havalandirma projelendİrme esaslari

of 19 /19
SIĞINAKLARDA MİMARİ VE MEKANİK HAVALANDIRMA PROJELENDİRME ESASLARI TMMOB KOCAELİ ŞUBESİ CELALİTTİN KIRBAŞ MAK. MÜH.

Author: bradley-simon

Post on 01-Feb-2016

249 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SIINAKLARDA MMAR VE MEKANK HAVALANDIRMA PROJELENDRME ESASLARI TMMOB KOCAEL UBES CELALTTN KIRBA MAK. MH.

 • 1.SIINAK HTYACI VE TEHDTLER Potansiyel tehlike dnya apnda bir krizden ziyade hemen her yerde ortaya

  kabilecek blgesel anlamazlklardan kaynaklanacak tehditlerdir.

  Byle bir savata gn getike etkinlii artan konvansiyonel silahlarn yan sra kimyasal ve biyolojik silahlarn da kullanlacak olmasdr.

  Bu silahlarn terrist gruplar tarafndan kullanlabilecei veya kaza sonucunda

  patlayabilecei dnlmeli, bu durumda uzun sreli kimyasal ajan yaylmas ve nkleer serpinti olmas ve bunlardan korunmann en efektif yolunun iyi tasarlanm snaklar olacadr.

  Mermi, top, roket, mayn ve fze gibi konvansiyonel silahlar salamlatrlm bina ve

  snaklara kar ieri girme, ar basn yaratma ve tahrip etme etkilerine sahiptir.

  Nkleer silahlarn etkileri uzun sreli pozitif ve negatif basn, zemin ok ykleri, termal radyasyon, nkleer radyasyon ve elektromanyetik dalgalar olarak yer alr.

  Patlamann etkisi ile basn normal atmosferik basntan en yksek deere ular ve

  saniyeden ok daha ksa srede normal seviyeye iner. Bundan sonra basn normal basncn altna iner. Bu durum yap zerinde ok etkisi yaratr.

  Termal radyasyon; patlama ile ortaya kar ve ok ksa srer. Ama bu durum yangnlar

  karabilir ve bunun sonucunda havadaki oksijen de azalr. Nkleer radyasyon e ayrlr. lk nkleer radyasyon patlamann ardndan bir iki dakika boyunca yaylr.

  Kalc radyasyon ise daha sonra yaylr. Radyoaktif maddenin gkyzne ykseldikten

  sonra yere inmesi yani yerel serpinti ve daha sonra inmesi yani gecikmi kresel serpinti olarak ortaya kar.

  Elektromanyetik dalgalar nkleer patlamalarda ortaya kan keskin titreimli radyo

  dalgalarndan oluan elektromanyetik radyasyondur.

  Elektromanyetik radyasyon canl organizmalara zarar vermez. Youn elektrik ve manyetik alanlar elektrikli cihazlara zarar verir.

  Kimyasal ve biyolojik silahlar; Deiik ekillerde hedefe gnderilen tahri edici, zehirleyici ve patojenik ajanlardan

  oluan geni bir gruptur.

  Terrist gruplar veya baz lkeler tarafndan kullanlmas mmkn potansiyel sava ajanlar arasnda hardal gaz, sinir gaz, sarin, soman veya VX gibi kimyasal ajanlar ve botulism, toksin, antrax ( arbon )ve varola gibi bakteriler yer alr.

  Pratik olarak mevcut ve laboratuarda gelitirilen hastalklar sava ajan olarak

  kullanlabilir.

 • Bu tehditlere kar insan hayatn ve stratejik tesisleri korumak iin en etkili yntem salam snaklar oluturmaktadr.

  Tahrip edilemez bir snak yaplmas mmkn olmamasna karn, iyi korunmu bir

  hedefi yok etmek iin harcanmas gerekecek byk aba ve olas kayplar saldrgan saldrdan vazgemek zorunda brakabilir.

  Bu durumda snak, insanlar hayatta tutma ve bunun iin gerekli olan yaam destek

  sistemlerini, zararl etkilere kar istenen dzeyde koruyacak bir sisteme sahip olmaldr.

  2.TANIM

  SIINAK Nkleer ve konvansiyonel silahlarla, biyolojik ve kimyevi harp maddelerinin tesirlerinden ve tabii afetlerden insanlarla, insanlarn yaamas ve lkenin harp gcnn devam iin zaruri canl ve cansz kymetleri korumak maksadyla ina edilen korunma yerleridir.

  3.SIINAK ZELLKLER

  Patlamaya kar dayankllk, Gaz szdrmazll, Su szdrmazl, Elektromanyetik radyasyona kar dayanm ve ok yaltmn salamaldr. D atmosfer yaanamaz durumda olduundan snak iinde yapay bir atmosfer

  oluturularak insanlarn minimum destekle kurtulmalarn salamak gerekir. 4. YASAL MEVZUAT 29 Eyll 2010 ARAMBA Resm Gazete Say : 27714

  3194 Sayl mar Kanununa Gre Dzenlenmi Bulunan mar Ynetmeliklerine Snaklarla lgili Ek Ynetmelikte Deiiklik Yaplmas Hakknda Ynetmelik

  Bayndrlk ve skan Bakanlndan:

  Madde 1 25/8/1988 tarihli ve 19910 sayl Resm Gazetede yaymlanan 3194 Sayl mar Kanununa Gre Dzenlenmi Bulunan mar Ynetmeliklerine Snaklarla lgili Ek Ynetmeliin bal Snak Ynetmelii olarak deitirilmitir. 5. SIINAK ETLER 1) Kullanacaklara Gre 2) Kullanm Amacna Gre 1. Kullanacaklara Gre Snak eitleri a) zel snaklar: zel snaklar: zel veya kamuya ait yaplarn en alt bodrum katlarnda veya topraa oturan ksmlarnda veya Planl Alanlar Tip mar Ynetmelii ile belirlenen yap yaklama mesafesine aykr olmamak ve ana yap ile bu Ynetmelie uygun olarak korunakl balant salanmak kaydyla;

 • bahelerinde, yer stnde veya yeraltnda radyoaktif serpinti etkilerine, kimyasal ve biyolojik harp maddelerine, nkleer silahlarn zayflam basn ve s tesirlerine ve konvansiyonel silahlarn para tesirlerine kar korunmak amacyla ina edilen serpinti snaklardr. b) Genel Snaklar Nfus ve trafik younluunun fazla olduu yerlerde darda bulunan halkn korunmasn salamak amacyla yaplan yaplardr. 2. Kullanm Amacna Gres Snak eitleri a) Basn snaklar b) Serpinti snaklar a) Basn Snaklar: Nkleer silahlarn ani (k, s, basn ve ilk radyasyon) ve kalnt (radyoaktif serpinti) etkileriyle, konvansiyonel silahlarn tesirlerine, kimyasal ve biyolojik harp maddelerine kar korunmak amacyla Devlet tarafndan ina edilen snaklardr. b) Serpinti snaklar: Bu snaklar; kimyasal ve biyolojik harp maddelerine, nkleer silahlarn zayflam basn ve s tesirlerine ve konvansiyonel silahlarn para tesirlerine kar korunmay salayan snaklardr. Serpinti snaklar yapm usulleri; Bina ve tesislerin en alt bodrum katlarnda veya topraa oturan katlarnda yaplr. Mmkn olmad takdirde, uygulama imar plan veya planda hkm yoksa Planl Alanlar Tip mar Ynetmelii ile belirlenen yap yaklama mesafesine aykr olmamak ve ana yap ile bu Ynetmelie uygun olarak korunakl balant salanmak kaydyla bahelerinde, Topran yapsna gre yer stnde veya tamamen veya ksmen yeraltnda yaplr. Ancak tamamen topran altnda kalmak kouluyla, parselin yol cepheleri hari yan ve arka bahe yap yaklama mesafeleri iinde de bitiik parseldeki yaplar hibir ekilde etkilememek kouluyla snak yaplabilir. Serpinti snaklarnn yer stnde veya ksmen yeraltnda yaplanlar TAKS hesabna dhil edilir.Ana yapdan ayr tamamen topran altnda kalanlar ise TAKS hesabna dhil edilmez. Snaklar emsal hesabna dhil deildir. Standartlar: Serpinti snaklarnda, snan binann bodrum katnda yer altnda veya yer stnde ya da bahede yer altnda veya yer stnde olmasna baklmakszn ;bu llere, zrllere ilikin standartlar da dhil olmak zere Trk Standartlar Enstitsnce hazrlanan tm standartlara ve dier mevzuata uyulur. 6. SERPNT SIINAKLARI UYGULAMA YAPILARI Madde.7 Bu maddede belirlenen istisnalar dnda her trl tesis ve binalarda yaplr. Onayl yap ruhsat eki mimari projesinde; a) 12 ve daha az bamsz blm olan sadece konut kullanml yaplarda, b) Emsal hesabna konu alan 1500 m2den az konut d kullanml yaplarda,

 • c) Konut kullanml bamsz blm says 12 ve daha az olup, emsal hesabna konu alan 1500 m2den az olan konutla birlikte ayn zamanda konut d kullanml yaplarda, ) Toplam yatak says 50 ve daha az olan yurt, kou, misafirhane, yatakhane, bakmevi, otel, pansiyon, hastane gibi kalc veya geici konaklama yaplan tesislerde, d) Toplam yatak says 50 ve daha az olan yurt, kou, misafirhane, yatakhane, bakmevi, otel, pansiyon, hastane gibi kalc ve geici konaklama tesislerinden farkl kullanmlar da ieren, emsal hesabna konu alan 1500 m2den az tesislerde, e) Emsal hesabna konu alan 3000 m2den az olan her trl sanayi tesisleri, akaryakt ve LPG istasyonu, depo, antrepo, besihane, tavuk iftlii, sera ve benzeri olarak belirlenen ve bakaca bir kullanm iermeyen yaplarda, f) Ceza infaz kurumlar, tutukevleri gibi youn gvenlik gerektiren ve nlem alnan yaplarda, g) Tamam 8 inci maddede belirlenen l ve standartlarda yaplm olan ve bu Ynetmeliin 5 inci maddesinin (a) bendinde saylan tehlikelere kar korunakl olarak ina edilen yaplarda, snak yapma zorunluluu aranmaz. Bir imar parselinde ayn veya farkl kullanm kararna haiz birden fazla bina bulunmas durumunda, snak hesab her bina iin ayr ayr yaplr. Bu maddeye gre snak gerektirdii tespit olunan her yap iin ayr ayr snak yeri ayrlabilecei gibi, bu yaplar ile korunakl bir balant salanmak ve snak gerektirdii tespit olunan yaplarn toplam ihtiyacn karlayacak byklkten az olmamak kaydyla parselde ortak bir veya birden fazla snak yaplabilir. Uygulama imar plan karar ile toplu yap kapsamna alnan ve ortak kat mlkiyeti kurulan birbirine bitiik parsellerde, ana yaplar ile korunakl balant salanmak kaydyla, snak gerektiren yaplarn toplam ihtiyacn karlayacak byklkte tek bir serpinti sna yaplabilir. Ancak bu yaplarda, her parselde bu Ynetmelik kapsamnda snak incelemesi yaplp snak yeri tespit ve tahsis olunmadka kat mlkiyeti bozulamaz, yeni yap ruhsat dzenlenemez. Bu maddedeki l ve miktarlarn zerinde olan tarm, hayvanclk ve sanayi tesislerinin dorudan retimle ilgili yaplarnda; snak yeri aranp aranmayacana, blgenin zellii ve tesislerin lke ve blge asndan stratejik nemine ilikin olarak Milli Savunma Bakanl, ileri Bakanl ve Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanlnn uygun gr alnarak il idare kurullarnca karar verilir. mar planlar ile bu Ynetmelie aykr hkmler getirilemez. 6.1 GEREKTNDE SIINAK OLARAK KULLANILABLECEK YAPILAR Madde 10- Yaplacak metrolarn gerektiinde genel snak olarak ina edilmeleri esastr. Sinema, tiyatro, elence yeri, otopark, garaj, kapal ar ve pasaj gibi yap ve tesislerin yeraltnda ina edilmelerini tevik iin belediyelerce her trl kolaylk salanmas ve buralarn gerektiinde genel snak olarak kullanlmas iin gerekli tedbirlerin alnmas zorunludur. 7. SIINAKLARIN BAKIMI VE DENETM Madde 12- (Ek: 6.3.1991/20806 R.G.) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce yap kullanma iznine balanm ve balanacak yaplardaki snak ve snak olarak kullanlacak yerler mlki idare amirliince tespit edilerek snak kayt defterlerine ilenir.

 • Resmi ve zel btn tesis ve binalara ait snaklarn bakm ve muhafazas snan bulunduu binann grevlendirilen yneticisi denetiminde bina koruma amirince salanr. Meskenlerdeki snaklarn bakm ve muhafazas ise, bina malik ve yneticilerince salanr. Snak ve snak olarak kullanlacak yerlerin denetimleri, Mlki dare Amirinin sorumluluunda belediyeler ve mahalli sivil savunma birimlerince yaplr. 8. DAR HKMLER MADDE 14 Snak yeri ayrlmas zorunlu bulunan bina ve tesislere, ruhsat eki mimari projesinde gerekli snak yeri ayrlmadka ve gerekli bilgiler mimari, statik ve mekanik tesisat projelerine ilenmedike yap ruhsat dzenlenemez. Yap ina edildiinde, Ynetmelie ve yap ruhsat eki projelerine uygun olarak snak tesis edilmedike ve denetime ynelik fenni mesuliyet stlenen mimar ve mhendislerin denetim raporlarnda snakla ilgili hususlar belirtilmedike, yap kullanma izni veya ksmi kullanma izni verilemez. Ruhsat eki onayl mimari projenin bir rnei ile denetime ynelik fenni mesuliyet stlenen mimar ve mhendislerin uzmanlk alanlarna uygun denetim raporlarnn snaklara ilikin blm, ilgili idarelerce mlki idare amirliine gnderilir. Yap kullanma izni verilmi yaplarn snak olarak ayrlm blmlerinde Ynetmelie aykr olarak deiiklik yaplamaz. 9. SORUMLU MAKAM MADDE 18 Bu Ynetmeliin uygulanmasndan yap ruhsatn ve yap kullanma izin belgesini dzenleyen idareler yetkili ve sorumludur. Valiliklerin ve bykehir belediyelerinin gerektiinde denetim yetkisi sakldr. 10. GR ALMA MADDE 19 Bu Ynetmeliin uygulanmasnda plan, proje, yap ruhsat, yapm, yap kullanma izni ve kat mlkiyeti gibi imarla ilgili tereddde dlen hususlarda Bayndrlk ve skn Bakanlnn, radyasyon geirgenlii dhil dier hususlarda Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanlnn yazl gr alnr ve bu gre uyulur. 11. MMAR YERLEM VE GENEL PROJE DZENLEME

  Proje safhalar neri projesi 1/200 lekli

  n (avan) proje genellikle 1/100 lekli

  Uygulama projesi 1/50 lekli

  Detay projesi 1/20, 1/10, 1/5, , 1/1, 2/1 vb. lekli, ll,

  Not - Detay projesine ait her pafta, ilgili detayn zelliini tam olarak belirleyen ve TS

  88.e uygun bir para veya malzeme listesi iermeli. 11.1 MMAR TASARIM ESASLARI Byklk: 1 m2 / kii (wc, du, mutfak nii hari)

 • Kii saysnn hesaplanmasnda onayl imar plan veya yap ruhsat eki mimari proje esas alnr. Kii says dhil snaklara ilikin hususlarn mimari projenin ilgili paftalarna ilenmesi zorunludur.

  Kii adeti konutlarda: 4 kii / daire

  Yurt, kou, misafirhane, yatakhane, bakmevi, otel, pansiyon ve hastane gibi kalc veya geici konaklama amal tesislerde; onayl mimari projesinde belirlenen yatak says %20 artrlr.

  Dier bina ve tesislerde : Emsale konu alann 20ye blnmesi ile bulunur. Snak yaplmas zorunlu olan akaryakt ve LPG istasyonu, depo, antrepo ile

  besihane, tavuk iftlii, sera gibi tarm ve hayvanclk tesisleri ve her trl sanayi tesislerinin dorudan retimle ilgili yaplarnda kii adedi; iletme ruhsatna esas onayl yap ruhsat eki mimari projesinin ekinde yer alan fizibilite ett raporunda belirtilen bir vardiyada ayn anda alacak en fazla personel saysdr.

  Snak alan wc, du ve mutfak nii hari net 9 m2nin altnda belirlenemez. Serpinti snaklarnda her yz kii iin erkek ve kadn olmak zere ayr ayr birer wc

  ve lavabo yeri ayrlr. Ksuratlar 100 saysna tamamlanr. hel ta yerine klozet kullanlmal. Snaklarn i ykseklii; net min. 2.40 m. D duvar kalnl; En az 60 cm. beton, 75 cm. tula veya ta ya da tamamen topran

  altnda kalmak kouluyla 90 cm. sktrlm toprak . Yer ve tavan deme kalnlklar iin de ayn llere uyulur.

  Duvarlarda dorudan d havaya ak pencere v.b gibi aklklar yaplmaz. jeneratr iin snak alan dnda bir alan makine dairesi olarak tasarlanmaldr. Havalandrma santral iin korunma duvarlar iinde snak mahallinden ayr ayr bir

  mekanik mahal tespit edilir. Giri yeri: Snan girii demir kapl ve en az bir adet dik a dnl olmaldr. 100 m2 den byk snaklarda iki kn salanmas zorunludur.

 • Bu yap eleman ve malzemeleri ile bunlarn yerine veya bunlarla birlikte kullanlacak dier yap eleman ve malzemeleri, radyoaktif serpintiye kar geirgenlik ve korunma katsaylar da dikkate alnarak, yapnn, yap elemannn ve malzemenin zelliine, direncine ve geirgenliine gre mimari proje, statik proje ve mekanik tesisat proje melliflerince gerekli hesap yaplmak ve projelerde gsterilmek suretiyle tamamen veya ksmen birbirlerinin yerine kullanlabilir.

  Ana yap ile snak arasnda yaplacak balant elemannn duvar, yer ve tavan

  deme kalnlklar iin de bahede yer altnda veya yer stnde olmasna baklmakszn ayn ller dikkate alnr.

  Balant elemannn genilii 1.20 metreden az olamaz.

  12. MEKANK TASARIM ZELLKLER VE ESASLARI

  Mekanik Tasarm Sistemleri kaynak ve mevzuat Snak Ynetmelii

  Havalandrma Mutfak Shhi Tesisat

  Yangn Ynetmelii

 • Duman tahliye

  Standartlar

  Mimari-mekanik Proje hazrlama ve uygulama esaslar neri projesi Bir amac gerekletirmek iin; rnein, bir ortamn stlmas, havalandrlmas veya

  iklimlendirilmesi vb., projelendirmeye esas neriler deerlendirilerek, yerine gre 1/200 lekli plan,

  ema vb. ile aklamalar ieren rapor ve plandan oluan proje. n (avan) proje neri projesindeki veriler ile mal sahibi veya yetkili kurumlarn nerileri de gz

  nne alnarak, tesisat ve elemanlarnn ortamlardaki yerletirme konumlarn belirleyen ve genellikle 1/100 lekli planlarla, projelendirmeye esas, ana esaslar belirleyen rapor ve plandan oluan proje.

  Uygulama projesi n projede kabul edilen esaslara gre hazrlanan ve amalanan tesisin

  gerekletirilmesinde gerekli tesis elemanlarnn byklk ve boyutlaryla zelliklerini saptayan, tesisat elemanlarnn hacimlerdeki yerletirilme konumlarn belirleyen, dier yap elemanlaryla olan balantlarn gsteren 1/50 lekli planlarla (kat planlar, kolon emalar, akm emalar vb.), uygulama iin gerekli ana verileri ve aklamalar ieren rapor ve planlardan oluan proje.

  Detay projesi Uygulama projesinde gsterilen tesisat elemanlarnn yapm, yerletirilmesi ile dier

  tesisat ve yap elemanlaryla ilikilerinin kurulmas iin tesisat elemannn, byklyle orantl olarak en az iki

  izdm dzleminde 1/20, 1/10, 1/5, , 1/1, 2/1 vb. lekli, ll, toleransl, yzey przll ilemeiaretli ve malzeme listesi (TS 88) olarak gsteren teknik resimlerden oluan projeler.

  Not - Detay projesine ait her pafta, ilgili detayn zelliini tam olarak belirleyen ve TS 88.e uygun bir para veya malzeme listesi iermeli.

  12.1 HAVALANDIRMA Havalandrma: Snan eidi ne olursa olsun mekanik havalandrma yaplmas

  zorunludur. Havalandrma tesisatnn grevi Korunma amal oda koullar ile barnmak zorunda olan insanlar iin yeterli ve temiz

  havann uygun koullarda snak iine gnderilmesidir. Ortam koullar Yeterli hava deiimini salayarak O2 seviyesi > %19 CO2 seviyesi < % 2 olmaldr. Radyasyonlu,biyolojik ve kimyasal tozlarn ve paralarn ieriye giriini nlemek iin; Pi - Pd = p = 50 Pa basn fark salanmaldr

 • Snak havasnn temizlenmesi Havalandrma sistemi koruma ve normal durumda alacak ekilde dzenlenmelidir. Normal durumda dardan hava sadece G4 kaba filtreden geirilerek ieri alnr.

  Koruma zamanlarnda; Dardan alnan hava; G4 kaba, nkleer tip hepa, aktif karbon filtre veya kum havuzu gibi filtreleme sisteminden geirilerek snak ierisine verilir.

  Koruma zamanlarnda hava stlmaz/ soutulmaz / nemlendirilmez Koruma durumunun ilk konumu, d atmosfere kapal konum olup snak iindeki

  hava sirkle ettirilir, filtrelenir ve temizlendikten sonra tekrar snak iine verilir. Gerekli durumlarda oksijen eklenir, karbondioksit atlr. Snak pozitif basnta tutulur.

  Koruma durumunun ikinci konumu dardaki havann filtrelenerek temizlenebilecei

  durum olup dardan minimum miktarda hava alnr. NBC filtrelerinde temizlenen hava sirkle eden hava ile kartrlarak snak iine

  verilir. Filtrasyon sistemi snak iinde pozitif basn yaratarak ieriye zehirli ajan girmesini nler.

  Snan bulunduu blgede yangn tehlikesi yksek ise nce mutlaka kum havuzu

  sistemi kullanlmaldr. Snak havalandrmas iin koruma zamanlarnda, bir kii iin gerekli olan hava

  debileri alnr. Debi kapasite deerleri minimum deerler olup, tasarmda hava kalitesini arttrc her

  trl ilave nlem kullanlabilir

 • Kanal dizayn, menfez says ve yerleimi mekanik tesisat proje mellifi tarafndan dzenlenir.

  Bu dzenleme TS 3419 Havalandrma ve klimlendirme Tesisleri-Projelendirme Kurallar ve TS 3420 Havalandrma ve klimlendirme Tesislerini Yerletirme Kurallar standartlar gz nne alnarak yaplr.

  Hava dalm Besleme ve k azlar, havalandrlmas istenen hacmin geometrik biimine uygun

  olarak besleme havas tm hacmi tarayarak, hacimde esintisiz ve etkin bir havalandrma salayacak,

  Binann mimarisini bozmayacak ekilde yerletirilmelidir. Bu nedenle yerletirmede

  tavan veya tavana, duvara yakn dey yzeyler ye tutulmaldr.

  Kanal Malzeme zellikleri

  Mekanik havalandrma iin tesis edilen havalandrma kanallarnn elik, alminyum ve benzeri malzemeden yaplm olmas gerekir.

  Btn mekanik havalandrma sisteminde kullanlacak kanallarn yeterli sayda ask

  elemanlar ile balanmas arttr.

  Kanal kaplama malzemesinin, en azndan zor alevlenici malzemeden olmas gerekir.

  Santral Malzeme zellikleri Paneller ift cidarl alminyum, elik veya galvaniz (X) nlarnn zararl etkilerinden korunmak iin hcre ii 1,2 mm kurun levha kapl Ayrca taze hava kurun eliminatrden geer

  Hcreler son derece rijit ve szdrmaz

  Cihaz ii basnc yenebilmesi ve havay transfer iin yksek basn reten fanlar tecih

  edilir.

 • 12.2 DUMAN TAHLYE

  Yangn ynetmelii MADDE 59- (1) lgili mevzuatna uygun olarak 100 m2den byk olan snaklarda, duman tahliye sistemi kurulmas

 • Bu Ynetmelie gre alglama, uyar ve sndrme sistemlerinin yaplmas mecburi olan binalarn snaklarnda, belirtilen bu sistemlerin kurulmas arttr.

  10 hava deiimine gre hava debisi tespit edilir

  Mekanik duman kontrol sistemleri iin tesis edilen havalandrma ve tahliye kanallarnn elik, alminyum ve benzeri malzemeden yaplm olmas gerekir.

  Btn mekanik havalandrma ve duman tahliye sisteminde kullanlacak kanallarn

  yeterli sayda ask elemanlar ile balanmas arttr.

  Kanal kaplama malzemesinin, en azndan zor alevlenici malzemeden olmas gerekir.

  12.3 HJYEN TEDBRLER

  Hijyen tedbirleri: Snak biriken plerin ve insan pisliklerinin kolayca atlmasn salayc zellikte

  olmal, hel ta yerine klozet kullanlmal ve mmknse radyoaktif szntya kar ilave

  tedbirler de alnarak wc gideri kanalizasyona balanmaldr. Snaklardan dar yaplacak pis su balantlarnda direk olarak kanalizasyon

  balants yapld durumda geri tepmeyi engellemek zere geri tepme ventili uygulamas yaplmaldr.

  12.4 ENERJ KAYNAI

  Snak havalandrma fannn enerji ihtiyac fan elektrik motoruna uygun kapasitede bir jeneratr ile karlanmal,

  jeneratr iin snak alan dnda bir alan makine dairesi olarak tasarlanmaldr. Snaklar ulusal enerji datm ebekesine baldr.

 • Enerji kesintisi halinde snan dizel jeneratr sistemi devreye girer. Jeneratr says snan nemine gre deiir.

  Jeneratr egzozu dorudan darya verilmelidir. Jeneratrn devre d kald durumlarda ise, enerji ihtiyac fana bal insan gc ile

  alan evirmeli kol yardm ile karlanmaldr. 12.5 AYDINLATMA

  Zorlu snak koullar salam ve dayankl aydnlatma sistemlerine ile yksek neme ve titreimlere dayankl kablolamaya sahip olmaldr.

  Yedek enerjinin yan sra nemli odalar ve koridorlar iin akl acil durum aydnlatmas zorunludur.

  12.6 UYGULANAMAZLAR

  Snak mekannn dzenlenmesi esnasnda, gaz, kalorifer ve dier tehlike arz edebilecek borular mmkn olduunca snak ierisinden geirilmemelidir.

  me suyu ve atk su borular snak ierisinden geirilebilir. 13. DONANIMLAR

  Duvar gei eleman

  yayl izalatr

 • zel snak kaps

  Patlamal korumal ar basn tahliye valfleri

  14. TASARIM ETLER VE DETAYLARI

  Nkleer tip filtreli Havalandrma+ egzoz+ duman tahliyeli sistem

 • Kum filtreli Havalandrma+ egzoz+ duman tahliyeli sistem

 • 11. UYGULAMA RNE

  BR YERNE AT RNEK SIINAK HESABI Toplam naat Alan : 3000 m2 Snak Alan : 3000 / 20 = 150 m2 Snaktaki kii adedi : 150 m2 x 1 m2/kii = 150 kii Kii bana normal ve koruma halinde hava ihtiyac : 3 m3/h-kii Toplam hava ihtiyac : 150 kii x 3 m3/h-kii = 450 m3/h

  1- Kum Filtreli Hesap;

  60 m3/h hava iin 1 m3 kum hacmi Kum havuzu hacmi = 450 m3/h / 60 = 7.5 m3 Kum depolama ykseklii = 2 m.

 • Kum havuzu alan = 7.5 m3 / 2 m = 3.75 m2

  Kum havuzu difzr hesab ; H 450

  A= -------------- = -------------- = 0.083 m2 3600 * V 3600 * 1,5

  A = Difzrde olmas gereken deliklerin toplam alan A= H = Difzrden geen kirli hava miktar V = Hava hz 1,5 m/s

  Delik Doluluk oran 0.50 olan 2mm.delik apl hazr sa kullanlarak diffzr

  oluturulmaldr ve 0.166 m2 delik ap 2 mm. olan delikli sa kullanlmaldr.

  Fan Basn Hesab; Giri Hcresi 25 Pa Aktif Karbon Filtre 180 Pa Kanal kayb 15 Pa Menfez kayb 25 Pa Fan Hcre Kayb 13 Pa Kum Filtresi 200 Pa Pozitif i basn 50 Pa Toplam 508 Pa 450 m3/h - 510 Pa kapasitesinde fan seildi.

  2- Nkleer Tip Hepa Filtreli hesap;

  Giri Hcresi 25 Pa Hepa Filtre 450 Pa (200 -750 Pa) Aktif Karbon Filtre 180 Pa Kurun Eliminatr 23 Pa Fan Hcre Kayb 13 Pa Kanal Kayb 15 Pa Menfez kayb 25 Pa Pozitif i basn 50 Pa Toplam 781 Pa 450 m3/h - 800 Pa kapasitesinde fan seildi. (Hava hzna ve kullanm debisine gre hesap filtre abandan kontrol edilmelidir.) Havalandrma santral fannn insan kol gc ile altrlabilmesi iin gerekli mekanik

  nlem alnmaldr. Bu durum proje zerine dikkat ekecek ekilde yazlmaldr. 3- Yangn Duman Tahliye Fan Hesab;

  H = a* b * h Snak hacmi m3 h = Snak ykseklii H = 150 x 10 * 2.40 = 3600 m3 V = H * n = Debi m3/h n = Saatteki hava deiim says (10 defa) V= 3600 * 10 = 3600 m3/h

 • Fan Basn Hesab; Menfez kayb 25 Pa Kanal menfez kayb 15 Pa Giri Hcresi 10 Pa Toplam 50 Pa 3600 m3/h - 50 Pa kapasitesinde yangn duman tahliye fan seilmitir.

  Kanal hesabna balayabilmek iin aadaki admlarn izlenmesi gerekir: 1. Hava debisini hesaplaynz. 2. Menfez saysn tespit ediniz. 3. Menfez llerini belirleyiniz. 4. Hava debisine gre kanal kesitlerini belirleyiniz. 5. zel direnleri hesaplaynz. 6. Toplam basn kaybn hesaplaynz.

  Snak havalandrma kanal hesab yaplr iken kanaldaki balang hzn yaklak 6

  m/s olarak almak uygun olacaktr. Menfez seimlerinde k hz takribi 2,5 m/s alnmas uygundur.

  ---------------------------