Hidrop Teh

Download Hidrop Teh

Post on 24-Nov-2015

20 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

skripta

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Hidroponske tehnike Hidroponske tehnike uzgoja biljauzgoja bilja</p><p>Prof. Dr. sc. Josip BoroiProf. Dr. sc. Josip BoroiMr. sc. Gvozden DumiiMr. sc. Gvozden Dumii</p></li><li><p>to su hidroponi?to su hidroponi?</p><p> (gr.: (gr.: hydorhydor = voda; = voda; ponosponos = rad, posao)= rad, posao)</p><p> Uzgoj bilja (povre, ukrasno bilje) bez tla, Uzgoj bilja (povre, ukrasno bilje) bez tla, na inertnim supstratima ili bez njih.na inertnim supstratima ili bez njih.</p></li><li><p>Posljedice uzgoja u zatienim Posljedice uzgoja u zatienim prostorimaprostorima</p><p> Bolesti i tetniciBolesti i tetnici</p><p> Nakupljanje soliNakupljanje soli</p><p> Stvaranje Stvaranje nepropusnog slojanepropusnog sloja</p></li><li><p>Cijepljenje povraCijepljenje povra</p><p> Otpornost na bolesti koje se ire tlomOtpornost na bolesti koje se ire tlom Tolerantnost na niske temperature i Tolerantnost na niske temperature i </p><p>zaslanjenost tlazaslanjenost tla Pojaano usvajanje vode i hranjivaPojaano usvajanje vode i hranjiva Tolerantnost na nematodeTolerantnost na nematode</p></li><li><p>Cijepljenje na rascijep</p><p>Plemka</p></li><li><p>Uvjeti uzgoja nakon cijepljenja</p><p>Temperatura: 25 30 oC</p><p>Vlaga zraka: oko 95%</p><p>Nakon 10 dana odsjeniti</p><p>Nakon 16 dana tunel potpuno otvoren </p></li><li><p>Izgled cijepa u uzgoju Biljka zaraena nematodama</p></li><li><p>Prinos krastavca (kg/biljka)Prinos krastavca (kg/biljka)</p><p>0</p><p>1</p><p>2</p><p>3</p><p>4</p><p>5P</p><p>r</p><p>i</p><p>n</p><p>o</p><p>s</p><p>p</p><p>o</p><p>b</p><p>i</p><p>l</p><p>j</p><p>c</p><p>i</p><p>(</p><p>k</p><p>g</p><p>)</p><p>Krastavac Emphasis S1 StrongtosaPodloga</p></li><li><p>PrednostiPrednosti</p><p> UUzgoj na lokacijama s neplodnim tlima ili bez zgoj na lokacijama s neplodnim tlima ili bez tlatla UUzgoj jedne kulture, nema plodosmjenezgoj jedne kulture, nema plodosmjene BBolja kontrola opskrbe biljaka vodomolja kontrola opskrbe biljaka vodom BBolja kontrola opskrbe biljnim hranjivimaolja kontrola opskrbe biljnim hranjivima RReducirana pojava biljnih educirana pojava biljnih tetotetoinjainja uvanje podzemnih voda (zatvoreni uvanje podzemnih voda (zatvoreni </p><p>hidroponski sustavi)hidroponski sustavi)</p></li><li><p>Hidroponski uzgoj (soilless)Hidroponski uzgoj (soilless)</p><p> Od 1940 u znanostiOd 1940 u znanosti Od 60 u Hrvatskoj Od 60 u Hrvatskoj </p><p>Intenzivnije Intenzivnije Povre od 2000 Povre od 2000 </p><p>godinagodina Cvijee od 90 Cvijee od 90 </p><p>godinagodina</p></li><li><p>Hidroponski sustavi uzgojaHidroponski sustavi uzgoja</p><p>SA SUPSTRATOMSA SUPSTRATOM</p><p> Organski supstratiOrganski supstrati Anorganski supstratiAnorganski supstrati Sintetiki supstrati</p><p>BEZ SUPSTRATABEZ SUPSTRATA</p><p> NFTNFT AeroponikaAeroponika</p><p>-- horizontalnahorizontalna-- vertikalnavertikalna-- piramidalnapiramidalna</p><p> Vodena kulturaVodena kultura Plutajui</p><p>Sintetiki supstrati</p><p>Plutajui</p></li><li><p>Hidroponi bez supstrataHidroponi bez supstrata</p><p> Tehnika hranjivog filmaTehnika hranjivog filma</p></li><li><p>NFTNFT</p></li><li><p>Hidroponi bez supstrataHidroponi bez supstrata</p></li><li><p>Hidroponi bez supstrataHidroponi bez supstrata</p><p> AeroponikaAeroponika</p></li><li><p>Hidroponi bez supstrataHidroponi bez supstrata</p><p> AeroponikaAeroponika</p></li><li><p>Hidroponi bez supstrataHidroponi bez supstrata</p><p> AeroponikaAeroponika</p></li><li><p>Hidroponi bez supstrataHidroponi bez supstrata</p></li><li><p>Hidroponi bez supstrataHidroponi bez supstrata</p><p> Plutajui sustav Plutajui sustav kontejnerakontejnera</p></li><li><p>Hidroponi sa supstratomHidroponi sa supstratom</p></li><li><p>Svojstva supstrataSvojstva supstrata</p><p> Odgovarajui kapacitet za zrak (kisik)Odgovarajui kapacitet za zrak (kisik)</p><p> Kapacitet za vodu (hranjivu otopinu)Kapacitet za vodu (hranjivu otopinu)</p><p> Dobra drenaaDobra drenaa</p><p> Relativno sterilan i inertanRelativno sterilan i inertan</p></li><li><p>Organski supstratiOrganski supstrati</p><p> TresetTreset KokosKokos Riine ljuskeRiine ljuske Piljevina i kora drvetaPiljevina i kora drveta Borove igliceBorove iglice SlamaSlama</p></li><li><p>Organski supstratiOrganski supstrati</p><p> TresetTreset::-- 6060--400 kg/m400 kg/m33-- 5555--97 % vol. ukupni 97 % vol. ukupni </p><p>porozitetporozitet-- 5252--88 % vol. voda88 % vol. voda-- 66--42 % vol. zrak42 % vol. zrak-- 3,03,0--7,3 pH u vodi7,3 pH u vodi</p></li><li><p>Organski supstratiOrganski supstrati</p><p> Vlakna kokosova Vlakna kokosova oraha:oraha:</p><p>-- 6565--110 kg/m110 kg/m33-- 9494--96 % vol. ukupni 96 % vol. ukupni </p><p>porozitetporozitet-- 8080--85 % vol. voda85 % vol. voda-- 1010--12 % vol. zrak12 % vol. zrak-- 5,05,0--6,8 pH u vodi6,8 pH u vodi</p></li><li><p>Organski supstratiOrganski supstrati</p></li><li><p>Organski supstratiOrganski supstrati</p></li><li><p>Organski supstratiOrganski supstrati</p><p> Kora drvetaKora drvetaSvjeaSvjea KompostiranaKompostirana Jedinica mjereJedinica mjere-- 100100--200 200 320320--750750 kg/mkg/m33-- 8080--95 95 7575--9090 % vol. uk. porozitet% vol. uk. porozitet-- 1010--20 20 2525--4040 % vol. voda% vol. voda-- 2020--35 35 1515--2020 % vol. zrak% vol. zrak-- 4,04,0--5,55,5 6,06,0--7,27,2 pH u vodipH u vodi</p></li><li><p>Organski supstratiOrganski supstrati</p><p> PiljevinaPiljevinaSvjeaSvjea KompostiranaKompostirana Jedinica mjereJedinica mjere-- 120120--200200 160160--270270 kg/mkg/m33-- 8080--8585 7070--7575 % vol. uk. porozitet% vol. uk. porozitet-- 88--12 12 1818--3232 % vol. voda% vol. voda-- 4040--45 45 2525--3030 % vol. zrak% vol. zrak-- 4,54,5--6,06,0 5,55,5--7,07,0 pH u vodipH u vodi-- 0,30,3 0,60,6 EC mS/cmEC mS/cm</p></li><li><p>Organski supstratiOrganski supstrati</p></li><li><p>Organski supstratiOrganski supstrati</p></li><li><p>Anorganski supstratiAnorganski supstrati</p><p> Silikatni pijesak Silikatni pijesak Ekspandirana glinaEkspandirana glina PerlitPerlit VermikulitVermikulit Kamena vunaKamena vuna</p></li><li><p>Anorganski supstratiAnorganski supstrati</p><p> Silikatni pijesak, 98-99,5 % SiO2 (0,05-2 mm):- 1400-1600 kg/m3- 40-50 % vol. ukupni porozitet - 20-40 % vol. voda- 1-20 % vol. zrak- 6,4-7,9 pH- EC 0,1 mS/cm</p></li><li><p>Anorganski supstratiAnorganski supstrati</p><p> Ekspandirana Ekspandirana (pe(peena) glinaena) glina::</p><p>-- 300300--700 kg/m700 kg/m33-- 4040--50 % vol. ukupni 50 % vol. ukupni </p><p>porozitet porozitet -- 55--10 % vol. voda10 % vol. voda-- 3030--40 % vol. zrak40 % vol. zrak-- 4,54,5--9 pH9 pH-- EC 0,02 mS/cmEC 0,02 mS/cm</p></li><li><p>Anorganski supstratiAnorganski supstrati</p><p> Perlit:Perlit:-- 9090--130 kg/m130 kg/m33-- 5050--75 % vol. ukupni 75 % vol. ukupni </p><p>porozitetporozitet-- 1515--35 % vol. voda35 % vol. voda-- 3030--60 % vol. zrak60 % vol. zrak-- 6,56,5-- 7,5 pH7,5 pH-- EC 0,02EC 0,02--0,04 mS/cm0,04 mS/cm</p></li><li><p>Anorganski supstratiAnorganski supstrati</p><p> VermikulitVermikulit::-- 8080--120 kg/m120 kg/m33-- 7070--80 % vol. ukupni porozitet80 % vol. ukupni porozitet-- 3030--55 % vol. voda55 % vol. voda-- 2525--50 % vol. zrak50 % vol. zrak-- 6,06,0--7,2 pH7,2 pH-- EC 0,05 mS/cmEC 0,05 mS/cm</p></li><li><p>Anorganski supstratiAnorganski supstrati</p><p> Kamena vuna:Kamena vuna:-- 5555--90 kg/m90 kg/m33-- 9595--97 % vol. ukupni 97 % vol. ukupni </p><p>porozitetporozitet-- 7575--80 % vol. voda80 % vol. voda-- 1010--15 % vol. zrak15 % vol. zrak-- 7,07,0--7,5 pH7,5 pH-- EC 0,01EC 0,01</p></li><li><p>KAMENA VUNA</p><p>PERLIT</p></li><li><p>Sintetski supstratiSintetski supstrati</p><p> Poliuretanska pjenaPoliuretanska pjena Ureaformaldehidna pjena (hygromull)Ureaformaldehidna pjena (hygromull) Polistirenska pjenaPolistirenska pjena</p><p>- 6-25 kg/m3- 55 % vol. ukupni porozitet- 3 % vol. voda- 52 % vol. zrak- 6,1 pH - EC 0,01 mS/cm</p></li><li><p>Sastav hranjive otopine za uzgoj rajice na kamenoj Sastav hranjive otopine za uzgoj rajice na kamenoj vuni i preporuene vrijednosti u zoni korijena vuni i preporuene vrijednosti u zoni korijena (Sonneveld, 1988.)(Sonneveld, 1988.)</p><p>--0,50,5MoMo0,70,70,750,75CuCu50502525BB7755ZnZn771010MnMn</p><p>15151515Fe, Fe, mol/lmol/l3,53,51,751,75MgMg7,07,04,6254,625CaCa7,07,09,259,25KK</p></li><li><p>Hranidbena otopinaHranidbena otopina</p><p>A B</p><p>A BK</p><p>pH 5.5-6.5Ec 1.5-3.5</p><p>Ca-nitratK-nitratNH4NO3</p><p>K-fosfatMg-sulfatFe, B, Mn, Zn, Cu, Mo</p><p>Hranidbena otopina</p><p>Duina kis.Sulfatna kis.</p></li><li><p>Hidroponski sistemiHidroponski sistemi</p><p> Otvorenog tipaOtvorenog tipa</p><p> Zatvorenog tipaZatvorenog tipa</p></li><li><p>Sabirna posudaSabirna posuda</p></li><li><p>UVUV--sterilizatorsterilizator</p><p>UV-sterilizator</p><p>Filter</p></li><li><p>Proizvodnja presadnica za Proizvodnja presadnica za hidroponski uzgojhidroponski uzgoj</p></li><li><p>Sjetva u epove kamene vuneSjetva u epove kamene vune</p></li><li><p>Pikiranje u blokove kamene vune Pikiranje u blokove kamene vune brida 7,5 cmbrida 7,5 cm</p></li><li><p>SadnjaSadnja</p></li><li><p>Priprema objekta za sadnjuPriprema objekta za sadnju</p><p> Uklanjanje i unitavanje biljnih ostatakaUklanjanje i unitavanje biljnih ostataka Dezinfekcija objektaDezinfekcija objekta ienje sistema za navodnjavanje i odvodnjuienje sistema za navodnjavanje i odvodnju Dezinfekcija vrata i ulaznog prostoraDezinfekcija vrata i ulaznog prostora Provjera automatikeProvjera automatike</p></li><li><p>DezinfekcijaDezinfekcija</p></li><li><p>Priprema plastenikaPriprema plastenika</p></li><li><p>PAKIRANJE SUPSTRATA 3 BILJKE RAZMAK 33 CM8 REDOVA 4 TRAKE</p><p>razmak 60 cm razmak 120 cm</p></li><li><p>Priprema objekta za sadnjuPriprema objekta za sadnju</p></li><li><p>Ploe s dva reda rajicePloe s dva reda rajice</p></li><li><p>Mjere njege tijekom vegetacijeMjere njege tijekom vegetacije</p><p>Rezanje vrea 2 cm iznad dna vreaRezanje vrea 2 cm iznad dna vrea</p></li><li><p>Kontrola hranjive otopine i sastava Kontrola hranjive otopine i sastava listalista</p><p> pH i EC u spremniku pH i EC u spremniku i zoni korijenai zoni korijena</p><p> kolikoliina i sastav ina i sastav perkolataperkolata</p><p> mineralni sastav listamineralni sastav lista</p></li><li><p>Kemijska analizaKemijska analiza</p></li><li><p>Sastav hranidbene otopine u nasadima cvijea u hidroponskom uzgoju</p><p>mg/ldSm-1</p><p>371,34629394,90,580,326,10,746,4Min</p><p>132227423151148133298171781022,37,3Max</p><p>24097800</p></li><li><p>Potronja vode (l/mPotronja vode (l/m22) i) iN, P i K (g/mN, P i K (g/m22))</p><p> Ulaz hranjive otopine (U) Supstrat </p><p>H2O N P K Svi 1196,6 206 43,1 356,6 Izlaz hranjive otopine (I) Kamena vuna 485,6 a 80,1 a 9,8 a 113,2 a Perlit 330,7 c 86,1 b 12,9 b 128,4 b Treset 309,5 b 82,5 a 10,6 a 112,9 a Razlika (U-I) Kamena vuna 911,0 a 125,9 a 33,3 a 243,4 a Perlit 865,9 c 119,9 b 30,9 b 228,2 b Treset 887,1 b 123,5 a 32,5 a 243,7 a </p></li><li><p>Nedostatci hidroponskog Nedostatci hidroponskog uzgojauzgoja</p><p> Vee poetno ulaganjeVee poetno ulaganje Bre irenje bolesti i tetnikaBre irenje bolesti i tetnika Oneienje okoliaOneienje okolia AutomatikaAutomatika Ljudski imbenik Ljudski imbenik </p><p>Hidroponske tehnike uzgoja biljato su hidroponi?Posljedice uzgoja u zatienim prostorimaCijepljenje povraPrinos krastavca (kg/biljka)PrednostiHidroponski uzgoj (soilless)Hidroponski sustavi uzgojaHidroponi bez supstrataNFTHidroponi bez supstrataHidroponi bez supstrataHidroponi bez supstrataHidroponi bez supstrataHidroponi bez supstrataHidroponi bez supstrataSvojstva supstrataOrganski supstratiOrganski supstratiOrganski supstratiOrganski supstratiOrganski supstratiOrganski supstratiOrganski supstratiOrganski supstratiOrganski supstratiAnorganski supstratiAnorganski supstratiAnorganski supstratiAnorganski supstratiAnorganski supstratiAnorganski supstratiSintetski supstratiSastav hranjive otopine za uzgoj rajice na kamenoj vuni i preporuene vrijednosti u zoni korijena (Sonneveld, 1988.)Hranidbena otopinaSabirna posudaUV-sterilizatorSjetva u epove kamene vunePikiranje u blokove kamene vune brida 7,5 cmSadnjaPriprema objekta za sadnjuDezinfekcijaPriprema plastenikaPAKIRANJE SUPSTRATA 3 BILJKE RAZMAK 33 CM 8 REDOVA 4 TRAKErazmak 60 cmrazmak 120 cmPriprema objekta za sadnjuPloe s dva reda rajiceMjere njege tijekom vegetacijeKontrola hranjive otopine i sastava listaKemijska analizaPotronja vode (l/m2) i N, P i K (g/m2)Nedostatci hidroponskog uzgoja</p></li></ul>