okvirni kurikulum za predmet kulturna i duhovna baština zavičaja

Download okvirni kurikulum za predmet kulturna i duhovna baština zavičaja

Post on 05-Feb-2017

220 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • OKVIRNI KURIKULUM ZA PREDMET

  KULTURNA I DUHOVNA BATINA ZAVIAJA

  Osijek, rujan 2006.

 • 2

  Suradnici u izradi kurikuluma Kulturne i duhovne batine zaviaja

  KOORDINACIJSKI TIM

  Nansen dijalog centar- Osijek,

  Jasenka Pregrad prof. psihologije,

  psihoterapeut, supervizor;

  Marijana Mitrovi dipl. pedagog;

  Agencija za odgoj i obrazovanje-

  podrunica Osijek (Miroslav Klai,

  predstojnik, Ruica Pain Ilakovac,

  via savjetnica).

  UREDNICA

  Jasenka Pregrad, prof. psihologije,

  psihoterpeut, supervizor,

  AUTORI

  Klara Bili Metri, dipl. komparatist

  knjievnosti i anglistike,

  Kristina Feri, prof. povijesti i

  hrvatskog jezika i knjievnosti,

  KONZULTANT

  Anelka Peko, izv. prof., dr. sc.

  RECEZENT

  Robert Skenderovi, dr. sc.

  LEKTURA

  Dina Koprolec, prof. hrv. jezika i

  knjievnosti

 • 3

  Sadraj

  1. Uvod 4

  Odlike i svrha 4

  Vrijednosti 5

  2. Ciljevi nastave KDBZ-a 7

  Ciljevi i obiljeja KDBZ-a 7

  2.1. Specifini ciljevi, sadraji i metode u nastavi KDBZ-a 7

  2.1.1. Obrazovni ciljevi 7

  Znanja 7

  Vjetine 8

  2.1.2. Odgojni ciljevi 9

  2.1.3. Sadraji 10

  2.1.4. Metode i naela njihova odabira 10

  Mogui oblici iz opeg kurikuluma 12

  3. Vrednovanje 13

  3.1. Vrednovanje 13

  3.2. Praenje i prezentacija 13

  4. Literatura 15

 • 4

  1. Uvod

  Oslanjajui se na opi kurikulum Nove kole, te na osnovu istraivanja provedenog meu

  vukovarskim obiteljima, posebice imajui na umu injenicu da se 84,8% roditelja na upit o

  batini pozitivno izjanjava da u kolski program budu ukljueni nastavni sadraji u kojima

  bi uenici uili o kulturi i kulturnim osobitostima i znaajkama pripadnika svih naroda koji

  ive na ovom podruju.1, te uzimajui u obzir cjelokupni kontekst vukovarske regije

  2

  Nansen dijalog centar predvia uvoenje novog predmeta Kulturna i duhovna batina zaviaja

  kao izbornog predmeta od prvog do zavrnog razreda osnovne kole.

  Kurikulum za ovaj predmet oslanja se na opi kurikulum Nove kole te na osnovne ideje

  Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda za engleski jezik3 uzimajui u obzir smjernice

  iz Plana razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005. 2010. Ministarstva znanosti,

  obrazovanja i porta.

  Odlike i svrha

  Za razliku od dosadanjih nacionalnih i manjinskih kurikuluma gdje se svaka etnika

  zajednica uglavnom bavi svojim kulturolokim odlikama, ovaj se predmet zasniva na

  zajednikom prouavanju kulturne i duhovne batine svih zajednica koje obitavaju na ovom

  podruju. Dakle, kulturna i duhovna batina zaviaja osmiljena je kao dijaloki i suradniki

  utemeljen predmet u kojem bi uenici razliitih etnikih zajednica zajedno prouavali

  regionalnu batinu koristei suvremene metode uenja.

  Uvoenje ovakvog predmeta ima viestruku svrhovitost;

  Ovaj bi predmet zasigurno doveo do poboljanja komunikacije i razumijevanja meu

  razliitim zajednicama na ovom podruju. Dosadanja iskustva pokazuju da je

  meunacionalna komunikacija naruena pa okretanje svake etnike zajednice svojoj

  batini takvo stanje jo vie pogorava. Uei se od malih nogu potivanju drugih

  1 Vie o ovom istraivanju moe se nai na slubenim internetskim stranicama Nansen dijalog centra iz Osijeka

  http://www.ndcosijek.hr/nova%20skola/istrazivanje.html 2 Ovo regiju specifinom ini bogatstvo etnikih grupa koje tu obitavaju. Prije rata na ovom je podruju uz dvije

  dominantne etnike zajednice Hrvate i Srbe, ivjelo jo 27 razliitih etnikih skupina. 3 Nekoliko je razloga referiranju na HNOS za engleski jezik: metodika je engleskog jezika od ranije razvijala

  kurikularni pristup, u nastavi stranih jezika od prije su ve prepoznate i koritene suvremene nastavne metode i

  suvremeni oblici rada, te, presudno, HNOS za engleski jezik u svojim naelima te pristupu veliku panju

  poklanja interkulturalnim vrijednostima.

 • 5

  zajednica u regiji djeca se ue skladnom ivotu s drugim zajednicama u regiji u kojoj

  ive, odnosno, djeca uei skupa ue i ivjeti skupa na jedan novi i kvalitetan nain.

  Predmet kulturna i duhovna batina zaviaja omoguuje pomnije bavljenje lokalnom

  batinom koja je openito potisnuta u programu predmeta osnovne kole. Uslijed

  obimnog prostora koji zauzima svjetska i nacionalna povijest, u povijesti, kao

  kolskom predmetu, nema mjesta za pomnije bavljenje lokalnom, odnosno

  regionalnom povijeu i kulturom, stoga bi postojanje ovakvog predmeta bilo

  svrhovito i zajednicama u kojima manjinsko i veinsko stanovnitvo ive skladno i

  koje nisu pretrpjele ratna stradanja.

  Nadalje, kroz kvalitetno zajedniko (interkulturalno) promatranje multikulturalnosti4

  regije ne otvara se samo mogunost stvaranja novih meuodnosa razliitih

  (podijeljenih) etnikih skupina u zajednici, nego se potie i razvijanje univerzalnih,

  ljudskih vrijednosti. Dakle, svrha ovakvog pristupa regionalnoj batini je stvaranje

  zrele, odgovorne, kompletne osobe pozitivno orijentirane prema drutvu i kulturi koja

  je okruuje.

  Na listi prioriteta Plana razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005.-2010.

  Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta nalazi se i jaanje regionalnog razvoja.

  Ovakvim bi se predmetom podigla svijest o potrebama i posebnostima svoje regije te

  na taj nain pomoglo njezinom razvitku.

  Vrijednosti

  Kulturna i duhovna batina zaviaja, kao predmet uzima u obzir univerzalne vrijednosti koje

  su navedene u opem kurikulumu Nove kole te u Hrvatskom nacionalnom obrazovnom

  standardu. To su prije svega:

  1. dostojanstvo ljudske osobe prava i dunosti ovjeka,

  2. temeljne slobode,

  3. demokracija,

  4. blagostanje,

  4 U argonu nevladinih udruga koje se bave ovom problematikom multikulturalna sredina je ona u kojoj razliite

  etnike zajednice ive jedna pored druge, dok je interkulturalnost oznaitelj za zajednice koje su u stalnoj

  interakciji jedna s drugom.

 • 6

  5. mir i neprihvaanje nasilja kao cilja i sredstva,

  6. potovanje drugih,

  7. solidarnost,

  8. ravnomjerni razvoj,

  9. jednakost mogunosti,

  10. priznavanje etikih normi,

  11. uvanje okolia,

  12. osobna i drutvena odgovornost.

  Osim navedenih univerzalnih vrijednosti, vrijednost zajednice kao polazne toke u izradi

  kurikuluma prua mnogo odrednica za predmet Kulturna i duhovna batina zaviaja.

  Vrijednosti neke zajednice reflektiraju odnos ovjeka prema sebi samome, prema drugim

  ljudima, poslu, drutvu, religiji, kulturi i prirodi, a u ovoj je regiji rije o

  multiukulturalnoj/interkulturalnoj zajednici, stoga se prua itav raspon sadraja za

  prouavanje.

  Mnoge vrijednosti u regiji su zajednike, ali neke su specifine za pojedine zajednice koje

  ive na ovom prostoru. U Vukovaru je mnogo zajednikih vrijednosti uslijed ratnih razaranja

  narueno pa se ovakvim predmetom vodi rauna o ponovnoj gradnji naruenih vrijednosti:

  povjerenja, tolerancije, prihvaanja i potivanja drugog i drugaijeg, te otvorenosti prema

  vjerskim, kulturnim i inim razliitostima. U regijama u kojima odnosi meu razliitim

  etnikim zajednicama nisu narueni, ovakvim se predmetom njeguju te vrijednosti. Kljuno je

  da zajednice u regiji prepoznaju i potuju kulturnu batinu drugih zajednica kao njihovu, ali i

  kao zajedniku vrijednost.

  Govorei, pak, o kulturnim vrijednostima, djeca su bez obzira na nacionalnu pripadnost

  sklona nekim univerzalnim vrijednostima koje dopiru iz dominantne popularne kulture. Ako

  promatramo ovaj fenomen kao prednost, opet nam se prua velik izvor referenci za

  prouavanje regionalnih kultura. Uzmimo samo primjer Harrya Pottera s univerzalnim

  vrijednostima koje ono propagira (prijateljstvo, dobrota, rad, vrijednost) i brojne naine na

  koje se to meu djecom omiljeno djelo moe povezati s religijama i mitovima vukovarskog

  kraja, te posluiti kao spona za njihovu usporedbu.

 • 7

  2. Ciljevi nastave KDBZ-a

  Priroda ovog predmeta upuuje na proimanje odgojnih, materijalnih i funkcionalnih ciljeva.

  Ciljevi i obiljeja KDBZ-a :

  promicanje razumijevanja i potivanja drugih i drugaijih (tolerancija i potivanje

  razliitosti dobne, rodne, jezine, vjerske, svjetonazorske, nacionalne, socijalne);

  promicanje ljubavi i ponosa prema zaviaju i domovini;

  njegovanje, uvanje i promicanje kulturne batine kao dijela nacionalnog i kulturnog

  identiteta, te osvjeivanje vrijednosti kulturne batine u globalizacijskim procesima;

  poznavanje vlastitih korijena i tradicije te poznavanje i potivanje drugih kultura i

  duhovnih vrijednosti razliitih civilizacija (kao potrebna protutea globalizaciji).

  2.1 Specifini ciljevi, sadraji i metode u nastavi KDBZ-a

  Na osnovu navedenih opih ciljeva i obiljeja razvidni su sljedei obrazovni i odgojni ciljevi:

  2.1.1 Obrazovni ciljevi

  Znanja

  1. Upoznavanje kulture svog zaviaja

  2. Upoznavanje regionalnih odlika svog zaviaja

  3. Upoznavanje povijesnih tekovina svog zaviaja

  4. Upoznavanje geografskih odlika svog zaviaja

  Kako je rije o predmetu kulturna i duhovna batina zaviaja, ciljevi vezani uz povijesne i

  geografske odlike ne odnose se na opa znanja koja uenici ve primaju kroz predmete

  povijesti i geografije, iako e se ta znanja zasigur