nastavna sredstva i pomagala om 13

Click here to load reader

Post on 23-Oct-2015

52 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nastavna Sredstva i Pomagala OM 13

TRANSCRIPT

 • NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA U NASTAVI PRIRODE I DRUTVADr. sc. MUHAMED OMEROVI

 • 1. to su nastavna sredstva nastavna pomagala?Nastavna sredstva didaktiki oblikovana izvorna stvarnost koja omoguuje pristupanije uenikovo spoznavanje tijekom nastavnog procesa. Nastavna pomagala pomau u koritenju, predstavljanju nastavnih sredstava u nastavnom procesu.

 • 2. Podjela nastavnih sredstava 2.1. Prema znaajkama rada u nastavi demonstracijska slike, karte, crtei, sheme, grafikoni, dijagrami, reljefi, modeli, dijapozitivi, dijafilmovi, filmovi, kompjutori;nastavno-radna udbenici, prirunici, rjenici, radne mape, radne biljenice, dnevnici rada, enciklopedije;

 • laboratorijsko-eksperimentalna odnose se na rzliite aparate i ureaje pomou kojih se prouavaju prirodne zakonitosti, svojstva materijala, provode mjerenja i dr.manipulativna alati, pribor, alati, pribor;operativna strojevi i aparati za prouavanje procesa proizvodnje;proizvodna strojevi i alati za proizvodni rad.

 • 2.2. Prema nainu kako uenici percipiraju stvarnost auditivna vizualna audiovizualna

 • 2.3. S obzirom na dimenzije nastavnih sredstava dvodimenzionalna trodimenzionalna

 • 2.4. S obzirom na nain prikazivanja pojava statina dinamina

 • 3. Vizualna nastavna sredstvaU najee koritena vizualna nastavna sredstva ubrajamo: uzorke iz okolia, zbirke, preparate, fosile, modele, makete, reljefe, crtee, slike (nastavne, umjetnike, fotografije, aplikacije), dijapozitive, dijafilomove, element-filmove, grafika sredstva (skice, planove, zemljovide, kalendare prirode, tablice, vremenske trake, sheme, dijagrame, grafikone), prozirnice, knjige, raznovrsne materijale za didaktike igre, itd.

 • Nastavnikova zadaa je da osigura to bogatiji izvor neposrednih iskustava, koja su temelj svakog spoznavanja, miljenja i zauzimanja stavova. Uporaba vizualnih nastavnih sredstava temelji se na injenici da su ona manje apstraktna od rijei. Pravilna uporaba vizualnih sredstva pozitivno utjee na kvantitetu, kvalitetu, trajnost znanja i razvitak uenikih sposobnosti.

 • Nastavnik e u svojoj pripremi za neposredno izvoenje nastave, meu ostalim, predvidjeti kojim e se vizualnim nastavnim sredstvima koristiti, kada e ih upotrijebiti i kako e ih pokazati. Temeljno je pravilo u uporabi vizualnih nastavnih sredstava da se pokau tako da ih svi uenici dobro vide, kako bi ih mogli detaljno promatrati i iskoristiti u procesu spoznavanja.

 • 4. Trodimenzionalna vizualna nastavna sredstvaNajea su:uzorci iz uenikova okruenja su predmeti i prirodnine ili njihovi dijelovi tipini za odreenu skupinu predmeta ili prirodnina. Uzorci iz okolia: stijene, vrste tla, rude, goriva, minetrali; biljke u herbariju ili njihovi dijelovi, suhi i mokri preparati ivotinja (kukci, ribe, mali sisavci, ptice...) ili njihovi dijelovi.

 • modeli, makete i reljefi su vjerne kopije objekata iz stvarnosti i ujedno vrijedni izvori znanja u nastavi. Oni su trodimenzionalni prikazi prirodnina koji se mogu lako prepoznati. Mogu biti manji ili vei od prirodnina, izraeni su u veliini pogodnoj za promatranje, esto prikazuju unutranjost koje se obino ne mogu vidjeti. S njih su nevani dijelovi uklonjeni, tako da se najvaniji mogu lake uoiti. Pritom se koriste boja i tekstura radi isticanja pojedinih znaajki.

 • Razlikujemo: obine modele (uveane ili umanjene imitacije prirodnina), montane (mogu se rasklopiti i opet sklopiti) i presjene modele (prikazuju presjeke prirodnina). Najkorisniji su montani modeli;makete moemo koristiti u poetnim razredima osnovne kole, ali i kasnije u zemljopisu, povijesti, fizici, kemiji; reljefi zaviaja, upanije.

 • Vizualna trodimenzionalna nastavna sredstva upotrebljavamo u nastavi uvijek kad njihova uporaba osigurava najbolje usvajanje gradiva. Pri uporabi u nastavnom procesu trebamo nastavno sredstvo pokazati u vrijeme obraivanja, a ne prije ili kasnije; model uz razne druge materijale trebaju vidjeti svi uenici te njima neposredno rukovati kad god je to mogue.

 • 5. Dvodimenzionalna vizualna nastavna sredstva 1. Slika najee dvodimenzionalno sredstvo u nastavi ali i u svakodnevnom ivotu: dnevni tisak, ueniki asopisi, knjige, propagandne poruke, ilustracije.

 • Slika ima nekoliko komunikativnih znaajki: ona je mirno vizualno sredstvo koje moe nagovijestiti pokret, istaknuti glavnu ideju i impresiju, moe se koristiti za spoznavanje pojedinosti ili cjelovitog prikaza nastavne grae.

 • 5.2. Neka didaktika pravila prilikom odabira i pokazivanja slika Sliku treba pokazati kako bi je svi uenici dobro vidjeli,, dovoljno dugo izloiti da bi je uenici mogli pozorno promotriti i na njoj bitno uoiti,polazei od cjelovitog prikaza na slici, ide se prema detaljima, da bi se ponovno zavrilo s cjelovitim prikazom.Voditi rauna o vanosti umjetnike i didaktike slike kvalitete, boje, jasnoe, veliine i zanimljivosti slike.

 • Fotografije - esta upotreba u nastavi; tematski albumi (spomenici kulture u zaviaju i/ili RH, prirodne zanimljivosti zaviaja i/ili RH, izleti, ekskurzije itd.).Aplikacije - vrlo vano nastavno sredstvo. Izrauju se kao male sliice ali se kao aplikacije mogu koristiti i pojedine prirodnine, kao i fotografije. Na kolsku plou privruju se pomou magneta ime se cjelina postupno popunjava, to privlai pozornost uenika jer se prikaz postupno razvija.

 • 2. Mirna projekcija omoguava zajedniko promatranje pojedinanog ilustrativnog materijala onoliko dugo koliko to zadaci nastave zahtijevaju. Postoje razliite mirne projekcije: epiprojekcije, projekcije dijafilmova i dijapozitiva, grafoprojekcije, powerpoint projekcije itd.

 • 3. Grafika sredstva - materijali koji prenose injenice i ideje pomou kombinacija crtea, rijei i slika. Ona su posebice pogodna za prikaz poruka u skraenom, preglednom obliku, za prikazivanje brojanih podataka i odreenih apstrakcija, (sheme, dijagrami, grafikoni, skice, planovi, zemljovidi, zemljopisne karte, tablice, vremenske trake itd.) te za ilustraciju odnosa.

 • 4. Dinamika projekcija omoguava uenicima zajedniko promatranje slika u kretanju. Nastavno sredstvo kojim uspjeno rabimo dinaminu projekciju u nastavi je element-film.

 • Element film obino sadri samo jedan dio sadraja a rjee saetak bitnih injenica jedne nastavne jedinice ili teme te se obino ugrauje u strukturu sata kao jedan element te strukture. Element film je kratak i obino traje od tri do etiri minute. On je nijem tako da nastavnik na temelju popratnog tiskanog naputka osmiljava i stvara svoj komentar, prilagoavajui ga svojim uenicima. Element film se temelji na slici u pokretu (vizualnoj komponenti).

 • 5. Tekstualna nastavna sredstva obuhvaaju tiskane materijale, a to su: udbenici, prirunici, lanci, atlasi, itanke, zbirke zadataka, leksikoni, enciklopedije, i dr.

 • Udbenik je jedan od najrairenijih izvora znanja u koli. Moemo ga najjednostavnije odrediti kao knjigu u kojoj je na posebna nain prema pedagokim, psiholokim, didaktikim i metodikim naelima preraena pojedina znanost ili struka i prilagoena izobrazbi svih subjekata u obrazovanju. Suvremeni udbenik bi trebao voditi uenike do otkrivanja novih spoznaja i prestao biti samo knjiga za uenje i postati knjiga koja ui uiti.

 • Prirunik za nastavnike zaokruuje tekstualna nastavna sredstva za nastavu bilo kojeg predmeta. Prvenstveno je namijenjen nastavnicima, koji mu pomae u godinjem planiranju rada, iako ga esto koriste i mnogi roditelji.

 • On najee sadri:odreivanje zadaa nastave pojedinog predmeta (povijesti, hrvatskog, talijanskog itd.) u pojedinom razredu;sadraje nastavnih cjelina, tema i jedinica;temeljne pojmove koje uenici trebaju spoznati;dodatne poruke nastavnicima.

 • 6. Auditivna nastavna sredstva

  U nastavi auditivna nastavna sredstva nemaju tako vano mjesto kao vizualna. Izuzmemo li nastavnikovu rije tada u tu skupinu ubrajamo radioemisije, kasete, CD, itd.Audiozapis omoguava reproduciranje tonova iz prirodnog i drutvenog uenikovog okruenja pomou kazetofona i/li kompjutora. Zbog jednostavnosti rukovanja ti se zapisi esto koriste uz istodobno pokazivanje nekoga vizualnog nastavnog sredstva.

 • 7. iva rije

  iva rije bila je temeljni izvor znanja u tradicionalnoj koli. Nastavnik je najee usmenim izlaganjem, predavanjem, prepriavao svoja iskustva i odgovarajue sadraje koje su uenici trebali usvojiti.

 • iva rije uenika u nastavi zauzima istaknuto mjesto. Smisao uenikova izlaganja ne sastoji se od toga da pokau nastavniku koliko znaju, ve da svoje iskustvo i spoznaje ispriaju drugima. Na taj nain uenici vjebaju u izlaganju svog iskustva, ali i u sluanju i razumijevanju svojih vrnjaka.

 • Uenici e slobodnije i sigurnije nastupiti u svom izlaganju ako nastavnik:izbjegne ispitno ozraje tijekom izlaganja uenikanajavi uenika kao dobrog poznavatelja temezamoli uenike da se kod kue pripreme za izlaganjeustroji stalna mjesena izvjea uenika o malim zanimljivostima koje su uenici spoznali u posljednje vrijeme.

 • iva rije drugih ljudi je povremeni izvor znanja (povjesniar, glumac, knjievnik, glazbenik, operni pjeva i sl.). Takoer, treba jo spomenuti i ljude koji uenicima govore za njihova posjeta u ustanovama kao u muzejima, izlobama, kazalitima, itd.

 • 8. Audiovizualna nastavna sredstva Sam naziv audiovizualna nastavna sredstva govori da se za njihovo percipiranje istodobno koriste osjetila za vid i sluh, te osigurava bogatija i uinkovitija komunikacija od uporabe samo jednog osjetila.Suvremena audiovizualna nastavna sredstva jesu nastavni film, obrazovna televizija, videokasete i CD.

 • Nastavnim ili kolskim filmom smatramo film specijalno izraen za nastavu i usklaen s nastavnim programom, osobinama uenika s obzirom na dob i opim didaktikim i me