pravo ureja poloaj gospodarskih subjektov, gospodarske posle, vrednostne papirje in pravno ureditev trga. Pri urejanju poloaja gospodarskih subjektov se posebej ukvarja s statusom gospodarskih drub, ki imajo izoblikovana avtonomna pravila in ne spadajo ve med subjekte v splonem delu civilnega prava.

1.7. Osebnostno pravo varuje temeljne lovekove pravice in svoboine iz ustave v odnosu do drave in do drugih posameznikov.

1.8. Delovno pravo ureja odnose med delavci in delodajalci. Danes se ta razmerja urejajo klasino, s pogodbo, ki ima elemente obligacijskega prava. Delovno pravo se zaradi omejevanja svobode volje in posega javnih interesov oddaljuje od civilnega prava

1.9. Pravo intelektualne lastnine

Predmet pravic je oblast nad intelektualno stvaritvijo. Za gospodarski razvoj so nujno potrebni novi postopki, novi izumi in patenti, ki so plod lovekovega duhovnega razvoja, lovekovega intelektualna stvaritev eprav nimajo lastnosti stvari jih je treba pravno zaititi.

2. Civilno procesno pravo

Civilno procesno pravo zajema sklop pravil, ki zagotavljajo uveljavljanje materialnih razmerij. Doloa nain prisilnega zagotavljanja pravic zasebnega prava. Postavlja pravila po katerih se uresniujejo pravice in pravila, da se zagotovi uresnievanje dolnosti.

2.1. Civilni (temeljni) pravdni postopek je skupek pravnih norm, ki urejajo sodno uveljavljanje pravic, ki posamezniku pripadajo. V njem se reuje spor med dvema strankama zaradi nasprotja interesov in se varujejo pravice civilnopravnega razmerja s pomojo sodnega postopka. Subjekti postopka so tonik in toenec, med katerima poteka pravda in sodnik, ki kot avtoriteta odloi o sporu.

2.2. Civilni nepravdni postopek v njem ne gre za nasprotje interesov strank, ampak za ureditev razmerja med strankama (to so ponavadi postopki za delitev solastnine, zapuina, zadeve v zvezi z zemljiko knjigo, odvzem poslovne sposobnosti, itd.).

2.3. Steajni postopek je poseben sodni postopek, ki ga opravi pristojno sodie nad premoenjem dolnika (pravne osebe), ki posluje z izgubo in ni sposoben izpolnjevati svojih obveznosti do upnikov.

2.4. Izvrilni postopek zagotavlja izvrbo ostalih postopkov. Gre za realizacijo odlob, zagotavlja pravno varstvo, e ena od strank ne izpolni svoje obveznosti prostovoljno.

ZNAILNOSTI CIVILNOPRAVNEGA VARSTVA

Pravni red daje posamezniku, ki je nosilec pravice, monost da uveljavlja in varuje svojo pravico. Varstvo pravic je odvisno od avtonomne volje posameznika varstvo se uveljavlja e okodovanec izrazi voljo, sicer pa ne, ker civilno pravo deluje samo v zasebnem interesu ne pa po uradni dolnosti.

1. SODNO PRAVDNO CIVILNOPRAVNO VARSTVO

Varstvo je dvostopenjsko:

ugotovitev terjatve oz. civilnopravnega razmerja (gre za spor o vsebini razmerja): Ugotoviti je potrebo ali neka pravica ali dolnost sploh obstaja

izvrba: Izvrbo dolob zagotavlja drava, ki proti posamezniku, ki se ne podredi vsebini dolobe, nastopi s prisilnim aparatom, da pride do dejanske realizacije.

Drava ima sodni aparat, na katerega se lahko obrne posameznik, e eli zavarovati svoje pravice. Glavne znailnosti sodnega civilnopravnega varstva so:

velja naelo dispozitivnosti: tonik se sam odloi ali bo vloil tobo ali ne, saj ne obstaja noben poseben dravni organ, ki bi preganjal tiste, ki ne spotujejo civilnopravnih razmerij; e je tonik drava, nastopa kot posameznik, zanjo lahko tobo sproita vlada ali pa dravno pravobranilstvo

velja naelo kontradiktornosti: tonik in toenec lahko povesta svoje poglede na dejstva in na tobo

krajevna pristojnost sodia se naeloma ravna po prebivaliu toenca (lahko se izjemoma dogovorita drugae)

funkcionalna pristojnost sodia: sodie mora odloiti o zahtevku, e je pristojno (sicer zahtevek zavre)

sodie je vezano na tobeni zahtevek: lahko odloi samo v mejah postavljenega zahtevka (npr. A od B-ja zahteva 100, eprav v pogodbi pie, da se mu je B zavezal za 200, sodie odloa v mejah postavljenega zahtevka)

sodie lahko sodi tudi v odsotnosti toenca

tristrani odnos: subjekti pravdnega postopka so tonik, toenec in sodie

Tonik sproi pravdo s tobo, v kateri je postavljen zahtevek, o katerem naj sodie odloi. Toenec od sodia prejme tobo, na katero mora odgovoriti in se izjaviti o tobi in zahtevku tonika. Sodie zagotavlja sodno varstvo v pravdi, rei spor, tako da avtoritativno odloi o utemeljenosti zahtevka izda:

obsodilno (utemeljen zahtevek) ali

zavrnilno sodbo (neutemeljen zahtevek).

Tobe:

dajatvena toba: tonik od toenca zahteva dajatev, storitev ali opustitev; sodie izda dajatveno odlobo,

ugotovitvena toba: tonik zahteva, da se ugotovi neka pravica ali pravno razmerje, izkazan mora biti pravni interes za ugotovitev (npr. ugotovitev oetovstva); sodie izda ugotovitveno odlobo,

oblikovalna toba: sodie na zahtevo tonika vzpostavi, preoblikuje ali ukine pravno razmerje (npr. razveza zakonske zveze); sodie izda oblikovalno odlobo.

Odloba sodia je lahko sodba ali pa sklep. Sklep pride v potev le v nekaterih redkih primerih kot konna odloba (npr. varstvo posesti), sodie pa ga vedno uporabi, e ima postopek pomanjkljivosti (npr. s sklepom zavre tobo, e tonik na zahtevo sodia ne dopolni zahtevka). Monosti sodia so da:

zavrne zahtevek,

zahtevku ugodi,

zahtevku delno ugodi, delno pa ga zavrne.

V odlobi mora sodie odloiti e o:

paricijskem roku: to je rok, ki ga toenec dobi za prostovoljno izpolnitev obveznosti, ponavadi je 8 ali pa 15 dnevni,

strokih postopka: o njih se odloi po uspehu tista stranka, ki z zahtevkom ni uspela, nosi stroke, vendar pa mora tonik stroke in zamudne obresti zahtevati posebej, saj sodie sledi zahtevku (e tonik tega ne zahteva, mora stroke kriti sam, tudi e zmaga v pravdi).

Sodna poravnava

Tekom postopka se lahko stranki sporazumno dogovorita, da bosta reili spor z vzajemnim popuanjem. Stranki v postopku skleneta pogodbo, s katero na novo uredita razmerje. S tem se stranki izogneta dolgotrajnosti postopka in nejasnosti, ki jo prinaa odloitev sodia ter strokom. Sodna poravnava ima znaaj pravnomone odlobe, zoper njo ni rednih pravnih sredstev.

2. SODNO NEPRAVDNO CIVILNOPRAVNO VARSTVO

Pri nepravdnem varstvu ne gre za spor, ampak stranki elita urediti pravno razmerje v korist obeh. Nepravdno varstvo se uveljavlja, kadar zakon to izrecno doloa ali kadar je glede na naravo postopka primerno. V njem se urejajo osebna stanja (odvzem poslovne sposobnosti) in druinska razmerja (odvzem roditeljske pravice, pridranje v psihiatrini bolninici)

SPECIALNI POSTOPKI SODNEGA CIVILNOPRAVNEGA VARSTVA

Gre za postopke, ki urejajo predvsem premoenjska razmerja: vpis v zemljiko knjigo, registrski postopek, dedni postopek, postopek prisilne poravnave in steaja, postopek izvrbe, itd.

Izvrilni postopek

Izvrilni postopek je oblika nepravdnega varstva, v katerem drava s prisilnimi sredstvi omogoi, da je pravnomona sodba izvrena. e se zavezanec v paricijskem roku prostovoljno ne podredi pravnomoni odlobi sodia ali dokonni odloitvi arbitrae ali izvrljivemu notarskemu zapisu, se posluimo izvrilnega postopka. Pri nas je sistem izvrbe premoenjski (ne poznamo dolnikih zaporov). e je predmet izvrbe denarna dajatev, problemov ni, ti pa nastanejo, e je predmet obveznosti nadomestna ali pa nenadomestna storitev.

e dolnik nima premoenja velja, da mora upnik iskati denar in predlagati sodiu na kaj naj posee (npr. na 1/3 plae). Posei je mogoe na vse premoenje. e pa dolnik nima niesar, se izda sklep o izvritvi, sodni izvritelji zaseejo stvari in te se potem prodajo.

IZVENSODNO CIVILNOPRAVNO VARSTVO

Arbitraa

Ker civilnopravna razmerja temeljijo na volji, se stranki lahko dogovorita, da njun spor razrei arbitraa in ne sodie. Za arbitrao mora vedno obstajati soglasje strank. Z njo se lahko urejajo samo razmerja oz. pravice s katerimi stranki prosto razpolagata (premoenjske pravice). V nekaterih primerih pa sploh ni dovoljena (npr. glede lastninske pravice na nepremininah).

Arbitrae so:

ad hoc arbitrae: arbitraa se oblikuje za posamezen primer, vsaka stranka imenuje enega arbitra, ta dva arbitra pa skupaj imenujeta predsednika, ta oblika je redka,

stalne arbitrae:

pojavlja se predvsem v gospodarskih sporih, pogoste pa so tudi v mednarodnih razmerjih

obstaja lista arbitrov, vsaka stranka si izbere enega, ta dva arbitra pa skupaj izbereta predsednika arbitranega senata

Prednosti arbitrae so:

hitreji postopek,

bolj strokoven postopek,

oji sistem reitve

odloajo tisti, ki so strokovno usposobljeni za doloeno podroje (na sodiu velja pravica do naravnega sodnika),

odloitev je dokonna, pritobe ni (enostopenjsko razsojanje).

Slabost arbitrae pa je v tem, da so arbitrane takse e enkrat vije od sodnih taks.

PRAVNI VIRI CIVILNEGA PRAVA

1. Razvoj civilnega prava

Zgodovinska osnova civilnega prava so Gajeve Institucije, v katerih se rimsko civilno pravo deli na 4 temeljne skupine: stvarno pravo, dedno pravo, obligacijsko pravo in rodbinsko pravo. Konec srednjega veka so zaela nastajati nova, vedno bolj zapletena razmerja, vendar pa srednjeveko pravo ni bilo dovolj kvalitetno in zato so zaeli ponovno uporabljati rimsko pravo (recepcija rimskega prava). Prilo je do potreb po kodifikaciji prava, zato so zaetek 17. stoletja zaele nastajati velike civilne kodifikacije.

2. Ureditev civilnega prava pri nas

Tri nosilna podroja civilnega prava, ki predstavljajo skelet civilnega prava, urejajo trije zakoni:

stvarno pravo, ki ga ureja SPZ,

obligacijsko pravo, ki ga ureja OZ,

dedno pravo, ki ga ureja ZD.

Pri nas e vedno ni enotne kodifikacije civilnega prava, zato je sploni del civilnega prava urejen v vsaki panogi posebej, zato imajo vsi trije zakoni sploni in posebni del.

Obi dravljanski zakonik ODZ, 1811

ODZ je po vsebini tako kot veina kodifikacij civilnega prava sledil klasifikaciji Gajevih Institucij:

I. del: O osebnem pravu

II. del: O stvarnem pravu

III. del: O skupnih dolobah osebnih in stvarnih pravic

Za tiste ase je bil ODZ zelo moderen in napreden zakonik, v Avstriji z manjimi popravki velja e danes, pri nas se je neposredno uporabljal do leta 1918.

Leta 1945 je bil izdan zakon o razveljavitvi vseh predpisov, ki so nastali pred in med okupacijo in ki so nasprotovali novi ureditvi, ker pa ni bilo drugih pravil so se dolobe ODZ uporabljale kot pravna pravila.

Splone uzance za blagovni promet SUBP, 1954

Ne gre za pravo zakonodajnega organa, ampak za zbirko obiajev, sprejetih v okviru gospodarske zbornice. SUBP veljajo samo, e se stranki tako dogovorita, vendar je veljala domneva, da se stranki vnaprej podvreta predpisom SUBP, razen e jih nista izrecno izkljuili s pogodbo. SUBP so bile zelo kvalitetne, so zbirka modernih gospodarskih pravil, veliko reitev iz modernih zakonodaj.

Zakon o obligacijskih razmerjih ZOR, 1978

Gre za prvi pomembneji predpis, ki je celovito uredil podroje civilnega prava pri nas. Za ZOR je znailen monistini pristop, ker je celotno podroje obligacijskega prava urejeno enotno ne glede na to, ali je subjekt razmerja gospodarski ali negospodarski subjekt. V njem je sicer 11 dolob, ki veljajo samo za gospodarske pogodbe, vendar to se ne pomeni dualizma. Ureja pravnoposlovne obveznosti, odkodninske in reparacijske obveznosti, ne ureja pa nekaterih klasinih pogodb (darilne pogodbe, dedne pogodbe, posodbene pogodbe...), za to se je e naprej uporabljal ODZ. ZOR je bil relativno ideoloko ist. Po osamosvojitvi ni bilo potrebe po hitrem nadomeanju ZOR, zato je veljal do uveljavitve OZ leta 2002.

Obligacijski zakonik OZ, 2002

V celoti nadomea ZOR. OZ sledi tradiciji na jugoslovanskem teritoriju, v njem je prevzet koncept ZOR, ki je bil izredno moderen in kvaliteten, poleg tega pa smo prevzeli e izkunje iz tujih zakonodaj. Razen manjkajoih pogodb in sklepanja pravnih poslov v njem praktino ni nobenih razlik v primerjavi z ZOR.

Zakon o temeljnih lastninskih razmerjih ZTLR, 1980

Uredil je stvarnopravno podroje civilnega prava. V njem so bila urejena temeljna lastninska razmerja, ve klasinih razmerij pa je ostalo neurejenih. V celoti je odgovarjal modernim konceptom stvarnega prava, le posamezni instituti niso bili izpeljani do konca. Uporabljal se je do leta 2003, kljub temu da je bila primarna drubena lastnina.

Stvarnopravni zakonik SPZ, 2003

Po osamosvojitvi ni bilo potrebe po spreminjanju ZTLR, tako da se je nov SPZ uveljavil ele z letom 2003.

Zakon o dedovanju ZD, 1976

Ureja dedno podroje civilnega prava. Ker je bil to v celoti republiki predpis, ga uporabljamo e danes, razen nekaterih zastarelih dolob. Dedovanje je delno urejeno e v Zakonu o dedovanju kmetijskih gospodarstev (posebno obravnavanje kmetij je znailnost alpskih drav, ker je kmetija nosilec gospodarske obveznosti). Pomembna je novela iz leta 2001.

Zakon o zakonski zvezi in druinskih razmerjih ZZZDR, 1976

Pomembna je novela iz leta 2004.

Drugi viri civilnega prava so:

dobri poslovni obiaji (12. len OZ)

poslovni obiaji (12. len OZ)

uzance: Uzance so zbrani in sistemizirani trgovinski obiaji, ki so sprejeti in objavljeni s strani pooblaenih oseb, in so pogosto odobreni od dravnih organov. Najpogosteje jih sprejemajo gospodarske zbornice. Poznamo posebne (npr. gostinske uzance) in splone uzance (npr. SUBP).

sodna praksa: V naem pravu sicer ne velja mo precedensa, vendar imajo stalia vijih sodi neko veljavo in pomen. Na podroju civilnega prava se kreativnost sodi pokae predvsem v konkretiziranju abstraktnih pojmov, na katere pravo vee doloene posledice, zakonodajalec pa pojma ni (hotel) opredeliti (npr. pojem nevarne stvari). Te opredelitve so pomembne pri naelih, pravnih standardih, generalnih klavzulah in pravnih prazninah.

Ustava RS

Zakon o zemljiki knjigi

Zakon o varstvu potronikov

Zakon o drutvih

Zakon o ustanovah

Stanovanjski zakon

3. Razvojni trendi civilnega prava

3.1. Delovno pravo

Delovno pravo je samostojno podroje, ki ne sodi ve v civilno pravo. V rimskem pravu je bila pogodba o delu (locatio conductio) del civilnega prava. Iz te pogodbe so izle 3 zelo pomembne pogodbe: najemna in zakupna pogodba, delovna pogodba in podjetnika pogodba. Danes je za veino pravnih sistemov znailno, da delovno pravo ni ve izraz avtonomnega urejanja med delavcem in delodajalcem:

omejitve svobode pri urejanju razmerij: ob zaposlitvi so pogoji ostro doloeni, saj delovno pravo doloa npr. delovni as, letni dopust, zdruevanje v sindikate, itd,

zelo moan javni element.

Pravne praznine na podroju delovnega prava pa se kljub temu zapolnjujejo s predpisi civilnega prava.

3.2. Stanovanjsko pravo

V vsaki drubi so pogoji bivanja izredno pomembni, zato vsi sodobni pravni sistemi, ki temeljijo na lovekovih pravicah, striktno in prisilno doloajo okvirje, v katerih lahko subjekti urejajo svoja stanovanjska razmerja. Nekatere pravne ureditve imajo poseben zakon, ki ureja to materijo, ali pa je stanovanjsko pravo vsebovano kot del civilnega zakonika. V Sloveniji imamo poseben Stanovanjski zakon (SZ-1, 2003)

Omejitve avtonomije so potrebne predvsem zaradi zavarovanja pravic ibkejega, to je iskalec stanovanja, saj je ponudba praviloma manja od povpraevanja.

SZ je v klasino civilistiko vnesel tevilne omejitve, ki kaejo vpliv javne sfere na sicer zasebno urejanje stanovanjskih odnosov. Ta zakon se nanaa predvsem na vrste stanovanjskih stavb, pogoje za vzdrevanje stanovanjskih stavb, pogoje za nartovanje stanovanj, stanovanjska najemna razmerja, lastninskopravna razmerja in upravljanje v vestanovanjskih stavbah (bloki, stolpnice) in na pojav t.i. etane lastnine. Pri njej pride do odstopanja od naela, da je na eni stvari mona le ena lastninska pravica. Skupni deli vestanovanjskih stavb so v solastnini etanih lastnikov, ki morajo glede solastninskih stvari skleniti pogodbo. Tu ne gre le za obvezno sklenitev pogodbe, ampak je okvirno doloena celo vsebina pogodbe.

3.3. Sploni pogoji pogodbe ali formularne pogodbe (120. in 121. len OZ)

Pogodba je v klasinem civilnem pravu usklajevanje volj dveh avtonomnih strank. Pogodba je sklenjena, ko ti dve stranki doseeta sporazum. V modernem pravu pa so zelo razirjeni sploni pogoji pogodbe, pri katerih ena stranka vnaprej postavi pogoje za sklenitev pogodbe (npr. pogodba z banko, zavarovalnico). Predstavljajo zbir klavzul, ki so vnaprej pisno formulirane in ki bodo postavljale temelj pravic in obveznosti pogodbenih strank ob sklepanju konkretne pogodbe v prihodnosti. Praviloma so v interesu tistega, ki jih postavlja, ta stranka je praviloma tudi bolj vea prava in se s to vrsto pogodb poklicno ukvarja. Njihov cilj je, da olajajo sklepanje pogodbe. Druga stranka pa se mora odloiti ali bo predlagane klavzule sprejela ali zavrnila (take it or leave it).

Zakon posebej poudarja, da v primeru neskladnosti med splonimi pogoji in (konkretno) pogodbo, velja slednja. Sploni pogoji so lahko dani kot priloga h konkretni pogodbi, lahko so natisnjeni na hrbtni strani konkretne pogodbe, itd. Da bi obveljali, morajo biti objavljeni na obiajen nain.

Nina so doloila splonih pogojev, ki nasprotujejo samemu namenu sklenjene pogodbe ali dobrim poslovnim obiajem, in to celo, e je splone pogoje, ki jih vsebujejo, odobril pristojni organ (122/1 OZ).

Sodie lahko zavrne uporabo posameznih doloil splonih pogojev, ki:

drugi stranki jemljejo pravico ugovorov, ali

tistih doloil, na podlagi katerih izgubi pravice iz pogodbe ali roke ali

so sicer nepravina ali pretirano stroga zanjo (122/2 OZ):

Formularne pogodbe so pogodbe, ki so natisnjene na nekem obrazcu (formularju) in kamor se vpisujejo le doloene variable (npr. ime, priimek, poklic, itd.), medtem ko so vsi ostali pogoji doloeni kot sploni pogoji pogodbe.

3.4. Objektivizacija odgovornosti

Klasina ideja civilnega prava izhaja iz ideje nikomur kodovati (neminem laedere). Odkodninska odgovornost pomeni dolnost vrniti kodo, ki je posledica delovanja povzroitelja kode. Temelj za odkodninsko odgovornost je krivda (ki pa je v civilnem pravu drugana kot v kazenskem) povzroitelj kode mora kodo povrniti le, e je kriv (e je ravnal naklepno oz. malomarno). e zelo zgodaj so se pojavili principi, da nekdo odgovarja za kodo ne glede na svojo krivdo gre za t.i. objektivno odgovornost (npr. v rimskem pravu objektivna odgovornost gostilniarjev, brodnikov in imetnikov hlevov). eprav se je pojavila v rimskem pravu, pa je imela takrat, kot tudi v civilnih kodifikacijah 19. stoletja majhen pomen.

V dananjem asu pa so se zaradi tehninega napredka pojavile stvari, ki so same po sebi nevarne (npr. razstrelivo) in pomenijo vejo nevarnost za nastanek kode tudi brez krivde. Bremena kode pa ne moremo kar naprtiti komurkoli, ampak odgovarja za:

kodo od nevarne stvari tisti, ki je imetnik nevarne stvari,

kodo od nevarne dejavnosti pa tisti, ki se z njo ukvarja (150. len OZ).

3.5. Potroniko pravo

Potronik potrebuje v sodobnem pravnem prometu posebno varstvo nasproti ekonomsko monejim proizvajalcem. V Sloveniji je sprejet Zakon o varstvu potronikov. Del varstva se nanaa tudi na odkodninsko odgovornost. e potronik utrpi kodo zaradi napake kupljene stvari, je prodajalec odkodninsko odgovoren. Po klasinem pravu je moral potronik prodajalcu dokazati, da je prilo do napak pri proizvodu, skratka moral mu je dokazati krivdo. Moderni pravni razvoj pa je prinesel objektivno odgovornost in odvzem dokaznega bremena potroniku. Prodajalec mora dokazati, da ni kriv gre za t.i. obrnjeno dokazno breme. V naem odkodninskem pravu je naelo obrnjenega dokaznega bremena generalni princip.

4. Pravne norme civilnega prava

Za civilno pravo je temelj naelo avtonomije strank (prosta volja strank), ki je utemeljeno v OZ in pa naelo dispozitivne narave zakonskih dolob.

Kogentne norme (ius cogens) prepovedujejo in zapovedujejo kako naj se pravni subjekti vedejo in ravnajo, doloajo okvir v katerem se lahko subjekti civilnega prava gibljejo. So razlino mone na razlinih podrojih civilnega prava, najmoneje so na podroju stvarnega prava, pri izkljuujoih pravicah, ki uinkujejo proti vsem.

Dispozitivne norme (ius dispositivum) so pravna pravila, za katera se dogovorijo subjekti, so popustljiva in subsidiarna. Zaradi naela pacta sunt servanda so dogovori, ki jih stranki skleneta obvezni in uinkujejo kot e bi bili kogentno doloeni z zakonom.

Temeljna naela so pravni standardi, navedeni v OZ, ampak niso konkretizirani, vsebino jim da sodie. Temeljna naela so:

dispozitivna narava zakonskih dolob,

prosto urejanje razmerij,

enakopravnost udeleencev,

naelo vestnosti in potenja,

ravnanje v skladu z dobrimi poslovnimi obiaji,

skrbnost,

prepoved zlorabe pravic,

naelo enake vrednosti dajatev,

prepoved povzroanja kode,

mirno reevanje sporov.

Odlobe in sodbe vrhovnega sodia, ki konkretizirajo temeljna naela so zelo pomemben pravni vir.

5. Sodna praksa

e obstaja spor, sodi o njem sodie. e manjka, ali pa sploh ni urejen bistven del spora, tj. e ni zakonsko urejen, ali pa se niti stranki ne dogovorita oz. pogodita, govorimo o nastanku pravne praznine. Slednjo reujejo sodia z analogijo. Sodia po analogiji poiejo pravna pravila, ki ustrezajo takemu razmerju in zapolnijo pravne praznine. S tem vzpostavi sodie dispozitivno zakonsko dolobo. Sodna praksa ima na civilnopravnem podroju velik pomen

CIVILNOPRAVNO RAZMERJE

SPLONO O CIVILNOPRAVNIH RAZMERJIH

Civilnopravno razmerje ni enoten pojem. Veino avtorjev ga opredeljuje kot pravno razmerje med dvema ali ve subjekti, kjer obstaja vsaj ena pravica in tej pravici odgovarjajoa dolnost. Civilnopravnim subjektom pravimo stranke, ki so lahko fizine ali pravne osebe (izraz lahko pokriva tudi ve oseb npr. solastniki), izraz 3. oseba pa pokriva subjekte, ki v doloeno pravno razmerje niso neposredno vkljueni, vendar pa obstajajo pravila o obnaanju teh oseb, vasih pa te osebe lahko posegajo v pravna razmerja. V civilnopravnem razmerju velja enakopravnost strank, eprav je pogosto le formalna.

Splone znailnosti civilnopravnih razmerij

Pravna urejenost

Civilnopravno razmerje urejajo civilnopravni predpisi, ki so kogentni ali dispozitivni. Dogovor med strankama ima zaradi avtonomije volje v civilnem pravu pomembno veljavo, volja velja kot zakon oz. nadomea zakon. V obeh primerih je zagotovljeno sodno varstvo (izjema je le, e je obveznost naturalna in sodnega varstva ni).

Pravno razmerje je za eno stranko pravica, za drugo pa dolnost (oz. pravna zaveza)

Za vsako razmerje je znailen obstoj vsaj ene pravice (ta je tudi osrednji element vsakega civilnopravnega razmerja). Za dananje civilno pravo je znailna kompleksnost, ki predstavlja preplet tevilnih pravic in dolnosti med dvema subjektoma (npr. pri najemnem razmerju je najemodajalec dolan prepustiti uporabo stvari in vzdrevati stvar, upravien pa je do plaila najemnine).

ELEMENTI CIVILNOPRAVNEGA RAZMERJA

BISTVENI ELEMENTI:

1. Odnos med dvema subjektoma

Pri civilnopravnem razmerju je bistveno, da gre za razmerje med dvema subjektoma. V razmerju lahko nastopajo fizine ali pravne osebe, e imajo poslovno oz. pravno sposobnost.

2. Pravice in dolnost

V vsakem civilnopravnem razmerju obstaja vsaj ena pravica in njej odgovarjajoa dolnost. Za dananje civilno pravo je znailna prepletenost tevilnih pravic in dolnosti med dvema subjektoma (stranki sta medsebojno zavezani in upravieni).

DODATNI ELEMENTI:

3. Breme

Breme je hipotetina dolnost oz. dolnost manje intenzivnosti. Zakon stranki, ki ima pravico, nalaga tudi breme kot doloeno ravnanje v korist drugega subjekta. Nosilec bremena se lahko odloi ali bo naloeno breme izpolnil ali ne. Opustitev ali neizpolnitev bremena za posledico nima protipravnega poloaja, posledica je samo to, da nosilec bremena izgubi svoj dosedanji ugodneji pravni poloaj. Primer bremena je notifikacija napake kupec nosi breme grajanja napak, nihe ga ne more prisiliti v to, da jih graja, vendar e jih ne, prodajalec za napake ne odgovarja in kupec izgubi ugodneji poloaj.

4. Pristojnost

Pristojnost pove, kdo je pristojen, da opravi doloeno dejanje. Pristojnost opraviti doloeno dejanje ima lahko stranka sama, ali pa je zato doloena pooblaena oseba. Primer: Pri pogodbenih obveznostih je treba veljavno sprejeti izpolnitev dolnosti, za kar je pristojen upnik, ampak upnik lahko pooblasti nekoga drugega za sprejem izpolnitve dolnosti.

TIPI CIVILNOPRAVNIH RAZMERIJ

Dva osnovna tipa civilnopravnih razmerij sta:

ERGA OMNES RAZMERJA

so razmerja, ki uinkujejo nasproti nedoloenemu krogu subjektov

pravicam, ki izhajajo iz taknega razmerja pravimo izkljuujoe pravice, ker ima nosilec izkljuujoe pravice monost, da izkljui ostale subjekte od poseganja v svojo pravico

vsebini pravice odgovarja dolnost vseh, da spotujejo upravienje, ki ga takna pravica zagotavlja (gre za dolnost pasivnega ravnanja)

velja numerus clausus (omejeno tevilo) poloajev erga omnes, ki jih naeloma doloa zakon, volja posameznika pride tu manj do izraza

Primer: Lastninska pravica. Lastnik stvari ima nad stvarjo doloeno oblast. Lastninska pravica deluje proti nedoloenemu krogu oseb oz. proti vsem 3. osebam v doloenem pravnem prostoru, ki morajo lastninsko pravico spotovati in ne smejo posegati vanjo. Do vzpostavitve pravnega razmerja pride ele, ko nekdo posee v lastninsko pravico (npr. stvar odvzame). Pravno razmerje je torej vzpostavljeno na abstraktnem nivoju in je prikrito (latentno) do konkretizacije (to so latentne pravice). Pri lastninski pravici gre za razmerje med lastnikom stvari in vsemi ostalimi subjekti in ne za razmerje med lastnikom stvari in stvarjo.

INTER PARTES RAZMERJA

so razmerja, ki uinkujejo nasproti enemu ali ve subjektov

pravicam, ki izhajajo iz taknega razmerja pravimo relativne pravice

za udeleence inter partes razmerij je znailna medsebojna upravienost in zavezanost

navadno gre za razmerje med dvema tono doloenima osebama (razmerje med upnikom in dolnikom)

upnik lahko od dolnika terja neko individualno ravnanje dajatev, storitev, opustitev ali dopustitev

upnik lahko terja tako ravnanje samo od dolnika in od nikogar drugega

za razmerja inter partes velja, da je dovoljeno vse, kar ni prepovedano z zakonom

v razmerjih inter partes je zelo pomembno naelo pacta sund servanda

VMESNI POLOAJI

Gre za pojav ko se:

erga omnes razmerje relativizira: erga omnes preraste v razmerje inter partes, e neupravieni subjekt v razmerju erga omnes posee v izkljuujoo pravico drugega subjekta, postane to razmerje inter partes

inter partes razmerje objektivizira: razmerja inter partes dobijo znailnosti razmerij erga omnes, e se npr. najemna pogodba, ki normalno uinkuje inter partes, vpie v zemljiko knjigo, potem pa uinkuje erga omnes

VARSTVO CIVILNOPRAVNIH RAZMERIJ

Zahtevek je glavna oblika pravnega varstva civilnopravnih razmerij. Iz vsake pravice izvira doloen zahtevek, vendar pa je varstvo te pravice odvisno od nosilca pravice. Poznamo:

opustitveni zahtevek: temeljni zahtevek za varstvo pravic iz erga omnes razmerij, nosilec pravice zahteva opustitev ravnanja, ki pomeni poseg v njegovo pravico erga omnes

odkodninski zahtevek: e zaradi poseganja v pravico nastane koda

izpolnitveni zahtevek: temeljni zahtevek za varstvo pravic iz inter partes razmerij, nosilec pravice zahteva doloeno ravnanje

ASOVNA KOMPONENTA

Civilnopravna razmerja obstajajo predvsem v asu, imajo svoj asovni zaetek in asovni konec. Pravno razmerje ni niti telesna stvar, niti miselni konstrukt, ampak neko dejstvo, ki nastane ob pogojih, ki jih doloa pravni red. Ti pogoji se izpolnijo v doloenem asovnem trenutku, nato pravno razmerje traja in na koncu ugasne. Glede na as loimo:

1. TRENUTNA RAZMERJA

njihov cilj je izpolnitev, asovni obstoj je le pot za dosego namena

to so predvsem obligacijska razmerja ko se izpolnita obe obveznosti, razmerje, ki je nastalo s pogodbo ugasne

za njih je znailno stalno nastajanje in ugaanje obveznosti

trajajo relativno kratek as

2. TRAJAJOA RAZMERJA

trajajoa razmerja ne prinaajo le enkratne izpolnitve, ampak se ta izpolnitev ponavlja v asu (npr. najem)

dokler obstaja pravno razmerje, nastajajo izpolnitvene dolnosti vedno na novo

vendar so tudi trajajoa razmerja postavljena glede na doloen konec

e ob ustanovitvi so miljena zgolj za doloen as in prenehajo s potekom tega asa

lahko pa prenehajo tudi na temelju medsebojnega ali enostranskega ravnanja

3. TRAJNA RAZMERJA

trajna razmerja so asovno neomejena razmerja

znailna so za izkljuujoe pravice, ki obstajajo do tistega trenutka, ko ugasnejo za nosilca pravice

namen pravice se izpolnjuje z obstojem v asu, ne gre za dosego cilja

njihov cilj je uivanje razmerja

PRAVICA

Pravica je element vsakega civilnopravnega razmerja. V vsakem razmerju imamo pravico in njej pripadajoo dolnost.

Poskus opredelitve pravice

Teorija skua opredeliti pojem pravice, vendar so definicije zaradi mnogih pojavnih oblik pravice preve abstraktne. Definicija pravice je pomembna zaradi sistematike civilnega prava, v praksi pa si z njo ne moremo dosti pomagati. Sodobna teorija skua pravico opredeliti tako, da nateva njena upravienja, vendar pa je meja med pravico in upravienjem vasih teko dololjiva.

Pravice in upravienja

Pravica je sestavljena iz razlinih kategorij upravienj (npr. lastninska pravica je sestavljena iz ius utendi, ius fruendi in ius abutendi lastnik je upravien do rabe, do plodov in do unienja stvari). Pravice imajo monost samostojnega obstoja in samostojnega pravnega prenaanja, so trajno prenosljive. Upravienja so oja od pravice, vendar so tudi lahko predmet pravnega prometa, so le zaasno prenosljiva. Temeljno upravienje, ki izvira iz vsake civilnopravne pravice je tobeno upravienje, ki imetniku omogoa, da pod doloenimi pogoji dosee prisilno vzpostavitev pravice.

TEMELJNI POGLEDI NA OPREDELITEV POJMA PRAVICE

1. Voljna teorija (Windscheid)

Ta teorija pravi, da je pravica je od pravnega reda podeljena voljna oblast. Pravica je povezana z voljo subjekta subjekt lahko na podlagi pravice z voljo oblikuje doloen poloaj. Pravica je izraz volje posameznika in tej moi volje se morajo podrediti vsi, ki so s to pravico zavezani. Volja je pomembna tudi pri uresnievanju pravnega razmerja subjekt sam odloi, ali bo pravico uporabljal ali ne.

Kritika te teorije je, da pravico priznavamo tudi nekaterim subjektom, ki niso sposobni oblikovati volje, ki bi bila upotevana v pravu (npr. pravice nerojenega otroka). Voljni element tako ne more biti temeljni element pravice. Ta teorija velja le za oblastvene, terjatvene in premoenjske pravice (ne pride pa v potev pri osebnostnih pravicah te pravice se nanaajo na varovanje osebne sfere, zato teko reemo, da z voljno oblastjo varujemo lastno pravico).

2. Interesna teorija (Jhering)

Ta teorija pravi, da je pravica pravno zaiten interes (pravica je usmerjena je k varovanju interesa). Ta teorija danes prevladuje, vendar pa pravne interese itijo tudi drugi instituti, ne le pravica, zato pravno varstvo ne more biti opredelilni element pravice. Opredelitev pravice lahko veemo na njeno vsebino.

Kritika te teorije je, da je presplona, saj vsaka pravica varuje nek interes, poleg tega pa pravne interese itijo tudi drugi instituti, ne samo pravica pravno varstvo interesov ne more biti temeljni element pravice.

3. Integralna ali voljno-interesna teorija (Jellinek)

Ta teorija poskua zdruiti pozitivna spoznanja interesne in voljne teorije, vendar se ni prijela. Pravi, da je pravica pravno priznana in pravno zavarovana mo volje, ki je usmerjena k doloeni dobrini ali interesu. Poudarja individualizem.

4. Kolektivistina teorija (Duguit)

Ta teorija pravi, da je pravica socialni pojem, opozarja na socialno funkcijo pravice. Vse prej natete teorije so bile zelo individualistine, ta pa opozarja na socialno funkcijo pravice. Pravica ni sama sebi namen, saj slui posamezniku in drubi. Ni je mogoe izvrevati in gledati zgolj individualistino, posameznik mora upotevati tudi pravice drugih. Ta pristop so izrabili vsi totalitarni reimi v Evropi.

OSNOVNA DELITEV PRAVIC

Absolutne ali izkljuujoe pravice (uinkujejo v razmerjih erga omnes) so:

oblastvene pravice,

osebnostne pravice in

pravice intelektualne lastnine.

Relativne pravice (uinkujejo v razmerjih inter partes):

terjatve,

zahtevki,

ugovori,

oblikovalne pravice.

IZKLJUUJOE ALI ABSOLUTNE PRAVICE

Izkljuujoe pravice so pravice, ki nastajajo v erga omnes razmerjih in uinkujejo nasproti nedoloenemu krogu subjektov. Njihova glavna znailnost je, da upraviencu zavarujejo dobrino napram vsem 3. osebam.

Glavne znailnosti izkljuujoih pravic so:

nosilec pravice lahko izkljui ostale subjekte od poseganja v pravico,

dolnost 3. oseb je negativna, vzdrati se morajo posegov v pravno zavarovano dobrino - imajo dolnost pasivnega ravnanja (opustitvena dolnost)

so statine narave, ker doloajo neko stanje in ga varujejo pred nedopustnimi posegi

se konkretizirajo, e nekdo 3. posee v njih (poseg ustvarja relativno razmerje in to razmerje je obiajno terjatev)

velja naelo numerus clausus poznamo samo toliko izkljuujoih pravic, kolikor jih pozna zakon in nihe ne more ustanavljati novih izkljuujoih pravic

praviloma so premoenjske narave in so prenosljive, lahko pa so tudi osebnostne pravice, ki so nepremoenjske narave in niso prenosljive

Izkljuujoe pravice so:

1. oblastvene pravice,

2. osebnostne pravice,

3. pravice intelektualne lastnine.

1. OBLASTVENE PRAVICE

Oblastvene pravice zagotavljajo imetniku oblast nad stvarjo in omogoajo njeno podreditev ter prisvajanje njene vrednosti. Sem sodijo predvsem pravice stvarnega prava. Oblastvene pravice imajo publicitetni uinek, kar pomeni, da morajo biti navzven spoznavne. Poznamo dve temeljni vrsti oblastvenih pravic:

lastninsko pravico in

stvarne pravice na tuji stvari.

1.1. LASTNINSKA PRAVICA (37. len SPZ)

Lastninska pravica lastniku zagotavlja oblast nad stvarjo in zagotavlja uporabo stvari proti vsakomur. Je najosnovneja premoenjska pravica. Predmet lastninske pravice kot oblastvene pravice je lahko samo stvar. Po naelu specialnosti ne moreta obstajati dva izkljuna lastnika na isti stvari, lahko pa obstaja solastnina.

Vasih so iz lastninske pravice izhajala 3 osnovna upravienja, ki jih je imel imetnik lastninske pravice na stvari: ius utendi, ius fruendi, ius abutendi (pravica do rabe, plodov in unienja). Danes pa lastninska pravica ni ve tako absolutna, ampak je relativizirana, omejena je s predpisi javnega prava. Lastnik lahko izvruje oblast nad stvarjo samo v kolikor ga ne omejuje zakon zaradi javnega interesa (npr. gozd). Lastninsko pravico imamo lahko na premininah ali nepremininah.

Lastninska pravica omogoa lastniku:

stvar uporabljati,

razpolagati z njo,

imeti jo v posesti.

1.2. STVARNE PRAVICE NA TUJI STVARI

Stvarne pravice na tuji stvari so omejene oblastvene pravice. So pravice, ki omejujejo lastnika pri oblasti, pomenijo omejitve lastninske pravice. Ne dosegajo obsega lastninske pravice, ker se omejujejo le na del lastnine, vendar je v tem delu njihov poloaj moneji od lastninske pravice. Velja naelo numerus clausus glede stvarnih pravic na tuji stvari (5).

Zastavna pravica je prednostna poplailna pravica, ki uinkuje erga omnes in se deli na zastavno pravico na premininah (rona zastava ali pignus) in na zastavno pravico na nepremininah (hipoteka). Bistvo zastavne pravice je, da se upnik poplaa iz vrednosti zastavljene stvari, e dolnik pravoasno ne poravna svojega dolga. Upnik stvar lahko proda brez dolnikovega soglasja. Pri nas je zastavna pravica izkljuno poplailna pravica, saj zastavni upnik ne more postati lastnik stvari. Za rono zastavo je znailna tudi nezmonost uporabe zastavljene stvari, eprav jo ima upnik v svoji posesti. Hipoteka je ista poplailna pravica, saj zastavljena stvar ostane v posesti in uporabi dolnika. Zastavna pravica je prenosljiva skupaj s stvarjo, ki je zastavljena.

Slunost je pravica, pri kateri slunostni upravienec stvar uporablja, eprav ni njen lastnik, ampak je z lastnikom sklenil poseben pravni posel, ki mu tako uporabo dovoljuje. Slunosti delimo na:

stvarne slunosti: so ustanovljene v korist doloenemu zemljiu, prenosljive so skupaj z zemljiem in veljajo erga omnes,

osebne slunosti (uitek, raba, stanovanje): so ustanovljene v korist doloeni oseb, niso prenosljive, ker so vezane na doloeno osebo in veljajo erga omnes.

Lastnik slueega zemljia mora trpeti izvrevanje slunosti na svojem zemljiu. Dokler obstaja slunost na stvari je lastninska pravica omejena, lastnik ima samo e golo lastninsko pravico.

Zemljiki dolg je pravica zahtevati poplailo doloenega denarnega zneska iz vrednosti nepreminine pred drugimi upniki s slabim vrstim redom. Je posebna oblika zastavne pravice, pomeni drugaen nain izvritve poplaila.

Stavbna pravica je pravica imeti v lasti zgradbo na tujem zemljiu, je asovno omejena (ne sme trajati ve kot 99 let) in je prenosljiva.

Stvarno breme je pravica na podlagi katere je lastnik obremenjene nepreminine zavezan k bodoim dajatvam in storitvam. Pomembna je bila v fevdalizmu, danes jo sreamo bolj poredko. Je meanica zastavne pravice in slunosti.

Znailnosti oblastvenih pravic:

so predvsem premoenjske pravice,

njihov predmet je lahko le stvar, ne pa tudi njen del,

prenosljivost (zemljika slunost je prenosljiva le skupaj z gospodujoim oz. slueim zemljiem, zastavna pravica pa le skupaj s terjatvijo)

na njih obstaja publiciteta: na nepremininah se izraa z vpisom v zemljiko knjigo, na premininah pa s posestjo stvari (tevilo preminin je neomejeno, zato je njihov register nemogo)

podedljivost,

s spremembo subjekta se prenese vsa oblast na stvari, ni vsebinske spremembe pravice.

Oblastvene pravice prenehajo:

s prenosom stvari,

z unienjem stvari,

s smrtjo subjekta.

2. OSEBNOSTNE PRAVICE

Osebnostne pravice pomenijo zavarovanje nedotakljivosti osebnostne sfere in njenega temelja ter pravico do svobodnega razvoja posameznikove osebnosti te pravice varujejo eksistencialne dobrine. Te pravice so najmlaje, saj so se v pravu pojavile ele na prelomu 19. v 20. stoletje, ko je se zael boj za lovekove pravice in svoboine, pred tem so bili namre mnenja, da lovekova osebnost ne more biti predmet pravic. So izraz lovekovih pravic in svoboin v civilnem pravu.

Osebnostne pravice spadajo med temeljne lovekove pravice, ne moremo pa trditi obratno, torej da so temeljne lovekove pravice osebnostne pravice. Razlika je v tem, da so temeljne lovekove pravice po svoji naravi usmerjene proti dravi, osebnostne pravice pa uinkujejo proti dravi in proti posamezniku.

Delimo jih na:

splono osebnostno pravico:

prva jo je uvedla Bonnska ustava po 2. svetovni vojni

pri nas jo uvaja 35. len Ustave RS: zagotovljena je nedotakljivost lovekove telesne in duevne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic

posebne osebnostne pravice so se razvile v okviru splone osebnostne pravice (npr. nedotakljivost lovekovega ivljenja, telesna in osebnostna integriteta, itd.)

Osebnostne pravice gredo osebi kot taki, sedaj pripadajo tako pravnim (npr. pravica do dobrega imena, nedotakljivosti pisarne, pravica do pisemske tajnosti, itd.) kot fizinim osebam. e vedno pa gredo doloene pravice le fizinim osebam, npr. pravica do ivljenja.

Osebnostne pravice so po svoji naravi:

izkljuujoe pravice,

nepremoenjske pravice,

neprenosljive pravice, saj so povezane z osebnostjo nekega subjekta,

nepodedljive pravice, eprav lahko uinkujejo tudi po smrti (npr. pravica do asti in dobrega imena).

ODKODNINSKO VARSTVO OSEBNOSTNIH PRAVIC

Glede osebnostnih pravic govorimo v okviru civilnega prava predvsem o varstvu osebnostnih pravic v civilnem pravu je mogoe zahtevati odkodnino za nastale posledice (v kazenskem pravu to ni mogoe). Najpogosteje je odkodninsko varstvo, pri katerem pride do prehoda iz razmerja erga omnes v inter partes. Temelj za odkodninsko varstvo osebnostnih pravic je 134. len OZ zahteva za prenehanje s kritvami osebnostnih pravic (vsak ima pravico zahtevati od sodia, da odredi prenehanje dejanja, s katerim se kri kakna osebnostna pravica, da preprei tako dejanje ali da odstrani njegove posledice, kritelj mora prenehati z dejanjem sicer mora plaati odkodnino).

Temeljni elementi odkodninskega zahtevka oz. predpostavke za odkodninsko odgovornost so:

koda: ni dovolj da koda grozi, ampak mora e nastati

protipravnost ravnanja, ki je povzroilo kodo - protipravnost je izkljuena e gre za:

silobran

skrajno silo

samopomo

privolitev

krivda: potrebna je subjektivna odgovornost, samo ponekod je dovolj e objektivna odgovornost

vzrona zveza med ravnanjem in kodo (protipravno ravnanje mora povzroiti kodo)

OBLIKE PRAVNO PRIZNANE KODE

Premoenjska ali gmotna koda je koda, ki nastane na premoenjskih dobrinah:

zmanjanje premoenja: dejanska koda (damnum emergens),

prepreitev poveanja premoenja: izgubljeni dobiek (lucrum cessans), to je hipotetina koda, pri kateri se upoteva normalni potek dogodkov.

Nepremoenjska ali negmotna koda je koda, ki je rezultat posega v posameznikovo osebnost ali v ugled pravne osebe. Upotevajo se le v zakonu nateti primeri:

za telesne boleine: posledice posegov v lovekovo telesno integriteto

za duevne boleine: dogodki, ki povzroijo neprijetne psihine obutke in psihino trpljenje (duevne boleine zaradi zmanjane ivljenjske aktivnosti, zaradi skaenosti, zaradi razalitve dobrega imena in asti, zaradi okrnitve svobode ali osebnostne pravice, zaradi smrti blinjega, zaradi kritve dostojanstva, zaradi kritve spolne nedotakljivosti...)

za strah: strah pred posledicami, ki lahko nastanejo in strah zaradi samega kodnega dogodka

za okrnitev ugleda pravne osebe: gre za novo dolobo, sodie lahko prisodi pravni osebi odkodnino, tudi e premoenjske kode ni, e spozna, da okoliine primera to opraviujejo; pri pravnih osebah veinoma ne gre za odkodnino, temve za objavo sodbe

Razlika med premoenjsko in nepremoenjsko kodo se kae v nadomestilu:

premoenjska koda se nadomesti v obsegu, kolikor znaa (popolna odkodnina ali restitucija), pri emer so mona rahla odstopanja zaradi upotevanja premoenjskih razmer okodovanca; okodovanec ima lahko pravico do subjektivne ocene vrednosti stvari precijska odkodnina (praetium affectionis), kjer se ne upoteva le objektivni ampak tudi subjektivni element pri ugotavljanju kode. Pogoj zanjo je, da je koda nastala naklepno in da subjektivni element obstaja (npr. vaza dejansko ni ni vredna, vendar ima okodovanec nanjo vezane spomine na umrlo mater),

nepremoenjska koda je neizmerljiva, pri njej gre za satisfakcijo, za kompenzacijo neprijetnega obutka; satisfakcija je lahko denarna (veinoma se za nepremoenjsko kodo izplaujejo premoenjska nadomestila), ali moralna (opraviilo okodovancu); sodie mora v vsakem konkretnem primeru ugotavljati stopnjo prizadetosti.

3. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Pravo intelektualne lastnine je skupen izraz za avtorske in sorodne pravice ter pravice industrijske lastnine. Predmet pravice intelektualne lastnine je imaterialna dobrina, stvaritev lovekovega duha, duhovna stvaritev. Problem je v tem, ker imaterialna dobrina ni stvar na kateri bi bilo omogoeno izvrevanje oblasti, kljub temu pa avtor potrebuje oblast nad izkorianjem svoje imaterialne dobrine.

Tudi imaterialnim dobrinam je treba zagotoviti pravno varstvo. Pravo intelektualne lastnine skua varovati interese avtorja, ustvarjalca imaterialne dobrine. Avtorja oz. ustvarjalca je treba varovati, ker ima lovekovo duhovno ustvarjanje velike gospodarske vrednosti. Pravni red mora avtorju omogoati prilaanje gospodarske vrednosti, ki izhaja iz njegovega duhovnega ustvarjanja (izumi imajo veliko gospodarsko vrednost, izumiteljem je treba omogoiti, da si prilastijo vrednost, ki jo izum ustvarja). Problem nastane, ko avtor in lastnik stvari nista ista oseba (npr. ponavadi lastnik zgradbe in arhitekt nista ista oseba, lastnik lahko zunanjost zgradbe spreminja le s soglasjem arhitekta pod doloenimi pogoji).

Pravice intelektualne lastnine predstavljajo nekaken most med premoenjskimi in osebnostnimi pravicami. Imajo dvojno naravo, ki se kae v tem, da so sestavljene iz osebnih ali moralnih upravienj in iz premoenjskih ali materialnih upravienj:

osebna ali moralna upravienja: avtor je moralni nosilec produkta, tudi e materialno komponento prenese na koga drugega (zalonika), moralno upravienje e vedno ostane njemu (avtor dela je slaven, ne zalonik),

premoenjska ali materialna upravienja: avtor je kot ustvarjalec varovan ne glede na to, kdo njegov produkt premoenjsko izkoria.

Pravice intelektualne lastnine so asovno omejene (kar je znailno za premoenjske pravice), po doloenem asu postanejo pravice intelektualne lastnine public domain, avtorska upravienja trajajo e 70 let po smrti avtorja. Pravice intelektualne lastnine imajo omejeno prenosljivost, prenosljivo je samo premoenjsko upravienje z avtorsko pogodbo. Osnovna oblika varstva pravic intelektualne lastnine je opustitveni zahtevek (zahteva se prenehanje kritve). Poleg tega poznamo e odkodninsko varstvo (povrnitev kode avtorju), kar je tipino za razmerja inter partes. Pravice intelektualne lastnine lahko razdelimo na dve kategoriji:

avtorske pravice in avtorskim sorodne pravice,

pravice industrijske lastnine.

3.1. AVTORSKE PRAVICE

Avtorske pravice ureja Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP), ki v generalni klavzuli podaja opredelitev avtorskega dela, v nadaljevanju pa eksemplifikativno nateva tipine primere avtorskih del. Predmet varstva je avtorsko delo. Avtorsko delo je individualna intelektualna stvaritev s podroja knjievnosti, znanosti in umetnosti, ki mora biti na nek nain izraena navzven, da je zaitena.

Avtorskopravno niso varovane:

ideje (ideja kot taka nima monosti zaite, idejo je treba preliti v neko materialno stvar, pa e takrat je ni mono zaititi absolutno, zaiten pa je nain, na katerega je ideja izraena),

naela, odkritja,

uradna besedila z zakonodajnega, upravnega in sodnega podroja,

ljudske knjievne in umetnike stvaritve.

Avtor je oseba, ki ustvari avtorsko delo, to je lahko le fizina oseba (pravna oseba je lahko le nosilec materialnih upravienj).

Pridobitev avtorskih pravic

Velja domneva, da avtor postane nosilec avtorske pravice v trenutku, ko je avtorsko delo dokonano (vpraanje je, kdaj je avtorsko delo dokonano, pri nas ni potrebna formalnost, v ZDA dodajo znak ). Odprt ostaja problem dokazovanja avtorskega dela.

Vsebina avtorske pravice

a) Moralna ali osebna upravienja

so vezana na osebo avtorja in varujejo avtorja glede njegovih duhovnih in osebnih sfer

moralna upravienja so:

pravica odloanja o prvi objavi (avtor sam odloa ali bo delo dal v javnost ali ne, vasih pa je delo javnosti predstavljeno e z nastankom npr. jazz improvizacije)

pravica do priznanja avtorstva (to pravico ima tudi v primeru, da je materialno upravienje preneseno)

pravica do spotovanja avtorskega dela (avtor se lahko upre skazitvi in posegu v svoje delo)

pravica do skesanja (avtor ima pravico umakniti svoje delo, e da primerno odkodnino imetniku materialnega upravienja, vendar pa ta pravica ne velja za filmska, avdiovizualna in raunalnika dela)

niso prenosljiva, ostanejo avtorju ne glede na to, komu gredo materialna upravienja

niso asovno omejena, so tudi podedljiva po omejenem tevilu generacij

b) Materialna ali premoenjska upravienja

so tista, ki ustvarjalcu zagotavljajo, da zajame vrednost, ki jo prenese duhovna stvaritev

varujejo premoenjske pravice avtorja

omogoajo, da se avtor sam odloi na kaken nain se bo delo uporabilo in za kaj

materialnih upravienj je ve, odvisna so od narave dela:

pravica do reproduciranja,

pravica do distribuiranja,

pravica do javnega izvajanja,

pravica do prevoda, do predelave, avdiovizualne priredbe

materialna upravienja so samostojno prenosljiva delno ali v celoti, avtor z njimi razpolaga, jih spreminja, prenaa, obremeni

so asovno omejena, trajajo do avtorjeve smrti in e 70 let po njej

c) Druga opravienja

Druga upravienja so:

pravica do dostopa do avtorskega dela (npr. e slikar proda sliko, lahko zahteva od novega lastnika, da si sliko ponovno ogleda, jo polje na razstavo)

sledna ali zasledovalna pravica (e prihaja do nadaljnjih prenosov lastninske pravice na likovnem delu ima avtor pravico do 3% maloprodajne cene za vsak prenos)

pravica avtorja zaradi fotokopiranja, avdiovideo tehnike (od prodaje vsakega videorekorderja, fotokopirnega stroja, itd. se plauje doloena pristojbina avtorskim organizacijam)

3.2. AVTORSKIM SORODNE PRAVICE

Sorodne pravice pomenijo duhovne stvaritve, ki so blizu avtorskim in pomagajo, da avtorske pravice zaivijo. Sorodne pravice so:

pravice izvajalcev avtorskih del,

pravice proizvajalcev fonogramov,

pravice filmskih producentov,

pravice radiodifuznih organizacij (npr. prenos nogometne tekme ni duhovna stvaritev, vendar je televizijska hia zavarovana pred krajo svojih programov)

pravice RTV organizacij, pravice zalonikov, itd.

3.3. PRAVICE INDUSTRIJSKE LASTNINE

Pravice industrijske lastnine so po strukturi in lastnostih so zelo podobne avtorskim pravicam, vendar je tu bolj kot moralna poudarjena premoenjska komponenta.

Premoenjska komponenta obsega izkljuno pravico gospodarskega izkorianja in razpolaganja s tem predmetom. Monopol je primarno pri nosilcu pravice, vendar pa ga je mogoe prenaati s pravnimi posli, da se dosee optimalno gospodarsko izkorianje. Premoenjska komponenta je poudarjena pri vseh pravicah, razen pri izumu (tam je bolj poudarjena moralna komponenta).

Moralna komponenta se nanaa na priznanje ustvarjalnosti. Ustvarjalci se oznaujejo v prijavi in v vseh listinah, ki se nanaajo na patente, modele in vzorce, na samem izdelku pa je le tevilka patenta.

Za razliko od avtorske pravice je tu pridobitev teh pravic drugana. Za pridobitev pravice industrijske lastnine ne zadoa dokonanje, ampak je potrebna registracija na Uradu za industrijsko lastnino (to je konstitutiven pogoj). Pravice se pridobijo ele z izdajo odlobe, vendar pa odloba uinkuje od dne, ko je bila prijava vloena (ex tunc). Pravica pripade vloniku zahteve po registraciji, to pa je lahko pravna ali fizina oseba. V zahtevi za registracijo je potrebno navesti, kdo je izumitelj, to pa je lahko le fizina oseba.

a) Pravica patenta

Patent je pravica, ki varuje izum kot rezultat lovekovega ustvarjanja. Pogoji za izum so:

izum mora biti nekaj novega (ni mogoe zaititi neesa, kar je v tujini e zaiteno),

dosei ga je treba z ustvarjalnim delom na podroju izumiteljstva (za ustvarjalno delo gre, e izum oitno ne izhaja iz znanega znanja tehnike; e nekaj nastane po nakljuju, ni patentibilno, ker ne nastane z ustvarjalnim delom),

biti mora industrijsko uporabljiv (mora se ga dati izkoriati v industrijske namene).

Patent se pridobi na podlagi patentne prijave (kdor prvi prijavi patent, se teje, da je prvi izumil doloeno stvar). Prijavo je potrebno vloiti povsod po svetu, kjer izumitelj eli varstvo (v drugih dravah tega izuma sicer ne bo mogoe patentirati, lahko pa se gospodarsko izkoria, e prijava ni vloena). Patentna prijava uinkuje za nazaj (ex tunc), torej od vloitve patentne prijave. Ko je izum enkrat patentiran ima izumitelj monopol nad postopkom in nad produkti. as trajanja patenta je 20 let, po tem asu veina izumov zastari in postanejo dostopni vsem.

Omejitve - ni patentibilno, e:

je uporaba patenta v nasprotju z zakonom ali moralo (npr. genska tehnologija) ali

gre za podroja, ki so pomembna iz obelovekega gledia.

b) Pravica vzorca in modela

pomeni zaito novega modela, risbe, slike, ki se uporablja v industrijski proizvodnji

varuje zunanji videz produkta, ki je podlaga za prepoznavnost industrijskega ali obrtnega izdelka (npr. steklenica Coca-Cole)

Omejitve:

dravni simboli

simboli mednarodnih organizacij.

c) Pravice blagovne in storitvene znamke

varuje znak, ki je namenjen razlikovanju blaga iste ali podobne vrste (npr. znak za Nike)

znak je lahko sestavljen iz kombinacije rk, besed, risb in drugih elementov, ki sluijo prepoznavnosti

znaki morajo biti dovolj razlini od ostalih, ne smejo povzroati zmede na trgu, ne smejo biti nemoralni

najbolj uspene so tiste znamke, ki so postale pojem (npr. Vileda za krpo za ienje)

znailnost blagovne znamke je, da se iti le za doloeno kategorijo proizvoda

doloena blagovna znamka se pridobi za doloen razred produktov (Boss za konfekcijo, parfume, cigarete)

prepovedana je zaita svetovno znanih znakov (Mercedes) ali znaka, ki generino predstavlja produkt (miza)

pravica blagovne znamke traja 10 let z monostjo podaljevanja

d) Pravica do geografskega porekla

Ni klasina pravica industrijske lastnine, saj ni rezultat lovekovega individualnega ustvarjanja, je pa sorodna tem pravicam in potrebuje pravno varstvo. Blago je lahko prepoznavno po tem, da prihaja iz doloenega podroja (kraki prut, kraki teran, ampanjec...). To je pomembno za razpoznavnost blaga, stopnjo kvalitete in za trno komunikacijo. Sankcije: kritelj mora opustiti proizvodnjo, uniiti produkte, zoper kritelja se uveljavi odkodninski zahtevek.

RELATIVNE PRAVICE

Glavne znailnosti relativnih pravic so:

izhajajo iz razmerij inter partes

pravni temelj na podlagi katerega nastajajo je pravni posel, predvsem pogodba

uinkujejo nasproti enemu ali ve subjektov, nimajo pa uinka proti 3. osebam

ponavadi gre za razmerje med dvema tono doloenima strankama, med upnikom in dolnikom

so dinamine narave, to pomeni da veinoma ne gre za trajna razmerja

razmerje inter partes in z njim relativna pravica ugasne, ko se obveznost izpolni

relativni pravici odgovarja dolnost aktivnega ravnanja upnik terja od dolnika neko ravnanje, in sicer:

dajatev ali storitev (dolnik je aktivno zavezan)

opustitev ali dopustitev (dolnik je pasivno zavezan)

vsebina razmerij inter partes je zelo iroka in neobvladljiva, zato zanje ne velja naelo numerus clausus

mogoe jih je oblikovati voljno, meje avtonomije strank postavlja zakon

nekatere pogodbe sploh niso doloene in jih stranki ustvarita z dogovorom, praksa je zelo kreativna (zato je zelo pomembno naelo pacta sund servanda dogovor med strankama, ima veljavo pravnega vira)

so naeloma premoenjske narave

v doloenih primerih se absolutizirajo, kar pomeni, da dobijo uinek erga omnes to se zgodi v primeru, ko se relativna pravice vpie v javni register (npr. v zemljiko knjigo)

Relativna pravica dobi znake izkljunosti (se absolutizira) le, e ima za to podlago v zakonu in sicer e:

se vpie v zemljiko knjigo: e je relativna pravica vpisana v zemljiko knjigo zagotavlja to publiciteto in erga omnes efekt (v zemljiko knjigo se lahko vpisujejo le pravice, ki so doloene v zakonu numerus clausus):

najem

predkupna pravica

odkupna pravica

prepoved razpolaganja

to izhaja iz zakonske dolobe:

najem (ima uinek erga omnes e po zakonu)

TERJATEV

Terjatev je temeljni model relativne pravice. Terjatev je pravica proti tono doloeni osebi, je zaveza dolnika, na temelju katere zahteva upravienec od zavezanca izpolnitev terjatve. Terjatev lahko zajema pozitivno (dajatev, storitev) ali negativno ravnanje (dopustitev, opustitev). Predmet terjatve je lahko neka:

dajatev (npr. plailo kupnine),

storitev (dolnik se zavee, da bo upniku opravil neko delo, npr. zastopanje),

opustitev (dolnik se zavee, da bo opustil neko ravnanje),

dopustitev (dolnik se zavee upniku, da mu bo nekaj dopustil kar je sicer prepovedano, npr. slunost pepoti ez njegovo zemljo).

Pravni temelj za nastanek terjatve je pravni posel ali zakon. Relativna narava terjatve se kae v tem, da upnik lahko terja izpolnitev samo od dolnika in nikogar drugega, izkljuujoa narava terjatve pa se kae v tem, da terjatev izkljui vse 3. osebe iz upnikovega razmerja do dolnika. Za izpolnitev terjatve odgovarja dolnik z vsem svojim premoenjem. Vsi zahtevki iz terjatve se izpolnijo le toliko, kolikor to dopua premoenjska masa dolnika (npr. steaj). Tako lahko pride le do sorazmernega in ne celotnega poplaila upnika.

Terjatev je tipina premoenjska pravica in jo je mogoe prenaati, vendar pa doloene terjatve niso podedljive ali prenosljive. Take terjatve so:

terjatve glede osebnostnih pravic in

terjatve za nepremoenjsko kodo (npr. odkodnina za duevne boleine).

Upnik lahko zahteva od pravosodja, da s prisilnimi sredstvi vpliva na dolnika, da izpolni vsebino terjatve. Terjatev ugasne:

z izpolnitvijo,

s pobotanjem (stvari morajo biti istovrstne in iste kvalitete; terjatvi, ki se pobotata, morata biti zapadli (dospeli), e je terjatev zastarala, preden so stekli pogoji za pobot, je ni mono pobotati),

s pologom stvari pri sodiu,

z nezmonostjo izpolnitve.

OBLIKOVALNE PRAVICE

Oblikovalna pravica je pravica upravienega subjekta, da z enostranskim oblikovalnim ravnanjem samostojno oblikuje razmerje, ki obstaja med njim in drugim pravnim subjektom, bodisi da gre za ustanovitev, spremembo, novo vsebinsko opredelitev ali prenehanje pravnega razmerja. Oblikovalne pravice oblikujejo pravna razmerja, lahko jih imenujemo tudi pravotvorna upravienja.

Med oblikovalnim upraviencev in oblikovalnim udeleencem e od prej obstaja pravni odnos (npr. najemna pogodba). Delujejo v razmerjih inter partes, vendar imajo lastnost, ki velja za erga omnes pravice. Imajo tri osnovne znailnosti:

ena stranka z enostransko izjavo volje ustvari posledice, ki zavezujejo drugo stranko (razdor najemne pogodbe),

druga stranka ima dolnost, da uinke oblikovalne pravice sprejme, preoblikovanega razmerja ne more zavrniti,

posegajo v materialno pogodbeno naelo, ki zahteva soglasje med strankama (ni soglasja).

Pravni temelj oblikovalnih pravic je v:

zakonu ali

pravnem poslu.

so asovno omejene, sicer bi vnaale negotovost v pravno razmerje

prenehajo s svojo uveljavitvijo ali s potekom asa

so samostojno prenosljive, e obstaja interes za to

so premoenjske pravice, ker vplivajo na premoenjsko razmerje na katerega so vezane

Delitve oblikovnih pravic:

1. po posledicah, ki izhajajo iz razmerij

2. glede na samostojnost

3. glede na odnos do razmerja

4. glede na nain njihovega uveljavljanja

1. Delitev oblikovalnih pravic po posledicah, ki izhajajo iz razmerij

1.1. Nastanek novega pravnega razmerja

Pravice, ki so usmerjene v nastanek novega pravnega razmerja imenujemo tudi opcije. Opcije se nanaajo na vzpostavitev novega pravnega razmerja med imetnikom opcije in zavezancem, ki bo zavezovalo obe stranki, vzpostavitev dvostranskega razmerja je prepuena izjavi samo ene stranke. So oblikovalne pravice s katerimi je mogoe samostojno razpolagati.

Tipine opcije so:

ponudba,

predkupna pravica,

prodajne opcije,

nakupne opcije,

futuresi.

Primer: Kdor ima predkupno pravico, lahko takrat ko se stvar prodaja, z enostransko izjavo volje spremeni predkupno pravico v kupoprodajno pogodbo, ki zavezuje tudi lastnika.

1.2. Prenehanje obstojeega pravnega razmerja

Najpogosteje so oblikovalne pravice, ki so usmerjene v prenehanje obstojeega pravnega razmerja, to so:

odpoved razmerja: Velja za trajajoa razmerja inter partes, tako pogodbo lahko ena stranka kadarkoli odpove z doloenim odpovednim rokom, druga stranka pa mora sprejeti odpoved (npr. najemna pogodba najemodajalec ali najemnik lahko odpovesta pravno razmerje na podlagi zakona ali pogodbe).

odstop od pogodbe: Kupec ima doloen as po sklenitvi pogodbe pravico od nje odstopiti, ne da bi navedel razlog za to, plaati pa mora skesnino (znesek, ki se plaa za odstop). V potronikem pravu se ta institut imenuje cooling off (stvar je mogoe vrniti v 15 dneh). Pogoji izvrevanja te pravice so odvisni od narave stvari, zato je vasih ta pravica izkljuena (npr. ko stvar porabi), drugje pa sploh ni dovoljena (npr. asopisi, sreke, itd.).

razdor pogodbe: Pogodba preneha z razlogom, npr. zaradi pomanjkljive izpolnitve ali kritve pogodbe ene stranke.

1.3. Sprememba obstojeega pravnega razmerja

Obstojea, e izoblikovana pravna razmerja se spreminjajo z aneksi. Stranki se z aneksom sporazumeta, da bo prilo do spremembe vsebine obstojeega pravnega razmerja. Nosilec oblikovalne pravice z enostransko izjavo volje spremeni vsebino pravnega razmerja.

Primer: Jamevanje za napako. Pri kupoprodajni pogodbo prodajalec jami za napake stvari. Kupec, ki notificira napako, ima pravico, da od prodajalca zahteva: odpravo napake ali zmanjanje kupnine ali odstopi od pogodbe. Prodajalec ne more prepreiti notifikacije in njenih posledic; Notifikacija je breme kupca, stvar mora pregledati in napake sporoiti, e tega ne stori, izgubi ugodneji poloaj.

1.4. Ohranitev obstojeega pravnega razmerja

Oblikovalne pravice, ki so usmerjene v ohranitev obstojeega pravnega razmerja, so tipine za primere, v katerih razdor pogodbe nastopi po zakonu. Zakon doloa, da se pogodba razdre, e ni izpolnjena pravoasno, za tak razdor ni potreba izjava druge stranke. Gre za pogodbe, pri katerih je as bistvena sestavina pravnega posla in je dogovorjen med strankama.

Vasih pa ima izpolnitev kljub prekoraenemu roku e vedno pomen za kupca kupec dobi oblikovalno pravico, s katero lahko zahteva, da se ohrani pravno razmerje, e je to v njegovem interesu. Kupec mora takoj po poteku roka sporoiti prodajalcu, da pogodba e vedno velja.

Primer: Kupec in prodajalec se dogovorita, da bo prodajalec do 22.12. dobavil 100 smrekic. as je tu bistvena sestavina, jasno je, da kasneja dobava ne bo imela ve nobenega smisla. e prodajalec ne dostavi smreic do 22.12. se pogodba po zakonu razdre. Vendar pa kupec lahko sporoi prodajalcu, da pogodba e vedno velja, e mu prodajalec dostavi smreice naslednji dan, ker ima interes, da bi smreice prodal naprej.

1.5. Natanneja doloitev pravnega razmerja

Tu gre predvsem za izbirne pravice pri alternativnih obligacijah. Primer: Za dogovorjeno je dati 2 stvari, plaati pa eno odloitev katera stvar se bo plaala se prepusti eni stranki. Med natannejo doloitvijo pravnega razmerja in spremembo obstojeega pravnega razmerja je teko dololjiva meja.

2. Delitev oblikovalnih pravic glede na samostojnost

Delimo jih na:

samostojne oblikovalne pravice: te obstajajo neodvisno od drugega pravnega razmerja (to so npr. predkupna pravica, priglasitev, opcije, itd.),

nesamostojne oblikovalne pravice: te lahko obstajajo le vzporedno z nekim pravnim razmerjem (npr. izbirne oblike, itd.).

Samostojne oblikovalne pravice se praviloma lahko odtujijo in tudi podedujejo. Enako velja tudi za nesamostojne, eprav ta monost dolgo ni obstajala. Sedaj velja, da so tudi te pravice prenosljive in podedljive, e to terja pravni interes in to dopua njihova narava.

3. Delitev oblikovalnih pravic glede na odnos do razmerja

Delimo jih na:

ustanavljajoe oblikovalne pravice: ustanavljajo neko novo pravno razmerje (npr. opcije),

spreminjajoe oblikovalne pravice: spreminjajo neko pravno razmerje (npr. znianje kupnine),

ukinjajoe oblikovalne pravice: ukinjajo neko pravno razmerje (npr. odpoved najemnega razmerja).

4. Delitev glede na nain njihovega uveljavljanja

Delimo jih na:

tobene oblikovalne pravice: za njihovo uveljavljanje je potrebno vloiti tobo

prave oblikovalne pravice. za njihovo uveljavljanje zadoa enostranska izjava oblikovalnega upravienca, ena stranka z enostranskim ravnanjem (izrecno ali konkludentno) ustvari posledice, ki zavezujejo drugo stranko

PRILASTITVENE PRAVICE

Prilastitvene pravice so podobne oblikovalnim pravicam, vendar imajo za razliko od njih uinek erga omnes. Dajejo upravienje subjektu, da z enostranskim ravnanjem vzpostavi erga omnes razmerje (najvekrat gre za vzpostavitev lastninske pravice s prilastitveno pravico). So izkljuujoe narave.

Primer: Okupacija. Subjekt vzame v posest niijo stvar, z namenom pridobiti lastninsko pravico na tej stvari. Niija stvar je stvar, nad katero lastnik po svoji volji odpove oblast, opraviti mora pravni posel derelikcije (npr. kosovni odvoz). Izgubljena stvar se ne teje za niijo, ker se lastnih ni odpovedal oblasti nad stvarjo po svoji volji. Prilastitev niije stvari je pri nas mona le na premininah.

Prilastitev divjadi in rib je privilegirana prilastitvena pravica, po naih predpisih so vse prosto ivee ivali last Republike Slovenije, njihovo prilaanje s strani posameznikov omogoajo privilegirani prilastitveni poloaji, to so dovolilnice s katerimi lovci in ribii smejo pridobiti divjad in ribe, ki so sicer v lasti drave.

SODELOVALNE PRAVICE

Nosilcem sodelovalnih pravic je omogoeno sodelovanje pri oblikovanju volje pravne osebe in udelebo pri delovanju pravne osebe (sodelovanje pri upravljanju drube, pri vodenju poslov, pri odloanju glasovanje...) Pri njih ne gre za izkljuno uveljavljanje lastne pravice, ni jih mogoe loiti od pravnega poloaja upravienih subjektov. So prenosljive, in sicer samostojno ali pa s korporacijsko pravico (delnica). Veljajo v razmerju inter partes in so premoenjske narave. Sreamo jih v gospodarskem pravu.

Razlika med sodelovalnimi in oblikovalnimi pravicami je v tem, da so sodelovalne pravice za pravne osebe, oblikovalne pravice pa za fizine osebe. Ne gre za pravice, ki bi zasledovale izkljuno uveljavljanje lastne pravice, gre za oblikovanje nove skupne volje.

PRIAKOVALNE PRAVICE

Pri priakovalnih pravicah gre za priakovanje doloene pravice, priakovanje pravice v nastajanju. Izpolnjeni so vsi bistveni elementi za nastanek doloene pravice, niso pa e izpolnjeni isto vsi pogoji. Povezane so s asom (npr. priakovanje dedne pravice dedi aka da zapustnik umre). Veljajo v razmerju inter partes in so vezane na pogoj. Pogojni pravni posel je sicer sklenjen, vendar njegov uinek nastopi ele z izpolnitvijo pogoja. Pravo daje varstvo doloenemu priakovanju - priakovalca pravo varuje tako, da omejuje tistega, ki bi skual prepreiti kasneji uinek priakovalne pravice. Priakovanje je mogoe prenesti na drugega. Tipina priakovalna pravica je dedna pravica.

PRAVICE NA PRAVICAH

V zaetku je bila ideja o pravici na pravici zavrnjena, danes pa obstajajo nekatere pravice na pravicah. Tak primer je zastavna pravica, danes je poleg stvari mogoe zastaviti tudi pravico, e je prenosljiva in ima premoenjsko vrednost (mogoe je zastaviti terjatev).

PROTIPRAVICE ALI UGOVORI

Protipravice dajejo imetniku monost, da se zoperstavi pravici, ki jo uveljavlja nek drug subjekt. Imenujemo jih ugovori nosilec protipravice lahko proti drugemu nosilcu pravice nastopi s svojim ugovorom. Ugovor je lahko trajen ali zaasen, z njim se popolnoma ali deloma odvzame uinek uveljavljeni pravici. e ena stranka postavi zahtevek, lahko nasprotna stran ukrepa z ugovorom. Treba ga je uveljavljati, sodie ugovora ne upoteva po uradni dolnosti, ampak le e ga vloi upravienec.

ZAHTEVEK

Zahtevek je materialnopravno upravienje za varstvo poloaja, ki izvira iz pravice uresniitev tega poloaja je mogoe sodno uveljavljati. Namenjen je uveljavljanju pravice in doseganju pravnega poloaja, ki ga ta pravica vsebuje. Pomeni pravico zahtevati od koga drugega storitev ali opustitev. Vedno obstaja proti tono doloeni osebi gre za razmerje inter partes med tistim, ki zahtevek postavi in naslovnikom zahtevka.

Zahtevek je konkretizacija terjatve, saj je vsaka terjatev zahtevek, vendar pa ni vsak zahtevek terjatev. Zanj veljajo splona obligacijska pravila o zastaranju (razen e ni doloeno drugae, nekateri stvarnopravni zahtevki ne zastarajo), saj zahtevek s potekom asa spremeni svojo vsebino in tako z zastaranjem ugasne monost uinkovitega sodnega uveljavljanja zahtevka.

Pri relativnih pravicah se zahtevek pokriva s samo pravico (po vsebini), pri drugih pravicah pa zahtevek ne more biti identien pravici (npr. pri lastninski pravici imamo lahko vindikacijski in negatorni zahtevek).

1. Oblike zahtevka glede na samostojnost:

samostojni zahtevki: so prenosljivi in neodvisni od neke doloene pravice (npr. terjatve),

nesamostojni zahtevki: vezani so na doloeno pravico, znailni so za izkljuujoe pravice, saj se v primeru, da 3. oseba posee npr. v lastninsko pravico neke osebe, vzpostavi zahtevek to vzpostavi subjektivno vsebino zahtevka in objektivno vsebino zahtevka.

2. Oblike zahtevkov po vsebini so:

vrnitveni ali vindikacijski zahtevek

ta zahtevek se nanaa na vrnitev tono doloene stvari

tipien je za oblastvene pravice

uveljavlja ga lastnik nasproti posestniku (actio rei vindicatio)

sploni opustitveni ali negatorni zahtevek

s tem zahtevkom nosilec pravice zahteva opustitev ravnanja, ki posega v njegovo pravico

mogoa je tudi preventivna prepoved bodoih istovrstnih ravnanj

znailen je za izkljuujoe pravice (actio negatoria)

izpolnitveni ali institucijski zahtevek

s tem zahtevkom upnik terja od dolnika ravnanje, za katero se je dolnik zavezal (primer: prodajalec zahteva kupnino)

usmerjen je lahko v aktivno ali pa pasivno ravnanje

znailen je za relativne pravice, odgovarja vsebini pravice

odkodninski zahtevek

s tem zahtevkom se zahteva povrnitev, nadomestitev kode, ki je nastala s kritvijo pravice

obogatitveni ali reparacijski zahtevek

s tem zahtevkom se zahteva vrnitev stvari, na raun katere je bil nekdo neupravieno obogaten (kondikcije)

loitveni in izloitveni zahtevki

3. Vrste zahtevkov po obliki so:

izpolnitveni zahtevki: znailni so za relativne pravice

opustitveni oz. negatorni zahtevki

odkodninski zahtevki:

restitucijski

institucijski

odkodninski

KONKURENCA ZAHTEVKOV

Konkurenca zahtevkov nastane, ko iz istega dejanskega stanja izhaja ve zahtevkov.

1. Normativna ali zakonska konkurenca zahtevkov (Konkurenca izpodrivanja pravnih norm oz. konkurenca splone in specialne norme)

Za njo gre, ko se isto dejansko stanje odraa v 2 ali ve zakonskih dolobah. V takih primerih velja naelo, da specialneji zahtevek stopi na mesto splonejega zahtevka (velja enako kot pri zakonih - specialneji zakon razveljavi splonega)

Primer: kodo se praviloma povrne enkratno, e pa gre za poseg v avtorsko pravico se koda povrne dvakratno. Zaradi specialnosti velja drugo pravilo.

2. Alternativna konkurenca zahtevkov

Za njo gre, e nekomu iz istega dejanskega stana pripada ve zahtevkov z razlino vsebino. Imetnik teh zahtevkov lahko alternativno izbira med njimi ko se uveljavi en zahtevek, ostali ugasnejo (npr. e ima stvar napako, kupec lahko zahteva odpravo napake, dopolnitev ali znianje kupnine, zahteva lahko samo eno od teh stvari, ne pa vseh treh).

3. Kumulativna konkurenca zahtevkov

Za njo gre, e nekomu iz istega dejanskega stana pripada ve zahtevkov, ki se jih lahko uveljavlja hkrati (npr. odkodninski zahtevek se lahko uveljavlja kumulativno, hkrati s temeljnim zahtevkom).

4. Konkurenca enakovrednih pravnih podlag (konkurenca normativnega izpodrivanja zahtevkov)

Za njo gre, ko iz istega dejanskega stanja izhaja ve zahtevkov, ki so po vsebini enaki oz. usmerjeni v isto posledico. Isto dejansko stanje ima razline pravne podlage za uveljavljanje zahtevka. Naeloma velja, da upraviena oseba lahko uporabi katerikoli zahtevek ali pa ve zahtevkov, vendar pa v trenutku, ko z enim zahtevkom uspe, vsi ostali zahtevki ugasnejo.

Primer: Lastnik lahko zahteva vrnitev najete stvari na podlagi lastninske pravice ali pa na podlagi najemne pogodbe.

UGOVOR

Ugovor je sinonim za protipravico, je obrambno sredstvo proti zahtevku. Ugovor se pod doloenimi pogoji lahko uveljavlja zoper neko pravico, ki se uveljavlja z zahtevkom. Lahko ga daje oseba, ki ji zakon daje to monost. Pravici do ugovora se na splono ni mogoe vnaprej odrei. Ne upoteva se po uradni dolnosti, temve vedno le na zahtevo njegovega nosilca (upravienec ga mora uveljavljati po svoji volji v pravdi).

Vrste ugovorov so:

trajni ugovori: so ugovori, ki trajno izkljuujejo zahtevek, zanikajo obstoj zahtevka

Primer: Ugovor zastaranja (zahtevki obligacijskega prava ponavadi zastarajo v 5 letih). A proda B-ju nek predmet in mu ga tudi izroi, B pa A-ju 5 let ne plaa kupnine. A toi B-ja in sodnik spozna, da je zahtevek zastaral, zato ga A-ju ne prizna. To ne pomeni, da je ugasnila A-jeva terjatev zoper B-ja. e se B ne bi skliceval na protipravico zastaranja, mu je sodie ne bi priznalo. Poznamo e npr. ugovor neutemeljenega zahtevka.

zaasni ugovori: obstajajo, dokler za njih obstajajo pogoji, nato ugasnejo (zaasno prepreujejo uveljavljanje zahtevka), glej 101 OZ

Primeri:

ugovor predkupne pravice

ugovor nezapadle terjatve

ugovor roka nedospelosti (pride v potev, e upnik toi dolnika na izpolnitev prej kot bi smel, npr. pred iztekom odlonega pogoja)

ugovor vrstnega reda (ta ugovor ima porok, upnik mora najprej terjati od dolnika, ele potem lahko terja od poroka)

ugovori, ki omejijo zahtevek: ugovori, ki odlagajo pravno mo zahtevka

So ugovori, ki:

zanikajo obstoj zahtevka (npr. ugovor pasivne legitimacije),

izniujejo uinek zahtevka:

ugovor pobotanja (medsebojne terjatve se poraunajo)

ugovor zastaranja (po doloenem asu pravica zastara in zahtevek za izpolnitev ugasne),

odlagajo pravo mo zahtevka.

Omenja se e ena delitev ugovorov in sicer na:

pravozavorne ugovore: ugovor predstavlja oviro zahtevka (zaasno zanikanje zahtevka) in

pravozatorne ugovore: negacija zahtevka (zahtevka ni).

DOLNOST

Vsaki pravici odgovarja dolnost, ki se pokriva z vsebino te pravice. Dolnost je prav tako temelj civilnopravnih razmerij. Primarno je etina zaveza, saj se mora vsak drati dolnosti, ker mu etina pravila narekujejo, da ne kri pravic drugih subjektov. e etina zaveza odpove, lahko prizadeta stranka na podlagi tobenega upravienja dosee izvrevanje dolnosti z uporabo dravnega aparata prisile, saj gre tudi tu za pravno zavezo, ki je aktivnega ali pasivnega ravnanja, ki je iztoljiva. V grobem loimo 3 tipe dolnosti:

dolnost ravnanja: gre za zagotovitev aktivnega ravnanja, znailna je za obligacijsko pravo,

dolnost opustitve: prisotna je tako v obligacijskem kot v stvarnem pravu vsakdo se je dolan vzdrati posega v lastninsko pravico in v osebno integriteto; gre predvsem za razmerje do nedoloenega kroga subjektov,

dolnosti, ki izhajajo iz oblikovalnih pravic: gre za t.i. akceptiranje pravne posledice nasprotna stranka se mora sprijazniti z oblikovanjem razmerja, kot ga oblikuje upraviena stranka.

Dolnost lahko izhaja tudi iz zakona. Tako npr. OZ v 10. lenu doloa, da se je vsakdo dolan vzdrati ravnanja, s katerim bi utegnil drugemu povzroiti kodo.

DRUGE SESTAVINE PRAVNEGA RAZMERJA

1. Priakovanje oz. pravica v nastajanju

Za nastanek pravnega razmerja morajo biti izpolnjeni doloeni pogoji. e kaken od teh pogojev manjka, govorimo o priakovanju. Pri priakovanju niso e izpolnjeni vsi pogoji (elementi) za nastanek pravice, vendar pa je e zagotovljenih toliko elementov, da pravni red to pravico v nastajanju varuje. Takemu pravnemu razmerju se ne da zagotoviti enakega varstva kot kompletnemu pravnemu razmerju, vendar pa ga v doloenih primerih pravo vseeno varuje (npr. pravni posel, sklenjen pod odlonim pogojem; obljuba darila). Pogojna pravica je varovana e od trenutka, ko je ustanovljena kot pogojna pravica, eprav terjatev nastane ele z izpolnitvijo pogoja.

2. Gola nada oz. nadejanje

Za nadejanje gre takrat, ko se obeta nastanek pravice, ni pa e izpolnjen noben pogoj.

RAZLIKA MED ABSOLUTNIMI IN RELATIVNIMI PRAVICAMI

Najlepe se razlika med izkljuujoimi in relativnimi pravicami pokaejo pri steajnem postopku pravne osebe. Steaj nastopi ko premoenje pravne osebe ne zadoa za poplailo njenih obveznosti. Steajni upravitelj ugotovi kolikno je premoenje steajnega dolnika na dan uvedbe steaja (steajna masa). Vsi upniki prijavijo svoje terjatve. Steajna masa predstavlja aktivo, terjatve pa pasivo. Razmerje med steajnim upraviteljem in upniki je razmerje inter partes, lahko pa deluje tudi erga omnes.

Kdaj razmerje deluje inter partes?

Razmerje deluje inter partes, e glede plaila terjatev upnikov velja naelo sorazmernosti plaila. Primer: Vsak upnik dobi enak dele iz steajne mase glede na svojo terjatev (vsak dobi poplaanih 10% svoje terjatve).

Kdaj razmerje deluje erga omnes?

Razmerje deluje erga omnes, e ima kateri od upnikov privilegirano terjatev (loitveno ali izloitveno pravico):

izloitvena pravica: podlaga za izloitveno pravico je lastninska pravica, ki uinkuje erga omnes

Primer 1: Steajni dolnik je sklenil najemno pogodbo, najemnina je terjatev, ki spada v steajno maso; glede te terjatve je najemodajalec poplaan enakomerno iz steajne mase; najeto stanovanje pa ne spada v steajno maso, ker ima najemodajalec na stanovanju lastninsko pravico in zahteva da se stanovanje izloi iz steajne mase.

Primer 2: Prodajalec proda steajnemu dolniku stvar s pridrkom lastninske pravice, to pomeni, da kupec postane lastnik ele ko je kupnina plaana; kupnina zapade v plailo in steajni dolnik pride v steaj, prodajalec zahteva izloitev stvari iz steajne mase, ker ima e lastninsko pravico na stvari.

loitvena pravica: podlaga za loitveno pravico je zastavna pravica, ki uinkuje erga omnes

Primer: Steajni dolnik si sposodi pri upniku denar, upnik pa svojo terjatev zavaruje z nepreminino steajnega upnika. Upnik ni lastnik nepreminine in po steaju ne more zahtevati izloitev nepreminine iz steajne mase, ampak zaradi zastavne pravice lahko zahteva loeno poplailo svoje terjatve. Nepreminina se loi od steajne mase, se proda in z izkupikom se poplaa zastavni upnik, ostanek pa gre v steajno maso.

Loitvena pravica ima prednost pred izloitveno pravico.

IZVREVANJE PRAVIC

1. Vsebina in meje pravic

Vsebina in meje pravic sta doloeni:

pri izkljuujoih pravicah z zakonom: vsebina je natanno doloena v zakonu,

pri relativnih pravicah s pravnim poslom: v zakonu so navedena samo temeljna naela, iz njih ne moremo razbrati natanne vsebine pravice, ker so preve abstraktna, pravica se konkretizira ele s pravnim poslom.

2. Avtonomija volje pri izvrevanju pravic

Avtonomija volje pomeni, da subjekti svobodno vstopajo v civilnopravna razmerja, na temelju svoje volje. Vse pravice je treba izvrevati v skladu z njihovo vsebino, ki jo doloita stranki po svoji avtonomni volji. Vendar je avtonomna volja omejena s splonimi naeli, ki doloajo meje izvrevanja pravic. V civilnopravnih razmerjih mora vsakdo ravnati v skladu s temi naeli.

3. Naela, ki veljajo pri izvrevanju pravic

Naelo vestnosti in potenja (5. len OZ)

(1) Pri sklepanju obligacijskih razmerij in pri izvrevanju pravic in izpolnjevanju obveznosti iz teh razmerij morajo udeleenci spotovati naelo vestnosti in potenja.