sejarah catan tempatan

Upload: hamida-mac

Post on 08-Jul-2015

352 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. Catan adalah proses menggambar dan menggunakan warna untuk disapu di atas permukaan yang rata

2. Melalui aktiviti mewarna, seseorang itu dapat meluahkan perasaanya dengan merakamkan sesuatu gambaran

dalam bentuk imej.

3. Nama pelukis terkenal Malaysia ialah Abdullah Arif, Yong Mun Seng, Latif Mohidin, Ibrahim Hussein, Ahmad

Khalid Yusof, Ismail Mustam dan ramai lagi.

4. Sejarah awal catan bermula pada dinding gua. Mereka menggunakan pelbagai jenis bahan seperti tanah, lemak

haiwan, putih telur atau tumbuh-tumbuhan.

5. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat catan seperti cat air, cat poster, cat minyak, cat tempera/cat

arkrilik dan fresko.

6. Dalam menghasilkan catan, terdapat penggunaan teknik yang lain. Campuran bahan-bahan lain seperti

penggunaan lilin, pemadam, garam, berus gigi dan sebagainya. Campuran bahan-bahan tersebut akan

memudahkan lagi penghasilan sesuatu catan.

7. Sejarah catan melalui banyak pendekatan dan zaman:

a) Zaman Prasejarah dan catan purba

b) Zaman Pertengahan

c) Zaman Renaissance

d) Baroque

e) Neo-Klasikal

f) Non- Romantik

g) Impressionisme

h) Gerakan Post-Impressionisme

i) Kiubisme

j) Ekspressionisme

k) Post-Ekspressionisme

l) Futurisme

m) Dadaisme

n) Surealisme

idang :

Catan Tajuk : Catan cat

minyak . Aktiviti :

Mengh asilkan sebuah catan

cat minyak mengg unakan

bahan, alatan dan teknik

yang betul. Objektif :

1.Meni ngkatk an penget

ahuan, daya kreativi ti,

inovasi, disiplin, serta kemahi

ran dalam bidang Seni

Visual yang dapat diamal

kan dalam kehidu pan

dan kerjaya .

2.Meng hargai sumba ngan

dan pengar uh tokoh

tokoh seni visual dalam

kontek s perkem bangan

sejarah seni visual di

Malaysi a dan antarab angsa.

3.Mem buat diskrips i,

analisis , interpre tasi

dan penilai an terhada

p karya seni visual,

4.Menja

dikan bidang seni

sebaga i prospe k

kerjaya .