civilno procesno pravo: izbrane teme (študijski program b ii – pravo)

of 104 /104
Civilno procesno pravo: izbrane teme (študijski program B II – pravo) dr. Andrej Ekart Maribor, 14., 15. in 16. april 2011

Author: demont

Post on 24-Jan-2016

100 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Civilno procesno pravo: izbrane teme (študijski program B II – pravo). dr. Andrej Ekart Maribor, 14., 15. in 16. april 2011. Litispendenca in sporni predmet po BU I. Učinki: Vložene tožbe Vročene tožbe - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Civilno procesno pravo: izbrane teme (tudijski program B II pravo)

  dr. Andrej EkartMaribor, 14., 15. in 16. april 2011

 • Litispendenca in sporni predmet po BU I Uinki:Vloene tobeVroene tobe

  Sporni predmet procesne teorije: Materialni in procesni zahtevek sta SAMOSTOJNA in neodvisna (razlini as prenehanja)EKVIVALENNA T.: tobeni zahtevek = petit (tobeni predlog) + historini dogodekISTA PROCESNA T.: toeni zahtevek = tobeni predlog (navedba dejstev, na katera tonik opira tobeni predlog je le pomoni kriterij)

 • PrimerA kot zapustnikov zakoniti dedi toi ostale dedie na razveljavitev zapustnikove oporoke, sklicujo se pri tem na napake v obliki oporoke. Tekom pravde pa e navaja, da naj se oporoka razveljavi, zaradi napak v zapustnikovi volji. Gre za spremembo tobe?Ekvivalenna teorija: DA, saj gre za navajanje drugega temelja tobe (druga pravnorelevantna dejstva)ista procesna teorija: NE, saj se tobeni predlog ni spremenil

 • Primer 6A toi B-ja na plailo treh zapadlih leasing obrokov. Sodie je tobeni zahtevek zavrnilo in v obrazloitvi zapisalo, da je pogodba nina. Nato B je zoper A-ja vloil tobo na ugotovitev ninosti pogodbe o leasingu. Ali je sojenje o tobenem zahtevku, ki ga je vloil A proti B-ju dopustno ali e obstaja materialna pravnomonost?

 • Primer

  B toi A-ja na ugotovitev neobstoja pogodbe o leasingu. Naknadno pa vloi A tobo zoper B-ja na ugotovitev obstoja pogodbe o leasingu in na plailo treh zapadlih leasing obrokov.Ali je sojenje v tobi, ki jo vloi A proti B-ju dopustno ali gre v tem primeru za visenost pravde (litispendenca)?

 • Litispendenca Gubish Palombo, C-144/86P vloi tobo zoper G na izpolnitev, ki izhaja iz sklenjene mednarodne kupoprodajne pogodbe.G vloi pred drugim sodiem zoper P tobo na razveljavitev iste pogodbe zaradi zmote.Ali je dopustno sojenje v drugi zadevi, ali gre za visenost pravde? Validity of the contract at heart of both actionsKdaj nastopi litispendenca as vloitve ali as vroitve tobe? Torpedne tobe torpedo actionsAli je mona nasprotna toba?

 • PravnomonostFormalna in materialna (vezanost / ne bis in idem); neizpodbojnost sodbeNastop pravnomonosti: deljena (320/1 oz. 2) ali enotna (319)? Meje:Objektivne (319/1,3): izrek, predhodna vpraanja, dejanske ugotovitve?Subjektivneasovne (nova reperta, nova producta)

 • Uinki sodbePravnomonostUgotovitveni KonstitutivniIzvrljivostIntervencijski efektDejanski uinki (Tatbestandwirkung)

 • Sumarni postopkiNacionalni:plailni nalog po ZPP (obligatoren!) ali po ZIZ (sklep o izvrbi na podlagi verodostojne listine)Spor majhne vrednosti po ZPP

  Supranacionalni:Uredba 1896/2006 o evropskem plailnem nalogu (fakultativen!)Uredba 861/2007 o evropskem postopku v sporih majhne vrednosti

 • Plailni nalogMandatni postopek po ZPP (in ZIZ) in opominjevalni postopek po Uredbi 1896/2006Nedokumentiran plailni nalogPojem verodostojne listine(Ne)obrazloenost ugovoraNegativna dejstva (novela ZIZ-I)Potrditev kot evropski izvrilni naslov?Zaasna izvrljivost plailnega naloga pri predloeni menici

 • Postopek v sporih majhne vrednostiVrednost spora vs stroki postopkaMaterialna resnica vs hitrost in ekonominostPisnost, sumarni zapisnikPrekluzije pri navajanju novotOmejitev posebne pritobe proti sklepomFikcija pripoznave in odpovediOmejitev pritobenih razlogovRazglasitev sodbe takoj po obravnavi, kraji roki

 • Katerega izbrati?Ali gre za ezmejno zadevo?Ali je slovensko sodie sploh pristojno? pristojnost po Bruseljski uredbi I, razen v EuPlaNalog (posebna pristojnost za potronike, 6/2)Kje ima dolnik premoenje?Zastopanje po pooblaencu? Standardni obrazci olajujejo poloaj laikov

 • Opominjevalni ali mandatni postopek po EuPlaNalZahlungsbefehl ali ZahlungsauftragGre za opominjevalni in ne mandatni postopekTudi postopek po COVL je lahko ezmejen (praktini problemi, 146. len ZPP)

 • Priznanja in izvritev slovenskih odlob, izdanih v nacionalnih postopkih

  Bruseljska uredba I (32.-56. len BU I) - 44/2001

  Uredba o evropskem izvrilnem naslovu 805/2004 glede nespornih zahtevkov

 • Kako po Uredbi Bruselj I?

  Drava izvora Drava izvora Drava izvrbe Drava izvrbe 1. Izdaja izvr-ilnega naslova 2. Potrdilo o izvrljivosti (54. len)3. Razglasitev izvrljivosti (eksekvatura)4. Dejanska izvrba

 • Kako po Uredbi o evropskem izvrilnem naslovu? Odprava eksekvature

  Drava izvora Drava izvora Drava izvrbe Drava izvrbe 1. Izdaja izvr-ilnega naslova 2. Izdaja potrdila o evropskem izvrilnem naslovu3. Dejanska izvrba

 • Primerjava izvrbe po UEIN in BU I prednosti za upnika gredo v breme dolnikaUpnik izbira postopekHkratna izvrba v ve dravah lanicah - ve izvodovStandardni obrazci omiljujejo jezikovni problem v EU in olajujejo izvrbo obrestnih zahtevkovRazlogi za zavrnitev potrditve kot EIN so omejeni (ni ugovora javnega reda, eksekvatura v dravi izvora)Neupraviena potrditev = logistini problemi (predlog za razvleljavitev v dravi izvora, predlog za prekinitev izvrbe v dravi izvrbe)

 • Supranacionalni postopki EuPlaNalog, EuSMVVpraljiva kakovost prevodov:vloga ali predlog (application, Antrag)Zavrnitev ali zavrenje (Zurckweisung)Strokovnjak ali izvedenecNull and void = nino ali tudi neveljavno

 • EuPlaNalog in EuSMV skupne znailnostiukinitev preverjanja javnega redaFakultativne naraveEksekvatura se podeli e v dravi izvora in uinkuje v vseh dravah lanicah sodna odloba + potrdiloMinimalni standardi vroanja* da se zagotovi pravica do izjave (+ upotevanje pravil BU I o pristojnosti)Standardni obrazci (olajujejo razumevanje vsebine sodne odlobe, npr. zakonske zamudne obresti)Vsa pravna sredstva se uveljavljajo v dravi izvoranaelo drave izvora - v dravi izvrbe se lahko uveljavlja zgolj ugovor nezdruljivosti ali predlaga prekinitev/omejitev izvrbe

 • Uredba o evropskem plailnem nalogu razlike do nacionalnegaVerodostojna listina?Podaja tonikove astne izjave, da so vsi podatki toniUporaba standardnih obrazcev (razen COVL)Celoviti pravni pouki plaaj ali ugovarjaj; plailni nalog je bil izdan izkljuno na podlagi upnikovih podatkov (tega po ZPP ni)monost anticipiranega umika predloga v primeru ugovora Rok za ugovor 30 dni za neobrazloen ugovor (v SLO 8 dni za obrazloen)Ustavitev postopka, e je ugovor vloen, in prehod na nacionalni postopekNi obveznega zastopanja problem pooblaenca za prejem pisanj po 146. ZPPZgolj za ezmejne zadeveAvtomatina izdaja potrdila (o izvrljivosti) drugace po ZPP

 • Uredba o evropskem plailnem nalogu implementacija v slovenskem pravuoblika vloitve predloga za izdajo EPN (papirna ali elektronska oblika) napana sporoila SLOPristojnost:stvarna (pristojno je okrajno ali okrono sodie, tudi delovno) napana sporoila SLO Evropski komisijikrajevna (6. len UEPN, 4. len USMV) ni centralnega sodia, dolobe ZPPfunkcionalna pristojnost (sodnik ali strokovni sodelavec ali avtomatina obdelava) avtomatine obdelave ni ni mnoinih primerov

 • Uredba o evropskem plailnem nalogu implementacija v slovenskem pravunain vroanja naloga Beurteulingsnormenpristojnost in pravno sredstvo za ponovno preuitev v izrednih primerihsankcije za namerno neresnino izjavo tonikaprenos na obiajni civilni postopek razveljavitev ali ohranitev v veljavi in odloanje o tem v sodbi? pravna sredstva tonika in toenca zoper odloitev sodia o ugovorupravna sredstva dolnika v dravi izvrbe postopek uveljavljanja ugovora e plaane terjatve (22. l.) in predloga za omejitev ali odlog izvrbe

 • Uredba o postopku v sporih majhne vrednosti znailnostiUporaba standardnih obrazcevPisnost postopka glavna obravnava ni obvezna - pisne izjave priNi obveznega odvetnikega zastopanja vpraanje pooblaenca za prejem pisanj po 146. len ZPP?Uporaba videokonferenne tehnologijeNasprotna toba vija od 2.000 EUR?Instrukcijski roki za sodie, podaljljivi prekluzivni za strankeNeposredne dolobe o vroanju (po poti s povratnico) + minimalni standardi vroanja

 • Uredba o postopku v sporih majhne vrednosti znailnostiPrevodi se presojajo po uredbi o vroanjuIzvrljivost pred pravnomonostjo (brez varine) pozor, ob upotevanju pravice do izjave!! prepoved cautio auctoris v dravi izvora in izvrbe!Stroki korigirano naelo uspeha (neupravieni ali nesorazmerni)Izvritev brez eksekvature; monost odloga izvrbeUgovor nezdruljivosti v dravi izvrbe + pravna sredstva izvrilnega prava v dravi izvrbe

 • USMV implementacija v slovenskem pravu (subsidirna uporaba lex fori)Stvarna pristojnost (pristojno je okrajno ali okrono sodie, tudi delovno)krajevna pristojnost (4. len USMV) po ZPPoblika vloitve tobe v SMV (papirna ali elektronska oblika) napana sporoila SLOEno ali veinstanen postopek pravna sredstva zoper sodbo po nacionalnem (pritoba) in avtonomnem pravupravila o podaljanju roka za dopolnitev ali popravo vlogePravna sredstva v dravi izvrbe: predlog za zavrnitev ali odlog, pravna sredstva po ZIZ

 • Pogled naprejSmiselnost minimalistinega pristopa?Napana sporoila drav lanicJezikovna problematika neustrezni prevodiNaglo kopienje evropskih procesnih uredbNekonsistentnost uredb

 • Civilni postopki - delitevPostopki odloanja (Erkenntnisverfahren):Pravdni (vkljuno s postopkom v delovnih sporih) iurisdictio contentiosaNepravdni (mlaji brat ZPO) - iurisdictio voluntaria Arbitrani

  Postopka izvrevanja:IzvrilniInsolvenni

 • Pravni viri nepravdnega pravaZakon o nepravdnem postopku (ZNP, 1986) - sploni in posebni del ZNPsmiselna uporaba dolob ZPP

  Nepravdni postopki v podronih zakonih, zlasti:ZD - zapuinski postopek.ZZK-1 zemljikoknjini postopek. ZSR - registrski postopek. ZGD-1 sodno imenovanje lanov uprave, nadzornega sveta idr.SPZ etana lastnina, gradnja ez mejo idr.ZZZDR - vzgoja, varstvo in preivljanje otrok; stiki z otrokom.SZ-1 - ureditev razmerij med etanimi lastniki, stanovanjska najemna razmerja.ZMZPP - postopek priznanja tujih sodnih in arbitranih odlob.OZ - societeta.

 • Vrste nepravdnih postopkov 1. len ZNPosebna stanjadruinska razmerja premoenjska razmerja druge zadeve, za katere tako doloa zakon

 • Razmejitev med pravdnim in nepravdnim postopkomTeorija spora

  Teorija o naravi sodnih odlob

  Teorija prevencije in represije

  Pozitivistina teorija

 • Znailnosti nepravdnega postopkaProneji in manj formalen od pravdnega (ni potreben zahtevek v smislu ZPP ipd.)Pogosto ne gre za spor, temve za urejanje (dolgoronih) razmerij med ljudmi, ki morajo e naprej iveti drug z drugimVe udeleencev, ali celo samo en udeleenec (delitev solastnine; postopki z listinami)

 • V nepravdnem postopku ni:dokaznega sklepa. V pravdnem postopku je dokazni sklep akt, s katerim sodie odloi, katere dokaze bo izvedlo. mirovanja postopka. tobenega zahtevkaodpovedi in pripoznave zahtevka.sodbe.

 • Naelo dispozitivnosti in oficialnostiNa igavo pobudo se zane, tee in zakljui postopek? Na predlog IN po uradni dolnosti.Vezanost sodia na predloge strank? NI vezanosti na tobeni zahtevek v smislu ZPPRazpolaganje s tobenim zahtevkom (pripoznava, odpoved) po ZNP ni mogoe, saj zahtevka ni; monost umika predloga in sklenitve sodne poravnave

 • Naelo dispozitivnostiUreditev razmerij med solastniki 112. l. Delitev stvari in skupnega premoenja 118. l. ZNPUreditev meje 131. l.Nujna pot 140. l.Razveljavitev (amortizacija) listin 159. l.Izvrilni, zemljikoknjini postopek, eksekvatura

 • Naelo oficialnostiOdvzem/vrnitev poslovne sposobnosti 44. l.Odvzem/vrnitev roditeljske pravice 64. lOmejitev pravic starev glede upravljanja otrokovega premoenja 69. l.Postopek o pridranju oseb v psihiatrinih zdravstvenih ustanovah 70. l.Zapuinski postopek 164. l. ZD

 • Razpravno in preiskovalno naeloKdo zbira procesno gradivo?Omejitev navajanja novot? Koncentracijska maksima (trditve o dejstvih, dokazi) smiselna uporaba ZPP 37. l.Pravila znanosti, strok, izkustvena pravila, pravila loginega miljenjaPravna pravila

 • Preiskovalno naeloKjer zaradi odsotnosti nasprotnih interesov udeleencev ni zagotovila, da se bo stanje samo vsestransko zagotovilo z aktivnostjo samih udeleencev.Pri oficialnih postopkih (6. l.)Ko gre za varstvo oseb, ki niso sposobne same skrbeti za svoje pravice (5. l.)Odvzem poslovne sposobnosti - 47.,48. l.Pridranje 74., 74. l.Dedovanje 165., 166. l. ZD

 • Naelo proste presoje dokazov Izjeme nujna dokazna sredstva:izvedensko mnenje psihiatra (odvzem poslovne sposobnosti, prisilna hospitalizacija duevno bolnih);izvedensko mnenje geodeta (mejni spor, nujna pot).

 • Naelo kontradiktornostiUdeleenci :- se lahko izjasnijo o navedbah drugih udeleencev- sodelujejo pri izvajanju dokazov- razpravljajo o rezultatih postopka

 • Omejitve naela obojestranskega zaslianja odloena pravica do izjaveUgovor zoper enostransko izdan sklep:Izvrilni postopek Postopek priznanja in izvritve tujih sodnih odlobZemljikoknjinji postopekRegistrski postopek

 • Intituti za uveljavitev naela kontradiktornostiZaslianje po sodniku v primeru odvzema poslovne sposobnosti (47.), pridranja (74.)Obvezen odvetnik pri pridranju (Odl. Ust. Sodia t. U-I-60/03, toki 21 in 25) - ZDZdrZaasni skrbnik pri odvzemu poslovne sposobnosti (209. l. ZZZDR)Skrbnik pri razglasitvi pogreanca za mrtvega (85/2 l.)

 • Naelo prirejenosti postopkov - reevanje predhodnih vpraanj Vezanost na pravnomone odlobePredhodno vpraanje (8. l.) nepravdno sodie ga lahko samo rei, e dejstva niso sporna; uinkuje le za predmetno zadevo Spor o dejstvih (9. l.) prekinitev postopka in napotitev na pravdo tistega udeleenca, katerega pravica je manj verjetna Dejstva nesporna sodie lahko prekine postopek in napoti udeleenca na postopek za reitev predhodnega vpraanja

 • Naelo javnosti, ustnosti, neposrednosti, 7. l. ZNPV nepravdnih postopkih omejeno, narok se razpie, e sodie oceni, da je potreben, Naelo pismenosti: zemljikoknjini in registrski postopek, priznanje tujih odlobNarok obvezen: Ureditev osebnih stanj in druinskih razmerij (38. l.)Stanovanjske zadeveNujna pot, ureditev meje (narok na kraju samem)

 • Naelo hitrosti postopka - 5. l.

  Odraz:Reevanje predhodnih vpraanj pri nespornih dejstvih 8. l.Postopki za ureditev osebnih stanj in druinskih razmer - 38. l. Pridranje v psihiatrini ustanovi kratki rokipritoba kot nesuspenzivno pravno sredstvo

 • Pristojnost in sestava sodia Stvarna: okrajna sodia (99. len ZS); izjame; gospodarski spori, druinske zadeve, priznanje tujih odlobKrajevna: po stalnem prebivaliu osebe, zoper katero je predlog vloen ali proti kateri se vodi postopek po uradni dolnosti (12)Forum rei sitae za nepreminine (13. len)Prepoved prorogatio fori (14. len)Nastop listispendence e z vloitvijo (ne vroitvijo!) predlogaIzjema od perpetiatio fori - forum non conveniens (16/2 ZNP)Sodnik posameznik, posamezna dejanja strokovni sodelavec (postavitev zaasnega zastopnika, sklep o zavarovanju dokazov ipd.,18. l. ZNP)

 • Razmerje med nepravdnim in pravdnim postopkomV pravdnem postopku se odloa o utemeljenosti zahtevkov, v nepravdnem pa se ureja razmerja med udeleenci.

  Postopek bi moral potekati po pravilih pravdnega postopka?

  Postopek bi moral potekati po pravilih nepravdnega postopka?

  Pravna sredstva?

 • Udeleenci nepravdnega postopka 1. formalni udeleenci:tisti, ki vloi predlog (predlagatelj postopka); intisti, zoper katerega je predlog vloen (nasprotni udeleenec). 2. (materialni udeleenci :tisti, na kogar se odloitev nepravdnega sodia neposredno nanaa; intisti, katerih pravni interes bi bil z odloitvijo nepravdnega sodia neposredno prizadet 3. zakoniti udeleenci - tisti, ki jih zakon izrecno (taksativno) nateva, da lahko sodelujejo v postopku (npr. CSD).

 • Predlog za zaetek nepravdnega postopkapredlog mora vsebovati opis razmerja, stanje, o katerem naj sodie odloi, dejstva, ki so pomembna za odloitev, in dokaze za navedbe (21. len ZNP) - zahtevek, ki ga pozna klasien pravdni postopek (tj. tobeni predlog), ni potreben. e vloi predlog neupraviena oseba, sodie predlog zavre. Umik predloga

 • Odloanje Sklep, ne sodbaOdredba v nekaterih postopkih glede postopkovnih vpraanj

 • Pravna sredstva - tudi materialni upravienci, ki niso sodelovali v postopku na prvi stopnjiugovorpritoba kot redno pravno sredstvonesuspenzivno pravno sredstvonedevolutivno pravno sredstvo izredno pravno sredstvodvostransko pravno sredstvo Revizije praviloma niZahteva za varstvo zakonitosti zelo pomembnaObnova postopkaPredlog za vrnitev v prejnje stanjetoba po pravnomonost sklepa, e so pri odloanju ostala sporna dejstva o predhodnem vpraanju, ki bi ga bilo treba reiti v pravdi (npr. po 213/5 ZD)

 • Stroki postopka Vsak krije svoje stroke, razen:naelo krivde ne glede na izid postopka, nosi udeleenec stroke, ki so nastali po njegovi krivdi ali po nakljuju, ki se je zgodilo njemu (separatni stroki); e je postopek v korist izkljuno enega udeleenca (npr. ustanovitev nujne poti), potem sam nosi vse stroke. naelo uspeha v: postopku za odvzem roditeljske pravice (stroki: komur je odvzeta roditeljska pravica);postopku za doloitev odkodnine

 • *Pravni viri izvrilnega pravaZakon o izvrbi in zavarovanju (ZIZ)Subsidiarno ZPP (15. len ZIZ)

  Pravilnik o obrazcih, vrstah izvrb in poteku avtomatiziranega izvrilnega postopka

 • *Faze izvrbedovolitev izvrbe: vloitev predloga za izvrbo in izdaja sklepa o izvrbi (40.-76. len ZIZ)

  oprava izvrbe (rube in prodaja stvari, razdelitev izkupika):Izterjava terjatev (77.-238.g len ZIZ)Zavarovanje terjatev (239.-279. len ZIZ)

  Ustavitev izvrbe (76 ZIZ) ali sklep o poplailu / obraun terjatve pri izvritelju, 97 ZIZ

 • *Vrste izvrbeCivilna izvrilno sodieUpravna upravni organ, razen ko gre za izvrbo na nepreminino ali dele drubenikaDavna davni organ, razen ko gre za izvrbo na nepreminino ali dele drubenika 178.a ZPPRealna in personalna izvrba (uklonilni zapor kot procesna sankcija, 33 l. ZIZ)Denarna in (ne)posredna naturalna izvrbaIzvrilni naslov in verodostojna listina

 • Iskanje dolnikovega premoenjaUpnikSodieIzvriteljSeznam dolnikovega premoenja, 31 ZIZ*

 • *Zaetek izvrbePrimernost predloga za izvrbo (40/1. len ZIZ)Dolona oznaitev verodostojne listine ( 41. len ZIZ) oziroma izvrilnega naslova in potrdila o izvrljivosti (42. len ZIZ)Izvljljivost notarskega zapisa in sodne poravnave Pravno nasledstvo (24. in 25. len ZIZ) se uveljavlja z javno ali po zakonu overjeno listino; subsidiarno z ugotovitveno toboPogojne in vzajemne terjatve dokazovanje z javno ali po zakonu overjeno listino

 • *Sklep o izvrbi1. na podlagi izvrilnega naslova - takojnja oprava neposrednih izvrilnih dejanj!2. na podlagi verodostojne listine oprava izvrilnih dejanj po pravnomonosti sklepa3. na podlagi predloene menice takojnje poplailo upnika iz sredstev na banki v gospodarskih zadevah, 41.a len ZPPVroitev sklepa o izvrbi strankam

 • *Pravna sredstva ni obnove postopka in revizije (10 ZIZ)Remonstrativen, nesuspenziven in dvostranski ugovor proti sklepu o izvrbi (53, 61 ZIZ) v 8 dnehPritoba zoper sklep o ugovoru (nesuspenzivna, v 8 dneh), 9. len ZIZToba zaradi nedopustnosti izvrbe v 30 dneh od pravnomonosti (59 ZIZ) - Zahteva za odpravo nepravilnosti pri opravljanju izvrbe (52 ZIZ)Predlog za odlog izvrbe (71 ZIZ) Ugovor tretjega (64 ZIZ) in nasprotna izvrba (67 ZIZ)

 • *Razlogi za ugovor, 55 ZIZ (eksemplifikativno nateti)Predpostavke izvrbe: nepristojnost, neobstoj izvrilnega naslova ali njegova neizvrljivost, omejitve izvrbe

  Opozicijski razlogi: prenehanje ali zastaranje terjatve, odlog plaila, pobot?

  Impugnacijski razlogi: nepravoasnost, neobstoj p. nasledstva, pactum de non petendo

 • *Primer 1 n. formalne legaliteteDolnik A po pravnomonosti dajatvene sodbe poravna, e pred njeno izvrljivostjo izpolni terjatev iz sodbe. Upnik B kljub temu predlaga izvrbo. A vloi ugovor proti sklepu o izvrbi, da sodba ni izvrljiva. Bo uspel?

 • *Primer 2: razveljavitev potrdila o izvrljivostiDolniku A je dajatvena sodba nepravilno vroena, zaradi esar ne postane pravnomona. Pravdno sodie na sodbo kljub temu odtisne potrdilo o izvrljivosti. Upnik B nato predlaga izvrbo. A vloi ugovor proti sklepu o izvrbi, da sodba ni izvrljiva. Bo uspel?

 • Zemljiki dolgA je zahteval izvrbo na nepreminino na podlagi zemljikega pisma. Dolnik je ugovarjal:- da je pogodba, zaradi katere je bil ustanovljen zemljiki dolg, nina- da je enostranski pravni posel o ustanovitvi zemljikega dolga v obliki notarskega zapisa nien;- da se zemljiki dolg glasi na zavarovanje posojilne terjatve 15.000 , vendar pa je posojilodajalec v resnici izroil le 10.000 .Ali je kateri od teh ugovorov lahko uspeen?

 • Odloba US RS Up-35/98 z dne 2.4.1998 in odloba US RS Up- 77/04 z dne 11.10.2006Upnik je v skladu s 43. lenom ZIZ po izdaji sklepa o domiku umaknil predlog za izvrbo. Izvrilno sodie je v skladu s 76. lenom ZIZ razveljavilo e opravljena izvrilna dejanja. Je ravnalo pravilno?

 • Odloba US RS U-I-93/03Upnik A je na javni drabi kot za 60.000 EUR kupil dolnikovo nepreminino, ki je bila ocenjena na 100.000 EUR. Od dolnika zahteva e plailo nadaljnjih 40.000 EUR. Upravieno?

 • Sklep II Ips 858/2006 z dne 19.03.2009, notarski zapis - zastaranje terjatveStranki sta sklenili prodajno pogodbo v obliki neposredno izvrljivega notarskega zapisa. Kupec se je v pogodbi strinjal z neposredno izvrljivostjo svojih plailnih obveznosti, in sicer tudi za primer avtomatinega razdrtja pogodbe zaradi zamude plaila treh zaporednih mesenih obrokov, zaradi esar zapade v plailo odkodnina v viini neplaanih obrokov. Terjatve do kupca so zapadle 2.2.2002, prodajalec pa je vloil predlog za izvrbo 3.3.2008. Proti sklepu o izvrbi je kupec vloil ugovor, da so terjatve zastarale. Bo uspel?

 • Sklep VS RS Ips 63/2000, obrazloenost ugovora verodostojna listinaDolnik prejme na dom sklep o izvrbi in v prilogi predlog za izvrbo na podlagi verodostojne listine, naj plaa 1000 EUR Tesarju d.o.o. ali ugovarja. Ker upnika ne pozna, v ugovoru zoper sklep o izvrbi zapie, da ni naroil storitev, ki mu jih zaraunava upnik s fakturo in zahteval, naj upnik predloi naroilnici, na kateri se je upnik v fakturi skliceval. Ali je ugovor obrazloen?

 • Toba na ugotovitev nedopustnosti izvrbeOpozicijski ali tudi impugnacijski razlogiPravna narava?Primer 3:A e pred zakljukom glavne obravnave plaa terjatev, a tega tam ne navaja kot novoto. B predlaga izvrbo, izvrilno sodie pa njegova ugovor in pritobo zavrneta kot neutemeljena. Isto stori pravdno sodie v pravdi za ugotovitev nedopustnosti izvrbe. Zakaj?

 • Ugovor tretjega: zadeva BoldinSodie je dovolilo izvrbo zoper oeta - realizacija sklepa na napaen raun - raun sina z enakim imenom. Sin je poslal vlogo sodiu, da je raun napaen in naj ustavi izvrbo, sodie vlogo poslalo upniku v odgovor, upnik je nato popravil predlog za izvrbo, sodie je banko pozvalo naj nadaljuje izvrbe le v primeru, da je imetnik rauna oe, vendar je banka e dokonno poplaala sklep, upnik je umaknil predlog, sodie pa je izvrbo ustavilo (pr, sklep avgusta 2004). Januarja 2009 je sodie zgornjo vlogo sina obravnavalo kot ugovor tretjega in jo zavrglo.

 • Odloba US RS Up-128/03 izvrba nepreminino, ki spada v skupno premoenje Upnik A je vloil predlog za izvrbo na nepreminino dolnika B, ki je kot edini lastnik te nepreminine vpisan v ZK. Tekom izvrilnega postopka B-jeva ena vloi ugovor tretjega, da je nepreminina skupna lastnina. A meni, da je ugovor neutemeljen, saj velja naelo zaupanja v ZK (8/1 ZZK-1, 10 SPZ) in doloba 8/2 ZZK-1, ki doloa, da kdor ne predlaga vpisa pravice v svojo korist, nosi vse kodljive posledice takne opustitve. Kdo zaslui pravno varstvo?

 • Odlog izvrbe (71. len ZIZ)Na predlog dolnika: eksemplifikativno natevanje razlogov; odlog le enkrat?

  Na predlog tretjega (73. len): izkaz nenadomestljive kode? (odloba US RS U-I-110/03, Up 631/03)

  Na predlog upnika

 • Upravna izplailna prepoved zahteva za odpravo nepravilnostiDelavec je kupil avto na obroke, kupnino pa sta stranki zavarovali z upravno izplailno prepovedjo z dne 1.5.2009 v viini 600 EUR meseno. Delavev delodajalec dobi od sodia sklep o izvrbi na plao v viini 500 dne 1.6.2009. Delavec je dolan na podlagi izvrljive sodne odlobe meseno plaevati preivnino v viini 200 EUR. Njegova plaa znaa 1500 EUR. Kaken bo vrstni red poplail?

 • Ve dolnikovih dolnikovUpnik predlaga izvrbo za poplailo 500 EUR na dolnikova sredstva na raunu t. . Pri Novi KBM in na dolnikovo plao. Oba dolnikova dolnika realizirata sklep o izvrbi v celoti. Kaj predlagate dolniku?

 • Ustavitev izvrbee je izvrilni naslov pravnomono odpravljen, spremenjen, razveljavljen ali izreen za neveljavnega, oziroma e je razveljavljeno potrdilo o izvrljivosti (76/1 ZIZ)Ugoditev ugovoru dolnika ali tretjega, ugotovitev nedopustnosti izvrbe v pravdi (58 in 65 ZIZ)Ustavitve v fazi oprave izvrbeRazveljavitev opravljenih izvrilnih dejanj (76/2 ZIZ)

 • Sodba II Ips 524/2003, naelo formalne legaliteteSodie je dovolilo izvrbo na podlagi pogodbe v obliki notarskega zapisa. Bistvo pogodbe o zaasni uporabi nepreminin z dne 13.11.1997 je, da je tonica po konani gradnji garane hie ... dolna do 31.3.1999 vzpostaviti prejnje stanje na toenkinih nepremininah, sicer je dolna plaati pogodbeno kazen 180.000 DEM. Ker obveznosti ni izpolnila, je sedanja toenka kot upnica vloila predlog za izvrbo zaradi izterjave pogodbene kazni. Dolnica je vloila ugovor proti sklepu o izvrbi (pozneje tudi tobo na ugotovitev nedopustnosti izvrbe) in navajala, da gre za nesorazmerno visoko pogodbeno kazen, ki jo mora sodie zmanjati. Ali se takni ugovori v izvrbi upotevajo?

 • sredstva zavarovanja (240 ZIZ)zastavna pravica na nepreminini, zastavna pravica na preminini, predhodne odredbe zaasne odredbe.

  Kdaj izbrati katero?

 • Prisilna zastavna pravica na nepreminini (242 ff ZIZ)Krajevna pristojnost: ZK sodie po legi nepremininePogoj: izvrilni naslov, ki se glasi na denarno terjatev Nain pridobitve: vknjiba (244 ZIZ )ali rube nepreminine (211 ZIZ)e vknjiena hipoteka: zaznamuje se izvrljivost terjatve.Uinek vknjibe in zaznambe: erga omnes

 • Prisilna zastavna pravica na preminini (246 ff ZIZ)

  Krajevna pristojnost): forum rei sitaePogoj: izvrilni naslov, ki se glasi na denarno terjatevNain pridobitve: z rubeem (izvritelj) ali z vpisom rubea register

 • Predhodne odredbe (256 ff ZIZ)Krajevna pristojnost: kot pri izvrbi Pogoji: neizvrljiva odloba (sodna poravnava, notarski zapis), nevarnost, da bo sicer uveljavitev denarne terjatve onemogoena ali precej oteena.Domnevana nevarnost: vija stopnja verjetnosti izvrljivosti terjatveMonost zahtevati poloitev varine

 • Vrste predhodnih odredb (taksativno natevanje):rube preminin in vpis rubea v register iz tretjega odstavka 81. lena tega zakona, e se ta vodi;rube terjatve ali drugih premoenjskih pravic;prepoved organizaciji za plailni promet, da ne sme dolniku ali komu drugemu po njegovem nalogu izplaati z njegovega rauna denarnega zneska, za katerega je odredilo predhodno odredbo;vpis zastavne pravice v sodnem registru na deleu drubenika v drubi oziroma v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na nematerializiranem vrednostnem papirju;predznambo zastavne pravice na dolnikovi nepreminini ali na pravici, vknjieni na nepreminini.

 • Trajanje Traja za as, za katerega jo sodie dovoljuje, vendar sme trajati najve e osem dni po nastopu pogojev za izvrbo. Potee preden so izpolnjeni pogoji za izvrbo: razveljavitev opravljenih dejanj, vendar monost podaljanja.Pogoji za izvrbo izpolnjeni preden potee as trajanja predhodne odredbe: na dolnikov predlog sodie ustavi postopek, e upnik ne predlaga izvrbe v petnajstih dneh, odkar so nastopili pogoji za izvrbo.

 • Prenehanje predhodne odredbe:e dolnik poloi pri sodiu zavarovano terjatev z obrestmi in stroki;e dolnik izkae za verjetno, da je bila terjatev takrat, ko je bil izdan sklep o predhodni odredbi, e plaana ali dovolj zavarovana;e je pravnomono ugotovljeno, da terjatev ni nastala ali da je prenehala.povrniti dolniku stroke in povrnitev prizadejane kode.

 • Zaasne odredbe (266 fZIZ)Vrste: regulacijske in zavarovalneSubsidiarna v odnosu do predhodne odredbe; upnik ne pridobi zastavne praviceKrajevna pristojnost sodie, pred katerim tee pravdni/nepravdni postopek, subsidiarno: izvrilno sodieas izdaje: pred uvedbo sodnega postopka, med postopkom, kot tudi po koncu postopka, vse dokler ni opravljena izvrba.Uinek sklepa o zaasni odredbi, ki je izdan v pravdnem ali kaknem drugem postopku, ima uinek sklepa o izvrbi.

 • Zaasne odredbe za zavarovanje denarne terjatve Naeloma ne sme iti za ujemanje z zahtevkom (US RS Up-275/97, 16.7.1998): izjemoma, e je mogoe vzpostaviti prejnje stanjePrepoved prejudiciranja odlobe o glavnem zahtevkuPogoji: verjetnost obstoja terjatve in (subjektivna / objektivna) nevarnost za uveljavitev terjatve (razen e bi dolnik z zaasno odredbo utrpel le neznatno kodo)Vrste (eksemplifikativno natevanje):Prepoved razpolage s stvarmiprepoved dolnikovemu dolniku ali organizaciji za plailni promet

 • Zaasne odredbe za zavarovanje nedenarne terjatvePogoji: verjetnost obstoja terjatve in nevarnost za uveljavitev terjatve nujnost, da se preprei uporaba sile ali nastanek teko nadomestljive kode; tehtanje interesovVrste (+ monost denarne kazni po 226 ZIZ)prepoved odtujitve in obremenitve prepoved dolniku (doloitev denarne kazni)prepoved dolnikovemu dolniku, plaevanje nadomestila plae delavcu

 • Varina namesto zaasne odredbeNa predlog upnika ali dolnikaPoloitev varine povzroi ustavitev postopka zavarovanjaVarina kot pogoj za zaasno odredbo: Cautio iudicatom solvi: e niso izpolnjeni pogoji za zaasno odredboTrajanje zaasne odredbe: as doloi sodieRok za vloitev tobe in dokazilo o vloitviPodaljanje na predlogPrenehanje: po preteku asa ali nevloitvi tobe; na predlog dolnika v primeru spremenjenih okoliinPovrnitev kode dolniku

 • Zaasni ukrepi in ukrepi zavarovanja v EUProdajalec iz Slovenije in kupec iz Nizozemske skleneta prodajno pogodbo, kraj izpolnitve pogodbene obveznosti Nizozemska. Prodajalec izroi stvar, kupec pa mu ne plaa. Ker ima nizozemska druba v SLO premino premoenje (tovornjake), prodajalec predlaga pred slovenskim sodiem izdajo zaasne odredbe, da se kupcu prepove razpolagati s tovornjaki. Slovensko sodie utemelji svojo pristojnost na 58/2 ZMZPP. Utemeljeno? Kaj e bi bil sklenjen arbitrani sporazum? Kje bi lahko e predlagal izdajo zaasnega ukrepa?

 • Van Uden (C-391/95)V marcu 1993 je nizozemska drube Van Uden sklenila artersko pogodbo z nemko drubo Deco-Line, ki je vsebovala tudi arbitrani dogovor. Ko Deco Line ni poravnala rauna je Van Uden priel postopek pred arbitrao na Nizozemskem. Hkrati je Van Uden predlagal pred nizozemskim sodiem izdajo vmesnega plailnega naloga (neke vrste zaasna odredba, s katero se izpolni zahtevek) za plailo doloenih dolgov, za katere je zatrjeval, da jih dolguje Deco-Line. Sodie je sprejelo pristojnost, na podlagi kvalifikacije, da so ukrepi povezani s konkretnim premoenjem toenca na obmoju pristojnosti sodia, pri katerem je bil predlog vloen ter da je odloilno nacionalno pravo in ne Bruseljska konvencija. Ali je to dopustno?

 • Omejitverealna zveza med ukrepom zavarovanja in dravo omejitev monost izdajanja zaasnih odredb, s katerimi bi bil v celoti izpolnjen tudi zahtevek o glavni stvari: varina ali kakno drugo jamstvoUkrep ima uinek le v dravi izdaje odredbe

 • Ex-parte postopki zavarovanja, Denilauer (C-125/79), C-39/02 Mrsk Olie Zaasno odredbo je izdalo v enostranskem postopku, tako da bo zagotovljen uinek preseneenja. Ali je zaasna odredba izvrljiva v Sloveniji?

 • Mareva injunction worldwide freezing injunctionAngleko sodie je izdalo mareva injuction, s katero je odredilo zamrznitev dolnikovih raunov (v tujini) z namenom prepreitve goljufivih transakcij dolnika, s katerimi bi upniku prepreil, da bi priel do poplaila. Kako postopati pred slovenskim sodiem?

 • Anti suit injunction, Turner (C-159/02)Angleko sodie je stranki naloilo, naj umakne torpedno tobo pred italijanskim sodiem. Ali je to dopustno?

 • Anti-suit-injunction in arbitraa, Allianz SpA (C-185/07)Ladja drube West Tankers je trila v pomol, ki je v lasti drube Erg, in tam povzroila kodo. Drubi Allianz in Generali sta 30. julija 2003, potem ko sta drubi Erg izplaali odkodnino na podlagi zavarovalnih polic, pri Tribunale di Siracusa vloili tobo proti drubi West Tankers za povrnitev zneska, ki sta ga izplaali drubi Erg. Sklenjen je bil arbitrani sporazum, sede arbitrae London. West tankers vloi predlog za izdajo anti-suit-injunction. Ali je BU I uporabljiva?

 • Italian leather C-80/00 Italijanski tonik vloi v Nemiji proti nemkemu toencu tobo in predlog za izdajo zaasne odredbe, da se prepove razpolaga z doloenimi oblaili, ki so predmet pogodbe med njima. Nemko sodie predlog zavrne. Isti predlog vloi nato v Palermu, kjer mu sodie ugodi. Blago je v Nemiji. Ali je mogoe zaasno odredbo v nemiji izvriti?

 • Oprava izvrbeIzterjava denarne ali nedenarne terjatve

  Izterjava denarne terjatve:Izvrba na (ne)preminineIzvrba na dolnikovo (ne)denarno terjatevIzvrba na druge premoenjske praviceIzvrba na dele drubenika

 • Izterjava nedenarne terjatveIzroitev in dobava premininIzpraznitev in izroitev nepremininStoritev, dopustitev, opustitevVrnitev delavca na deloRazdelitev stvariIzjava voljeIzvrba v zadevah glede varstva in vzgoje otrok in glede osebnih stikov

 • Izvrba na preminine, 77 ff ZIZKrajevna pristojnost: forum rei sitae, subsididarno bivalie dolnikaPredmeti, izvzeti iz izvrbe: Osebni predmetiPravna oseba in s.p.: izvzete so stvari, ki so nujno potrebne dolniku za opravljanje njegove dejavnostiIzjema: namensko posojila ali pogodbena zastava

 • Izvrilna dejanjaz rubeem in cenitvijo stvari, s prodajo stvari in s poplailom upnika iz zneska, dobljenega s prodajo. Obseg rubea: kolikor je potrebno za poplailo upnikove terjatve in izvrilnih strokov.Predvsem stvari, glede katerih ni pripomb o obstoju kakne pravice, ki bi prepreevala izvrbo, in stvari, ki se dajo najlae vnoviti. Nesorazmerje med vrednostjo terjatve in zarubljene stvari: monost rubea nadomestne stvariCenitev opravi izvritelj, ki opravlja rube, na predlog sodni cenilecProdaja stvari: po pravnomonosti sklepa o izvrbi na javni drabi ali z neposredno pogodbo med kupcem in izvriteljem, oziroma prek osebe, ki opravlja komisijske posle.

 • Prodajna cenana prvi drabi zarubljenih stvari ni dovoljeno prodati pod ocenjeno vrednostjo; druga draba: 33%; neuspeni drabi ustavitev izvrbeKupec mora poloiti kupnino in prevzeti stvari Poplailo upnika (stroki, obresti, glavnica)e je en sam upnik, o delitvi kupnine in poplailu upnika odloi izvritelj.e je ve upnikov, se poplaajo po vrstnem redu, kot so pridobili zastavno pravico. Izvritelj poda obraun terjatve z obvestilom o delitvi kupnineNa podlagi dokonnega obrauna terjatve z obvestilom o delitvi kupnine oziroma pravnomonega sklepa sodia izvritelj poplaa upnike, preseek pa izroi dolniku.

 • Izvrba na denarno terjatev dolnika (100 ZIZ)Krajevna pristojnost: bivalie dolnikaPrejemki, ki so izvzeti iz izvrbe, in omejitve izvrbe - najmanj znesek v viini minimalne plaeIzvrilna dejanja: z rubeem in prenosomRube terjatve: sodie s sklepom prepove sodie dolnikovemu dolniku poravnati terjatev dolniku, dolniku pa prepove terjatev izterjati, in sicer tudi iz zastave, ki je bila dana v njeno zavarovanje, ali kako drugae z njo razpolagati. izvritelj odvzame dolniku vrednostni papir

 • Prenos terjatve v izterjavo ali namesto plaila.Upravna izplailna prepoved, ima pravni uinek sklepa o izvrbi na dolnikovo plao, 135 ZIZIzvrba na dolnikove nedenarne terjatve prenos v izterjavo (rube preminin, izroitev in prodaja nepreminine) Izvrba na denarno terjatev dolnika (100 ZIZ)

 • Izvrba na nematerializirane vrednostne papirje 163.a ff ZIZVpis sklepa o izvrbi pri klirinko depotni drubi- prepoved razpolaganja:- zastavna pravica na vrednostnih papirjih, ki so predmet izvrbe, prodaja in prenos na raun kupca Izvrba za izroitev vrednostnih papirjev: prenos iz dolnikovega rauna na raun upnika na podlagi obvestila sodia o pravnomonosti sklepa o izvrbi.Izvrba na dele drubenika: zaznamba sklepa o izvrbi, prodaja delea in poplailo upnika iz zneska, dobljenega s prodajo.

 • Izvrba na nepreminine, 166 ff ZIZKrajevna pristojnost: forum rei sitaeIzvrilna dejanja: zaznamba sklepa o izvrbi v zemljiki knjigi, ugotovitev vrednosti nepreminine, prodaja nepreminine in s poplailo upnikov iz zneska, dobljenega s prodajo.Kritno in izbrisno naeloProdaja nepreminine: Poloitev varine; Prvi narok ocenjena cena, drugi narok 50 %; nija cena po dogovoru

 • Odloba US RS Up-128/03 izvrba nepreminino, ki spada v skupno premoenje Upnik A je vloil predlog za izvrbo na nepreminino dolnika B, ki je kot edini lastnik te nepreminine vpisan v ZK. Tekom izvrilnega postopka B-jeva ena vloi ugovor tretjega, da je nepreminina skupna lastnina. A meni, da je ugovor neutemeljen, saj velja naelo zaupanja v ZK (8/1 ZZK-1, 10 SPZ) in doloba 8/2 ZZK-1, ki doloa, da kdor ne predlaga vpisa pravice v svojo korist, nosi vse kodljive posledice takne opustitve. Kdo zaslui pravno varstvo?

 • ******************************