trijenerasyon kojenerasyon projelendirme mühendislik danışmanlık

of 37/37
The art of Engineering KOJENERASYON GENSET TRIJENERASYON GENSET

Post on 01-Jul-2015

389 views

Category:

Business

11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Trijenerasyon Kojenerasyon Projelendirme Mühendislik Danışmanlık www.BerrMuhendislik.com

TRANSCRIPT

  • 1. The art of EngineeringKOJENERASYON GENSETTRIJENERASYON GENSET

2. The art of Engineeringwww.Ber r Indust ry.comwww.Ber rConsul t ing.com 3. The art of EngineeringKO J E N E R A S YO N T R J E N E R A S YO N T E S S TA N IML AMA L A R IB R L E K I S I G S S T EML E R K K T P 3 1 0 ~ 5 . 7 5 0 KW G E N S E Twww.Ber r Indust ry.comwww.Ber rConsul t ing.com 4. The art of EngineeringGENEL AIKLAMALARD O A L G A Z MOTORU, KK L E K L KOJENERASYON VE T R J E N E R A S Y O NS S T E M L E R N D E EN YAYGIN KUL LANIMA S A H P OLAN, B R L E K OLARAK E L E K T R K VE I S I R E T M C H A Z I D I R . 0 ~ 3 0 MW K K L E K L E N E R J R E T M T E S S L E R 3 0 ~ 9 0 MW O R TA L E K L E N E R J R E T M T E S S L E R 9 0 ~ . MW B Y K L E K L E N E R J T E S S L E R O L A R A K A N I L M A K TA D I R .KO- JENERASYON : E L E K T R K + I S I T M A S U Y UT R - JENERASYON : E L E K T R K + I S I T M A S U Y U + S O U T M A H AVA S INOT: B U D O S YA G E N E L O L A R A K , G A Z M O T O R L U S S T E M L E R E L E A L M A K TA D I R . 5. The art of EngineeringMI T S U B I S H I Y K S E K V E R ML G A Z MOTO R LU T R J E N E R A S YO NTRJENERASYONDA GREN YAKIT VE IKAN ELDELERN YZDES DYAGRAMI 6. The art of EngineeringMI T S U B I S H I ME G A N I N JA G E N E R AT R S E T . 1 5 0 0 KW1500 KW MITSUBISHI GS16R2-PTK MODEL PAKET TP KOJENERASYON GENSET 7. The art of EngineeringMI T S U B I S H I ME G A N I N JA G E N E R AT R S E T . 1 5 0 0 KW1500 KW MITSUBISHI GS16R2-PTK MODEL PAKET TP KOJENERASYON GENSETAnlald zere, 40Ft. Bir konteynra sahipKojenerasyon Motoru 1.500 KWe Elektrik ileyaklak 1.500 KW Is retimi yapabilmektedir.retilen s; hem motor ceketlerinde dolaan suhem de egsoz s geri kazanm yapan bir scakhava eanjrnden salanmaktadr. 8. The art of EngineeringMI T S U B I S H I ME G A N I N JA G E N E R AT R S E T . 1 5 0 0 KW1 5 0 0KWlk Mo t o r 5 0Hzf re k a n s n d a %4 2 , 1 ve rimes a h ip t ir. Ayrc a d o a lg a zi e ri i d ik k a t e a lnma ld r.Silindir ceket indekis o u tma s u yu 8 8 C de ves a a t t e 7 8 m3 d o la mya pma k t a d r.Eg z o z k n a k o n u la c a ko la n a t k s k a z a n ile 7 , 8bar 820Kg buharret ilebilecekt ir. 9. The art of EngineeringMI T S U B I S H I Y K S E K V E R ML G E N E R AT R S E T GAZ MOTORU GENERATR SET BLEENLER 10. The art of EngineeringMI T S U B I S H I Y K S E K V E R ML G E N E R AT R S E T 1500 KW MITSUBISHI GS16R2-PTK MODEL PAKET TP KOJENERASYON GENSET 11. The art of EngineeringKO J E N E R A S YO N T E S S N T E S P T L E R TRJEN YATIRIMI NCESNDE BLNMES GEREKEN KONULARA. Ener j i Tes i s i K u r m a A m a c N e d i r ?B. E l e k t r i k h t i y a c N e d i r ?C. I s / B u h a r h t i y a c N e d i r ?D. S o u h t i y a c N e d i r ?E. Kurulu Trafo Gc Nedi r?F. Ya t r m M a l i y e t i N e O l m a l d r ?G. l e t m e M a l i y e t i N e O l m a l d r ?H. Ya t r m G e r i D n m S r e s i N e O l m a l d r ?I . Te k n i k D a n m a n a h t i y a c m Va r M d r ? 12. The art of EngineeringKO J E N E R A S YO N H T YA C I O L A N L E TME L E RTRJENERASYON VE KOJENERASYON SSTEMNE HTYA DUYAN TESSLERA. Kt, Aa ve Kereste EndstrisiB. Seramik, Tula ve imento SanayiC. Tekstil Sanayi, Atk Su Artma TesisleriD. Cam FabrikalarE. Demir elik EndstrisiF. Madencilik letmeleriG. Oteller ve Sosyal TesislerH. Eitim Yaplar ( Okul ve Kampuslar)I. Hava Alanlar, Askeri Birlikler ve Hapishaneler 13. The art of EngineeringD O A LG A Z MOTO R U N U N AVA N TA J L A R ID O A LG A Z M OT O R L A R I , K K L E K L KO J E N E R A S YO N S S T EM L E R N D E E NYAYG I N K U L L A N IMA S A H P O L A N S S T E M M O D E L D R .D O A L G A Z M OT O R L U KO J E N E R A S YO N S S T E M L E R N N AVA N TA J L A R I , K I S A C A : YAT I R IM I E KO N OM K T R . L E T M E S B A S T T R . R N / R E T M O L A R A K V E R M L D R . T E M Z B R E N E R J R E T M E K L D R .T E K P R O B L E M, D O A LG A Z I N T H A L B R YA K I T O L U U D U R .NOT: M OT O R Y E T K L S E R V S L E R , A L I MA S A AT N B A Z A L A R A K P E R YO D K B A K IMV E Y E N L E M E H Z M E T L E R N V E R M E K T E D R L E R . R N E N : 2 Y I L S O N U N D A 9 . 0 0 0 S A AT A L I MI B R M OT O R N S E R V S , PA R AY E N L E ME V E B A K IM H Z M E T 1 0 /h x 9.000 h = 90.000, - DUR. 14. The art of EngineeringD O A LG A Z MOTO R U N U N AVA N TA J L A R I ENERJNN TAINMASINDA VE KULLANIMINDA KAYDA DEER EKLDE VERM ARTIISALAR . ELEKTRK DAITIM VE LETM KAYIPLARI DMEKTEDR VE SSTEMNLETMESNDE ESNEKLK SALAR . ZELLKLE SERA ETKSNN ANA SEBEB OLARAK GSTERLEN KARBONDOKST (CO2)YAYIMINDA AZALMA GRLR. RZGAR TRBNLER VE HDROELEKTRK SANTRALLER 2~3 SENEDE KURULURKENKOJENERASYON TESSLER 6 AY GB KISA BR SREDE KURULABLMEKTEDR . YAKIT EKONOMS SALAR . YAKITTA VERML VE EBEKE ELEKTRK KALTESNDEN DAHAY BR ELEKTRK ENERJ RETM EKLDR . LETME MALYET DKTR . OTOMASYON SSTEM LE RAHATLIKLA KONTROLEDLEBLR . AYRICA 10 DK. ERSNDE DEVREYE GREBLEN SSTEMLERDR . DEVREYEGRME ZAMAN KAYIPLARI AZDIR. 15. The art of EngineeringOrtaklkSzlemesiENERJ RKETYakt AlmSzlemesiElektrik SatSzlemesiFinansmanAnlamasTedarikiAnlamas SigortaAnlamasLisans ve zinlerTesis letmeAnlamasSigorta irketi Tesis Operatrletme SistemiYakt Datm irketiGDA - BOTAFinansBankalarFinansrlerHibe ve TevikAna Mteahhitirket Ortaklar PMUMEPDKAlt YklenicilerTedarikilerE N E R J T E S S YAT I R IM B L G Z E T TA B L O S U 16. The art of EngineeringFinansman AnlamasYakt Alm SzlemesiTedariki AnlamasTesis letme AnlamasSigorta AnlamasElektrik Sat SzlemesiLisans ve zinlerE N E R J T E S S YAT I R IM K A R A R A AMA L A R I A I K L AMA S ITrkiye Kalknma Bankas A.., Akbank, Yap Kredi, Bankas, ABN Amro veDaruma Finans. Gibi finansal yatrm kredisi salayan kurululardr.GDA - retim Amal Gaz Kullanm Szleme ve Hat Balants Szlemesi.a- ) Avam Projesi: Yerleim ve Genel Hat Projeleri, Makine Ekipman Kapasitesi veListesi, nat Yerleim Planb- ) Uygulama Projesi: naat Uygulama Plan Mekanik Montaj Uygulama PlanElektrik Montaj Uygulama Plan Otomasyon Uygulama PlanSCADA, ve Bakm Teknisyen ve Mhendislerinin Sevk ve daresi letmesi.Tesis Makine Tehizat Ve Risk Sigortas Zorunludur ve Yaplmaldr.EPDK, TEA, MYTM ve PMUM SzlemeleriEPDK retim Lisans zinleri ve Szlemeleri 17. The art of EngineeringE N E R J T E S S T E K N K P L A N L AMA A D IML A R ILMLER MEKANK ELEKTRK JEOLOJK LMLERN HAZIRLANMASIPROJE ZMLER YK OTOMASYONU PROJES, SCADA PROJES, ELEKTRKSEL KLTLEME PROJESHARMONK ALIMALAR HARMONK LMLERNE GRE YLETRME PLANLANMASI.ANTYE SAHA FZBLTE ALIMALARI SAHA AKI PLANININ MEKANK VE ELEKTRKSEL YAPILMASI.DETAY PROJE ARTNAME SZLEMELER TESSN DETAYLI ELEKTRK VE ISI PROJELERNN HAZIRLANMASI.BAKIM PLANLARI SZLEMELER MEKANK VE ELEKTRK PLANLAMALARININ YAPILMASIORTA GERLM SSTEM ALIMALARI ORTA GERLM SSTEMNN DETAYLI NCELENMES.YK OTOMASYONU ALIMALARI YK ATMA OTOMASYONU SSTEMNN PLANLANMASI.SCADA ALIMALARI SCADA OTOMASYONU SSTEMNN PLANLANMASI.ELEKTRKSEL KLTLEME SSTEM ALIMASI KONTAK EMNYETL KORUMA SSTEMNN PLANLANMASI.SATI SZLEMES KONTROL ALIMASI MAKNE TEHZAT VE ELEKTRK ALIM SATIM PLANLAMASI.DEVREYE ALMA ALIMALARI DEVREYE ALMA TEKNK SEVK VE DARESNN PLANLANMASI.ZN LSANS ALMA ALIMALARI LSANS ALIMALARI VEKABULLERN HAZIRLANMASI.TEKNK VE LETME ETM ALIMALARI PERSONEL TEKNK VE LETME ETMLERNN PLANLANMASI. 18. The art of EngineeringKO J E N E R A S YO N T R J E N E R A S YO N T E S S T E K N K B L G L E R Z E T B R L E K I S I G S S T EML E R K K T P 3 1 0 ~ 5 . 7 5 0 KW G E N S E T 19. The art of EngineeringD O A LG A Z MOTO R U ( MOTO R & A LT E R N AT R )TEMEL ZELLKLERMAKNE MODEL 18KU30GSI MITSUBISHISLNDR SAYISI 12 SLNDRDEVR SAYISI 750 ~ 1500 RPMGENERATR IKI GC 5.750 KWGENERATR VERM* %48 EFF.GENERATR IKI VOLTAJI 11/6.6 KVISI GER KAZANIMI 1077 KWYAKIT SARFYATI 1045 Nm3TOPLAM VERM ( ELEKTRK+ISI ) < %76,5 EFF. 20. The art of EngineeringD O A LG A Z MOTO R U T E K N K Z M 21. The art of EngineeringA B C D9850 3180 4980 2380Unit: mmD O A LG A Z MOTO R U B OY U T Z ML E R 22. The art of EngineeringD O A LG A Z YA K I T N D R G EME & LM S S T EMANA D O A L G A Z D A I T I M E B E K E S N D E NGELEN GAZ HAT T INDA, D O A L G A Z , M A K N E N N S T E N E UYGUN B R BAS INCA N D R G E N P,F LT R E L E N E R E K , M A K N E Y E G R T E S S AT ITAMAMLANMAKTADIR . 23. The art of EngineeringE G S O Z S S T EM / AT I K I S I G E R K A Z A N IM N T E S 300 ~ 450C ARAS I 4~5 Kg /Sn. D E B Y E S A H PEGSOZ GAZ I , MOTOR I K I I N D A ZEL M A LE D L M B R ATIK IS I KAZANINA G R E R E K H T YA C A GRE SICAK SU VEYA BUHAR R E T R .ORTALAMA OLARAK;HER 1.000 KW B A I N A 8 bar, 600 Kg BUHAR R E T M YA P I L A B L M E K T E D R .BUHAR Kg M A L Y E T KABACA U E K L D EH E S A P L A N A B L R .1Kg BUHARIN,IS I L D E E R 600 Kcal ,E L E K T R K S E L D E E R S E 0,697 KW S E820 KG BUHAR = 492.000 KCAL / 571 KW OLUR. 24. The art of EngineeringE G S O Z S S T EM / AT I K I S I G E R K A Z A N IM N T E S S c a k S u : 8 0 C 70 t /SaatBuhar : 8 bar 2 t /Saat 25. The art of EngineeringS O U TMA S S T EM / Y K S E K D K S I C A K L I KMO T O R D A Y K S E K S I C A K L I K C E K E T S U Y U D E V R E S ( H TD E V R E S ) V E D K S I C A K L I K S O U T M A D E V R E S ( LTD E V R E S ) N M E R K E Z E A N J R , K U R U T PS O U T M A R A D YAT R V E YA S U S O U T M A K U L E S KUL LANI LMAKTADIR.S O U E N E R J S E L D E E T M E K N S E A B S O R B S Y O N L UC H L L E R C H A Z I K U L L A N I L M A K TA D I R .A B S O R B S Y O N L U C H L L E R C H A Z L A R I B U H A R V E YAS I C A K S U TA H R K L O L A B L M E K T E D R . 26. The art of EngineeringS O U TMA S S T EM / Y K S E K D K S I C A K L I KSU SOUTMA KULES VE KURU HAVA SOUTMALI RADYATR 27. The art of EngineeringK UMA N DA V E S E N K R O N Z A SYO N S S T EMMOTOR KONTROL PANOSU, SENKRONZASYON PANOSU, TRANSFER PANOSU 28. The art of EngineeringO R TA G E R L M H C R E V E S T E P U P T R A F ONOTR DRE PANOSU, ORTA GERLM HCRE VE TRAFO 29. The art of EngineeringKO J E N E R A S YO N T E S S L E R N D E N R N E K L E R 30. The art of EngineeringKO J E N E R A S YO N T E S S L E R N D E N R N E K L E R 31. The art of EngineeringTRJENERASYON SSTEM FNANSAL BLGLERB RLE K I S I G S STEMLER 32. The art of EngineeringYA K L A I K YAT I R IM B E D E L TEMEL MALYETLERNAAT 150.000 GENSET 1.700.000 EGZOZ SSTEM 80.000 SOUTMA SSTEM 110.000 YA & YAKIT SSTEM 60.000 ORTA GERLM SSTEM 230.000 YARDIMCI SSTEMLER 80.000 MONTAJ VE DEVREYE ALMA 50.000 PROJELENDRME 30.000 YAKLAIK TOPLAM MALYET 2.490.000 5.750 KW MHI G E N S E T N 33. The art of Engineering N F Z B L T EKOJENERASYON ALIMA & VERM HESAP TABLOSU 26.06.2014Descriptions: AVM - Turkei : Project Designed by BERR INDUSTRYA - Ekipman zellikleri Motor No - 1 Motor No - 2 TOPLAM BirimMakine Markas Mitsubishi 18KU30GSIMakine Tipi Mitsubishi Doal GazMakine Adeti Miktar 1Motor Gc KWe 5.750 5.750 KWMotor Gc ( KVA ) KVA 7.188 0Motor Gc HP 7.820 0Voltaj kV 11/6,6RPM 750 750Atk Is Geri Kazanm KW 1.631 0 1.631 KWEgzoz Buhar retimi ( 8 Bar ) Kg/h 2.590 0 2.590 Kg/h 34. The art of EngineeringB.1 - evrim Deerleri ( Santral Deerleri ) Yzde Miktar Birim KabullerYakt Giri Verimi % - KW 100% 11.783KWElektrik :: KwhFiyat 0,21 TLElektrik Verimi % 48,8% 5.750 KW Scak Su :: t-h Fiyat 0,00112 TLIs Verimi % 31,2% 3.676 KW Euro 2,9 TLToplam Verim %80%9.426KWGnlk almaSaati 16Kayp Is - Elektrik % 20% 2.347 KW Bakm Fiyat / Saat 8,50 B.2 - evrim Deerleri ( Tketim Deerleri ) Yzde Miktar BirimElektrik Verimi KW ~ % 46,36% 5.463 KWIs Verimi KW ~ % 21,84% 2.573 KWToplam Verim KW ~ % 68,20% 8.036 KWB.3 - Scaklk - Basn & Dier Deerleri Scaklk Basn Kar Basn Debi Kg/hEgzoz 410 C 2,5 KpaEgzoz Geri Kazanm 2.670 KW 90C 0,2 bar 120.000Ceket Suyu ( HT Suyu ) 1.100 KW 90C 3 bar 110.000330.000 N F Z B L T E 35. The art of EngineeringB.4 - letme htiyalar & Deerleri Yzde AnlkAylk ( Saat ) Yllk ( Saat )480 5.760Yakt Sarfiyat m3/saat 100% 1045 480 5.760Yanma Havas htiyac m3/saat 60.000Temiz Hava htiyac m3/saat 30.000Kapal Devre Su Sarfiyat m3/saat 70 33.600 0Ak Devre Su Sarfiyat m3/saat 900 594.000 403.200Yalama Ya Sarfiyat Lt/Saat 1,50 720 8.640Not - 1 GENSET retici Teknik Detaylar Sayfas Ektedir. Ek-1Aklama Aylk Yllk Gelir GiderElektrik retim 199.862,1 2.398.344,8 2.398.344,8 Scak Su retim Primer 12.391,7 148.700,7 148.700,7 Scak Su retim Seconder 39.321,4 471.856,6 471.856,6 Doalgaz Kullanm 133.183,4 1.598.201,4 1.598.201,4 letme Personel 7.200,8 86.393,1 86.393,1 Periyodik Bakm 71.680,0 71.680,0 Su & Ya & Kimyasal 23.903,4 23.903,4 3.018.902,1 1.780.177,9 N F Z B L T E 36. The art of Engineering N F Z B L T EYATIRIM GER DN TABLOSUMakine & Sistem Yatrm Maliyeti 2.490.000,0 Yllk Tahmini Net Kr 1.238.725,0 YILLIK ALIMA SRES 5.760 Saat 16 Saat/GndeYatrm Geri Dnm Sresi 2,01 YIL 24,1 AY % 15Yllk Yatrm Geri Dnm Oran 49% IRR InternationalKojenerasyon retimine etki eden yaklak 12 adet parametre bulunmaktadr. Dzgn iletmesi vebakm yaplan bir Trijenerasyon Tesisi normal artlar altnda 15 ~ 35 ay arasnda bir srede yatrmmiktar kadar kr elde etmektedir.Unutulmamaldr ki, tesisin kurulmas karar aamas ile devreye alma aamas arasnda geen sreyaklak 6 ay zaman almaktadr.Yatrm karar esnasnda fizibilite yaptrrken; sre esnasnda finansal sknt yaamamak iin UzmanTeknik Adamlardan yardm alnz. Ayrca Motor Satan Firmalarn cretsiz olarak hazrlad fizibiliteleriyine uzmanlara kontrol ettirmenizi nermekteyiz.Sayglarmzla.www.Ber rIndustry.comwww.Ber rConsul ting.com 37. The art of Engineering+90 532 163 62 90+90 216 395 20 [email protected] w w . B e r r C o n s u l t i n g . c o m