kürdistan'da Özel savaş

Author: guncelyorum

Post on 07-Apr-2018

227 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/6/2019 Krdistan'da zel Sava

  1/146

  9

  ZEL SAVA

  Krdistanda zgrlk Hareketine kar yrtlen bir savavar. Bu, zel savar. Buna kar halk sava gelitirme an-dan, 'zel sava nedir, ne deildir, taktikleri nelerdir, bunlar nasl

  boa kartr' eklinde tartmalar yrtlyordu. zel savatartrken onun lkemizde uygulama boyutunu ele alyorduk. Re-jimin zel sava karakterini ortaya koyuyor, ona gre taktiklergelitiriyor ve stratejiler belirliyorduk. Bu bizi daha doru bir m-cadeleye gtryordu. Ancak iki binlerden sonraki srete naslSava ve Ordu konusu, kadro okullarzda ve genel ortamzdafazla tartlmamsa, zel Sava konusu da tartlmamaya, unu-tulmaya baland. Aslnda bu bizim iki binlerden sonraki yaanan

  sreci doru kavrayamayzla ilintilidir. nderliin esareti vesonras sreci yeterince kavrasaydk, Sava ve Ordu, zel Savakonular tartmaktan vazgemezdik. nk geri ekilme sre-cinde, glerimizi yeniden eiterek toparlamaya alyorduk.Dman glerinin operasyonlar ve zel sava sryordu. Dei-en artlara, koullara gre gelien zel sava boa karma aba-larz vard. Fakat nderlik esaretinden sonraki srecin dorukavranamamas, sava konusuna yanl yaklamlar beraberindegetirmekle birlikte zel sava konusunu da yeterince ele almama-za neden oldu. Doal olarak silahl savaa ve zel savaa bu ya-

 • 8/6/2019 Krdistan'da zel Sava

  2/146

  10

  lg-eksik yaklam bize zarar veriyor ve telafisi mmkn olma-yan hatalara neden oluyordu. Bu gereklik sava konusuna dahadoru yaklamla birlikte meru savunmay ve zel sava yenidenele almay, tartmay beraberinde getirdi.

  Tarihte yaanan her atma ya da her sava zel sava konusudeildir. Bu, nderliin yapm olduu zmlemelerde ortayakonuluyor. rnein ilk topluluklarda klanlar, kabileler arasndaatmalar vardr. nderlik, doal toplumda kabilelerle klanlararasnda sren bu atmalar sava olarak ele almyor. Kabilelerve klanlar arasndaki atmalardr diyor. nk klanlarn ve kabi-lelerin birbirleri zerine egemenlik kurma gibi bir yaklamlaryoktu. Ya da egemenlii kurma, gelitirme arac olarak savaa ba-

  vurmuyorlard. Klanlar, kabileler yaamlar srdrebilmek iinkendisinden gsz canllara saldyor ya da onlar avlyorken;dier kabilelerin, klanlarn mal varlklar ve ellerindeki yaamaralar ele geirerek kendi yaamlar srdrmeye alyor-lard. Bunun iin o dnemin bylesi olaylar, talanlar ya da talanla-n gerekletirilmesi amacyla kan atmalar, kabile ve klanlararasndaki kavgalar olarak adlandyor ve buna sava denmiyor.O atmalarda, egemen olma gibi bir aray yok. Yenilenleri kle

  olarak kullanma yoktur.Sonraki srete insann retimdeki gc daha fazla aa -yor. Gereksinim d yani fazla rnler elde edilmeye balanyor.Bylece gerekenin dnda biriken rnleri, zenginlikleri ve servet-leri gasp etmek, o servetleri yaratabilecek insan gcn kullana-bilmek iin, bilinli olarak gelitirilen sava ve atmalar dnemide bayor. O trden gelien atmalara sava ad veriliyor. Yaniegemenlik altna almann, smrmenin, iktidar olmann bir ama

  olarak belirlendii koullarda yaanan atmalarn adna savadenilir. Demek ki, her atma sava deildir. Her atmann savaolmas iin zellikler gerekir. Kleletirme, smrme ve egemenliksiyaseti gerekir.

  Savan kendi iinde geliim seyri vardr. lk aamada, o zengin-lik kaynaklarna egemenlik nasl salanacak, o tahakkm nasl ku-rulacak, o zenginlik kaynaklar nasl gasp edilecektir? Bu ve bunungibi sorularn yantlar aramann ara ve yntemlerini devreyesokma var. Buradaki plan, tasarm ve ama buna gre belirleniyor.Yani bir anlamda ne zaman ki kent, sf ve devlet olgusu ortaya

 • 8/6/2019 Krdistan'da zel Sava

  3/146

  11

  yor; smryle, smrgecilik siyaseti i ie gemeye bayor;oralarda halklar kleletirme savalar ya da gl olan devletle-rin yeni alanlar egemenlik ve smr altna almak iin kendi ara-larnda yaadklar savalar gndeme geliyor. Tarihteki yaanan

  kleci dnem kent devletlerinin birbiriyle ya da imparatorluklarnkent devletleriyle veya imparatorluklarn birbirleriyle arasndakiatmalar byle savalardr. rnein: Perslerle Makedonyallararasndaki mcadele byle bir savar. Smer-Akad atmalarbylesi bir savar. Yani egemenlik kurmak iin yrtlen bir sa-var. Mrllarla Hititler arasndaki savalar bylesi savalardr.Devlet olgusunun ortaya yla smr ve smrgecilik siyase-tinin btnleerek bir politika erevesinde ele alnmas ile birlikte

  savan daha incelikli uygulanmas beraberinde getiriyor.Bylece ne oluyor?Savaan birlikler tm gcyle kar karya gelip, kim kimi alt

  ederse galiptir ya da o egemenlik altna almr. Temelde ve zn-de bu vardr. Ama bunu gerekletirmek iin kullanlan yntemlerfarklr. Sava o noktadan itibaren bilinli yrtlen bir faaliyethaline gelmeye balar. Hangi aralar kullanlacak, aralar kulla-rken o aralar hangi sralamaya tabi tutulacak ve o aralar kim-

  ler kullanacak? O aralar kullananlar sava meydannda dmanlakar karya geldiklerinde nasl konumlanacaklar? Tm bunlar,devlet olgusunun ortaya kmas, savan bir egemenlik kurma vetalan arac haline gelmesiyle birlikte bilinli olarak kullanlan yn-temler olmaya bayor. Ordular ya da savaan gler kar karyageldii zaman ona gre cephede ya da sava alanlarnda mevzitutuyorlar. Mevzi tutarken okular m ne gelecek, mzraklar mn srada bulunacak diyerek ona gre konumlandyorlar. nce

  zrak m yoksa oklar m kullanlacak diye ona gre komut bekle-niyor. En sonunda mzraklar kullananlarla, baltalar kullananlarhangi aamada kar karya gelecekler? Ksacas bylece savasrdrme sanat geliiyor.

  Tarihin belirli dnemlerinde eitli byk sava ve komutankmr. Bunlardan bir tanesi Bykskenderdir. Sava taktikle-rini zengin uygulad iin 'byk bir komutandr' deniliyor.

  Darius onu uygulad iin byk komutan konumuna geliyor.r ve Hititlerde de yledir. Bylece sava bir sanat haline gel-meye bayor. Savan gelimesi, savaa ba tekniin gelimeye

 • 8/6/2019 Krdistan'da zel Sava

  4/146

  12

  balamas, savata yeni aletlerin kullanlmas, savan da ona grebir biim ve dzen kazanmasna neden oluyor. Ok ile yayn yeriniateli silahlar yani barutun kullanld silahlar, toplar alyor. Busefer savata mevzilenme ona gre de bir biim detiriyor. Top-

  ular, tfekilerin mevzilenme biimlerine gre savan gelimesisalanyor. Sava bir sanat olarak ele alndnda onun icrasndafarklklar yaanmaya balanyor. Ama sava z itibariyle de-miyor.

  Sava nedir?Hasm egemenlik altna almak, iradeyi rakibe kabul ettirmek iin

  uygun bir rota izlenir. Bu yirminci yzyla kadar da byle sryor.

  Bilim ve teknik geliiyor. Bilim ve tekniin gelimesi yeni savaaralarn devreye sokulmasna neden oluyor. Yeni sava aralarkullanlmaya balaynca, savalarda da ona gre bir dzenlenmegeliiyor. Yirminci yzyla kadarki savalarda hava kuvvetleri d-zenlemesinin rol yoktu. Hava kuvvetleri dzenlemesi ncesinde,manckla bir yerden bir yere ate topu atrd. Daha sonra toplar,havan toplar yapld ve onu uaklar, helikopterler takip etti. Bun-larn yan sra karadan karaya, karadan havaya fzeler yaplmaya

  baland. Bylece savalarda hava sahas da kullanlmaya balan-r. Sonra da uzay silahlar ve devasa kitle imha silahlar geliti-rildi. Bylece savaan gler kar karya gelmeden de belirlenenhedeflere etkili patlaylar brakarak yllarca sren bir meydanmuharebesinden ok daha etkili, ok daha kal etkisi olan kesinsonular elde etmeye balad. Bu noktadan sonra savan ulaboyuta ba olarak savalarn srdrlmesine ilikin hukukunuluslararas alanda iletilmesi ve kurallarn belirlenmesi aamas-

  na geildi. Bylece sava belirli llerle, belirli kurallarla srd-rlmeye baland. Yani ne tr aralar ve hangi yntemler kullanla-ca gibi konular kural altna alnd. Buna da konvansiyonel veanlamalarla srlandlan sava denmitir. Giderek silahlarnrl kullan gndeme gelmitir. Buraya kadar ok ksa da olsasava tarihinin geliimi iindeki belli ba dnm noktalar ifadeetmi olduk. Tabi bu aamalar iinde de her deime rengini verenya da o aamalar kendi zgnlnde somutlaran savalar var.

  Yirminci yzylda ok gelimi teknolojinin kullanld birincive ikinci dnya savalar var. kinci Dnya Savanda yetmi mil-

 • 8/6/2019 Krdistan'da zel Sava

  5/146

  13

  yon insan, Birinci Dnya Savanda on milyondan fazla insan haya- kaybetmitir. Onun ncesinde de gelien byk savalar var.rnein, Napolyon Savalar var. Osmanl mparatorluunun, M-r ve ran ile yapm olduu savalar var. Ondan daha ncesinde

  Arap devletlerinin gelitirdii savalar var. Hal Seferleri var. okok ncesinde Byk skenderin, Dariusun savalar var. Bylebirok byk sava var, ama o byk savalar gerekletii koul-larn savalar olarak ele alyor. Burada u ortaya yor ki a-mayla sava ayn deil. Savan ve atmann z ile nitelii birdeil, farklr. atmalar, kabileler arasnda yama ve talana y-nelik olarak geliirken, sava, kentlerin, sflarn ve devletin orta-ya kmasyla smrgeciliin bir siyaset olarak dnya sahnesinde

  yer almaya balamasyla birlikte bask-smr ve egemenlik arachaline geliyor.Bu sfl toplumlar boyunca, demokratik uygarlk ile devleti

  uygarlklarn arasnda sregelen savalardr. Biimleri ve kullan-lan aralar farkl olsa da, sava taktik ve yntemlerinde bir gelimede olsa; sava, bir askerlik sanat olarak ele alnmaya balansa da;yine yrtlen savalar belli kurallara balansa da sfl uygarlk-lar boyunca yrtlen ve gelitirilen savalarda nitelik demiyor.

  Bask-smr ve egemenlik arac olarak deerlendiriliyor. Bask veegemenlie kar etnisitelerin-halklarn, inan gruplarn, ezilenve smrlen sflarn vermi olduklar mcadeleler var. Bunlarameru mdafaa sava ya da z savunma sava denirken, haklsavalar ad da verilmektedir. Bunlar kendini koruma savar.Kendini yok etmek isteyen gce kar haklar koruma ve haksz-k yaplmsa, o hakszla kar hakl temellerde gelien mcade-leler oluyor. Bunun biimleri de tarihin eitli dnemlerinde farkl

  ekillerde ortaya yor. rnein; Spartaksn nclk ettii sa-va, kleletirilmeye kar hakl ve meru gelien bir savar. YineMed nclkl blge konfedere glerinin Asur egemenliine kardirenii smrgecilie kar zgrlk talepli bir savar. Yine Ana-dolu halk isyanlarnda yaanan savalar da byledir. Yirminci yz-lda smrlen sflarn, ezilen halklarn gelitirdikleri mcade-leler de haklr. nk smrye ve egemenlie kar gelitirilenmcadelelerdir. Kendini koruma amacyla gasp edilen haklarelde etmek iin gelitirilen savalardr. Bunlara meru savunmasavalar da denir.

 • 8/6/2019 Krdistan'da zel Sava

  6/146

  14

  zel sava nedir?zel sava olarak ele aldz olgu, sfl uygarlklar boyunca

  gelitirilen bask ve egemenlik arac olarak bavurulan savan birbiimidir. Ancak zel sava, yukarda belirttiimiz sava tanmlar-

  birebir karlayan ya da onunla aynlalan bir anlamda deil-dir. Ama kayna ve zn oradan alyor. Deen koullara gresrdrlen bir sava biimi oluyor. nderlik, komnal topluluklardneminde yaanan kabileler aras atmalarn sava olmadgereini belirtiyor. Sflarn, kentlerin smrgeciliin ve devletinortaya kmaya balad dnemde yaanan savalarn ok dahafarkl olduunu, ancak o zaman yaananlara sava diyebileceimizgereini ortaya koyuyor. Fakat zel savan, yirminci yzylda

  kurallara balanan savan da almas anlamna geldii gereinedikkat ekiyor. Ve buna, Kuralsz sava diyor. Kuralsz sava ta-, zel sava anlatmaya yeter mi? Kuralszl genel bir ereveolarak deerlendirip iine her ey srsa olabilir. Ama kavramolarak anlatmaya yetmez. nk zel sava denen savata, saltaskeri olarak hasm alt ederek ona iradeyi kabul ettirme sz konu-su deildir. zel sava, siyasetin iddet aralaryla srdrlmesideildir, ama iddet aralarn kullanlmas da ieriyor. Onun

  iin zel sava egemenler ve smrcler tarafndan topluma karher alanda srdrlp, ilan edilmi olan bir sava simgeler. zelsava kapsamna sadece ekonomik, siyasal, askeri, kltrel alanlardeil, bir btn olarak insana ve topluma kar sava da giriyor.sacas toplumla ilgili ne varsa bunlar zel sava kapsamna giri-yor. Onun iin zel sava ele alrken, genel sava anlatmlar dn-da ele almak gerekiyor.

  Sava iin yaplan tanmlar vardr. Sava iin Alman- Prusyal

  General Clausewitz, Sava; politikann devamr der. Ama busz sylerken, Politikann herhangi bir devam deildir. Politika-n iddet aralaryla devam ettirilmesidir diyor. Yine sava vepolitika ilikisini ele alrken, politikay her zaman belirleyici olarakgrr. General Clausewitz :Politika, savan belirlendii dl yata-r. Sava, politikaya gre belirlenir biiminde tespit yapar. Sa-va politikaya gre belirlerken de savan uygun ekilde bileenle-rini ortaya koyar. Savan, matematikle, kimyayla, fizikle, teknikle,ideolojiyle, corafyayla ban nemini dile getirir ve bunlarnsavala dorudan olan ba ortaya koyar. Bylece btnlkl bir

 • 8/6/2019 Krdistan'da zel Sava

  7/146

  15

  yaklamla sava kendine gre tanmlam olur. Daha sonraki s-relerde, Clausewitz'in belirttiklerinin doru ynleri olmakla bir-likte, sava her ynyle anlatmad gerei de ortaya kar. n-derlik; sava politikann devamr eklinde yaplan genel belir-

  lemenin doru olmad sylemektedir. O nedenledir ki, savala,politika arasndaki ban doru kurulmas ve mutlaklalmamasgerekmektedir. Burada sorunu ele alrken bak ayla olan ba- da yeniden ortaya koymann gerei aa kmaktadr. Felsefikolarak sorunun ele alnda yaanan farkllama, daha sonra d-ncelerin de demesine neden olacak bir bak a kazandr.Zorunluluk yasas ve alt yap- st yap ilikilerinin, savala, politikaarasndaki ilikiye getirdii tanmda bunu grmek mmkndr. O

  zaman burada Clausewitz'in yapm olduu tann, Ortadougereine uymad grrz. nk Ortadouda sava siyasetibelirlerken; siyaset de, ekonomiyi belirliyor. Yani Bat Avrupadakullanlan denklemlerin tam tersi Ortadou iin geerlidir. Deendnya koullarnda ortaya kan gereklikler Clausewitz'in savaiin yapm olduu tanmlamalar yalanlamamakla birlikte yeter-sizliini ortaya koymu olmaktadr. Bu yetersizlik ortamnda sava-n daha farkl boyutlar da ortaya kmaktadr.

  20. Yzylda zel Savazel sava denen olgu yirminci yzylda deen dnya koulla-

  na ba olarak yrtlen savalarn da alm olduu bir biimiortaya koymutur. Ona gre de sava, hem gerekleme biimi,hem de kapsam ve hedef alan olarak daha geni bir boyutta elealnmaya balanmr. zel sava da bu erevede ele alyor.nderlik; zel sava iin, Topluma kar bir btn olarak ilan

  edilmi bir savar diyor. Bunu somutlarken de Trkiyedegerekleen bu zel savan Krdistan toplumuna nasl uyguland- da dile getiriyor. Burada neyi gryoruz? Kiiye kar yrt-len bir mcadelenin de, toplumun ekonomik ekilleniinin de birzel sava olduu, kartlan kararlarn da zel savan bir parasolduu ve oluan hkmetlerin de zel savaa gre ekillendiigerei ortaya yor. Bu da zel sava olgusuna daha farkl biryakla gerektiriyor.

  zel savan kapsam genitir. Birok nokta ksa da olsa dile ge-tirildi. Burada ortaya konan grler bizim zel sava ne kadar

 • 8/6/2019 Krdistan'da zel Sava

  8/146

  16

  doru anlad ortaya koyacaktr. Bununla zel sava nedirsorusuna doru cevap vererek, o konudaki eksikliklerimizi gider-meye alacaz.

  Birok yerde zel sava zerine yaplan tanmlar, bizim gnlk

  tartmalarda kullandn ok az bir ksm ifade ediyor. zelsava nedir, ona kar nasl mcadele edeceiz. Bu sorulara verilenyantlar ou kez yetersiz kalyor. zel sava nedir sorusu iin ve-rilecek yant ok nemlidir. nk yaplacak tanm erevesinde,zel savaa kar mcadele yrtlecektir. Her ynyle zel savaolgusunu ele alp, tartmazsak ve her ynyle zel sava nedirsorusuna yant vermezsek, doal olarak ona kar vereceimiz m-cadele de yetersiz kalr. Bu yetersizlii bilmemiz gerekir. Onun iin

  verdiimiz cevaplar ne kadar dorudur? Dorunun ne kadaranlatyor? Mesela felsefi olarak bakldnda, bir nesnenin birokboyuttan grn vardr. Birisi kendi cephesinden, dieri de birbaka cepheden grdn anlatr. Her ikisinin de anlatt yanlr? Hayr, kendi cephesinden grdkleridir. Sadece kendi cep-hesinden grdklerini anlattklar iin de eksiktir. O nesne zerinebtnlkl bilgiyi, o grnen tm cephelerinin ve onu var eden aslnedenlerin ortaya konulmasyla birlikte anlarz. zel sava olgusu

  da byledir. Herkes bir ynyle tanmda bulunur. Herkes anladkadaryla anlatr ama o sadece zel savan bir ynn ortaya ko-yar. Oysa zel sava zerine btnlkl bilgiye ulamak ve oradakitm anlatmlarn hepsinden sonu kartmak ve eer varsa eksikkalan yanlar onlar tamamlamakla mmkndr.

  zel sava kelime anlam nedir? Savan zelletirilmesi naslsalanyor? Savaa neden olan, savan yrtlmesinin asl gerek-esini yani amac ortaya koyan ne ise; o noktadan hareketle tm

  imknlar seferber edip o konu zerine younlaan ve hedefi yoketmek iin ne yaplmas gerekiyorsa onlarn yaplmas koulsuzkabul ederek yrtlen bir savar. Kuralszdr, her eyiyle onunzerinde younlamay ifade eder. Mutlaka sonu almay ifadeeder. Tm imkn ve olanaklar hedefe ulamak iin seferber edipkullanr. Kelime kar birebir anlamlandrdz zaman by-lesi bir tanmlamayla kar karya geliyoruz. Ama bu da bizim bu-rada ele alacaz zel sava her ynyle ortaya koymaz. Sava-larn geliimini incelediimiz zaman ya da zelletirilen ve kuralla- kendisi tarafndan belirlenen savalar ele aldzda karza

 • 8/6/2019 Krdistan'da zel Sava

  9/146

  17

  farkl olgular yor. Bunlardan birisi stratejik olarak rejimin, zelsava temelinde kendini yaplandrmas olarak ele alnmasr. Buynleriyle zel sava, eitli toplumsal ilikilerde, savalarda, siya-sal oluumlarda, askeri harektlarda kendini gstermektedir. Buna

  gre oluan rejime de zel sava rejimi denilebilir. Bununla birliktegelitirilen bir askeri harekta da, zel sava harekt denilebilir.Btnlkl olarak zel savan karakterine uygun gelitirilen birsava varsa ve bu bir strateji kapsamnda uygulanyorsa buna dazel sava denilebilir. O nedenle zel sava olgusunu sadece birnoktada kilitleyerek aklamamalz. Ayrca sava ierisinde sava-n kaderi zerinde etkide bulunan ve zel olarak ifadelendirilentaktik ve birliklerin oluumuna da tank olunmutur. zel taktikleri

  gelitirmek ve uygulamakla sorumlu knan bu zel birlikler, kla-sik sava yrten glerle hem yan yana hem de farkl pozisyon-larda durarak sava iinde farkl yntemlerle amaca uygun bir i-levsellik iinde yer almlardr.

  Mesela hemen herkese bilinir ve tartmalarda dile getirilir.Perslerde, lmszler Ordusu diye bir ordu vardr. Bunlar orduiinde ve iktidar zerinde ayrcalkl bir konuma sahipler. Giyim vekuamlar, savata yer allar, komuta dzeyleri farklr. Ona gre

  savata bunlara biilen roller de farklr. Yz binlerce kiiden olu-an ordu iinde, srl sayda sekin kiiden bir lmszler ordusuoluuyor. Bununla beraber Hasan Sabahn Hahaileri de bylebir zellik tamaktadr. Hahailere kar Melik ah dnemindeNizam-l Mlkn oluturduu Cavlakiyeler de bylesi bir zelliesahiptir. Tarihin eitli dnemlerinde bu tr oluumlar vardr.Bunlar zel harektlar gelitirerek, zel rgtlenmeler ierisindeyer alyorlar. Buna gre ordu ierisinde de konumlanm oluyorlar.

  Bu anlamda zel sava, zel harekt boyutuyla ele aldzdasadece gnmzle ilintilendirmek, aklamak doru deildir. n-k kkleri o zamana kadar dayanyor. Daha sonraki srelerde debenzer eyler vardr. Osmanl mparatorluunda, Aknc Birliklerivardr. Osmanllarn yz binlerce kiiden oluan byk ordularvardr. Savalarda o ordular kullanr. Ama bu sava ierisinde kul-land ok zel bir ordusu vardr. Bunlar da Aknclardr. Akncbirliklerinin rgtlenmesi, savata mevzilenmeleri, savata devre-ye giri an, kullandklar taktikler, bunlarn eitimleri ve giyimkuamlar bir btn olarak dierlerinden farklr. Bunlar genel

 • 8/6/2019 Krdistan'da zel Sava

  10/146

  18

  yryen bir sava ierisinde kaderin tayin edilmesinde zel rolledonatlm ve hazrlanm glerdir. Bunlara da zel gler ya dazel taktik uygulayan gler denilirken, onlara gre sava ierisin-de kader belirleyici gler anlamnda bir yaklam gsterilmitir.

  Hemen btn tarih boyunca, savalarn srdrlmesi-kazanlmasiin etkili olabilecek zel gler oluturulmutur. Bu gler zelharektlar gelitirmek iin zel eitimler almlardr. Yani gelenek-sel ordunun ve savan dnda konumlandlm glerdir. Bunla-n da zel olarak ele alnmas sz konusudur. nk bunlarn zel-lii direkt iktidarla-egemenlikle ve doal olarak da savala ilgiliolmalr. Onun iin savata oynayacaklar rolleri kader belirleyicigibidir. Mutlaka kendilerine verilen grevleri yerine getirmeye

  kilitlenmilerdir.Bu anlay temelinde giderek gelien zel harektlar vardr. Me-sela gnmzde zel askeri harektlar vardr. zel askeri harektdenilince ne anlayor? Var olan geleneksel savan dndaki as-keri eylemliklerin yrtlmesi, srdrlmesi anlayor. Bunlarsuikast, sabotaj, adam karma, nokta bask gibi zel harektkapsamnda ele alnan eylemler, harektlar oluyor. Tabi savaiinde de yerleri vardr. Bunlar da rakibe kar gelitirilen, irade

  rma, sindirme ve yok etme harekat olarak geliiyorlar. Savaiinde bunlarn yerinin olmasna ramen bunlar o geleneksel sava-n kurallar dnda zel bir harekt olarak ele alnmaktadr. Onuniin tarihten gnmze kadar btn savalar iinde zel harektlarve bu zel harektlar gerekletirecek zel gler var olagelmitir.rnein, Truva Savanda kullanlan Truva At, bu konuda tarihibir neme sahiptir. Bu uygulama tarihe, kaleyi iten fethetmeeklinde bir zel sava tr olarak gemitir. Bir zel sava dendi

  mi anlalmas gereken noktalardan bir tanesi budur. Yanl mr?Hayr; dorudur ama eksik bir dorudur. Bugnk kullandzanlamda zel sava anlatmaya yetmez.

  kinci bir nokta olarak da zel sava olgusu ele alnd zamanbunun bir strateji olarak; askerlik ve sava stratejisi olarak deer-lendirilmesidir. Bunun anlam nedir? Savan iinde olmakla birlik-te, sava iinde srl ifade eden zel boyutunu amasr. zelharekt boyutunu a zaman, sava artk zelletirilerek, zelyntemler kullanlarak srdrlyor demektir. Bu da zel savankk bir gurup olarak rgtlendirme boyutunu amas anlamna

 • 8/6/2019 Krdistan'da zel Sava

  11/146

  19

  gelir. Yani zel sava, genel bir sava srdrme dzeyinde ele al-yor demektir. Karadan, havadan, denizden srdrlen sava dapiyadelerin yrtt sava da artk bu stratejiye gre belirleniyordemektir. Bu stratejinin kendisi kuralszl, sonuca ulamak iin

  her yol ve yntemi kullanarak tm imknlar seferber etmeyiiermektedir. Bu sava trnn gelitirilmesi daha okkinci Dn-ya Savandan sonra ortaya yor. zel sava, bir strateji olarakkinci Dnya Savandan sonra ele alyor. Bylece gelien bustrateji uygulama safhas olarak salt d glere kar yrtlen birsava olmaktan yor. Egemen sf, egemen g kendini tek ira-de haline getirip ierideki ve dardaki kart olarak grd g-leri dman olarak ilan ediyor ve bunlara kar yrtt sava

  zel sava olarak ele alyor. Bu anlamda zel sava, salt d glerekar ya da smrgecilik siyasetini uygulayarak smrgeleri eldetutmak iin yrtlen bir sava olmaktan yor. eride, lkeiinde de bir i sava biimi olarak da kendini ekillendiriyor. Kap-sam genileyerek sadece da deil ie kar bir sava haline geli-yor. Da kar kimi dman ilan etmise ve ie kar da kimleridman ilan ettiyse ona kar srdrlebilen bir sava haline geli-yor. Bu yle bir sava ki, kurallar kendine gre belirliyor. Hangi

  yntem ve yolu izlemeleri gerekiyorsa onlar kendileri iin geerliyol olarak kabul ediyor. Bylece kendi yasallklar kendileri ilanediyorlar. Kendi yasall tek ve doru yasallktr, kendi karlarnauymayan ise yasal deildir. Onun yasall her ynyle kuralszlanlatyor.

  zel Sava StratejileriBizim burada arlkl olarak ele alacaz husus, zel sava

  stratejisidir. Bu genel bak altnda belli ba kmlar vardr. Buzel sava stratejilerini ya da zel sava ana bak altnda elealabiliriz.

  Bir: Gayri nizami harpki:stikrar harekt: Psikolojik sava.zel sava stratejisi bu ayak zerine kurulmutur. Bu ayak

  kurulurken, her ayak iin bir misyon biilmitir. rnein, Gayrinizami harp dendiinde, anlatlan kontrgerilla hareketidir. Vekontrgerilla hareketi de zel harp eklinde ele alp yeralt ve

 • 8/6/2019 Krdistan'da zel Sava

  12/146

  20

  yerst unsurlaryla birlikte yrtlr. Yani yeralt ve yerstunsurlarndan oluur. stikrar harekt dendiinde, anlatlan as-keri darbelerdir. Bunlar destabilize ve stabilize diye adlandlanblmlerden meydana gelir. Psikolojik sava ise toplumun bilin-

  cini arptmay, bilinci zerinde tesirde bulunarak onu ynlendir-meyi, bu anlamda iradeyi teslim alp, krmay hedefler. Bu da dei-ik propaganda biimleri zerinde gelitirilir. Bunlar da beyazpropaganda, siyah propaganda, gri propaganda diye adlandrlar.Bunlar nasl somutlayor, nasl gerekleiyor, nasl biim kazan-yor?

  zel savan ilk bata yaptz tanma gre nc yorumuise rejimlerin zel savaa gre ekillenmesidir. Aslnda bu Trkiye

  gereini gnmzde anlamak andan da dikkat edilmesi vesonu kartlmas gereken bir blmdr. Bunu u ekilde de ad-landrabiliriz. Rejimlerin, sistemlerin zel savaa gre ekillenme-sini u ekilde ifadelendirebiliriz. Celldn sahiplerine dnmesi yada sahiplerin ellerindeki kontrol mekanizmas ele geirmesi ola-rak da deerlendirebilir. lk aamada bir strateji tarafndan geliti-rilen zel savan politikaya dnerek rejimin kendisi haline gel-mesidir. Mesela gnmzde Trk zel sava rejimi deniliyor. Re-

  jimlerin zel savaa gre ekillenmesi ve bu boyuta dnmesiaslnda zel savan alm olduu en korkun biimdir. nk kul-lanlan ara, ara olmaktan km ve ama haline gelmitir. Ve oama haline geldikten sonra da, her eyi kendi hizmetine kullanr.Ekonomiyi, kltr, siyaseti kendi hizmetinde kullanr ve o yrt-t zel sava, onun asl varlk gerekesi haline gelir. zel savanbelki de en tehlikelisi ve kal etki brakan da budur. Dnyanndeik yerlerinde bunun kal iktidarlara dnmesi ve dnya

  halklarn bana bela olmas gerei de yaanmr.zel sava gereini ele alrken bu nokta zerinde duracaz.Bu noktalar zerinde dururken de bazen, bu noktalar birlikte elealacaz. nk zel harektla, strateji olarak zel savan uygu-lanmas giderek bunun sisteme, rejime dnmesi kimi zaman bunoktalarn i ie gemesine ve teklemesine neden olmaktadr. Bunedenle birlikte ele alacaz, ama yer yer daha iyi anlalmas a-ndan ayrp somutlararak deerlendireceiz. Bunun ensomut uygulamas Krdistan ve Trkiye gereinde dile getire-ceiz. Trkiyede zel sava nedir, Krdistanda zel sava nedir ve

 • 8/6/2019 Krdistan'da zel Sava

  13/146

  21

  nasl uygulanyor? Bununla birlikte kiiliimizde yaanan zel sa-va o ekilde mahkm ederek, hem kiiliimizdeki zaaflar aaca-z hem de TCnin zel sava rejimine kar yrttmz mcade-leyi zafere tayacaz.

  zel Harektzel sava denildiinde, ncelikli olarak zel harekt anlar.

  Topluma bu ekilde yn verilmek istenir. zel sava denildiindezel eitilmi komandolarn ya da rambo tipli insanlarn eylemlerianlar. Toplum bu ekilde ynlendirilir. O tr tiplerin ya da o tritilmi glerin bir yerdeki esir Amerikal askerleri kurtarmayaynelik harekatndan bahseder hale getirilir. Bu bir maniplas-

  yondur. Bu ekilde zel sava, topluma bu biimiyle kabul ettiril-mek istenir. Ama bu ekilde kabul ettirmenin yntemleri ve arala- ok fazladr. Bugn bilgisayarlarda sava oyunlar vardr. Busava oyunlar bilgisayarlarn sistemlerine bile yklenmitir. Yinekk ocuklarn eline atari oyunlar verilir. Bunlarla yaplan ne-dir? Daha ocuk yalardayken toplumun byk bir kesimini olu-turan genlerin, savaa gre eitilerek hazrlanmasr. Bu yollasava, gnlk yaamn sradan bir paras haline getirilmektedir.

  Bilgisayardaki, atarilerdeki sava oyunlarndaki, ldrmeler, bas-nlar eli silah tutacak hale gelen ya da ilk frsatta o silah ele gei-recek imknlara sahip olacak insanda ne tr etkiler brakr? Tabi kibunlar uygulamaya balar. Bunun imknlar da olduka fazladr.Toplum iinde iddet eilimlerinin o kadar yaygn olmasn ne-denlerinden biri de budur. Toplum iinde hogrszln, sorun-lara insani bak dnda iddeti ve insan yok etmeyi amalayanyaklamlarn temel nedenlerinden birisi de budur. O nedenle dn-

  yann birok yerinde ateli silahlarn kullanna sr getirilirken;oyuncak silahlarn, ocuklara verilmesi yasaklanmr.Yine bununla beraber piyasaya srlen zel sava filmleri, top-

  lumu savaa tevik edici rol oynayan bir ara olarak kullanlmak-tadr. Bu filmlerde dikkat edilirse ilenen tema hep aynr. Savahangi siyasal nedenlerle ortaya km ve kimin karnadr? Bun-lar ortaya koyacana, bir askeri kurmay toplanp karar verir. He-def; kaleyi drmektir, insanlar ldrmektir, baskn yapmaktrve bunlara uygun ekilde, kiilerin eitiminin verilerek hareketegeirilmesidir. Bylece askeri harektn zel elemanlar tarafndan

 • 8/6/2019 Krdistan'da zel Sava

  14/146

  22

  gerekletirilmesi anlamnda srl bir anlat vardr. Toplumave gelien nesle bu empoze edilir. Bunun sonucunda artk o bilincialan, ona gre kendini ekillendiren kiinin de bir sava makinesihaline gelmesi kalmazdr. Trkiye gibi birok lkede, zel sava

  stratejistleri ve kurmaylar bunu son derece bilinli olarak geli-tirmilerdir. Gelitirilen bu politikalarla yrtlen zel savankadro ve eleman sorunu zlmeye allmr. Bugn Krdis-tanda, zel harekt glerinde kullanlan birok insan, bu ekildeuursuzlalarak istenilen biimde kullanlmaya hazr kesimler-den devirilmektedir.

  Bu durum, zel savan gereklemesinin sadece bir ynn or-taya koyar, ama zel savan kendisi deildir. Bir sapmay ve sap-

  rmay anlatr. Kimi zaman bizde de savan politikayla, toplumyaamyla, toplumun geleceiyle, ekonomiyle ilintisini kuramayan,meru savunma sava niye gndemimize aldn bilincindeolmayan kimi arkadalarzda da bylesi bir yaklam etkili olabi-liyor. Sava bir macera olarak ele alan, vurup-krmayla ve dk-mekle srl tutan yaklamlar da ortaya yor. Bu yaklamlarsavata aklara neden oluyor. Savan amatan kopuk olmas,klara neden olur. Sava ierisinde aklarn ortaya kma-

  n nedeni budur.zel sava, zel harekt olarak ele alndnda, bavurulan yn-temlerin de buna gre gelitirilmesi ve kullanlmas kalmazhale gelir. Bu erevede de kullanlacak her trl yol ve yntem,zel sava ierisinde mubah grlr. rnein, savata tutsaklarnhaklar vardr, ama orada tutsaklarn haklar yoktur. Hedefe birnoktadan m ulayor, o noktada savatan muaf tutulmas gerekenkesimlerin varl bile nemli deildir. ylesi kesimler de savan

  hedefidir artk. Mesela, uluslararas alanda savata muaf tutulanlarvardr. Bunlar siviller, gazeteciler, saklardr, insan haklarylailgili kurulularda alanlar, din adamlarr. Bunlar hep savatanmuaf tutulan kesimlerdir. Ama zel sava, zel harekt derekesin-de ele alp uygulamaya konulduu zaman, ynelinen ve hedefle-nen yerde savatan muaf tutulan kiilerin varl ya da yokluunemli deildir. Hepsi ok rahat bir ekilde imha edilebilir, yine elegeirilen insanlarn kafas kesilebilir, cesetleriyle oynanabilir ve buvahet bir nian ve vn payesi haline getirilebilir.

 • 8/6/2019 Krdistan'da zel Sava

  15/146

  23

  zel savan, zel harekt olarak ele alp, toplum yaamyla vegeleceiyle ilgili olan boyutunun hesaplanamad koullarda bun-lar srekli ortaya kan durumlardr. Bu, dnyann her tarafndayaanmr-yaanmaktadr da. Amerikann, Vietnamdaki zel

  harekt birlikleri bunlar yaygn olarak uygulamr. Trk devleti,Krdistanda bunu uygulamr-uygulamaktadr. yle ki bu trsavalar yrtenler, sava iinde giderek etelemiler ve dahasonraki srelerde de ne yapmlarsa, yaptklarn da kardevletten grmek istemilerdir. Savan bittii koullarda ya dasavan dnda kalnd zamanlarda bile ylesi kii ya da evreler,zel sava kimliine uygun davranm ve yaamlardr. Bununsonucunda toplumun bana bela olmulardr. Bunlarn bir kesimi,

  psikolojik sorunlar yaayarak tedavi grmeye ihtiya duyar halegelmilerdir ya da onlar zel savata kullanan kiiler-gler tara-ndan tek tek imha edilmilerdir.

  zel harektn, zel uygulama boyutuyla ele alp, onun ama-tan uzak tutulmas, bu tr sonular da yaratyor. O nedenle zelharektn, zel eitimleri ierdii gereini bir kenara itmeyeceiz.zel eylemler ieriyor nk zel savar. Hedefin zelletirilme-sidir. zelletirilen hedefin, imha amal olarak zerine gidilmesi-

  dir. mha etmek iin her yolun, yntemin kullanlmas ve bu do-rultuda tm imknlarn seferber edilmesidir. zel harekt, zel bireylemle gndeme geliyor. Ama bu zel eylem geniledike, geni-ledii alan, btnden yalyor. Btnden yalldnda da tek ey-lem zglnde uygulanan kuralszlk giderek byyor. Bu bir stra-teji haline geldiinde de genel olarak kuralsz, younlalm birsava halini alyor. O adan zel savan, zel harektla birlikte elealnmas giderek onu stratejik bir olgu haline getiriyor. Byle b-

  tnlkl bir rol ifade ediyor. Yani zel sava, zel harekt iindeuygulanan bir yntem olarak ele alyor. Bu nedenle biz, zel sa-va sadece zel harektla srlandran bir yaklamla ele almyo-ruz. Fakat ondan da ayr ve bamsz olarak deerlendirmiyoruz.

  sacas zel sava dendiinde bunu zel harekt olarak ele alanrl bir yaklamla deerlendiremiyoruz. zel harekt, her y-nyle zel sava anlatmyor. Sadece zel sava ierisinde gerek-letirilen eylemlerin bir ksm anlatyor. Egemenlerin zel sava,zel harektla srlandran, onun zel amac gizleyen ve toplu-mu da bu ekilde ynlendirerek aslnda zel sava topluma ekici

 • 8/6/2019 Krdistan'da zel Sava

  16/146

  24

  lmaya alan yaklamlarn zel sava gereinin saptlmasolduunu burada grmek gerekiyor. zel sava eittir aksiyon film-lerine konu olan eylemler deildir. zel sava iinde o tr eylemlerolabilir, ama bu zel savan kendisi deildir. zel sava kuralsz,

  younlalm ve lsz bir sava olarak egemenler tarafndangelitirilen bir stratejidir. Trkiye-Krdistan somutunda yaananda budur.

  Burada ayrca bir nokta zerinde durmakta yarar vardr. O dabizdeki zel kuvvetler gerekliidir. Bizim bir sava gereimizvardr. Gemite, tarihin derinliklerinde yaananlar, hakl savalarolarak deerlendirdik. Gnmzde de bunu meru mdafaa sava-lar olarak deerlendiriyoruz. Yrttmz meru mdafaa sava-

  iinde de doal olarak kendimizi, doal toplum ve sosyalizmdeerlerini korumaya ynelik nlemlerimiz olacak. z savunmaglerini oluturacaz. PKKye kar zel kirli sava yrtlyorsa,gerilla glerini muhafaza edeceiz. mha amal zerimize sald-lar geliyorsa, o saldlar bertaraf edecek tedbirleri alacaz. Bun-larn hepsi meru mdafaann ierisine girmektedir. Yani PKK,sava meru mdafaa temelinde gelitiriyor. 2000`lerden sonrakisrete hareket olarak zel Kuvvetler rgtlenmesi ierisine gi-

  rilmitir. Bizde ierisine girilen bu rgtlenme ile yukarda bahset-tiimiz zel sava gleri hibir ekilde birbirine karlmamal-r. Zaman zaman isim benzerlikleri nedeniyle karrmalar olabi-liyor. Bizdeki zel kuvvetler tamamyla meru savunma temlindeolumutur. Kullanlan taktikler ise tamamen kendini korumayaynelik olarak gelitirilmektedir. O nedenle kesinlikle bir benzerliksz konusu deildir. Bir baka ynyle de bizde zel kuvvetler,gerillann kendini gzden geirerek yenilemesi ve eer varsa an-

  malardan kendini kurtarmas anlamna da gelmektedir. Bu farkgrlerek bizde gelitirilen zel kuvvetler gereine anlam verile-bilmelidir.

  zel Savan Strateji Olarak Gelitirilmesive Uyguland lkelerde Yaratt Sonularzel sava tan yaparken, onu sava olgusundan ayr d-

  nemeyeceimize ama genel anlamda yaplan sava tanndan da

  farkl olduuna dikkat ekmitik. Bu tanm nemlidir. nk dzbir yaklam var. Herhangi bir konu anlatldnda, tartldnda

 • 8/6/2019 Krdistan'da zel Sava

  17/146

  25

  ya da deerlendirildiinde balang aamas keskin hatlarla orta-ya konuluyor. Sanki ncesi srelerde onu aran, onun kay-na ald hi bir ey yokmu gibi bir yaklamda bulunuluyor.yle deildir. Bir eyin bir balang olabilir. Ama o balang de-

  nen olgu kendisinden nce var olann iinde mayalanr. Orada e-killenmeye balar ve giderek ana hatlaryla, zellikleriyle kendinibelirginletirdiinde yeni bir olgu olarak ortaya kar. zel savada byledir. zel sava, 'kinci Dnya Savanda ABD tarafndangelitirilen bir stratejidir' deniliyor. Belirleme andan yanldeildir. Ama zel savaa kaynaklk eden, onun esinlendii savataktikleri ve sava yntemleri nceki dnemlerde de vardr. Dahance rneklerini verdik.

  Eksik ya da fazla olsun 'Sava, politikann iddet aralaryla de-vam ettirilmesidir.', eklinde bir deerlendirme vardr. zel savada bir politikann sonucu geliiyor. Sava iinde bu durum bazynleriyle geerlidir. zel sava bak altnda toplamk: Gay- Nizami Harp, stikrar Harekt ve Psikolojik Sava. Mesela psiko-lojik sava ya da savata ideolojinin rol nceki dnemlerde devar. Hangi sava olursa olsun, savaa g seferber edilince, mutla-ka bir ideolojiye ve dnceye ba bir ekilde hazrlanr. Hareke-

  te geilecei zaman, g psikolojik anlamda da buna hazr halegetirilir. Yani savaa balamadan nce onun psikolojik, dnselortamn hazrlanmas sz konusudur. Savatan nce savaanglerin, toplumun savaa hazrlanmasyla psikolojik sava ayndeildir. Ama bunlarn birbirleriyle iliki ve balant sz konusu-dur.

  zel savan baklarndan bir dieri stikrar Harektr. Yaniaskeri darbelerdir. Ancak askeri darbeler de kinci Dnya Sava-

  ndan sonra ortaya kmamr. ncesi dnemlerde de askeridarbeler yaanmr. Mesela, Fransada Bonapartizmden bahsedi-lir. Burjuva devletlerinde askeri darbelerinin nnn almasBonapartizm ile birlikte balar. Benzeri birok rnek vardr. Burnekleri, zel sava, kinci Dnya Sava ncesinde yoktu, ondansonra birden ortaya kt biiminde bir yanlsamaya dmemekiin belirtiyoruz. Yararland, esinlendii ve dayand noktalarvar. Ama bunun bir strateji olarak ele alnmas, gelitirilmesi farklbir eydir. Bu da kinci Dnya Savandan sonra gelitiriliyor. Bu-nun geliimine nclk eden ABDdir. ABDnin roln burada

 • 8/6/2019 Krdistan'da zel Sava

  18/146

  26

  nemli bir biimde ortaya koymak gerekir. Neden byle olmutur?Bu soruya yant verildiinde, ABDnin burada rol kendiliindenortaya kar.

  ABD kta olarak Avrupadan ve dier ktalardan uzak bir ko-

  numdadr. Birinci ve kinci Dnya Savandan ciddi olarak etki-lenmi bir g deildir. ABD, iki savata da g olarak varlkorumu ve gelitirmitir. Ayn zamanda smrgeler savana,Batnn emperyalist devletlerinden daha sonra katlmr. Yanitaze bir g konumundadr. Bunun taze bir g olmas onu, o gn-k koullarda emperyalist devletler ierisinde gelecekte en geli-kin bir g olma konumuna getirmitir. kinci Dnya Savandansonra ABD smrgecilik miras devralyor. Kapitalizmin jandar-

  mas durumuna gelmeye bayor. Bylesi bir konuma gelen bir gdoal olarak smr adna, egemenlik adna gelitirilecek olanpolitikalarn uygulanmasn da nc gc durumuna gelir. Kapita-lizmin jandarmas durumuna gelen ABD emperyalizmi, artk dnyapolitikasna kapitalizm erevesinde yn vermede nc gtr.Bylesi bir nc g konumuna gelen bir devletin, smrgeler mi-ras devralarak kapitalizmi daha fazla ayakta tutmak iin yeniaraylar, yntemler ierisine girmesi de kalmazdr.

  Bylesi bir gelime zemini zerinde askeri ve siyasi rgtlen-meler ierisine giriliyor. rnein: ABD nclnde AvrupadaKuzey Atlantik Savunma Pakt (NATO), Uzak Dou'da CEATO, Or-tadouda CENTO adlar altnda askeri paktlar oluturuluyor. Buaskeri paktlarla birlikte IMF, OPEC gibi ekonomik rgtlenmelerede gidiliyor. Avrupa lkeleri Ekonomik Topluluu(AET) eklindebiraraya getiriliyor. Btn bunlar ABDnin nclnde dnyakapitalist sistemini ayakta tutma giriimleri oluyor. Bunlar,

  ABDnin kendisine ve kapitalizme kar gelien mcadeleler kar-nda gelitirdii sava tr oluyor. Bu sava trne, zel savadeniyor. Burada zel sava olgusunu daraltlm tek bir gce karya da ABD snda olan sava olarak ele almamak gerekir. Savapratikletirildiinde, somutlaldnda zelletiriliyor. Ama zelsava, bir strateji olarak ele alndnda kapitalizm, emperyalizmkar kim varsa, onu hedefleyen bir sava halini alyor. Bu savatr, hedefe kilitlendiinde, o hedefi zelletiriyor ve daraltyor.Ama onu stratejik olarak ele aldzda kapitalist modernitenin ve ABDnin karnda olan tm glere kar yrtlen bir sava ol-

 • 8/6/2019 Krdistan'da zel Sava

  19/146

  27

  ma gereini ifade etmi oluyor. Burada kapitalist moderniteninkar olan gler hangileridir? O zamanki koullarda, reel sosya-list gler, kapitalizmin olduu lkelerdeki sf hareketleri vesmrge lkelerde gelien ulusal-demokratik hareketlerdir. Yani

  zel sava, halklarn bamszlk ve zgrlk mcadelelerini d-man ilan etmitir. zel sava ele alnd zaman tm bu cephelerdekapitalizme kar gelitirilen mcadeleler karnda emperyaliz-min yrtt bir sava olarak deerlendirmemiz gerekiyor. Hedefo kadar geni olduuna gre, doal olarak bu hedeflere kar yr-tlen zel savan biim ve kapsam da deiyor. rnein, reelsosyalist lkelere kar gelitirilen zel sava farklr. Ulusal kur-tulu mcadelelerine kar gelitirilen zel sava farklr. Her l-

  kedeki sf hareketlerine kar gelitirilen zel sava farklr.Nitelik itibariyle deil, biim ve gerekletirme yntemleri an-dan farklr. rnein, o zamanki koullarda sosyalist lkeler kim-lerdi? Dou blou olarak adlandlan lkelerdi. Sovyetler Birliiy-di, Dou Avrupann Macaristan, ekoslovakya, Bulgaristan, Arna-vutluk gibi lkeleriydi. Bununla beraber dnyann deik yerleri-ne serpitirilmi durumda bulunan Kba, Kore, in, Vietnam gibilkelerdir. Bu lkelere kar gelitirilen zel sava daha ok bura-

  larda gereklemi olan devrim iktidarlarn zlmesini hedefle-yen zel savar. Bu nasl srdrlyor? Buralarda klasik anlamdaburjuvalar iktidardan ala edilmilerdi ve oralarda devrim ikti-darlar gereklemiti. Doru ya da yanl bu gn ayr bir olaydr. Oiktidarlarn nlerine koyduu hedefleri vardr. retimin toplum-sallalmas ve sosyalizmin kurulmas gibi hedefler vard. Bulkelere kar ABDnin ve batn gelitirdii zel sava, bu lke-lerdeki iktidarlarn ve sosyalizmin baar olmas engellemektir.

  Bu lkelerde yeniden kapitalist inann gereklemesini salamak-r. Bunu nasl gerekletiriyorlar? ktidardan ala edilmi ke-simleri gizliden gizliye rgtleyip bir g haline getirerek yapmakistemilerdir. Bunun iin de, halka ynelik olarak ak ya da gizlibir biimde kapitalizmi zendirici propagandalar yapyorlard.Kapitalizmi zendirici propagandalar nelerdir? Radyo yaynlar,daha sonradan gelien sinema vb. yollarla yaplan propagandalar-r. ok daha sonra gelien televizyon vb. aralarla yaplan propa-gandalar da vardr. Bu propagandalar neye yneliktir? O gnkkoullarda devrim yaplm lkelerde, ekonomik kalknma olmakla

 • 8/6/2019 Krdistan'da zel Sava

  20/146

  28

  birlikte, Batyla ayn dzeyde deildir. Batda bilimsel teknik ge-limeye ba olarak hzl bir ekilde pazara ynelik tketim nesne-lerinin retilmesi sz konusudur. Bunlar da Dou blok lkelerindefazla gelikin deildir. nk Dou blok lkelerinde daha ok kul-

  lanm yn arlkl olan tketim nesneleri retiliyor. Yani iki gnkullanp ilemez hale gelen mallarn retilmesi yerine, daha uzunsreli kullanlabilecek ihtiyacn karlanmas hedef alan mallarretiliyor. Bu belki kaba oluyor, gze ho grnmyor ve sanatsalyn fazla ne karlm olmuyor. Ama Batnn rettiklerine gredaha dayankl oluyor. Bununla beraber yaam rahatla, zevkynn ne kartan nesneler de Dou blok lkelerinde fazla re-tilmiyor. Mesela: cola, tirt, kot pantolon vs. fazla retilmiyor.

  Bunun karnda daha dayankl, halkn temel ihtiyalar kar-lamaya ynelik retimler gerekletiriliyor. Bunu mantken veyasosyal devlet ya da sosyal boyut itibariyle deerlendirdiimizzaman 'Dou blounda gerekleen retim biimini hedef alarak ognk toplumun ihtiyalar karlamaya yneliktir' diyebiliriz.Ama bunlar daha ekici, daha cazip hale getirip, toplumsal yaam-da daha zendirici klabilirler. Bu ynler eksiktir. Oysa Ba-nnkinde zendirici yn, keyif yn ne kan ama kullanm ve

  deer yn de az olan bir retim gereklii var. Kapitalizmin yap-, Dou ve sosyalist lkeler karnda kendi yaptklarn, kendirettiklerinin propagandas yapmak ve bunu daha fazla ekicihale getirmektir.

  Yine burjuva zgrlkleri diye adlandlan zgrlkler var. Bizbunlar eletiriyor ve burjuva zgrlkleri olarak adlandrmyoruz.Bat Avrupada halklarn yrtt mcadele sonucu elde edilmihaklar olmasna karn, burjuvazi bunlar kendisine mal etmitir.

  rnein seyahat zgrl ya da kendi rettiini pazarlama gibizgrlkler de var. ok partililik gibi olgular da sz konusudur.Ama sosyalist lkelerde bunlar pek gelikin deildir. Maddi imkn-larn srl olduu, toplumun ancak kendi yaam srdrebildiikoullarda uluslar aras seyahatlerin gerekletirmesi o kadar fazlaolmaz. Olsa bile ok srl olur. Farkl dncelerin parti ya dafarkl biimde rgtlenmesi de yoktur. Bunlarn da propagandasyapyor. Yani kapitalizm vitrinde gze, anlatmda kulaa ho ge-lebilecek eylerin propagandas sosyalist lkelere kar younbir ekilde yapyor. Bu propaganda toplum iinde belli ynyle

 • 8/6/2019 Krdistan'da zel Sava

  21/146

  29

  etkide de bulunuyor. rnein, bugn de ran-slam Cumhuriyeti'nekar benzeri eyler yapyor. ABDnin, rana ynelik yapm oldu-u televizyon-radyo ve internet yaynlar var. Yayn ounluumziktir. O mzik yaynlar otantik ya da ran halkn doal zel-

  liklerini, toplumsal gerekliini yanstmyor. Dil Farsa ama yap-lan mzik Bat mziidir. Bu mziklerde de mzii yapan kiilerintipleri bir Douludan ok bir Batdr. Giyim kuamlar tamamenBat eksenlidir. O mzik tr randa ok youn bir biimde dinle-niyor. Toplum, genler daha ok o mzii dinliyor. O mzii dinle-yenler ve izleyenler orada sadece ruhen mi kendilerini dinlendir-mi oluyorlar yoksa orada yeni alkanlklar ve yeni zellikler mielde ediyorlar? ABD o televizyon kanallarnda, o programlarla s-

  lam Cumhuriyetinin topluma vermeye al yaam zellikleriniparalamay hedefliyor. randa genler belki sokakta arafa b-rnyor ya da sakall dolayor ve slamda ne gerekiyorsa onuyapyor, ama eve kapandnda da o televizyonda grdkleriniyaayan, onu taklit edenler durumuna geliyor. Bu randaki slamCumhuriyeti iin en byk tehlikedir. nk toplumu ve bireyizyor. ABDnin yaam tarz, yaam zellikleri, iliki tarz ranatanm oluyor. randa, slam devrimi iin en byk tehlikeyi bu

  oluturuyor. nk kltrel, dnsel ve yaam alannda slamdevrimine kar ilan edilmi bir sava anlatyor ve ok tehlikelidir.ABD bunu bugn rana kar yapyor ama gemi dnemde bunusosyalist lkelere kar hem de ok youn bir biimde yapt. Bunuradyo, televizyon yaynlar, gizliden gizliye lkeye soktuu dergi-lerle, gazeteler, ajanlarla, sosyalist lkelerin Avrupadaki baz lke-lerin temsilcilerini ajanlararak yapt. Mesela, reel sosyalist lke-lerde 1990larda atmalar baladnda, o lkelerdeki sistemler

  ktnde genlerin SSCB'de en ok elde etmek iin saldrdklareyler kolalar ve tirtler oldu. Romanyada da benzeri durumlarortaya kt. Birden tketimde patlama yaand ve o gne kadaryaanmam veya gizliden gizliye tevik edilen Bat kapitalist ya-am tarz birden ne kartlarak toplumda geerli hale geldi. Bubirden mi oldu? Hayr; ncesinde hem sistemden kaynakl hastalk-lar ve hem de bu lkelere kar yrtlen zel savan bir sonucuolarak gerekletirildi. Bu anlamda kapitalizmin o zaman karolarak ilan ettii reel sosyalist lkeleri iten ie fethetme mcade-lesi olarak da zel sava deerlendirmemiz gerekiyor.

 • 8/6/2019 Krdistan'da zel Sava

  22/146

  30

  Yntem nedir? Propagandadr, gizli almadr, kapitalist yaamtarz, kapitalist modernist ilikileri gelitirmedir. En tehlikeliolan da budur. nderlik, 'Bir Halk Savunmak' ta En byk mca-dele ideolojik alanda, kltrel alanda yrtlen mcadeledir. di-

  yor. deolojik alanda ve kltrel alanda bir mcadele baarylagelitiriliyorsa youn ve salam bir biimde veriliyorsa, o baarolur. iddete dayal bir devrim yapr, iktidar ele geirilebilir, amaideolojik ve kltrel alanda toplum kazanlmazsa, iddete dayalele geirilen iktidar, daha sonra ylabilir, zlebilir. SovyetlerBirliinde ve dier sosyalist lkelerde yaanan da bu oldu. ktidar-lar ele geirildi, ama sosyalizm iktidarn ele geirilmesi deil, de-mokratik toplumculuun rgtlenmesinin nn amaktr, onun

  iin almaktr. Bu yaplmad iin toplumculuk projesi nce ka-pitalizmin mezhebi sonra da kapitalizmin kendisi oldu. Bu sonucunbyle ortaya kmasndaki etkenlerden birisi, gelitirilen zel savagereidir.

  zel savan hedeflerinden birisi de sf hareketleridir. Bu sfhareketleri daha ok emekilerin hareketleridir. Bu sf hareketle-rini ele aldz zaman, buralarda gelien zel sava, reel sosya-list lkelere kar gerekletirilen zel savala ayn ekilde ele

  alamayz, nk farklr. Bu lkelerde iktidar burjuvazinin veegemen sn elindedir. Emekiler ise burjuvaziye kar alternatifbir g olarak ona kar mcadele veren bir g durumundadr.Buradaki zel savan rotas buna gre belirleniyor. Burada ikiesas zerinde hareket ediliyor. Bunlar: Bir yandan kendi burjuvaiktidarlar salamlarmaktr. Onu gl olarak ayakta tutmak-r. Dieri ise, ona kar alternatif g olup mcadele eden gleriengellemektir. Sosyalist lkelere kar, o iktidarlar zmeyi hedef-

  leyen ve yerine kendi iktidar oluturmay amalayan zel sava,f hareketlerinin gelitii yerlerde de kendi iktidarlar salam-larmay, alternatif olan emekilerin mcadelelerini engellemeyikendisi iin tehlike olmaktan karmay hedefliyor.

  Egemenli Sistemlerin Srdrlmesinde zel Savan RolGenellikle zel sava tartldnda, sadece cuntalar olarak ele

  alr. Ya da elinde silah herkesi tarayan, ikence tezghlarna her-kesi eken iktidarlar olarak alglanr. Yani sadece bask yn g-rlr. Ama yle deildir. O sadece zel sava rejimlerinin grnen

 • 8/6/2019 Krdistan'da zel Sava

  23/146

  31

  bir yzn oluturur. ktidarlar salamlarmak iin uygulananzel sava yntemleri gelikindir. Tek dze bir hat izlemez. Yerigeldii zaman cuntalara bavurur. Yeri geldii zaman ise Trki-yedeki CHP gibi kendine sosyal demokrat diyen partileri hkme-

  te getirir. Birinde iddete dayal olarak ve bastrarak mcadelele-rin durdurulmas hedeflerken; dier taraftan da sahte yzlertakarak, lafta reformist uygulamalar ierisine girerek sf ve emekmcadelelerini durdurmak isterler. Her ikisi de zel sava ynte-midir. Birinde iddet ne kartlarak uygulanmr, dier taraftansahte reform vaatleriyle reformist sylemlerle zel sava uygula-mas iine girilmitir. O adan zel sava sadece darbeler, sadeceiddet uygulamalar olarak ele almamak gerekir. Bunun dnyann

  deik lkelerinde rnekleri var. Endonezyann Eski BakanSuharto vard. Bir sre nce ld. Suharto otuz y an Endonez-yada devlet bakanl yapt. Bunun devlet bakan olmas bir dar-beyle gerekleti. O, dnyadaki en byk komnist katliam ger-ekletirdi. Bir gecede yz binlerce komnist parti yesi-taraftarSuharto iktidar tarafndan katledildi. Bu tarz iddete, baskya, kat-liama dayal bir biimde otuz yl iktidar devam ettirdi. Bu zelsavan, askeri darbeler biiminde gerekleme biimiydi. Yine,

  ilide 1973de Salvador Allende vard, sosyalizme barl mcade-le yntemleriyle ulaabileceini savunuyordu. Seimlerde iktidarageldi ve 1973te Pinochet tarafndan askeri darbeyle devrildi.Pinochet on be, on alt y gekin srece iliyi ynetti. Bu da, as-keri darbeyle gerekleen bir zel sava uygulamas oluyor. Bunabenzer Trkiyede gelien askeri darbeler var. Pakistanda sk skgerekleen askeri darbeler var. Bunlar zel savan askeri darbe-ler eklinde kendi iktidar salamlarma biimleri oluyor. Bu-

  nunla beraber dnyann deik yerlerinde reformist sylemlerlezel sava partileri iktidara getiriliyor ve o partiler dnemindef mcadeleleri ya da ezilenlerin ve emekilerin mcadelelerininn alyor. Bu konuda Arjantin bir rnektir. Latin Amerika lke-lerinin tmnde gerilla mcadeleleri gelimitir. Bu gerilla mca-deleleri Latin Amerika lkelerinin bazlarnda baar da olmutur.Baarz olduu lkeler olsa da yine de ses getirmi ve etki yarat-r. Daha sonraki gelien mcadelelere zemin tekil etmitir vekaynak yaratmr. ilide, Bolivyada, Venezellada ve Peruda dabu olmutur. Latin Amerikann tm lkelerinde byle mcadeleler

 • 8/6/2019 Krdistan'da zel Sava

  24/146

  32

  gelimitir. Ama Arjantinde gl bir ekilde gelien gerilla mca-delesi yoktur. Gerilla deneyimleri vardr, ama gelimemitir. Ge-limemesinin temeli buradaki iktidarlarn zel sava uygulamala-nda gerilla mcadelesine zemin ve kaynak tekil edecek, gerilla

  mcadelesinin zerinde ykselecei emekiler ve yoksullar ze-rinde gelitirmi olduu bilinli politikalardr. Bu bilinli politikanasl gelitirilmitir? Arjantinin yoksul mahalle ve semtlerine dev-let el atmr. Devlet nasl el atmr? Orada yoksullar varsa, oyoksul kesimlerin yaam biraz daha kolayla tedbirler al-r. Onlara mali destekler kstek vermitir. eitli alt yapihtiyalar varsa yol, su gibi bunlar karlamaya alr. Ba-nma sorunlar varsa bunlar da bir ynyle zmeye alr.

  Bu alanlarda devlet ya da hkmet, o halkn bu sorunlar belliynyle ac bir ekilde hissetmelerini engellemitir. Doal olarakbu kesimlerin de o hkmet ve ynetimlere kar gl mcadelesigelimez. Bylece o kesimler zerinde daha ok hkmet ya dadevletin etkisi-rgtll geliir. Arjantinde de bu yaplmr.er toplum smrc sflara, egemenlere kar mcadeleninna ekiliyorsa ve giderek onu destekler hale geliyorsa; biz buuygulamay da bir zel sava uygulamas olarak grrz. Burada

  anlatmak istediimiz ey, sf hareketlerine ve emeki hareketlerekar gelitirilen zel sava bu tr lkelerde birka boyutuyla elealr. Bunlar:

  Bir: Kendi iktidarlar salamlarma. Bunlar darbeler yoluylada olabiliyor.

  ki: Emekileri tehlike olma durumundan karma. Bunu biryandan baskyla sindirip etkisiz hale getirerek; dier yandan da of mcadelesini yumuatarak, sahte reformist yaklamlarla

  rotasndan kartarak yapar.: Ezilen ya da smrge halklarn gelitirdii mcadeleler kar-ndaki zel savar. Burada gelitirilen ise politik ve stratejikanlamda i ie geen bir zel sava anlatyor. Dier yandan s-mrge ynetimleriyle orada hkim knmaya alyor ve smr-ge ynetimleri, yrtlen fiili savalarla kendisini orada etkili halegetirmek istiyor. Orada smrgecilie kar gelien bir mcadelevarsa onu yok etmeye alyor. Bu ekilde smrgelerde gelitiri-len kapsaml bir zel sava gereklii vardr.

 • 8/6/2019 Krdistan'da zel Sava

  25/146

 • 8/6/2019 Krdistan'da zel Sava

  26/146

  34

  yantlar aryorlar. Bu, birok bilimsel kefin ortaya kmasna ne-den oluyor. Toplum ele alnd zaman toplumun gl ve zayfyanlar nelerdir? Topluma kar, hangi ynden balayarak hareketedilse istenilen sonular elde edilir. Toplum, buna gre ynlendiri-

  lir, ekillendirilir vb. gibi sorularna yantlar alyor. Bu temeldede topluma ynelik bilinli faaliyetler gelitiriliyor. rnein, birparti hkmete mi gelecek, hkmete nasl bir parti tanabilir?Piyasaya yeni bir mal kartyor. Bu piyasaya kartlan maln okdaha fazla sat nasl gerekleir? Bunun gereklemesi iin top-lumun hangi yanna hitap etmek gerekir? Bu bilinli bir faaliyetolarak gelitiriliyor. rnein, ocuklarn, genlerin, yalarn be-eni lleri nedir, nasl etki altna alnabilir? Kadnlar, erkekler

  nasl etki altna alnabilir? Kadnlar, erkekler, ocuklar, genler,yalar nasl tketim kltrnn bir paras haline getirilebilir?Kurulu dzenin nasl basit uygulaylar haline getirilebilir? Bun-larn hepsi bilinli bir faaliyet olarak ele alr ve buna uygun e-kilde de politikalar belirlenir. Bu yaprken de tm bu alanlardafaaliyetleri rgtleyecek rgtlenmeler kuruluyor. Bu oluturulanrgtlendirmeler nce kendilerini bilimsel ararmalar yapankurumlar olarak yansyorlar. Fikir tartmalarn yrtld

  bilimsel kurulular olarak da kendilerini tanyorlar. Yine, yenipolitik amlar yapmak isteyen tartma kulpleri olarak da ken-dilerini tanyorlar. Kendilerine farkl isimler de verseler temeldeyaptklar ayneydir. Bu da toplumu tanklar oranda ynlendi-rilebilir, ynetilebilir hale getirmektir. Bu bize bilim adamlaryla,Marks arasndaki ayr dndryor. Marks felsefesini ortayakoyarken, kendi dnya grn ve dier bilim adamlarndan far- anlatrken ne demiti? O zamana kadar bilim insanlar ya da

  doa bilimiyle ilgilenenler sadece doay tanmakla yetindiler. Aslolan onu detirmektir. Marks'n felsefesini dier dnlerden,dier felsefik yaklamlardan ayran temel noktalardan bir tanesibudur. kinci Dnya Savandan sonra da topluma ynelik zelfaaliyet ve almalar yrtenler bu bak a kendi karlardorultusunda kullanma yoluna gitmilerdir. Onlar da nesnenintannabileceini, nesnenin anlaabileceini grmlerdir. Amasorun nesnenin tannmas, anlalmas deil, onun kendi karlardorultusunda kullanlmas olduu gereinden yola karak hare-ket etmilerdir. O sreten itibaren yrttkleri tm almalar

 • 8/6/2019 Krdistan'da zel Sava

  27/146

  35

  tannabilen, anlaabilen, bilinebilen toplumu, insan 'daha rahatnasl ynetiriz', 'daha rahat nasl ynlendiririz ve smrrz' poli-tikasn bir paras olarak ele alp, uygulamaya balamlardr.Bunun iin ncelikle bireyin ve toplumun zayf ya da gl yanlar

  tespit edilmitir. Kapitalistlerin ok daha fazla kr etmeleri iin neyapmalar gerektii tespit edilmitir. Kapitalistlerin baskna karhalkn tepkisi gelitiinde o tepkiyi yok etmek iin ne yapmak ge-rekir? Sorusunun yan aranmr. Bunlar zerinde ararmalargelitirilmitir. Tm bunlar da bilinli bir politikaya dntrle-rek gelitirilen zel savan temeli haline getirilmilerdir. ABD bukonuda da nclk yapmr.

  Dnyann deik yerlerinde doaya, topluma ynelik bilimsel

  almalar yapanlar biraraya getirilmilerdir. Bunlar: Think-Thunkkurulularr, bilimsel dnce kulpleridir. Bunlarn at altn-da birok fikir insan biraraya getirilerek, eitli konular zerindednceler gelitirmeleri salanmr. Bu platformlarda toplumpsikolojisini zmleme yoluna gidilmitir, sosyolojik zmleme-ler yaplmr. Davran zerinde neler etki yapar sorusunun -zmlemeleri yaplmr. Bu alma birimleri egemenliki-iktidarcyaklam iin son derece imkn ve olanak yaratmr. Bu imknlar

  zerinden ortaya kan bu grler ve olgular temelinde de yenipolitikalar gelitirilmitir. Birok kez televizyonlarda kan haber-ler vardr. rnein derki: Amerikada 'X' fikir kuruluu bir toplantyapmr. Bu fikir kuruluunun yapm olduu toplantda yle birsonuca ulalmr. Yine stratejik ararmalar yapan bir merkeztoplanm ve dnyadaki stratejik sorunlar tartr, diye haber-ler kar. Tm bu tartmalar yapan kurumlar ve kurulular ta-mamyla zel savaa hizmet temelinde ABD tarafndan gelitirilen

  kurumlardr, kurululardr. Son yllarda Trkiyede de bu tr kuru-lular ok fazla gelitirilmitir. Mesela ASAM (Avrasya StratejikArarmalar Merkezi) gibi birok merkez bu temelde kurulmutur.Ve bu merkezlerde gelitirilen dnceler ilk bata askeri amalkullanyor ve ardnda da yine o amaca hizmet temelinde toplumayaygnlayor. Byle kullanlan grler de belirttiimiz hedef-lere ynelik olarak zel sava iin gelitiriliyor ve uygulanyor. Oadan zel sava olgusunu somutlarken kart glerin, d-man glerin gelitirdii rastgele bir sava olarak deerlendiril-memesi gerekir. Savata en kuralsz bir yaklam bile uygulanyor-

 • 8/6/2019 Krdistan'da zel Sava

  28/146

  36

  sa, en uursuz, en srsz bir ynelim iine giriliyorsa bunun sonderece bilinli bir abann sonucu olduunu grmek durumunda-z. Mesela, birine o kadar ikence yapyor. Bir insana, o kadar i-kencenin yaplmas kar tepki yaratacaktr. Bunu grmyor mu,

  bu kadar ikence yapyor denilebilir. Onu gryor ama onu grr-ken yapt ikencenin ksa sredeki sonular ve o sonularn datoplum zerindeki etkisini bilerek hareket ediyor. Eer getireceikazanc, gtreceklerinden ok daha fazla ise o senin dediini birkenara atyor ve onu yapmaya, uygulamaya devam ediyor. Bu a-dan zel sava uygulamalar son derece bilinli bir abann sonucuolarak gndeme gelip, gerekleiyor.

  zel sava dile getirirken Gayr Nizami Harp, stikrar Hareketi,

  Psikolojik Savaeklinde ayak zerinde deerlendirmitik. Bun-lar derinlemesine alabilir.

  GAYR NZAM HARPrlar kurallarla belirlenmemi bir savar. Dzenli olmayan

  bir savar. Gayri Nizami Harp daha ok gerilla sava iin kullan-lan bir tabirdir. Gerilla sava gibidir. Dzenli ordularn, birliklerinyrtmedii bir savar. Yani sava kendi kurallarna gre belirli-

  yor. Srekli hareket halindedir. Sabit slenme noktalar yoktur.Zaman geldiinde klyor, zaman gelince byyor. Kendi iin-de esneme kapasitesine sahip. zgn koullarda yrtld iindier normal savaan birliklerden ok daha fazla hareket koullaristeyen, ona gre ruhen ve bedenen hazrlkl olan kiiler tarafn-dan srdrlen bir sava, gerilla savar. Gerilla iin derler ki, birkeinin geemedii yerden geer. Kk bir birlik halinde rgtle-nen gerillann kendisinden kat be kat byk olan dman gcn

  alt edebilecei bilinir. Bu gerillann gcnn doa ve devasa rakip-ler karnda pes etmeyen durumunu ortaya koyar. Bu ekildegerilla sava iin getirilen tanmlar vardr. te bunun iin GayriNizami Harp, gerilla sava ve mcadelesi iin kullanlan bir tanm-r.

  Elbette dmann uygulad ya da zel sava iindeki Gayri Ni-zami Harp bundan farklr. zel sava iinde uygulanan bu yn-teme Gayri Nizami Harp denmesinin nedeni, zel sava glerininkendisini gerilla gibi rgtleyerek, gerilla gibi hareket eden birkonumda tutmak istemesinden kaynaklr. O da gerillaya ya da

 • 8/6/2019 Krdistan'da zel Sava

  29/146

  37

  dzenli olmayan birliklere kar dzenli orduyla mcadele edile-meyeceini ve sonuca gidilemeyeceini grr. O nedenle de dzen-siz olan ve dzenli ordu gibi rgtlenmeyen gerillaya kar da ken-disini ylesi bir g olarak rgtlemeyi hedefler. Bunun iin gerilla

  hangi koullarda yayorsa, onun da o koullarda yaayabilecek birekilde gcn hazrlamas ve eitmesi gndeme gelir. Gerillanneylemi vur-ka ise, baskn, sabotaj ve suikast ise o da o tr yntem-leri kullanmay esas alr. Yani gerillann yntemiyle gerillaya karbir mcadele yrtr. Gerillann yntemlerini kullanarak, gerillayakar mcadele ettii iin bunlara gerilla denmemi,kontr(kar)gerilla denmitir. Gerilla yntemlerini kullanarak ge-rillaya kar savaan gce, kontrgerilla yani kar-gerilla tan

  getirilmitir. te bu glerin yrtt savaa Gayri Nizami Harpdeniyor.zel sava stratejistlerinin ortaya koyduu Gayri Nizami Harp

  bu ekilde amlanabilir. kinci Dnya Savandan sonra KuzeyAtlantik Savunma Pakt( NATO) kuruluyor. Bunun dnda dnya-n dier ktalarnda da CENTO, CEATO gibi askeri paktlar oluu-yor. NATO bnyesinde yer alan lkelerde ise hem sosyalist lkele-re hem o lkelerde geliecek sf mcadelelerine hem de gelien

  smrge halklarn bamszlk mcadelelerine kar rgtlenmeleriine giriliyor. Bu rgtlenmeler gizli rgtlenmelerdir. Ak, legalrgtlenmeler deildir. Bu rgtlenmelere NATOya ye lkelerierisinde gizli NATOlar ad veriliyor. Bu gizli NATOlar diye olu-turulan rgtlenmelerin temel grevi ise kapitalist sisteme karbir tehlike varsa, ona kar gizliden mcadele yrtmek ve bu lke-lerde gelien devrimci mcadeleler varsa onlara kar mcadeleetmektir. Eskiden Dou Blou lkeleri vard, reel sosyalist lkeler

  vard. O lkelerin bu lkelere kar bir harekt gerekletii za-man da bu lkelerde, bu devletlerin direni birliklerinin olutu-rulmas grevi vardr. Bu temelde grevler atfedilerek oluturulanrgtlenmeler de bu gizli NATOlar kapsamndadr. Bu rgtlen-meler gizli tutuluyordu. Daha ok devlete ba ispatlam, mil-liyeti, devleti fikirlerle donatlm kiilerden oluuyordu. Bu r-gtlerin ideolojik sylemleri de vardr ve kendilerine isimler veri-yorlard. Vermi olduklar isimler genel olarak 'Vatanseverler' an-lamna geliyor. Dnyann neresinde olursa olsun bu oluan gizliNATOlarda yer alan kiiler kendilerini Vatanseverler olarak ad-

 • 8/6/2019 Krdistan'da zel Sava

  30/146

  38

  landyorlar. Doal olarak onlarn ideolojileri ve dnceleri deulusalc, milliyetidir. Ulusal ve milliyeti dnceler etrafndabiraraya gelen bu kesimler, kendi aralarnda derin, gizli ilikileroluturarak hem toplum, siyaset zerinde etkili olmaya, hem de

  gizliden gizliye toplumu ynlendirmeye alan bir g olarak top-lum yaamnda yer alyorlard. Bunlar Trkiye, Yunanistan, Fransa,spanya, talya ve her yerde rgtlenmilerdir. Bunlarn her yerdealm olduklar farkl isimler vardr. rnein, talyanlar Gladio,spanyollar Rzgr Gl, Franszlar Sara roza( Krm Gl), Yuna-nistanllar ise bunun adna Yumuak Kei Postu demilerdir. Tr-kiyede de buna ilk nce Seferberlik Tetkik Kurulu sonra zel HarpDairesi daha sonraki adna Ergenekon demilerdir. Bunlar bu e-

  kilde isimlerle adlandlmr. Daha ok ordu iinde oluan birtekilatlanma olarak ele almlardr. Bunlar hangi lkede rgtlen-dirilmilerse, o lkelerin deik alanlarnda slenmileridir. Bustlenme gerillalarn yapm olduu stlenme gibi deildir. Naslsleniyorlar? Derin devlet iinde, derin ilikiler ierisinde yer al-lardr. Devlet imknlarna ba olarak kendileri iin stratejikolarak grdkleri alanlarda rgtlenmilerdir. Ne yapmlardr?Devlet brokrasisi iine szmlardr. Sivil toplum rgtleri varsa,

  onlarn iine szmlardr. Yerel partiler varsa onlar iine szm-lardr. Bu ekilde toplum zerinde etkili olabilecekekilde kendile-rini konumlandrmlardr. Yine lkenin deik yerlerinde her anharekete, saldya geebilecek zel birlikler oluturmulardr. Buzel birliklerin kullanacaklar cephanelikler oluturmulardr. lkrgtlenme biimi byledir. Gerektii zaman srekli rgtlenen,harekete geen bir g olarak ele almlardr kendilerini.

  Bu gler kendilerini iki esas zerinde rgtlemilerdir.

  Bir: Gizli yeralt unsurlarki: Legal yer st unsurlarr.zel Harp Dairesini ya da Gayri Nizami Harpi yrtecek olan

  kontrgerilla yeralt unsurlar ve yer st legal unsurlar biimindergtlendirilmitir. Yeralt unsurlar tamamyla belirttiimiz te-mellerde rgtlendirilmilerdir. Bunlar uyuyan birlikler temelinde,lkenin muhtelif yerlerinde rgtlendirilmi, harekete gemeyehazr glerdir. Bunlar gerektii zaman harekete geeceklerdir.Dman olarak kimi ilan etmilerse, ona kar saldracak glerbiiminde yer almlardr. Cephaneleri vardr, devletin derin iliki-

 • 8/6/2019 Krdistan'da zel Sava

  31/146

  39

  leri iinde kendilerini var etmilerdir. Bylesi bir konumda bulun-maktadrlar. Yer st unsurlar ise kendini ak legal alanda varetmitir. zel Harp Dairesinin, kontrgerillann Gayri Nizami Harpiyrten glerin ideolojik temelini vatanseverlik oluturuyor.

  Askeri ynn de herhangi bir tehlike karnda harekete geebi-lecek ekilde hazr tutulan gleri oluturuyor. Bunun yer stunsurlar da aynekilde rgtlenmitir ama legaldir, aktr. Yanigizli deildir. Yer st unsurlar bu anlamda ideolojik ve askeriolarak rgtlenmeler olarak kendilerini var etmitir. Askeri olarakkendisini nasl var ediyor? zel harekt yrtecek gler eklindekendini rgtleyerek var ediyorlar. Bunlar nedir? rnein, TrkOrdusunda 1960larda oluan komando tugaylar vardr. Bu ko-

  mando tugaylar normal askeri birlikler deildir. Gerillaya, i sava-a kar mcadele yrtme temelinde oluturulan tugaylardr. Me-sela, Trkiyede komandolara, Trk Ordusunun elik ekirdei,demir ekirdei ad verilir. ngilterede SAS komandolar, Ameri-kada Deniz Piyadeleri, Almanyada G-8, Trkiyede ise komandolarvardr. Bunlar hep zel harekta gre ordu ierisinde oluturulmuzel harekt birlikleridir. Eer Gayri Nizami Harpin yer st, legalaskeri rgtlerinden bahsedeceksek, bunun ordu ierisindeki zel

  harp, zel sava temelinde rgtlendirilmi halini grmek zorun-dayz. Daha sonraki srete bu askeri alandaki yer st unsurlar,daha farkl biimlerde kendini rgtlendirebiliyor. Bunlara elikG, evik G ad verilirken, Trkiyede olduu gibi A Tak,B Tak denildii gibi, imdi de profesyonel ordu denilebil-mektedir.

  zel Harpin ya da legal unsurlarn dier bir boyutu; siyasi par-tiler, sendikalar, dernekler, basn yayn organlar, ideolojik kurum-

  kurulular, brokrasi ve entelektel kesimlerden oluuyor. Bunlarak partiler eklinde rgtleniyorlar. Nasl temel ideoloji olarakvatanseverlii, ulusalc ve milliyetilii ne kartyorlarsa; butemelde oluan rgtlenmeler kendilerine milliyeti, vatanseveradlar verebiliyorlar. Bunlar Almanya, Trkiye rneinde olduugibi farkl isimler de alyorlar. Mesela, Almanyada Neonazilerdir,Trkiyede Milliyeti Hareket Partisidir. Deik isimler altnda dakendilerini var etmilerdir. Bunlar halk o temelde rgtleyerekzel savan kitle taban oluturmay hedefleyen partilerdir.Herhangi bir i sava durumunda, devrimcilere ya da egemen g-

 • 8/6/2019 Krdistan'da zel Sava

  32/146

  40

  lere kar kim mcadele ediyorsa ona kar halkn harekete geme-sini legal alanda salayacak olan rgtlerdir. Bylesi partiler bu-nun iin rgtlendiriliyor. Bu partilerin, kitleleri ideolojik olarakynlendirmesi almalar da zel Harpin kapsam iinde deer-

  lendirilir. Gazetelerin ke yazarlar bu konunun ba aktrleridir.Bunlarn dnda Trkiyede olduu gibi TRT Genel Mdrl,Diyanetleri Bakanl, YK, Hakimler ve Savclar Yksek Kurulu,yazarlar ve Barolar Birlii bakanlar zel sava kapsamndanemli bir yer tutarlar. Bunlar, toplum yaamn ynlendirilme-sinde aktif konumda bulunanlardr. Gazetelerdeki ke yazlarylane yaparlar? Toplumu ynlendirirler. Televizyondaki programla-yla ve herhangi bir konu zerine ortaya koyduklar grlerle

  toplumu ynlendirirler. Toplumu eitme, ynlendirme ve bir d-nce dorultusunda harekete geirme temelinde faaliyet yrtr-ler. Bunlar, kimi yerlerin niversitelerinde retim yesidir, kimiyerlerin gazetelerinde ke yazarr, kimi yerlerin mahalle muh-tarr, kimi yerlerde ilkokul retmenidir, kimi yerlerde doktor-dur, kimi yerlerde avukat ve kimi camilerde hocadrlar. Bunlardevlet tarafndan zel olarak hazrlanm kiilerdir. Devlet, kariye-ri olanlar kullanr. Ama toplum zerinde etkili olabilmek iin biri-

  lerini de kariyer sahibi yapar. Kariyer sahibi yaptklarn ou buekilde zel Harpin yer st unsurlarndan olumaktadr. Tan-z birok kii var. yle ki, yazd bir kitab yoktur, ama okuldaprofesr olmutur. Ya da ok sonralar birden okuma yazma -renmi ya da gelitirmi ama bakmz bir kitap yazmr. Biri-leri yazmr, onun adna yaynlanmr ya da birilerinin yazdonun adna niversitelere tez olarak sunulmutur. Bu ekilde zelHarp sadece kendini yeralt, gizli esaslarda deil ayn zamanda yer

  st legal unsurlara dayal olarak da rgtlemektedir.Bunlar, her zaman bir biimiyle yasal kflar bulmaktadr. Mese-la, sivil savunmadan bahsedilir. Sivil savunma kulaa ho gelir.Sivil toplumun kendisinin savunmas deildir, bu kulaa ho geleney. Devlet tarafndan belirlenmi, ileri Bakanl tarafndanyapabilirlii uygun grnm kiilerden oluur. Bunlar herhangibir tehlike karnda da doal grevli olarak kollarna takacaklarbantlarla hareket serbestliine sahip olacak kiilerdir. zel savakapsamnda Gayri Nizami Harp dediimiz zel Harp, kendisiniyukarda da grld gibi yeralt ve yer st unsurlar temelinde,

 • 8/6/2019 Krdistan'da zel Sava

  33/146

  41

  ok farkl biimlerde rgtlemektedir. Ayn ekilde zel Harp'neylem tarzlar da ok farklr. Bunlar gerillaya kar konumland-lmlardr. Gerillaya kar gelitirilirken de gerilla tarz kendile-rine gre esas almlardr. Gerilla hangi koullarda yayorsa, ken-

  dilerinin de o ekilde yaayabileceklerini ortaya koymak istemi-lerdir. Gerilla, vur-ka, sabotaj, baskn yapyorsa, onlar da gerillayakar bu tr eylemlerle sonu elde etmeye allardr. Ama nite-likleri ve amalar farklr. Sadece gerillann bir taklididir. Gerilla-n bir taklidi olduu iin kontrgerilla kendi eitimini yaparken,gerillann eitiminden esinleniyor ve kendisine gre de hedeflerbelirliyorlar. Mesela diyor ki, dzenli ordu gerilla karnda baa-zdr. Kendisi buna gre neyi belirliyor? Diyor ki, gerillann aza-

  mi h, kontrgerillann asgari h olmalr. Eer gerillann azami, kontrgerillann asgari h olursa gerillay alt edebileceinidnyor. Bu ne demektir? Gerilla bir kouyorsa, kontrgerilla ikikomalr. Gerilla on gn ala dayanyorsa, o yirmi gn aladayanmalr. Gerilla belirli bir gle eylem yapyorsa, o ondandaha az gle eylem yapmalr. Bu ekilde kendisine gre hedeflerbelirliyor. Buna gre de kontrgerilla eleman rgtlyor ve geril-laya gre biim kazandyor. Mesela gerilla, karanlk ve ormanlk

  alanlar yaam sahalar olarak tercih ediyor. Karanlk, gerillayarahat hareket imkn salar. Yine dak, kayalk ve ormanlkblgeler gerillann barnma alanlarr. nk dzenli ordu burala-ra kolayca girip hareket edemez. Kontrgerilla bunun karnda neyapmak istiyor? Karanln, gerillann hareket zaman olduunubildii iin kullanmasn nne gemek istiyor. Kontrgerilla ka-ranlkta hareket ediyor. Kontrgerilla karanlkta hareket edince,gerilla karanlkta savunma pozisyonuna gemi oluyor. Kontrgeril-

  la ormanlarda, dak, kayalk blgelerde mevzi tutmaya alyor.Bu sefer karanlk, ormanlk ve sert alanlar gerilla iin gvenilmezalanlar haline geliyor. Yani karanln, ormann, sert arazinin geril-lann dostu olmaktan karlmas hedefliyor. Karanl ve sarparaziyi, ormanlar kendisi iin tarafsz blge haline getiriyor. Yanigerilla da yararlanyorsa, kendisinin de bundan yararlanabilecei-ni dnyor. Bizim yaptklar, yapmak istiyor. Bizim yaadk-lar, yaadz koullarda yaamak istiyor. Bizim avantajadntrdmz zorluklar kendisi iin avantaj durumuna getir-mek istiyor. O temelde eitiliyor, o temelde kendini hazrlyor.

 • 8/6/2019 Krdistan'da zel Sava

  34/146

  42

  Kontrgerilla eitim kitaplarna bakldnda grlecektir. Kontrge-rillann eitimi, savard glerin ideolojik olarak hazrlanmas,tamamyla bizim gelitirdiimiz gerilla mcadelesini boa karmatemelinde ama ona kartlk temelinde yaplmr. O konuda hibir

  phe yoktur. Biz nasl savaan bir g olarak kendimizi ayaktatutuyorsak, onlar da bize kar ayakta durabilmek iin kendisini otemelde hazrlamak istiyor. Komando eitimleri ya da zel harektbirliklerinin eitimleri hep bu temeldedir.

  Bizim onlardan farkz nedir? Biz gerillayz. Onlar bize kargelitirilmitir; yani bizim taklidimizdir. Nasl bir taklittir? Kaba,zden uzak bir taklittir. Biz inanarak, karksz ve bir halk sava- olarak bunu yapyoruz. Bunun iin de her eyimizi feda etmeye

  hazr bir vaziyetteyiz. Ama kontrgerillannki byle deildir. Paraylagrev yapyor. Bir sre sonra inancn kld noktada psikopat-layor. Bazlar intihar ediyor. Bazlar da farkl bir biimde kendi-sini sava d brakyor.

  Kendini halk ve gerilla savana kar eiten kontrgerillann,Gayr Nizami Harp yrtenlerin kendilerini rgtlemesi, sadece budeildir. Kendisi iin tehlike olarak grdkleri gelimeler yaan-maya balad andan itibaren, uyuyan birlikler diye adlandrdk-

  lar yeralt unsurlar harekete geiriyorlar. Bu uyuyan birliklerharekete getiinde, her yol ve yntemi kullanmay, kendileri iinmubah gryorlar. Bu birliklerin talimatlar vardr. Bu Trkiyedede sahra talimatnameleri olarak geer. Bu uyuyan birlikler diyeadlandlan birliklerin sahra talimatnamelerinde nlerine koyduk-lar grevler vardr. Bu birlikler her eyi yapabilirler. nsan ld-rebilirler, insan karabilirler, fidye isteyebilirler, tecavzde bulu-nabilirler, soygun yapabilirler, katliam gerekletirebilir, sabotaj-

  larda bulunabilirler ve her trl iddet ierikli eylemi gerekleti-rebilirler. Bu talimatnameleri deifre olmutur. Bu talimatnamele-rinde ak olarak dile getirdikleri tek ey, eylem serbestliidir.nsan kap, ok rahat ldrp bir kenara atabilirler. Toplumdapanik yaratmak iin insanlar kap, tecavz edebilirler. Fidyeisteyebilirler, toplumun tannm kiilerine suikast dzenleyebilir-ler. Toplumda kargaa yaratmak iin camiler, kltr merkezleriolmak zere birok yeri havaya uurabilirler. Bunlar, kendilerininyapmalar serbest braklan eylemlerdir. Tehlike olarak grlddnemlerde bunlar harekete geiriyorlar. Ve halk galeyana ge-

 • 8/6/2019 Krdistan'da zel Sava

  35/146

  43

  tirmek iin de dini kullanabilirler, rk gelitirebilirler. Yanikarlarna uygun ne varsa, buna gre bunlar harekete geerler.

  Bu adan biz, Gayri Nizami zel Harp ierisinde Gayri NizamiHarpi iki boyutta ele alacaz. Bunlar: Yeralt ve yer st unsurla-

  r. Bugn dnyann birok yerinde gelitirilen zel sava uygu-lamalar, bu gereklik zerinde deerlendireceiz. Arkadalarbaz yabanc Amerikan ve Hollywood filmleri izliyorlar. Son sre-te Yeil amda da ona benzer filmler yaplmaya baland. O film-lerde gsterilen zel harektlar ve zel eylemlilikler vardr. Bunlarkontrgerilla harekt olarak deerlendirilen harektlardr. zelsavan, Gayr Nizami Harp dedii, yani dzenli olmayan ksm bu-dur. Biz buna kontrgerilla diyoruz. Tamamyla zel savaa gre

  ekillenmi gler tarafndan yrtlen bir savar. Bunlar gerillamcadelesini alt etmeyi esas ald iindir ki, gerillann kullandyntemleri gerillaya kar kullanarak sonu elde etmek istiyorlar.Gerillann taklidi de olsa, tamamen gerilladan farkl bir rgtlen-medir. Bu nedenle, bu birliklere kontrgerilla ad veriliyor. Dnya-n birok yerinde gerilla glerine kar bunlar kullanyor. Halada dnyann birok yerinde devletler bu tr glere bavuruyor.Kontrgerillann, gerilla nasl yayor, eitiliyor, eylem yapyor gibi

  konulardan yararlanarak kendisini eitmesi beraberinde gerillannda kendisini gzden geirmesi gerektiini ortaya koyuyor. nko, gerilla karnda baar olabilmek iin kendisini gerilladandaha hzl ve sonu al hale getiriyor. Bu noktada gerillann dayapmas gerekenler vardr. Bunlar; kendisini srekli yenilemek,gelitirmek ve performans gl tutmaktr. Eer gerilla, kendi-sini srekli yenilemezse, gelitirmezse, performans gl tut-mazsa doal olarak kontrgerillann da, zel harp yrten glerin

  de belli ynleriyle sonu almas olanakl hale geliyor. Eski arkada-lar bilirler. PKK mcadelesinin gelimeye balad sreten sonrabize kar bir zel sava yrtlmeye baland. Bize kar zel sa-va yrtenler belli lde sonu da elde ettiler. Elde ettikleri so-nular, hep gerillann zelliklerini kaybetmeye balad anlardayaanmr. Gerilla ne zaman gerillalktan uzaklamaya bayor,ne zaman asi- avare konuma dyor, ne zaman geviyor, ne za-man kurall yaamay bir yana brakyor, gerilla kurallarna ve tak-tiklerine uymuyor; o andan itibaren gerilla kayp veren, zarar g-ren g durumuna geliyor. O nedenledir ki, zel harekt ya da

 • 8/6/2019 Krdistan'da zel Sava

  36/146

  44

  kontrgerilla glerinin baar olmas engelleyecek olan yinegerillann kendisi oluyor. Kendini yenileyen, srekli glendiren,performans daima gl tutan bir gerilla, kontrgerillay alt ede-cek bir g olarak varl korur. Bu konuda deik lkelerdeki

  kontrgerilla hareketleri de incelenebilir. Kontrgerillann yaam,itimlerini anlatan kitaplar vardr. Bunlar okunarak dman dahaiyi tannabilir. Dman iyi tanrsak, ona kar baar bir m-cadele verebiliriz. Kim ki, dman tanyorsa onun karndabaar olamaz. O adan zel sava konusu, dman tanma, d-mann nasl bir g olduunu grme ve dman kmsememekgerektiini bilince karma andan ok nemlidir. Dmankmseyen, tanmayan kii dman karndan baar olamaz.

  zel savan Gayri Nizami Harp diye adlandrd kontrgerilla b-lmn ok iyi zmsememiz, anlamamz mutlaka gereklidir.Bir de kontrgerillann bir taktik olarak gelitirilerek kullanld

  farkl uygulanma biimleri sz konusu olmutur. Angolada, Nika-ragua vb lkelerde bunlar grlmtr. Yine Kolombiya vb lke-lerde de farkl trden rneklerine rastlanabilmitir. Angolada Por-tekiz smrgeciliine kar bamszlk mcadelesinde ilk aamadaulusal cephede yer alan UNTA, daha sonra CIA tarafndan ynlen-

  dirilerek, oluan yeni devlet ynetimine kar savalan bir ghaline getirilmitir. Yine aynekilde Nikaragua Devrimi srecindeSandinistlerle hareket eden Eden Pastora tarafndan komuta edi-len gler, devrim sonrasnda oluan iktidara kar silahl bir m-cadele ierisine girmitir. Kolombiya, El Salvador, Filipinler vb.lkelerde ise kontrgerillann daha farkl rgtlendirilileri sz ko-nusu olmutur. Bu, Kolombiyada iktidara kar savaan gerillaglerine kar, cepheden rgtlendirilen silahl milis ordulamas

  biimini alrken, Filipinler ve El Salvador vb. lkelerde lm Man-galar, Kafatas Avclar vb. adlarla sokak ortalarnda adam ld-ren, karan, tecavz eden cinayet ebekeleri, eteleri biimindergtlendirilmilerdir.

  STKRAR HAREKTIstikrar Harekt olarak dile getirilen zel savan ikinci sa aya-

  ise asl ismiyle darbeler oluturmaktadr. Aslnda burada istik-rar harekt ad kullanlarak gerekletirilen darbeler iin merubir kf yaratlmaya allmaktadr. O nedenledir ki istikrar hare-

 • 8/6/2019 Krdistan'da zel Sava

  37/146

  45

  kat tan, zel savan kendi gereine demagojik anlam ykle-mi olduu bir anlam ifade etmektedir. nk istikrar dzendir.Darbeler iin stikrar Harekt denildii zaman toplumun bilincin-de dzeni salama harekt gibi bir yanlsama da yaratlm ol-

  maktadr. Oysa zel sava dzen salama harekt deil, dzensiz-lik harektr. Smrc glerin egemenliini garantiye almaharektr. Diktatrlktr. Yani faizmdir. Faizmin salayacaistikrar da, halk zapturapt altna almaktr. O nedenledir ki buzapturapt altna alma hareketlerine darbeler dememiz daha doruolacaktr.

  Darbeler; sivil hkmetlerin gerekleen askeri mdahalelerle,darbelerle hkmetten uzaklalmas, cuntalarn devlet yneti-

  mine el koymas ya da askerlerin mdahalesi sonucunda sivil h-kmetlerin el detirmesi biiminde gereklemektedir. Bu h-kmet, cuntalar ya da cuntalarn kurduu hkmetler biimindede olabilir. Bu darbeler stabilize yani dzen salama, biim vermeharekat olarak deerlendirilebilmektedir. Ancak darbecilerin sta-bilize olarak anlam bitikleri darbelerin gereklemesinden ncedarbelerin kendilerine bir gereke yaratmalar sz konusu edil-mektedir. Darbeciler gerekli grdkleri bu alt yap hazrlklar da

  destabilize olarak adlandrmaktadrlar. Buradan da anlalacazere darbeciler stabilize dedikleri kendilerini oturtma eylemin-den nce ortal karrarak, harekete geebilmeleri iin ortamhazr hale getirmeyi n grmektedirler. Bu ekilde darbeler nce-sinde yaplan n hazrlklara destabilize ad verilmi oluyor.Destabilize szcnn szlk anlamndan da anlalaca gibi,karklk; yle bir noktaya getiriliyor ki, halk iersinde de benzeritaleplerin geliimi salanarak, darbe sanki bir gereklilikmi gibi

  halka sunulmu oluyor. Bylelikle ortal karrma almalarbir sonu veriyor.Egemen ve smrc gler, karlar tehlikeye girdii zaman

  darbelere bavururlar. Yoksa i olsun diye darbe gerekletirmez-ler. Hkmetlerin, egemen glerin ya da oligarilerin karlartemsil edecekekilde bir pozisyonda bulunmalar isterler. Onuniin yasa gerekiyorsa yasa kartlmas, denek gerekiyorsa de-neklerin verilmesi, askeri ara- gere gerekiyorsa bunlarn sa-lanmas, smr ve soygun dzenlerinin nnde engeller olu-musa, bunlarn almas yani karlar iin ne isteniyorsa onlarn

 • 8/6/2019 Krdistan'da zel Sava

  38/146

  46

  yerine getirilmesi hedeflenir. Eer bunlar normal siyasal ileyiinrlar ierisinde yerine getirilemiyorsa, orada sorunlar ya daonlarn yerine getirmesini engelleyecek olaylar yaanmaya bala- demektir. O noktada darbeler devreye girer. Ama darbeler

  devreye girmeden nce bunun hazrlklar yapr. Bu hazrlklarnasl yapyorlar? Hkmetleri drmek iin hkmetler iinde isorunlar yaratyorlar ve hkmetler istifa ettiriliyorlar. stifalarla,tehditlerle, antajlar vb. tutumlarla hkmetleri hkmedemez du-ruma getiriyorlar. Hkmetlerin yaad yolsuzluklar varsa, buyolsuzluklar gndemletiriyorlar. Artk yle bir noktaya geliyor kihkmetler skandallarla anr hale getiriliyor. Durum byle olun-ca, o hkmetlerin halk iersindeki meruluu da kaybolmaya ba-

  yor. Hkmetlerin meruluunu bitirdii yerde genel seim olur.Yeni bir hkmet oluur, normal siyasal ileyi bunu gerektirir. Ancak darbelerin asl hedefledii bu deildir. Kendini ya da g-dml hkmetleri mdahale ile hkmet haline getirmektir.

  Darbelerde en nemli olan ey, darbeyi yapanlarn kurtar po-zisyonuyla iktidara gelmeleridir. Darbeler yapldnda daha okkurtar pozisyonla sahneye karlar ve bylelikle iktidara gelirler.Kendilerini kurtar pozisyonla sahneye koyabilmeleri iin de

  ortam buna hazr hale getirmeleri gerekir.Ortamn darbelere hazr hale getirilmesi de ortamn karl-masyla, kaos ve kargaann yaratlmasyla mmkn olur. O neden-le kurtar pozisyonla sahneye kan darbeciler her zaman darbe-lerin gerekletii lkeleri bir kaos, bir kargaa ortamna srkle-milerdir. Ortamn kaos ve kargaa haline srklenmesi ise bilinlibir aba ile ortam terrize edilerek, suni gerginlikler ve sorunlaryaratlarak salanmr. Bunun ardndan halk tepkisinin gelime-

  sinin nnn almas gelmitir. Yukarda rneklendirdik. ilide1973te darbe oluyor. Bir yl nce Allende, seimlerle iktidar elegeirmiti. Allende seimlerle iktidar ele geirince, kendine gresosyalist bir proje gelitirdi. Bu projeyle, sosyalizmin barl yol-larla ilide gereklemesiyle byk retim alanlarn toplumsal-lalmas salanacakt. O ynde almalar da balatld. Bu ne-denle ABD ilideki Allende iktidarn aleyhine bir tutum taknd. Allendeden bir an nce kurtulmak istiyordu. Ama nasl kurtula-cakt? Hemen gidip orada bir darbe yapma koullar da yoktu. Top-lumun buna hazrlanmas gerekiyordu. ABD ilide bu dorultuda

 • 8/6/2019 Krdistan'da zel Sava

  39/146

  47

  harekete geti. O zaman ilinin en gl sendikalarndan birisi de,Kamyon ofrleri Sendikasdr. ABDnin Merkezi Haber Alma Te-kilat (CIA), Kamyon ofrleri Sendikasn harekete geirdi. Bunlarbyk bir grev rgtlediler. Gerekleen bu grev sonucunda ta-

  mack durdu. Tamack durunca retim zayflad. retim zayf-laynca kara borsa ortaya kt. Karaborsa ortaya nca mallarzaml satlmaya baland ve enflasyon artt. Ard sra gelien top-lumsal kargaa ve hareketlilik geliti. Kamyon sendikaclarngrevinin devam ettii bir srete de General Pinochet yani ilidekiAmerikanc askerler darbe yaparak iktidar ele geirdiler.

  Darbeler ncesi gelien kargaalarda dnyann neresinde olursaolsun, darbecilerin mutlaka rol vardr. Mesela: Trkiyeyi rnek

  vermek gerekir. Trkiyede 1961, 1971, 1980 gibi eitli dnem-lerde darbeler gereklemitir. Tabi daha sonra post modern dar-beler diye adlandlan darbeler de yaanmr. 28 ubat darbesi,27 Nisanda Yaar Bykantn yapm olduu bir konuma vardr.Bunlara da sanal darbeler denilmitir. Bu ekilde darbeler gerek-lemitir. Bu tr darbelerin gereklemesinden nce Trkiye hepbir kargaa iine ekilmitir. Trkiyede yaanan bu kargaalar,ilide olduu gibi grevler deildir. Terrizmdir. Nasl terrizmdir?

  Faist terrdr. Daha nce devletin zel Harp Dairesinden, GayriNizami Harpten, onun yeralt l hcrelerinden, uyuyan birlikle-rinden bahsetmitik. O glerin harekete gemesi Trkiyede yaa-nan terr olaylarn temel nedenidir.

  Bunlar nasl yaanmr? Arlkl olarak 12 Eyll 1980 darbesincesinde grld gibi; Trkiyede bilinen toplum iinde saygninsanlara kar suikastlar dzenlenmitir. Bunlar: Bedrettin C-merttir, Bedri Karafakiolu, mit Kaftanclu, Abdi pekidir vb.

  bilinen retim yeleri, saygn kiiliklerdir. Bunlara ka suikastlardzenlenmitir. 1 Mays Katliam dzenlenmitir. Kahvehanelerbaslarak insanlar ldrlmeye balanmr. Marata kitlesel kat-liam yaanmr. Sivas ve orumda olaylar yaanmr. Malat-yada belediye bakan Hamit Fendiolu kendisine gnderilenbombal paketin patlamasyla birlikte evresinde bulunan yaknaile yeleriyle birlikte ldrlmtr. nsanlar kalarak yokedilmitir. 1971 12 Mart Darbesi ncesi de benzeri provokasyonlaryaanmr. Bu provokasyonlar sadece darbeler ncesinde de de-il, esasnda bir darbe nitelii tayan faist kararnamelerin hazr-

 • 8/6/2019 Krdistan'da zel Sava

  40/146

  48

  land dnemler de gerekletirilmitir. Trkiyede 1991de ka-lan ve kamuoyu tarafndan SS Kararnameleri olarak nitelendiri-len Sansr Srgn Yasalar da bylesi bir srecin ardndan ka-lmr. O srete de Muharrem Aksoy, Turan Dursun ve Bahriye

  ok gibi tannan birok saygn ahsiyet katledilmitir.2008 ynda Ergenekon yarglamalar adyla alan dava iddia-

  namesinde bu gerek ok ak bir ekilde ortaya konulmaktadr.Aslnda bu, davay aanlara ramen aa kan ve plak bir vazi-yette kamuoyunun gzleri nne serilen bir gereklik olma zelli-ini tar. Ergenekon yarglamalar balatanlarn, Ergene-konu yarg konusu haline getirirlerken amalar halka kar ile-nen sular deil, AKP hkmetine kar planladklar darbeler ol-

  mutur. Byle de olsa hazrlanan iddianamede dile getirilenlerplanlanan bir darbe yaplmadan nce nasl hareket edildii ve top-lumun nasl adm adm buna hazrland ynnde ibret verici bil-gilerle doludur. Bu iddianamede darbe yapma hazrlklar ierisinegirenlerin lkede nasl bir karklk yaratmak istedikleri, bununiin nasl hareketleri, kimleri hedef olarak setikleri ve kimlerikullandklar ak ak dile getirilmitir. Orada Ergenekon tarafn-dan kurulduu iddia edilen sivil toplum rgtlerinin(ada Ya-

  am Destekleme Dernei vb. ), sendikalarn (Trk Metal-i vb),TVlerin (ART) ve Partilerin(i Partis), toplum ierisinde kariyersahibi olarak bilinen birok kiinin kullanld ve bunlarn rgt-lendirilerek, harekete geirildikleri rnekleriyle anlatlmaktadr.Ayrca toplumda bir infial yaratmak iin kendilerine yakn grdk-leri kurumlara (Yargtay ve Cumhuriyet Gazetesine) ynelik sald-larn dzenlendii ve kiilerin ldrldne dikkat ekilmekte-dir.

  Ergenekon iddianamesinde verilen rneklerden grld gibigerekletirilen provokasyonlarla ortamn darbelere ak hale ge-tirilecek ekilde kaosa srklenmesi ve kargaann yaratlmashedeflenmektedir. Tm bunlar yapanlar da, bir kurtar pozisyo-nuyla darbeyi gerekletirenlerdir. Bunlar darbeyi gerekletirir-ken zamanlamas iyi yaparlar. Hatta darbeyi yapacaklar saatibile ona gre belirlerler. zel sava uzmanlarna, darbeleri nedendaha ok gece yarlar ya da gece on ikide yapm olduklar ynn-de sorulan soruya verdikleri cevap da bunu gstermektedir. Dar-beciler bu soruya kendilerince cevap vermiler ve bu cevab as-

 • 8/6/2019 Krdistan'da zel Sava

  41/146

  49

  kerlikte on ikiden vurmak diye bir tabirle cevaplandrmlardr.Bu ekilde kendi askeri argmanlarna uygun bir biimde darbeningerekletii gnleri, saatleri de kendi zel sava uzmanlklar ala-nda belirlemeyi tercih etmilerdir. Bunlar darbeleri gerekleti-

  rirken, hazrlklar da buna gre yaparlar ve almalarna deilaylar, yllar ncesinden balarlar. Hatta darbeyi gerekletirenekadar, birka defa denemesini bile yaparlar. Ardnda da bilinen odarbelerini gerekletirirler. te bahsi geen bu darbe, zel sava-n zerine kurulduu stikrar Harekt diye adlandlan saayandan ikincisini oluturur.

  Burada askeri darbelerin sadece lke ierisinde gelien demok-ratik muhalefet glerine kar gelitirildii gibi srland bir

  yaklam olumamalr. Arlkl olarak gelien darbelerin demok-ratik muhalefet glerine kar gelitirildii dorudur. Ancak ege-men glerin kendi iktidar mcadelelerinin bir sonucu olarak dadarbeler gerekleebilmektedir. 1973 ncesi yllarda ABDnin biryeni-smrgesi olan Gney Vietnamda yine Afrikann ve LatinAmerikann birok lkesinde benzeri trden darbeler gerele-mitir. Hatta bu tr lkelerde darbeci bir ynetimin, baka bir dar-beci klik tarafndan iktidardan ala ediliine tank olunmutur.

  Burada ayrca zerinde durulmas gereken bir konu da gemitebenzerlikleri nedeniyle reel sosyalizmin sistemi ierisinde yer alanve bu sistemle bir biimiyle iliki ierisinde olan baz lkelerdegerekleen askeri darbelerdir. Bu lkelerde gerekleen askeridarbelerin yukarda rnek olarak verdiimiz lkelerde gerekleendarbelerle baz farklklar olsa da burada ayrca ele alnmasndayarar vardr. nk bunlar da herkes tarafndan kabul edilen bireraskeri darbedir.

  nderlik, toplumlar tarihine yeni bir bak a getiriyor ve bu-rada insanln yaad kk toplum olarak doal toplum belirle-mesinde bulunmaktadr. Doal toplum belirlemesinin ardndan dailerleyen insanlk tarihinin bir sapma ierisine girdiini ve sm-rc egemenlikli devleti toplumun da ylesi bir srete yaanma-ya baladna dikkat ekmektedir. nderlik reel sosyalizm prati-inin de insanln yaad sapmal sre ierisinde yer aldbelirtmektedir. nk son tahlilde iktidarc ve devleti bir konumagelen reel sosyalizmin kendisi de kapitalizmin bir mezhebi halinegelmekten kurtulamamr. Kendini iktidarc ve devleti klan reel

 • 8/6/2019 Krdistan'da zel Sava

  42/146

  50

  sosyalizm o egemenlik koltuuna oturduunda, iktidar yok etmeyerine kendisini o koltuun sahipleneni haline getirmitir. Yanireel sosyalizm iktidar deil, iktidar onu fethetmitir. Abdullah GlCumhurbakan olduu zaman, Trkiyede brokrasi ierisinde yer

  alan ve Turgut zaln yaknda konumlandlan bir kiinin yap- olduu bir deerlendirme vard. O kii yapm olduu o deer-lendirmede Trkiyedeki Cumhurbakanl koltuunu yani ma-kam anlatyordu. Diyordu ki; Bu koltuk yle bir koltuktur ki,layk olan zerinde oturtur, layk olmayan ise, ne hale getireceiniiyi bilir. Bu ekilde bir tahlilde bulunarak, devlet ve iktidar koltu-unu tanmlyordu. Ksacas iktidar koltuu zerine oturulduun-da, oturan da kendisine benzetmi olmaktadr.

  Reel sosyalizm de devletilii aamamr. Ulusal kurtuluulukda sosyal demokrasi de devletilii aamamr. Devletilii aa-madklar iindir ki, kapitalizmin mezhebi haline gelmilerdir. Eerkapitali