podrĘcznik uŻytkownika .ii podręcznik użytkownika każdy produkt i program objęty jest...

Download PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA .ii Podręcznik użytkownika Każdy produkt i program objęty jest odnośną

Post on 27-Feb-2019

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PODRCZNIK UYTKOWNIKA

TCADTP2OHPL Rev. AB 6/182017 Avery Dennison Corp.All rights reserved.

ii Podrcznik uytkownika

Kady produkt i program objty jest odnon pisemn gwarancj i jest to jedyna gwarancja przysugujca klientowi. Firma Avery Dennison Corp. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obrbie produktu, programw oraz ich dostpnoci w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Mimo i f irma Avery Dennison Corp. dooya wszelkich stara, by zapewni wyczerpujce i dokadne informacje w niniejszym podrczniku, nie ponosi ona odpowiedzialnoci za ewentualne pominicia lub niecisoci. Wszelkie aktualizacje zostan uwzgldnione w pniejszym wydaniu niniejszego podrcznika. 2017 Avery Dennison Corp. Wszelkie prawa zastrzeone. adna cz niniejszej publikacji nie moe by powielana, przesyana, przechowywana w systemie zarzdzania danymi lub t umaczona na jakikolwiek jzyk, w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek noniku bez uprzedniego pisemnego zezwolenia f irmy Avery Dennison Corp. Znaki towarowe Monarch i MPCL s znakami towarowymi nalecymi do firmy Avery Dennison Retail Information Services LLC. Avery Dennison jest znakiem towarowym nalecym do firmy Avery Dennison Corp.

Spis treci i

S P I S T R E C I WPROWADZENIE ................................ ................................ ................................ ...................... 1-1

Adresaci niniejszej publikacji ................................ ................................ ................................ 1-1 Informacje oglne dotyczce drukarki ................................ ................................ .................... 1-1 Podczanie przewodu zasilajcego ................................ ................................ ....................... 1-3 Nawizywanie komunikacji ................................ ................................ ................................ .... 1-3 Obsuga panelu sterowania ................................ ................................ ................................ ... 1-5

Wybr funkcji ................................ ................................ ................................ ................... 1-5 Zamykanie funkcji ................................ ................................ ................................ ............. 1-5 Opnienie upienia ................................ ................................ ................................ ......... 1-5 Wybr jzyka drukarki ................................ ................................ ................................ ....... 1-5

Drukowanie etykiety prbnej ................................ ................................ ................................ . 1-6 ADOWANIE MATERIAW ................................ ................................ ................................ ...... 2-1

Uywanie metek z zawieszk ................................ ................................ ............................. 2-1 adowanie etykiet lub metek ................................ ................................ ................................ . 2-2

W przypadku metek z zawieszk ................................ ................................ ........................ 2-4 W przypadku etykiet skadanych ................................ ................................ ........................ 2-4 adowanie etykiet do odklejania (Opcja) ................................ ................................ ............. 2-7 adowanie etykiet do odklejania z nawijakiem podkadu (Opcja) ................................ .......... 2-13 Wyjmowanie penej rolki nawinitego podkadu ................................ ................................ .. 2-15

ADOWANIE TAMY ................................ ................................ ................................ ................. 3-1 Informacje dotyczce tam ................................ ................................ ................................ 3-1

DRUKOWANIE ................................ ................................ ................................ .......................... 4-1 Drukowanie ................................ ................................ ................................ ......................... 4-1 Wstrzymywanie drukowania w toku ................................ ................................ ........................ 4-2 Anulowanie drukowania ................................ ................................ ................................ ........ 4-2 Powtarzanie parti i ................................ ................................ ................................ ................ 4-2

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ................................ ................................ .............................. 5-1 Usuwanie zakleszczonych etykiet ................................ ................................ .......................... 5-1 Czyszczenie ................................ ................................ ................................ ........................ 5-2 Wymiana gowicy drukujcej ................................ ................................ ................................ . 5-4

ROZWIZYWANIE PROBLEMW ................................ ................................ ............................... 6-1 Dostosowywanie jakoci wydruku ................................ ................................ .......................... 6-1

Ustawianie kontrastu wydruku................................ ................................ ............................ 6-1 Regulacja pokrte nacisku gowicy drukujcej ................................ ................................ .... 6-2

Rozwizywanie problemw ................................ ................................ ................................ ... 6-3 Komunikaty o bdzie ................................ ................................ ................................ ........... 6-4

SPECYFIKACJA ................................ ................................ ................................ ........................ A-1 Drukarka ................................ ................................ ................................ ............................. A-1 Materiay eksploatacyjne (noniki) ................................ ................................ ......................... A-1 Tama ................................ ................................ ................................ ................................ . A-2

ii Podrcznik uytkownika

Wprowadzenie 1-1

W P R O W A D Z E N I E Drukarka 2 typu "tabletop" Monarch marki Avery Dennison drukuje na nonikach termotransferowych (tamie) oraz termicznych (etykiety lub metki). Drukarka drukuje etykiety w trybie cigym (na jednym pasku) lub w trybie na danie (po jednej etykiecie na raz). Istnieje moliwo drukowania materiaach z otworem, z wykrojem, z czarnym znakiem lub cigych (nieindeksowanych).

W niniejszym rozdziale objaniono, w jaki sposb:

podczy przewd zasilajcy i przewd komunikacji; obsugiwa panel sterowania drukarki.

Przewd zasilajcy oraz rdze tamy (moe by ju zainstalowany na szpuli) s doczone do zestawu. Zachowa pudeko i materiay opakowania na wypadek koniecznoci naprawy drukarki.

Uwaga: Przejrze wytyczne dotyczce bezpieczestwa doczone do drukarki oraz informacje dotyczce przepisw prawnych opublikowane na stronie internetowej.

A d r e s a c i n i n i e j s z e j p u b l i k a c j i Niniejszy podrcznik uytkownika przeznaczony jest dla osb drukujcych i naklejajcych etykiety. W celu uzyskania informacji dotyczcych zaawansowanej konfiguracji drukarki (konfiguracja drukarki, zmiana ustawie RFID) naley zajrze do podrcznika administratora systemu.

I n f o r m a c j e o g l n e d o t y c z c e d r u k a r k i

1 Antena, o i le jest zainstalowana 4 Odrywana krawd podkadu

2 Pokrywa 5 Przyciski nawigacji

3 Pokrywa wyjciowa 6 Przyciski funkcjonalne

1

1-2 Podrcznik uytkownika

Czci obsugiwane przez uytkownika oznaczone s na czerwono.

1 Szpula pobierania tamy 9 Dwignia materiau

2 Prowadnice tamy 10 Prowadnice materiau

3 Szpula tamy 11 Zatrzask gowicy drukujcej

4 Gowica drukujca 12 Zwalniacz gowicy drukujcej

5 Jzyczek gowicy drukujcej 13 Prowadnice rolek

6 Jzyczek deflektora 14 Wspornik materiau

7 Rolka dociskowa 15 Szpula podkadu (opcjonalna)

8 Czujnik wykrojnika

Wprowadzenie 1-3

P o d c z a n i e p r z e w o d u z a s i l a j c e g o Zasilanie przecza si samoczynnie pomidzy 115 V a 230 V. Nie jest wymagana adna interwencja ze strony uytkownika.

1. Podczy przewd zasilajcy do zcza znajdujcego si z tyu drukarki. Podczy wtyczk przewodu do uziemionego gniazdka zasilania.

Uwaga: Naley uywa wycznie atestowanych przewodw o napiciu odpowiadajcym parametrom zasilania w kraju instalacji. W obiektach, w ktrych wystpuj krtkie impulsy/przestoje zasilania zaleca si stosowanie atestowanego zabezpieczenia przeciwudarowego o napiciu odpowiadajcym parametrom zasilania w kraju instalacji.

2. Wczy drukark. Nacisn przycisk ( I ), by wczy drukark i przycisk ( O ), aby j wyczy.

N a w i z y w a n i e k o m u n i k a c j i Przed przystpieniem do drukowania naley sprawdzi, czy zaadowany jest materia, czy drukarka jest podczona do hosta (komputera lub sieci) i czy jest gotowa do odbioru danych.

Drukarka moe nawiza komunikacj za porednictwem portu szeregowego, portu urzdzenia USB, portu Ethernet lub bezprzewodowo (opcja). Zanim moliwe bdzie zaakceptowanie przez drukark polecenia drukowania przesanego przez hosta, konieczne jest

podczenie przewod

Recommended

View more >